77/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2015 do 31.05.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

77
ZÁKON
zo 17. marca 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z. a zákona č. 364/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 32 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 6 odsek 8 znie:
„(8)
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podať prihlášku v príslušnej zdravotnej poisťovni dieťaťa podľa odseku 7 alebo v inej zdravotnej poisťovni do 60 dní od narodenia dieťaťa; to platí aj pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej bol maloletý zverený do výchovy, pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti11) a zariadenie, v ktorom je maloletý umiestnený na základe rozhodnutia súdu.5) Ak dátum narodenia dieťaťa nie je známy, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu,5) je povinné podať prihlášku v príslušnej zdravotnej poisťovni dieťaťa podľa odseku 7 alebo v inej zdravotnej poisťovni do 60 dní odo dňa umiestnenia dieťaťa v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti12) alebo v zariadení, v ktorom je dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu.5) Ak prihláška bola podaná v ustanovenej lehote v inej zdravotnej poisťovni, príslušná zdravotná poisťovňa dieťaťa podľa odseku 7 vykonáva jeho verejné zdravotné poistenie až do dňa potvrdenia prihlášky inou zdravotnou poisťovňou a zdravotná poisťovňa, ktorá prihlášku potvrdila, je príslušnou zdravotnou poisťovňou dieťaťa odo dňa potvrdenia prihlášky. Ak prihláška bola podaná po ustanovenej lehote, príslušná zdravotná poisťovňa dieťaťa podľa odseku 7 vykonáva jeho verejné zdravotné poistenie až do podania prihlášky v zdravotnej poisťovni podľa § 7 ods. 1. Zdravotná poisťovňa, ktorá prihlášku potvrdila, je povinná po potvrdení prihlášky splniť povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. b). Ak prihláška nebola podaná vôbec, príslušnou zdravotnou poisťovňou dieťaťa je naďalej zdravotná poisťovňa podľa odseku 7 a oznámenie o narodení fyzickej osoby príslušným matričným úradom podľa § 23 ods. 18 nahrádza prihlášku poistenca. Ak ide o dieťa podľa § 3 ods. 3 písm. h), za ktoré nebolo zaslané oznámenie podľa § 23 ods. 18, prihlášku nahrádza žiadosť o uhradenie nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.3a)“.
3.
V § 6 ods. 10 úvodnej vete sa za slovo „je“ vkladajú slová „pri podaní prihlášky“.
4.
V § 6 ods. 10 písm. b) druhom bode sa slová „15. decembra“ nahrádzajú slovami „30. novembra“.
5.
V § 6 ods. 10 písm. b) treťom bode sa slová „20. decembra“ nahrádzajú slovami „5. decembra“.
6.
V § 6 ods. 11 písm. b) sa slová „30. novembra“ nahrádzajú slovami „20. novembra“ a vypúšťa sa bodkočiarka a slová: „ak prihláška bola podaná vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni a nemožno určiť príslušnú zdravotnú poisťovňu, úrad je povinný oznámiť, ktorá zdravotná poisťovňa bude príslušnou zdravotnou poisťovňou podľa § 7 ods. 6“.
7.
V § 7 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, je povinný vziať späť podané prihlášky okrem prihlášky, na ktorej trvá, do 30. septembra príslušného kalendárneho roka a oznámiť túto skutočnosť zdravotným poisťovniam.
(6)
Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni a porušil povinnosť podľa odseku 5, všetky jeho prihlášky podané z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne sú neplatné.“.
8.
V § 9 ods. 2 prvej vete sa bodkočiarka nahrádza čiarkou, slová „to neplatí, ak poistenec je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ“ sa nahrádzajú slovami „ak v štvrtej a piatej vete nie je ustanovené inak“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Poistenec, ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm podľa § 18 ods. 3 a ktorý plní všetky podmienky dohodnuté so zdravotnou poisťovňou v dohode o splátkach, je uvedený v zozname podľa § 25 ods. 1 písm. e) druhého bodu s právom na úhradu zdravotnej starostlivosti podľa odseku 1. Právo na úhradu len neodkladnej starostlivosti neplatí pre poistenca, ktorý je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ.“.
9.
V § 9 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „(§ 6 ods. 1 až 4)“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o nepodanie prihlášky za maloletého poistenca.“.
10.
V § 9 ods. 5 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
uvedenie choroby podľa Zoznamu chorôb,15a) v súvislosti s ktorou sa poskytla neodkladná starostlivosť,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
Príloha č. 1 k zákonu č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 9c ods. 5 úvodnej vete, ods. 10 až 14 a v § 9d ods. 11 sa slová „v mieste“ nahrádzajú slovom „miesta“.
12.
V § 9d ods. 8 sa slová „ukončenia poskytnutej“ nahrádzajú slovami „poskytnutia“.
14.
V § 13 ods. 16 sa za slová „15-násobok životného minima“ vkladajú slová „alebo vyšší ako pomernú časť 15-násobku životného minima prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 odseku 7 písm. a) až l), n) až r), t) a u)“.
15.
V § 17a ods. 4 sa vypúšťa tretia veta.
16.
V § 17a ods. 6 sa slová „s vecnými dôvodmi“ nahrádzajú slovami „v lehote podľa odseku 4“.
17.
V § 17b ods. 3 písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „fyzickej osobe aj na adresu poskytnutú z registra fyzických osôb,51d) ak je odlišná od adresy oznámenej zdravotnej poisťovni.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51d znie:
„51d)
§ 23a až 23c zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 17b sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
19.
V § 17b ods. 4 tretia veta znie: „Ak zásielka doručovaná poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“ bola zaslaná na všetky adresy podľa odseku 3, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom poštový prepravca vrátil zásielku zdravotnej poisťovni, i keď sa adresát o tom nedozvedel.“.
20.
V § 19 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: „Pôvodné oznámenie môže zrušiť zdravotná poisťovňa aj z vlastného podnetu, o čom písomne upovedomí platiteľa poistného.“.
21.
V § 22 ods. 2 písm. f) sa slová „1, 4 a 6“ nahrádzajú slovami „1, 3, 4, 6, 11, 12 a 15 až 17“.
23.
V § 22 ods. 2 písm. l) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „do 30 dní od zmeny zdravotnej poisťovne,“.
24.
V § 23 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o vznik platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2, najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastal vznik platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2,“.
25.
V § 23 ods. 2 sa za slová „b) a d)“ vkladajú slová „a odseku 17“.
26.
V § 23 ods. 7 prvá veta znie:
„Úmrtie fyzickej osoby alebo vyhlásenie za mŕtveho (§ 5 ods. 1) je povinný oznámiť úradu13) príslušný úrad poverený vedením matriky do desiatich dní od vykonania zápisu do knihy úmrtí.“.
27.
V § 23 sa za odsek 16 vkladajú nové odseky 17 a 18, ktoré znejú:
„(17)
Poistenec, ktorý zmenil zdravotnú poisťovňu, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľa poistného najneskôr do 8. januára kalendárneho roka, ak jej platiteľa poistného neoznámil v čase podania prihlášky alebo ak po podaní prihlášky u neho došlo k zmene platiteľa poistného, ktorého uviedol na prihláške.
(18)
Príslušný úrad poverený vedením matriky je povinný oznámiť narodenie fyzickej osoby úradu13) na účely zistenia príslušnej zdravotnej poisťovne dieťaťa (§ 6 ods. 7 a 8) do ôsmeho dňa v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vykonaný zápis do knihy narodení, v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalý pobyt dieťaťa a meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalý pobyt matky. Úrad je povinný oznámiť narodenie fyzickej osoby na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia príslušnej zdravotnej poisťovni dieťaťa (§ 6 ods. 7 a 8) do piatich dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel, v rozsahu údajov podľa prvej vety.“.
Doterajší odsek 17 sa označuje ako odsek 19.
28.
V § 25 ods. 1 písm. b) sa na začiatku vkladajú slová „pri podaní prihlášky podľa § 6 ods. 8 a“ a slovo „písomnou“ sa nahrádza slovom „elektronickou“.
29.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
pri zmene zdravotnej poisťovne podľa § 7 ods. 2 oznámiť elektronickou formou údaje potrebné na výpočet preddavku samostatne zárobkovo činnej osoby z ročného zúčtovania poistného za predchádzajúci kalendárny rok príslušnej zdravotnej poisťovni do 15. januára kalendárneho roka.“.
31.
V § 25a ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „prvej vety“.
32.
V § 25a ods. 2 písm. a) sa slová „a výšku pohľadávky“ nahrádzajú slovami „výšku pohľadávky a údaj o tom, či má poistenec právo na úhradu zdravotnej starostlivosti podľa § 9 ods. 1“.
33.
V § 27 sa vypúšťa odsek 11.
34.
V § 27a sa vypúšťa odsek 12.
35.
V § 29b odsek 16 znie:
„(16)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sprístupňuje úradu a zdravotnej poisťovni elektronicky údaje z registra fyzických osôb51d) na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia.9)“.
36.
V § 29b ods. 17 sa vypúšťa posledná veta.
38.
Za § 38eb sa vkladajú § 38ec a 38ed, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 38ec
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015
(1)
Povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. k) sú zdravotné poisťovne povinné prvýkrát splniť do 30. júna 2015 za prechádzajúci kalendárny rok.
(2)
Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 16 tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2015 sa prvýkrát použije pri vykonaní ročného zúčtovania za rok 2015.“.
Čl. IV
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z. a zákona č. 53/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
4.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Na poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 5 písm. b) sa vyžaduje odporúčanie ošetrujúceho lekára špecialistu. Odporúčanie ošetrujúceho lekára špecialistu sa vyžaduje aj na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ak ide o poskytovanie liečby. Na náležitosti odporúčania ošetrujúceho lekára špecialistu sa primerane vzťahujú náležitosti odporúčania všeobecného lekára podľa odseku 4.“.
7.
V § 21 ods. 2 sa slová „odtlačkom pečiatky a podpisom ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka“ nahrádzajú slovami „podpisom ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, a ak má zdravotnícky pracovník pridelený číselný kód úradom pre dohľad, aj odtlačkom pečiatky“.
8.
V § 24 ods. 4 písm. f) sa na začiatok vkladajú slová „orgánu činnému v trestnom konaní alebo“.
9.
V § 45 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ac), ktoré znie:
„ac)
schvaľuje dátové rozhrania, dátové štruktúry a technické špecifikácie štandardov zdravotníckej informatiky vrátane dátových štruktúr elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke a ich každú zmenu.“.
10.
Za § 49e sa vkladá § 49f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015
(1)
Do 31. decembra 2016 sa údaje zo zdravotnej dokumentácie môžu zaznamenávať v elektronickej zdravotnej knižke4aaa) vedenej v národnom zdravotníckom informačnom systéme.
(2)
Do 31. decembra 2016 môže odporúčanie podľa § 8 obsahovať identifikátor záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť v elektronickej zdravotnej knižke, ak ošetrujúcemu lekárovi bol vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a používa informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenú zhodu.“.
Čl. V
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z. a zákona č. 53/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 38a ods. 2 písm. a) sa číslica „0,64“ nahrádza číslicou „0,00“.
2.
V § 38a ods. 2 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o lekársky predpis s identifikátorom preskripčného záznamu28b) v elektronickej zdravotnej knižke,28c) je výška úhrady poistenca 0,00 % zo sumy životného minima.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28b a 28c znejú:
„28b)
§ 120 ods. 1 písm. v) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28c)
§ 5 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.“.
3.
V § 38a ods. 2 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o lekársky poukaz s identifikátorom preskripčného záznamu28b) v elektronickej zdravotnej knižke,28c) je výška úhrady poistenca 0,00 % zo sumy životného minima.“.
4.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3 k zákonu č. 577/2004 Z. z.
Čl. VI
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z. a zákona č. 53/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 písm. a) a b) sa slová „fyzická osoba“ nahrádzajú slovami „fyzická osoba-podnikateľ“.
2.
V § 13 ods. 2 písm. a) sa za slová „dátum narodenia“ vkladá čiarka a slová „a údaj o štátnom občianstve“ sa nahrádzajú slovami „rodné číslo, údaj o štátnom občianstve a identifikačné číslo, ak bolo pridelené“.
3.
V § 13 ods. 4 písm. b) sa slová „dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve“ nahrádzajú slovami „dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, registračné číslo a označenie komory“.
4.
V § 19 ods. 5 prvej a druhej vete sa za slová „o uložení pokuty“ vkladajú slová „podľa tohto zákona alebo“.
5.
§ 25 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky.23aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23aaa znie:
„23aaa)
§ 9 a § 14 ods. 2 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.“.
6.
V § 26a sa odsek 3 dopĺňa písmenami g) až n), ktoré znejú:
„g)
číslo oznámenia o zániku platnosti povolenia,
h)
číslo rozhodnutia o zrušení povolenia,
i)
dátum zrušenia povolenia,
j)
číslo rozhodnutia o dočasnom pozastavení povolenia,
k)
dátum začatia dočasného pozastavenia povolenia,
l)
dátum skončenia dočasného pozastavenia povolenia,
m)
označenie orgánu príslušného na vydanie povolenia, ktorý rozhodnutie vydal, a jeho sídlo,
n)
identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky.23aaa)“.
8.
V § 63 ods. 5 sa číslica „5“ nahrádza číslicou „15“.
9.
§ 63 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Komora môže údaje podľa odseku 2 na účely registrácie zdravotníckeho pracovníka získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a zároveň ich uchovávať bez písomného súhlasu dotknutej osoby.“.
10.
V § 64 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
dôvod dočasného pozastavenia registrácie,
h)
dôvod zrušenia registrácie.“.
13.
V § 70 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
údaj o zdravotníckom povolaní, študijnom odbore, špecializačnom odbore alebo certifikovanej pracovnej činnosti, v ktorej sa bude vykonávať zdravotnícke povolanie,“.
14.
V § 78a ods. 2 písm. g) sa za slovo „dátum“ vkladá slovo „začatia“.
15.
V § 78a ods. 2 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) až l), ktoré znejú:
„h)
číslo rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie,
i)
dôvod dočasného pozastavenia licencie,
j)
dátum skončenia dočasného pozastavenia licencie,
k)
číslo rozhodnutia o zrušení licencie,
l)
dôvod zrušenia licencie.“.
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená m) a n).
22.
V § 79 ods. 7 sa slová „ktorý je držiteľom povolenia“ nahrádzajú slovami „podľa § 4“ a za slovo „povolenia“ sa vkladá čiarka a slová „licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo živnostenského oprávnenia“.
24.
V § 79a ods. 1 písm. d) úvodnej vete sa za slovo „mesiaci“ vkladajú slová „v listinnej podobe“ a za slovo „dohľad“ sa vkladajú slová „alebo v elektronickej podobe“.
26.
V § 102m ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v informačnom systéme zdravotnej poisťovne“.
27.
V § 102m ods. 3 sa za slová „ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ vkladá slovo „príslušný“ a vypúšťajú sa slová „o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“.
28.
V § 102q ods. 1 sa slová „30. júna 2015“ nahrádzajú slovami „30. júna 2016“ a slová „31. decembra 2015“ sa nahrádzajú slovami „31. decembra 2016“.
29.
Za § 102r sa vkladá § 102s, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102s
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015
(1)
Poskytovateľ podľa § 4, ktorý nepožiadal úrad pre dohľad o pridelenie číselného kódu poskytovateľa do 30. apríla 2015, je povinný požiadať o pridelenie kódu najneskôr do 31. decembra 2015.
(2)
Orgán príslušný na vydanie povolenia je povinný zosúladiť register povolení vedený podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2015 s týmto zákonom v znení účinnom od 1. mája 2015 najneskôr do 31. mája 2015.
(3)
Orgán príslušný na vydanie povolenia je povinný poskytovateľovi, ktorému bolo vydané povolenie do 30. apríla 2015, prideliť identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky23aaa) do 31. mája 2015 a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť poskytovateľovi prostredníctvom elektronickej pošty alebo zverejnením na svojom webovom sídle.
(4)
Komora je povinná zosúladiť register zdravotníckych pracovníkov vedený podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2015 s týmto zákonom v znení účinnom od 1. mája 2015 najneskôr do 31. decembra 2015.
(5)
Komora je povinná zosúladiť register licencií vedený podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2015 s týmto zákonom v znení účinnom od 1. mája 2015 najneskôr do 31. decembra 2015.
(6)
Do 31. decembra 2015 komora údaje z registra licencií podľa § 78a ods. 2 písm. h) až l) národnému centru neposkytuje.
(7)
Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore mamológia, a poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore andrológia na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2015, je povinný požiadať o zmenu povolenia najneskôr do 30. júna 2016. Ak poskytovateľ podľa prvej vety v lehote podľa prvej vety o zmenu povolenia nepožiada alebo nezíska povolenie do 31. decembra 2016, povolenie stráca platnosť 31. decembra 2016.
(8)
Ročný poplatok za vedenie registra ustanovený podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2015 sa prvýkrát uhradí za rok 2016 do 31. januára 2016.“.
30.
V prílohe č. 1a prvý bod znie:
„1.
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia,“.
31.
V prílohe č. 1a sa vypúšťa 31. bod.
Doterajší 32. až 64. bod sa označuje ako 31. až 63. bod.
32.
V prílohe č. 1a sa vypúšťa 46. bod.
Doterajší 47. až 63. bod sa označuje ako 46. až 62. bod.
33.
V prílohe č. 1a sa za 60. bod vkladá nový 61. až 63. bod, ktoré znejú:
„61.
hepatologická ambulancia,
62.
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,
63.
pediatrická ambulancia len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť najmenej v jednom pediatrickom odbore,“.
Doterajší 61. a 62. bod sa označujú ako 64. a 65. bod.
Čl. VII
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z. a zákona č. 185/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
poskytovať Národnému centru zdravotníckych informácií údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov.6b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
„6b)
§ 14 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 153/2013 Z. z.“.
2.
V § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slová „ods. 3“ vkladajú slová „a 4“.
Čl. VIII
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 185/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 písm. h) sa druhé „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo dodávateľa, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby“.
2.
V § 4 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a § 4 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenia odseku 1 písm. e), g) a h) sa vzťahujú aj na vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osobu zodpovednú za výkon vnútornej kontroly.“.
4.
V § 6 ods. 1 písm. i) sa za slovo „vyhotovuje“ vkladajú slová „všeobecný lekár alebo“.
5.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w)
refunduje zdravotnej poisťovni, ktorá uhradila poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo inštitúcii miesta pobytu, alebo inštitúcii miesta bydliska v inom členskom štáte bez právneho dôvodu alebo z dôvodu zániku poistného vzťahu v tejto zdravotnej poisťovni, náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť za svojho poistenca alebo za osobu, pre ktorú je inštitúciou miesta pobytu alebo inštitúciou miesta bydliska; súčasne tejto zdravotnej poisťovni poskytuje údaje z účtu poistenca týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti a ostatnú potrebnú súčinnosť.“.
7.
V § 6a ods. 3 písm. i) sa za slovo „správu“ vkladajú slová „a rozvoj“.
9.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:
„(20)
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže obsahovať aj dohodu o poskytovaní údajov uvedených v lekárskych predpisoch a lekárskych poukazoch v rozsahu ustanovenom osobitným prepisom,24aa) ak ide o humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu uhrádzanú plne alebo čiastočne na základe verejného zdravotného poistenia,24ab) v elektronickej podobe na účel výkonu analytickej, poradenskej a kontrolnej činnosti zdravotnej poisťovne a vedenia účtu poistenca.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24aa a 24ab znejú:
„24aa)
§ 120 ods. 1 písm. a) až u) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24ab)
Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.
V nadpise pod § 8b a prvej vete sa za slovo „správu“ vkladajú slová „a rozvoj“ a druhej vete sa slová „0,27 %“ nahrádzajú slovami „0,41 %“.
13.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenami y) až ab), ktoré znejú:
„y)
poskytovať národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov,35aac)
z)
poskytovať národnému centru údaje zo zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorených s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a údaje z dodatkov k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu číselný kód zdravotnej poisťovne, identifikačné číslo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, dátum platnosti zmluvy a dátum ukončenia platnosti zmluvy, číselný kód zdravotníckeho pracovníka a číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pridelený úradom, dátumy začiatku platnosti, dočasného pozastavenia, obnovenia platnosti a ukončenia platnosti evidencie číselného kódu zdravotníckeho pracovníka a číselného kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v príslušnej zmluve, počet lekárskych miest,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35aac a 35aad znejú:
„35aac)
§ 14 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 153/2013 Z. z.“.
15.
V § 16 ods. 6 sa slová „f), h) až k)“ nahrádzajú slovami „f) až k)“.
16.
V § 16 odsek 7 znie:
„(7)
Zdravotná poisťovňa je oprávnená spracúvať osobné údaje fyzických osôb na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia uvedené na prihláške na verejné zdravotné poistenie [odsek 1 písm. a)] odo dňa podania prihlášky na verejné zdravotné poistenie, prijatia oznámenia podľa osobitného predpisu,35ca) registrácie podľa osobitného predpisu35cb) alebo odo dňa poskytnutia zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike a údaje poskytnuté podľa osobitného predpisu.35cc). Dokumentácia podľa odseku 1 písm. a) sa uchováva 15 rokov odo dňa ukončenia vykonávania verejného zdravotného poistenia alebo poskytnutia zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike, alebo úmrtia fyzickej osoby, alebo odo dňa vyhlásenia fyzickej osoby za mŕtvu, a to podľa toho, ktorá skutočnosť uplynie skôr. Dokumentácia podľa odseku 1 písm. b), c), e) až m) sa uchováva päť rokov a dokumentácia podľa odseku 1 písm. d) desať rokov, ak osobitný predpis35cd) neustanovuje inak. Ak zdravotná poisťovňa spracúva osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa, povinnosť zdravotnej poisťovne ako prevádzkovateľa podľa osobitného zákona35ce) je splnená, ak zdravotná poisťovňa v určenej lehote uverejní identifikačné údaje sprostredkovateľa a účel spracúvania osobných údajov na svojom webovom sídle.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35ca až 35ce znejú:
„35ca)
§ 23 ods. 18 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
35cb)
§ 9c ods. 6 zákon č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
35cc)
§ 29b ods. 6 až 14 a ods. 16 až 19 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35cd)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35ce)
§ 8 ods. 6 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
17.
V § 16 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Zdravotná poisťovňa môže osobné údaje súvisiace s vykonávaním verejného zdravotného poistenia získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a zároveň ich uchovávať bez písomného súhlasu dotknutej osoby.35cf)“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35cf znie:
„35cf)
§ 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z.“.
19.
V § 20 ods. 1 písm. d) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „poskytovateľom zdravotnej starostlivosti“ sa vkladajú slová „a zariadeniam sociálnych služieb14a) a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately14b)“.
20.
V § 20 ods. 1 písm. e) prvý bod znie:
„1.
centrálny register poistencov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, predchádzajúce rodné číslo, ak došlo k jeho zmene, počítačové číslo občana, dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo poistenca pridelené úradom, dátum vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia, dôvod zániku verejného zdravotného poistenia a identifikačné číslo poistenca v príslušnej zdravotnej poisťovni, označenie platiteľa poistného a číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne, číselný kód pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretých medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. w), dátum úmrtia a údaje o aktualizácii poistencov, miesto narodenia, miesto úmrtia, údaj o tom, že ide o poistenca, ktorému bol vydaný preukaz poistenca s označením „EÚ“ alebo s označením „P“ podľa osobitného predpisu,11a)“.
21.
V § 20 ods. 1 písm. e) štvrtom bode sa za slovo „druh“ vkladajú slová „a identifikátor“.
22.
§ 20 ods. 1 písm. e) sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10.
register zariadení sociálnych služieb14a) a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately14b) poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť, ktorý obsahuje identifikačné číslo, názov, adresu sídla, právnu formu, číselný kód zariadenia sociálnych služieb14a) a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,14b) dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti číselného kódu, dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu, adresu výkonu odbornej činnosti, meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, meno, priezvisko a titul kvalifikovanej osoby zodpovednej za odborné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a dátum narodenia kvalifikovanej osoby zodpovednej za odborné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti,“.
23.
V § 20 ods. 1 sa vypúšťa písmeno o) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 41bb.
Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno o).
24.
V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:
„p)
poskytuje národnému centru údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov,41be)
q)
bezodkladne oznamuje orgánu príslušnému na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia zmeny v údajoch registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rozsahu identifikačné číslo, názov, adresu sídla, právnu formu, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, identifikátor zdravotníckeho zariadenia, druh zdravotníckeho zariadenia, dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti číselného kódu, dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu, adresu výkonu odbornej činnosti, meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, meno, priezvisko a titul odborného zástupcu, dátum narodenia odborného zástupcu a rodné číslo zdravotníckeho pracovníka, ktorý je odborným zástupcom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41be znie:
„41be)
§ 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z.“.
27.
V § 20c ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ministerstvom zdravotníctva alebo úradom,“.
28.
V § 20c ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zamestnanec ministerstva zdravotníctva alebo zamestnanec úradu.“.
29.
V § 20c ods. 10 písmeno b) znie:
„b)
názov alebo obchodné meno a sídlo zamestnávateľa odborne spôsobilej osoby,“.
30.
V § 33 ods. 1 písm. a) sa číslo „3 319 391“ nahrádza číslom „16 600 000“.
31.
V § 33 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
základné imanie a ďalšie finančné zdroje majú prehľadný a dôveryhodný pôvod podľa osobitného predpisu,45b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45b znie:
„45b)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
32.
V § 33 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „fyzické osoby s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni a fyzické osoby, ktoré sú spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni, sú dôveryhodné,“.
33.
V § 33 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
má vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne vykonávanie verejného zdravotného poistenia a materiálno-technické zabezpečenie vykonávania verejného zdravotného poistenia,“.
34.
V § 33 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
má vhodné a primerané organizačné a personálne predpoklady na vykonávanie verejného zdravotného poistenia, funkčný riadiaci a kontrolný systém vrátane útvaru vnútornej kontroly,
i)
preukáže finančnú schopnosť akcionárov zakladajúcich zdravotnú poisťovňu preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu zdravotnej poisťovne.“.
35.
V § 33 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „písm.“ vkladajú slová „c) a“.
36.
V § 33 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin hospodársky,46) za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov47) nie starším ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, tieto skutočnosti sa preukazujú dokladom, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydávaným v Slovenskej republike a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka,“.
37.
V § 33 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov50a) v oblasti finančného trhu,
g)
spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov zdravotnej poisťovne, prípadne z ich vnútorných predpisov a aktov riadenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:
„50a)
Napríklad § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 11 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 48 ods. 11 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 23 ods. 11 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 písm. a) zákona č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 23 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 31 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., § 28 ods. 10 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.“.
38.
V § 33 ods. 5 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou, za slovo „najmenej“ sa vkladá slovo „päť“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a najmenej trojročné riadiace skúsenosti v oblasti finančného trhu alebo zdravotného poistenia“.
39.
V § 34 ods. 2 sa číslo „3 319 391“ nahrádza číslom „16 600 000“.
40.
V § 35 ods. 1 písm. c) sa slová „budúcich akcionárov“ nahrádzajú slovom „osôb“ a za slovo „poisťovni“ sa vkladajú tieto slová: „a zoznam fyzických osôb, ktoré sú spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby s kvalifikovanou účasťou (§ 33 ods. 7) na budúcej zdravotnej poisťovni“.
41.
V § 35 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku48) a že osoby uvedené v § 33 ods. 1 písm. c) sú dôveryhodné; na posudzovanie dôveryhodnosti osôb uvedených v § 33 ods. 1 písm. c) sa použije § 33 ods. 3,“.
42.
V § 35 ods. 2 písm. h) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov,19)“.
43.
V § 35 ods. 2 sa písmeno h) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
návrh zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s náležitosťami podľa § 7 ods. 9,“.
44.
V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
zdravotná poisťovňa po uplynutí dvoch rokov od vydania povolenia nemá v priemere za každý kalendárny mesiac podľa údajov v centrálnom registri poistencov najmenej 300 000 poistencov.“.
45.
V § 41 ods. 1 písm. d) sa slová „e) až g)“ nahrádzajú slovami „e) až i)“.
46.
V § 43 odsek 10 znie:
„(10)
Úrad môže vykonať nový dohľad v tej istej veci, ak vyjdú najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na skutočnosti podľa § 47 ods. 1 písm. e), alebo ak závery vykonaného dohľadu vychádzajú z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci. Úrad môže začať vykonávať nový dohľad v tej istej veci najneskôr do jedného roka od ukončenia predchádzajúceho dohľadu v tej istej veci. Nový dohľad v tej istej veci nemôžu vykonávať zamestnanci úradu a prizvané osoby, ktoré vykonávali predchádzajúci dohľad v tej istej veci.“.
47.
V § 76 ods. 5 sa písmeno a) dopĺňa piatym až siedmym bodom, ktoré znejú:
„5.
Sociálnou poisťovňou, ak ide o vykonávanie sociálneho poistenia50) vrátane lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia,95c)
6.
Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, ak ide o vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie a lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného zákona95d) pri plnení povinností na úseku sociálnych vecí, sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi vykonávaných podľa osobitných predpisov,95e)
7.
zariadením sociálnych služieb14a) alebo zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,14b) ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného zdravotného poistenia a poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 95c až 95e znejú:
„95c)
§ 153 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
95d)
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
95e)
Napríklad zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
48.
V § 76 ods. 5 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
zariadením sociálnych služieb14a) alebo zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,14b) ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného zdravotného poistenia a poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti,“.
49.
Za § 86l sa vkladá § 86m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠86m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015
(1)
Úrad je povinný zosúladiť centrálny register poistencov a register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vedené podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2015 s týmto zákonom v znení účinnom od 1. mája 2015 najneskôr do 30. júna 2015.
(2)
Zdravotná poisťovňa je povinná splniť podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. a), b), g), h), i), ods. 3 písm. a), f), g) a § 34 ods. 2 v znení účinnom od 1. mája 2015 najneskôr do 31. decembra 2015.
(3)
Osoby s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni, ktorej bolo vydané povolenie do 30. apríla 2015, ktoré spĺňali podmienky uvedené v § 33 ods. 1 písm. c) podľa predpisov účinných do 30. apríla 2015, sa považujú za osoby s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v § 33 ods. 1 písm. c) podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2015.
(4)
Členovia predstavenstva a členovia dozornej rady zdravotnej poisťovne, prokuristi zdravotnej poisťovne, vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osoby zodpovedné za výkon vnútornej kontroly, ktorí spĺňali podmienky uvedené v § 33 ods. 5 podľa predpisov účinných do 30. apríla 2015, sa považujú za osoby, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v § 33 ods. 5 podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2015.
(5)
Na konania o vydanie povolenia (§ 33 až 37) začaté a právoplatne neskončené do 30. apríla 2015 sa použijú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2015. Ak žiadosť žiadateľa o vydanie povolenia nespĺňa podmienky podľa § 33 a 34 v znení účinnom od 1. mája 2015, úrad vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti tak, aby žiadateľ preukázal splnenie podmienok podľa § 33 a 34 v znení účinnom od 1. mája 2015; úrad na splnenie týchto podmienok poskytne žiadateľovi lehotu šesť mesiacov. Ak žiadateľ žiadosť v lehote ustanovenej úradom nedoplní, úrad žiadosť zamietne podľa § 36 ods. 2.
(6)
Zdravotná poisťovňa je povinná získať počet poistencov podľa § 39 ods. 1 písm. i) najneskôr do 31. decembra 2017.“.
Čl. IX
Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z. a zákona č. 153/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34a sa odsek 3 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:
„i)
číslo rozhodnutia o zrušení povolenia,
i)
označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, a jeho sídlo,
j)
identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky.23aa)“.
3.
Za § 50b sa vkladá § 50c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠50c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015
(1)
Štátna kúpeľná komisia je povinná zosúladiť register povolení vedený podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2015 s týmto zákonom v znení účinnom od 1. mája 2015 najneskôr do 31. mája 2015.
(2)
Štátna kúpeľná komisia je povinná poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební do 30. apríla 2015, prideliť identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky23aa) do 31. mája 2015 a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti prostredníctvom elektronickej pošty alebo zverejnením na svojom webovom sídle.“.
Čl. X
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z. a zákona č. 204/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 4 písm. al) sa za slová „zdravotníckych informácií“ vkladajú slová „(ďalej len „národné centrum“)“.
2.
V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom am), ktoré znie:
„am)
poskytuje národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov.12c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12c znie:
„12c)
§ 14 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 153/2013 Z. z.“.
3.
V § 6 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
poskytuje národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov.12c)“.
4.
V § 6 ods. 7 sa slová „Národnému centru zdravotníckych informácií“ nahrádzajú slovami „národnému centru“.
5.
V § 30 ods. 4 sa za slová „Slovenskú informačnú službu,“ vkladajú slová „Národný bezpečnostný úrad,“ a za slová „Slovenskou informačnou službou,“ sa vkladajú slová „Národným bezpečnostným úradom,“.
6.
V § 30a ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá je verejným zdravotníkom a má živnostenské oprávnenie podľa osobitného predpisu34d) na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami, alebo právnickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie podľa osobitného predpisu34d) na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami a má zodpovedného zástupcu, ktorý je verejným zdravotníkom, pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie, alebo“.
7.
V § 31b ods. 1 písm. b) sa slová „Národnému centru zdravotníckych informácií“ nahrádzajú slovami „národnému centru“.
8.
V § 37 odsek 3 znie:
„(3)
Pri nadmernej záťaži teplom podľa odseku 2 písm. c) a chladom je zamestnávateľ povinný zabezpečiť aj ďalšie opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. Zabezpečovanie opatrení pri nadmernej záťaži teplom a chladom pri práci z dôvodu tepelnej záťaže z technológie je zamestnávateľ povinný po dohode so zástupcom zamestnancov upraviť vnútorným predpisom.“.
Čl. XI
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z. a zákona č. 185/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 sa odsek 5 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky,10a) ak ide o povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 9 a § 14 ods. 2 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015.“.
2.
V § 7 sa odsek 6 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky,10a) ak ide o povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.“.
3.
V § 7 odsek 9 znie:
„(9)
Register povolení obsahuje
a)
údaje podľa odsekov 5 a 6,
b)
číslo povolenia,
c)
dátum vydania povolenia,
d)
dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia,
e)
číslo rozhodnutia o pozastavení činnosti,
f)
dátum začatia pozastavenia činnosti,
g)
dátum skončenia pozastavenia činnosti,
h)
číslo rozhodnutia o zrušení povolenia,
i)
dátum zrušenia povolenia,
j)
číslo oznámenia o zániku platnosti povolenia,
k)
dátum zániku platnosti povolenia,
l)
dátum poslednej zmeny povolenia,
m)
označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, a jeho sídlo,
n)
identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky.“.
5.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ag), ktoré znie:
„ag)
poskytovať národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov.15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
§ 14 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 153/2013 Z. z.“.
6.
V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
„z)
poskytovať národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov.15a)“.
8.
V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ao), ktoré znie:
„ao)
poskytovať národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov.15a)“.
10.
V § 60 sa odsek 1 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y)
poskytovať národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov.15a)“.
11.
V § 118 ods. 3 sa slová „z) a ag)“ nahrádzajú slovami „z), ag) a ao)“.
13.
V § 120 ods. 1 písm. v) sa vypúšťa odkaz 83a vrátane poznámky pod čiarou.
19.
V § 129 sa odsek 2 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:
„aa)
poskytuje národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve.91a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 91a znie:
„91a)
§ 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 153/2013 Z. z.“.
20.
V § 135 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „prostredníctvom elektronickej pošty alebo zverejnením na svojom webovom sídle“.
21.
V § 138 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ao), ktoré znie:
„ao)
neposkytne národnému centru údaje podľa § 15 ods. 1 písm. ag).“.
22.
V § 138 sa odsek 2 dopĺňa písmenom ay), ktoré znie:
„ay)
neposkytne národnému centru údaje podľa § 60 ods. 1 písm. y).“.
23.
V § 138 sa odsek 3 dopĺňa písmenom ak), ktoré znie:
„ak)
neposkytne národnému centru údaje podľa § 18 ods. 1 písm. z).“.
26.
V § 138 sa odsek 5 dopĺňa písmenom bh), ktoré znie.
„bh)
neposkytne národnému centru údaje podľa § 23 ods. 1 písm. ao).“.
27.
Za § 143c sa vkladá § 143d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠143d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015
(1)
Orgán príslušný na vydanie povolenia je povinný zosúladiť register povolení vedený podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2015 s týmto zákonom v znení účinnom od 1. mája 2015 najneskôr do 31. mája 2015.
(2)
Orgán príslušný na vydanie povolenia je povinný držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ktorému bolo vydané povolenie do 30. apríla 2015, prideliť identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky10a) do 31. mája 2015 a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti prostredníctvom elektronickej pošty alebo zverejnením na svojom webovom sídle.
(3)
Do 31. decembra 2016 je predpisujúci lekár oprávnený stornovať preskripčný záznam z dôvodu opravy chýb na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze.
(4)
Do 31. decembra 2016 je osoba oprávnená vydávať lieky oprávnená stornovať dispenzačný záznam z dôvodu opravy chýb pri výdaji humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny.
(5)
Do 31. decembra 2016 je ošetrujúci lekár oprávnený stornovať medikačný záznam z dôvodu opravy chýb v zázname.
(6)
Do 31. decembra 2016 môže lekársky predpis obsahovať identifikátor preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke, ak predpisujúcemu lekárovi bol vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a používa informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenú zhodu.“.
Čl. XII
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a informačných systémov zdravotných poisťovní (ďalej len „overenie zhody“)“.
2.
V § 2 ods. 1 sa za slová „informačných systémov“ vkladajú slová „v správe národného centra“.
3.
V § 2 ods. 2 prvej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a údajov súvisiacich s vydávaním preukazov poistenca s elektronickým čipom“.
4.
V § 2 odsek 11 znie:
„(11)
Overenie zhody je činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje, či informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zdravotnej poisťovne (ďalej len „informačný systém“) slúžiaci na prepojenie s národným zdravotníckym informačným systémom spĺňa požiadavky na pripojenie k národnému zdravotníckemu informačnému systému.“.
5.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Národné centrum pri správe údajovej základne používa údaje
a)
z centrálneho registra poistencov,2)
b)
z registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,3)
c)
z registrov zdravotníckych pracovníkov,4)
d)
z registra zdravotných poisťovní,5)
e)
z registrov licencií,6)
f)
z registrov povolení,7)
g)
zo zoznamu registrovaných humánnych liekov,8)
h)
z databázy zdravotníckych pomôcok,9)
i)
zo zoznamu kategorizovaných liekov,10)
j)
zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok,11)
k)
zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,12)
l)
zo zoznamu kategorizovaných dietetických potravín,13)
m)
z registra obyvateľov,
n)
z obchodného registra,
o)
zo živnostenského registra,
p)
z registra organizácií,
q)
z národného transplantačného registra,14)
r)
z centrálneho registra prenosných ochorení v Slovenskej republike,15)
s)
zo zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzavretých medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,15a)
t)
z registra fyzických osôb.15b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15a a 15b znejú:
„15a)
§ 7 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15b)
§ 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 3 odsek 4 znie:
„(4)
Spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje15c) z národných zdravotníckych administratívnych registrov podľa odseku 1 písm. a) sa poskytujú a sprístupňujú len v rozsahu podľa tohto zákona. Spracúvané osobné údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov podľa odseku 1 písm. a) sa poskytujú v anonymizovanej podobe15d) Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) na analytické účely a v agregovanej podobe okrem osobných údajov Štatistickému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) na účely štátnej štatistiky. Tretím osobám sa údaje z registrov okrem osobných údajov a dôverných štatistických údajov15c) poskytujú na základe žiadosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15c a 15d znejú:
„15c)
§ 2 písm. f) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 326/2014 Z. z.
15d)
§ 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 122/2013 Z. z.“.
7.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
národný register asistovanej reprodukcie.“.
8.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje15c) z národných zdravotných registrov podľa odseku 1 sa poskytujú a sprístupňujú len v rozsahu podľa tohto zákona. Spracúvané osobné údaje z národných zdravotných registrov podľa odseku 1 sa poskytujú v anonymizovanej podobe15d) Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky a ministerstvu financií na analytické účely. Spracúvané údaje z národných zdravotných registrov podľa odseku 1 písm. a), c), g), h), k) a l) sa poskytujú v agregovanej podobe okrem osobných údajov štatistickému úradu na účely štátnej štatistiky a sú podkladom na medzinárodné porovnávanie. Tretím osobám sa údaje z registrov okrem osobných údajov a dôverných štatistických údajov15c) poskytujú na základe žiadosti.“.
9.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Elektronická zdravotná knižka
(1)
Elektronická zdravotná knižka obsahuje
a)
identifikačné údaje osoby,
b)
elektronické zdravotné záznamy v rozsahu
1.
pacientsky sumár v rozsahu ustanovenom v § 6,
2.
záznam o preventívnej prehliadke,
3.
záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky,
4.
záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
5.
záznam o zásahu16) pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
6.
záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
7.
záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti,
8.
záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
9.
záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,
10.
preskripčný záznam,17)
11.
dispenzačný záznam,18)
12.
medikačný záznam,18a)
13.
záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti,18b)
c)
údaje z účtu poistenca,19)
d)
vlastné záznamy osoby,
e)
záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo o poskytnutie údajov.
(2)
Elektronické zdravotné záznamy podľa odseku 1 písm. b) druhého až 13. bodu sa v elektronickej zdravotnej knižke aktualizujú na základe poskytnutej zdravotnej starostlivosti osobe. Každý elektronický zdravotný záznam podľa odseku 1 písm. b) v elektronickej zdravotnej knižke obsahuje identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka určené podľa druhu elektronického zdravotného záznamu a je podpísaný elektronickým podpisom20) zdravotníckeho pracovníka, ktorý tento záznam vytvoril.
(3)
Rozsah osobných údajov zapisovaných do elektronickej zdravotnej knižky je uvedený v prílohe č. 2 prvom bode. Dátové štruktúry elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke a každú ich zmenu schvaľuje ministerstvo zdravotníctva. Národné centrum ich následne zverejňuje na svojom webovom sídle najneskôr dva mesiace pred ich účinnosťou.
(4)
Osoba je oprávnená vykonávať v elektronickej zdravotnej knižke vlastné záznamy.
(5)
Osoba pristupuje k údajom v elektronickej zdravotnej knižke podľa odseku 1, okrem záznamov podľa odseku 1 písm. b) tretieho a štvrtého bodu, cez Národný portál zdravia zadaním bezpečnostného kódu21) po vložení preukazu poistenca s elektronickým čipom alebo zadaním bezpečnostného osobného kódu po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom22) a príslušným certifikátom (ďalej len „občiansky preukaz s elektronickým čipom“) do technického zariadenia slúžiaceho na autentizáciu a autorizáciu osoby (ďalej len „technické zariadenie“). Prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky podľa odseku 1 písm. b) štvrtého bodu umožňuje osobe ošetrujúci lekár, ktorý o vykonanie vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek požiadal.
(6)
Údaje z elektronickej zdravotnej knižky sa poskytujú
a)
ošetrujúcemu lekárovi poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „všeobecný lekár“), s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,23) v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) po zadaní rodného čísla osoby, okrem elektronických zdravotných záznamov vytvorených lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo klinickým psychológom so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia,
b)
ošetrujúcemu lekárovi v rozsahu identifikačných údajov osoby, vlastných elektronických zdravotných záznamov, pacientskeho sumára, záznamov o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, záznamov o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, záznamu o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti, preskripčných záznamov, medikačných záznamov a dispenzačných záznamov okrem identifikačných údajov poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, ktorý humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu vydal, a údajov o cene vydaného humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny; ošetrujúcemu lekárovi sa poskytujú záznamy o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť a záznamy o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti aj prostredníctvom identifikátora záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť23a) a identifikátora záznamu o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti23b) a záznamy o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, o ktoré žiadal, aj po zadaní rodného čísla osoby,
c)
zdravotníckemu pracovníkovi zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu identifikačných údajov osoby a záznamu žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek aj prostredníctvom identifikátora záznamu žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek; zdravotníckemu pracovníkovi zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktorý poskytuje liečbu, sa poskytujú aj záznamy o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, a to aj prostredníctvom identifikátora záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,23a)
d)
liečebnému pedagógovi, logopédovi a klinickému psychológovi v rozsahu identifikačných údajov osoby, vlastných elektronických zdravotných záznamov, pacientskeho sumára, záznamov o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť; záznamy o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť sa poskytujú aj prostredníctvom identifikátora záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
e)
zdravotníckemu pracovníkovi záchrannej zdravotnej služby pri zabezpečovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu identifikačných údajov osoby a pacientskeho sumára,
f)
revíznemu lekárovi príslušnej zdravotnej poisťovne po zadaní rodného čísla osoby v rozsahu identifikačných údajov osoby, záznamov žiadaniek na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktoré boli vykonané, dispenzačných záznamov a záznamov návrhov na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti; záznamy návrhov na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti sa poskytujú aj prostredníctvom identifikátora záznamu návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti,
g)
revíznemu farmaceutovi príslušnej zdravotnej poisťovne v rozsahu identifikačných údajov osoby a dispenzačných záznamov po zadaní rodného čísla osoby,
h)
osobe oprávnenej vydávať humánne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, v rozsahu identifikačných údajov osoby a preskripčného záznamu osoby, ktorej liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu vydáva; preskripčné záznamy sa poskytujú aj prostredníctvom identifikátora preskripčného záznamu,23c)
i)
osobe oprávnenej vydávať zdravotnícke pomôcky v rozsahu identifikačných údajov osoby a preskripčného záznamu osoby, ktorej zdravotnícku pomôcku vydáva; preskripčné záznamy sa poskytujú aj prostredníctvom identifikátora preskripčného záznamu osoby, ktorej sa zdravotnícka pomôcka vydáva,
j)
lekárovi určenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ak ide o príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky, v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b),
k)
lekárovi určenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, posudkovému lekárovi Ministerstva obrany Slovenskej republiky, posudkovému lekárovi ozbrojených síl a posudkovému lekárovi posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) na účely
1.
výberového konania podľa osobitného predpisu,24)
2.
prieskumného konania podľa osobitného predpisu,24)
3.
sociálneho zabezpečenia vojakov podľa osobitného predpisu,25)
l)
lekárovi určenému Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ak ide o príslušníka Policajného zboru a príslušníka Hasičského a záchranného zboru,26) v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b),
m)
posudkovému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) na účely
1.
prijímacieho konania podľa osobitných predpisov,27)
2.
prieskumného konania,27)
3.
lekárskej posudkovej činnosti,27)
n)
služobnému posudkovému lekárovi Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) na účely
1.
prijímacieho konania podľa osobitného predpisu,27a)
2.
prieskumného konania podľa osobitného predpisu,27a)
3.
lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu.27a)
(7)
Ak nie je v odseku 6 ustanovené inak, údaje z elektronickej zdravotnej knižky sa poskytujú ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom ustanoveným v odseku 6 po vložení preukazu poistenca s elektronickým čipom alebo občianskeho preukazu s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
(8)
Zdravotnícky pracovník je oprávnený na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky vo väčšom rozsahu ako podľa odsekov 6 a 7, okrem údajov podľa odseku 1 písm. c) a e), na základe súhlasu osoby, ktorého účel získavania je zdravotnícky pracovník povinný preukázateľne odôvodniť. Súhlas na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky dáva osoba zadaním bezpečnostného kódu po vložení preukazu poistenca s elektronickým čipom alebo zadaním bezpečnostného osobného kódu po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a trvá počas prítomnosti preukazu poistenca s elektronickým čipom alebo občianskeho preukazu s elektronickým čipom v technickom zariadení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
(9)
Každý záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo poskytnutie údajov okrem údajov podľa odseku 1 písm. e) z elektronickej zdravotnej knižky je zaznamenávaný v elektronickej zdravotnej knižke.
(10)
Oprava elektronického zdravotného záznamu podľa odseku 1 písm. b) druhého, štvrtého, piateho, ôsmeho a deviateho bodu sa vykonáva novým elektronickým zdravotným záznamom. Opravu elektronického zdravotného záznamu môže vykonať len zdravotnícky pracovník, ktorý vytvoril pôvodný elektronický zdravotný záznam. Pôvodný elektronický zdravotný záznam musí zostať čitateľný. Oprava elektronického zdravotného záznamu podľa odseku 1 písm. b) tretieho, šiesteho, siedmeho, desiateho až trinásteho bodu je možná stornovaním pôvodného elektronického zdravotného záznamu z dôvodu opravy chýb pri jeho vytvorení.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17, 18, 18a, 18b, 23a až 23c a 27a znejú:
„17)
§ 119 ods. 12 písm. h) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
18)
§ 121 ods. 3 písm. d) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
18a)
§ 121a ods. 2 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
18b)
§ 6 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23a)
§ 8 ods. 4 a 8 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
23b)
§ 9 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
23c)
§ 120 ods. 1 písm. v) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
27a)
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „kód aktívnej implantovanej zdravotníckej pomôcky“ nahrádzajú slovami „údaj o aktívnej implantovanej zdravotníckej pomôcke s jej bližšou špecifikáciou“.
11.
V § 6 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
údaj o vykonanom očkovaní s jeho bližšou špecifikáciou, záznam o zrušení očkovania, ak je údaj známy,“.
12.
V § 6 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
údaje o podaných a vydaných liekoch z dispenzačných záznamov alebo medikačných záznamov za ostatných šesť mesiacov,“.
13.
V § 6 ods. 1 písm. k) sa za slovo „kód“ vkladajú slová „a názov“.
14.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Údaje z pacientskeho sumára podľa odseku 1 písm. a) až d), f), g) a k) aktualizuje všeobecný lekár pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobe. Všeobecný lekár môže do pacientskeho sumára so súhlasom osoby zapísať aj údaje o vykonaných chirurgických výkonoch, údaje o liečebných odporúčaniach, údaje o závažných skutočnostiach sociálnej anamnézy, predpokladaný dátum a spôsob určenia pôrodu, údaje o vyšetrení vitálnych a antropometrických hodnôt. Údaje z pacientskeho sumára podľa odseku 1 písm. e), h) až j) sú v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek aktualizované na základe poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na základe medikačného záznamu a dispenzačného záznamu a z údajov z centrálneho registra poistencov.“.
15.
V § 6 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 28.
16.
V § 7 ods. 1 sa slová „v informačnom systéme poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a v národnom zdravotníckom informačnom systéme“ nahrádzajú slovami „v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme“.
17.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak národné centrum zistí, že údaje v žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka nie sú zhodné s údajmi v registri zdravotníckych pracovníkov vedenom príslušnou stavovskou organizáciou, v ktorej je zdravotnícky pracovník zapísaný, vyzve príslušnú stavovskú organizáciu na opravu alebo aktualizáciu údajov v registri. Do opravy alebo aktualizácie údajov v registri lehota podľa odseku 8 alebo lehota podľa § 8 ods. 1 neplynie.“.
18.
V § 8 ods. 1 písm. c) a d) sa slovo „oznámenia“ nahrádza slovami „podania novej žiadosti podľa § 7 ods. 5 z dôvodu“.
19.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Súčasťou štandardov zdravotníckej informatiky sú číselníky zdravotníckej informatiky a metodika integrácie informačného systému.
(5)
Dátové rozhrania, dátové štruktúry a technické špecifikácie štandardov zdravotníckej informatiky, vrátane metodiky integrácie informačného systému, štruktúry a obsahu číselníkov zdravotníckej informatiky sú zverejnené na webovom sídle národného centra.“.
20.
V § 10 odsek 4 znie:
„(4)
Spracúvané osobné údaje a dôverné štatistické údaje15c) zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie sa poskytujú a sprístupňujú len v rozsahu podľa tohto zákona. Spracúvané osobné údaje zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie sa poskytujú v anonymizovanej podobe15d) ministerstvu zdravotníctva na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky a ministerstvu financií na analytické účely. Spracúvané údaje zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie podľa odseku 1 písm. e) sa poskytujú v anonymizovanej podobe15d) a podľa odseku 1 písm. a) až d) a f) až l) v agregovanej podobe okrem osobných údajov štatistickému úradu na účely štátnej štatistiky a sú podkladom na medzinárodné porovnávanie. Tretím osobám sa údaje zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie okrem osobných údajov a dôverných štatistických údajov15c) poskytujú na základe žiadosti.“.
21.
V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Spracúvané údaje zo štatistických zisťovaní v zdravotníctve sú dôvernými štatistickými údajmi.15c) Spracúvané údaje zo štatistických zisťovaní v zdravotníctve sa poskytujú ministerstvu zdravotníctva na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky. Spracúvané údaje zo štatistických zisťovaní v zdravotníctve sa poskytujú v agregovanej podobe okrem osobných údajov štatistickému úradu na účely štátnej štatistiky a sú podkladom na medzinárodné porovnávanie. Tretím osobám sa údaje zo štatistických zisťovaní v zdravotníctve okrem osobných údajov a dôverných štatistických údajov15c) poskytujú na základe žiadosti.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
22.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej a justičnej stráže, Sociálna poisťovňa, vyšší územný celok poskytujú národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov.“.
23.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Overenie zhody
(1)
Overenie zhody vykonáva národné centrum na základe žiadosti výrobcu informačného systému.
(2)
Národné centrum rozhodne vydaním osvedčenia o zhode informačného systému do 90 dní od doručenia žiadosti, ak informačný systém spĺňa požiadavky na overenie zhody podľa odseku 3. Súčasťou posudzovania overenia zhody je vykonanie testovania informačného systému v spolupráci s povereným zástupcom výrobcu informačného systému. Národné centrum do 30 dní od prijatia žiadosti určí termín vykonania testovania, zašle výrobcovi podklady na prípravu a vykonanie testovania a zároveň informačnému systému pridelí jednoznačný identifikátor informačného systému.
(3)
Informačný systém musí
a)
byť identifikovateľný v rozsahu názov informačného systému, označenie verzie a obchodné meno výrobcu prostredníctvom jednoznačného identifikátora informačného systému,
b)
spĺňať požiadavky na vyhotovovanie a používanie elektronického podpisu,20)
c)
spĺňať príšlušné štandardy zdravotníckej informatiky,
d)
zabezpečiť identifikáciu a autentizáciu prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, preukazu poistenca s elektronickým čipom alebo občianskeho preukazu s elektronickým čipom v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitným predpisom,34a)
e)
zabezpečiť, aby dokument odoslaný do národného zdravotníckeho informačného systému bol opatrený jednoznačným identifikátorom informačného systému,
f)
zabezpečiť, aby údaje medzi národným zdravotníckym informačným systémom a informačným systémom boli prenášané bez narušenia ich integrity,
g)
pri komunikácii s národným zdravotníckym informačným systémom používať identifikátor informačného systému pridelený tomuto informačnému systému.
(4)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu,
b)
identifikačné číslo výrobcu,
c)
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom výrobcu,
d)
názov a označenie verzie informačného systému,
e)
dátum a podpis osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom výrobcu.
(5)
Výrobca je povinný k žiadosti podľa odseku 4 predložiť národnému centru
a)
technickú dokumentáciu predmetu žiadosti,
b)
predmet žiadosti.
(6)
Žiadosť sa považuje za úplnú, ak obsahuje náležitosti podľa odsekov 4 a 5. Ak žiadosť nie je úplná, národné centrum vyzve žiadateľa, aby ju najneskôr do 15 dní doplnil. Ak žiadateľ žiadosť v tomto termíne nedoplní, národné centrum konanie podľa odseku 2 zastaví.
(7)
O odvolaní proti rozhodnutiu národného centra rozhoduje ministerstvo zdravotníctva.
(8)
Národné centrum dočasne pozastaví platnosť osvedčenia o zhode informačného systému, ak zistí, že
a)
informačný systém preukázateľne prestal spĺňať požiadavky na overenie zhody podľa odseku 3,
b)
osvedčenie o zhode informačného systému bolo vydané na základe nepravdivých údajov.
(9)
Národné centrum dočasne pozastaví platnosť osvedčenia o zhode informačného systému najviac na 90 dní a v rozhodnutí uloží výrobcovi informačného systému povinnosť odstrániť zistené nedostatky. Odvolanie proti rozhodnutiu o dočasnom pozastavení platnosti osvedčenia o zhode informačného systému nemá odkladný účinok.
(10)
Národné centrum zruší platnosť osvedčenia o zhode informačného systému, ak v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení osvedčenia o zhode informačného systému výrobca neodstráni zistené nedostatky týkajúce sa informačného systému podľa odseku 9. Zrušenie platnosti osvedčenia o zhode informačného systému sa zverejňuje vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a na webovom sídle národného centra a zároveň národné centrum o tejto skutočnosti informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne.
(11)
Národné centrum dočasne pozastaví prístup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zdravotnej poisťovne do národného zdravotníckeho informačného systému, ak zistí, že informačný systém ohrozuje bezpečnosť národného zdravotníckeho informačného systému. Po odstránení takej chyby národné centrum prístup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zdravotnej poisťovne do národného zdravotníckeho informačného systému znova umožní. Ohrozením bezpečnosti národného zdravotníckeho informačného systému sa rozumie narušenie jeho riadnej funkcionality, dôvernosti, integrity, dostupnosti a autentickosti ním uchovávaných alebo ním prenášaných údajov alebo súvisiacich s ním poskytovanými službami.
(12)
Národné centrum zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam informačných systémov v rozsahu názov informačného systému a jeho verziu a obchodné meno výrobcu informačného systému, ktorým bolo vydané osvedčenie o zhode, a zoznam informačných systémov, ktorým bola platnosť osvedčenia dočasne pozastavená alebo zrušená.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
„34a)
§ 22 ods. 2 písm. j) zákona č. 580/2004 v znení zákona č. 77/2015 Z. z.“.
24.
V § 12 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „prevádzku národného zdravotníckeho informačného systému zabezpečuje národné centrum v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami,“.
25.
V § 12 ods. 3 písm. c) sa slovo „vedie“ nahrádza slovom „spravuje“.
26.
V § 12 ods. 3 písmeno g) znie:
„g)
overuje zhodu,“.
27.
V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenami m) až r), ktoré znejú:
„m)
prevádzkuje autentizačné a autorizačné služby pre preukaz poistenca s elektronickým čipom pre potreby národného zdravotníckeho informačného systému,
n)
určuje formu a náležitosti preukazu poistenca s elektronickým čipom; náležitosti európskeho preukazu36a) tým nie sú dotknuté,
o)
určuje formu a náležitosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
p)
metodicky usmerňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne v oblasti komunikácie s národným zdravotníckym informačným systémom,
q)
zverejňuje na svojom webovom sídle v elektronickej podobe vzory
1.
hlásení do národných zdravotných registrov,
2.
hlásenia do Národného registra zdravotníckych pracovníkov,
3.
hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie,
4.
štatistických výkazov v zdravotníctve,
5.
žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka a žiadosti o overenie zhody,
r)
zverejňuje na svojom webovom sídle po schválení ministerstvom zdravotníctva dátové rozhrania, dátové štruktúry a technické špecifikácie štandardov zdravotníckej informatiky vrátane metodiky integrácie informačného systému, štruktúry a obsahu číselníkov zdravotníckej informatiky a dátových štruktúr elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke a ich každú zmenu najneskôr dva mesiace pred ich účinnosťou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a)
Rozhodnutie č. S1 z 12. júna 2009 o európskom preukaze zdravotného poistenia (Ú. v. EÚ C 106, 24. 4. 2010).
Rozhodnutie č. S2 z 12. júna 2009 o technických špecifikáciách európskeho preukazu zdravotného poistenia (Ú. v. EÚ C 106, 24. 4. 2010).“.
28.
V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú písmená f) a g).
29.
§ 14 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a lehoty poskytovania údajov“.
30.
Prílohy č. 1 a 2 znejú:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 153/2013 Z. z.
NÁRODNÉ ZDRAVOTNÍCKE ADMINISTRATÍVNE REGISTRE
A.
Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, štátne občianstvo, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike držiteľa povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a držiteľa licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, odborného zástupcu a štatutárneho zástupcu, zdravotnícke povolanie, študijný odbor a špecializačný odbor alebo certifikovanú pracovnú činnosť držiteľa povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a držiteľa licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a odborného zástupcu, dátum začatia a dátum ukončenia výkonu funkcie štatutárneho zástupcu alebo odborného zástupcu, dátum dočasného pozastavenia výkonu funkcie odborného zástupcu, meno a priezvisko kontaktnej osoby.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni a poskytovanie informácií na Národnom portáli zdravia; tvorba a vyhodnocovanie štatistických výstupov.
c)
Okruh dotknutých osôb
Odborný zástupca, štatutárny zástupca a kontaktná osoba poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, zubnej techniky, očnej optiky, osoby poskytujúcej služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, držiteľ povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému a jeho priebežná aktualizácia v súčinnosti s tretími stranami ako nástroja riadiacej a kontrolnej činnosti.
e)
Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť
Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, štátne občianstvo, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike držiteľa povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, držiteľa licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, odborného zástupcu a štatutárneho zástupcu, zdravotnícke povolanie, študijný odbor a špecializačný odbor alebo certifikovanú pracovnú činnosť držiteľa povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, držiteľa licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a odborného zástupcu, dátum začatia a dátum ukončenia výkonu funkcie štatutárneho zástupcu alebo odborného zástupcu, dátum dočasného pozastavenia výkonu funkcie odborného zástupcu, meno a priezvisko kontaktnej osoby.
f)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Ministerstvo zdravotníctva, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“), zdravotné poisťovne, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, vyššie územné celky, stavovské organizácie v zdravotníctve.
B.
Národný register zdravotníckych pracovníkov
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a profesijné tituly, štátne občianstvo, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, povolanie, získanie odbornej spôsobilosti, dátum získanej odbornej spôsobilosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený úradom pre dohľad, dátum jeho pridelenia, dátum ukončenia jeho platnosti, dátum pozastavenia jeho platnosti, dátum skončenia pozastavenia jeho platnosti, odborná spôsobilosť vyplývajúca z číselného kódu zdravotníckeho pracovníka, registračné číslo v príslušnej komore, dátum registrácie, dátum začatia dočasného pozastavenia registrácie, dátum skončenia dočasného pozastavenia registrácie, dátum zrušenia registrácie, dátum zániku registrácie, dôvod dočasného pozastavenia registrácie, dôvod zrušenia registrácie, spôsob výkonu zdravotníckeho povolania,37a) dátum jeho začatia a ukončenia, pracovný úväzok vrátane jeho členenia, zaradenie do evidenčného počtu, výkon zdravotníckeho povolania,37b) dátum jeho začatia, miesto jeho výkonu a skončenia, vykonávaná odborná, špecializovaná alebo certifikovaná pracovná činnosť, druh poskytovanej zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, funkcia, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, krajina vydania a sériové číslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, dátum vydania a dátum skončenia platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, oprávnenia zdravotníckeho pracovníka vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou, dátum jeho začatia, dátum jeho skončenia, dátum začatia jeho pozastavenia, dátum skončenia jeho pozastavenia, oprávnenie zdravotníckeho pracovníka predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny podľa osobitného predpisu,37c) dátum jeho začiatku a skončenia, dátum začatia jeho pozastavenia a skončenia jeho pozastavenia, študijný odbor, špecializačný odbor alebo certifikovaná pracovná činnosť, v ktorých držiteľ licencie získal odbornú spôsobilosť a na základe licencie v nich vykonáva príslušné pracovné činnosti, druh a číslo vydanej licencie, označenie komory, ktorá licenciu vydala, dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, dátum začatia dočasného pozastavenia licencie, dátum skončenia dočasného pozastavenia licencie, dátum zrušenia licencie alebo zániku platnosti licencie, číslo rozhodnutia o zrušení licencie, číslo rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie, dôvod dočasného pozastavenia licencie a dôvod zrušenia platnosti licencie.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni; poskytovanie informácií na Národnom portáli zdravia, vydanie a používanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, tvorba a vyhodnocovanie štatistických výstupov.
c)
Okruh dotknutých osôb
Fyzické osoby, ktoré získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a vykonávajú alebo vykonávali zdravotnícke povolanie.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému a jeho priebežná aktualizácia v súčinnosti s tretími stranami ako nástroja riadiacej a kontrolnej činnosti.
e)
Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť
Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a profesijné tituly, štátne občianstvo, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, povolanie, získanie odbornej spôsobilosti, dátum získanej odbornej spôsobilosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený úradom pre dohľad, dátum jeho pridelenia, dátum ukončenia jeho platnosti, dátum pozastavenia jeho platnosti, dátum skončenia pozastavenia jeho platnosti, odborná spôsobilosť vyplývajúca z číselného kódu zdravotníckeho pracovníka, registračné číslo v príslušnej komore, dátum registrácie, dátum začatia dočasného pozastavenia registrácie, dátum skončenia dočasného pozastavenia registrácie, dátum zrušenia registrácie, dátum zániku registrácie, dôvod dočasného pozastavenia registrácie, dôvod zrušenia registrácie, spôsob výkonu zdravotníckeho povolania,37a) dátum jeho začatia a ukončenia, pracovný úväzok vrátane jeho členenia, zaradenie do evidenčného počtu, výkon zdravotníckeho povolania,37b) dátum jeho začatia, miesto jeho výkonu a skončenia, vykonávaná odborná, špecializovaná alebo certifikovaná pracovná činnosť, druh poskytovanej zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, funkcia, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, krajina vydania a sériové číslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, dátum vydania a dátum skončenia platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, oprávnenia zdravotníckeho pracovníka vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou, dátum jeho začatia, dátum jeho skončenia, dátum začatia jeho pozastavenia, dátum skončenia jeho pozastavenia, oprávnenie zdravotníckeho pracovníka predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny podľa osobitného predpisu,37c) dátum jeho začiatku a skončenia, dátum začatia jeho pozastavenia a skončenia jeho pozastavenia, študijný odbor, špecializačný odbor alebo certifikovaná pracovná činnosť, v ktorých držiteľ licencie získal odbornú spôsobilosť a na základe licencie v nich vykonáva príslušné pracovné činnosti, druh a číslo vydanej licencie, označenie komory, ktorá licenciu vydala, dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, dátum začatia dočasného pozastavenia licencie, dátum skončenia dočasného pozastavenia licencie, dátum zrušenia licencie alebo zániku platnosti licencie, číslo rozhodnutia o zrušení licencie, číslo rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie, dôvod dočasného pozastavenia licencie a dôvod zrušenia platnosti licencie.
f)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Ministerstvo zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, stavovské organizácie v zdravotníctve, úrad pre dohľad, zdravotné poisťovne, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, vyššie územné celky.
Príloha č. 2 k zákonu č. 153/2013 Z. z.
NÁRODNÉ ZDRAVOTNÉ REGISTRE
1.
Národný register elektronických zdravotných knižiek
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
1.
Identifikačné údaje osoby v rozsahu
meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, pohlavie, názov a číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje (telefónne číslo, emailová adresa, kontaktná adresa), identifikačné údaje zdravotnej poisťovne.
2.
Pacientsky sumár podľa § 6.
3.
Záznam o preventívnej prehliadke v rozsahu
druh preventívnej prehliadky, anamnéza a zdravotné výkony vykonané v rámci preventívnej prehliadky.
4.
Záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu
popis odobratej vzorky, ak bol odber vykonaný, rozsah požadovaných vyšetrení, kód choroby s jej bližšou špecifikáciou a epikrízu zdravotného stavu.
5.
Záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu
druh vyšetrenia a výsledky vyšetrenia alebo záver vyšetrenia.
6.
Záznam o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
7.
Záznam o odporúčaní lekára na ambulantnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu
stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežný kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, druh špecializácie, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania.
8.
Záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu
stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežný kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, epikríza zdravotného stavu a odôvodnenie odporúčania.
9.
Záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu
kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, anamnéza, vykonané zdravotné výkony, odporučenie ďalšej liečby, epikríza zdravotného stavu, údaje o dispenzarizácii, ak sa vyžaduje.
10.
Záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu
kód choroby s jej bližšou špecifikáciou pri prijatí osoby do ústavnej zdravotnej starostlivosti, anamnéza, vykonaný operačný zdravotný výkon, ak bol poskytnutý, kód choroby s jej bližšou špecifikáciou pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti, údaje o liečbe počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti a odporučenie ďalšej liečby, epikríza zdravotného stavu, údaje o dĺžke poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane dátumu prijatia a prepustenia.
11.
Preskripčný záznam v rozsahu
údajov o predpísanom humánnom lieku alebo dietetickej potravine v rozsahu lekárskeho predpisu a údajov o predpísanej zdravotníckej pomôcke v rozsahu lekárskeho poukazu.
12.
Dispenzačný záznam v rozsahu
údajov o vydanom humánnom lieku alebo dietetickej potravine v rozsahu lekárskeho predpisu a údajov o vydanej zdravotníckej pomôcke v rozsahu lekárskeho poukazu.
13.
Medikačný záznam v rozsahu údajov o podanom humánnom lieku.
14.
Záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v rozsahu kód plánovaného výkonu, kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti a kód zdravotnej poisťovne.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie jednoznačných a aktuálnych údajov pre potreby vedenia a sprístupnenia údajov v elektronickej zdravotnej knižke a zdravotníckej štatistiky, na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Poistenci verejného zdravotného poistenia37d) a poistenci iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe verejného zdravotného poistenia.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
f)
Účel sprístupňovania osobných údajov
Sprístupňovanie osobných údajov všeobecným lekárom a cez Národný portál zdravia.
g)
Príjemcovia, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú
Poistenci verejného zdravotného poistenia a poistenci iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, ktorých sa osobné údaje týkajú.
2.
Národný onkologický register
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, adresa trvalého pobytu, anamnestické údaje vrátane výskytu rizikových faktorov u pacienta, profesia, štatistická klasifikácia ekonomických činností, zamestnávateľ a jeho prevažujúca činnosť, vyšetrenia vedúce k stanoveniu choroby vrátane jej kódu, dátum prvých príznakov, špecifikácia choroby podľa topografického a morfologického kódu, štádium choroby podľa špecifickej onkologickej klasifikácie, klinický rozsah nádoru, histologický nález, cytologický nález, plán primárnej liečby, dátum a typ operácie, údaje o terapii, súhrnné hodnotenie liečby, dátum smrti u zomretých, príčina smrti a iné pridružené závažné choroby, patologicko-anatomické choroby.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a trendov vývoja onkologických chorôb na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie a zdravotníckej štatistiky získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby s onkologickou chorobou.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
3.
Národný register diabetes mellitus
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, dátum zistenia choroby, špecifikácia diabetu, osobná a rodinná anamnéza, posledný infekt pred chorobou (choroba, liečba), prvé klinické príznaky, komorbidity a komplikácie základnej choroby, vybrané biochemické výsledky (glykémia bazálna a postprandiálna, glykozúria, ketoacidóza, glykovaný hemoglobín, glykemický profil), liečba (denná dávka inzulínu, typ inzulínu, diéta a iná liečba), stav pacienta ku dňu hlásenia, trvanie remisie, hospitalizácie (dôvod hospitalizácie, počet hospitalizácií), úroveň spolupráce pacienta a zákonných zástupcov pri liečebnom režime.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a trendov vývoja diabetu v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby s diabetes mellitus.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
4.
Národný register vrodených chýb
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko dieťaťa, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu zákonného zástupcu, klinické a laboratórne choroby (kódy chorôb a kódy podľa špecifických číselníkov a klasifikácií), pôrodná hmotnosť, pôrodná dĺžka, gestačný vek, stav dieťaťa, prenatálne vyšetrenia (skríning, diagnostika vrátane genetického vyšetrenia), vrodená chyba plodu zistená prenatálne (gestačný týždeň), postnatálne vyšetrenia (diagnostika vrodenej chyby vrátane genetického vyšetrenia), choroba určená podľa medzinárodných klasifikácií, údaje o matke (rodné číslo, kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike), osobná anamnéza matky (závažné choroby/škodliviny s možným rizikom pre vývoj plodu), informácie o otcovi (rok narodenia), výskyt vrodených chýb v rodine, spôsob korekcie vrodenej chyby vrátane dátumu, dátum smrti u zomretých.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Získanie informácií o výskyte vrodených chýb, o počte prenatálne diagnostikovaných vrodených chýb. Na základe poznania výskytu a trendu vývoja vrodených chýb získať informácie na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie, pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Živonarodené a mŕtvonarodené deti s vrodenou chybou, staršie deti do 15 rokov a osoby staršie ako 15 rokov, u ktorých bola vrodená chyba diagnostikovaná v neskoršom veku, ženy, ktorým sa narodili deti s vrodenou chybou.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
5.
Národný register chorôb obehovej sústavy
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, kódy chorôb, začiatok akútnych príznakov, miesto začatia liečby, klinické príznaky, výskyt chorôb srdca, ciev a iných závažných chorôb v rodine, výskyt rizikových faktorov u pacienta, liečba (podané lieky, realizované výkony), efekt liečby, dátum smrti u zomretých.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a trendov vývoja chorôb obehovej sústavy v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby s vybranými chorobami obehovej sústavy a osoby s kardiochirurgickým výkonom.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
6.
Národný register neurologických chorôb
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, ukončené vzdelanie, osobná a rodinná anamnéza, klinická charakteristika, vyšetrenia, diagnostika a špecifikácia typu choroby s neurologickou symptomatológiou, liečba (čas začatia liečby, podané lieky, realizované výkony), dátum smrti u zomretých, pracovná schopnosť (ekonomická aktivita, invalidita).
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a trendov vývoja vybraných neurologických chorôb v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby s vybranými neurologickými chorobami.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
7.
Národný register chronických pľúcnych chorôb
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, osobná anamnéza (komorbidity, rizikové faktory), klinické príznaky, diagnostické vyšetrenia, dátum stanovenia choroby, špecifikácia a klasifikácia choroby, liečba, realizované výkony, stav pacienta ku dňu hlásenia, hospitalizácia, dátum smrti u zomretých.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a trendov vývoja v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby s vybranými chronickými chorobami pľúc.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
8.
Národný register tuberkulózy
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, dátum zistenia choroby, forma choroby, kontakty, výskyt tuberkulózy v rodine, výskyt iných chorôb v rodine, prekonané choroby, údaje o vakcinácii, klinické príznaky, vybrané biochemické a mikrobiologické výsledky, údaje o liečbe, klinický stav pacienta, hospitalizácie, úroveň spolupráce pacienta pri liečebnom režime, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomická choroba.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a trendov vývoja vybraných chorôb pľúc v populácii získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby s tuberkulózou.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
9.
Národný artroplastický register
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, pracovisko, dátum operácie, primárna choroba, predchádzajúce operácie, operačný prístup, použité profylaktické antibiotiká s dávkovaním, typ endoprotézy, operovaná strana, spôsob fixácie endoprotézy, použitý cement, cementovacia technika, typ a veľkosť komponentov endoprotézy, dátum primárnej implantácie, pracovisko, kde bola vykonaná primárna implantácia, údaj o absolvovaných rehabilitáciách a kúpeľnej liečbe, dôvod revízie, revidované časti, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomické choroby.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a trendov vývoja vykonaných implantácií endoprotéz získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby po totálnej endoprotéze kĺbov.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
10.
Národný register zápalových reumatických chorôb
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, dátum zistenia choroby reumatickej choroby, výskyt rizikových faktorov a chorôb v anamnéze, prekonané choroby (choroba, liečba), prvé klinické príznaky, komorbidita, komplikácie základnej choroby, invalidita, vybrané biochemické výsledky, typ a spôsob liečby, stav pacienta ku dňu hlásenia, hospitalizácie, pracovná schopnosť (ekonomická aktivita, invalidita).
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a trendov vývoja reumatických chorôb získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby s vybranými zápalovými reumatickými chorobami.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Vedecko-medicínsky účel.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
11.
Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, adresa trvalého pobytu, číselný kód obce trvalého pobytu dotknutej osoby, meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číselný kód obce trvalého pobytu a rodinný stav zákonného zástupcu, dátum, čas a miesto úrazu, typ úrazu, choroba, mechanizmus úrazu, rozsah poškodenia, miesto a spôsob ošetrenia, druh liečby vrátane rehabilitácie, následky úrazu, dátum smrti u zomretých, príčiny smrti.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a trendov vývoja úrazov u detí a okolnostiach ich vzniku získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby mladšie ako 18 rokov, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v súvislosti s úrazom vyžadujúcim hospitalizáciu.
d)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Orgány činné v trestnom konaní, súdy, orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
12.
Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, adresa trvalého pobytu, číselný kód obce trvalého pobytu, miesto posledného pobytu, charakter bývania, rodinný stav, prítomnosť zdravotného postihnutia a údaj o nespôsobilosti alebo obmedzenej spôsobilosti na právne úkony (ak ide o osobu, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená), meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číselný kód obce trvalého pobytu zákonného zástupcu, rodinný stav, dosiahnuté vzdelanie, ekonomická aktivita zákonného zástupcu, identifikácia privádzajúcej osoby (ktorá dieťa priviedla na lekárske ošetrenie), dátum a čas vzniku podozrenia na fyzické alebo psychické týranie, zanedbávanie, znásilnenie, vystavenie sexuálnemu násiliu, sexuálnemu zneužívaniu, miesto vzniku podozrenia, sociálna anamnéza, predpokladané miesto zanedbávania, týrania, zneužívania, príznaky zanedbávania, týrania alebo zneužívania (fyzické, psychické), rozsah poškodenia, predpokladaný mechanizmus vzniku poškodenia, špecifikácia typu podozrenia vrátane uvedenia prípadnej intoxikácie obete omamnými a psychotropnými látkami, prípadne liečivami bez zjavnej terapeutickej indikácie, miesto a spôsob ošetrenia, druh liečby, dátum smrti u zomretých, príčina smrti.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a trendu vývoja hlásených podnetov v porovnaní s opodstatnenými podnetmi na základe ich vyšetrovania treťou stranou (orgány činné v trestnom konaní) skvalitniť cielené kontrolné mechanizmy na úrovni príslušných rezortov na výkon a tvorbu štátnej zdravotnej a sociálnej politiky, na prípravu intervenčných opatrení s cieľom skvalitniť prevenciu.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie alebo násilie – osoby mladšie ako 18 rokov a osoby, ktoré boli pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo u ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.
d)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Orgány činné v trestnom konaní, súdy, orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
13.
Národný register asistovanej reprodukcie
a)
Zoznam osobných údajov
Rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, úhrada zdravotnej poisťovne, použitá metóda asistovanej reprodukcie, počet absolvovaných cyklov asistovanej reprodukcie, výsledok liečby, komplikácie, osud gravidity, zvlášť registrované viacplodové gravidity, stav a vývin detí narodených po liečbe neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie, u darcov spermií – odber, uskladnenie, použitie, likvidácia, u darkýň – počet, spracovanie, uskladnenie, použitie, likvidácia oocytov, počet vzniknutých embryí, spracovanie, uskladnenie, použitie, likvidácia embryí.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je registrácia stavu a úrovne asistovanej reprodukcie v Slovenskej republike s následnou možnosťou poskytovania údajov do európskych a svetových registrov a pre zdravotné poisťovne, sledovanie vývinu detí narodených po použití metód asistovanej reprodukcie.
c)
Okruh dotknutých osôb
Darcovia a darkyne pohlavných buniek, pacientky, ktoré sú liečené metódami asistovanej reprodukcie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37a až 37d znejú:
„37a)
§ 3 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37b)
§ 27 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37c)
§ 119 ods. 17 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37d)
§ 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XIII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 140/2008 Z. z., zákonom č. 461/2008 Z. z., zákonom č. 540/2008 Z. z., zákonom č. 170/2009 Z. z., zákonom č. 67/2010 Z. z., zákonom č. 132/2010 Z. z., zákonom č. 136/2010 Z. z., zákonom č. 172/2011 Z. z., zákonom č. 470/2011 Z. z., zákonom č. 306/2012 Z. z., zákonom č. 74/2013 Z. z., zákonom č. 153/2013 Z. z., zákonom č. 204/2014 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. XIV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2015 okrem čl. VI siedmeho, 11. a 16. bodu, čl. VIII 12. bodu, § 15 ods. 1 písm. aa) a ab) 13. bodu a 18. bodu, čl. IX druhého bodu a čl. XI štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2015, čl. I § 38ed 38. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. augusta 2015, čl. I 13. bodu, čl. VI 17., 20., 21. a 23. bodu a čl. VIII tretieho, ôsmeho, 25. a 26. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2015, čl. I 30. a 37. bodu, čl. II, čl. III a čl. VI 12. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016, a čl. I 22. bodu, čl. IV druhého, tretieho, piateho a šiesteho bodu, čl. VI 18., 19. a 25. bodu, čl. VIII šiesteho, 11. a 14. bodu a čl. XI siedmeho, deviateho, 12., 14. až 18., 24. a 25. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.