75/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2017 do 14.03.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

75
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. apríla 2015,
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje pravidlá poskytovania podpory podľa osobitného predpisu1) formou platby
a)
pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami,
b)
v rámci sústavy Natura 2000,
c)
na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie,
d)
na ekologické poľnohospodárstvo,
e)
na dobré životné podmienky zvierat,
f)
na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov,
g)
na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy.
(2)
Týmto nariadením vlády nie sú dotknuté osobitné predpisy o poskytovaní štátnej pomoci.2)
§ 2
Všeobecné podmienky
(1)
Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. c), d) a f) sa zaväzuje plniť podmienky poskytnutia podpory počas piatich rokov odo dňa začiatku plynutia záväzku. Trvanie záväzku možno predĺžiť podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. a), b) a e) sa zaväzuje plniť podmienky poskytnutia podpory počas jedného roka odo dňa začiatku plynutia záväzku. Žiadateľ môže o poskytnutie podpory požiadať opakovane počas trvania programu rozvoja vidieka.
(3)
Záväzok vzniká zaradením do niektorého z opatrení podľa § 1 ods. 1 písm. a) až g) na základe žiadosti žiadateľa o poskytnutie podpory a po doručení záväzného vyhlásenia žiadateľa o tom, že bude plniť všetky podmienky na poskytnutie podpory. Žiadosť o poskytnutie podpory a platby sa podáva Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“).
(4)
Na akceptovanie výnimky z povinnosti vrátiť poskytnuté platby4) sa za prípad vyššej moci a mimoriadnej okolnosti5) považuje aj rozhodnutie o navrátení pozemku.6) Žiadateľ o poskytnutie podpory je povinný o tom platobnej agentúre zaslať oznámenie v termíne podľa osobitného predpisu7) na tlačive, ktoré platobná agentúra zverejní na svojom webovom sídle.
(5)
Počet hektárov, na ktoré sa vzťahuje záväzok operácie podľa § 15 písm. b) a § 35 ods. 1 písm. b), sa môže každoročne meniť.8)
(6)
Platbu podľa § 1 ods. 1 možno poskytnúť žiadateľovi na základe žiadosti o vyplatenie platby (ďalej len „žiadosť o platbu“). Platbu podľa § 1 ods. 1 písm. b) na lesný pozemok podľa § 11 až 14 možno poskytnúť na základe žiadosti len žiadateľovi, ktorým je súkromný obhospodarovateľ lesa alebo združenie súkromných obhospodarovateľov lesov s právnou subjektivitou.
(7)
Výberové kritériá pre opatrenia podľa § 1 ods. 1 písm. c) až f) a podľa § 11 ods. 1 písm. b) sa uplatnia, ak suma platieb, ktoré sa majú poskytnúť na základe žiadostí o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1, presahuje sumu určenú pre jednotlivé opatrenia. Podpora sa poskytne žiadateľom podľa zaradenia ich žiadostí do bodových pásiem zostupne od prvého bodového pásma na základe kritérií výberu žiadostí pre jednotlivé operácie v rámci opatrenia (ďalej len „výberové kritériá“).
(8)
Na poskytovanie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. a) až f) sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia podľa osobitného predpisu.9)
(9)
Na poskytovanie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. a) až c), okrem operácie podľa § 15 písm. i), sa vzťahujú podmienky udržiavania poľnohospodárskej plochy podľa osobitného predpisu.10)
(10)
Koeficienty prepočtu zvierat na dobytčie jednotky sú uvedené v prílohe č. 1.
(11)
Prevod podniku11) a prevod záväzku12) možno uskutočniť v rámci podpory podľa § 1 ods. 1 písm. c), d) a f). Na nadobúdateľa podniku sa vzťahuje povinnosť podľa osobitného predpisu.11)
(12)
Platbu podľa § 1 ods. 1 písm. a), d) a e) možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý spĺňa požiadavky aktívneho poľnohospodára.13)
(13)
Platbu podľa § 1 ods. 1 písm. b) na poľnohospodársky pozemok podľa § 7 až 10 a podporu podľa § 1 ods. 1 písm. a), c) až e) možno poskytnúť len žiadateľovi podľa § 2 ods. 2 písm. a) a d) Obchodného zákonníka.
(14)
Podporu podľa § 1 ods. 1 písm. a) možno poskytnúť pozemkovým spoločenstvám.13a)
(15)
Platbu podľa § 1 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť len súkromnému alebo verejnému obhospodarovateľovi lesa alebo združeniu súkromných alebo verejných obhospodarovateľov lesov.
§ 2a
Rozšírenie záväzku
(1)
Žiadateľ o poskytnutie podpory môže počas trvania záväzku v rámci opatrenia podľa § 1 ods. 1 písm. c), d) a f) požiadať o rozšírenie záväzku z dôvodu navýšenia pôvodnej operácie13b) alebo pribratia ďalšej operácie do skončenia záväzku; rozšírením záväzku nevzniká nový záväzok.
(2)
Žiadosť o rozšírenie záväzku podľa odseku 1 podáva žiadateľ o poskytnutie podpory do termínu určeného vo výzve zverejnenej na webovom sídle platobnej agentúry najneskôr do 15. mája príslušného roka. Prílohami k žiadosti o rozšírenie záväzku podľa odseku 1 sú prílohy podľa
a)
§ 16 ods. 4 alebo ods. 5, ak ide o opatrenie podľa § 1 ods. 1 písm. c),
b)
§ 32 ods. 3, ak ide o opatrenie podľa § 1 ods. 1 písm. d),
c)
§ 48 ods. 3 alebo ods. 5, ak ide o opatrenie podľa § 1 ods. 1 písm. f).
(3)
Rozšírením záväzku na základe žiadosti o rozšírenie záväzku podľa odseku 1 nie je dotknuté trvanie pôvodného záväzku.
(4)
Žiadosť o rozšírenie záväzku podľa odseku 1 nemožno podať v piatom roku trvania záväzku.
Platba pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami
§ 3
(1)
Oblasťou s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami je
a)
horská oblasť14) 1 až 4,
b)
oblasť čeliaca významným prírodným obmedzeniam15) 1 až 5 alebo A,
c)
oblasť postihnutá špecifickými obmedzeniami16) 1 až 3.
(2)
Diely pôdnych blokov sa zaraďujú do oblastí uvedených v odseku 1 podľa katastrálneho územia obce. Ak sa diel pôdneho bloku nachádza len sčasti na území zaradenom do oblasti uvedenej v odseku 1, platba podľa § 1 ods. 1 písm. a) sa poskytne len na túto časť dielu pôdneho bloku.
(3)
Zoznam katastrálnych území zaradených do jednotlivých oblastí podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 2.
§ 4
(1)
Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. a) môže podať žiadateľ o poskytnutie podpory, ktorý
a)
vykonáva poľnohospodársku činnosť17) na ploche poľnohospodárskej pôdy s výmerou najmenej 1 ha zaradenej podľa § 3 ods. 2 vedenej v evidencii18) dielov pôdnych blokov,19) pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jedným žiadateľom o poskytnutie podpory,
b)
sa zaviaže čestným vyhlásením vykonávať svoju poľnohospodársku činnosť vo vlastnom mene,
c)
plní podmienku zaťaženia najmenej 0,3 dobytčích jednotiek,20) ktorými sú polygastrické zvieratá alebo kone registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat,21) ktorých držiteľom je žiadateľ o poskytnutie podpory, na 1 ha trvalých trávnych porastov v oblastiach s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami v období od 1. mája do 31. októbra.
(2)
Žiadateľ o poskytnutie podpory podáva žiadosť o poskytnutie podpory do termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle najneskôr do 15. mája príslušného roka formou jednotnej žiadosti podľa osobitného predpisu.22)
(3)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory je
a)
zoznam dielov pôdnych blokov zaradených do oblastí s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami s uvedením druhu pozemku a výmery využívanej poľnohospodárskej pôdy,
b)
grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),
c)
vyhlásenie podľa odseku 1 písm. b).
§ 5
(1)
Platba podľa § 1 ods. 1 písm. a) sa poskytuje na diel pôdneho bloku poľnohospodárskej pôdy zaradenej do oblasti podľa § 3 ods. 1 s druhom pozemku orná pôda a trvalý trávny porast na základe žiadosti o platbu žiadateľovi, ktorý dodržiava podmienky podľa § 4 ods. 1.
(2)
Platba podľa § 1 ods. 1 písm. a) v plnej čiastke sa poskytuje do celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy 450 ha. Suma platby na ďalšiu výmeru23) sa určuje takto:
a)
pri výmere od 450 ha do 900 ha vrátane na 87 % plnej čiastky,
b)
pri výmere od 900 ha do 1 800 ha vrátane na 74 % plnej čiastky,
c)
pri výmere od 1 800 ha na 64 % plnej čiastky.
(3)
Platba podľa § 1 ods. 1 písm. a) sa poskytuje aj na diel pôdneho bloku poľnohospodárskej pôdy, na ktorý bola poskytnutá podpora podľa osobitného predpisu,24) ale na základe nového vymedzenia oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami už nespĺňajú podmienky.25) Zoznam katastrálnych území vyradených z oblastí je uvedený v prílohe č. 2.
(4)
Platba podľa odseku 3 sa poskytne žiadateľovi o poskytnutie podpory najviac počas štyroch rokov od vyradenia katastrálneho územia z oblastí zo zoznamu na základe žiadosti o platbu, ak plní podmienky podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b).
(5)
Platba podľa odseku 3 sa žiadateľovi poskytuje
a)
v prvom roku po vyradení najviac vo výške 80 % platby poskytovanej v roku 2013,
b)
v druhom roku po vyradení najviac vo výške 60 % platby poskytovanej v roku 2013,
c)
v treťom roku po vyradení najviac vo výške 40 % platby poskytovanej v roku 2013,
d)
v štvrtom roku po vyradení najviac vo výške 20 % platby poskytovanej v roku 2013.
(6)
Platba podľa odseku 5 sa poskytuje žiadateľovi o poskytnutie podpory vo výške najmenej 25 eur/ha.
(7)
Záväzok podľa odseku 1 plynie od 1. januára do 31. decembra v roku, v ktorom žiadateľ o poskytnutie podpory podal žiadosť o platbu.
§ 6
(1)
Platba podľa § 1 ods. 1 písm. a) sa zníži,26) ak sa na základe vykonaných kontrol27) zistia rozdiely medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú žiadateľ obhospodaruje, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti o poskytnutie podpory.
(2)
Ak sa na základe vykonaných kontrol zistí, že žiadateľ neplní v príslušnom roku záväzku podmienku podľa § 4 ods. 1
a)
písm. a) platba sa zamietne podľa osobitného predpisu,28)
b)
písm. b) alebo c) platba sa neposkytne.
(3)
Žiadateľ o platbu nie je povinný vrátiť platbu, ak došlo k zrušeniu zaradenia poľnohospodárskych pozemkov do oblastí s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami podľa prílohy č. 2.
(4)
Ak žiadateľ o platbu nedodrží podmienku podľa § 4 ods. 1 písm. a) po schválení žiadosti o platbu, je povinný vrátiť poskytnutú platbu.
Platba v rámci sústavy Natura 2000 na poľnohospodársky pozemok
§ 7
(1)
Platba podľa § 1 ods. 1 písm. b) sa poskytuje na diel pôdneho bloku poľnohospodárskej pôdy na územiach európskeho významu29) nachádzajúcich sa vo štvrtom a piatom stupni ochrany;30) zoznam území európskeho významu je uvedený v prílohe č. 3.
(2)
Ak sa diel pôdneho bloku nachádza len sčasti na území európskeho významu v štvrtom a piatom stupni ochrany, platba podľa odseku 1 sa poskytne len na túto výmeru časti dielu pôdneho bloku.
§ 8
(1)
Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 7 ods. 1 môže podať žiadateľ, ktorý
a)
vykonáva poľnohospodársku činnosť na ploche poľnohospodárskej pôdy s výmerou najmenej 1 ha nachádzajúcej sa na území európskeho významu vedenej v evidencii dielov pôdnych blokov s druhom pozemku trvalý trávny porast, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov tohto druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej jedným žiadateľom o poskytnutie podpory, a
b)
sa zaviaže plniť podmienky podľa § 9 ods. 1 písm. a) a b) počas trvania záväzku.
(2)
Žiadateľ podáva žiadosť o poskytnutie podpory do termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle najneskôr do 15. mája formou jednotnej žiadosti podľa osobitného predpisu.22)
(3)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory je
a)
zoznam dielov pôdnych blokov v územiach európskeho významu s uvedením druhu pozemku a výmery obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy,
b)
grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),
c)
vyhlásenie žiadateľa podľa odseku 1 písm. b).
§ 9
(1)
Platba podľa § 7 ods. 1 sa poskytne žiadateľovi, ktorý
a)
neaplikuje na trvalých trávnych porastoch prípravky na ochranu rastlín a hnojivá okrem hnojenia pasúcimi sa zvieratami,
b)
neumiestňuje na trvalých trávnych porastoch košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat okrem zariadenia na dočasné košarovanie umiestneného na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody.29)
(2)
Operácie na tej istej ploche poľnohospodárskej pôdy možno kombinovať podľa prílohy č. 4.
(3)
Záväzok plynie od 1. januára do 31. decembra v roku, v ktorom žiadateľ o poskytnutie podpory podal žiadosť.
§ 10
(1)
Platba podľa § 7 ods. 1, ktorá sa má poskytnúť žiadateľovi o platbu, sa upraví podľa osobitného predpisu,26) ak platobná agentúra na základe kontrol podľa osobitného predpisu27) zistí rozdiely medzi údajmi uvedenými v žiadosti a skutočným stavom.
(2)
Ak žiadateľ neplní podmienky podľa § 8 ods. 1 písm. a) alebo § 9 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) platba podľa § 7 ods. 1 sa žiadateľovi neposkytne.
(3)
Žiadateľ nie je povinný vrátiť poskytnutú platbu podľa § 7 ods. 1, ak došlo k zrušeniu zaradenia poľnohospodárskej pôdy medzi územia európskeho významu alebo k zmene stupňa ochrany.
Platba v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok
§ 11
(1)
Platba podľa § 1 ods. 1 písm. b) sa poskytuje na lesný pozemok31) vedený v evidencii lesných pozemkov32) a v Informačnom systéme lesného hospodárstva,32a) ktorý sa nachádza v piatom stupni ochrany33)
a)
na území európskeho významu,29) alebo
b)
mimo území európskeho významu.
(2)
Platba podľa odseku 1 sa neposkytuje na lesný pozemok, na ktorý orgán ochrany prírody vydal výnimku na výkon činností podľa osobitného predpisu34) umožňujúcich zásah do lesného porastu a poškodenie pôdneho krytu a vegetačného krytu; tento lesný pozemok už nemôže byť zaradený do podpory do konca programového obdobia.
(3)
Zoznam území európskeho významu je uvedený v prílohe č. 5 a zoznam území nachádzajúcich sa mimo území európskeho významu je uvedený v prílohe č. 6.
(4)
Ak sa lesný pozemok nachádza len sčasti na území podľa odseku 1 písm. a), platba sa poskytne len na túto časť lesného pozemku.
§ 12
(1)
Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 11 ods. 1 môže podať žiadateľ, ktorý obhospodaruje najmenej 1 ha lesného pozemku a zaviaže sa plniť podmienku podľa § 13 ods. 1 počas trvania záväzku. Žiadosť o poskytnutie platby podľa § 11 ods. 1 spolu s identifikačným listom sa podáva do 15. mája príslušného roka na základe výzvy zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle.
(2)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 11 ods. 1 je
a)
zoznam a výmera obhospodarovaných lesných pozemkov podľa evidencie lesných pozemkov,
b)
potvrdenie orgánu ochrany prírody, že na lesnom pozemku orgán ochrany prírody nevydal výnimku na výkon činností podľa osobitného zákona,34) nie staršie ako tri mesiace,
c)
výpis z evidencie lesných pozemkov vedenej miestne príslušným okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom podľa osobitného predpisu,35) nie starší ako tri mesiace,
d)
výpis z programu starostlivosti o lesné pozemky podľa písmena a),
e)
vyhlásenie žiadateľa podľa odseku 1.
(3)
Žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 11 ods. 1 na lesné pozemky nachádzajúce sa mimo území európskeho významu v piatom stupni ochrany sa zoradia zostupne podľa výmery lesného pozemku, na ktorú žiadateľ podáva žiadosť o platbu podľa § 11 ods. 1, od najväčšej po najmenšiu výmeru lesného pozemku. Pri rovnakej výmere žiadostí po zoradení má prednosť žiadateľ o poskytnutie podpory, ktorého plocha je väčšia.
§ 13
(1)
Platba podľa § 11 ods. 1 sa poskytne na hektár lesného pozemku žiadateľovi o poskytnutie podpory, ktorý nezasahuje do lesného porastu a nepoškodzuje vegetačný a pôdny kryt.
(2)
Záväzok plynie od 1. januára do 31. decembra v roku, v ktorom žiadateľ o poskytnutie podpory podal žiadosť.
§ 14
(1)
Platba sa neposkytne, ak žiadateľ o poskytnutie podpory nedodržal podmienku podľa § 12 ods. 1 alebo podľa § 13 ods. 1.
(2)
Platba sa zníži alebo neposkytne,26) ak platobná agentúra na základe vykonaných kontrol27) zistí rozdiely medzi skutočnou výmerou lesného pozemku, ktorú žiadateľ obhospodaruje, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti.
(3)
Žiadateľ o poskytnutie podpory poskytnutú platbu nie je povinný vrátiť, ak došlo
a)
k zrušeniu zaradenia lesného pozemku medzi územia európskeho významu,
b)
k zmene zaradenia lesného pozemku do nižšieho stupňa ochrany.
Platba pri zaradení do agroenvironmentálno-klimatického opatrenia
§ 15
Agroenvironmentálno-klimatické opatrenia zahŕňajú tieto operácie:
a)
integrovaná produkcia v ovocinárstve pri pestovaní druhov ovocia uvedených v § 19 ods. 4,
b)
integrovaná produkcia v zeleninárstve,
c)
integrovaná produkcia vo vinohradníctve,
d)
multifunkčné okraje polí – biopásy na ornej pôde (ďalej len „multifunkčné pásy“),
e)
ochrana biotopov prírodných a poloprírodných trávnych porastov,
f)
ochrana biotopu sysľa pasienkového,
g)
ochrana biotopu dropa fúzatého,
h)
ochrana vodných zdrojov – Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov,
i)
chov a udržanie ohrozených druhov zvierat.
§ 16
(1)
Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. c) podáva žiadateľ, ktorý sa zaviaže plniť podmienky operácií podľa § 15 počas piatich rokov a
a)
vykonáva poľnohospodársku činnosť17) na ploche poľnohospodárskej pôdy s výmerou najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej jedným žiadateľom, ak ide o operácie podľa § 15 písm. a) až h), alebo
b)
chová zvieratá patriace k plemenám zvierat podľa § 19 ods. 13 registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat a je ich držiteľom, ak ide o operáciu podľa § 15 písm. i).
(2)
Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa odseku 1 podáva žiadosť o poskytnutie podpory v termíne určenom vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle najneskôr do 15. mája formou
a)
jednotnej žiadosti podľa osobitného predpisu,22) ak ide o operácie podľa § 15 písm. a) až h), alebo
b)
samostatnou žiadosťou, ak ide o operáciu podľa § 15 písm. i).
(3)
Žiadosť o poskytnutie podpory podľa odseku 1 sa podáva v termíne určenom platobnou agentúrou vo výzve na podávanie žiadostí. Záväzok plynie od
a)
1. januára roka, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie podpory zaradená podľa odseku 1, ak ide o operácie podľa § 15 písm. a) až h),
b)
1. mája roka, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie podpory zaradená podľa odseku 1, ak ide o operáciu podľa § 15 písm. i).
(4)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory na operácie podľa § 15 písm. a) až h) je
a)
zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku a výmery poľnohospodárskej pôdy,
b)
grafická príloha s vyznačením obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),
c)
výpis z registra vydaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) o registrácii žiadateľa v registri ovocných sadov alebo vinohradov, ak ide o operácie podľa § 15 písm. a) alebo písm. c); nie starším ako tri mesiace,
d)
záväzné vyhlásenie žiadateľa podľa odseku 1, že bude plniť podmienky operácií podľa § 15.
(5)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory na operáciu podľa § 15 písm. i) je
a)
počet dobytčích jednotiek36) patriacich k plemenám podľa § 19 ods. 13,
b)
aktuálne potvrdenie chovateľskej organizácie37) o zápise zvierat do plemennej knihy38) alebo do plemenárskej evidencie,39)
c)
zoznam zvierat, ak ide o plemená podľa § 19 ods. 13 písm. a) až c), ktorý obsahuje čísla ušných značiek zvierat a identifikáciu individuálneho registra, alebo životné číslo koňa, ak ide o plemená podľa § 19 ods. 13 písm. d),
d)
záväzné vyhlásenie žiadateľa podľa odseku 1, že bude plniť podmienky operácií podľa § 15.
§ 17
Operácie podľa § 15 možno na tej istej ploche poľnohospodárskej pôdy kombinovať podľa prílohy č. 4.
§ 18
(1)
Žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 16 ods. 1 pre operácie podľa § 15 písm. a) až d) sa zaradia do bodových pásiem podľa výberových kritérií uvedených v odsekoch 2 až 6.
(2)
Žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 16 ods. 1 pre integrovanú produkciu v ovocinárstve sa zaradia do bodových pásiem takto:
a)
do prvého bodového pásma žiadosti s výmerou ovocného sadu s integrovanou produkciou väčšou ako 80 ha v zostupnom poradí podľa výmery,
b)
do druhého bodového pásma žiadosti s výmerou ovocného sadu s integrovanou produkciou od 40 ha do 80 ha v zostupnom poradí podľa výmery,
c)
do tretieho bodového pásma žiadosti s výmerou ovocného sadu s integrovanou produkciou od 10 ha do 40 ha v zostupnom poradí podľa výmery,
d)
do štvrtého bodového pásma žiadosti s výmerou ovocného sadu s integrovanou produkciou do 10 ha v zostupnom poradí podľa výmery.
(3)
Žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 16 ods. 1 pre integrovanú produkciu vo vinohradníctve sa zaradia do bodových pásiem takto:
a)
do prvého bodového pásma žiadosti s výmerou vinohradu s integrovanou produkciou väčšou ako 100 ha v zostupnom poradí podľa výmery,
b)
do druhého bodového pásma žiadosti s výmerou vinohradu s integrovanou produkciou od 25 ha do 100 ha v zostupnom poradí podľa výmery,
c)
do tretieho bodového pásma žiadosti s výmerou vinohradu s integrovanou produkciou od 5 ha do 25 ha v zostupnom poradí podľa výmery,
d)
do štvrtého bodového pásma žiadosti s výmerou vinohradu s integrovanou produkciou do 5 ha v zostupnom poradí podľa výmery.
(4)
Žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 16 ods. 1 pre integrovanú produkciu v zeleninárstve sa zaradia do bodových pásiem takto:
a)
ak ide o pestovanie zeleniny v integrovanej produkcii
1.
do prvého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestuje zelenina v integrovanej produkcii, väčšou ako 100 ha v zostupnom poradí podľa výmery,
2.
do druhého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestuje zelenina v integrovanej produkcii, od 50 ha do 100 ha v zostupnom poradí podľa výmery,
3.
do tretieho bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestuje zelenina v integrovanej produkcii, od 10 ha do 50 ha v zostupnom poradí,
4.
do štvrtého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestuje zelenina v integrovanej produkcii, do 10 ha v zostupnom poradí,
b)
ak ide o pestovanie zemiakov v integrovanej produkcii
1.
do prvého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú zemiaky v integrovanej produkcii, väčšou ako 100 ha v zostupnom poradí podľa výmery,
2.
do druhého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú zemiaky v integrovanej produkcii, od 50 ha do 100 ha v zostupnom poradí podľa výmery,
3.
do tretieho bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú zemiaky v integrovanej produkcii, od 10 ha do 50 ha v zostupnom poradí podľa výmery,
4.
do štvrtého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú zemiaky v integrovanej produkcii, do 10 ha v zostupnom poradí podľa výmery,
c)
ak ide o pestovanie jahôd v integrovanej produkcii
1.
do prvého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú jahody v integrovanej produkcii, väčšou ako 20 ha v zostupnom poradí podľa výmery,
2.
do druhého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú jahody v integrovanej produkcii, od 10 ha do 20 ha v zostupnom poradí podľa výmery,
3.
do tretieho bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú jahody v integrovanej produkcii, od 5 ha do 10 ha v zostupnom poradí podľa výmery,
4.
do štvrtého bodového pásma žiadosti s výmerou plochy, na ktorej sa pestujú jahody v integrovanej produkcii, do 5 ha v zostupnom poradí podľa výmery.
(5)
Žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 16 ods. 1 na operáciu multifunkčných pásov sa zaradia do bodových pásiem takto:
a)
do prvého bodového pásma žiadosti s podielom multifunkčných pásov viac ako 10 % z celkovej výmery ornej pôdy v zostupnom poradí podľa výmery multifunkčných pásov,
b)
do druhého bodového pásma žiadosti s podielom multifunkčných pásov od 5 % do 10 % z celkovej výmery ornej pôdy v zostupnom poradí podľa výmery multifunkčných pásov,
c)
do tretieho bodového pásma žiadosti s podielom multifunkčných pásov od 1 % do 5 % z celkovej výmery ornej pôdy v zostupnom poradí podľa výmery multifunkčných pásov,
d)
do štvrtého bodového pásma žiadosti s podielom multifunkčných pásov do 1 % z celkovej výmery ornej pôdy v zostupnom poradí podľa výmery multifunkčných pásov.
(6)
Pri rovnakej výmere po zaradení do bodových pásiem podľa odsekov 2 až 5 má prednosť žiadateľ o poskytnutie podpory v rámci každého bodového pásma, ktorého plocha
a)
ovocného sadu s integrovanou produkciou z jeho celkovej plochy ovocných sadov je väčšia,
b)
vinohradu s integrovanou produkciou z jeho celkovej plochy vinohradov je väčšia,
c)
integrovanej produkcie v zeleninárstve z jeho celkovej rozlohy ornej pôdy je väčšia,
d)
s multifunkčnými pásmi sa nachádza na území európskeho významu alebo v chránenom vtáčom území.
§ 19
(1)
Operácie podľa § 15 písm. e) až h) možno vykonávať na poľnohospodárskej pôde vedenej v evidencii18) dielov pôdnych blokov19) na výmere najmenej 1 ha. Výmera plochy môže predstavovať aj viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarované jedným žiadateľom o poskytnutie podpory.
(2)
Integrovanú produkciu v ovocných sadoch, vo vinohradoch a na ornej pôde pri pestovaní zeleniny možno vykonávať na výmere najmenej 0,5 ha.
(3)
Žiadateľ o poskytnutie podpory podľa § 16 ods. 1 a plochy poľnohospodárskej pôdy, na ktoré sa vzťahuje záväzok, musia byť najneskôr do predloženia žiadosti o poskytnutie podpory evidované v registri
a)
ovocných sadov, ak ide o integrovanú produkciu v ovocinárstve v produkčných ovocných sadoch alebo v ostatných ovocných sadoch,
b)
vinohradov, ak ide o integrovanú produkciu vo vinohradníctve.
(4)
Druhmi ovocia, ktoré možno pestovať v integrovanej produkcii v ovocinárstve, sú jabloň domáca, hruška obyčajná, jarabina čierna, jarabina vtáčia, broskyňa obyčajná, marhuľa obyčajná, slivka domáca, čerešňa vtáčia, višňa, mandľa obyčajná, orech kráľovský, gaštan jedlý, lieska obyčajná, ríbezľa, egreš obyčajný, malina, černica, brusnica chocholíkatá, brusnica pravá, jahoda, baza čierna, rakytník rešetliakovitý. Najnižšie počty jedincov rastlín, ktoré možno pestovať v integrovanej produkcii v ovocinárstve, sú uvedené v prílohe č. 7.
(5)
Ak žiadateľ pestuje ovocné druhy uvedené v odseku 4 v konvenčnom systéme pestovania a v integrovanej produkcii v ovocinárstve, nesmie týmito spôsobmi pestovať totožné ovocné druhy.
(6)
Jahody na účel operácie sú zaradené do integrovanej produkcie v zeleninárstve.
(7)
Kritériá výberu prípravkov na ochranu rastlín povolených na hospodárenie podľa § 15 písm. a) až c) sú uvedené v prílohe č. 8.
(8)
Operáciu multifunkčné pásy možno vykonávať na výmere najmenej 3 ha ornej pôdy. Platba sa poskytne na výmeru plochy vysiateho biopásu.
(9)
Operáciu ochrana biotopov prírodných a poloprírodných trávnych porastov možno vykonávať na výmere najmenej 1 ha na dieloch pôdnych blokov vedených ako
a)
teplo- a suchomilné trvalé trávne porasty,
b)
mezofilné trvalé trávne porasty,
c)
horské kosné lúky,
d)
vlhkomilné porasty nižších polôh,
e)
nížinné aluviálne lúky,
f)
vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky,
g)
vysokohorské trávne porasty.
(10)
Operáciu ochrana biotopu sysľa pasienkového možno vykonávať na výmere najmenej 1 ha trávnych porastov nachádzajúcich sa na lokalitách uvedených v prílohe č. 9.
(11)
Operáciu ochrana biotopu dropa fúzatého možno vykonávať na výmere najmenej 1 ha ornej pôdy nachádzajúcej sa v chránenom vtáčom území Lehnice40) alebo Sysľovské polia.41)
(12)
Operáciu ochrana vodných zdrojov v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov možno vykonávať na výmere najmenej 1 ha ornej pôdy nachádzajúcej sa v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov42) okrem plôch, na ktorých je zakázaná43) aplikácia dusíkatých hnojivých látok.
(13)
Operáciu chov a udržanie ohrozených druhov zvierat možno vykonávať v chove týchto plemien
a)
hovädzieho dobytka: slovenský pinzgauský dobytok,
b)
oviec: valaška pôvodná, zošľachtená valaška, cigája a askánske merino,
c)
kôz: biela krátkosrstá koza a hnedá krátkosrstá koza,
d)
koní: slovenský teplokrvník, Hucul, Furioso, Nonius, slovenský športový pony, Lipican, Shagya-arab a Norik muránskeho typu.
(14)
Žiadateľ je povinný absolvovať do konca prvého roka záväzku školiaci kurz zameraný na správne plnenie a realizáciu opatrenia podľa § 16 ods. 1 v rozsahu najmenej 14 hodín alebo splnomocniť osobu, ktorá je u neho v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, aby tento kurz absolvovala.
(15)
Žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu do 10 pracovných dní odo dňa jeho vydania.
(16)
Žiadateľ o poskytnutie podpory je povinný dodržiavať minimálne požiadavky používania prípravkov na ochranu rastlín a minimálne požiadavky používania hnojív podľa prílohy č. 10.
§ 20
(1)
Žiadosť o platbu sa podáva každoročne v období trvania záväzku. Prílohou k žiadosti o platbu sú prílohy podľa
a)
§ 16 ods. 4, ak ide o žiadosť o platbu na operáciu podľa § 15 písm. a) až h),
b)
§ 16 ods. 5, ak ide o žiadosť o platbu na operáciu podľa § 15 písm. i).
(2)
Hospodárske zvieratá podľa § 19 ods. 13 možno nahradiť iným zvieraťom rovnakého druhu a plemena, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.43a) Žiadateľ zasiela platobnej agentúre oznámenie o nahradení zvieraťa do desiatich pracovných dní odo dňa náhrady zvieraťa, ktoré obsahuje číslo identifikačného kódu nahradeného zvieraťa alebo životné číslo nahradeného koňa a číslo identifikačného kódu nového zvieraťa alebo životné číslo nového koňa a dátum náhrady.
(3)
Platba sa poskytne žiadateľovi, ktorý dodržiava podmienky podľa § 21 až 29.
(4)
Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadosti záväzok zaniká a žiadateľ musí vrátiť poskytnuté platby4) za predchádzajúce roky; to neplatí, ak žiadosť o platbu nebola predložená z dôvodu podľa § 2 ods. 4.
§ 21
(1)
Žiadateľ o platbu na integrovanú produkciu v ovocinárstve je povinný počas trvania záväzku plniť tieto podmienky:
a)
používať pre integrovanú produkciu v ovocinárstve povolené biologické prípravky na ochranu rastlín a povolené chemické prípravky na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu44) s dodržaním ochrannej lehoty; žiadateľ nesmie použiť prípravky na ochranu rastlín so zakázanými účinnými látkami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 11,
b)
použiť najviac osem aplikácií chemických prípravkov na ochranu rastlín podľa písmena a) za kalendárny rok,
c)
predložiť kontrolnému ústavu evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitných predpisov,44a)
d)
zabezpečiť v prvom roku záväzku a štvrtom roku záväzku v akreditovanej inštitúcii rozbor pôdnych vzoriek odobratých z každého dielu pôdneho bloku spôsobom ustanoveným v prílohe č. 12 časti A zameraný na chemické látky uvedené v prílohe č. 12 časti A a zabezpečiť dodržanie ich limitných hodnôt; hodnoty týchto chemických látok nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v prílohe č. 12 časti A,
e)
každoročne pred zberom úrody v rodiacich ovocných sadoch zabezpečiť v akreditovanej inštitúcii rozbor plodov z každého pestovaného druhu ovocia na rizikové látky a dodržanie limitných hodnôt rizikových látok uvedených v prílohe č. 13 a na rezíduá používaných účinných látok; hodnoty týchto látok nesmú prekročiť limity uvedené v osobitnom predpise,45)
f)
zabezpečiť celoročne zelený kryt pôdy porastom nekonkurenčných bylinných zmesí alebo trávových zmesí, slamou, senom alebo iným mulčovacím materiálom najmenej v každej druhej uličke ovocného sadu alebo hospodáriť na terasách,
g)
absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 15 do konca prvého roku trvania záväzku,
h)
viesť a uchovávať všetky záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich činnostiach sedem rokov od začiatku plynutia záväzku; vzor záznamu je uvedený v prílohe č. 15.
(2)
Žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre výsledky rozborov podľa odseku 1 písm. d) a e) do 31. decembra príslušného roku.
§ 22
(1)
Žiadateľ o platbu na integrovanú produkciu v zeleninárstve je povinný plniť tieto podmienky:
a)
používať na celej výmere plochy poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahuje záväzok, povolené chemické prípravky na ochranu rastlín45a) a autorizované prípravky na ochranu rastlín zverejňované podľa osobitného predpisu44) s dodržaním ochrannej lehoty;46) žiadateľ nesmie použiť prípravky na ochranu rastlín so zakázanými účinnými látkami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 11,
b)
používať autorizované prípravky na ochranu rastlín v rámci rozsahu ich registrovaného použitia s účinnými látkami, ktoré sú povolené na integrovanú produkciu zeleniny a zverejňované podľa osobitného predpisu,44) na poľnohospodárske plodiny zaradené do operácie a pestované v rámci osevného postupu na ploche,
c)
použiť najviac päť aplikácii chemických prípravkov na ochranu rastlín podľa písmena a) za kalendárny rok,
d)
predložiť kontrolnému ústavu evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitných predpisov,44a)
e)
zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt rizikových látok uvedených v prílohe č. 14 a každoročne pred zberom úrody zabezpečiť v akreditovanej inštitúcii analytický rozbor jednej vzorky
1.
z každého pestovaného druhu zeleniny zameraný na chemické prvky, dusičnany a na rezíduá použitých účinných látok;45) ak žiadateľ pestuje zeleninu na ploche menšej ako 5 ha, vzorka sa odoberá z druhu zeleniny, ktorý sa pestuje na prevažnej výmere, na ktorú sa vzťahuje záväzok,
2.
zemiakov zameraný na chemické prvky, dusičnany a na rezíduá použitých účinných látok,45)
3.
jahôd zameraný na chemické prvky a rezíduá použitých účinných látok,45)
f)
zabezpečiť v prvom roku trvania záväzku a štvrtom roku záväzku v akreditovanej inštitúcii rozbor pôdnych vzoriek odobratých z každého dielu pôdneho bloku zaradeného do záväzku spôsobom odberu pôdnych vzoriek ustanoveným v prílohe č. 12 časti A zameraný na rizikové látky uvedené v prílohe č. 12 časti A a zabezpečiť dodržiavanie ich limitných hodnôt; limitné hodnoty týchto rizikových prvkov sú uvedené v prílohe č. 12 časti A,
g)
zabezpečiť dvojročný osevný postup rotáciou pestovanej zeleniny46a) a štvorročný osevný postup pri pestovaní zemiakov, pričom zelenina rovnakého rodu uvedená v prílohe č. 15a časti A sa nesmie počas dvojročného osevného postupu pestovať na tej istej ploche dielu pôdneho bloku okrem viacročných druhov zeleniny, ktoré sú uvedené v prílohe č. 15a časti B; zemiaky sa nesmú na tej istej ploche dielu pôdneho bloku pestovať tri roky,
h)
absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 15 do konca prvého roku trvania záväzku,
i)
zabezpečiť vyvážený osevný postup rotáciou vysiatych plodín podľa skupiny druhov pestovanej zeleniny; štvorročný osevný postup pri pestovaní zemiakov,
j)
používať štandardné osivo zelenín46) a certifikované sadivo zemiakov,
k)
viesť a uchovávať záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich činnostiach sedem rokov od začiatku plynutia záväzku, vzor záznamu je uvedený v prílohe č. 15.
(2)
Žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre výsledky rozborov podľa odseku 1 písm. e) prvého až tretieho bodu a písm. f) do 31. decembra príslušného roku.
§ 23
(1)
Žiadateľ o platbu na integrovanú produkciu vo vinohradníctve je povinný plniť tieto podmienky, ak ide o
a)
rodiace vinohrady:
1.
používať pre integrovanú produkciu vo vinohradníctve povolené biologické prípravky na ochranu rastlín a chemické prípravky na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu44) s dodržaním ochrannej lehoty; žiadateľ nesmie použiť prípravky na ochranu rastlín so zakázanými účinnými látkami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 11,
2.
použiť chemické prípravky podľa prvého bodu za rok najviac
2.1.
päťkrát proti peronospóre,
2.2.
päťkrát proti múčnatke,
2.3.
jednu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín proti plesni sivej po 1. auguste,
3.
proti obaľovačom aplikovať len biologické prípravky na ochranu rastlín alebo pomocné prípravky,47)
4.
zabezpečiť najmenej v každom druhom medziradí celoročný zelený kryt pôdy bylinným porastom, zazelenením alebo zatrávnením,
5.
každoročne pred zberom úrody zabezpečiť v akreditovanej inštitúcii rozbor plodov zameraný na rezíduá použitých účinných látok, pričom jedna vzorka hrozna sa odoberá z každých aj začatých 20 ha vinohradu, na ktoré sa vzťahuje záväzok; hodnoty týchto látok nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v osobitnom predpise,45)
b)
mladé vinohrady v prvom až treťom roku po výsadbe:
1.
nepoužívať herbicídy v medziriadkoch vinohradu,
2.
nepoužívať akaricídy a insekticídy,
3.
v prípade potreby použiť najmenej dva postreky biologickými prípravkami na ochranu rastlín a pomocnými prípravkami proti peronospóre a najmenej dva postreky proti múčnatke viniča za rok,
4.
použiť chemické prípravky na ochranu rastlín44) proti múčnatke viniča najviac dvakrát a proti peronospóre najviac trikrát za rok,
5.
použiť zelené hnojenie v prvých troch rokoch po výsadbe minimálne jedenkrát vysiatím a zapravením vikovitých rastlín do pôdy najmenej v množstve 80 kg/ha osiva,
6.
zabezpečiť do konca tretieho roka po výsadbe v každom druhom medziradí súvislý bylinný porast zatrávnením alebo zazelenaním alebo zabezpečiť hospodárenie na terasách,
c)
rodiace aj mladé vinohrady:
1.
použiť najviac 50 kg/ha dusíka ročne vrátane maštaľného hnoja,
2.
vykonať jedenkrát za rok mechanickú kultiváciu príkmenného pásu a len v rodiacich vinohradoch použiť najviac 2 aplikácie herbicídov na príkmenný pás,
3.
predložiť kontrolnému ústavu evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitných predpisov,44a)
4.
absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 15 do konca prvého roku trvania záväzku,
5.
viesť a uchovávať záznamy o pestovateľských postupoch a súvisiacich činnostiach sedem rokov od začiatku plynutia záväzku; vzor záznamu je uvedený v prílohe č. 15.
(2)
Žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre výsledky rozborov podľa odseku 1 písm. a) piateho bodu do 31. decembra príslušného roku.
§ 24
Žiadateľ o platbu na multifunkčné pásy je povinný plniť tieto podmienky:
a)
každoročne počas trvania záväzku osiať zmesou osiva48) a kvitnúcich rastlín najmenej 5 m široké multifunkčné pásy v dĺžke najmenej 200 m nachádzajúce sa na okraji alebo vo vnútri dielu pôdneho bloku ornej pôdy medzi dvoma pestovanými plodinami, pričom šírka vytvoreného biopásu je najviac 10 m; vhodné zloženie zmesí osiva je uvedené v prílohe č. 16,
b)
zabezpečiť každoročne výsev multifunkčných pásov podľa písmena a) do konca apríla, pričom ich umiestnenie sa môže každý rok meniť,
c)
nepoužívať na multifunkčných pásoch chemické prípravky na ochranu rastlín ani minerálne hnojivá,
d)
nekosiť pásy osiate podľa písmena a) počas celého roka a najneskôr do začiatku vegetačného obdobia nasledujúceho roku ich zapraviť do pôdy,
e)
absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 15 do konca prvého roku trvania záväzku.
§ 25
Žiadateľ o platbu na ochranu biotopov prírodných a poloprírodných trávnych porastov je povinný plniť tieto podmienky:
a)
nepoužívať minerálne hnojivá a hnojovicu,
b)
použiť najvyššiu dávku organických hnojív 50 kg/ha dusíka biotopu raz za dva roky na plochy podľa § 19 ods. 9 písm. b) a c); exkrementy pasúcich sa zvierat sa do tejto dávky nezapočítavajú,
c)
nepoužívať prípravky na ochranu rastlín,
d)
prvú kosbu trávnych porastov vykonať najneskôr do 30. júla kalendárneho roka; termín kosenia možno zmeniť so súhlasom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky,
e)
kosiť trávne porasty smerom od stredu k okrajom porastu alebo od jednej strany pozemku na druhú stranu
1.
najviac dvakrát ročne, ak ide o plochy podľa § 19 ods. 9 písm. b) až e),
2.
najviac jedenkrát ročne, ak ide o plochy podľa § 19 ods. 9 písm. a) a g),
3.
ručným kosením a kosením s pomocou ľahkých mechanizmov, ak ide o plochy podľa § 19 ods. 9 písm. a), c), f) a g),
f)
nepásť hospodárske zvieratá na plochách uvedených v § 19 ods. 9 písm. f),
g)
dopásať mládze hospodárskymi zvieratami po prvej kosbe na plochách uvedených v § 19 ods. 9 písm. c) a e), a to najvyšším zaťažením 0,3 dobytčej jednotky,
h)
košarovať najviac jednu dobytčiu jednotku na 10 m2 košiara a denne košiar prekladať len na plochách uvedených v § 19 ods. 9 písm. b) a g); pri pasení mladého hovädzieho dobytka je možnosť využívania nočného košiara umiesteného stabilne so súhlasom príslušnej odbornej organizácie Štátnej ochrany prírody,
i)
pásť hospodárske zvieratá takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu biotopu, a dodržiavať zaťaženie zvieratami chovanými v poľnohospodárskom podniku najviac 1,9 dobytčej jednotky prežúvavcov a koní, ktorých je držiteľom a sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat,23) na 1 ha plochy biotopu trávnych porastov, a najmenej 0,3 dobytčej jednotky na 1 ha plochy biotopu trávnych porastov v období od 1. mája do 31. októbra každého roka záväzku; oplôtkové pasenie možno použiť, ak sa dodrží zaťaženie dobytčími jednotkami, ktoré sa prepočítava na celkovú oplotenú plochu,
j)
na plochách trávnych porastov
1.
vykonať prísevy len osivom rovnakého druhu tráv podľa typu biotopu,
2.
nepoužívať diskovanie, orbu ani odvodňovacie opatrenia,
3.
mulčovať na rovnakej ploche možno dvakrát počas trvania záväzku ako doplnkové agrotechnické opatrenie zamerané proti šíreniu náletových drevín,
k)
absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 15 do konca prvého roku trvania záväzku.
§ 26
Žiadateľ o platbu na ochranu biotopu sysľa pasienkového je povinný plniť tieto podmienky:
a)
nepoužívať hnojivá okrem hnojenia pasúcimi sa zvieratami,
b)
nepoužívať prípravky na ochranu rastlín,
c)
prvé kosenie trávnych porastov vykonať do 31. mája a ďalšie kosenie vykonať tak, aby priemerná výška trávneho porastu vo vegetačnom období nepresahovala 20 cm,
d)
kosiť plochy od ich stredu k ich krajom alebo od jednej strany plochy k jej druhej strane,
e)
zabezpečiť začiatok pastvy v apríli, pričom spásané plochy trávnych porastov počas pastevnej sezóny nesmú presiahnuť výšku 20 cm, s možnosťou používať oplôtkové pasenie,
f)
nediskovať ani neorať plochy biotopu a neodvodňovať plochy trávnych porastov,
g)
absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 15 do konca prvého roku trvania záväzku.
§ 27
Žiadateľ o platbu na ochranu biotopu dropa fúzatého je povinný plniť tieto podmienky:
a)
zabezpečiť tento osevný postup:
1.
pestovať minimálne štyri druhy hlavných plodín,
2.
celkový podiel ozimných obilnín, repky olejnej, viacročných krmovín, tráv na ornej pôde a medziplodín na ploche musí byť spolu najmenej 70 %, z toho
2.1.
podiel repky olejnej alebo viacročných krmovín najmenej 15 %,
2.2.
podiel tráv na ornej pôde kosených po 15. júli najmenej 5 %,
b)
nepoužívať prípravky na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu,44)
c)
kosiť a vykonávať žatevné práce vždy od stredu plochy smerom k jej okrajom alebo od jednej strany plochy k jej druhej strane,
d)
pri kosení a žatve používať výstražné zariadenia,
e)
absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 15 do konca prvého roku trvania záväzku.
§ 28
Žiadateľ o platbu na ochranu vodných zdrojov v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov je povinný plniť tieto podmienky:
a)
v prvom roku záväzku v jarnom období zabezpečiť rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou inštitúciou alebo oprávneným laboratóriom, ktoré má zavedený systém kvality podľa osobitných predpisov48a) (ďalej len "akreditovaná inštitúcia"), na obsah minerálneho dusíka, fosforu, draslíka a pH pôdy a v jesennom období v tom istom roku rozbor pôdnych vzoriek na obsah minerálneho dusíka; miesto odberu vzoriek sa musí zaznamenať globálnym lokalizačným systémom,
b)
zabezpečiť v troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch jesenný rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou inštitúciou na obsah minerálneho dusíka; miesto odberu vzoriek sa musí zaznamenať globálnym lokalizačným systémom,
c)
odoberať pôdne vzorky podľa písmen a) a b) z každých aj začatých 10 ha poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahuje záväzok,
d)
viesť a uchovávať záznamy a výsledky rozborov najmenej sedem rokov od začatia plynutia záväzku,
e)
každoročne vypracovať mapu zásob živín na základe výsledkov z jesenného rozboru pôdnych vzoriek na obsah minerálneho dusíka; na základe zistených údajov každoročne vypracovať plán hnojenia podľa osevného postupu,
f)
absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 15 do konca prvého roku trvania záväzku.
§ 29
Žiadateľ o platbu na chov a udržanie ohrozených druhov hospodárskych zvierat je povinný
a)
preukázať potvrdenie od príslušnej chovateľskej organizácie o zápise zvieraťa do plemennej knihy alebo do plemenárskej evidencie,
b)
udržať stav zvierat počas obdobia trvania záväzku,
c)
absolvovať školiaci kurz podľa § 19 ods. 15 do konca prvého roku trvania záväzku.
§ 30
(1)
Platba na operáciu podľa § 15 sa zníži o 10 %, ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ o platbu porušil podmienku podľa
f)
(2)
Platba na operáciu podľa § 15 sa zníži o 10 % , ak žiadateľ o platbu nezaslal platobnej agentúre v ustanovenej lehote oznámenie o náhrade zvieraťa podľa § 20 ods. 2 alebo potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu podľa § 19 ods. 16.
(4)
Platba na operáciu podľa § 15 sa žiadateľovi neposkytne v kalendárnom roku, ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ porušil podmienku podľa
(5)
Platba na operáciu podľa § 15 písm. a), b) alebo c) sa zníži o 20 %, ak boli použité nepovolené chemické prípravky na ochranu rastlín alebo ak nebola dodržaná ochranná lehota podľa § 21 ods. 1 písm. a), § 22 ods. 1 písm. a) alebo § 23 ods. 1 písm. a) prvého bodu.
(6)
Platba na operáciu podľa § 15 písm. a), b) alebo c) sa žiadateľovi neposkytne, ak boli použité prípravky na ochranu rastlín so zakázanými účinnými látkami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 11.
(7)
Platba na operáciu podľa § 15 písm. a), b) alebo c) sa zníži o
a)
20 %, ak bol prekročený stanovený počet aplikácií chemických prípravkov na ochranu rastlín podľa § 21 ods. 1 písm. b), § 22 ods. 1 písm. c), § 23 ods. 1 písm. a) druhého bodu alebo § 23 ods. 1 písm. b) tretieho bodu a štvrtého bodu,
b)
25 %, ak žiadateľ o platbu nepredložil kontrolnému ústavu evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín podľa § 21 ods. 1 písm. c), § 22 ods. 1 písm. d) alebo § 23 ods. 1 písm. c) tretieho bodu.
(8)
Platba podľa § 25 písm. i) sa zníži o
a)
0,5 % za každý deň retenčného obdobia, v ktorom zaťaženie zvierat dosahuje hodnotu najmenej 0,25/ha dobytčej jednotky a menej ako 0,3/ha dobytčej jednotky alebo viac ako 1,9/ha dobytčej jednotky a menej ako 1,95/ha dobytčej jednotky,
b)
1 % za každý deň z retenčného obdobia, v ktorom zaťaženie zvierat dosahuje hodnotu 0,2 dobytčej jednotky/ha a viac, ale menej ako 0,25 dobytčej jednotky/ha alebo sa rovná alebo je nad 1,95 dobytčej jednotky/ha, ale menej ako 2,0 dobytčej jednotky/ha.
(9)
Platba sa žiadateľovi v danom roku neposkytne, ak zaťaženie hospodárskymi zvieratami v ktoromkoľvek z dní retenčného obdobia je menšie ako 0,2/ha dobytčej jednotky alebo ak zaťaženie hospodárskymi zvieratami v ktoromkoľvek z dní retenčného obdobia sa rovná alebo je vyššie ako 2,0 dobytčej jednotky/ha.
(10)
Platba na operáciu podľa § 15 sa žiadateľovi neposkytne a platobná agentúra žiadateľa vyradí z opatrenia, ak žiadateľ neabsolvoval školiaci kurz podľa § 19 ods. 15 najneskôr do konca druhého roka trvania záväzku. Platbu poskytnutú za predchádzajúci rok trvania záväzku je žiadateľ povinný vrátiť.
(11)
Platba na operácie podľa § 15 sa žiadateľovi v kalendárnom roku neposkytne, ak žiadateľ porušil niektorú z minimálnych požiadaviek na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín uvedených v prílohe č. 10.
(12)
Platba na operáciu podľa § 15 na plochu poľnohospodárskej pôdy alebo na počet hospodárskych zvierat vyjadrený v dobytčích jednotkách sa zníži,26) ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly27) zistí, že žiadateľ počas trvania zväzku nedodržal výmeru dielov pôdnych blokov, na ktorú sa vzťahuje záväzok, alebo počet dobytčích jednotiek; žiadateľ vráti všetky poskytnuté platby za predchádzajúce roky okrem prípadu, ak rozsah nedodržania výmery plochy poľnohospodárskej pôdy počas trvania záväzku neprevýšil 3 % výmery za rok.
(13)
Ak žiadateľ počas trvania záväzku nedodrží výmeru zaradenú do opatrenia alebo počet dobytčích jednotiek, platba sa zníži na nasledujúci rok na určenú plochu alebo na počet určených zvierat21) prepočítaných na dobytčie jednotky. Žiadateľ je povinný vrátiť poskytnuté platby vo výške zisteného rozdielu za predchádzajúce roky, ak rozsah nedodržania výmery plochy poľnohospodárskej pôdy počas trvania záväzku prevýšil 3 % výmery za rok.
(14)
Žiadateľ je povinný vrátiť poskytnuté platby, ak písomne oznámil platobnej agentúre, že ukončuje záväzok.
(15)
Suma jednotlivých znížení nesmie prevýšiť výšku priznanej platby v príslušnom roku.
Platba na ekologické poľnohospodárstvo
§ 31
(1)
Podpora na ekologické poľnohospodárstvo zahŕňa
a)
platby na prechod na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva (ďalej len „konverzia“),
b)
platby na udržanie ekologického poľnohospodárstva.
(2)
Podpora podľa § 1 ods. 1 písm. d) sa neposkytuje na rastlinné komodity pestované v ekologickom poľnohospodárstve na iné ako potravinové účely alebo kŕmne účely, ktorými sú najmä produkcia bioplynu, biopalív, kúrenia a peliet.
(3)
Ak počas trvania záväzku v rámci opatrenia podľa § 1 ods. 1 písm. d) dôjde k prispôsobeniu záväzku48b) zmenou druhu pozemku dielu pôdneho bloku vedeného v evidencii pôdnych blokov ako orná pôda na trvalý trávny porast,48c) žiadateľ o platbu je povinný odo dňa doručenia oznámenia platobnej agentúry o tejto skutočnosti plniť podmienky ustanovené
v § 37 písm. c) a e) pre druh pozemku trvalý trávny porast; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.48d)
§ 32
(1)
Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. d) môže podať žiadateľ, ktorý sa zaviaže plniť podmienky opatrenia a
a)
je zaregistrovaný v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby49) počas celého trvania záväzku; žiadateľ musí byť zaregistrovaný najneskôr do 31. januára prvého roku trvania záväzku a mať počas trvania záväzku uzatvorenú zmluvu s inšpekčnou organizáciou,50) pričom v prvom roku najneskôr do 1. marca,
b)
vykonáva poľnohospodársku činnosť podľa § 35 na ploche poľnohospodárskej pôdy s výmerou najmenej 1 ha,
c)
má v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby registrovaných najmenej 51 % výmery poľnohospodárskej pôdy v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby, ak zároveň hospodári aj neekologickým spôsobom.
(2)
Žiadateľ podáva žiadosť podľa odseku 1 do termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle najneskôr do 15. mája formou jednotnej žiadosti podľa osobitného predpisu.22)
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku a výmery poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa má vzťahovať záväzok, s označením plochy, v konverzii s uvedením trvania konverzie,
b)
grafická príloha s vyznačením poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),
c)
aktuálna kópia oznámenia o registrácii žiadateľa v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby s uvedením druhu chovaných zvierat k 1. máju prvého roku záväzku,
d)
záväzné vyhlásenie žiadateľa, že bude plniť podmienky podľa § 37.
(4)
Záväzok plynie od 1. januára roku, v ktorom bola predložená žiadosť podľa odseku 1.
§ 33
Opatrenia podľa § 1 ods. 1 možno na tej istej ploche poľnohospodárskej pôdy kombinovať podľa prílohy č. 4.
§ 34
(1)
Žiadosti o poskytnutie podpory podľa § 31 sa zaradia do bodových pásiem podľa týchto výberových kritérií:
a)
do prvého bodového pásma žiadosti o poskytnutie podpory na celú plochu poľnohospodárskej pôdy registrovanej v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby v zostupnom poradí podľa počtu dobytčích jednotiek chovaných v systéme ekologického poľnohospodárstva k 1. máju roku, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie podpory,
b)
do druhého bodového pásma žiadosti o poskytnutie podpory na celú plochu poľnohospodárskej pôdy registrovanú v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby, ak sa najmenej na 25 % tejto plochy realizuje špecializovaná rastlinná výroba v intenzívnom ovocnom sade, pestovaním viniča vo vinohrade, pestovaním zeleniny, zemiakov, liečivých, aromatických a koreninových rastlín, v zostupnom poradí podľa výmery, na ktorej sa realizuje špecializovaná rastlinná výroba,
c)
do tretieho bodového pásma žiadosti o poskytnutie podpory na celú plochu poľnohospodárskej pôdy registrovanú v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorá nie je uvedená v písmenách a) a b) v zostupnom poradí podľa výmery,
d)
do štvrtého bodového pásma sa zaradia žiadosti o poskytnutie podpory na časť plochy poľnohospodárskej pôdy registrovanú v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby s výmerou najmenej 51 % z celkovej výmery plochy v zostupnom poradí podľa počtu dobytčích jednotiek chovaných v systéme ekologického poľnohospodárstva k 1. máju roku, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie podpory,
e)
do piateho bodového pásma žiadosti o poskytnutie podpory na časť plochy poľnohospodárskej pôdy registrovanú v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby s výmerou najmenej 51 % z celkovej výmery plochy, ak sa najmenej na 15 % tejto plochy realizuje špecializovaná rastlinná výroba v intenzívnom ovocnom sade, pestovaním viniča vo vinohrade, pestovaním zeleniny, zemiakov, liečivých, aromatických a koreninových rastlín, v zostupnom poradí podľa výmery, na ktorej sa realizuje špecializovaná rastlinná výroba,
f)
do šiesteho bodového pásma žiadosti o poskytnutie podpory na časť plochy poľnohospodárskej pôdy registrovanú v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby s výmerou najmenej 51 % z celkovej výmery plochy, ktorá nie je uvedená v písmenách a) a b) v zostupnom poradí podľa výmery.
(2)
Pri rovnakom počte dobytčích jednotiek alebo pri rovnakej výmere poľnohospodárskej plochy po zaradení do bodových pásiem podľa odseku 1 má prednosť žiadateľ o poskytnutie podpory, ktorého plocha registrovaná v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby
a)
sa nachádza na území s vysokou prírodnou hodnotou,
b)
je tvorená biotopmi prírodných a poloprírodných trávnych porastov,
c)
je na území európskeho významu alebo v chránenom vtáčom území, alebo
d)
predstavuje historickú štruktúru poľnohospodárskej krajiny.
(3)
Ak žiadosť podľa odseku 1 zároveň plní výberové kritériá na zaradenie do
a)
prvého a druhého bodového pásma, zaradí sa do prvého bodového pásma,
b)
tretieho a štvrtého bodového pásma, zaradí sa do tretieho bodového pásma.
§ 35
(1)
Platba na ekologické poľnohospodárstvo sa poskytuje na
a)
poľnohospodársku výrobu na ornej pôde alebo na trvalom trávnom poraste,
b)
pestovanie zeleniny, jahôd, liečivých, koreninových a aromatických rastlín alebo zemiakov,
c)
pestovanie ovocných rastlín v intenzívne rodiacom ovocnom sade, mladom ovocnom sade alebo v ostatnom ovocnom sade,
d)
pestovanie viniča v mladom vinohrade alebo rodiacom vinohrade.
(2)
Mladým ovocným sadom je ovocný sad v prvom až treťom roku od jeho výsadby; to sa nevzťahuje na jahody.
(3)
Rodiacim ovocným sadom je ovocný sad od štvrtého roku po jeho výsadbe.
(4)
Mladým vinohradom je vinohrad v prvom až treťom roku od jeho výsadby.
(5)
Rodiacim vinohradom je vinohrad od štvrtého roku po jeho výsadbe.
(6)
Obdobie konverzie trvá pri poľnohospodárskej výrobe na ornej pôde alebo na trvalom trávnom poraste a pri pestovaní zeleniny, liečivých, koreninových a aromatických rastlín a jahôd dva roky, pri pestovaní ovocných druhov v ovocnom sade a pestovaní viniča vo vinohrade tri roky. Po skončení obdobia konverzie trvanie záväzku pokračuje do piateho roku trvania záväzku, pričom ho možno predĺžiť o jeden rok. Posledným rokom konverzie je kalendárny rok, počas ktorého sa konverzia vykonávala najneskôr do 30. novembra.
(7)
Žiadateľ o poskytnutie podpory môže ponechať ornú pôdu ležať úhorom, ak dodrží všetky podmienky záväzku na ploche zaradenej do záväzku. Platba na ekologické poľnohospodárstvo sa neposkytuje na diel pôdneho bloku v roku, v ktorom bola orná pôda ponechaná úhorom.
§ 36
(1)
Žiadosť o platbu podľa § 31 sa každoročne podáva do termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle, najneskôr do 15. mája príslušného roka, formou jednotnej žiadosti podľa osobitného predpisu.22)
(2)
Prílohou k žiadosti o platbu podľa § 31 je
a)
zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku a výmery plochy poľnohospodárskej pôdy s označením plochy v konverzii s uvedením trvania konverzie alebo na ktorej sa vykonáva ekologické poľnohospodárstvo,
b)
grafická príloha s vyznačením obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),
c)
kópia oznámenia o registrácii žiadateľa v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby,
d)
čestné vyhlásenie o tom, že nepestuje rastlinné komodity na produkciu bioplynu, biopalív, kúrenia a peliet,
e)
výpis z registra vydaný kontrolným ústavom o registrácii žiadateľa v registri ovocných sadov alebo vinohradov.
(3)
Žiadateľ v žiadosti o platbu podľa § 31 uvedie pri každom diele pôdneho bloku druh pozemku alebo pestovanú kultúru, na ktorú žiada platbu. Platbu možno poskytnúť na
a)
ornú pôdu,
b)
zeleninu, jahody, liečivé rastliny, koreninové rastliny alebo aromatické rastliny,
c)
zemiaky,
d)
ovocné sady intenzívne,
1.
mladé,
2.
rodiace,
e)
ovocné sady ostatné,
f)
vinohrady,
1.
mladé,
2.
rodiace,
g)
trvalý trávny porast.
(4)
Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadosti záväzok zaniká a žiadateľ musí vrátiť poskytnuté platby4) za predchádzajúce roky; to neplatí, ak žiadosť nebola predložená z dôvodu podľa § 2 ods. 4.
§ 37
Platba podľa § 31 sa poskytne žiadateľovi o platbu v plnej výške, ak žiadateľ o poskytnutie podpory
a)
dodržiava najnižšie požiadavky používania prípravkov na ochranu rastlín a najnižšie požiadavky používania hnojív podľa prílohy č. 10,
b)
dodržiava požiadavky podľa osobitného predpisu,51)
c)
dodržiava zaťaženie zvieratami v prepočte 0,3/ha dobytčej jednotky trvalých trávnych porastov, na ktoré sa vzťahuje záväzok, a najviac 1,9/ha dobytčej jednotky poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskeho podniku, na ktorú sa vzťahuje záväzok, od 1. mája do 31. októbra každého roku trvania záväzku a je držiteľom hospodárskych zvierat registrovaných v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby, na ktoré sa vzťahuje záväzok k 1. máju príslušného roka,
d)
dodržiava počas celého trvania záväzku najnižší počet jedincov ovocných druhov v ovocnom sade na 1 ha, ktorý je
1.
v intenzívnom ovocnom sade 1000 jedincov druhu jadrového ovocia, 600 jedincov broskyne, 600 jedincov marhule, 500 jedincov slivky, 500 jedincov čerešne, 500 jedincov višne, 500 jedincov ringloty, 3 000 jedincov ríbezle, 2 000 jedincov egreša, 5 000 jedincov maliny, 3 000 jedincov černice, 3 000 jedincov čučoriedky, 10 000 jedincov brusnice, 1 000 jedincov rakytníka, 500 jedincov Bazy čiernej, 1 000 jedincov Jarabiny čiernej (Arónie), 1 000 jedincov Ruže jabĺčkovej, 300 jedincov mandle, 150 jedincov orecha, 150 jedincov gaštanu, 300 jedincov liesky,
2.
v ostatnom ovocnom sade 400 jedincov jadroviny, 300 jedincov broskyne, 300 jedincov marhule, 300 jedincov slivky, 300 jedincov čerešne, 300 jedincov višne, 300 jedincov ringloty, 2 000 jedincov ríbezle, 1 000 jedincov egreša, 3 000 jedincov maliny, 2 000 jedincov černice, 2 000 jedincov čučoriedky, 5 000 jedincov brusnice, 500 jedincov rakytníka, 300 jedincov Bazy čiernej, 600 jedincov Jarabiny čiernej (Arónie), 600 jedincov Ruže jabĺčkovej, 200 jedincov mandle, 50 jedincov orecha, 50 jedincov gaštanu, 200 jedincov liesky,
e)
udržiava trvalý trávny porast v zapojenom stave dosievaním certifikovaným osivom tráv alebo trávnych zmesí.48)
f)
má po skončení konverzie certifikovanú produkciu v kvalite „bio“52) podľa zamerania výroby, pričom certifikát musí byť vystavený inšpekčnou organizáciou v roku, v ktorom žiadateľ žiada o poskytnutie platby; v rastlinnej produkcii postačuje jeden certifikát na pestovanú plodinu a v živočíšnej produkcii postačuje certifikát na jeden produkt.
g)
zašle platobnej agentúre kópiu certifikátu podľa písmena f) najneskôr do 15. novembra príslušného roka.
§ 38
(1)
Platba podľa § 31 ods. 1 sa zníži o 50 %, ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ nedodržal podmienky podľa § 37 písm. b) alebo f).
(2)
Platba podľa § 31 ods. 1 sa zníži o 20 %, ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ
a)
znížil počet jedincov ovocných rastlín podľa § 37 písm. d) o viac ako 10 %,
b)
neudržiava trvalý trávny porast v zapojenom stave dosievaním certifikovaným osivom tráv.
(3)
Platba podľa § 31 ods. 1 sa zníži o 10 %, ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ nedodržal podmienku podľa § 37 písm. g).
(4)
Žiadateľovi sa platba podľa § 31 ods. 1 neposkytne a žiadateľ je povinný vrátiť poskytnutú platbu, ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ bol počas trvania záväzku vyradený z registra ekologickej poľnohospodárskej výroby.
(5)
Žiadateľovi, ktorý požiadal o vyradenie z registra ekologickej poľnohospodárskej výroby, nemožno poskytnúť podporu podľa § 1 ods. 1 písm. d) počas piatich rokov od vyradenia z registra ekologickej poľnohospodárskej výroby.
(6)
Žiadateľovi sa platba podľa § 31 ods. 1 v kalendárnom roku neposkytne a žiadateľ je povinný vrátiť poskytnutú platbu, ak porušil podmienku podľa § 31 ods. 2 na ornej pôde.
(7)
Platba podľa § 37 písm. c) sa zníži o
a)
0,5 % za každý deň retenčného obdobia, v ktorom zaťaženie hospodárskymi zvieratami dosahuje hodnotu najmenej 0,25 dobytčej jednotky/ha a menej ako 0,3 dobytčej jednotky/ha alebo viac ako 1,9 dobytčej jednotky/ha a menej ako 1,95 dobytčej jednotky/ha,
b)
1 % za každý deň z retenčného obdobia, v ktorom zaťaženie zvierat dosahuje hodnotu 0,2 dobytčej jednotky/ha a viac, ale menej ako 0,25 dobytčej jednotky/ha alebo sa rovná alebo je nad 1,95 dobytčej jednotky/ha, ale menej ako 2,0 dobytčej jednotky/ha.
(8)
Platba sa žiadateľovi v danom roku neposkytne, ak zaťaženie zvierat v ktoromkoľvek z dní retenčného obdobia je menšie ako 0,2 dobytčej jednotky/ha alebo ak zaťaženie zvierat v ktoromkoľvek z dní retenčného obdobia je najmenej 2,0 dobytčej jednotky/ha.
(9)
Platba podľa § 31 ods. 1 sa upraví podľa osobitného predpisu,26) ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly27) zistí, že žiadateľ nedodržal výmeru dielov pôdnych blokov, na ktorú sa vzťahuje záväzok. Ak žiadateľ počas trvania vzťahu nedodrží výmeru zaradenú do opatrenia, zníži sa platba na nasledujúci rok na určenú plochu a žiadateľ vráti poskytnuté platby vo výške zisteného rozdielu za predchádzajúce roky, ak rozsah nedodržanej výmery počas trvania záväzku dosiahol 3 % výmery za rok.
(10)
Platba podľa § 31 ods. 1 sa žiadateľovi v kalendárnom roku neposkytne, ak žiadateľ porušil niektorú z minimálnych požiadaviek na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín uvedenú v prílohe č. 10.
(11)
Žiadateľ je povinný vrátiť poskytnutú platbu, ak oznámil platobnej agentúre, že ukončuje záväzok.
Platba na dobré životné podmienky zvierat
§ 39
Dobré životné podmienky zvierat zahŕňajú tieto operácie:
a)
zlepšenie starostlivosti o dojnice,
b)
zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných,
c)
zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení,
d)
zlepšenie životných podmienok v chove hydiny.
§ 40
(1)
Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. e) môže podať žiadateľ, ktorý je držiteľom dojníc, výkrmových ošípaných, prasníc, prasiatok po narodení alebo hydiny a
a)
chová zvieratá v prepočte na počet dobytčích jednotiek podľa prílohy č. 1,
b)
má hospodárske zvieratá evidované v centrálnom registri hospodárskych zvierat a chov registrovaný na držiteľa zvierat,
c)
zaviaže sa dodržiavať podmienky operácie podľa § 39 a podľa § 42 až 45.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
prehľad dobytčích jednotiek hospodárskych zvierat, na ktoré sa vzťahuje záväzok,
b)
výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat preukazujúci evidovanie chovu hospodárskych zvierat vydaný osobou poverenou viesť centrálny register hospodárskych zvierat,53)
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa o chove dojníc s voľným ustajnením.
(3)
Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva do 15. mája príslušného kalendárneho roka samostatnou žiadosťou.
(4)
Operáciu zlepšenie starostlivosti o dojnice možno vykonávať len v chove s voľným ustajnením dojníc s najmenej desiatimi dobytčími jednotkami.
(5)
Operáciu zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných možno vykonávať len v chove ošípaných s najmenej desiatimi dobytčími jednotkami a s prasiatkami pochádzajúcimi z chovu podľa § 39 písm. c).
(6)
Operáciu zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení možno vykonávať len v chove s najmenej piatimi dobytčími jednotkami v prepočte s desiatimi prasnicami.
(7)
Operáciu zlepšenie životných podmienok v chove hydiny možno vykonávať len v chove s najmenej 30 dobytčími jednotkami.
(8)
Operácie podľa § 39 možno kombinovať podľa prílohy č. 4.
(9)
Záväzok plynie od 1. mája roka, v ktorom bola podaná žiadosť podľa odseku 1 do 30. apríla nasledujúceho roka.
(10)
Žiadateľ podáva žiadosť podľa odseku 1 spolu so žiadosťou o platbu na operáciu podľa § 39 do termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle.
(11)
Prílohou žiadosti o platbu na operáciu podľa § 39 je
a)
počet dobytčích jednotiek hospodárskych zvierat, na ktoré sa požaduje platba,
b)
zoznam dojníc, na ktoré sa požaduje platba, ak ide o operáciu podľa § 39 ods. 1 písm. a) alebo registračné číslo chovu, v ktorom sa nachádzajú hospodárske zvieratá, na ktoré sa požaduje platba, ak ide o operáciu podľa § 39 ods. 1 písm. b) až d).
(12)
Dojnicu možno nahradiť inou dojnicou evidovanou v centrálnom registri hospodárskych zvierat, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.43a) Žiadateľ zasiela platobnej agentúre oznámenie o nahradení dojnice do piatich dní odo dňa náhrady; oznámenie obsahuje číslo identifikačného kódu nahradenej dojnice a novej dojnice.
§ 41
(1)
Žiadosti o poskytnutie podpory na operácie podľa § 39 sa zoradia do bodových pásiem podľa výberových kritérií uvedených v odsekoch 2 až 6.
(2)
Žiadosť o poskytnutie podpory na operáciu zlepšenie starostlivosti o dojnice sa zaradí v zostupnom poradí podľa počtu dobytčích jednotiek
a)
do prvého bodového pásma, ak ide o viac ako 200 dobytčích jednotiek,
b)
do druhého bodového pásma, ak ide o 101 až 200 vrátane dobytčích jednotiek,
c)
do tretieho bodového pásma, ak ide o 51 až 100 vrátane dobytčích jednotiek,
d)
do štvrtého bodového pásma, ak ide o 10 až 50 vrátane dobytčích jednotiek.
(3)
Žiadosť o poskytnutie podpory na operáciu zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných sa zaradí v zostupnom poradí podľa počtu dobytčích jednotiek
a)
do prvého bodového pásma, ak ide o viac ako 900 dobytčích jednotiek,
b)
do druhého bodového pásma, ak ide o 401 až 900 vrátane dobytčích jednotiek,
c)
do tretieho bodového pásma, ak ide o 101 až 400 vrátane dobytčích jednotiek,
d)
do štvrtého bodového pásma, ak ide o 10 až 100 vrátane dobytčích jednotiek.
(4)
Žiadosť o poskytnutie podpory na operáciu zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení sa zaradí v zostupnom poradí podľa počtu dobytčích jednotiek
a)
do prvého bodového pásma, ak ide o viac ako 100 dobytčích jednotiek,
b)
do druhého bodového pásma, ak ide o 51 až 100 vrátane dobytčích jednotiek,
c)
do tretieho bodového pásma, ak ide o 11 až 50 vrátane dobytčích jednotiek,
d)
do štvrtého bodového pásma, ak ide o 5 až 10 vrátane dobytčích jednotiek.
(5)
Žiadosť o poskytnutie podpory na operáciu zlepšenie životných podmienok v chove hydiny sa zaradí v zostupnom poradí podľa počtu dobytčích jednotiek
a)
do prvého bodového pásma, ak ide o viac ako 500 dobytčích jednotiek,
b)
do druhého bodového pásma, ak ide o 251 až 500 vrátane dobytčích jednotiek,
c)
do tretieho bodového pásma, ak ide 101 až 250 vrátane dobytčích jednotiek,
d)
do štvrtého bodového pásma, ak ide o 30 až 100 vrátane dobytčích jednotiek.
(6)
Pri rovnakom počte dobytčích jednotiek po zaradení do bodových pásiem podľa odsekov 2 až 5 má prednosť žiadateľ o poskytnutie podpory v rámci každého bodového pásma,
a)
ktorého počet dojníc chovaných v podmienkach operácie podľa § 39 písm. a) z jeho celkového počtu dojníc je vyšší,
b)
ktorý prasnice chované v podmienkach operácie podľa § 39 písm. b) chová zároveň v podmienkach operácie podľa § 39 písm. c),
c)
ktorého počet prasníc chovaných v podmienkach operácie podľa § 39 písm. c) z jeho celkového počtu prasníc je vyšší,
d)
ktorého počet hydiny chovanej v podmienkach operácie podľa § 39 písm. d) z jeho celkového počtu hydiny je vyšší.
§ 42
Platba na operáciu podľa § 39 písm. a) sa poskytne žiadateľovi, ktorý počas trvania záväzku zväčší ustajňovaciu plochu na každú dojnicu, na ktorú sa vzťahuje záväzok, najmenej o 15 %, pričom dosiahne plochu pri
a)
jednoradovom boxe 5,9 m2 na dojnicu,
b)
protiľahlom boxe 5,58 m2 na dojnicu,
c)
kotercovom ustajnení 7,19 m2 na dojnicu.
§ 43
(1)
Platba na operáciu podľa § 39 písm. b) sa poskytne žiadateľovi, ktorý počas trvania záväzku zväčší ustajňovaciu plochu každej výkrmovej ošípanej, na ktorú sa vzťahuje záväzok, minimálne o 10 % ustajňovacej plochy podľa osobitného predpisu,54) pričom dosiahne pri hmotnosti ošípanej
a)
20 – 30 kg plochu 0,33 m2/ošípanú,
b)
30 – 50 kg plochu 0,44 m2/ošípanú,
c)
50 – 85 kg plochu 0,61 m2/ošípanú,
d)
85 – 110 kg plochu 0,72 m2/ošípanú,
e)
nad 110 kg plochu 1,1 m2/ošípanú.
(2)
Žiadateľ o platbu na operáciu podľa § 39 písm. b) eviduje počet výkrmových ošípaných vyplnením dokladu55) o premiestnení ošípaných56) a zasiela sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných podľa prílohy č. 16a platobnej agentúre do desiatich dní odo dňa skončenia záväzku.
§ 44
(1)
Platba na operáciu podľa § 39 písm. c) sa poskytne žiadateľovi, ktorý počas trvania záväzku zväčší ustajňovaciu plochu každej prasnice, na ktorú sa vzťahuje záväzok, minimálne o 10 % ustajňovacej plochy podľa osobitného predpisu,54) pričom dosiahne pri prasniciach ustajnených v skupinovom koterci pre
a)
5 a menej prasníc plochu 2,72 m2 na prasnicu,
b)
6 až 39 prasníc plochu 2,48 m2 na prasnicu,
c)
40 a viac prasníc plochu 2,26 m2 na prasnicu.
(2)
Ciciaky musia byť odstavené najmenej 30 dní od narodenia za turnus.
(3)
Žiadateľ o platbu na operáciu podľa § 39 písm. c) je povinný platobnej agentúre zaslať hlásenie o odstave ciciakov podľa prílohy č. 17 do desiatich pracovných dní od skončenia odstavu všetkých ciciakov v turnuse.
§ 45
(1)
Platba na operáciu podľa § 39 písm. d) sa poskytne žiadateľovi, ktorý počas trvania záväzku chová hydinu a pre hydinu, na ktorú sa vzťahuje záväzok, zabezpečí
a)
zaťaženie podlahovej plochy najviac 30 kg/m2 pri hlbokej podstielke,57)
b)
aby doba čistenia, dezinfekcie a prípravy haly na nový turnus nebola kratšia ako 14 dní; počet turnusov nesmie prekročiť šesť opakovaní počas trvania záväzku,
c)
aby dĺžka výkrmu nebola kratšia ako 38 dní za jeden turnus, pričom prvým výkrmovým dňom je deň naskladnenia; do výkrmových dní sa neráta deň vyskladnenia.
(2)
Žiadateľ o platbu na operáciu podľa § 39 písm. d) je povinný zaslať platobnej agentúre hlásenie na halovej karte o naskladnení chovného priestoru do piatich pracovných dní odo dňa naskladnenia; hlásenie obsahuje dátum naskladnenia, počet naskladnených kurčiat v kusoch a v dobytčích jednotkách.
(3)
Žiadateľ o platbu na operáciu podľa § 39 písm. d) je povinný zaslať platobnej agentúre hlásenie o vyskladnení chovného priestoru do piatich pracovných dní odo dňa vyskladnenia na halovej karte podľa prílohy č. 18; hlásenie obsahuje dátum vyskladnenia, počet vyskladnených kurčiat v kusoch a v dobytčích jednotkách.
§ 46
(1)
Ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly27) zistí rozdiel medzi počtom dobytčích jednotiek uvedených v žiadosti o platbu a skutočným počtom dobytčích jednotiek, platba sa zníži26) o
a)
percento zisteného rozdielu, ak rozdiel nie je vyšší ako 10 %,
b)
dvojnásobok percenta zisteného rozdielu, ak rozdiel je vyšší ako 10 % a nižší ako 20 % vrátane,
c)
100 %, ak rozdiel je vyšší ako 20 %.
(2)
Hospodárske zvieratá, pri ktorých neboli dodržané požiadavky na identifikáciu a registráciu podľa osobitného predpisu,21) sa pri posudzovaní žiadosti o platbu na operáciu podľa § 39 považujú za nezistené.
(3)
Platba na operáciu podľa § 39 sa neposkytne, ak žiadateľ o platbu nedodržal podmienku podľa
a)
(4)
Platba na operáciu podľa § 39 sa zníži o 50 %, ak žiadateľ o platbu nedodržal podmienku podľa § 45 ods. 1 písm. a), b) alebo c).
(5)
Platba na operáciu podľa § 39 sa zníži o 20 %, ak žiadateľ o platbu nedodržal podmienku podľa
b)
(6)
Platba na operáciu podľa § 39 písm. b) sa
a)
zníži o 10 %, ak žiadateľ o platbu zašle platobnej agentúre sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných po uplynutí lehoty podľa § 43 ods. 2,
b)
zníži o 20 %, ak žiadateľ o platbu zašle platobnej agentúre sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných až na základe výzvy platobnej agentúry v určenom termíne,
c)
neposkytne v príslušnom roku, ak žiadateľ o platbu nezašle platobnej agentúre sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných ani na základe výzvy platobnej agentúry.
(7)
Ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly27) zistí rozdiel medzi počtom zvierat uvedených v žiadosti o platbu a skutočným počtom, platba sa zníži podľa osobitného predpisu.26)
Platba na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov
§ 47
(1)
Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov zahŕňa tieto operácie:
a)
platby na lesnícko-environmentálne záväzky v chránených vtáčích územiach,
b)
platby na lesnícko-environmentálne záväzky v územiach európskeho významu.
(2)
Operácie podľa odseku 1 možno vykonávať na lesných pozemkoch s lesným porastom vedených v evidencii lesných pozemkov32) a v Informačnom systéme lesného hospodárstva.
(3)
Operáciu podľa odseku 1 písm. a) možno vykonávať na chránených vtáčích územiach,58) uvedených v prílohe č. 19, na ktorých sa nachádzajú hniezdne lokality týchto druhov vtákov
a)
dravce a sovy – Včelár lesný, Haja tmavá, Haja červená, Orliak morský, Hadiar krátkoprstý, Orol krikľavý, Orol kráľovský, Orol skalný, Sokol rároh, Sokol sťahovavý, Výr skalný, Kuvik vrabčí, Sova dlhochvostá, Kuvik kapcavý,
b)
brodivce – Bocian čierny,
c)
dutinové hniezdiče – Žlna sivá, Ďateľ čierny, Ďateľ prostredný, Ďateľ bielochrbtý, Ďateľ trojprstý, Muchárik červenohrdlý, Muchárik bielokrký,
d)
lesné kury – Tetrov hlucháň, Tetrov hôľniak.
(4)
Operáciu podľa odseku 1 písm. b) možno vykonávať na územiach európskeho významu29) s tretím a štvrtým stupňom ochrany,59) ktoré sú uvedené v prílohe č. 20.
(5)
Pri prekrytí lesného pozemku v chránenom vtáčom území podľa odseku 3 a lesného pozemku nachádzajúceho sa na území európskeho významu podľa odseku 4 je žiadateľ povinný plniť podmienky operácie podľa odseku 1 písm. a).
(6)
Ak počas trvania záväzku skončí na lesnom pozemku žiadateľa platnosť programu starostlivosti o lesy a vyhotoví sa nový program starostlivosti o lesy, žiadateľ je povinný požiadať o úpravu záväzku bez zmeny výmery najneskôr do 40 dní odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o schválení programu starostlivosti o lesy.
§ 48
(1)
Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 písm. f) môže podať žiadateľ, ktorým je súkromný alebo verejný obhospodarovateľ lesa alebo združenie súkromných alebo verejných obhospodarovateľov lesov, ak
a)
obhospodaruje najmenej 1 ha lesa,
b)
sa zaviaže plniť podmienky opatrenia uvedené v § 50 ods. 1 alebo § 51 ods. 1,
c)
má schválený program starostlivosti o lesy.60)
(2)
Žiadosť o poskytnutie podpory podľa odseku 1 sa podáva samostatnou žiadosťou do 15. mája. Záväzok plynie od 1. januára roku, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie podpory podľa odseku 1.
(3)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory podľa odseku 1 je
a)
zoznam lesných pozemkov podľa evidencie lesných pozemkov, na ktoré sa vzťahuje záväzok, s uvedením ich výmery,
b)
výpis z programu starostlivosti o les s plochovou tabuľkou pre lesné pozemky podľa písmena a),
c)
vyhlásenie žiadateľa o tom, že sa zaväzuje plniť podmienky podľa § 50 ods. 1 alebo § 51 ods. 1,
d)
výpis z evidencie lesných pozemkov vedenej miestne príslušným okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom podľa osobitného predpisu,32) nie starší ako tri mesiace,
e)
potvrdenie štátnej ochrany prírody o výskyte hniezdnej lokality druhu vtáka podľa § 47 ods. 3 na dielci jednotky priestorového rozdelenia lesa.
(4)
Žiadateľ podáva žiadosť o platbu na operáciu podľa § 47 ods. 1 každoročne počas trvania záväzku do 15. mája. Prvú žiadosť o platbu na operáciu podľa § 47 ods. 1 žiadateľ podáva spolu so žiadosťou o poskytnutie podpory podľa odseku 1 spolu s identifikačným listom.
(5)
Prílohou k žiadosti o platbu podľa odseku 4 je
a)
zoznam lesných pozemkov podľa evidencie lesných pozemkov, na ktoré sa vzťahuje záväzok, s uvedením ich výmery,
b)
výpis z evidencie lesných pozemkov vedenej miestne príslušným okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom podľa osobitného predpisu,60a) nie starší ako tri mesiace.
(6)
Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadosti záväzok zaniká a žiadateľ musí vrátiť poskytnuté platby4) za predchádzajúce roky; to neplatí, ak žiadosť nebola predložená z dôvodu podľa § 2 ods. 4.
§ 49
(1)
Žiadosti o poskytnutie podpory na operáciu podľa § 47 ods. 1 písm. a) sa zaradia do bodových pásiem podľa týchto výberových kritérií:
a)
do prvého bodového pásma, ak ide o územie s výmerou väčšou ako 100 ha, na ktorom sa prekrýva chránené vtáčie územie a územie európskeho významu, v zostupnom poradí,
b)
do druhého bodového pásma, ak ide o územie s výmerou väčšou ako 50 ha až 100 ha, na ktorom sa prekrýva chránené vtáčie územie a územie európskeho významu, v zostupnom poradí,
c)
do tretieho bodového pásma, ak ide o územie s výmerou väčšou ako 10 ha až 50 ha, na ktorom sa prekrýva chránené vtáčie územie a územie európskeho významu, v zostupnom poradí,
d)
do štvrtého bodového pásma, ak ide o územie s výmerou do 10 ha, na ktorom sa prekrýva chránené vtáčie územie a územie európskeho významu, v zostupnom poradí,
e)
do piateho bodového pásma, ak ide o územie s výmerou väčšou ako 100 ha na chránenom vtáčom území, v zostupnom poradí,
f)
do šiesteho bodového pásma, ak ide o územie s výmerou väčšou ako 50 ha až 100 ha na chránenom vtáčom území, v zostupnom poradí,
g)
do siedmeho bodového pásma, ak ide o územie s výmerou väčšou ako 10 ha až 50 ha na chránenom vtáčom území, v zostupnom poradí,
h)
do ôsmeho bodového pásma, ak ide o územie s výmerou do 10 ha na chránenom vtáčom území, v zostupnom poradí.
(2)
Žiadosti o poskytnutie podpory na operáciu podľa § 47 ods. 1 písm. b) sa zaradia do bodových pásiem podľa týchto výberových kritérií:
a)
do prvého bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, vo štvrtom stupni ochrany s výmerou väčšou ako 100 ha, v zostupnom poradí,
b)
do druhého bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, vo štvrtom stupni ochrany s výmerou väčšou ako 50 ha až 100 ha, v zostupnom poradí,
c)
do tretieho bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, vo štvrtom stupni ochrany s výmerou väčšou ako 10 ha až 50 ha, v zostupnom poradí,
d)
do štvrtého bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, vo štvrtom stupni ochrany s výmerou do 10 ha, v zostupnom poradí
e)
do piateho bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, v treťom stupni ochrany s výmerou väčšou ako 100 ha, v zostupnom poradí,
f)
do šiesteho bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, v treťom stupni ochrany s výmerou väčšou ako 50 ha až 100 ha, v zostupnom poradí,
g)
do siedmeho bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, v treťom stupni ochrany s výmerou väčšou ako 10 ha až 50 ha, v zostupnom poradí,
h)
do ôsmeho bodového pásma, ak ide o lesné pozemky v územiach európskeho významu, v treťom stupni ochrany s výmerou do 10 ha, v zostupnom poradí.
(3)
Ak žiadosť o poskytnutie podpory na operáciu podľa § 47 ods. 1 písm. b) zároveň plní podmienky na zaradenie do viacerých bodových pásem podľa odseku 1, zaradí sa do prvého bodového pásma.
(4)
Pri rovnakej výmere lesných pozemkov po zaradení do bodových pásiem podľa odsekov 1 až 3 má prednosť žiadateľ o poskytnutie podpory v rámci každého bodového pásma, na ktorého lesných pozemkoch sa podľa potvrdenia štátnej ochrany prírody nachádzajú hniezdne lokality s vyšším počtom druhov vtákov podľa § 47 ods. 3.
§ 50
(1)
Platba na operáciu podľa § 47 ods. 1 písm. a) sa poskytne žiadateľovi o platbu, ktorý na plochách, na ktoré sa vzťahuje záväzok,
a)
ponechá pri obnovnej ťažbe lesných porastov vo fáze dorubu
1.
najmenej päť živých stojacich stromov na 1 ha s priemernou hrúbkou kmeňa hlavnej úrovne predmetného dielca,
2.
v Chránenom vtáčom území Bukovské vrchy, Chránenom vtáčom území Košická kotlina a Chránenom vtáčom území Medzibodrožie najmenej osem živých stojacich stromov na 1 ha s priemernou hrúbkou kmeňa hlavnej úrovne predmetného dielca; medzi ponechanými živými jedincami stromov nesmú byť jedince Smreka obyčajného,
b)
uplatňuje pri obnove lesných porastov len výberkový alebo účelový hospodársky spôsob alebo len maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu s výmerou obnovného prvku najviac do 1,5 ha so zameraním na zvýšenie odolnosti lesného porastu,
c)
dosiahne pred dorubom prirodzenú obnovu drevín na minimálne 60 % obnovovanej plochy okrem plôch vzniknutých náhodnými škodlivými činiteľmi,
d)
ponechá časť pionierskych drevín na dožitie a neodstráni ich v rámci výchovných zásahov, ak ich zastúpenie nepresiahne 10 %,
e)
neaplikuje autorizované prípravky na ochranu rastlín,44)
f)
používa pri ťažbe biologicky odbúrateľný olej na mazanie reťazovej časti ťažbového stroja alebo motorovej píly,
g)
využíva sortimentovú metódu pri približovaní dreva,
h)
na hniezdnych lokalitách ohrozených druhov vtákov podľa § 47 ods. 3 nevykonáva lesohospodársku činnosť v čase od 16. februára do 31. augusta v trvaní spravidla päť mesiacov podľa jednotlivého druhu.
(2)
Žiadateľ o platbu je povinný vykonať počas trvania záväzku, najmenej jednu z činností uvedených v odseku 1 písm. a) až d) v každej jednotke priestorového rozdelenia lesa zaradenej do záväzku.
(3)
Žiadateľ o platbu je povinný dodržiavať podmienky podľa odseku 1 písm. e) až h) počas celého trvania záväzku v každej jednotke priestorového rozdelenia lesa zaradenej do záväzku.
(4)
Platba na operáciu podľa § 47 ods. 1 písm. a) sa poskytne žiadateľovi o platbu za celú výmeru jednotky priestorového rozdelenia lesa,31) na ktorej boli splnené povinnosti uvedené v odsekoch 2 a 3.
§ 51
(1)
Platba na operáciu podľa § 47 ods. 1 písm. b) sa poskytne žiadateľovi o platbu, ktorý na plochách, na ktoré sa vzťahuje záväzok,
a)
ponechá pri obnovnej ťažbe lesných porastov vo fáze dorubu najmenej päť živých stojacich stromov na 1 ha s priemernou hrúbkou kmeňa hlavnej úrovne predmetného dielca; medzi ponechanými živými jedincami stromov nesmú byť jedince Smreka obyčajného,
b)
uplatňuje pri obnove lesných porastov len výberkový alebo účelový hospodársky spôsob alebo len maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu s výmerou obnovného prvku najviac do 1,5 ha so zameraním na zvýšenie odolnosti lesného porastu,
c)
dosiahne pred dorubom prirodzenú obnovu drevín na najmenej 60 % obnovovanej plochy okrem plôch vzniknutých náhodnými škodlivými činiteľmi,
d)
ponechá časť pionierskych drevín na dožitie a neodstráni ich v rámci výchovných zásahov pokiaľ ich zastúpenie nepresiahne 10 %,
e)
neaplikuje autorizované prípravky na ochranu rastlín,44)
f)
pri ťažbe používa biologicky odbúrateľný olej na mazanie reťazovej časti ťažbového stroja alebo motorovej píly,
g)
pri približovaní dreva využíva sortimentovú metódu.
(2)
Žiadateľ o platbu je povinný vykonať počas trvania záväzku, najmenej jednu z činností uvedených v odseku 1 písm. a) až d) v každej jednotke priestorového rozdelenia lesa zaradenej do záväzku.
(3)
Žiadateľ o platbu je povinný dodržiavať podmienky podľa odseku 1 písm. e) až g) počas celého trvania záväzku.
(4)
Platba na operáciu podľa § 47 ods. 1 písm. b) sa poskytne žiadateľovi o platbu za celú výmeru jednotky priestorového rozdelenia lesa,31) na ktorej bola splnená povinnosť podľa odsekov 2 a 3.
§ 52
Platba na operácie podľa § 47 ods. 1 sa poskytne žiadateľovi o platbu, ktorý spĺňa podmienky podľa § 50 alebo § 51, a vypláca sa každoročne za výmeru lesných pozemkov uvedených v § 48 ods. 3 písm. a).
§ 53
(1)
Platba na operácie podľa § 47 ods. 1 sa v príslušnom kalendárnom roku zníži o 20 %, ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ o platbu nedodržal podmienky podľa § 50 ods. 1 písm. a) až g) alebo podmienky podľa § 51.
(2)
Platba na operácie podľa § 47 ods. 1 sa v príslušnom kalendárnom roku neposkytne, ak žiadateľ o platbu nedodržal podmienku podľa § 50 ods. 1 písm. h).
(3)
Platba sa zníži alebo neposkytne, ak platobná agentúra na základe vykonaných kontrol zistí rozdiely medzi skutočnou výmerou lesného pozemku, ktorú žiadateľ obhospodaruje, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti.
(4)
Platba na operácie podľa § 47 ods. 1 sa nezníži, ak žiadateľ o platbu preukáže, že podmienky podľa § 50 ods. 1 a podľa § 51 ods. 1 nemohol dodržať z dôvodu podľa § 2 ods. 4.
§ 54
Prevod záväzku
(1)
Prevod záväzku12) je možný, ak sa celý pozemok, na ktorý sa vzťahuje záväzok, jeho časť alebo celý podnik prevedie na inú osobu11) v období trvania záväzku; potom záväzok môže na zvyšok obdobia prevziať táto osoba.
(2)
Ak žiadateľ nie je schopný ďalej plniť prijaté záväzky,61) pretože jeho podnik je predmetom pozemkovej úpravy,62) účinnosť záväzku sa skončí a za obdobie, v ktorom bol záväzok účinný, sa vrátenie poskytnutej platby nevyžaduje.
(3)
Nadobúdateľ podniku je povinný predložiť platobnej agentúre originál zmluvy o prevode v lehote do 15 dní od jej podpisu63) spolu so žiadosťou o platbu.
(4)
Ak nadobúdateľ nesplní povinnosť podľa odseku 3, na prevod podniku sa neprihliadne a nadobúdateľovi ani prevodcovi sa platba neposkytne.
(5)
Ak sa osoba, na ktorú je prevedený podnik písomne zaviazala plniť podmienky záväzku a počas trvania vzťahu nedodrží výmeru, počet zvierat alebo nesplní podmienky záväzku, platba sa zníži alebo táto osoba vráti platbu aj za obdobie, počas ktorého bol do opatrenia zaradený jej predchodca.
(6)
Ak nedôjde k splneniu podmienok záväzku v dôsledku ukončenia poľnohospodárskej činnosti fyzickej osoby alebo zániku právnickej osoby bez likvidácie, ktorá je žiadateľom o poskytnutie platby, vrátenie platby sa nevyžaduje, ak sa právny nástupca písomne zaviaže pokračovať v plnení podmienok záväzku v plnom rozsahu na celej ploche zaradenej do záväzku.
Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
§ 55
(1)
Podporu na prvé zalesnenie možno poskytnúť podľa osobitného predpisu.64)
(2)
Podporu na prvé zalesnenie možno poskytnúť na poľnohospodársku pôdu, ktorá je vedená v evidencii18) dielov pôdnych blokov.19)
§ 56
(1)
Žiadosť o podporu na udržiavanie zalesneného pozemku65) (ďalej len „žiadosť o podporu na udržiavanie“) podáva žiadateľ každoročne počas piatich rokov, počnúc rokom, ktorý nasleduje po roku zalesnenia do 15. mája kalendárneho roka spolu s identifikačným listom.
(2)
Žiadosť o podporu na úhradu straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti66) (ďalej len „žiadosť o podporu na úhradu straty“) podáva žiadateľ každoročne počas 15 rokov, počnúc rokom, ktorý nasleduje po roku zalesnenia do 15. mája kalendárneho roka spolu s identifikačným listom.
(3)
Žiadateľom o podporu na udržiavanie a o podporu na úhradu straty nemôže byť subjekt podľa osobitného predpisu.67)
§ 57
(1)
Podpora na prvé zalesnenie sa poskytne, ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 56 ods. 2 a
a)
dodržiava výmeru zalesneného pozemku uvedenú v žiadosti o poskytnutie podpory 15 rokov odo dňa podania žiadosti,
b)
zabezpečí, aby v jednotlivých rokoch neklesol počet lesných drevín na zalesnenom pozemku pod 80 % pôvodne vysadených lesných drevín, pričom ich druhové zloženie musí zostať zachované,
c)
zabezpečí, aby do konca záväzku bol lesný porast zabezpečený podľa osobitného predpisu68) bez výrazného poškodenia, dostatočne sa prispôsobil podmienkam stanovišťa a mal viditeľný výškový prírastok.
(2)
Na žiadateľa o podporu sa vzťahujú pravidlá podľa § 2 ods. 8.
§ 58
(1)
Platba sa zníži,26) ak sa zistia na základe vykonaných kontrol27) rozdiely medzi skutočnou výmerou zalesneného pozemku a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti.
(2)
Ak sa zistí rozdiel medzi výmerou zalesneného pozemku, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti, a skutočnou výmerou a k rozdielu došlo z dôvodu vykonania reštitúcie6) alebo z dôvodu vykonania pozemkových úprav, platby za príslušný kalendárny rok a za ďalšie kalendárne roky trvania platby sa znížia primerane k zistenému rozdielu výmery.
(3)
Ak sa zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku uvedenú v § 58 ods. 1 písm. b) tak, že v druhom až piatom roku po zalesnení počet životaschopných jedincov z vysadených drevín klesne pod
a)
80 %, žiadateľ je povinný vrátiť 20 % poskytnutej podpory na udržiavanie,
b)
70 %, žiadateľ je povinný vrátiť 40 % poskytnutej podpory na udržiavanie,
c)
60 %, žiadateľ je povinný vrátiť už poskytnutú podporu na udržiavanie.
(4)
Ak sa zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku uvedenú v § 57 ods. 1 písm. c), žiadateľ je povinný vrátiť poskytnutú podporu na udržiavanie.
(5)
Ak sa zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku podľa § 57 ods. 1 písm. a) v šiestom až pätnástom roku trvania vzťahu, zníži26) sa podpora primerane k zistenému rozdielu výmery. Žiadateľ je súčasne povinný vrátiť rozdiel zníženej platby na úhradu straty. Ďalej sa zníži platba za príslušný kalendárny rok a na ďalšie kalendárne roky trvania vzťahu primerane k zistenému rozdielu výmery.
(6)
Platba sa nezníži, ak žiadateľ preukáže, že nedodržanie výmery podľa § 57 ods. 1 písm. a) nesplnil z dôvodu podľa § 2 ods. 4.
Záverečné, spoločné a prechodné ustanovenia
§ 59
(1)
Na žiadateľa o platbu, ktorý plní podmienky opatrenia integrovaná produkcia a ekologické poľnohospodárstvo podľa doterajšieho predpisu, sa vzťahuje osobitný predpis.69)
(2)
Ak žiadateľ o platbu podľa odseku 1 nepodá žiadosť o zrušenie záväzku, považuje sa na účely ďalšieho trvania záväzku za žiadateľa, ktorý plní podmienky záväzku podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Na žiadateľa podľa odseku 2 sa nevzťahuje povinnosť vykonania podmienok ustanovených v prvom roku záväzku príslušnej operácie alebo opatrenia.
(4)
Podmienky ustanovené v § 32 ods. 1 písm. a) na účely záväzku plynúceho od 1. januára 2015 spĺňa žiadateľ, ktorý bol najneskôr do 31. januára 2015 zaregistrovaný v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby49) a mal najneskôr do 1. marca 2015 uzatvorenú zmluvu s inšpekčnou organizáciou.50)
§ 60
(1)
Na opatrenia podľa § 1 ods. 1 sa uplatňuje integrovaný administratívny a kontrolný systém.70)
(2)
Žiadateľ o platbu podľa § 1 ods. 1 je povinný umožniť platobnej agentúre vykonať kontrolu na mieste podľa osobitného predpisu.71)
(3)
Platby na operácie podľa § 1 ods. 1 písm. a) až g) sa upravia podľa osobitného predpisu,72) ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly zistí, že žiadateľ o platbu nedodržal pravidlá krížového plnenia alebo pravidlá udržiavania poľnohospodárskej plochy podľa osobitného predpisu.10)
(4)
Žiadateľ o poskytnutie podpory pri kombinovaní opatrení podľa prílohy č. 4 dodržiava prísnejšiu z podmienok, stanovených pre jednu z kombinovaných operácií, na výmere plochy záväzku v kombinovanej operácii.
(5)
Platby podľa § 1 ods. 1 písm. a) až d) a f) sa poskytnú žiadateľovi, ktorý na výzvu podľa osobitného predpisu73) preukáže vlastnícke právo k poľnohospodárskej ploche alebo právo užívať poľnohospodársku pôdu.
(6)
Platby podľa § 1 ods. 1 sa upravia podľa osobitného predpisu,74) ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly podľa osobitného predpisu75) zistí, že žiadateľ o platbu umelo vytvoril podmienky potrebné na poskytnutie platieb.
(7)
Sumy platieb podľa § 1 ods. 1 sa oznamujú vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
(8)
Na platbu sa vzťahuje osobitný predpis,69) ak žiadateľ o platbu podľa § 1 ods. 1 písm. c) až f) neprijme úpravu podmienok, záväzok sa skončí a žiadateľ o platbu nie je povinný vrátiť poskytnuté platby.
(9)
Ak počas trvania záväzku dôjde k opakovanému porušeniu niektorej podmienky v rámci opatrení podľa § 1 ods. 1 písm. c), d) a f), platba sa zníži o dvojnásobok sumy, o ktorú bola platba znížená pri porušení rovnakej podmienky, ku ktorému došlo v niektorom z predchádzajúcich rokov trvania záväzku, a to až do 100 % celkovej platby.
(10)
Ustanovenia o znížení, neposkytnutí alebo vrátení poskytnutej platby sa nepoužijú, ak k porušeniu podmienky ustanovenej týmto nariadením vlády došlo v dôsledku zásahu vyššej moci.4)
§ 60a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2015
Na poskytovanie platby v rámci opatrení lesnícko-environmentálne platby a agroenvironmentálne platby - podopatrenie chov a udržanie ohrozených druhov zvierat sa vzťahuje osobitný predpis účinný do 14. apríla 2015.
§ 60b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2017
Na posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia platby, o ktorú žiadateľ požiadal do 1. apríla 2017, sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. marca 2017.
§ 61
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády č. 121/2009 Z. z., nariadenia vlády č. 128/2010 Z. z., nariadenia vlády č. 230/2013 Z. z. a nariadenia vlády č. 50/2014 Z. z.
§ 62
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 21.
§ 63
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2015.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
Koeficienty prepočtu zvierat na dobytčie jednotky
Druhyhospodárskychzvierat Koeficient [DJ]
Býky, kravy a iný hovädzí dobytok starší ako dva roky a kone staršie ako šesť mesiacov 1
Hovädzí dobytok vo veku od šesť mesiacov do dvoch rokov 0,6
Hovädzí dobytok vo veku do šiestich mesiacov 0,4
Ovce a kozy 0,15
Chovné prasnice s hmotnosťou viac ako 50 kg 0,5
Ostatné ošípané 0,3
Nosnice 0,014
Ostatná hydina 0,03
Výkrmové kurčatá chované na mäso 0,0046
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
TABUĽKA KOMBINOVATEĽNOSTI JEDNOTLIVÝCH OPATRENÍ A OPERÁCIÍ
Ap - kombinácia s prienikovou platbou, A - kombinácia so súčtom platieb, N - kombinácia je vylúčená .TTP - trvalý trávny porast, OP - orná pôda, DJ -dobytčia jednotka, CHVO - chránená vodohospodárska oblasť.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
Zoznam katastrálnych území nachádzajúcich sa mimo území európskeho významu oprávnených pre podporu v rámci podopatrenia 12.1 Kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 - lesný pozemok
Babky Demänovská dolina
Bartošová Lehôtka Detva
Batizovce Dlhá Lúka pri Liptovskom Mikuláši
Becherov Dolná Tižina
Belá pri Necpaloch Dolné Vestenice
Belá pri Žiline Dolný Vadičov
Bobrovec Dražovce
Boťany Drienov
Briestenné Drienovec
Brodno Dúbrava na Spiši
Brzotín Háj
Budatínska Lehota Harakovce
Buková Hlboké nad Váhom
Bystričany Hlinné
Čavoj Honce
Čebovce Horná Mičiná
Čereňany Horný Vadičov
Červený Kameň Hrabušice
Dargov Hrádok
Davidov Hranovnica
Jasenov Hričovské Podhradie
Jasenová Humenné
Jastrabá Hury
Jezersko Iľanovo
Kamenica Ivachnová
Klokočov Jablonové pod Súľovom
Kolbasov Jablonica
Kováčová Makov
Krasňany Malá Lehota
Kubínska Hoľa Malé Blahovo
Kvačany Mengusovce
Lazy pod Makytou Modrová
Lehôtka pod Brehmi Muľa
Lechnica Mútne
Letanovce Námestovské Pilsko
Lipovec nad Váhom Nitrianske Sučany
Liptovská Štiavnica Nitrianske Rudno
Liptovský Trnovec Nižný Komárnik
Liptovská Porúbka Nová Bystrica
Liptovské Matiašovce Nová Lehota
Liptovský Ján Obyce
Lopušné Pažite Ohrady
Lučivná Omastiná
Lúka Omšenie I
Ľutov Oravice
Podlužany nad Bebravou Oslany
Poluvsie nad Rajčankou Osturňa
Poruba pod Vihorlatom Papradno
Považská Teplá Párnica
Pribylina Partizánska Ľupča
Príkra Pravčina Lehota
Prosiek Petkovce
Ptičie Plavecký Mikuláš
Radoľa Plavecký Peter
Rajecké Teplice Plešivec
Rankovce Podbiel
Revúca Podhoroď
Rožňavské Bystré Tatranská Lomnica
Rudinka Tekovská Breznica
Rudlov Terchová
Runina Timoradza
Ruské Tisovec
Ružiná Turík
Rybník nad Hronom Uhrovec
Selec Uhrovské Podhradie
Skačany Valaská Belá
Skalica Valaská Dubová
Slatinka Veličná
Smižany Vislavce
Snežnica Vranie
Spišské Tomášovce Vršatské Podhradie
Spišská Teplica Vyšná Pokoradz
Stankovany Vyšný Kubín
Stará Bašta Vyšný Medzev
Stará Bystrica Zádiel
Stará Lehota Závažná Poruba
Starý Smokovec Zázrivá
Sučany Zborov nad Bystricou
Súľov-Hradná Zlatná na Ostrove
Svätý Jur Zuberec
Štiavnik Zvolenská Slatina
Štrbské Pleso Žaškov
Šurice Ždiar
Šútovo Východná
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
Minimálny počet jedincov na hektár potrebných na vstup do systému integrovaná produkcia v ovocinárstve
Ovocný druh Minimálny počet jedincov/ha
produkčný sad ostatný sad
Jadroviny 1 000 400
Broskyňa 600 300
Marhuľa 600 300
Slivka 500 300
Čerešňa 500 300
Višňa 500 300
Ringlota 500 300
Ríbezľa 3 000 2 000
Egreš 2 000 1 000
Malina 5 000 3 000
Černica 3 000 2 000
Čučoriedky 3 000 2 000
Brusnice 10 000 5 000
Rakytník 1 000 500
Baza čierna 500 300
Jarabina čierna (Arónia) 1 000 600
Ruža jabĺčková 1 000 600
Mandľa 300 200
Orech 150 50
Gaštan 150 50
Lieska 300 200
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
Kritériá výberu prípravkov na ochranu rastlín do integrovanej produkcie
Pri tvorbe zoznamov prípravkov na ochranu rastlín povolených v integrovanej produkcii sa vychádza z podkladov Medzinárodnej organizácie pre biologickú a integrovanú kontrolu škodlivých organizmov, berúc do úvahy najmä hľadisko trvalého udržania biodiverzity v ekosystémoch a udržanie trvalej úrodnosti pôd. Pri tvorbe kritérií na výber prípravkov na ochranu rastlín sa zohľadnil vplyv najmä na dravé roztoče (Typhlodromus pyri) a parazitické osičky (Trichogramma cacoeciae). Uvedené vplyvy sú hodnotené tromi základnými stupňami takto:
- N = neškodné alebo mierne škodlivé (redukcia v poľných podmienkach 0 - 50 %, redukcia v laboratórnych podmienkach 0-30 %),
- M = stredne škodlivé (redukcia v poľných podmienkach 50 - 75 %, redukcia v laboratórnych podmienkach 30-79 %),
- T = škodlivé (redukcia v poľných podmienkach nad 75 %, redukcia v laboratórnych podmienkach nad 80 %).
Prípravky s účinnými látkami s klasifikáciou „N“ sú použiteľné v integrovanej produkcii bez obmedzenia, prípravky s účinnými látkami s klasifikáciou „M“ sú použiteľné v obmedzenom počte ošetrení a prípravky s účinnými látkami s klasifikáciou „T“ sú zakázané v integrovanej produkcii alebo povolené, ak za ne neexistuje adekvátna náhrada. Pri prípravkoch na ochranu rastlín s dvomi a viac účinnými látkami toxicitu určuje účinná látka s vyššou toxicitou.
Okrem uvedeného sú zohľadnené aj tieto podmienky:
- obmedzenia počtu ošetrení uvádzané na etiketách prípravkov na ochranu rastlín sú záväzné pre všetkých pestovateľov a nesmú byť prekročené ani v integrovanej produkcii,
- širokospektrálne organofosfátové akarbamátové insekticídy sú buď zakázané alebo majú povolený nízky počet použití,
- ditokarbamátové fungicídy možno použiť maximálne dvakrát za sezónu,
- fungicídy s možnosťou vzniku rezistencie možno použiť maximálne trikrát za sezónu,
- sírnaté prípravky možno použiť maximálne štyrikrát za sezónu.
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
Lokality výskytu biotopu sysľa pasienkového
Číslo KU Názov KU Číslo obce Názov obce Číslo okresu Názov okresu
812935 Drienovec 521337 Drienovec 806 Košice - okolie
813281 Dubno 514683 Dubno 609 Rimavská Sobota
814971 Gemerské Dechtáre 514764 Gemerské Dechtáre 609 Rimavská Sobota
815021 Gemerský Jablonec 514781 Gemerský Jablonec 609 Rimavská Sobota
815233 Čenice 514799 Gortva 609 Rimavská Sobota
816558 Hodejov 514837 Hodejov 609 Rimavská Sobota
816566 Hodejovec 514845 Hodejovec 609 Rimavská Sobota
818615 Hostice 514861 Hostice 609 Rimavská Sobota
819255 Hrhov 525740 Hrhov 808 Rožňava
821039 Chtelnica 507121 Chtelnica 204 Piešťany
822191 Machalovce 523542 Jánovce 706 Poprad
822795 Jesenské 515001 Jesenské 609 Rimavská Sobota
822817 Jestice 515019 Jestice 609 Rimavská Sobota
823287 Kamenica 524611 Kamenica 708 Sabinov
829650 Kružná 560065 Kružná 808 Rožňava
835102 Malá Lehota 517062 Malá Lehota 612 Žarnovica
835854 Malý Horeš 528552 Malý Horeš 811 Trebišov
838322 Moldava nad Bodvou 521698 Moldava nad Bodvou 806 Košice - okolie
838772 Muráň 525987 Muráň 608 Revúca
841447 Nová Bašta 515230 Nová Bašta 609 Rimavská Sobota
841463 Chorváty 599310 Chorváty 806 Košice - okolie
846074 Petrovce 515299 Petrovce 609 Rimavská Sobota
848557 Poráč 543489 Poráč 810 Spišská Nová Ves
855499 Silica 526223 Silica 808 Rožňava
856754 Smižany 560154 Smižany 810 Spišská Nová Ves
857386 Spišská Nová Ves 526355 Spišská Nová Ves 810 Spišská Nová Ves
857645 Spišské Podhradie 543578 Spišské Podhradie 704 Levoča
857670 Spišské Tomášovce 543586 Spišské Tomášovce 810 Spišská Nová Ves
857858 Stará Bašta 515540 Stará Bašta 609 Rimavská Sobota
860697 Šávoľ 511854 Šávoľ 606 Lučenec
860921 Širkovce 515639 Širkovce 609 Rimavská Sobota
862258 Šurice 511897 Šurice 606 Lučenec
864790 Trnava 506745 Trnava 207 Trnava
866008 Háj 518123 Háj 806 Košice - okolie
866016 Turňa nad Bodvou 559784 Turňa nad Bodvou 806 Košice - okolie
871605 Vyšný Slavkov 526614 Vyšný Slavkov 704 Levoča
871699 Dvorníky nad Turňou 559873 Dvorníky - Včeláre 806 Košice - okolie
871711 Zádiel 559881 Zádiel 806 Košice - okolie
874183 Žehra 526657 Žehra 810 Spišská Nová Ves
857599 Spišská Teplica 523844 Spišská Teplica 706 Poprad
829773 Kuchyňa 508021 Kuchyňa 106 Malacky
836028 Krátke Kesy 501239 Marcelová 401 Komárno
803421 Bohdanovce nad Trnavou 506796 Bohdanovce nad Trnavou 207 Trnava
827380 Barca 599093 Košice-Barca 805 Košice IV
846651 Píla 517127 Píla 612 Žarnovica
846929 Plešivec 526096 Plešivec 808 Rožňava
822621 Jedľové Kostoľany 500364 Jedľové Kostoľany 407 Zlaté Moravce
854778 Sekule 556114 Sekule 205 Senica
821501 Iža 501174 Iža 401 Komárno
838489 Moravský Svätý Ján 504572 Moravský Svätý Ján 205 Senica
814903 Gemerská Hôrka 525651 Gemerská Hôrka 808 Rožňava
803596 Klčovany 506818 Boleráz 207 Trnava
808555 Čachtice 505901 Čachtice 304 Nové Mesto nad Váhom
869635 Višňové 506672 Višňové 304 Nové Mesto nad Váhom
868248 Veľké Pole 517348 Veľké Pole 612 Žarnovica
863220 Tisovec 515680 Tisovec 609 Rimavská Sobota
862720 Teplička 543667 Teplička 810 Spišská Nová Ves
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
Minimálne požiadavky na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín
A.
Minimálne požiadavky na používanie hnojív:
1.
Neaplikovať hnojivá, hospodárske hnojivá, sekundárne zdroje živín a komposty, ak je pôda zamrznutá, zasnežená alebo zamokrená, alebo ak ich aplikáciu zakazujú osobitné predpisy.76)
2.
Dodržiavať zákaz aplikácie dusíkatých hnojivých látok od 15. novembra do 15. februára.
3.
Dodržiavať zákaz aplikácie dusíkatých hnojivých látok na svahoch ornej pôdy so sklonom viac ako 10° a na trvalých trávnych porastoch so sklonom viac ako 12°. To sa nevťahuje na aplikáciu maštaľného hnoja a kompostov, ak sú zapravené do ornej pôdy najneskôr do 24 hodín po ich aplikácii.77)
4.
Viesť trvalú evidenciu78) o príjme a použití hnojív.
B.
Minimálne požiadavky na používanie prípravkov na ochranu rastlín:
1.
Používať len autorizované a povolené prípravky na ochranu rastlín.79)
2.
Integrované používanie prípravkov na ochranu rastlín realizovať podľa osobitného predpisu.80)
3.
Používanie prípravkov na ochranu rastlín je podmienené osvedčením o odbornej spôsobilosti.81)
4.
Aplikačné zariadenie musí byť skontrolované najmenej raz za päť rokov do roku 2020 a potom každé tri roky.82)
Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
Zoznam zakázaných účinných látok prípravkov na ochranu rastlín pre integrovanú produkciu v rámci PRV 2014-2020
1.
Vinič
1. Alpha-cypermethrin
2. Bromoxynil
3. Cypermethrin
4. Deltamethrin
5. Diquat
6. Dimethoate
7. Dithianon
8. Chlorpyrifos
9. Lambda-cyhalothrin
10. Metaldehyd
11. Pirimicarb
12. Propyzamide
13. Tau-fluvalinate
14. Thiacloprid
15. Zeta-cypermethrin
2.
Ovocie
1. Beta-cyfluthrin
2. Bromoxynil
3. Cypermethrin
4. Deltamethrin
5. Diquat
6. Dimethoate
7. Chlorpyrifos
8. Lambda-cyhalothrin (povolený pre hrušky)
9. Metaldehyd
10. Propyzamide
11. Tau-fluvalinate
3.
Zelenina
1. Bromoxynil
2. Dimethoate
3. Diquat
4. Malathion
5. Methiocarb
6. Terbuthylazine
7. Ziram
Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
A. Limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde
[v mg/kg suchej hmoty, rozklad lúčavkou kráľovskou, Hg celkový obsah]
Pôdny druh Cd Hg Pb
piesočnatá hlinito-piesočnatá 0,4 0,15 25
piesočnato-hlinitá hlinitá 0,7 0,5 70
ílovito-hlinitá, ílovitá, íl 1,0 0,75 115
Reprezentatívna vzorka poľnohospodárskej pôdy na analýzu rizikových prvkov sa vytvorí zmiešaním 25 stredných vzoriek pôdy odobratých z jedného dielu pôdneho bloku zaradeného do záväzku, ktoré sa využívajú na rovnaký účel, pričom vzorky sa musia odoberať z hĺbky 0,25 m.
B. Určenie hodnoty minerálneho dusíka v pôde
Minerálny dusík sa z pôdy extrahuje roztokom 1 mol/l KCl alebo 1-percentným roztokom K2SO4 v pomere 1 diel pôdy : 5 dielov extrakčného roztoku pri teplote 20° C ± 2° C jednu hodinu. Po prefiltrovaní sa minerálny dusík v extrakte určí vhodnou metódou. Odporúčaná je metóda určenia hodnoty minerálneho dusíka v pôde podľa slovenskej technickej normy.83)
Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
Limitné hodnoty rizikových prvkov vo vzorke ovocia

Chemický prvok
Najvyššie prípustné množstvo celkového obsahu chemického prvu v ovocí
[mg/kg]
Olovo (Pb) 0,1 - 0,2 (drobné ovocie)
Kadmium (Cd) 0,03
Ortuť (Hg) 0,03
Príloha č. 14 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
A. Najvyššie prípustné množstvo chemických prvkov v zelenine a konzumných zemiakoch

Chemický prvok

Najvyššie prípustné

množstvo

[mg/kg]

Potravina

Kadmium (Cd) 0,1 hlúbová a koreňová zelenina okrem zeleru, konzumné zemiaky
0,2 listová zelenina, čerstvé byliny a zeler
0,05 ostatná zelenina
Olovo (Pb) 0,3 brokolica, listová zelenina
0,1 ostatná zelenina, konzumné zemiaky
Ortuť (Hg) 0,02 konzumné zemiaky
0,05 zelenina
B. Najvyššie prípustné množstvo dusičnanov v zelenine
Zelenina Najvyššie prípustné množstvo

[mg/kg] (ako NO3-)

melóny, tekvice, cukety 700
ostatná plodová zelenina 400
struková zelenina 400
konzumné zemiaky 500
koreňová zelenina (okrem rýchlenej mrkvy, reďkovky a cvikly) 700
hlúbová zelenina 700
listová zelenina (okrem špenátu, šalátu a čakanky) 1000
rýchlená mrkva 1500
reďkovka 3500
cvikla 3000
čerstvý špenát zo zberu od 1. XI. do 31. III. 3000
čerstvý špenát zo zberu od 1. IV. do 31. X. 2500
hlávkový šalát (okrem typu "iceberg") zo zberu:
od 1. X. do 31. III. - pestovaný v skleníku 4500
od 1. X. do 31. III. - pestovaný vonku 4000
od 1. IV. do 30. IX. - pestovaný v skleníku 3500
od 1. IV. do 30. IX. - pestovaný vonku 2500
hlávkový šalát typu "iceberg" - kučeravý a
širokolisté endívie (batavské) - pestované v skleníku 2500
širokolisté endívie (batavské) - pestované vonku 2000
Príloha č. 15 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
Vzor
Záznamu v zošite žiadateľa o platbu na agroenvironmentálno - klimatické opatrenie
Dátum

od - do

Použité zariadenie na

sledovanie výskytu

škodlivých

organizmov/meno,

kto údaj zaznamenal

Druh odberu

vzoriek na

analýzu/meno, kto

vykonal odber

Použité zariadenia

na zistenie

meteorologických

údajov/meno,

kto údaj zaznamenal

Označenie pôdneho

bloku alebo dielu

pôdneho bloku

Plodina/

druh

Príloha č. 15a k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
Zaradenie zeleniny podľa rodu pre vyvážený osevný postup
A. Plodiny zeleniny zaradené podľa rodu
Rod latinsky/slovensky Plodiny zeleniny
Allium (cesnak) cibuľa, šalotka, pór, cesnak, pažítka
Anthriscus (trebuľka) trebuľka
Apium (zeler) zeler
Asparagus (asparágus) špargľa
Beta (repa) repa obyčajná cviklová (cvikla), mangold
Brassica (kapusta) kel, karfiol, brokolica, kaleráb, kapusta
Capsicum (paprika) paprika
Cichorium (čakanka) čakanka
Citrullus (dyňa) dyňa červená
Cucumis (uhorka) melón, uhorka
Cucurbita (tekvica) tekvica, cuketa, patizón
Cynara (artičoka) artičoka
Daucus (mrkva) mrkva
Foeniculum (fenikel) fenikel
Lactuca (šalát) šalát
Lycopersicon (rajčiak) rajčiaky
Petroselinum (petržlen) petržlen
Phaseolus (fazuľa) fazuľa
Pisum (hrach) hrach
Raphanus (reďkev) reďkovka, reďkev
Rheum (rebarbora) rebarbora
Scorzonera (hadomor) hadí mor španielsky
Solanum (ľuľok) baklažán
Spinacia (špenát) špenát
Valeriana (valeriána) valeriánka
Vicia (vika) bôb obyčajný
Zea (kukurica) kukurica
B. Viacročné plodiny zeleniny pre vyvážený osevný postup
Hadí mor španielsky, chren dedinský, mangold, špargľa, rebarbora, pažítka, cibuľa zimná, čakanka, topinambur
Príloha č. 16 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
Odporúčané zloženie zmesí rastlín
A.
Pre vlhšie podmienky
Názov rastlinného druhu Botanický názov Podiel

[%]

Kôpor voňavý Anethum graveolens 3
Borák lekársky Borago officinalis 2
Koriander siaty Coriandrum sativum 2
Pohánka jedlá Fagopyrum esculentum 35
Slnečnica ročná Helianthus annuus 9
Ľan siaty Linum usitatissimum 14
Slez lesný Malva sylvestris ssp. mauritanica 2
Vtáčia noha siata Ornithopus sativus 2,5
Facélia vratičolistá Phacelia tanacetifolia 12
Reďkovka Raphanus sativus 4
Horčica biela Sinapis alba 7
Ďatelina egyptská Trifolium alexandrinum 2,5
Ďastelina perská Trifolium resupinátum 2,5
Vika siata Vicia sativa 2,5
Pre suchšie podmienky
Názov rastlinného druhu Botanický názov Podiel [%]
Kôpor voňavý Anethum graveolens 3
Borák lekársky Borago officinalis 2
Nechtík lekársky Calendula officinalis 5
Nevädza poľná Centaurea cyanus 5
Koriander Coriandrum sativum 3
Pohánka jedlá Fagopyrum esculentum 24
Fenikel Foeniculum vulgare 5
Slnečnica Helianthus annuus 13
Žerucha siata Lepidium sativum 4
Ľan siaty Linum usitatissimum 12
Vičenec vikolistý Onobrychis viciifolia 5
Vlčí mak Papaver rhoeas 3
Facélia Phacelia tanacetifolia 7
Ďatelina purpurová Trifolium incarnatum 4
Vika siata Vicia sativa 5
B.
Zloženie zmesi rastlín pre multifunkčné pásy
1.
Ďatelinoviny
Vika siata Vicia sativa
Ďatelina egyptská Trifolium alexandrinum
Ďatelina perská Trifolium resupinátum
Vtáčia noha siata Ornithopus sativus
Vičenec vikolistý Onobrychis viciifolia
2.
Plodiny
Pohánka jedlá Fagopyrum esculentum
Slnečnica Helianthus annuus
Ľan siaty Linum usitatissimum
Horčica biela Sinapis alba
Reďkovka Raphanus sativus
Facélia Phacelia tanacetifolia
3.
Byliny
Kôpor voňavý Anethum graveolens
Borák lekársky Borago officinalis
Nechtík lekársky Calendula officinalis
Nevädza poľná Centaurea cyanus
Koriander Coriandrum sativum
Fenikel Foeniculum vulgare
Vlčí mak Papaver rhoeas
Slez lesný Malva sylvestris ssp. mauritanica
Zmes osiva musí obsahovať najmenej sedem druhov rastlín v pomere 55 % ďatelinovín (najmenej tri druhy), 20 % až 25 % bylín (najmenej dva druhy) a 15 % až 20 % plodín (najmenej dva druhy), pričom zastúpenie facélie (Phacelia tanacetifolia) nesmie byť vyššie ako 3 % zmesi. Zmes osiva musí mať hmotnosť približne 12 kg/ha.
Príloha č. 17 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
Hlásenie o odstave ciciakov
Dátum naskladnenia Číslo prasnice Dátum oprasenia Dátum odstavu ciciakov Iný záznam
Príloha č. 18 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
Halová karta
Evidencia chovu hydiny za každý chovný priestor (turnus)
Turnus č.
Dátum naskladnenia:
Naskladnené množstvo (ks):
Plocha chovného priestoru (m2):
Konečné zaťaženie plochy chov. priestoru (kg/m2):
Počet dobytčích jednotiek:
Dátum vyskladnenia:
Vyskladnené množstvo (ks):
Vyskladnené množstvo (kg):
Príloha č. 19 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
Zoznam chránených vtáčích území oprávnených pre podporu v rámci operácie 15.1 Platby na Iesnícko-environmentálne záväzky v chránených vtáčích územiach podľa stanovených druhov vtákov
SKCHVU002 Bukovské vrchy
SKCHVU003 Cerová vrchovina-Porimavie
SKCHVU007 Dunajské luhy
SKCHVU008 Horná Orava
SKCHVU009 Košická kotlina
SKCHVU011 Laborecká vrchovina
SKCHVU013 Malá Fatra
SKCHVU014 Malé Karpaty
SKCHVU015 Medzibodrožie
SKCHVU016 Záhorské Pomoravie
SKCHVU017 Muránska planina-Stolica
SKCHVU018 Nízke Tatry
SKCHVU022 Poľana
SKCHVU023 Úľanská koraď
SKCHVU025 Slanské vrchy
SKCHVU027 Slovenský kras
SKCHVU028 Strážovské vrchy
SKCHVU030 Tatry
SKCHVU031 Tribeč
SKCHVU033 Veľká Fatra
SKCHVU035 Vihorlatské vrchy
SKCHVU036 Volovské vrchy
SKCHVU037 Ondavská rovina
SKCHVU050 Chočské vrchy
SKCHVU051 Levočské vrchy
SKCHVU052 Čergov
SKCHVU053 Slovenský raj
SKCHVU054 Špačinsko-nižnianské polia
Príloha č. 20 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
Zoznam území európskeho významu oprávnených pre podporu v rámci operácie 15.1 Platby na lesnícko-environmentálne záväzky v územiach európskeho významu
SKUEV0003 Rimava SKUEV0096 Šurianské slaniská
SKUEV0010 Komárňanské slanisko SKUEV0101 Klokočovské rašeliniská
SKUEV0019 Tarbucka SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0045 Kopa SKUEV0120 Jasenácke
SKUEV0057 Rašeliniská Oravskej kotliny SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0074 Dubník SKUEV0130 Zobor
SKUEV0075 Klátovské rameno SKUEV0133 Hôrky
SKUEV0077 Dunajské trstiny SKUEV0134 Kulháň
SKUEV0095 Panské lúky SKUEV0143 Biely Váh
SKUEV0182 Číčovské luhy SKUEV0146 Blatá
SKUEV0184 Burdov SKUEV0156 Konopiská
SKUEV0185 Pramene Hruštínky SKUEV0164 Revúca
SKUEV0187 Rašeliniská Oravských Beskýd SKUEV0167 Bezodné
SKUEV0190 Slaná Voda SKUEV0307 Tatry
SKUEV0190 Slaná voda SKUEV0322 Fintické svahy
SKUEV0197 Salatín SKUEV0334 Veľké osturnianske jazero
SKUEV0212 Muteň SKUEV0335 Malé osturnianske jazero
SKUEV0222 Jelešňa SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0226 Vanišovec SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0228 Švihrová SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0243 Orava SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0252 Malá Fatra SKUEV0368 Brezovská dolina
SKUEV0253 Váh SKUEV0371 Žalostiná
SKUEV0256 Strážovské vrchy SKUEV0373 Krivoklátske bradlá
SKUEV0267 Biele hory SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0269 Ostrovné lúčky SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0274 Baské SKUEV0506 Orlie skaly
SKUEV0277 Nad vinicami SKUEV0552 Lohotský močiar
SKUEV0281 Tŕstie SKUEV0563 Šifflovské
SKUEV0282 Tisovský kras SKUEV0663 Šíp
SKUEV0287 Galmus SKUEV0665 Strečninaske meandre Váhu
SKUEV0288 Kysucké Beskydy SKUEV1278 Brezovské Karpaty
SKUEV0298 Brvnište SKUEV0021 Vinište
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry SKUEV0024 Hradná dolina
SKUEV0305 Choč SKUEV0045 Kopa
SKUEV0075 Klátovské rameno SKUEV0057 Rašeliniská Oravskej kotliny
SKUEV0077 Dunajské trstiny SKUEV0058 Tlstá
SKUEV0094 Veľký les SKUEV0065 Marcelovské piesky
SKUEV0098 Nesvadské piesky SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0101 Klokočovské rašeliniská SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0112 Slovenský raj SKUEV0274 Baské
SKUEV0126 Vinodolský hájik SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0127 Temešská skala SKUEV0290 Horný tok Hornádu
SKUEV0128 Rokoš SKUEV0292 Drieňová hora
SKUEV0130 Zobor SKUEV0300 Skribňovo
SKUEV0133 Hôrky SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0150 Červený grúň SKUEV0306 Pod Suchým hrádkom
SKUEV0160 Karáb SKUEV0307 Tatry
SKUEV0169 Orlovské vŕšky SKUEV0308 Machy
SKUEV0176 Dvorčiansky les SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0177 Šmolzie SKUEV0322 Fintické svahy
SKUEV0182 Číčovské luhy SKUEV0326 Strahuľka
SKUEV0184 Burdov SKUEV0331 Čergovský Minčol
SKUEV0185 Pramene Hruštínky SKUEV0332 Čergov
SKUEV0187 Rašeliniská Oravských Beskýd SKUEV0334 Veľké osturnianske jazero
SKUEV0193 Zimník SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0207 Kamenná baba SKUEV0341 Dolný vrch
SKUEV0210 Stinská SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0222 Jelešňa SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0225 Muránska planina SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0229 Bukovské vrchy SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0238 Veľká Fatra SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0380 Tematínske vrchy SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0400 Detviansky potok SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0641 Papradianka SKUEV0648 Príslop
SKUEV0644 Petrovička SKUEV0737 Palanta
SKUEV1337 Pieniny SKUEV1007 Čičarovský les
SKUEV1357 Cerová vrchovina
Príloha č. 21 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
Zoznam vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347 20.12.2013) v znení
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 994/2014 z 13. mája 2014 (Ú. v. EÚ L 280, 24.9.2014),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1378/2014 zo 17. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 367, 23.12.2014).
2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347 20.12.2013) v znení
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013).
3.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347 20.12.2013) v znení
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 181, 20.6.2014),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 994/2014 z 13. mája 2014 (Ú. v. EÚ L 280, 24.9.2014),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1001/2014 z 18. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 281, 25.9.2014),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1378/2014 zo 17. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 367, 23.12.2014).
4.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v platnom znení.
1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347 20. 12. 2013) v platnom znení.
2)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (oznámenie č. 368/2014 Z. z.).
3)
Napríklad čl. 28 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
4)
Čl. 47 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
5)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347 20. 12. 2013) v platnom znení.
6)
Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení zákona č. 97/2002 Z. z.
7)
Čl. 4 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
8)
Čl. 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
9)
§ 4 a príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.
11)
§ 16 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.
Čl. 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
12)
Čl. 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
13a)
§ 3 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
13b)
Čl. 15 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 807/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v platnom znení.
14)
Čl. 32 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
15)
Čl. 32 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
16)
Čl. 32 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
17)
Čl. 4 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347 20. 12. 2013) v platnom znení.
20)
Príloha II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 808/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014).
21)
Hlava I čl. 2 body 18 a 23 delegovaného nariadenia Komisie č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
23)
Čl. 31 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
24)
Čl. 37 nariadenia Rady (EÚ) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.
25)
Čl. 31 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
26)
Hlava II kap. IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
27)
Hlava III vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014).
28)
Čl. 35 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
29)
§ 27 a 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
31)
32a)
§ 45 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
Čl. 9 a príloha II k vykonávaciemu nariadeniu (ES) č. 808/2014.
37)
§ 6 ods. 1 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
38)
§ 2 ods. 14 zákona č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
§ 2 ods. 16 zákona č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 377/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Lehnice.
41)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 234/2006 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sysľovské polia.
42)
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove.
43a)
Čl. 30 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014.
44)
§ 25 a 26 zákona č. 405/2011 Z. z. rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
44a)
§ 35 ods. 2 zákona č. 405/2011 Z. z.
Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 491/2011 Z. z. o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení.
45)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 26682/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezídua prípravkov na ochranu rastlín v znení neskorších predpisov.
45a)
§ 25 ods. 2 zákona č. 405/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov.
46a)
§ 3 písm. a) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
Spoločný katalóg odrôd druhov zeleniny – 34. úplné vydanie (Ú. v. EÚ C 395, 27. 11. 2015).
47)
§ 22 zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
48)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov.
48a)
Napríklad zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
48b)
Čl. 14 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014 v platnom znení.
48c)
Čl. 4 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
48d)
Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
49)
§ 5 zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
51)
Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20. 7. 2007) v platnom znení.
52)
Hlava IV nariadenia (ES) č. 834/2007 v platnom znení.
54)
§ 3 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných.
55)
Príloha č. 6 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov.
57)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 275/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa.
61)
Čl. 47 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
62)
§ 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
63)
Čl. 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
64)
Čl. 43 nariadenia (ES) č. 1698/2005.
Čl. 88 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
65)
Čl. 43 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1698/2005.
66)
Čl. 43 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1698/2005.
67)
Čl. 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005.
68)
§ 20 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
69)
Čl. 48 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
70)
Čl. 67 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
71)
Hlava III kap. III a hlava V vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
73)
§ 32 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
74)
Čl. 40 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
75)
Hlava III a hlava V vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
77)
§ 10c ods. 8 písm. b) zákona č. 136/2000 Z. z. v znení zákona č. 394/2015 Z. z.
79)
§ 8 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 387/2013 Z. z.
80)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 487/2011 Z. z. o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom a o jej uplatňovaní.
83)
STN P ISO/TS 14256-1 Kvalita pôdy. Stanovenie dusičnanov, dusitanov a amónnych iónov v prirodzene vlhkých pôdach extrakciou roztokom chloridu draselného. Časť 1: Manuálna metóda
(46 5109).