70/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

70
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. marca 2015
o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády upravuje
a)
základné bezpečnostné požiadavky1) (ďalej len „základné požiadavky“) na pyrotechnický výrobok, ktorý je určeným výrobkom podľa § 4 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“),
b)
postup posudzovania zhody3) pyrotechnického výrobku,
c)
práva a povinnosti výrobcu,4) dovozcu5) a distribútora6) pyrotechnického výrobku,
d)
autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody,7)
e)
práva a povinnosti notifikovanej osoby,8)
f)
vekové obmedzenia pri sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu.9)
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
pyrotechnické výrobky určené a vyrábané špeciálne pre
1.
ozbrojené sily Slovenskej republiky,
2.
Vojenskú políciu,
3.
Vojenské spravodajstvo,
4.
rozpočtové organizácie zriadené Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ktorých predmetom činnosti je veda, výskum, výroba, skúšanie, skladovanie, používanie, likvidácia alebo ničenie výbušnín, pyrotechnických výrobkov alebo munície, vzdelávanie v oblasti výbušnín, pyrotechnických výrobkov alebo munície,
5.
Policajný zbor,
6.
Zbor väzenskej a justičnej stráže,
7.
finančnú správu,
8.
Slovenskú informačnú službu,
9.
Hasičský a záchranný zbor a
10.
Horskú záchrannú službu,
b)
námorné vybavenie, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,10)
c)
pyrotechnické výrobky určené na používanie v leteckom priemysle alebo v kozmickom priemysle,
d)
výbušné kapsle osobitne určené do hračiek, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,11)
e)
výbušniny, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,12)
f)
strelivo, ktorým sú strely, hnacie náplne a nábojky, ktoré sa používajú v ručných strelných zbraniach, iných zbraniach a delostrelectve, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,13)
g)
zábavnú pyrotechniku, ktorú výrobca vyrobil na vlastné použitie a ktorú členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) schválil na vlastné použitie výrobcu výlučne na svojom území, v ktorom má výrobca sídlo a ktorá zostáva na území tohto členského štátu.
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto nariadenia vlády je
a)
pyrotechnickým výrobkom akýkoľvek výrobok obsahujúci výbušné látky alebo zmes výbušných látok, ktorý je navrhnutý na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu alebo na kombinácie týchto efektov prostredníctvom jednotlivých exotermických chemických reakcií,
b)
zábavnou pyrotechnikou pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely,
c)
scénickou pyrotechnikou pyrotechnický výrobok určený na použitie na javisku v interiéri alebo v exteriéri, pri filmovej produkcii alebo pri televíznej produkcii alebo na iné podobné použitie,
d)
pyrotechnickým výrobkom určeným na použitie v motorových vozidlách prvok bezpečnostných zariadení v motorových vozidlách, ktorý obsahuje pyrotechnické zlože používané na iniciáciu týchto zariadení alebo iných zariadení,
e)
odborne spôsobilou osobou fyzická osoba, ktorá je oprávnená podľa osobitného predpisu14) zaobchádzať so zábavnou pyrotechnikou kategórie F4, so scénickou pyrotechnikou kategórie T2 alebo s inými pyrotechnickými výrobkami kategórie P2 podľa § 3 alebo ich používať.
§ 3
Voľný pohyb
(1)
Ak pyrotechnický výrobok spĺňa základné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády
a)
môže byť uvedený na trh,15)
b)
nesmie sa brániť jeho sprístupňovaniu na trhu.
(2)
Na účel obchodovania s pyrotechnickými výrobkami na obchodných veľtrhoch, výstavách a prezentáciách je možné vystavovať a používať pyrotechnické výrobky, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia vlády, len ak použité pyrotechnické výrobky majú viditeľné označenie, ktoré obsahuje názov a dátum konania obchodného veľtrhu, výstavy alebo prezentácie, a informáciu, že pyrotechnické výrobky nie sú v súlade s týmto nariadením vlády a nie sú dostupné na účely predaja, ak nebudú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia vlády. Počas podujatí podľa prvej vety sú vystavovatelia povinní prijať bezpečnostné opatrenia v súlade s požiadavkami určenými orgánom dohľadu.
(3)
Pyrotechnické výrobky vyrobené na účely výskumu, vývoja a skúšania, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia vlády, je možné na účely výskumu, vývoja a skúšania používať, ak viditeľné označenie uvádza, že nie sú v súlade s týmto nariadením vlády a nie sú dostupné na iné účely ako výskum, vývoj a skúšanie.
§ 4
Kategórie pyrotechnických výrobkov
(1)
Výrobca zaraďuje pyrotechnické výrobky do kategórií podľa spôsobu ich použitia alebo ich účelu a úrovne nebezpečenstva vrátane ich hladiny hluku. Notifikovaná osoba potvrdzuje zaradenie pyrotechnických výrobkov do kategórií ako súčasť postupov posudzovania zhody podľa § 14.
(2)
Pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do týchto kategórií:
a)
zábavná pyrotechnika
1.
kategórie F1 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorú možno používať v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorú možno používať vo vnútri obytných budov,
2.
kategórie F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch,
3.
kategórie F3 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
4.
kategórie F4 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu používať len odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
b)
scénická pyrotechnika
1.
kategórie T1 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý predstavuje nízke nebezpečenstvo,
2.
kategórie T2 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý môžu používať len odborne spôsobilé osoby,
c)
iné pyrotechnické výrobky
1.
kategórie P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,
2.
kategórie P2 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne spôsobilými osobami.
§ 5
Vekové obmedzenia a iné obmedzenia
(1)
Pyrotechnické výrobky sa nesmú sprístupniť na trhu osobám, ktorých vek je nižší ako
a)
15 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F1,
b)
18 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F2,
c)
21 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F3,
d)
18 rokov, ak ide o scénickú pyrotechniku kategórie T1 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P1.
(2)
Výrobca, dovozca a distribútor nesmú sprístupňovať na trhu pre iné ako odborne spôsobilé osoby
a)
zábavnú pyrotechniku kategórie F4,
b)
scénickú pyrotechniku kategórie T2 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P2.
(3)
Iné pyrotechnické výrobky kategórie P1 na použitie v motorových vozidlách vrátane airbagov a napínačov bezpečnostných pásov sa nesprístupňujú na trhu spotrebiteľom, ak neboli zabudované do motorového vozidla alebo oddeliteľnej časti motorového vozidla.
§ 6
Povinnosti výrobcu
(1)
Výrobca je okrem povinností podľa § 5 ods. 1 písm. a) až i) a k) až o) zákona povinný pred uvedením pyrotechnického výrobku na trh
a)
vypracovať technickú dokumentáciu ustanovenú v prílohe č. 2,
b)
zabezpečiť posudzovanie zhody podľa § 14,
c)
vydať EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 15,
d)
umiestniť označenie CE17) podľa § 16.
(2)
V súlade s § 5 ods. 1 písm. r) zákona je výrobca povinný
a)
označiť pyrotechnické výrobky podľa § 8 alebo podľa § 9,
b)
viesť záznamy o všetkých registračných číslach pyrotechnických výrobkov, ktoré vyrobil, vrátane ich obchodného názvu, všeobecného typu a podtypu a o mieste výroby, a to najmenej počas desiatich rokov odo dňa, keď bol pyrotechnický výrobok uvedený na trh,
c)
zaslať záznamy podľa písmena b) miestne príslušnému obvodnému banskému úradu po ukončení svojej činnosti,
d)
poskytnúť miestne príslušnému obvodnému banskému úradu a orgánom dohľadu nad trhom všetkých členských štátov na základe ich odôvodnenej žiadosti informácie ustanovené v písmene b) do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti,
e)
uchovávať identifikačné údaje hospodárskeho subjektu, ktorý výrobcovi pyrotechnický výrobok dodal, a hospodárskeho subjektu, ktorému pyrotechnický výrobok dodal, počas desiatich rokov odo dňa dodania pyrotechnického výrobku a bezodkladne ich sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu,
f)
uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh EÚ vyhlásenie o zhode a na požiadanie ho sprístupniť orgánu dohľadu.
§ 7
Vysledovateľnosť
(1)
Výrobca je povinný označiť pyrotechnické výrobky registračným číslom, ktoré mu pridelí notifikovaná osoba vykonávajúca posudzovanie zhody podľa § 14 na účel vysledovateľnosti pyrotechnických výrobkov. Pridelenie registračného čísla sa vykonáva podľa jednotného systému určeného Európskou komisiou podľa odseku 3.
(2)
Výrobca a dovozca sú povinní uchovávať záznamy o registračných číslach pyrotechnických výrobkov, ktoré sprístupnia na trhu a tieto údaje poskytnúť na žiadosť orgánom dohľadu.
(3)
Registračné číslo podľa odseku 1 má štruktúru „XXXX – YY – ZZZZ…“, pričom
a)
„XXXX“ je štvormiestne identifikačné číslo notifikovanej osoby, ktorá vydala certifikát o EÚ skúške typu – modul B podľa postupu posudzovania zhody ustanoveného v § 14 písm. a), certifikát o zhode – modul G podľa postupu posudzovania zhody ustanoveného v § 14 písm. b) alebo certifikát o schválení systému kvality – modul H podľa postupu posudzovania zhody ustanoveného v § 14 písm. c),
b)
„YY“ je dvojmiestne označenie kategórie pyrotechnického výrobku, pre ktorý je zhoda potvrdená, v skrátenej podobe veľkými písmenami
1.
F1, F2, F3 alebo F4 pre zábavnú pyrotechniku kategórie F1, F2, F3 alebo F4,
2.
T1 alebo T2 pre scénické pyrotechnické výrobky kategórie T1 alebo T2,
3.
P1 alebo P2 pre iné pyrotechnické výrobky kategórie P1 alebo P2,
c)
„ZZZZ...“ je spracovateľské číslo, ktoré používa notifikovaná osoba pre pyrotechnický výrobok.
§ 8
Označenie pyrotechnického výrobku
(1)
Výrobca zabezpečí, aby pyrotechnický výrobok, okrem pyrotechnického výrobku určeného na použitie v motorových vozidlách, bol viditeľne, čitateľne a nezmazateľne označený v štátnom jazyku.
(2)
Označenie podľa odseku 1 musí byť jasné a zrozumiteľné pre používateľa oprávneného manipulovať s pyrotechnickým výrobkom.
(3)
Označenie pyrotechnického výrobku podľa odseku 1 obsahuje
a)
údaje o výrobcovi podľa § 5 ods. 1 písm. k) zákona, a ak výrobca pyrotechnického výrobku nemá sídlo v členskom štáte, aj údaje o dovozcovi podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona,
b)
názov a druh pyrotechnického výrobku, jeho registračné číslo a jeho výrobné číslo, šaržu alebo sériové číslo,
c)
vekové obmedzenia ustanovené v § 5,
d)
kategóriu pyrotechnického výrobku ustanovenú v § 4 ods. 2,
e)
návod na použitie pyrotechnického výrobku,
f)
rok výroby, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F3 alebo kategórie F4,
g)
čistú hmotnosť výbušniny a
h)
údaj o minimálnej bezpečnej vzdialenosti používateľa od iniciovaného pyrotechnického výrobku, ak je to ustanovené v odseku 4 písm. a) až d) alebo v odseku 5.
(4)
Zábavná pyrotechnika musí obsahovať najmä
a)
nápis „používať len vonku“ pri výlučnom použití pyrotechnického výrobku vo vonkajšom prostredí a tam, kde je to nevyhnutné údaj o minimálnej bezpečnej vzdialenosti, ak ide o kategóriu F1,
b)
nápis „používať len vonku“ a tam, kde je to nevyhnutné, údaj o minimálnej bezpečnej vzdialenosti alebo vzdialenostiach, ak ide o kategóriu F2,
c)
nápis „používať len vonku“ a údaj o minimálnej bezpečnej vzdialenosti alebo vzdialenostiach, ak ide o kategóriu F3,
d)
nápis „určené len na použitie odborne spôsobilou osobou“ a údaj o minimálnej bezpečnej vzdialenosti alebo vzdialenostiach, ak ide o kategóriu F4.
(5)
Scénická pyrotechnika musí obsahovať najmä
a)
nápis „používať len vonku“ pri výlučnom použití pyrotechnického výrobku vo vonkajšom prostredí a údaj o minimálnej bezpečnej vzdialenosti alebo vzdialenostiach, ak ide o kategóriu T1,
b)
nápis „určené len na použitie odborne spôsobilou osobou“ a údaj o minimálnej bezpečnej vzdialenosti alebo vzdialenostiach, ak ide o kategóriu T2.
(6)
Ak na pyrotechnickom výrobku nie je dostatok miesta na označenia podľa odsekov 3 až 5, informácie sa uvádzajú na najmenšom balení pyrotechnického výrobku.
§ 9
Označenie pyrotechnického výrobku určeného na použitie v motorových vozidlách
(1)
Označenie pyrotechnického výrobku určeného na použitie v motorových vozidlách obsahuje
a)
údaje o výrobcovi podľa § 5 ods. 1 písm. k) zákona,
b)
názov a druh pyrotechnického výrobku, jeho registračné číslo a jeho výrobné číslo, šaržu alebo sériové číslo a
c)
podľa potreby bezpečnostné pokyny.
(2)
Ak na pyrotechnickom výrobku určenom na použitie v motorových vozidlách nie je dostatok miesta na označenie podľa odseku 1, informácie sa uvádzajú na obale pyrotechnického výrobku.
(3)
Karta bezpečnostných údajov pre pyrotechnický výrobok určený na použitie v motorových vozidlách vypracovaná podľa osobitného predpisu,22) v ktorej sa berú do úvahy osobitné potreby profesionálnych užívateľov, sa poskytne profesionálnym užívateľom v jazyku, ktorý si vybrali. Karta bezpečnostných údajov sa poskytuje v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podľa požiadavky profesionálneho užívateľa.
§ 10
Povinnosti dovozcu
Dovozca okrem povinností podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až k) zákona v súlade s § 7 ods. 2 písm. l) zákona
a)
nesmie uviesť na trh pyrotechnický výrobok, ak výrobca nesplnil svoje povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), c) alebo písm. d) alebo ods. 2 písm. a),
b)
vedie záznamy o všetkých registračných číslach pyrotechnických výrobkov, ktoré doviezol, vrátane ich obchodného názvu, všeobecného typu a podtypu a o mieste výroby, a to najmenej počas desiatich rokov odo dňa, keď bol pyrotechnický výrobok uvedený na trh,
c)
zašle záznamy podľa písmena b) Hlavnému banskému úradu po ukončení svojej činnosti,
d)
poskytne Hlavnému banskému úradu a orgánom dohľadu nad trhom všetkých členských štátov na základe ich odôvodnenej žiadosti informácie ustanovené v písmene b) do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.
§ 11
Povinnosť distribútora
Distribútor okrem povinností podľa § 8 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až f) zákona v súlade s § 8 ods. 2 písm. g) zákona nesmie sprístupniť pyrotechnický výrobok na trhu, ak výrobca nesplnil svoje povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) alebo ods. 2 písm. a).
§ 12
Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora
Ak dovozca alebo distribútor uvedie pyrotechnický výrobok na trh pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou alebo pyrotechnický výrobok už uvedený na trh upraví spôsobom, ktorý môže ovplyvniť jeho zhodu s základnými požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády, vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu podľa § 6.
§ 13
Predpoklad zhody
Ak pyrotechnický výrobok spĺňa požiadavky harmonizovanej technickej normy alebo jej časti, považuje sa za pyrotechnický výrobok, ktorý spĺňa základné požiadavky podľa prílohy č. 1, na ktoré sa harmonizovaná technická norma alebo jej časť vzťahuje.
§ 14
Postupy posudzovania zhody
Na posúdenie zhody pyrotechnického výrobku s týmto nariadením vlády použije výrobca jeden z týchto postupov posudzovania zhody
a)
EÚ skúšku typu – modul B podľa prílohy č. 2 časti I. a podľa voľby výrobcu
1.
zhodu s typom založenú na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch – modul C2 podľa prílohy č. 2 časti II.,
2.
zhodu s typom založenú na zabezpečení kvality výrobného procesu – modul D podľa prílohy č. 2 časti III., alebo
3.
zhodu s typom založenú na zabezpečení kvality výrobku – modul E podľa prílohy č. 2 časti IV.,
b)
zhoda založená na overovaní jednotky – modul G podľa prílohy č. 2 časti V., alebo
c)
zhodu založenú na úplnom zabezpečení kvality – modul H podľa prílohy č. 2 časti VI., ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F4.
§ 15
EÚ vyhlásenie o zhode
(1)
Výrobca vydá EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona.
(2)
EÚ vyhlásenie o zhode pre pyrotechnický výrobok, ktorý je uvedený na trh alebo sprístupnený na trhu v Slovenskej republike, obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody ustanovených v prílohe č. 2. Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode je ustanovený v prílohe č. 3.
(3)
V súlade s § 23 ods. 5 zákona sa v EÚ vyhlásení o zhode pre pyrotechnický výrobok uvedú aj odkazy na uverejnenie harmonizačných právnych predpisov Európskej únie22a) v Úradnom vestníku Európskej únie, ktoré sa na pyrotechnický výrobok vzťahujú.
§ 16
Označenie CE
Označenie CE sa na výrobok umiestni v súlade s § 25 ods. 1, 3, 4 a 6 zákona a za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak je zapojená do fázy kontroly výroby. Identifikačné číslo notifikovanej osoby umiestňuje na pyrotechnický výrobok notifikovaná osoba alebo na základe jej pokynov výrobca.
§ 18
Autorizácia a notifikácia
Na autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody sa vzťahujú § 10 až 20 zákona.
§ 19
Práva a povinnosti notifikovanej osoby
Notifikovaná osoba okrem povinností podľa § 21 zákona je povinná
a)
vykonávať posudzovanie zhody podľa postupov posudzovania zhody uvedených v prílohe č. 2,
b)
dodržiavať mieru prísnosti a úroveň ochrany vyžadované na zhodu pyrotechnického výrobku s požiadavkami tohto nariadenia vlády pri posudzovaní zhody pyrotechnického výrobku,
c)
mať finančné prostriedky potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody,
d)
prideľovať registračné číslo, ktoré identifikuje výrobcu a pyrotechnický výrobok, na ktorom je vykonané posudzovanie zhody,
e)
viesť zoznam registračných čísiel pyrotechnických výrobkov, ktorým vydala výstupný dokument posudzovania zhody30) podľa tohto nariadenia vlády,
f)
viesť a zverejňovať na svojom webovom sídle register pyrotechnických výrobkov, ktorým vydala certifikáty o EÚ skúške typu – modul B podľa postupu posudzovania zhody ustanoveného v § 14 písm. a), certifikáty o zhode – modul G podľa postupu posudzovania zhody ustanoveného v § 14 písm. b) alebo certifikáty o schválení systému kvality – modul H podľa postupu posudzovania zhody ustanoveného v § 14 písm. c), vo formáte ustanovenom v prílohe č. 4, ktorý obsahuje najmä informácie o položkách ustanovených v prílohe č. 4, ktoré notifikovaná osoba uchováva aspoň desať rokov odo dňa, keď notifikovaná osoba vydala certifikáty; register pyrotechnických výrobkov aktualizuje bezodkladne po vydaní certifikátu,
g)
bezodkladne postúpiť register pyrotechnických výrobkov inej notifikovanej osobe alebo Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ak je zrušená jej notifikácia.
§ 20
Dohľad nad trhom
Dohľad nad dodržiavaním povinností výrobcu, dovozcu a distribútora ustanovených týmto nariadením vlády sa vykonáva podľa § 27 až 29 zákona pre kategórie pyrotechnických výrobkov podľa § 4 ods. 2 písm. a) prvého až tretieho bodu, písm. b) prvého bodu a písm. c) prvého bodu vykonáva orgán dohľadu podľa osobitného predpisu.31) Dohľad nad dodržiavaním povinností výrobcu, dovozcu a distribútora ustanovených týmto nariadením vlády sa vykonáva podľa § 27 až 29 zákona pre kategórie pyrotechnických výrobkov podľa § 4 ods. 2 písm. a) štvrtého bodu, písm. b) druhého bodu a písm. c) druhého bodu vykonáva orgán dohľadu podľa osobitného predpisu.32)
§ 22
Prechodné ustanovenia
(1)
Pyrotechnické výrobky, ktoré boli uvedené na trh do 30. júna 2015 a ktoré spĺňajú požiadavky predpisov účinných do 30. júna 2015, môžu byť naďalej sprístupňované na trhu aj po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.
(2)
Vnútroštátne povolenia pre zábavnú pyrotechniku kategórií 1, 2 a 3 vydané pred 4. júlom 2010 ostávajú v platnosti do uplynutia ich platnosti, najneskôr do 4. júla 2017.
(3)
Vnútroštátne povolenia pre iné pyrotechnické výrobky, pre zábavnú pyrotechniku kategórie 4 a pre scénickú pyrotechniku vydané pred 4. júlom 2013 ostávajú v platnosti do uplynutia ich platnosti, najneskôr do 4. júla 2017.
(4)
Vnútroštátne povolenia pre pyrotechnické výrobky určené na použitie v motorových vozidlách vrátane náhradných dielov vydané pred 4. júlom 2013 zostávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti.
(5)
Certifikáty vydané podľa predpisov účinných do 30. júna 2015 zostávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti.
§ 23
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 24
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2013 Z. z.
§ 25
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem § 6 písm. q) až s), § 7, § 10 ods. 2 písm. k) až m) a § 19 ods. 14 až 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 17. októbra 2016.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 70/2015 Z. z.
ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY
1.
Na zabezpečenie maximálnej bezpečnosti a spoľahlivosti musí každý pyrotechnický výrobok dosahovať funkčné vlastnosti, ktoré výrobca uviedol notifikovanej osobe.
2.
Každý pyrotechnický výrobok musí byť navrhnutý a vyrobený tak, aby sa mohol bezpečne zlikvidovať vhodným postupom s minimálnym účinkom na životné prostredie.
3.
Každý pyrotechnický výrobok musí správne fungovať, keď sa používa na určený účel.
Každý pyrotechnický výrobok sa musí skúšať za reálnych podmienok. Ak to nie je možné v laboratóriu, skúšky sa musia vykonať v podmienkach, za akých sa bude pyrotechnický výrobok používať.
S prihliadnutím na konkrétny pyrotechnický výrobok sa musia posúdiť alebo vyskúšať nasledujúce informácie a vlastnosti
a)
návrh, konštrukcia a charakteristické vlastnosti vrátane podrobného chemického zloženia (hmotnosť a percentuálne zloženie použitých látok) a rozmery,
b)
fyzikálna a chemická stabilita pyrotechnického výrobku za všetkých normálnych, predvídateľných environmentálnych podmienok,
c)
citlivosť na obvyklé predvídateľné zaobchádzanie a prepravu,
d)
zlučiteľnosť všetkých zložiek, pokiaľ ide o ich chemickú stabilitu,
e)
odolnosť pyrotechnického výrobku proti vlhkosti, ak je určený na používanie vo vlhkých alebo mokrých podmienkach a ak by jeho bezpečnosť alebo spoľahlivosť mohla byť nepriaznivo ovplyvnená vlhkosťou,
f)
odolnosť voči nízkym teplotám a vysokým teplotám, ak je pyrotechnický výrobok určený na uchovávanie alebo na používanie pri takých teplotách a ak by jeho bezpečnosť alebo spoľahlivosť mohla byť nepriaznivo ovplyvnená ochladením alebo ohriatím jeho zložiek alebo pyrotechnického výrobku ako celku,
g)
bezpečnostné vlastnosti, ktoré majú zabrániť predčasnému alebo neúmyselnému zapáleniu alebo iniciácii pyrotechnického výrobku,
h)
vhodný návod na použitie a s prihliadnutím na konkrétny pyrotechnický výrobok aj označenia týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania, používania (vrátane bezpečných vzdialeností) a likvidácie,
i)
schopnosť pyrotechnického výrobku, jeho obalu alebo iných zložiek zabezpečiť funkčné vlastnosti za normálnych predvídateľných podmienok skladovania,
j)
presné vymedzenie všetkých potrebných zariadení a príslušenstva a návodu na použitie pre bezpečné fungovanie pyrotechnického výrobku.
Počas prepravy a obvyklého zaobchádzania, ak nebolo inak ustanovené pokynmi výrobcu, by pyrotechnický výrobok mal obsahovať pyrotechnickú zlož.
4.
Pyrotechnický výrobok nesmie obsahovať trhaviny iné ako čierny prach alebo zábleskovú zlož okrem pyrotechnických výrobkov kategórií P1, P2, T2 alebo zábavnej pyrotechniky kategórie F4, ktoré spĺňajú tieto podmienky:
a)
trhavina sa z pyrotechnického výrobku nesmie dať jednoduchým spôsobom odstrániť,
b)
pyrotechnický výrobok kategórie P1 nemôže detonovať ani nemôže tak, ako bol navrhnutý a vyrobený, iniciovať sekundárne výbušniny,
c)
pyrotechnický výrobok kategórií F4, T2 a P2 je navrhnutý a určený na to, aby nebol schopný detonácie alebo, ak je navrhnutý na detonáciu, nemôže tak, ako bol navrhnutý a vyrobený, iniciovať sekundárne výbušniny.
5.
Jednotlivé skupiny pyrotechnických výrobkov musia spĺňať aj tieto požiadavky:
a)
Zábavná pyrotechnika
1.
Výrobca musí podľa § 4 zaradiť zábavnú pyrotechniku do príslušných kategórií, ktoré sú charakterizované podľa obsahu čistej výbušniny, bezpečných vzdialeností, hladiny hluku alebo podobne; kategória musí byť jasne uvedená na označení.
1a.
Zábavná pyrotechnika kategórie F1 musí spĺňať tieto podmienky:
1aa.
bezpečná vzdialenosť musí byť najmenej jeden meter; bezpečná vzdialenosť však môže byť v riadne odôvodnených prípadoch menšia,
1ab.
najvyššia hladina hluku v bezpečnej vzdialenosti nesmie presiahnuť 120 dB (A, imp) alebo rovnakú hladinu hluku zmeranú inou vhodnou metódou,
1ac.
kategória F1 nesmie zahŕňať petardy, batérie petárd, zábleskové petardy a batérie zábleskových petárd,
1ad.
búchacie guľôčky kategórie F1 nesmú obsahovať viac ako 2,5 mg traskavého striebra.
1b.
Zábavná pyrotechnika kategórie F2 musí spĺňať tieto podmienky:
1ba.
bezpečná vzdialenosť musí byť najmenej osem metrov; bezpečná vzdialenosť však môže byť v riadne odôvodnených prípadoch menšia,
1bb.
najvyššia hladina hluku v bezpečnej vzdialenosti nesmie presiahnuť 120 dB (A, imp) alebo rovnakú hladinu hluku zmeranú inou vhodnou metódou.
1c.
Zábavná pyrotechnika kategórie F3 musí spĺňať tieto podmienky:
1ca.
bezpečná vzdialenosť musí byť najmenej 15 metrov; bezpečná vzdialenosť však môže byť v riadne odôvodnených prípadoch menšia,
1cb.
najvyššia hladina hluku v bezpečnej vzdialenosti nesmie presiahnuť 120 dB (A, imp) alebo rovnakú hladinu hluku zmeranú inou vhodnou metódou.
2.
Zábavná pyrotechnika môže byť vyrobená len z materiálov, ktoré minimalizujú riziko poškodenia zdravia, majetku a životného prostredia úlomkami.
3.
Spôsob zapálenia musí byť na pohľad zrejmý alebo musí byť uvedený na označení alebo v návode na použitie.
4.
Zábavná pyrotechnika sa nesmie pohybovať nerovnomerným a nepredvídateľným spôsobom.
5.
Zábavná pyrotechnika kategórií F1, F2 a F3 musí byť chránená pred neúmyselným zapálením buď ochranným krytom, obalom, alebo konštrukciou pyrotechnického výrobku. Zábavná pyrotechnika kategórie F4 musí byť chránená pred neúmyselným zapálením spôsobmi, ktoré určil výrobca.
b)
Iné pyrotechnické výrobky
1.
Pyrotechnické výrobky musia byť navrhnuté tak, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia zdravia, majetku a životného prostredia počas obvyklého používania.
2.
Spôsob zapálenia musí byť na pohľad zrejmý alebo musí byť uvedený na označení alebo v návode na použitie.
3.
Pyrotechnický výrobok musí byť navrhnutý tak, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia zdravia, majetku a životného prostredia úlomkami, ak sa pyrotechnický výrobok zapáli neúmyselne.
4.
Pyrotechnický výrobok musí fungovať riadne až do dátumu „použite do“, ktorý určil výrobca.
c)
Iniciátory
1.
Iniciátory sa musia dať spoľahlivo iniciovať a musia mať dostatočnú iniciačnú schopnosť za všetkých obvyklých predvídateľných podmienok použitia.
2.
Iniciátory musia byť chránené pred elektrostatickým výbojom za obvyklých predvídateľných podmienok skladovania a použitia.
3.
Elektrický iniciátor musí byť chránený pred elektromagnetickým poľom za obvyklých predvídateľných podmienok skladovania a použitia.
4.
Krytka zápalnice musí mať primeranú mechanickú pevnosť a primerane chrániť náplň z výbušniny pri vystavení obvyklému predvídateľnému mechanickému namáhaniu.
5.
Parametre týkajúce sa času horenia zápalnice sa musia poskytovať spolu s pyrotechnickým výrobkom.
6.
Elektrické charakteristiky (napríklad bezpečný prúd, odpor a obdobné veličiny) elektrických iniciátorov sa musia poskytovať spolu s pyrotechnickým výrobkom.
7.
Vodiče elektrických iniciátorov musia byť dostatočne izolované a musia mať dostatočnú mechanickú pevnosť vrátane pevnosti pripojenia k iniciátoru vzhľadom na účel ich použitia.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 70/2015 Z. z.
POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY
I.
MODUL B: EÚ skúška typu
1.
EÚ skúška typu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba preskúma technický návrh pyrotechnického výrobku, overuje a potvrdzuje, že technický návrh pyrotechnického výrobku spĺňa požiadavky tohto nariadenia vlády, ktoré sa naň vzťahujú.
2.
EÚ skúška typu sa vykonáva ako posúdenie primeranosti technického návrhu pyrotechnického výrobku prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie a podporných dôkazov ustanovených v treťom bode a preskúmanie vzoriek úplného pyrotechnického výrobku, ktoré sú reprezentatívne pre plánovanú výrobu (kombinácia typu výroby a typu návrhu).
3.
Výrobca predkladá žiadosť o EÚ skúšku typu jedinej notifikovanej osobe, ktorú si zvolí.
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu,
b)
písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c)
technickú dokumentáciu, prostredníctvom ktorej sa umožní posúdenie zhody pyrotechnického výrobku s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia vlády, uvedie sa v nej primeraná analýza a hodnotenie rizika či rizík, uplatniteľné požiadavky a návrh, výroba a použitie pyrotechnického výrobku, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania; technická dokumentácia obsahuje vždy, keď je to uplatniteľné, najmenej tieto náležitosti:
1.
všeobecný opis pyrotechnického výrobku,
2.
nákresy koncepčného riešenia a výrobné výkresy a náčrty súčiastok, podzostáv, okruhov a obdobných prvkov,
3.
opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a náčrtov a používania pyrotechnického výrobku,
4.
zoznam harmonizovaných technických noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie a ak sa tieto harmonizované technické normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek tohto nariadenia vlády vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili; pri čiastočne uplatnených harmonizovaných technických normách špecifikuje technická dokumentácia časti, ktoré boli uplatnené,
5.
výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok a obdobné záznamy,
6.
protokoly o skúškach,
d)
reprezentatívne vzorky plánovanej výroby; notifikovaná osoba môže požadovať ďalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie skúšobného programu,
e)
podporné dôkazy primeranosti riešenia technického návrhu, v rámci ktorých sa uvádzajú všetky dokumenty, ktoré sa použili, predovšetkým, keď sa príslušné harmonizované technické normy neuplatnili v plnom rozsahu; podporné dôkazy obsahujú výsledky skúšok, ktoré vykonalo v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami vhodné laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednosť.
4.
Notifikovaná osoba
a)
preskúma technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na posúdenie primeranosti technického návrhu pyrotechnického výrobku,
b)
overuje, či vzorka bola vyrobená v súlade s technickou dokumentáciou a určí náležitosti navrhnuté v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami príslušných harmonizovaných technických noriem, ako aj náležitosti, ktoré boli navrhnuté v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami,
c)
vykonáva potrebné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či boli uplatnené správne riešenia ustanovené v príslušných harmonizovaných technických normách, ak sa ich výrobca rozhodol uplatniť,
d)
vykonáva potrebné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či riešenia prijaté výrobcom vrátane tých, ktoré sú ustanovené v uplatnených iných príslušných technických špecifikáciách, spĺňajú zodpovedajúce základné požiadavky tohto nariadenia vlády, ak riešenia ustanovené v príslušných harmonizovaných technických normách neboli uplatnené,
e)
sa s výrobcom dohodne na mieste, na ktorom sa vykoná preskúmanie a skúšky.
5.
Notifikovaná osoba vypracuje hodnotiacu správu, ktorá zaznamená činnosti vykonané podľa štvrtého bodu a ich výsledky. Bez toho, aby boli dotknuté jej povinnosti voči notifikujúcim orgánom, notifikovaná osoba sprístupní obsah tejto správy v plnom rozsahu alebo čiastočne len so súhlasom výrobcu.
6.
Ak typ spĺňa požiadavky tohto nariadenia vlády, ktoré sa uplatňujú na príslušný pyrotechnický výrobok, notifikovaná osoba vydá výrobcovi certifikát EÚ skúšky typu. Tento certifikát obsahuje obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, závery preskúmania, podmienky jeho platnosti, ak existujú, a potrebné údaje na určenie schváleného typu. K certifikátu EÚ skúšky typu sa môže priložiť jedna príloha alebo viac príloh.
Certifikát EÚ skúšky typu a jeho prílohy obsahujú všetky príslušné informácie, ktoré umožňujú hodnotenie zhody vyrobených pyrotechnických výrobkov so skúšaným typom a kontrolu pri použití.
Ak typ nespĺňa uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia vlády, notifikovaná osoba odmietne vydať certifikát EÚ skúšky typu a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje žiadateľa o posúdenie zhody, pričom uvedie podrobné dôvody svojho odmietnutia.
7.
Notifikovaná osoba je informovaná o všetkých zmenách v súvislosti so všeobecne uznávaným stavom, ktoré naznačujú, že schválený typ už naďalej nespĺňa uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia vlády a určí, či si také zmeny vyžadujú ďalšie prešetrenie. Ak áno, notifikovaná osoba zodpovedajúcim spôsobom informuje výrobcu.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá má technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu EÚ skúšky typu, o všetkých zmenách schváleného typu, ktoré môžu ovplyvniť zhodu pyrotechnického výrobku so základnými požiadavkami tohto nariadenia vlády alebo s podmienkami platnosti tohto certifikátu. Také zmeny si vyžadujú dodatočné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ skúšky typu.
8.
Každá notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch EÚ skúšky typu a ich dodatkoch, ktoré vydala alebo odňala, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje úradu zoznam takých certifikátov a ich dodatkov, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.
Každá notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch EÚ skúšky typu a ich dodatkoch, ktoré zamietla, odňala, pozastavila alebo inak obmedzila, a na požiadanie ich informuje o takých certifikátoch a ich dodatkoch, ktoré vydala.
Komisia, členské štáty a ostatné notifikované osoby môžu na požiadanie získať kópiu certifikátov EÚ skúšky typu a ich dodatkov. Na požiadanie môže Komisia a členské štáty získať kópiu technickej dokumentácie a výsledkov skúšok, ktoré vykonala notifikovaná osoba. Notifikovaná osoba uchováva kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov, ako aj technické podklady vrátane dokumentácie predloženej výrobcom do skončenia platnosti tohto certifikátu.
9.
Počas desiatich rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh uchováva výrobca k dispozícii pre orgány dohľadu kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou.
II.
MODUL C2: Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch
1.
Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom, treťom a štvrtom bode a na vlastnú zodpovednosť zodpovedá a vyhlasuje, že príslušné pyrotechnické výrobky sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a vyhovujú požiadavkám tohto nariadenia vlády, ktoré sa na ne vzťahujú.
2.
Výroba
Výrobca prijme všetky potrebné opatrenia na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaných pyrotechnických výrobkov s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tohto nariadenia vlády, ktoré sa na ne vzťahujú.
3.
Skúšky pyrotechnického výrobku
Notifikovaná osoba vybraná výrobcom vykonáva alebo nechá vykonať skúšky pyrotechnického výrobku v náhodných intervaloch určených notifikovanou osobou s cieľom overiť kvalitu vnútorných skúšok pyrotechnického výrobku, pričom sa okrem iného zohľadní technologická zložitosť pyrotechnických výrobkov a vyrobené množstvo. Preskúma sa primeraná vzorka konečných pyrotechnických výrobkov, ktorú notifikovaná osoba odoberie priamo na mieste pred uvedením na trh, a vykonajú sa potrebné skúšky určené v príslušných častiach harmonizovaných technických noriem alebo rovnocenné skúšky ustanovené v iných príslušných technických špecifikáciách s cieľom overiť zhodu pyrotechnického výrobku s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia vlády. Ak vzorka nedosahuje prijateľnú úroveň kvality, prijme notifikovaná osoba príslušné opatrenia.
Postup na zistenie prijateľnosti vzorky, ktorý sa má použiť, je určený na to, aby sa zistilo, či sa výrobný proces pyrotechnického výrobku vykonáva v rámci hodnôt prijateľného limitu s cieľom zabezpečiť zhodu pyrotechnického výrobku.
Výrobca na zodpovednosť notifikovanej osoby počas výrobného procesu umiestni identifikačné číslo tejto osoby.
4.
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
a)
Výrobca umiestni označenie CE na každý jednotlivý pyrotechnický výrobok, ktorý je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia vlády.
b)
Výrobca vydá pre každý model pyrotechnického výrobku písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchová k dispozícii pre orgány dohľadu desať rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza pyrotechnický výrobok, pre ktorý bolo vydané. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánom dohľadu.
III.
MODUL D: Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu
1.
Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom a piatom bode a na svoju zodpovednosť zodpovedá a vyhlasuje, že príslušné pyrotechnické výrobky sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky tohto nariadenia vlády, ktoré sa na ne vzťahujú.
2.
Výroba
Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre výrobu, kontrolu konečných pyrotechnických výrobkov a skúšanie príslušných pyrotechnických výrobkov podľa tretieho bodu a vzťahuje sa naňho dohľad, v rozsahu ustanovenom vo štvrtom bode.
3.
Systém kvality
a)
Výrobca podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné pyrotechnické výrobky notifikovanej osobe podľa vlastného výberu.
Žiadosť obsahuje
1.
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu,
2.
písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,
3.
všetky príslušné informácie týkajúce sa plánovanej kategórie pyrotechnického výrobku,
4.
dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
5.
technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu certifikátu EÚ skúšky typu.
b)
Systémom kvality sa zabezpečuje zhoda pyrotechnických výrobkov s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tohto nariadenia vlády, ktoré sa na ne vzťahujú.
Všetky náležitosti, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, manuálov a záznamov kvality.
Obsahuje najmä primeraný opis
1.
kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na kvalitu pyrotechnického výrobku,
2.
zodpovedajúcich spôsobov, postupov a systematických činností, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a zabezpečovaní kvality,
3.
preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po nej, vrátane časových intervalov, v ktorých sa budú vykonávať,
4.
záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a obdobné záznamy a
5.
prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality pyrotechnického výrobku a účinného prevádzkovania systému kvality.
c)
Notifikovaná osoba posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky ustanovené v písmene b).
Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na náležitosti systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej technickej normy.
Audítorský tím má člena so skúsenosťami v oblasti systémov riadenia kvality a člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej oblasti pyrotechnického výrobku a príslušnej technológie pyrotechnického výrobku, ako aj znalosť uplatniteľných požiadaviek tohto nariadenia vlády. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu ustanovenú v písmene a) piatom bode s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky tohto nariadenia vlády a vykonať potrebné preskúmanie na účely zabezpečenia súladu pyrotechnického výrobku s týmito požiadavkami.
Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.
d)
Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.
e)
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality.
Notifikovaná osoba zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky ustanovené v písmene b) alebo či je potrebné opätovné posúdenie.
Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.
4.
Dohľad, za ktorý zodpovedá notifikovaná osoba
a)
Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
b)
Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanej osobe prístup do výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol a skúšok, ako aj skladovacích priestorov a poskytne jej všetky potrebné informácie, predovšetkým
1.
dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
2.
záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a obdobné záznamy.
c)
Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite.
d)
Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy. Počas týchto návštev môže notifikovaná osoba vykonať skúšky pyrotechnických výrobkov alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návšteve a protokol o skúškach, ak boli vykonané.
5.
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
a)
Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v treťom bode písm. a) identifikačné číslo tejto osoby na každý jednotlivý pyrotechnický výrobok, ktorý je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia vlády.
b)
Výrobca vydá pre každý model pyrotechnického výrobku písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchová k dispozícii pre orgány dohľadu desať rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza pyrotechnický výrobok, pre ktorý bolo vydané. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánom dohľadu.
6.
Počas desiatich rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh uchováva výrobca k dispozícii pre orgány dohľadu
a)
dokumentáciu ustanovenú v treťom bode písm. a),
b)
informácie o zmene ustanovenej v treťom bode písm. e), ako je schválená,
c)
rozhodnutia a správy notifikovanej osoby ustanovené v treťom bode písm. e), vo štvrtom bode písm. c) a d).
7.
Každá notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré vydala alebo zrušila a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje úradu zoznam certifikátov o schválení systému kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.
Každá notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré zamietla, pozastavila, zrušila alebo inak obmedzila, a na požiadanie informuje o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré vydala.
IV.
MODUL E: Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku
1.
Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom a piatom bode a na vlastnú zodpovednosť zodpovedá a vyhlasuje, že príslušné pyrotechnické výrobky sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky tohto nariadenia vlády, ktoré sa na ne vzťahujú.
2.
Výroba
Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality na kontrolu konečného pyrotechnického výrobku a skúšanie príslušných pyrotechnických výrobkov podľa tretieho bodu a vzťahuje sa naňho dohľad v rozsahu ustanovenom vo štvrtom bode.
3.
Systém kvality
a)
Výrobca podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné pyrotechnické výrobky notifikovanej osobe podľa vlastného výberu.
Žiadosť obsahuje tieto informácie:
1.
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu,
2.
písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,
3.
všetky príslušné informácie týkajúce sa plánovanej kategórie pyrotechnických výrobkov,
4.
dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
5.
technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu certifikátu EÚ skúšky typu.
b)
Systémom kvality sa zabezpečuje zhoda pyrotechnických výrobkov s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia vlády.
Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, manuálov a záznamov kvality.
Obsahuje najmä primeraný opis
1.
kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na kvalitu pyrotechnického výrobku,
2.
preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať po výrobe,
3.
záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a obdobné záznamy,
4.
prostriedkov monitorovania účinného prevádzkovania systému kvality.
c)
Notifikovaná osoba posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky ustanovené v písmene b).
Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na náležitosti systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej technickej normy.
Audítorský tím má člena so skúsenosťami v oblasti systémov riadenia kvality a člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej oblasti pyrotechnického výrobku a príslušnej technológie pyrotechnického výrobku, ako aj znalosť uplatniteľných požiadaviek tohto nariadenia vlády. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúmava technickú dokumentáciu ustanovenú v písmene a) piatom bode s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky tohto nariadenia vlády a vykonať potrebné preskúmania na účely zabezpečenia súladu pyrotechnického výrobku s týmito požiadavkami.
Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.
d)
Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.
e)
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality.
Notifikovaná osoba zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky ustanovené v písmene b) alebo či je potrebné opätovné posúdenie.
Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.
4.
Dohľad, za ktorý je zodpovedná notifikovaná osoba
a)
Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
b)
Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanej osobe prístup do výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol a skúšok, ako aj do skladovacích priestorov a poskytne jej všetky potrebné informácie, predovšetkým:
1.
dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
2.
záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a obdobné záznamy.
c)
Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality a výrobcovi odovzdáva správu o audite.
d)
Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy. Počas týchto návštev môže notifikovaná osoba vykonať skúšky pyrotechnických výrobkov alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návšteve a protokol o skúškach, ak boli skúšky vykonané.
5.
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
a)
Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby ustanovenej v treťom bode písm. a) identifikačné číslo tejto osoby na každý jednotlivý pyrotechnický výrobok, ktorý je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia vlády.
b)
Výrobca vydá pre každý model pyrotechnického výrobku písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchová k dispozícii pre orgány dohľadu desať rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza pyrotechnický výrobok, pre ktorý bolo vydané. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánom dohľadu.
6.
Počas desiatich rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh uchováva výrobca k dispozícii pre orgány dohľadu
a)
dokumentáciu ustanovenú v treťom bode písm. a),
b)
informácie o zmene ustanovenej v treťom bode písm. e), ako je schválená,
c)
rozhodnutia a správy notifikovanej osoby ustanovené v treťom bode písm. e), vo štvrtom bode písm. c) a d).
7.
Každá notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré vydala alebo zrušila a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje úradu zoznam certifikátov o schválení systému kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.
Každá notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré zamietla, pozastavila alebo zrušila a na požiadanie informuje o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré vydala.
V.
MODUL G: Zhoda založená na overovaní jednotky
1.
Zhoda založená na overovaní jednotky je postup posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom, treťom a piatom bode a na vlastnú zodpovednosť zodpovedá a vyhlasuje, že príslušný pyrotechnický výrobok, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia štvrtého bodu, je v zhode s požiadavkami tohto nariadenia vlády, ktoré sa naň vzťahujú.
2.
Technická dokumentácia
Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu a sprístupňuje ju notifikovanej osobe ustanovenej vo štvrtom bode. Prostredníctvom dokumentácie sa umožní posúdenie zhody pyrotechnického výrobku s príslušnými požiadavkami a uvedie sa v nej primeraná analýza a hodnotenie rizika či rizík. V technickej dokumentácii sa uvedú uplatniteľné požiadavky a zahrnie sa do nej návrh, výroba a používanie pyrotechnického výrobku, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania. Výrobca uchováva k dispozícii pre príslušné orgány dohľadu technickú dokumentáciu počas desiatich rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh. Technická dokumentácia obsahuje vždy, keď je to uplatniteľné, najmenej tieto náležitosti:
a)
všeobecný opis pyrotechnického výrobku,
b)
nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty súčiastok, podzostáv, okruhov a obdobné záznamy,
c)
opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a náčrtov a používania pyrotechnického výrobku,
d)
zoznam harmonizovaných technických noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a ak sa tieto harmonizované technické normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek tohto nariadenia vlády vrátane zoznamu iných uplatnených príslušných technických špecifikácií; pri čiastočne uplatnených harmonizovaných technických normách špecifikuje technická dokumentácia časti, ktoré boli uplatnené,
e)
výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných preskúmaní a obdobné záznamy,
f)
protokoly o skúškach.
3
. Výroba
Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrobeného pyrotechnického výrobku s uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia vlády.
4.
Overovanie
Notifikovaná osoba podľa výberu výrobcu vykoná alebo nechá vykonať príslušné preskúmania a skúšky ustanovené v príslušných harmonizovaných technických normách alebo rovnocenné skúšky ustanovené v iných príslušných technických špecifikáciách s cieľom overiť zhodu pyrotechnického výrobku s uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia vlády. Ak taká harmonizovaná technická norma neexistuje, príslušná notifikovaná osoba rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.
Notifikovaná osoba vydá certifikát o zhode vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na schválený pyrotechnický výrobok alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.
Výrobca uchováva k dispozícii pre orgány dohľadu certifikáty o zhode počas desiatich rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh.
5.
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
a)
Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby ustanovenej vo štvrtom bode identifikačné číslo tejto osoby na každý pyrotechnický výrobok, ktorý spĺňa uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia vlády.
b)
Výrobca vydá písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchová k dispozícii pre orgány dohľadu desať rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza pyrotechnický výrobok, pre ktorý bolo vydané. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánom dohľadu.
VI.
MODUL H: Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality
1.
Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality je postupom posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti ustanovené v druhom a piatom bode a na vlastnú zodpovednosť zodpovedá a vyhlasuje, že príslušné pyrotechnické výrobky spĺňajú požiadavky tohto nariadenia vlády, ktoré sa na ne vzťahujú.
2.
Výroba
Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre návrh, výrobu, kontrolu konečného pyrotechnického výrobku a skúšanie príslušných pyrotechnických výrobkov podľa tretieho bodu a vzťahuje sa naňho dohľad v rozsahu ustanovenom vo štvrtom bode.
3.
Systém kvality
a)
Výrobca podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné pyrotechnické výrobky notifikovanej osobe podľa vlastného výberu.
Žiadosť obsahuje
1.
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu,
2.
technickú dokumentáciu pre jeden model každej kategórie pyrotechnických výrobkov, ktoré sa majú vyrábať; technická dokumentácia obsahuje vždy, ak je to uplatniteľné, najmenej tieto náležitosti
2a.
všeobecný opis pyrotechnického výrobku,
2b.
nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty súčiastok, podzostáv, okruhov a obdobné záznamy,
2c.
opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a náčrtov a používania pyrotechnického výrobku,
2d.
zoznam harmonizovaných technických noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a ak sa tieto harmonizované technické normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek tohto nariadenia vlády vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili; pri čiastočne uplatnených harmonizovaných technických normách sa v technickej dokumentácii špecifikujú časti, ktoré boli uplatnené,
2e.
výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných preskúmaní a obdobné záznamy,
2f.
protokoly o skúškach,
3.
dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
4.
písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe.
b)
Systémom kvality sa zabezpečuje zhoda pyrotechnických výrobkov s uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia vlády.
Všetky náležitosti, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Táto dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, manuálov a záznamov kvality.
Obsahuje najmä primeraný opis
1.
kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na kvalitu návrhu a pyrotechnického výrobku,
2.
špecifikácií týkajúcich sa technického návrhu vrátane noriem, ktoré sa budú uplatňovať, a ak sa príslušné harmonizované technické normy nebudú uplatňovať v plnom rozsahu, prostriedkov, ktoré sa použijú na zabezpečenie splnenia základných požiadaviek tohto nariadenia vlády,
3.
metód, postupov a systematických činností kontroly návrhu a overovania návrhu, ktoré sa použijú pri navrhovaní pyrotechnických výrobkov, ktoré patria do príslušnej kategórie pyrotechnických výrobkov,
4.
zodpovedajúcich spôsobov, postupov a systematických činností, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a zabezpečovaní kvality,
5.
preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po nej vrátane časových intervalov, v ktorých sa budú vykonávať,
6.
záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a obdobné záznamy,
7.
prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality návrhu a pyrotechnického výrobku a účinného prevádzkovania systému kvality.
c)
Notifikovaná osoba posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky ustanovené v písmene b).
Notifikovaná osoba predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na náležitosti systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej technickej normy.
Audítorský tím má člena so skúsenosťami v oblasti systémov riadenia kvality a člena, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej oblasti pyrotechnického výrobku a príslušnej technológie pyrotechnického výrobku, ako aj znalosť uplatniteľných požiadaviek tohto nariadenia vlády. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu ustanovenú v písmene a) druhom bode s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia vlády a vykonať potrebné preskúmania na účely zabezpečenia súladu pyrotechnického výrobku s týmito požiadavkami.
Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi.
Oznámenie zahŕňa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.
d)
Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.
e)
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality.
Notifikovaná osoba zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky ustanovené v písmene b) alebo či je potrebné opätovné posúdenie.
Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.
4.
Dohľad, za ktorý je zodpovedná notifikovaná osoba
a)
Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
b)
Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanej osobe prístup do priestorov, kde sa pyrotechnický výrobok navrhuje, výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol a skúšok, ako aj skladovacích priestorov a poskytne jej všetky potrebné informácie, predovšetkým:
1.
dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
2.
záznamy o kvalite, ako sú ustanovené v časti systému kvality týkajúcej sa návrhu, ako napríklad výsledky analýz, výpočtov, skúšok a obdobné záznamy,
3.
záznamy o kvalite, ako sú ustanovené vo výrobnej časti systému kvality, napríklad správy o kontrolách a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a obdobné záznamy.
c)
Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality a výrobcovi odovzdáva správu o audite.
d)
Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy. Počas takých návštev môže notifikovaná osoba vykonať skúšky pyrotechnického výrobku alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návšteve a protokol o skúškach, ak boli skúšky vykonané.
5.
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
a)
Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby ustanovenej v treťom bode písm. a) identifikačné číslo tejto osoby na každý jednotlivý pyrotechnický výrobok, ktorý spĺňa uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia vlády.
b)
Výrobca vydá pre každý model pyrotechnického výrobku písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchová k dispozícii pre orgány dohľadu po dobu desiatich rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza pyrotechnický výrobok, pre ktorý bolo vydané. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánom dohľadu.
6.
Počas desiatich rokov od uvedenia pyrotechnického výrobku na trh uchováva výrobca k dispozícii pre orgány dohľadu
a)
technickú dokumentáciu ustanovenú v treťom bode písm. a),
b)
dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality ustanovenú v treťom bode písm. a),
c)
informácie o zmene ustanovenej v treťom bode písm. e), ako je schválená,
d)
rozhodnutia a správy notifikovanej osoby ustanovené v treťom bode písm. e), vo štvrtom bode písm. c) a d).
7.
Každá notifikovaná osoba informuje svoje notifikujúce orgány o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré vydala alebo zrušila a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojim notifikujúcim orgánom zoznam certifikátov o schválení systému kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.
Každá notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré zamietla, pozastavila alebo zrušila a na požiadanie informuje o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré vydala.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 70/2015 Z. z.
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje:
1.
registračné číslo podľa § 7,
2.
číslo pyrotechnického výrobku, číslo šarže alebo sériové číslo pyrotechnického výrobku,
3.
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, právnu formu a identifikačné číslo výrobcu, ak ide o právnickú osobu,
4.
vyhlásenie výrobcu o jeho výlučnej zodpovednosti za vydanie EÚ vyhlásenia o zhode,
5.
identifikáciu pyrotechnického výrobku umožňujúcu jeho vysledovateľnosť,
6.
vyhlásenie, že pyrotechnický výrobok je v súlade s požiadavkami harmonizačných právnych predpisov Európskej únie a tohto nariadenia vlády,
7.
odkaz na použité harmonizované technické normy alebo odkaz na iné technické špecifikácie, ktoré boli použité pri posúdení zhody pyrotechnického výrobku,
8.
notifikovaná osoba … (názov, číslo) vykonal … (príslušný postup posúdenia zhody) a vydal certifikát…
9.
miesto a dátum vydania EÚ vyhlásenia o zhode,
10.
meno a priezvisko, funkcia a podpis výrobcu,
11.
doplňujúce informácie, ak sú potrebné.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 70/2015 Z. z.
FORMÁT REGISTRÁCIE USTANOVENÝ V § 19 písm. f)

Registračné

číslo

Dátum vydania

certifikátu

o EÚ skúške

typu

– modul B,

certifikátu o zhode

– modul G

alebo certifikátu

o schválení systému

kvality

– modul H a dátum

ukončenia

platnosti

(ak existuje)

Výrobca

Typ

pyrotechnického

výrobku

(všeobecný)

a prípadný

podtyp

Modul

zhody

výrobnej

fázy

Notifikovaná

osoba, ktorá

vykonáva

posudzovanie

zhody vo

výrobnej fáze

Doplňujúce

informácie

Modul zhody výrobnej fázy sa vyplní vždy, ak patrí pod notifikovanú osobu, ktorá vykonáva postup posudzovania zhody ustanovený v § 14 písm. a). Nevyžaduje sa pre postupy posudzovania zhody ustanovené v § 14 písm. b) a c). Uvádzajú sa informácie (ak sú známe), ak sa týkajú inej notifikovanej osoby.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 70/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ z 12. júna 2013 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 178, 28. 6. 2013).
3.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/58/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES zriadi systém identifikácie pyrotechnických výrobkov (Ú. v. EÚ L 115, 17. 4. 2014).
1)
§ 2 písm. d) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Čl. 2 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
4)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.
5)
Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.
6)
Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.
7)
Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 765/2008.
8)
9)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008.
10)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí.
11)
§ 2 písm. a) zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2016 Z. z. o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu.
13)
§ 4 ods. 2 zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu.
14)
§ 25 až 37 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.
17)
Čl. 2 ods. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
22)
Čl. 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.
22a)
Čl. 2 ods. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.
30)
31)
32)