67/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.03.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

67
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 79 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2013 Z. z.
výnos z 20. marca 2015 č. S10109-OL-2014, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín.
Týmto výnosom sa zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 337/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín.
Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.
Výnos je uverejnený v osobitnej čiastke Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. apríla 2015 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.