64/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2016 do 31.08.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

64
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 24. marca 2015
o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)
sústavu odborov vzdelávania pre stredné školy, ich nadväznosť, dĺžku vzdelávania v jednotlivých odboroch vzdelávania a najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo učiteľa umeleckej praxe a
b)
vecnú pôsobnosť príslušnej právnickej osoby, ktorá pôsobí v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,1) (ďalej len „stavovská organizácia“) alebo príslušných zástupcov zamestnávateľov2) (ďalej len „profesijná organizácia“) k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom.
§ 2
(1)
Gymnázium, stredná odborná škola a konzervatórium poskytujú výchovu a vzdelávanie v študijných odboroch a učebných odboroch, ktoré sú zaradené v sústave odborov vzdelávania.
(2)
Študijný odbor a zamerania študijného odboru na gymnáziách, absolvovaním ktorých žiak získa úplné stredné všeobecné vzdelanie, je uvedený v prílohe č. 1.
(3)
Skupiny učebných odborov, do ktorých sú zaradené učebné odbory na stredných odborných školách, absolvovaním ktorých žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 2.
(4)
Skupiny učebných odborov, do ktorých sú zaradené učebné odbory a zamerania učebných odborov na stredných odborných školách, absolvovaním ktorých žiak získa stredné odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 3.
(5)
Skupiny študijných odborov, do ktorých sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov na stredných odborných školách, absolvovaním ktorých žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 4.
(6)
Skupiny študijných odborov, do ktorých sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov na stredných odborných školách, absolvovaním ktorých žiak získa vyššie odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe č. 5.
(7)
Skupina študijných odborov, do ktorej sú zaradené študijné odbory a zamerania študijných odborov na konzervatóriách, je uvedená v prílohe č. 6.
§ 3
(1)
Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať nadstavbové štúdium, sú uvedené v prílohe č. 4 časti C. Nadstavbové štúdium trvá najmenej dva roky.
(2)
Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať zdokonaľovacie štúdium alebo inovačné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 4 častiach A a B. Zdokonaľovacie štúdium alebo inovačné štúdium trvá najmenej šesť mesiacov.
(3)
Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať kvalifikačné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 4 častiach A a B. Kvalifikačné štúdium trvá najmenej dva roky.
(4)
Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať špecializačné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 5. Špecializačné štúdium trvá najmenej dva roky; to sa nevzťahuje na stredné školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
(5)
Študijné odbory a zamerania študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať vyššie odborné štúdium, sú uvedené v prílohe č. 5. Vyššie odborné štúdium trvá najmenej tri roky.
(6)
Učebné odbory a zamerania učebných odborov, v ktorých stredná odborná škola môže organizovať skrátené štúdium, sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 4
(1)
Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy pre jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory alebo ich zamerania je uvedený v prílohách č. 2, 3 a prílohe č. 4 časti B.
(2)
Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného učiteľa odbornej praxe pre študijné odbory a učebný odbor skupiny 53 Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách je
a)
desať žiakov v strednej zdravotníckej škole,
b)
šesť žiakov v zdravotníckom zariadení.
(3)
Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného učiteľa umeleckej praxe pre študijné odbory skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, ktoré majú výtvarný charakter, je päť až deväť žiakov.
§ 5
(1)
Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom je určená podľa skupiny študijných odborov a skupiny učebných odborov, v ktorých sú jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory zaradené.
(2)
Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie je uvedená v prílohe č. 7.
(3)
Spolupracujúca stavovská organizácia a spolupracujúca profesijná organizácia uvedená v prílohe č. 7 sa podieľa na plnení úloh vyplývajúcich z vecnej pôsobnosti príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie.
§ 6
Žiak strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa predpisov účinných do 31. marca 2015, dokončí štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo príslušnom učebnom odbore podľa predpisov účinných do 31. marca 2015.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.
Juraj Draxler v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 64/2015 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 64/2015 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 64/2015 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 64/2015 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 64/2015 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 64/2015 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 64/2015 Z. z.
1)
Napríklad § 5 ods. 2 písm. n) zákona Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov.
2)
§ 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).