61/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

61
ZÁKON
z 12. marca 2015
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
odborné vzdelávanie a prípravu žiaka strednej odbornej školy (ďalej len „žiak“),
b)
typy stredných odborných škôl,
c)
praktické vyučovanie,
d)
systém duálneho vzdelávania,
e)
overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „spôsobilosť zamestnávateľa“),
f)
úpravu vzájomných práv a povinností žiaka, strednej odbornej školy a zamestnávateľa pri praktickom vyučovaní,
g)
hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka,
h)
koordináciu odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
odborným vzdelávaním a prípravou výchovno-vzdelávací proces, v ktorom sa získavajú vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností; člení sa na teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie,
b)
sústavou odborov vzdelávania skupiny odborov vzdelávania,
c)
skupinou odborov vzdelávania skupina študijných odborov a skupina učebných odborov,
d)
skupinou študijných odborov alebo skupinou učebných odborov skupina zahŕňajúca príbuzné študijné odbory alebo príbuzné učebné odbory; súčasťou skupiny študijných odborov alebo skupiny učebných odborov sú aj študijné odbory alebo učebné odbory experimentálne overované podľa osobitného predpisu,1)
e)
normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia povinný rozsah priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti vo forme určenia základných učebných priestorov a základného vybavenia učebných priestorov a vo forme určenia odporúčaných učebných priestorov a odporúčaného vybavenia učebných priestorov pre teoretické vyučovanie a pre praktické vyučovanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore,
f)
prívlastkom nadväznosť príslušného typu strednej odbornej školy so skupinou odborov vzdelávania, jednotlivými študijnými odbormi alebo jednotlivými učebnými odbormi, v ktorých stredná odborná škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu,
g)
praktickým vyučovaním organizovaný proces poskytujúci žiakom praktické zručnosti, schopnosti a návyky nevyhnutné na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností,
h)
zamestnávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, iná ako stredná odborná škola, ktorej predmet činnosti zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo obsahu vzdelávania v učebnom odbore, v ktorom žiakovi poskytuje praktické vyučovanie,
i)
systémom duálneho vzdelávania časť systému odborného vzdelávania a prípravy žiaka založenom na
1.
zmluvnom vzťahu,
2.
výkone praktického vyučovania žiaka priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania a
3.
financovaní praktického vyučovania zamestnávateľom,
j)
zmluvou o poskytovaní praktického vyučovania zmluva uzatvorená medzi strednou odbornou školou a zamestnávateľom, na pracovisku ktorého sa vykonáva praktické vyučovanie žiaka podľa § 8,
k)
zmluvou o duálnom vzdelávaní zmluva uzatvorená medzi strednou odbornou školou a zamestnávateľom v systéme duálneho vzdelávania,
l)
učebnou zmluvou zmluva uzatvorená medzi zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom a zamestnávateľom v systéme duálneho vzdelávania,
m)
dielňou súčasť strednej odbornej školy, v ktorej sa vykonáva praktické vyučovanie žiaka; dielňou sa na účely tohto zákona rozumie aj iná odborná učebňa určená na výkon praktického vyučovania v strednej odbornej škole, ak to charakter príslušného študijného odboru alebo učebného odboru vyžaduje,
n)
pracoviskom praktického vyučovania organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo, ak zamestnávateľovi bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „osvedčenie“); za pracovisko praktického vyučovania sa považuje aj priestor, ku ktorému má vlastnícke právo alebo užívacie právo organizácia, v ktorej sú združení viacerí zamestnávatelia,
o)
koordináciou odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce proces plnenia úloh orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, zamestnávateľov a zamestnancov pri podpore, plánovaní, inovácii, zabezpečovaní a uskutočňovaní odborného vzdelávania a prípravy,
p)
zákonným zástupcom žiaka rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody.
§ 3
Typy stredných odborných škôl
(1)
Typy stredných odborných škôl sú
a)
stredná odborná škola s prívlastkom,
b)
stredná priemyselná škola s prívlastkom,
c)
stredná zdravotnícka škola,
d)
obchodná akadémia,
e)
hotelová akadémia,
f)
policajná stredná odborná škola,
g)
stredná škola požiarnej ochrany.
(2)
Prívlastok sa určuje podľa charakteristiky skupiny odborov vzdelávania, študijného odboru alebo učebného odboru, v ktorých stredná odborná škola s prívlastkom alebo stredná priemyselná škola s prívlastkom poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu. Prívlastok musí byť vyjadrený stručne.
Praktické vyučovanie
§ 4
Formy praktického vyučovania
(1)
Praktické vyučovanie žiaka sa vykonáva formou odborného výcviku, odbornej praxe alebo praktického cvičenia.
(2)
Odborný výcvik sa organizuje ako odborný vyučovací predmet učebného odboru. Odborný výcvik sa organizuje aj ako odborný vyučovací predmet študijného odboru, ak sa vykonáva v rozsahu podľa štátneho vzdelávacieho programu pre príslušnú skupinu odborov vzdelávania. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe, hlavného inštruktora alebo inštruktora.
(3)
Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru. Odborná prax sa vykonáva pod vedením učiteľa odbornej praxe, majstra odbornej výchovy, hlavného inštruktora alebo inštruktora.
(4)
Praktické cvičenie sa organizuje ako samostatný odborný vyučovací predmet alebo ako súčasť odborného vyučovacieho predmetu iného ako odborný vyučovací predmet podľa odsekov 2 a 3. Praktické cvičenie sa vykonáva pod vedením učiteľa príslušného odborného vyučovacieho predmetu. Ak sa praktické cvičenie vykonáva v dielni, vykonáva sa pod vedením učiteľa príslušného odborného vyučovacieho predmetu, učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy.
§ 5
Spôsob výkonu praktického vyučovania
(1)
Žiak na odbornom výcviku alebo na odbornej praxi vykonáva cvičnú prácu alebo produktívnu prácu. Žiak na praktickom cvičení vykonáva cvičnú prácu.
(2)
Cvičná práca sa vykonáva nácvikom zhotovovania výrobkov, poskytovania služieb alebo vykonávania pracovných činností zodpovedajúcich povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore pripravuje.
(3)
Produktívna práca sa vykonáva zhotovovaním výrobkov alebo ich častí, poskytovaním služieb alebo vykonávaním pracovných činností, zodpovedajúcich povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore pripravuje.
§ 6
Miesto výkonu praktického vyučovania
(1)
Odborný výcvik alebo odbornú prax vykonáva žiak
a)
v dielni,
b)
na pracovisku zamestnávateľa,
c)
na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania.
(2)
Praktické cvičenie vykonáva žiak v strednej odbornej škole. Ak to vyžaduje charakter cvičnej práce, praktické cvičenie sa môže vykonávať aj na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania.
(3)
Ak to vyžaduje charakter povolania, skupiny povolaní alebo odborných činností, na ktoré sa žiak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore pripravuje, môže sa odborný výcvik alebo odborná prax dočasne vykonávať aj na inom mieste výkonu produktívnej práce; povinnosť dodržiavať podmienky výkonu praktického vyučovania podľa tohto zákona tým nie je dotknutá.
(4)
Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa môže vykonávať aj
a)
na pracovisku praktického vyučovania iného zamestnávateľa,
b)
v nadpodnikovom vzdelávacom centre alebo
c)
mimo územia Slovenskej republiky na pracovisku právnickej osoby, ktorá poskytuje praktické vyučovanie v systéme spĺňajúcom podmienky podľa § 10 ods. 3.
§ 7
Dielňa
(1)
Dielňa ako súčasť strednej odbornej školy musí spĺňať požiadavky na základné učebné priestory a požiadavky na základné vybavenie učebných priestorov určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom.
(2)
V dielni sa vykonáva odborný výcvik alebo odborná prax žiaka, ak žiak
a)
nevykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa a
b)
nepripravuje sa v systéme duálneho vzdelávania, ak tento zákon v § 10 ods. 2 neustanovuje inak.
(3)
V dielni žiak vykonáva
a)
odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe,
b)
odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy alebo
c)
praktické cvičenie pod vedením učiteľa príslušného odborného vyučovacieho predmetu, učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy.
§ 8
Pracovisko zamestnávateľa
(1)
Na pracovisku zamestnávateľa sa vykonáva odborný výcvik alebo odborná prax žiaka, ak
a)
žiak nevykonáva praktické vyučovanie v dielni,
b)
žiak sa nepripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
c)
zamestnávateľ spĺňa požiadavky na základné učebné priestory a požiadavky na základné vybavenie učebných priestorov určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom,
d)
predmet činnosti zamestnávateľa zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje a
e)
stredná odborná škola uzavrela so zamestnávateľom zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania.
(2)
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania obsahuje
a)
identifikačné údaje strednej odbornej školy,
b)
identifikačné údaje zamestnávateľa,
c)
identifikačné údaje pracoviska zamestnávateľa,
d)
formu praktického vyučovania,
e)
časový harmonogram praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
f)
deň začatia a deň ukončenia praktického vyučovania,
g)
počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní,
h)
počet inštruktorov, počet majstrov odbornej výchovy alebo počet učiteľov odbornej praxe podľa odseku 3,
i)
počet majstrov odbornej výchovy alebo počet učiteľov odbornej praxe podľa odseku 4,
j)
spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka,
k)
hmotné zabezpečenie žiaka,
l)
finančné zabezpečenie žiaka,
m)
opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní,
n)
spôsob ukončenia zmluvného vzťahu,
o)
dátum a podpis štatutárnych zástupcov zmluvných strán.
(3)
Na pracovisku zamestnávateľa žiak vykonáva
a)
odborný výcvik alebo odbornú prax pod vedením hlavného inštruktora alebo inštruktora,
b)
odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe alebo
c)
odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy.
(4)
Odborný výcvik alebo odbornú prax na pracovisku zamestnávateľa môžu pod vedením jedného inštruktora vykonávať najviac traja žiaci. Inštruktor poskytuje majstrovi odbornej výchovy alebo učiteľovi odbornej praxe, ktorého určí riaditeľ strednej odbornej školy, informácie o činnosti, ktorú žiak počas praktického vyučovania vykonával, a o správaní žiaka. Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe, ktorému inštruktor poskytuje informácie, je 40 žiakov.
(5)
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania sa uzatvára na dobu určitú. Pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva o poskytovaní praktického vyučovania uzatvorená, ju možno ukončiť
a)
vzájomnou dohodou strednej odbornej školy a zamestnávateľa alebo
b)
písomnou výpoveďou strednej odbornej školy alebo zamestnávateľa s výpovednou lehotou najmenej jeden mesiac.
(6)
Stredná odborná škola poskytne zoznam uzatvorených zmlúv o poskytovaní praktického vyučovania svojmu zriaďovateľovi v rozsahu počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní, študijný odbor alebo učebný odbor, identifikačné údaje zamestnávateľa a identifikačné údaje pracoviska zamestnávateľa. Ak došlo k ukončeniu zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania, stredná odborná škola písomne oznámi túto skutočnosť svojmu zriaďovateľovi.
§ 9
Pracovisko praktického vyučovania
(1)
Na pracovisku praktického vyučovania sa vykonáva odborný výcvik alebo odborná prax žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania.
(2)
Na pracovisku praktického vyučovania žiak vykonáva
a)
odborný výcvik alebo odbornú prax pod vedením hlavného inštruktora alebo inštruktora,
b)
odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe alebo
c)
odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy.
(3)
Odborný výcvik alebo odbornú prax na pracovisku praktického vyučovania môžu pod vedením jedného inštruktora vykonávať najviac traja žiaci. Hlavný inštruktor alebo inštruktor poskytuje majstrovi odbornej výchovy alebo učiteľovi odbornej praxe, ktorého určí zamestnávateľ, informácie o činnosti, ktorú žiak počas praktického vyučovania vykonával, a o správaní žiaka; ak zamestnávateľ nezamestnáva majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe, určí ho riaditeľ strednej odbornej školy. Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe, ktorému hlavný inštruktor alebo inštruktor poskytuje informácie, je 40 žiakov. Najvyšší počet žiakov na jedného hlavného inštruktora, ktorému inštruktor poskytuje informácie, je 40 žiakov.
Systém duálneho vzdelávania
§ 10
(1)
V systéme duálneho vzdelávania sa žiak pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa.
(2)
V systéme duálneho vzdelávania žiak vykonáva praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania. Žiak môže vykonávať praktické vyučovanie aj v dielni, ak počet vyučovacích hodín praktického vyučovania vykonávaného v dielni neprekročí 50 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania žiaka počas celej dĺžky štúdia žiaka.
(3)
V systéme duálneho vzdelávania sa žiakovi poskytuje odborné vzdelávanie a príprava na základe
a)
zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a
b)
učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zákonným zástupcom žiaka alebo zamestnávateľom a plnoletým žiakom, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa.
(4)
Zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania výlučne zodpovedá za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania žiaka a na ten účel uhrádza všetky náklady spojené s financovaním praktického vyučovania.
§ 11
Spôsobilosť zamestnávateľa
(1)
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská živnostenská komora, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská lesnícka komora, Slovenská banská komora a iná právnická osoba, ktorá má pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu,3) (ďalej len „stavovská organizácia“) a zástupcovia zamestnávateľov4) (ďalej len „profesijná organizácia“) overuje spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, ku ktorému má vecnú pôsobnosť.
(2)
Príslušná stavovská organizácia a príslušná profesijná organizácia na účely overenia spôsobilosti zamestnávateľa zriaďuje Komisiu pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „komisia“).
(3)
Príslušná stavovská organizácia a príslušná profesijná organizácia pre každý študijný odbor a každý učebný odbor, ku ktorému má vecnú pôsobnosť, vedie zoznam odborne spôsobilých osôb. Zo zoznamu odborne spôsobilých osôb vymenúva členov komisie, ktorí overia spôsobilosť konkrétneho zamestnávateľa.
(4)
Za odborne spôsobilú osobu podľa odseku 3 sa považuje fyzická osoba, ktorá najmenej päť rokov vykonávala povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi príslušného študijného odboru alebo príslušného učebného odboru.
(5)
Podrobnosti o zložení, spôsobe vymenovania členov a overovacej činnosti komisie upraví štatút komisie, ktorý vydá príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia po prerokovaní Radou vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „rada vlády“).
§ 12
Žiadosť o overenie spôsobilosti zamestnávateľa
(1)
Overenie spôsobilosti zamestnávateľa sa vykoná po podaní písomnej žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa (ďalej len „žiadosť“), ktorú zamestnávateľ doručí príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii.
(2)
Žiadosť obsahuje
a)
identifikačné údaje zamestnávateľa a adresu pracoviska praktického vyučovania,
b)
predmet činnosti zamestnávateľa,
c)
študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom bude poskytovať praktické vyučovanie,
d)
počet žiakov, ktorých zamestnávateľ predpokladá pripravovať v systéme duálneho vzdelávania,
e)
identifikačné údaje strednej odbornej školy, s ktorou zamestnávateľ predpokladá uzatvoriť zmluvu o duálnom vzdelávaní,
f)
predpokladaný počet majstrov odbornej výchovy alebo predpokladaný počet učiteľov odbornej praxe, ktorí sú zamestnancami zamestnávateľa a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,
g)
predpokladaný počet majstrov odbornej výchovy alebo predpokladaný počet učiteľov odbornej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, ak zamestnávateľ nezamestnáva
1.
majstrov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe alebo
2.
potrebný počet majstrov odbornej výchovy alebo potrebný počet učiteľov odbornej praxe,
h)
predpokladaný počet hlavných inštruktorov a predpokladaný počet inštruktorov, ak žiak bude vykonávať praktické vyučovanie pod vedením hlavného inštruktora alebo inštruktora,
i)
školský rok, od ktorého zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania,
j)
dátum a podpis štatutárneho zástupcu zamestnávateľa.
(3)
Prílohou k žiadosti je
a)
čestné vyhlásenie o tom, že zamestnávateľ do vykonania obhliadky podľa § 13 ods. 5 bude mať materiálno-technické a priestorové zabezpečenie zodpovedajúce príslušnej časti školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru,
b)
čestné vyhlásenie o tom, že zamestnávateľ nie je v konkurze alebo v likvidácii,
c)
čestné vyhlásenie o tom, že proti zamestnávateľovi nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d)
čestné vyhlásenie o tom, že zamestnávateľ nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
e)
čestné vyhlásenie zamestnávateľa, štatutárneho zástupcu zamestnávateľa, člena štatutárneho orgánu zamestnávateľa alebo vedúceho zamestnanca zamestnávateľa zodpovedného za praktické vyučovanie o tom, že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
(4)
Žiadateľ môže preukázať splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) predložením písomného súhlasu iného zamestnávateľa, ktorý je držiteľom osvedčenia, alebo predložením písomného súhlasu strednej odbornej školy, ak žiadateľ zabezpečí praktické vyučovanie
a)
v rozsahu najviac 50 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania iného zamestnávateľa, ktorý udelil písomný súhlas,
b)
v rozsahu najviac 50 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania v dielni,
c)
na inom mieste výkonu produktívnej práce alebo
d)
kombináciou spôsobov podľa písmena a), b) alebo písmena c).
§ 13
Overenie spôsobilosti zamestnávateľa
(1)
Po doručení žiadosti príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia posúdi náležitosti doručenej žiadosti.
(2)
Ak v žiadosti chýbajú náležitosti podľa § 12 alebo žiadosť má iné nedostatky, príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vyzve zamestnávateľa na odstránenie nedostatkov v primeranej lehote určenej podľa rozsahu zistených nedostatkov. Ak zamestnávateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vráti žiadosť zamestnávateľovi.
(3)
Ak žiadosť spĺňa náležitosti podľa § 12 alebo zamestnávateľ odstránil nedostatky podľa odseku 2, príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti alebo do 15 pracovných dní od odstránenia nedostatkov, predloží žiadosť na odborné posúdenie komisii vymenovanej podľa § 11 ods. 3, ktorá overí spôsobilosť zamestnávateľa do 45 dní od predloženia žiadosti.
(4)
Ak na základe odborného posúdenia žiadosti komisia zistí, že zamestnávateľ podľa predložených dokladov nespĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, predloží príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii záznam s dôvodmi na zamietnutie žiadosti.
(5)
Ak na základe odborného posúdenia žiadosti komisia zistí, že zamestnávateľ podľa predložených dokladov spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, vykoná obhliadku priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia.
(6)
Na základe obhliadky priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia, komisia vyhotoví záznam o obhliadke, v ktorom uvedie
a)
zistené nedostatky, ktoré odôvodňujú zamietnutie žiadosti,
b)
zistené nedostatky menšieho rozsahu, po odstránení ktorých komisia opätovne vykoná obhliadku priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia, alebo
c)
že zamestnávateľ spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.
(7)
Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia na základe záznamu podľa odseku 4 alebo odseku 6 písm. a) zamietne žiadosť písomným oznámením zamestnávateľovi.
(8)
Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia na základe záznamu podľa odseku 6 písm. c) vydá zamestnávateľovi osvedčenie. Rovnako postupuje aj po odstránení nedostatkov podľa odseku 6 písm. b).
(9)
Osvedčenie obsahuje
a)
identifikačné údaje zamestnávateľa,
b)
identifikačné údaje pracoviska praktického vyučovania,
c)
študijný odbor alebo učebný odbor, na ktorý sa spôsobilosť zamestnávateľa vzťahuje,
d)
najvyšší počet žiakov, ktorým môže byť na pracovisku praktického vyučovania poskytované praktické vyučovanie,
e)
obdobie platnosti osvedčenia,
f)
dátum vydania osvedčenia,
g)
podpis štatutárneho zástupcu príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie.
(10)
Osvedčenie sa vydáva na sedem rokov. Ak obdobie platnosti osvedčenia uplynie počas školského roka, platnosť osvedčenia zaniká ku koncu príslušného školského roka.
(11)
Zamestnávateľ, ktorému bolo vydané osvedčenie, viditeľne označí priestory pracoviska praktického vyučovania a na vonkajšom označení uvedie „Pracovisko praktického vyučovania“. Táto povinnosť sa nevzťahuje na zamestnávateľa podľa § 12 ods. 4.
§ 14
Opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa
(1)
Zamestnávateľ najneskôr tri mesiace pred uplynutím obdobia platnosti osvedčenia podľa § 13 ods. 10 alebo § 37 ods. 6 písomne oznámi príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii svoj záujem pokračovať v poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.
(2)
Zamestnávateľ môže požiadať o opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa aj počas obdobia platnosti osvedčenia, ak sa zmenili podmienky, za ktorých mu bolo osvedčenie vydané, a zamestnávateľ má záujem pokračovať v poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.
(3)
Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vymenuje komisiu, ktorá vykoná obhliadku pracoviska praktického vyučovania a jeho materiálno-technického zabezpečenia zameranú na splnenie podmienok podľa § 12 ods. 3 alebo ods. 4.
(4)
Na opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 13 ods. 6 až 10.
§ 14a
Na overenie spôsobilosti organizácie, v ktorej sú združení viacerí zamestnávatelia, poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vzťahuje § 12 ods. 1 až 3, § 13 a 14 rovnako.
§ 15
Zánik spôsobilosti zamestnávateľa
(1)
Spôsobilosť zamestnávateľa zaniká
a)
uplynutím obdobia platnosti osvedčenia,
b)
písomným oznámením zamestnávateľa príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii, že ukončil poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania,
c)
zrušením osvedčenia príslušnou stavovskou organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou,
1.
ak zamestnávateľ prestal spĺňať podmienky podľa § 12,
2.
ak zamestnávateľ zabezpečuje výkon praktického vyučovania pedagogickým zamestnancom, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu,5) hlavným inštruktorom, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 21b alebo inštruktorom, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 22,
3.
ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní z dôvodu, že zamestnávateľ opakovane porušil povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu alebo
4.
na základe návrhu Štátnej školskej inšpekcie.
(2)
Ak spôsobilosť zamestnávateľa zanikla z dôvodu podľa odseku 1 písm. c) tretieho bodu alebo štvrtého bodu, zamestnávateľ môže opätovne podať žiadosť po uplynutí piatich rokov odo dňa, kedy došlo k zrušeniu osvedčenia.
§ 16
Zmluva o duálnom vzdelávaní
(1)
Zamestnávateľ, ktorý je držiteľom osvedčenia, prerokuje so strednou odbornou školou spôsob a podmienky uskutočňovania odborného vzdelávania a prípravy žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Ak sa zamestnávateľ a stredná odborná škola dohodnú, uzatvoria zmluvu o duálnom vzdelávaní.
(2)
Zmluva o duálnom vzdelávaní obsahuje
a)
identifikačné údaje zamestnávateľa,
b)
identifikačné údaje strednej odbornej školy,
c)
záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť,
d)
záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania,
e)
študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie,
f)
počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie,
g)
formu praktického vyučovania,
h)
miesto výkonu praktického vyučovania a jeho rozsah,
i)
počet majstrov odbornej výchovy alebo počet učiteľov odbornej praxe, ktorí sú zamestnancami zamestnávateľa a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,
j)
počet majstrov odbornej výchovy alebo počet učiteľov odbornej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, ak zamestnávateľ nezamestnáva
1.
majstrov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe alebo
2.
potrebný počet majstrov odbornej výchovy alebo potrebný počet učiteľov odbornej praxe,
k)
počet hlavných inštruktorov a inštruktorov, ak žiak vykonáva praktické vyučovanie pod vedením hlavného inštruktora alebo inštruktora,
l)
časový harmonogram praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
m)
spôsob účasti hlavného inštruktora a inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka,
n)
spôsob finančného zabezpečenia praktického vyučovania, ak sa časť praktického vyučovania vykonáva v dielni,
o)
spôsob finančného zabezpečenia majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe, hlavného inštruktora alebo inštruktora, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy, pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,
p)
spôsob finančného zabezpečenia praktického cvičenia, ak sa praktické cvičenie vykonáva na pracovisku praktického vyučovania,
q)
hmotné zabezpečenie žiaka,
r)
finančné zabezpečenie žiaka,
s)
spôsob účasti zamestnávateľa na záverečnej skúške, odbornej zložke maturitnej skúšky alebo absolventskej skúške,
t)
spôsob zabezpečovania vzájomných práv a povinností zmluvných strán,
u)
dobu, na ktorú sa zmluva o duálnom vzdelávaní uzatvára,
v)
spôsob ukončenia zmluvného vzťahu,
w)
dátum a podpis štatutárnych zástupcov zmluvných strán.
(3)
Zmluva o duálnom vzdelávaní musí mať písomnú formu a uzatvára sa najmenej na dobu, ktorá zodpovedá dĺžke štúdia príslušného študijného odboru alebo príslušného učebného odboru. Pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva o duálnom vzdelávaní uzatvorená, ju možno ukončiť písomnou výpoveďou z dôvodov podľa odseku 4 alebo odseku 5 s výpovednou lehotou najmenej jeden mesiac.
(4)
Zamestnávateľ môže vypovedať zmluvu o duálnom vzdelávaní, len ak
a)
samosprávny kraj neurčí pre študijný odbor alebo pre učebný odbor, v ktorom zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie, triedu prvého ročníka podľa § 31 ods. 2,
b)
stredná odborná škola prestala spĺňať podmienky určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom pre študijný odbor alebo pre učebný odbor, v ktorom zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie,
c)
stredná odborná škola zabezpečuje teoretické vyučovanie odborného vyučovacieho predmetu študijného odboru alebo učebného odboru, v ktorom zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie, pedagogickým zamestnancom, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu5) alebo
d)
stredná odborná škola opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o duálnom vzdelávaní.
(5)
Stredná odborná škola môže vypovedať zmluvu o duálnom vzdelávaní, len ak
a)
zriaďovateľ rozhodol o zmene typu príslušnej strednej odbornej školy na iný typ strednej odbornej školy,
b)
zanikla spôsobilosť zamestnávateľa podľa § 15 ods. 1 písm. a) a zamestnávateľ nepožiadal o opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14,
c)
zanikla spôsobilosť zamestnávateľa podľa § 15 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) prvého bodu, druhého bodu alebo štvrtého bodu,
d)
zamestnávateľ opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o duálnom vzdelávaní alebo
e)
zamestnávateľovi bolo pozastavené alebo zaniklo živnostenské oprávnenie, ktoré zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom poskytuje praktické vyučovanie.
(6)
Zmluva o duálnom vzdelávaní zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyradení strednej odbornej školy zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
(7)
Ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa odseku 4 alebo odseku 6, teoretické vyučovanie žiakov zabezpečí iná stredná odborná škola,
a)
s ktorou má zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní alebo
b)
ktorú určí príslušný samosprávny kraj po dohode so zamestnávateľom.
(8)
Ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa odseku 5, praktické vyučovanie žiakov zabezpečí stredná odborná škola u iného zamestnávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní alebo v dielni. Ak stredná odborná škola nemá dielňu spĺňajúcu podmienky podľa § 7 ods. 1, praktické vyučovanie žiakov zabezpečí stredná odborná škola, ktorú určí samosprávny kraj.
(9)
Práva a povinnosti zo zmluvy o duálnom vzdelávaní prechádzajú na právneho nástupcu zmluvnej strany.
(10)
Zamestnávateľ môže uzatvoriť zmluvu o duálnom vzdelávaní s viacerými strednými odbornými školami. Stredná odborná škola môže uzatvoriť zmluvu o duálnom vzdelávaní s viacerými zamestnávateľmi.
(11)
Stredná odborná škola poskytne zoznam uzatvorených zmlúv o duálnom vzdelávaní svojmu zriaďovateľovi v rozsahu meno a priezvisko žiaka, študijný odbor alebo učebný odbor, identifikačné údaje zamestnávateľa a identifikačné údaje pracoviska praktického vyučovania. Ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní, stredná odborná škola písomne oznámi túto skutočnosť svojmu zriaďovateľovi.
§ 17
(1)
Po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní zamestnávateľ a stredná odborná škola zverejnia na svojich webových sídlach oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania. Súčasťou oznámenia sú
a)
základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania,
b)
možnosti pracovného uplatnenia,
c)
hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka,
d)
kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom,
e)
ďalšie informácie určené zamestnávateľom.
(2)
Vybranému uchádzačovi zamestnávateľ vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „potvrdenie“).
(3)
Potvrdenie obsahuje
a)
identifikačné údaje zamestnávateľa,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača,
c)
identifikačné údaje strednej odbornej školy, s ktorou má zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,
d)
záväzok zamestnávateľa pripraviť uchádzača na výkon povolania, skupiny povolaní alebo odborných činností v systéme duálneho vzdelávania po jeho prijatí na strednú odbornú školu, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
(4)
Potvrdenie uchádzač priloží k prihláške na vzdelávanie podľa osobitného predpisu.6)
§ 18
(1)
Po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí priložili k prihláške na vzdelávanie potvrdenie, v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia.
(2)
Zamestnávateľ písomne vyzve zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka na uzatvorenie učebnej zmluvy. Zamestnávateľ v písomnej výzve uvedie miesto a čas prerokovania náležitostí učebnej zmluvy a podmienok výkonu praktického vyučovania.
(3)
Stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,
a)
údaj o nenaplnenom počte žiakov podľa § 16 ods. 2 písm. f) a
b)
zoznam prijatých uchádzačov a zapísaných žiakov, ktorí nepriložili k prihláške na vzdelávanie potvrdenie, v rozsahu meno, priezvisko a študijný odbor alebo učebný odbor.
(4)
Zamestnávateľ v súčinnosti so strednou odbornou školou informuje prijatých uchádzačov a zapísaných žiakov prvého ročníka, ktorí nepriložili k prihláške na vzdelávanie potvrdenie, o možnosti uzatvorenia učebnej zmluvy.
§ 19
Učebná zmluva
(1)
Zamestnávateľ, zákonný zástupca žiaka a žiak alebo zamestnávateľ a plnoletý žiak prerokujú náležitosti učebnej zmluvy a podmienky výkonu praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Ak sa zamestnávateľ a zákonný zástupca žiaka alebo zamestnávateľ a plnoletý žiak dohodnú, uzatvoria učebnú zmluvu.
(2)
Učebnú zmluvu možno uzatvoriť do 15. septembra príslušného školského roka, v ktorom žiak nastúpil do prvého ročníka. Ak sa nenaplnil počet žiakov podľa § 16 ods. 2 písm. f), zamestnávateľ môže uzatvoriť učebnú zmluvu so žiakom prvého ročníka strednej odbornej školy, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, najneskôr do 31. augusta príslušného školského roka; to neplatí, ak ide o uzatvorenie novej učebnej zmluvy podľa odseku 10 alebo odseku 11.
(3)
Učebná zmluva obsahuje
a)
identifikačné údaje zamestnávateľa,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia zákonného zástupcu žiaka, ak ide o neplnoletého žiaka,
c)
meno, priezvisko a dátum narodenia žiaka,
d)
identifikačné údaje strednej odbornej školy žiaka,
e)
záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností v systéme duálneho vzdelávania,
f)
záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek,
g)
študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom sa bude žiak pripravovať,
h)
formu praktického vyučovania,
i)
miesto výkonu praktického vyučovania a jeho rozsah,
j)
organizáciu štúdia vrátane časového harmonogramu praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
k)
hmotné zabezpečenie žiaka,
l)
finančné zabezpečenie žiaka,
m)
spôsob zabezpečovania vzájomných práv a povinností zmluvných strán,
n)
úroveň klasifikácie a hodnotenia žiaka, ak to zamestnávateľ požaduje,
o)
spôsob ukončenia zmluvného vzťahu,
p)
dátum a podpisy zmluvných strán.
(4)
Učebná zmluva musí mať písomnú formu.
(5)
Zmluvný vzťah založený učebnou zmluvou sa skončí dňom, keď
a)
žiak prestáva byť žiakom školy,7)
b)
žiak so súhlasom zamestnávateľa prestúpi na inú strednú školu, s ktorou zamestnávateľ nemá uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,
c)
žiak so súhlasom zamestnávateľa zmení študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom sa praktické vyučovanie nevykonáva v systéme duálneho vzdelávania,
d)
došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa § 16 ods. 7 písm. a),
e)
žiak nastúpil na výkon trestu odňatia slobody alebo
f)
žiak zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(6)
Učebnú zmluvu možno ukončiť aj písomnou výpoveďou z dôvodov podľa odseku 7 alebo odseku 8 s výpovednou dobou najmenej jeden mesiac alebo písomnou dohodou podľa odseku 9.
(7)
Zamestnávateľ môže vypovedať učebnú zmluvu, ak žiak
a)
stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností, na ktoré sa pripravuje,
b)
opakovane porušuje vnútorné predpisy zamestnávateľa,
c)
opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z učebnej zmluvy,
d)
sa najmenej tri vyučovacie dni v priebehu školského roka bez ospravedlnenia nezúčastnil na odbornom vzdelávaní a príprave, alebo
e)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
(8)
Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môže vypovedať učebnú zmluvu, ak
a)
žiak stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností, na ktoré sa pripravuje, alebo
b)
zamestnávateľ opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z učebnej zmluvy.
(9)
Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak a zamestnávateľ môžu ukončiť učebnú zmluvu aj písomnou dohodou, ak zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak súčasne uzatvorí novú učebnú zmluvu s iným zamestnávateľom, s ktorým má stredná odborná škola žiaka uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
(10)
Ak došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu založeného učebnou zmluvou podľa odseku 5 písm. b), stredná odborná škola, na ktorú žiak prestúpil, môže zabezpečiť praktické vyučovanie žiaka v systéme duálneho vzdelávania v tom istom študijnom odbore alebo v tom istom učebnom odbore u iného zamestnávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, ak tento zamestnávateľ uzatvorí so žiakom novú učebnú zmluvu.
(11)
Ak došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu založeného učebnou zmluvou podľa odseku 5 písm. d) z dôvodov podľa § 16 ods. 5, stredná odborná škola môže zabezpečiť praktické vyučovanie žiakov v systéme duálneho vzdelávania v tom istom študijnom odbore alebo v tom istom učebnom odbore u iného zamestnávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, ak tento zamestnávateľ uzatvorí so žiakmi novú učebnú zmluvu.
(12)
Zamestnávateľ do 15 dní odo dňa uzatvorenia učebnej zmluvy alebo novej učebnej zmluvy podľa odseku 10 alebo odseku 11 zašle jeden rovnopis strednej odbornej škole. Ak došlo k ukončeniu učebnej zmluvy, zamestnávateľ bezodkladne písomne oznámi túto skutočnosť strednej odbornej škole.
(13)
Počas prerušenia štúdia žiaka zmluvný vzťah založený učebnou zmluvou trvá. Práva a povinnosti vyplývajúce zmluvným stranám z učebnej zmluvy sa neuplatňujú.
Zamestnávateľ v procese praktického vyučovania
§ 21
(1)
Zamestnávateľ, na pracovisku ktorého sa vykonáva praktické vyučovanie podľa § 8, sa vyjadruje k školskému vzdelávaciemu programu pre odborné vzdelávanie a prípravu. Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, sa podieľa na tvorbe školského vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie a prípravu.
(2)
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa praktické vyučovanie vykonávalo
a)
v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
b)
cvičnou prácou a produktívnou prácou, ktoré zodpovedajú povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak pripravuje a
c)
pod vedením majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe, hlavného inštruktora alebo inštruktora.
(3)
Zamestnávateľ je povinný pri výkone praktického vyučovania zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci žiakov a plniť povinnosti ustanovené osobitnými predpismi.8)
(4)
Zamestnávateľ je povinný pravidelne informovať strednú odbornú školu žiaka, ktorý u neho vykonáva praktické vyučovanie, o všetkých skutočnostiach súvisiacich s výkonom praktického vyučovania. Túto informačnú povinnosť plní prostredníctvom pedagogického zamestnanca strednej odbornej školy, ktorého určí riaditeľ strednej odbornej školy po dohode so zamestnávateľom.
(5)
Zamestnávateľ je povinný pedagogickému zamestnancovi podľa odseku 4 umožniť vstup na miesto výkonu praktického vyučovania za účelom dohľadu nad dodržiavaním podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu žiaka.
(6)
Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, vydá vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania, ktorý zverejní na viditeľnom mieste na pracovisku praktického vyučovania. Vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania obsahuje organizáciu praktického vyučovania, priebeh praktického vyučovania, prevádzku a vnútorný režim pracoviska praktického vyučovania, opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia a majetku, dôvody ospravedlnenej neprítomnosti žiaka na praktickom vyučovaní a ďalšie podrobnosti súvisiace s účasťou žiakov na praktickom vyučovaní. Vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania môže byť vydaný aj ako súčasť vnútorných predpisov zamestnávateľa.
(7)
Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, je povinný uhradiť strednej odbornej škole zodpovedajúcu časť nákladov na praktické vyučovanie, ak
a)
časť praktického vyučovania sa vykonáva v dielni pod vedením majstrov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy alebo
b)
praktické vyučovanie sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania pod vedením majstrov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy.
(8)
Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, je povinný bezodkladne oznámiť príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii, ktorá mu vydala osvedčenie, že prestal spĺňať podmienky podľa § 12 alebo, že došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní.
(9)
Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, deleguje svojho zástupcu do skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, predmetovej maturitnej komisie pre odbornú zložku maturitnej skúšky alebo do skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku.
(10)
Zamestnávateľ do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o budúcej pracovnej zmluve8a) zašle jeden rovnopis strednej odbornej škole.
§ 21a
Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania
(1)
Zamestnávateľovi, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, sa poskytuje príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „príspevok“) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“).
(2)
Nárok na príspevok má
a)
malý podnik alebo stredný podnik8b) v sume 1 000 eur,
b)
zamestnávateľ, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu nad 400 hodín, v sume 700 eur alebo
c)
zamestnávateľ, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu 200 až 400 hodín, v sume 300 eur.
(3)
Nárok na príspevok vzniká zamestnávateľovi za každého žiaka, s ktorým má uzatvorenú učebnú zmluvu v školskom roku, v ktorom prvýkrát začal poskytovať tomuto žiakovi praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
(4)
Zamestnávateľ podáva písomnú žiadosť o príspevok do 31. marca príslušného školského roka, v ktorom poskytuje žiakovi podľa odseku 3 praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
(5)
Prílohou k žiadosti je kópia
a)
osvedčenia,
b)
zmluvy o duálnom vzdelávaní,
c)
učebnej zmluvy uzatvorenej so žiakom podľa odseku 3.
(6)
Ministerstvo školstva poskytuje príspevok zamestnávateľovi za každého žiaka podľa odseku 3 raz ročne k 30. júnu príslušného školského roka, v ktorom zamestnávateľ poskytoval žiakovi podľa odseku 3 praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
§ 21b
Hlavný inštruktor
(1)
Hlavný inštruktor je fyzická osoba, pod vedením ktorej žiak vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku praktického vyučovania, ak
a)
je
1.
v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom,
2.
v pracovnoprávnom vzťahu so strednou odbornou školou, ktorá má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom, u ktorého vedie praktické vyučovanie,
3.
v inom zmluvnom vzťahu so zamestnávateľom alebo
4.
samostatne zárobkovo činnou osobou,
b)
dosiahla najmenej
1.
stredné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore alebo v príbuznom učebnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje,
2.
úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje, alebo
3.
vyššie odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje,
c)
vykonávala najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný odbor alebo v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný učebný odbor, v ktorom sa žiak pripravuje,
d)
má preukaz alebo iný doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť, ak sa na výkon príslušného povolania takáto odborná spôsobilosť vyžaduje,
e)
má potvrdenie o absolvovaní prípravy hlavného inštruktora vydané príslušnou stavovskou organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou zameranej na
1.
zabezpečenie práv a povinností žiaka pri praktickom vyučovaní,
2.
organizáciu praktického vyučovania,
3.
opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní,
4.
hmotné zabezpečenie žiaka,
5.
finančné zabezpečenie žiaka,
6.
vzdelávacie štandardy pre praktické vyučovanie pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor,
7.
základné znalosti z oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky,
8.
koordináciu praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania,
9.
spôsob účasti hlavného inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka.
(2)
Stupeň dosiahnutého vzdelania podľa odseku 1 písm. b) sa nevyžaduje, ak hlavný inštruktor vykonal skúšku na overenie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu8c) pre príslušné povolanie alebo pre príslušné odborné činnosti alebo ak vykonával najmenej osem rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor.
(3)
Fyzická osoba, ktorá prvýkrát začne vykonávať činnosť hlavného inštruktora a nespĺňa podmienku podľa odseku 1 písm. e), splní ju do jedného roka od začiatku výkonu činnosti hlavného inštruktora.
(4)
Potvrdenie o absolvovaní prípravy hlavného inštruktora podľa odseku 1 písm. e) sa nevyžaduje, ak hlavný inštruktor poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
§ 22
Inštruktor
(1)
Inštruktor je fyzická osoba, pod vedením ktorej žiak vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak
a)
je
1.
v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom,
2.
v pracovnoprávnom vzťahu so strednou odbornou školou, ktorá má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom, u ktorého vedie praktické vyučovanie,
3.
v inom zmluvnom vzťahu so zamestnávateľom alebo
4.
samostatne zárobkovo činnou osobou,
b)
dosiahla najmenej
1.
stredné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore alebo v príbuznom učebnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje,
2.
úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje, alebo
3.
vyššie odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje,
c)
vykonávala najmenej tri roky povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný odbor alebo v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný učebný odbor, v ktorom sa žiak pripravuje,
d)
má preukaz alebo iný doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť, ak sa na výkon príslušného povolania takáto odborná spôsobilosť vyžaduje a
e)
má potvrdenie o absolvovaní prípravy inštruktora vydané príslušnou stavovskou organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou zameranej na
1.
zabezpečenie práv a povinností žiaka pri praktickom vyučovaní,
2.
organizáciu praktického vyučovania,
3.
opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní,
4.
hmotné zabezpečenie žiaka,
5.
finančné zabezpečenie žiaka,
6.
vzdelávacie štandardy pre praktické vyučovanie pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor,
7.
spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka.
(2)
Stupeň dosiahnutého vzdelania podľa odseku 1 písm. b) sa nevyžaduje, ak inštruktor vykonal skúšku na overenie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu8c) pre príslušné povolanie alebo pre príslušné odborné činnosti alebo ak vykonával najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor.
(3)
Fyzická osoba, ktorá prvý krát začne vykonávať činnosť inštruktora a nespĺňa podmienku podľa odseku 1 písm. e), splní ju najneskôr do jedného roka od začiatku výkonu činnosti inštruktora.
(4)
Potvrdenie o absolvovaní prípravy inštruktora podľa odseku 1 písm. e) sa nevyžaduje, ak inštruktor poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
§ 22a
Nadpodnikové vzdelávacie centrum
(1)
Zamestnávateľ môže popri svojom názve používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum, ak
a)
poskytuje najmenej tri roky praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania žiakom, ktorí majú uzatvorenú učebnú zmluvu s iným zamestnávateľom,
b)
uskutočňuje profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov,
c)
uskutočňuje najmenej dva roky odbornú prípravu inštruktorov alebo hlavných inštruktorov,
d)
má schválenú stratégiu kvality odborného vzdelávania a prípravy podľa potrieb trhu práce,
e)
spolupracuje s vysokými školami pri rozvoji odborného vzdelávania a prípravy a
f)
spĺňa ďalšie kritériá určené vnútorným predpisom príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie.
(2)
Oprávnenie používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum udeľuje zamestnávateľovi príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia. Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok, za ktorých udelila oprávnenie používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum. Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia odníme oprávnenie používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum, ak zamestnávateľ prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1.
(3)
Zamestnávateľ, ktorý má oprávnenie používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum, môže na svojom vonkajšom označení uviesť „Nadpodnikové vzdelávacie centrum“.
Stredná odborná škola v procese praktického vyučovania
§ 23
(1)
Stredná odborná škola prerokuje školský vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu s príslušnou stavovskou organizáciou alebo s príslušnou profesijnou organizáciou, ktorá má vecnú pôsobnosť k študijnému odboru alebo k učebnému odboru, v ktorom stredná odborná škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu, ak žiaci strednej odbornej školy
a)
nevykonávajú praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa a
b)
nepripravujú sa v systéme duálneho vzdelávania.
(2)
Stredná odborná škola prerokuje školský vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu so zamestnávateľom, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania.
(3)
Stredná odborná škola vypracuje školský vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu v spolupráci so zamestnávateľom, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
(4)
Stredná odborná škola je povinná pravidelne informovať zamestnávateľa o všetkých dôležitých skutočnostiach súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom žiaka. Túto informačnú povinnosť plní prostredníctvom pedagogického zamestnanca podľa § 21 ods. 4. Stredná odborná škola po dohode so zamestnávateľom umožní písomne poverenému zamestnancovi zamestnávateľa na účel zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu nahliadnuť do pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie žiaka, s ktorým má zamestnávateľ uzatvorenú učebnú zmluvu.
(5)
Stredná odborná škola môže poskytnúť zamestnávateľovi zodpovedajúci počet majstrov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, ak zamestnávateľ nezamestnáva
a)
majstrov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe alebo
b)
potrebný počet majstrov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe.
§ 24
Centrum odborného vzdelávania a prípravy
(1)
Stredná odborná škola môže popri svojom názve používať aj označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy, ak
a)
spĺňa podmienky uvedené v odseku 2 pre príslušný študijný odbor, príslušný učebný odbor alebo pre skupinu odborov vzdelávania,
b)
zriaďovateľ strednej odbornej školy udelí na to písomný súhlas a
c)
udelí príslušné oprávnenie príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „krajská rada“) .
(2)
Stredná odborná škola, ktorá má oprávnenie používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy,
a)
spolupracuje so zamestnávateľom v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,
b)
má odporúčané učebné priestory a odporúčané vybavenie učebných priestorov určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,
c)
je vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu,9) pripravujúceho na povolanie, skupinu povolaní alebo odborných činností súvisiacich s príslušným študijným odborom alebo s príslušným učebným odborom, v ktorom stredná odborná škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu a
d)
spĺňa ďalšie kritériá určené vnútorným predpisom, ktorý príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vydala na tento účel.
(3)
Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok, za ktorých udelila oprávnenie používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy. Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia odníme oprávnenie používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy, ak stredná odborná škola prestane spĺňať podmienky podľa odseku 2.
(4)
Stredná odborná škola, ktorá má oprávnenie používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy, na vonkajšom označení uvedie „Centrum odborného vzdelávania a prípravy“ so stručnou charakteristikou, ktorá vyjadruje jeho zameranie.
§ 24a
Podniková škola
(1)
Stredná odborná škola môže popri svojom názve používať označenie podniková škola, ak
a)
je zriadená právnickou osobou,9a)
b)
má najmenej dve triedy denného štúdia v každom ročníku,
c)
má najmenej 50 % žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia, ktorí uzatvorili so zamestnávateľom učebnú zmluvu, a
d)
má najmenej 50 % žiakov v posledných dvoch ročníkoch v dennej forme štúdia, ktorí uzatvorili so zamestnávateľom zmluvu o budúcej pracovnej zmluve.
(2)
O oprávnení strednej odbornej školy používať označenie podniková škola rozhoduje ministerstvo školstva na základe písomnej žiadosti strednej odbornej školy.
(3)
Ak ministerstvo školstva zistí, že podniková škola prestala spĺňať podmienky podľa odseku 1, vydá rozhodnutie o zrušení osvedčenia aj bez návrhu a písomne oznámi túto skutočnosť príslušnej strednej odbornej škole.
Žiak v procese praktického vyučovania
§ 25
(1)
Žiak je povinný zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní
a)
podľa časového harmonogramu praktického vyučovania a
b)
pod vedením majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe, hlavného inštruktora alebo inštruktora.
(2)
Žiak počas praktického vyučovania vykonáva len cvičnú prácu a produktívnu prácu, ktoré zodpovedajú povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak pripravuje.
(3)
Žiak, ktorý vykonáva praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, je povinný dodržiavať vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania.
(4)
Ak žiak počas praktického vyučovania preukázateľne úmyselne spôsobí škodu a túto škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu, stredná odborná škola alebo zamestnávateľ môže od žiaka požadovať náhradu škody. Náhrada škody nesmie u jednotlivého žiaka presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku minimálnej mzdy.10)
(5)
Žiak má počas praktického vyučovania práva a povinnosti zamestnanca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovené podľa osobitného predpisu,11) a to aj na účely úrazu.
§ 26
Hmotné zabezpečenie žiaka
(1)
Ak žiak vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, zamestnávateľ zabezpečí na svoje náklady
a)
osobné ochranné pracovné prostriedky pre žiaka a
b)
posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje.
(2)
Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, zabezpečuje žiakovi stravovanie počas praktického vyučovania podľa osobitného predpisu.12)
(3)
Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, môže uhradiť žiakovi zo svojich prostriedkov náklady na
a)
ubytovanie žiaka v školskom internáte,13)
b)
cestovné náhrady14) za dopravu z miesta trvalého bydliska do strednej odbornej školy, miesta výkonu praktického vyučovania a školského internátu a späť a zo školského internátu do strednej odbornej školy a miesta výkonu praktického vyučovania a späť.
(4)
Zamestnávateľ, na pracovisku ktorého sa vykonáva praktické vyučovanie podľa § 8, môže zabezpečiť žiakovi stravovanie počas praktického vyučovania podľa odseku 2 a uhradiť žiakovi zo svojich prostriedkov náklady podľa odseku 3.
§ 27
Finančné zabezpečenie žiaka
(1)
Žiakovi, ktorý na praktickom vyučovaní vykonáva produktívnu prácu, sa poskytuje odmena za produktívnu prácu. Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške najmenej 50 % z hodinovej minimálnej mzdy;15) pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj kvalita práce a správanie žiaka.
(2)
Ak žiak vykonáva produktívnu prácu na praktickom vyučovaní v dielni, odmena za produktívnu prácu sa uhrádza z prostriedkov strednej odbornej školy; to neplatí, ak žiak vykonáva produktívnu prácu na praktickom vyučovaní v dielni podľa § 10 ods. 2. Ak žiak vykonáva produktívnu prácu na praktickom vyučovaní na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, odmena za produktívnu prácu sa uhrádza z prostriedkov zamestnávateľa.
(3)
Žiakovi, ktorý sa pripravuje na povolanie, skupinu povolaní alebo odborných činností v študijnom odbore alebo v učebnom odbore zaradenom do zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, sa poskytuje motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu.
(4)
Motivačné štipendium sa žiakovi poskytuje mesačne v období školského vyučovania vo výške
a)
65 % sumy životného minima podľa osobitného predpisu16) pri priemernom prospechu žiaka do 1,80 vrátane,
b)
45 % sumy životného minima pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,81 do 2,40 vrátane alebo
c)
25 % sumy životného minima pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,41 do 3,00 vrátane.
(5)
Priemerný prospech žiaka na účely poskytovania motivačného štipendia sa určí ako priemer stupňov prospechu z jednotlivých vyučovacích predmetov uvedených na vysvedčení žiaka za predchádzajúci polrok školského vyučovania; priemerný prospech žiaka nezahŕňa klasifikáciu z nepovinných vyučovacích predmetov. Priemerný prospech žiaka v prvom polroku prvého ročníka sa určí podľa vysvedčenia za druhý polrok zo školy, ktorú naposledy navštevoval. Priemerný prospech žiaka sa zaokrúhľuje s presnosťou na dve desatinné miesta nahor.
(6)
Žiakovi, ktorý vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa alebo žiakovi, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, môže zamestnávateľ zo svojich prostriedkov poskytovať podnikové štipendium.
(7)
Podnikové štipendium sa poskytuje mesačne v období školského roka najviac do výšky štvornásobku sumy životného minima. Pri určovaní výšky podnikového štipendia sa prihliada najmä na dosiahnutý prospech žiaka na praktickom vyučovaní a jeho pravidelnú účasť na praktickom vyučovaní.
Koordinácia odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce
§ 28
(1)
Koordinácia odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce sa uskutočňuje na
a)
celoštátnej úrovni a
b)
úrovni samosprávneho kraja.
(2)
Na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na celoštátnej úrovni sa zúčastňujú
a)
ústredné orgány štátnej správy
1.
ministerstvo školstva,
2.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“),
3.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“),
4.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
5.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
6.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
7.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
8.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
b)
samosprávne kraje,
c)
stavovské organizácie a profesijné organizácie,
d)
združenia odborových zväzov.17)
(3)
Na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na úrovni samosprávneho kraja sa zúčastňujú
a)
samosprávny kraj,
b)
okresný úrad v sídle kraja,
c)
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v sídle kraja,
d)
regionálne komory stavovských organizácií, profesijné organizácie a zamestnávatelia, ktorí prispievajú k rozvoju regionálnej zamestnanosti,
e)
zástupcovia zamestnancov,18)
f)
zriaďovatelia19) stredných škôl v samosprávnom kraji,
g)
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v sídle kraja.
§ 29
Ministerstvo školstva
(1)
Ministerstvo školstva
a)
určuje sústavu odborov vzdelávania a obsah odborného vzdelávania a prípravy v súčinnosti so samosprávnymi krajmi, stavovskými organizáciami, profesijnými organizáciami a ministerstvami podľa § 28 ods. 2 písm. a) tretieho až ôsmeho bodu,
b)
vypracúva v spolupráci so stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle,
c)
tvorí strategické, koncepčné a metodické dokumenty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
(2)
Ministerstvo školstva v spolupráci s inštitúciami podľa § 28 ods. 2 vypracúva najmenej raz za tri roky v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov
a)
zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,
b)
zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce.
(3)
Ministerstvo školstva pri tvorbe zoznamov podľa odseku 2 postupuje podľa
a)
analýz a prognóz vývoja na trhu práce,
b)
informácie o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov,
c)
odvetvových koncepcií odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností a
d)
regionálnych stratégií výchovy a vzdelávania v stredných školách.
(4)
Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, ministerstvo školstva po prerokovaní v rade vlády vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
(5)
Ministerstvo školstva posudzuje doručené žiadosti o preskúmanie určenia počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl podľa § 31 ods. 5. Ministerstvo školstva prerokuje úpravu počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl so samosprávnym krajom a zriaďovateľom strednej školy. Ministerstvo školstva do 31. januára zverejní na svojom webovom sídle upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory pre stredné školy, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 31 ods. 6.
(6)
Ministerstvo školstva upraví určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl aj z vlastného podnetu, ak zistí, že samosprávny kraj nedodržal záväzné kritériá na určovanie počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl. Ministerstvo školstva prerokuje úpravu počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl so samosprávnym krajom a zriaďovateľom strednej školy. Ministerstvo školstva do 31. januára zverejní na svojom webovom sídle upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory.
(7)
Ministerstvo školstva vykonáva overenie spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 37.
§ 29a
Počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie môže ministerstvo školstva určiť iné termíny súvisiace s určovaním najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia podľa § 31 a úpravou počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl podľa § 29.
§ 29b
Zriaďovateľ môže zvýšiť určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl financovaných podľa osobitného predpisu20) alebo v nadväzujúcich ročníkoch odborov vzdelávania najviac o troch žiakov z dôvodu
a)
zmeny trvalého pobytu žiaka,
b)
opakovania ročníka žiakom,
c)
pokračovania štúdia žiaka po prerušení štúdia,
d)
prestupu žiaka z inej školy zo zdravotných dôvodov,
e)
osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky,
f)
preradenia žiaka do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka,
g)
zmeny študijného odboru alebo učebného odboru v rámci príslušnej strednej odbornej školy žiakom zo zdravotných dôvodov,
h)
zmeny študijného odboru alebo učebného odboru na základe písomného vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie alebo
i)
uzatvorenia učebnej zmluvy.
§ 30
Ďalšie ústredné orgány štátnej správy
(1)
Ministerstvo práce v rámci pravidelných prognóz vývoja na trhu práce zverejňuje na svojom webovom sídle raz ročne informáciu o
a)
uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov a vykonávaného zamestnania,
b)
dodatočnej potrebe zamestnancov na trhu práce v členení na príbuzné študijné odbory a príbuzné učebné odbory v spolupráci so stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami do 30. apríla príslušného kalendárneho roka.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy podľa § 29 ods. 1 písm. b) a c) a § 32 ods. 2 písm. k).
(3)
Príslušné ministerstvo podľa § 28 ods. 2 písm. a) štvrtého až ôsmeho bodu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy najmenej raz za štyri roky vypracúva a predkladá rade vlády odvetvovú koncepciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania, skupiny povolaní a odborných činností vo svojej pôsobnosti.
§ 31
Samosprávny kraj
(1)
Samosprávny kraj v spolupráci so subjektmi podľa § 28 ods. 3 písm. b) až f) vydáva regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce najmenej raz za štyri roky a zverejňuje ju na svojom webovom sídle. Vyhodnotenie priebežného plnenia regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania samosprávny kraj po prerokovaní v krajskej rade a rade vlády vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle každoročne do 31. októbra a vyhodnotenie záverečného plnenia regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle do 31. októbra posledného kalendárneho roka, na ktorý sa regionálna stratégia výchovy a vzdelávania vzťahuje.
(2)
Samosprávny kraj určuje do 15. novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu20)) pre prijímacie konanie pre príslušný školský rok.
(3)
Samosprávny kraj vykonáva pôsobnosť podľa odseku 2 na základe prerokovania s ministerstvom školstva a následného prerokovania so zriaďovateľmi stredných škôl, odporúčania krajskej rady a v súlade so záväznými kritériami na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl. Samosprávny kraj zasiela ministerstvu školstva návrh najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl na účely prerokovania do 15. októbra.
(4)
Samosprávny kraj zverejní určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl do 30. novembra na svojom webom sídle.
(5)
Zriaďovateľ strednej školy, príslušná stavovská organizácia, príslušná profesijná organizácia alebo príslušné ministerstvo podľa § 28 ods. 2 písm. a) štvrtého až ôsmeho bodu môže podať žiadosť o preskúmanie určenia počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl.
(6)
Žiadosť o preskúmanie určenia počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl možno podať ministerstvu školstva do 30 dní od zverejnenia podľa odseku 4, ak
a)
ide o študijný odbor alebo učebný odbor s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,
b)
stredná odborná škola má pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní s vyšším počtom žiakov podľa § 16 ods. 2 písm. f), ako je určený počet žiakov podľa odseku 2, alebo
c)
to vyžaduje verejný záujem.
(7)
Samosprávny kraj do 31. mája príslušného kalendárneho roka zverejní na svojom webovom sídle informácie o potrebách trhu práce a o možnostiach odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách vo svojej územnej pôsobnosti.
(8)
Odseky 2 až 6 sa nevzťahujú na stredné odborné školy s označením podniková škola, policajné stredné odborné školy, stredné školy požiarnej ochrany, gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom, stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, študijné odbory, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody, a študijné odbory a učebné odbory v nadväzujúcich formách odborného vzdelávania a prípravy.
§ 32
Stavovská organizácia a profesijná organizácia
(1)
Stavovská organizácia a profesijná organizácia poskytuje podklady a súčinnosť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny pri tvorbe analýz a prognóz vývoja na trhu práce.
(2)
Stavovská organizácia a profesijná organizácia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
a)
prerokúva školský vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu so strednou odbornou školou, ak sa neuplatňuje postup podľa § 21 ods. 1,
b)
podieľa sa na tvorbe normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,
c)
podieľa sa na tvorbe profilov absolventov jednotlivých študijných odborov a učebných odborov,
d)
zabezpečuje prípravu hlavných inštruktorov a inštruktorov a vydáva potvrdenia o absolvovaní prípravy hlavného inštruktora a potvrdenia o absolvovaní prípravy inštruktora,
e)
podieľa sa na posudzovaní obsahu učebníc a učebných textov,
f)
vyjadruje sa k obsahu záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky,
g)
môže delegovať zástupcu do skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, predmetovej maturitnej komisie pre odbornú zložku maturitnej skúšky a skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku,
h)
udeľuje a odníma oprávnenie strednej odbornej škole používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy a udeľuje a odníma oprávnenie zamestnávateľovi používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum,
i)
vedie evidenciu a archivuje oprávnenia podľa písmena h),
j)
zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam stredných odborných škôl podľa písmena h),
k)
predkladá ministerstvu školstva návrhy na určenie vecnej pôsobnosti príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom a podieľa sa na tvorbe sústavy odborov vzdelávania,
l)
schvaľuje stratégiu kvality odborného vzdelávania a prípravy podľa potrieb trhu práce vypracovanú zamestnávateľom.
(3)
Stavovská organizácia a profesijná organizácia v systéme duálneho vzdelávania
a)
vykonáva overenie spôsobilosti zamestnávateľa k študijnému odboru alebo k učebnému odboru podľa svojej vecnej pôsobnosti,
b)
vedie a zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam odborne spôsobilých osôb na overenie spôsobilosti zamestnávateľa,
c)
vedie evidenciu vydaných osvedčení,
d)
zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam pracovísk praktického vyučovania,
e)
poskytuje súčinnosť Štátnej školskej inšpekcii pri výkone kontrolnej činnosti na pracovisku praktického vyučovania.
(4)
Postup pri výkone pôsobnosti stavovských organizácií a profesijných organizácií v odbornom vzdelávaní a príprave koordinuje Rada zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „rada zamestnávateľov“).
(5)
Rada zamestnávateľov je dobrovoľné odborné združenie zástupcov každej stavovskej organizácie a profesijnej organizácie.
(6)
Spôsob vymenúvania členov, dôvody zániku členstva, spôsob rokovania a podrobnosti o činnosti upraví štatút rady zamestnávateľov, ktorý vydá rada zamestnávateľov po prerokovaní v rade vlády.
(7)
Ministerstvo školstva môže poskytnúť príslušnej stavovskej organizácii a príslušnej profesijnej organizácii dotáciu na zabezpečenie výkonu vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania na príslušný školský rok. Pri poskytovaní dotácií sa postupuje podľa osobitného predpisu.21)
§ 33
Združenia odborových zväzov a zástupcovia zamestnancov
(1)
Združenia odborových zväzov sa v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podieľajú na vypracovaní
a)
zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,
b)
zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce.
(2)
Zástupcovia zamestnancov sa v oblasti odborného vzdelávania a prípravy vyjadrujú k
a)
hmotnému zabezpečeniu žiakov,
b)
finančnému zabezpečeniu žiakov,
c)
organizácii praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania a
d)
opatreniam na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní na pracovisku zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania.
§ 34
Rada vlády
(1)
Radu vlády zriaďuje vláda Slovenskej republiky ako svoj poradný orgán pre oblasť odborného vzdelávania a prípravy a schvaľuje jej štatút.
(2)
Členovia rady vlády sú vymenovaní zástupcovia inštitúcií koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 28 ods. 2.
§ 35
Krajská rada
(1)
Krajskú radu zriaďuje predseda samosprávneho kraja ako svoj poradný orgán a schvaľuje jej štatút.
(2)
Členovia krajskej rady sú vymenovaní zástupcovia inštitúcií koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 28 ods. 3.
Obmedzenie výkonu pôsobnosti stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie
§ 36
(1)
Ak je niektoré opatrenie stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rozpore s týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi odborné vzdelávanie a prípravu, ministerstvo školstva vyzve stavovskú organizáciu alebo profesijnú organizáciu, aby zabezpečila nápravu a určí jej na to primeranú lehotu.
(2)
Po márnom uplynutí lehoty, ministerstvo školstva môže po prerokovaní v rade vlády obmedziť pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktorej sa opatrenie podľa odseku 1 týka, a dočasne poveriť jej výkonom inú stavovskú organizáciu alebo inú profesijnú organizáciu.
(3)
Ak pominú dôvody, pre ktoré bola obmedzená pôsobnosť stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie, ministerstvo školstva prijaté obmedzenie bezodkladne zruší.
§ 37
(1)
Zamestnávateľ, ktorému príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia zamietla žiadosť podľa § 13 ods. 7, môže podať ministerstvu školstva návrh na overenie spôsobilosti zamestnávateľa do 30 dní od doručenia písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti.
(2)
Návrh na overenie spôsobilosti zamestnávateľa obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2 a 3.
(3)
Po doručení návrhu na overenie spôsobilosti zamestnávateľa ministerstvo školstva vykoná jeho odborné posúdenie.
(4)
Na základe odborného posúdenia ministerstvo školstva návrh na overenie spôsobilosti zamestnávateľa písomným oznámením zamietne alebo zabezpečí vykonanie obhliadky priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia.
(5)
Ak na základe obhliadky priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia, ministerstvo školstva zistí, že zamestnávateľ nespĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, návrh na overenie spôsobilosti zamestnávateľa písomným oznámením zamietne.
(6)
Ak na základe obhliadky priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia, ministerstvo školstva zistí, že zamestnávateľ spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, vydá zamestnávateľovi osvedčenie. Osvedčenie obsahuje náležitosti podľa § 13 ods. 9 písm. a) až f) a vydáva sa na sedem rokov.
(7)
Zamestnávateľ, ktorému príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia zamietla pokračovanie v poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania po opakovanom overení spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14, môže podať ministerstvu školstva návrh na opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa do 30 dní od doručenia písomného oznámenia o zamietnutí.
(8)
Pri opakovanom overení spôsobilosti zamestnávateľa ministerstvo školstva vykoná obhliadku pracoviska praktického vyučovania a jeho materiálno-technického zabezpečenia zameranú na splnenie podmienok podľa § 12 ods. 3 alebo ods. 4.
(9)
Pri opakovanom overení spôsobilosti zamestnávateľa ministerstvo školstva postupuje podľa odseku 5 a 6.
(10)
Na zamestnávateľa, ktorému bolo vydané osvedčenie podľa odseku 6, sa vzťahuje povinnosť podľa § 13 ods. 11.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 47
Splnomocňovacie ustanovenia
Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
sústavu odborov vzdelávania pre stredné školy, ich nadväznosť, dĺžku vzdelávania v jednotlivých odboroch vzdelávania a najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo hlavného inštruktora a
b)
vecnú pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom,
c)
kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre príslušný školský rok.
Spoločné ustanovenia
§ 48
(1)
Praktické vyučovanie sa môže vykonávať aj v období školských prázdnin. Ak sa praktické vyučovanie vykonáva v období školských prázdnin, obdobie školského vyučovania sa skráti o taký počet vyučovacích dní, ktorý zodpovedá počtu dní praktického vyučovania v období školských prázdnin.
(2)
Praktické vyučovanie sa organizuje tak, aby súčet týždenného počtu vyučovacích dní teoretického vyučovania a týždenného počtu vyučovacích dní praktického vyučovania nepresiahol päť dní; v dňoch pracovného pokoja sa vyučovanie nevykonáva.
(3)
Praktické vyučovanie sa môže vykonávať aj vo vojenskom útvare alebo v zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky, v ktorom možno uplatniť obsah vzdelávania v študijnom odbore alebo obsah vzdelávania v učebnom odbore, v ktorom sa žiakovi poskytuje praktické vyučovanie; zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania podľa § 8 za vojenské útvary a zariadenia ozbrojených síl Slovenskej republiky uzatvára Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
(4)
Ospravedlnená neprítomnosť žiaka na praktickom vyučovaní z dôvodov, ktoré zamestnávateľ upravil vo vnútornom poriadku pracoviska praktického vyučovania, sa započítava do počtu hodín na účel poskytovania príspevku a na účel zníženia základu dane podľa osobitného predpisu.22)
§ 48a
(1)
Ak ide o poskytovanie praktického vyučovania v
a)
študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, úlohy zamestnávateľa plní zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia,
b)
skupine študijných odborov učiteľstvo, úlohy zamestnávateľa plní centrum pre deti a rodiny, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe akreditácie udelenej podľa osobitného predpisu,22a)
c)
skupine študijných odborov právne vedy, úlohy zamestnávateľa plní poskytovateľ sociálnej služby zapísaný do registra poskytovateľov sociálnych služieb podľa osobitného predpisu.22b)
(2)
Overenie spôsobilosti zamestnávateľa podľa odseku 1 sa nevyžaduje.
§ 49
(1)
Teoretické vyučovanie žiaka sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu.23)
(2)
V štvorročnom vzdelávacom programe alebo v päťročnom vzdelávacom programe študijného odboru v strednej odbornej škole a v štvorročnom vzdelávacom programe učebného odboru v strednej odbornej škole sa môžu všeobecne vzdelávacie predmety vyučovať prednostne v prvých dvoch ročníkoch štúdia.
(3)
Pri náležitostiach odborného vzdelávania a prípravy v strednej odbornej škole neupravených týmto zákonom sa postupuje podľa osobitných predpisov.24)
(4)
Pri spracovaní osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.25)
§ 49a
Experimentálne overovanie
(1)
Predmetom experimentálneho overovania je vytvorenie alebo zmena odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, strednej športovej škole, konzervatóriu alebo v škole umeleckého priemyslu.
(2)
Cieľom experimentálneho overovania je získať alebo overovať v praxi poznatky a skúsenosti na vytvorenie alebo na zmenu odborov vzdelávania.
(3)
Experimentálne overovanie riadi a schvaľuje na základe návrhu podľa odseku 4 ministerstvo školstva podľa cieľov a princípov výchovy a vzdelávania.
(4)
Návrh na experimentálne overovanie môže predložiť
a)
vecne príslušné ministerstvo,
b)
organizácia zriadená ministerstvom školstva,
c)
príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia alebo
d)
príslušný športový zväz.
(5)
Experimentálne overovanie sa môže uskutočňovať aj z podnetu ministerstva školstva.
(6)
Návrh alebo podnet na experimentálne overovanie obsahuje
a)
ciele, predmet a zdôvodnenie experimentálneho overovania,
b)
odôvodnenie návrhu na základe prognóz vývoja na trhu práce,
c)
časový harmonogram a metodiku experimentálneho overovania,
d)
finančné, materiálne a personálne zabezpečenie experimentálneho overovania,
e)
dohodu medzi realizátorom a garantom experimentálneho overovania,
f)
súhlas zriaďovateľa školy,
g)
stanovisko vecne príslušného ministerstva o potrebe nového odboru vzdelávania,
h)
popis vedomostí, zručností a kompetencií potrebných na výkon povolania, skupiny povolaní alebo odborných činností, na ktoré sa budú žiaci v experimentálne overovanom odbore vzdelávania pripravovať,
i)
zoznam kvalifikácií, ktoré žiaci získajú úspešným absolvovaním vzdelávania v experimentálne overovanom odbore vzdelávania,
j)
ďalšie údaje, ktoré s experimentálnym overovaním bezprostredne súvisia.
(7)
Ministerstvo školstva po dohode s navrhovateľom určí podmienky experimentálneho overovania, najmä
a)
dátum začatia a dátum skončenia experimentálneho overovania,
b)
ciele a predmet experimentálneho overovania,
c)
spôsob priebežného hodnotenia a záverečného hodnotenia experimentálneho overovania vrátane náležitostí ich výstupov,
d)
špecifické podmienky experimentálneho overovania nového odboru vzdelávania.
(8)
Ministerstvo školstva schváli alebo zamietne návrh na experimentálne overovanie do 60 dní od podania návrhu. Ministerstvo školstva schválený návrh na experimentálne overovanie alebo podnet na experimentálne overovanie zverejní na svojom webovom sídle.
(9)
Garantom experimentálneho overovania je organizácia zriadená ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
(10)
Náklady na experimentálne overovanie zabezpečí vo svojom rozpočte zriaďovateľ školy. Náklady na experimentálne overovanie, ktoré začalo na podnet ministerstva školstva, zabezpečí ministerstvo školstva.
(11)
Garant hodnotí experimentálne overovanie priebežne za každý školský rok najneskôr jeden mesiac po skončení školského roka a predkladá priebežné hodnotenie ministerstvu školstva; ak ide o experimentálne overovanie na návrh podľa odseku 4, aj príslušnému subjektu.
(12)
Záverečné hodnotenie experimentálneho overovania spolu so stanoviskom príslušného subjektu podľa odseku 4 predloží garant ministerstvu školstva do troch mesiacov od jeho ukončenia, najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom bolo experimentálne overovanie ukončené. Ministerstvo školstva rozhodne o uplatnení výsledkov experimentálneho overovania v lehote do 30 dní odo dňa predloženia jeho záverečného hodnotenia.
§ 50
Praktické vyučovanie žiaka odborného učilišťa
Praktické vyučovanie žiaka odborného učilišťa sa môže vykonávať na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania za splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom pre praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa alebo pre praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
§ 51
Stredné odborné školy v pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy
(1)
V stredných zdravotníckych školách sa neposkytuje odborné vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania.
(2)
Praktické vyučovanie v strednej zdravotníckej škole sa vykonáva v odbornej učebni, ktorá je súčasťou strednej zdravotníckej školy, alebo v zdravotníckom zariadení po splnení podmienok podľa § 8. Stredná zdravotnícka škola poskytne zoznam uzatvorených zmlúv o poskytovaní praktického vyučovania ministerstvu zdravotníctva v rozsahu meno a priezvisko žiaka, študijný odbor alebo učebný odbor, identifikačné údaje zamestnávateľa a identifikačné údaje pracoviska zamestnávateľa. Ak došlo k ukončeniu zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania, stredná zdravotnícka škola písomne oznámi túto skutočnosť ministerstvu zdravotníctva.
(3)
Odborný výcvik v zdravotníckom učebnom odbore a odborná prax v zdravotníckom študijnom odbore sa vykonáva pod vedením osoby s odbornou spôsobilosťou.26)
(4)
Prípravu inštruktora, pod vedením ktorého sa vykonáva praktické vyučovanie žiaka strednej zdravotníckej školy, podľa § 22 ods. 1 písm. e) a vydávanie potvrdenia o absolvovaní prípravy inštruktora zabezpečuje Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.
(5)
Tento zákon sa nevzťahuje na praktické vyučovanie žiaka policajnej strednej odbornej školy a žiaka strednej školy požiarnej ochrany.
§ 52
Vzťah k správnemu poriadku
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok.
Prechodné ustanovenia
§ 53
(1)
Typ strednej odbornej školy podľa predpisov účinných do 31. marca 2015, ktorým je stredná odborná škola a stredná priemyselná škola, sa stane typom strednej odbornej školy, ktorým je stredná odborná škola s prívlastkom a stredná priemyselná škola s prívlastkom, najneskôr do 31. augusta 2020.
(2)
Stredná pedagogická škola, dopravná akadémia, pedagogická a kultúrna akadémia, pedagogická a sociálna akadémia a technická akadémia, ktorá je typom strednej odbornej školy podľa predpisov účinných do 31. marca 2015, sa stane typom strednej odbornej školy, ktorým je stredná odborná škola s prívlastkom a stredná priemyselná škola s prívlastkom, najneskôr do 31. augusta 2020.
§ 54
(1)
Zriaďovateľ strediska praktického vyučovania zriadeného podľa predpisov účinných do 31. marca 2015 určí, či sa stredisko praktického vyučovania stane dielňou alebo pracoviskom praktického vyučovania podľa tohto zákona.
(2)
Ak sa stredisko praktického vyučovania stane dielňou, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych a iných právnych vzťahov strediska praktického vyučovania prechádzajú na príslušnú strednú odbornú školu.
(3)
Stredisko praktického vyučovania sa môže stať pracoviskom praktického vyučovania, ak splní podmienky podľa § 12 a 13. Ak sa stredisko praktického vyučovania stane pracoviskom praktického vyučovania, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych a iných právnych vzťahov strediska praktického vyučovania prechádzajú na zamestnávateľa, ktorého organizačnou súčasťou je príslušné pracovisko praktického vyučovania.
(4)
Stredisko praktického vyučovania sa môže stať dielňou alebo pracoviskom praktického vyučovania najneskôr do 15. augusta 2018.
(5)
Zriaďovateľ strediska praktického vyučovania písomne oznámi ministerstvu školstva zmenu strediska praktického vyučovania na dielňu alebo zmenu strediska praktického vyučovania na pracovisko praktického vyučovania, najneskôr do 15 dní od uskutočnenia tejto zmeny.
(6)
Ak sa stredisko praktického vyučovania nestane dielňou alebo pracoviskom praktického vyučovania, zaniká k 31. augustu 2018.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa rovnako vzťahujú aj na pracovisko praktického vyučovania zriadené podľa predpisov účinných do 31. marca 2015.
§ 55
(1)
Žiadosť o overenie spôsobilosti zamestnávateľa pre školský rok 2015/2016 doručí zamestnávateľ príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii do 10. apríla 2015.
(2)
Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vykoná overenie spôsobilosti zamestnávateľa a po splnení podmienok podľa § 12 vydá zamestnávateľovi osvedčenie do 30. apríla 2015.
(3)
Po vydaní osvedčenia podľa odseku 2 zamestnávateľ bezodkladne uzatvorí so strednou odbornou školou zmluvu o duálnom vzdelávaní.
(4)
Uchádzač pre prijímacie konanie pre školský rok 2015/2016 do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, priloží potvrdenie k prihláške na vzdelávanie najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
§ 56
(1)
Fyzická osoba, ktorá vykonávala činnosť inštruktora podľa predpisov účinných do 31. marca 2015, absolvuje prípravu inštruktora podľa § 22 ods. 1 písm. e) najneskôr do 31. augusta 2016.
(2)
Do 31. augusta 2019 môže vykonávať činnosť inštruktora aj fyzická osoba, ktorá nespĺňa podmienku podľa § 22 ods. 1 písm. b) druhého bodu, ak dosiahla stredné odborné vzdelanie v príbuznom učebnom odbore.
(3)
Do 31. augusta 2019 môže vykonávať činnosť inštruktora aj fyzická osoba, ktorá nespĺňa podmienku podľa § 22 ods. 1 písm. b) tretieho bodu, ak dosiahla stredné odborné vzdelanie v príbuznom učebnom odbore alebo úplné stredné odborné vzdelanie v príbuznom študijnom odbore.
§ 57
(1)
Praktické vyučovanie žiaka, ktoré sa začalo pred 1. aprílom 2015, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2015.
(2)
Konanie o návrhu na zvýšenie počtu tried prvého ročníka stredných škôl, ktoré sa začalo pred 1. aprílom 2015, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2015.
(3)
Stredná odborná škola, ktorá pôsobila ako centrum odborného vzdelávania a prípravy podľa predpisov účinných do 31. marca 2015, môže používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy podľa tohto zákona.
(4)
Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy podľa tohto zákona je Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy zriadený podľa zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 57a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2018
(1)
Žiak strednej odbornej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018, dokončí štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo príslušnom učebnom odbore podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018.
(2)
Od 1. septembra 2018 do 31. augusta 2020 môže žiadosť o priznanie oprávnenia používať názov podniková škola podať aj stredná odborná škola, ktorá
a)
je zriadená právnickou osobou,9a)
b)
má najmenej dve triedy denného štúdia v každom ročníku,
c)
má najmenej 25 % žiakov prvého ročníka, ktorí uzatvorili so zamestnávateľom učebnú zmluvu, a
d)
má najmenej 25 % žiakov, ktorí uzatvorili so zamestnávateľom zmluvu o budúcej pracovnej zmluve.
§ 57b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)
Žiak, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021, dokončí štúdium podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021.
(2)
Ministerstvo školstva do 28. februára 2022 určí minimálny počet vyučovacích hodín odborného výcviku na účely ukončovania štúdia, ak žiak z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 neabsolvoval požadovaný počet vyučovacích hodín odborného výcviku.
(3)
Od 1. januára 2022 do 31. decembra 2024 môže zamestnávateľ popri svojom názve používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum, ak spĺňa kritériá určené vnútorným predpisom príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie.
§ 58
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
čl. I. zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z., vyhlášky č. 113/2012 Z. z., vyhlášky č. 451/2012 Z. z. a vyhlášky č. 156/2014 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z. a zákona č. 14/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 53 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Zamestnávateľ môže so žiakom strednej odbornej školy alebo odborného učilišťa, najskôr v deň, keď žiak dovŕši 15 rokov veku, uzatvoriť zmluvu o budúcej pracovnej zmluve, predmetom ktorej bude záväzok zamestnávateľa, že žiaka po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky prijme do pracovného pomeru, a záväzok žiaka, že sa stane zamestnávateľovým zamestnancom. Skúšobnú dobu v tomto prípade nemožno dohodnúť. Dohodnutý druh práce musí zodpovedať kvalifikácii, ktorú žiak získa absolvovaním učebného odboru alebo študijného odboru. Zmluva o budúcej pracovnej zmluve sa uzatvára so súhlasom zákonného zástupcu, inak je neplatná. Uzatvorenie pracovnej zmluvy môže zamestnávateľ odmietnuť, ak nemá pre žiaka vhodnú prácu, pretože sa menia jeho úlohy, pre zdravotnú nespôsobilosť žiaka vykonávať prácu zodpovedajúcu kvalifikácii, ktorú žiak získal absolvovaním učebného odboru alebo študijného odboru, alebo ak žiak nesplnil podmienky klasifikácie a hodnotenia a tieto podmienky boli dohodnuté v zmluve o budúcej pracovnej zmluve.
(2)
Súčasťou zmluvy o budúcej pracovnej zmluve je záväzok žiaka strednej odbornej školy alebo odborného učilišťa, že po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky zotrvá u zamestnávateľa v pracovnom pomere po určitú dobu, najviac tri roky, alebo zamestnávateľ môže požadovať od neho úhradu nákladov, ktoré vynaložil na jeho prípravu na povolanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore. Do obdobia zotrvania v pracovnom pomere sa nezapočítavajú obdobia uvedené v § 155 ods. 4.“.
2.
V § 53 ods. 3 sa vypúšťajú slová „pre ktorého sa pripravoval na povolanie,“ a slovo „primeraných“ a v poslednej vete sa slová „s ktorým uzatvoril dohodu“ nahrádzajú slovami „ku ktorému má záväzok“.
3.
V § 53 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „primerané“.
4.
V § 53 ods. 5 sa vypúšťa slovo „primerané“ a slovo „primeraných“.
5.
V § 75 ods. 2 písm. e) sa slovo „dohode“ nahrádza slovom „záväzku“.
6.
V § 103 ods. 3 sa za slová „majstra odbornej výchovy“ vkladá čiarka a slová „trénera športovej školy, trénera športovej triedy, korepetítora, zahraničného lektora“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 121/1996 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 286/2008 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z. a zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 2 písmeno n) znie:
„n)
plní úlohy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu,1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú písmená o) až r).
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení zákona č. 448/2001 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 172/2008 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z. a zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 1 posledná veta znie: „Komora v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy podľa osobitného predpisu.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 4 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z., zákona č. 176/2004 Z. z., zákona č. 545/2004 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z. a zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 5 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Komora v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy podľa osobitného predpisu.2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
§ 5a sa vypúšťa.
Čl. VI
Zákon č. 59/1998 Z. z. o Slovenskej banskej komore v znení zákona č. 184/2009 Z. z. a zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Komora v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy podľa osobitného predpisu.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.
Čl. VII
Zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z. a zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 3 odsek 3 znie:
„(3)
Komora v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy podľa osobitného predpisu.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VIII
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 16/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z. a zákona č. 32/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 11 ods. 2 písm. c) sa za slová „rozvoja samosprávneho kraja,“ vkladajú slová „regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách,“.
Čl. IX
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z. a zákona č. 32/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
žiaka strednej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktické vyučovanie podľa osobitného predpisu7aa) a študenta vysokej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktickú výučbu alebo odbornú prax podľa osobitného predpisu7aaa) a“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7aa a 7aaa znejú:
„7aa)
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7aaa)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 4 ods. 2 prvej vete sa slová „žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní a v období odbornej (výrobnej) praxe“ nahrádzajú slovami „žiaka strednej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktické vyučovanie podľa osobitného predpisu7aa) a študenta vysokej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktickú výučbu alebo odbornú prax podľa osobitného predpisu7aaa)“.
3.
V § 17 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
žiak strednej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní podľa osobitného predpisu7aa) a študent vysokej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickej výučbe alebo odbornej praxi podľa osobitného predpisu, 7aaa)“.
Čl. X
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z. a zákona č. 25/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „ako aj príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania,“.
2.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
odmena za produktívnu prácu žiaka strednej odbornej školy a príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:
„51a)
§ 27 ods. 3 a 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59c znie:
„59c)
§ 26 zákona č. 61/2015 Z. z.“.
5.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 37, ktorý znie:
„(37)
Základ dane daňovníka, ktorý poskytuje praktické vyučovanie žiakovi na základe učebnej zmluvy podľa osobitného predpisu,80ac) sa zníži o
a)
3 200 eur na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 400 hodín praktického vyučovania,
b)
1 600 eur na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 200 hodín praktického vyučovania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80ac znie:
„80ac)
§ 19 zákona č. 61/2015 Z. z.“.
6.
V § 19 ods. 2 písm. c) štvrtý bod znie:
„4.
hmotné zabezpečenie žiaka,59c) finančné zabezpečenie žiaka86aa) a na poskytovanie praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86aa znie:
„86aa)
§ 27 zákona č. 61/2015 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86ab sa vypúšťa.
Čl. XI
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
2.
V § 1, § 14 ods. 6 písm. a) a b), nadpise siedmej časti, § 15 ods. 1, nadpise § 16 a nadpise § 23 sa slová „škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škôl a školských zariadení“.
3.
V § 5 ods. 4 písm. m) a ods. 6 písm. c) sa vypúšťajú slová „(§ 35)“.
4.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy22) zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete stredné školy.“.
5.
V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).
6.
V § 9 ods. 8 písm. g) sa vypúšťajú slová „stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania,“.
7.
V § 9 sa odsek 8 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
určuje všeobecne záväzným nariadením počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti podľa osobitného predpisu.36a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a)
§ 31 ods. 2 a 3 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
8.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a strediská praktického vyučovania“.
9.
V § 10 ods. 10 sa vypúšťa druhá veta.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41aa a 41ab sa vypúšťajú.
10.
V § 12 ods. 3 písm. b) sa slová „a v“ nahrádzajú čiarkou a za slová „zariadeniach“ sa vkladajú slová „a pracoviskách praktického vyučovania“.
11.
V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
predkladá príslušnej inštitúcii podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce38) po zistení závažných nedostatkov vo výchove a vzdelávaní návrh na zrušenie osvedčenia o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.38a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 38 a 38a znejú:
„38)
§ 28 ods. 2 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z.
38a)
§ 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z.“.
12.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťa čiarka za slovom „zariadeniach“ a slová „v strediskách praktického vyučovania“.
13.
V § 13 ods. 9 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „alebo zamestnávateľ, ktorého je pracovisko praktického vyučovania organizačnou súčasťou“ a na konci tretej vety sa pripájajú tieto slová: „alebo zamestnávateľovi, ktorého je pracovisko praktického vyučovania organizačnou súčasťou“.
14.
V § 13 sa odsek 13 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
poskytuje kontrolovanému subjektu poradenskú pomoc pri odstraňovaní zistených nedostatkov.“.
15.
V § 13a ods. 1 sa slovo „a“ za slovom „školách“ nahrádza čiarkou a za slovo „zariadeniach“ sa vkladajú slová „a pracoviskách praktického vyučovania“.
16.
V § 14 ods. 5 písm. a) sa za slovami „školských zariadení“ vypúšťa čiarka a slová „stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania“.
17.
V § 14 ods. 6 písmeno e) znie:
„e)
vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a sa vypúšťa.
18.
V § 14 ods. 6 písm. h) sa slová „školy, školského zariadenia alebo strediska praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy alebo školského zariadenia“.
19.
V § 14 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50b sa vypúšťa.
20.
V § 14 ods. 8 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
21.
V § 15 ods. 3 úvodnej vete sa slová „Školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „Školy a školské zariadenia“.
22.
V § 15 ods. 4 úvodnej vete sa slová „školu, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania a pracovisko praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školu a školské zariadenie“.
23.
V § 15 ods. 4 písm. d) sa vypúšťa čiarka za slovom „zariadenia“ a slová „strediska praktického vyučovania, pracoviska praktického vyučovania“.
24.
V § 16 ods. 1 prvá veta znie: „Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené.“.
25.
V § 16 ods. 1 písm. b), i) a j), ods. 2 úvodnej vete, ods. 5, 6 a 8, § 17 ods. 1 úvodnej vete, ods. 2 písm. a) až d), ods. 5, § 18 ods. 4, § 22 ods. 1, ods. 2 úvodnej vete a ods. 2 písm. b) a f) sa slová „školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy alebo školského zariadenia“.
26.
V § 16 ods. 1 písm. f) sa slová „škole, školskom zariadení, stredisku praktického vyučovania alebo pracovisku praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škole alebo školskom zariadení“.
27.
V § 16 ods. 1 písm. g), § 19 ods. 3, § 22 ods. 2 písm. i) a j), § 23 ods. 1 sa slová „škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škola alebo školské zariadenie“.
28.
V § 16 ods. 1 písmeno o) znie:
„o)
vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38) ak ide o strednú odbornú školu,“.
29.
V § 16 ods. 7 písm. a), b), d) a e) sa slová „škôl, školských zariadení, pracovísk praktického vyučovania a stredísk praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škôl a školských zariadení“.
30.
V nadpise § 17, nadpise ôsmej časti, nadpise § 19 a nadpise § 21 sa slová „škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania alebo pracovísk praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škôl alebo školských zariadení“.
31.
V § 17 ods. 1 písm. c) sa slová „škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škola alebo školské zariadenie“ a slová „škole, v školskom zariadení, stredisku praktického vyučovania alebo pracovisku praktického vyučovania“ sa nahrádzajú slovami „škole alebo v školskom zariadení“.
32.
V § 17 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38) ak ide o strednú odbornú školu.“.
33.
V § 17 ods. 4 sa slová „školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy alebo školského zariadenia“ a slová „škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania“ sa nahrádzajú slovami „škola alebo školské zariadenie“.
34.
V § 18 ods. 7 písmeno n) znie:
„n)
vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38) ak ide o strednú odbornú školu,“.
35.
V § 18 ods. 8 písmeno f) znie:
„f)
vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38) ak ide o strednú odbornú školu.“.
36.
V § 19 ods. 1 a 2 a § 23 ods. 2 sa slová „školu, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školu alebo školské zariadenie“.
37.
V § 19 ods. 5 sa slová „školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania alebo pracoviská praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy a školské zariadenia“.
38.
V § 19 ods. 6 sa vypúšťa čiarka za slovom „zariadeniach“ a slová „strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania“.
39.
Nadpis § 20 znie: „Spájanie škôl“.
40.
V § 20 sa vypúšťa odsek 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59 sa vypúšťa.
Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 11.
41.
V § 20 ods. 9 sa vypúšťa čiarka za slovom „školy“ a slová „združenej strednej školy a spojení alebo zlúčení škôl podľa osobitného predpisu60)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60 sa vypúšťa.
42.
V § 20 ods. 10 sa číslovka „10“ nahrádza číslovkou „9“.
43.
V § 21 ods. 1 druhá veta znie: „V názve typu strednej odbornej školy, ktorým je stredná odborná škola s prívlastkom, stredná priemyselná škola s prívlastkom a stredná umelecká škola s prívlastkom sa nemusí uviesť prívlastok.“.
44.
V § 21 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63 sa vypúšťa.
45.
V § 21 ods. 12 sa slová „až 12“ nahrádzajú slovami „až 11“ a za slovom „zariadenia“ sa vypúšťa čiarka a slová „strediská praktického vyučovania alebo pracoviská praktického vyučovania“.
46.
V nadpise § 22 sa slová „školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania a pracoviska praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy a školského zariadenia“.
47.
V § 25 ods. 6 písm. a) sa slová „stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania, ak ho stavovská organizácia nominuje,“ nahrádzajú slovami „inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38) ak ho táto inštitúcia nominuje“.
48.
§ 35 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 78 a 79 sa vypúšťajú.
49.
V § 38 ods. 3 za slovom „g)“ sa vypúšťa čiarka a slová „§ 35“.
50.
V § 38 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a ods. 7“.
Čl. XII
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z. a zákona č. 377/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená e) až h).
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.
3.
V § 2 ods. 4 písm. a) sa slová „h) a i)“ nahrádzajú slovami „g) a h)“.
4.
V § 2 ods. 4 písm. b) sa slová „e) až g)“ nahrádzajú slovami „e) a f)“.
5.
V § 2 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).
6.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Stredné odborné školy sa financujú podľa kategórií stredných odborných škôl. Do kategórií stredných odborných škôl sú zaradené študijné odbory a učebné odbory podľa personálnej náročnosti a prevádzkovej náročnosti študijného odboru a učebného odboru vyjadrenej v štátnom vzdelávacom programe a normatíve materiálno-technického a priestorového zabezpečenia. Zoznam študijných odborov a učebných odborov stredných odborných škôl zaradených do príslušných kategórií stredných odborných škôl zverejňuje a aktualizuje ministerstvo každoročne na svojom webovom sídle v priebehu kalendárneho roka.“.
7.
V § 4d odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa verejnej školy, verejnej materskej školy a verejného školského zariadenia o financovanie rozvojového projektu účelovo viazané finančné prostriedky na realizáciu predloženého rozvojového projektu. Rozvojové projekty sú projekty zamerané na rozvoj výchovy a vzdelávania. Žiadosť predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja. Zoznam oblastí rozvojových projektov a výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle v priebehu kalendárneho roka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ea sa vypúšťa.
8.
V § 4d ods. 5 sa slová „na účely podľa odseku 1,“ nahrádzajú slovami „na realizáciu predloženého rozvojového projektu“.
9.
V § 6c odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo môže poskytnúť z kapitoly ministerstva dotáciu zameranú na rozvoj výchovy a vzdelávania. Zoznam oblastí zameraných na rozvoj výchovy a vzdelávania zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.“.
10.
V § 6c odsek 4 znie:
„(4)
Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) podáva žiadateľ písomne v priebehu kalendárneho roka alebo na základe výzvy na predloženie žiadosti najneskôr do 30 dní od zverejnenia výzvy.“.
11.
V § 6c odsek 8 znie:
„(8)
Výšku spoluúčasti žiadateľa na uskutočňovaní aktivity určuje ministerstvo vo výzve alebo v zmluve o poskytnutí dotácie.“.
12.
V § 7 ods. 9 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a počet žiakov, ktorí sa pripravujú v systéme duálneho vzdelávania24bb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24ba a 24bb znejú:
„24ba)
§ 29 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 61/2015 Z. z.
24bb)
§ 10 ods. 5 zákona č. 61/2015 Z. z.“.
13.
Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
Čl. XIII
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z. a zákona č. 377/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Štátne vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie a prípravu vydáva ministerstvo školstva po prerokovaní s inštitúciami koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na celoštátnej úrovni podľa osobitného predpisu;5a) pre zdravotnícke študijné odbory pripravujúce žiakov na výkon zdravotníckeho povolania6) vydáva tieto programy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 28 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 6 ods. 4 písmeno g) znie:
„g)
vzdelávacie štandardy; ak ide o odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré sa poskytuje v systéme duálneho vzdelávania podľa osobitného predpisu,6aa) aj vzorové učebné osnovy,6ab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6aa a 6ab znejú:
„6aa)
Zákon č. 61/2015 Z. z.
6ab)
§ 20 zákona č. 61/2015 Z. z.“.
3.
V § 6 ods. 4 písmeno i) znie:
„i)
rámcové učebné plány; ak ide o odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré sa poskytuje v systéme duálneho vzdelávania aj vzorové učebné plány,6ab)“.
4.
V § 7 ods. 2 sa vypúšťa druhá a tretia veta.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a sa vypúšťa.
5.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Školským vzdelávacím programom môže byť aj program, ktorý je výsledkom experimentálneho overovania, ak tak rozhodne ministerstvo školstva podľa § 14 ods. 12.“.
6.
V § 9 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Učebným plánom v strednej odbornej škole, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, je vzorový učebný plán.“.
7.
V § 9 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Učebnými osnovami v strednej odbornej škole, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, sú vzorové učebné osnovy.“.
8.
V § 9 ods. 7 sa slovo „výchovným“ nahrádza slovom „vzdelávacím“.
9.
V § 14 ods. 6 sa vypúšťajú slová „na základe odborného vyjadrenia recenzenta, ktorého podľa vecného zamerania určí ministerstvo školstva alebo ministerstvo zdravotníctva“.
10.
V § 16 ods. 4 písm. a) sa slovo „dvojročného“ nahrádza slovami „najmenej dvojročného a najviac trojročného“.
11.
V § 16 ods. 4 písm. b) sa za slová „záverečnou skúškou“ vkladajú slová „alebo úspešným absolvovaním posledného ročníka dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania skráteného štúdia v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou“ a vypúšťajú sa slová „s doložkou“.
12.
V § 16 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou, úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania nadstavbového štúdia v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou alebo úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pomaturitného kvalifikačného štúdia v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje odbornou zložkou maturitnej skúšky; dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške a v študijných odboroch, v ktorých sa praktické vyučovanie vykonáva formou odborného výcviku podľa osobitného predpisu,17a) je dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
§ 4 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z.“.
13.
V § 16 ods. 5 písm. b) sa slová „diplomovaný umelec“ nahrádzajú slovami „diplomovaný špecialista umenia“.
14.
V § 24 ods. 2 sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „O povolení individuálneho vzdelávania žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, rozhoduje riaditeľ školy po súhlase zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje.“.
15.
V § 24 sa odsek 11 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
na základe odôvodneného návrhu zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania.“.
16.
V § 26 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, môže riaditeľ školy povoliť po súhlase zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje.“.
17.
V § 33 ods. 5 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, po súhlase zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje.“.
18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32b znie:
„32b)
§ 29 ods. 2 písm. a) zákona č. 61/2015 Z. z.“.
19.
§ 33 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Stredná škola organizuje kurz na ochranu života a zdravia a môže organizovať kurz pohybových aktivít v prírode, exkurzie, školské výlety a ďalšie aktivity. Ak ide o neplnoletého žiaka, tieto aktivity organizuje po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka.“.
20.
§ 34 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Prerušenie štúdia žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, alebo zmenu študijného odboru alebo učebného odboru žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, riaditeľ povoľuje po súhlase zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje.“.
21.
V § 35 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou žiadosti o prestup žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, je aj súhlas zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje.“.
22.
V § 35 ods. 4 prvej vete sa za slovom „prestupuje“ vypúšťa čiarka a slová „a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, pre ktorú sa žiak pripravuje“.
23.
V § 37 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „O opakovaní ročníka žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, rozhoduje riaditeľ strednej školy po súhlase zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje.“.
24.
V § 38 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o žiaka strednej odbornej školy, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, aj po súhlase zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje.“.
25.
§ 42 vrátane nadpisu znie:
㤠42
Stredná odborná škola
(1)
Stredná odborná škola je vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá poskytuje žiakom odborné vzdelávanie a prípravu vo vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania zameranom predovšetkým na výkon povolania, skupiny povolaní a odborných činností.
(2)
Stredná odborná škola poskytuje žiakom odborné vzdelávanie a prípravu v členení na teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie. Praktické vyučovanie žiaka strednej odbornej školy upravuje osobitný predpis.6aa)
(3)
Stredná odborná škola poskytuje po úspešnom absolvovaní príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru alebo po úspešnom absolvovaní príslušného vzdelávacieho programu učebného odboru stupeň vzdelania podľa § 16 ods. 4 písm. a), b) a d) a ods. 5.
(4)
Pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b), môže stredná odborná škola organizovať vzdelávanie na získanie tohto stupňa vzdelania, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky vydá stredná odborná škola fyzickej osobe vysvedčenie s doložkou, na ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania.
(5)
Žiak, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študuje v strednej odbornej škole len odborné vyučovacie predmety.“.
26.
§ 43 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 40 a 41 sa vypúšťajú.
27.
V § 44 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Typom konzervatória je hudobné a dramatické konzervatórium a tanečné konzervatórium. Hudobné a dramatické konzervatórium poskytuje žiakom výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore spev, hudba, tanec a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe. Tanečné konzervatórium poskytuje žiakom výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore tanec v osemročnom súvislom vzdelávacom programe.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
28.
§ 44 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Žiak, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študuje na konzervatóriu len odborné vyučovacie predmety.“.
29.
§ 45 vrátane nadpisu znie:
㤠45
Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy
Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy sú
a)
nadstavbové štúdium,
b)
pomaturitné štúdium,
c)
skrátené štúdium.“.
30.
V § 47 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „odborná zložka“)“.
31.
Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47a
Skrátené štúdium
(1)
Skrátené štúdium sa organizuje v učebných odboroch v strednej odbornej škole s cieľom rozšírenia a prehĺbenia kvalifikácie na výkon povolania alebo skupiny povolaní.
(2)
Skrátené štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom vzdelávaní získali najmenej stredné odborné vzdelanie.
(3)
Stredná odborná škola môže organizovať skrátené štúdium v
a)
jednoročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania alebo
b)
dvojročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania.
(4)
Žiak v skrátenom štúdiu študuje len odborné vyučovacie predmety.
(5)
Skrátené štúdium v jednoročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške.
(6)
Skrátené štúdium v dvojročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania sa ukončuje záverečnou skúškou; úspešným ukončením absolvent získa stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. b).“.
32.
V § 48 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti organizácie výchovy a vzdelávania v stredných školách, o dennej forme štúdia a externej forme štúdia a o hodnotení a klasifikácii žiakov stredných škôl.“.
33.
V § 56 ods. 7 sa slová „nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia“ nahrádzajú slovami „nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy a externej formy štúdia“.
34.
V § 57 ods. 1 písm. l) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
35.
V § 58 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vedúceho strediska praktického vyučovania,“.
36.
V § 62 odsek 1 znie:
„(1)
Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.“.
37.
V § 62 odsek 3 znie:
„(3)
Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a v príslušnom školskom roku úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.“.
38.
V § 62 odsek 6 znie:
„(6)
Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.“.
39.
§ 63 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania vydané podľa osobitného predpisu.47aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47aa znie:
„47aa)
§ 17 zákona č. 61/2015 Z. z.“.
40.
V § 64 odsek 3 znie:
„(3)
Orgán miestnej štátnej správy v školstve rozhodne do 30. septembra o počte tried prvého ročníka v stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v študijných odboroch, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody pre prijímacie konanie pre nasledujúci školský rok.“.
41.
V § 65 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o strednú odbornú školu, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, v rámci počtu žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, riaditeľ strednej odbornej školy určí samostatne aj počet žiakov, ktorých možno prijať do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania.“.
42.
V § 65 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, formu prijímacej skúšky, obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania podľa § 66 ods. 6 určí riaditeľ strednej odbornej školy spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať, po prerokovaní v pedagogickej rade školy. Riaditeľ strednej školy je povinný tieto podmienky zverejniť najneskôr v termíne podľa odseku 1; pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
43.
V § 65 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o prijímanie do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, tieto kritériá určí riaditeľ strednej odbornej školy aj spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať.“.
44.
V § 65 ods. 6 sa slová „3 a 4“ nahrádzajú slovami „4 a 5“.
45.
V § 65 ods. 7 sa slová „3 alebo 4“ nahrádzajú slovami „4 alebo odseku 5“ a na konci sa pripája táto veta: „Riaditeľ strednej odbornej školy prijíma samostatne
a)
uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a
b)
ostatných uchádzačov.“.
46.
V § 67 odsek 4 znie:
„(4)
Riaditeľ strednej odbornej školy na základe výsledkov prijímacieho konania prijíma samostatne
a)
uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a
b)
ostatných uchádzačov.“.
47.
V § 68 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o strednú odbornú školu, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, riaditeľ strednej odbornej školy zverejní samostatne zoznam uchádzačov o štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a zoznam ostatných uchádzačov.“.
48.
§ 69 vrátane nadpisu znie:
㤠69
Prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a na nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách
(1)
O počte tried prvého ročníka externej formy štúdia alebo kombinovanej formy štúdia v stredných školách a o počte žiakov v týchto triedach rozhodne riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom každoročne do 30. apríla.
(2)
O počte žiakov v triedach dennej formy štúdia nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy rozhodne riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa každoročne do 30. apríla.
(3)
Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási, do 31. mája. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla. Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania.
(4)
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky, obsah a rozsah prijímacej skúšky, kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium. Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, formu prijímacej skúšky, obsah a rozsah prijímacej skúšky, kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium určí riaditeľ strednej odbornej školy spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať, po prerokovaní v pedagogickej rade školy. Tieto podmienky zverejní najneskôr mesiac pred prvým termínom prijímacích skúšok.
(5)
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy môže určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky. Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, tieto kritériá určí riaditeľ strednej odbornej školy aj spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať.
(6)
Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr desať dní pred termínom konania prijímacích skúšok.
(7)
Prijímacia skúška sa koná v dvoch termínoch. Prvým termínom je posledný úplný júnový týždeň a druhým termínom posledné dva úplné augustové týždne. Deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy.
(8)
Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania uchádzačov, ak sa takéto overenie vyžaduje, je súčasťou prijímacej skúšky.
(9)
Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača na štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania do troch dní odo dňa konania prijímacej skúšky. Pri tomto rozhodovaní berie do úvahy aj zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania.
(10)
Riaditeľ strednej odbornej školy prijíma samostatne
a)
uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a
b)
ostatných uchádzačov.“.
49.
§ 70 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Odseky 1 až 3 sa nevzťahujú na prijímanie uchádzača, ktorý sa bude pripravovať v systéme duálneho vzdelávania.“.
50.
§ 73 vrátane nadpisu znie:
㤠73
Záverečná skúška
(1)
Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a overenie, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.
(2)
Žiak môže konať záverečnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.
(3)
Záverečná skúška sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť. Praktická časť záverečnej skúšky sa vykoná po písomnej časti skúšky a pred ústnou časťou skúšky. Praktická časť záverečnej skúšky žiaka, ktorý sa pripravoval v systéme duálneho vzdelávania, sa koná na pracovisku praktického vyučovania,47b) ak sa stredná odborná škola a zamestnávateľ, u ktorého sa tento žiak pripravoval, nedohodnú inak.
(4)
Záverečná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom skúšobnom období.
(5)
Riadne skúšobné obdobie trvá od 16. júna do 30. júna príslušného školského roka. Ak si to vyžadujú odborné činnosti, ktoré sa overujú záverečnou skúškou, praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj pred 16. júnom, najskôr však vo februári príslušného školského roka.
(6)
Mimoriadne skúšobné obdobie je v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka; termín konania záverečnej skúšky určuje riaditeľ školy. Mimoriadne skúšobné obdobie je určené na vykonanie opravnej záverečnej skúšky alebo náhradnej záverečnej skúšky. Náhradná záverečná skúška je určená pre žiaka, ktorý úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru najneskôr k 15. septembru a pre žiaka podľa § 89 ods. 2.
(7)
Pred začiatkom konania záverečnej skúšky sa žiak tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na záverečnú skúšku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47b znie:
„47b)
§ 9 zákona č. 61/2015 Z. z.“.
51.
V § 74 odsek 2 znie:
„(2)
Maturitná skúška v strednej odbornej škole a konzervatóriu pozostáva z teoretickej časti maturitnej skúšky a odbornej zložky maturitnej skúšky. Odborná zložka maturitnej skúšky sa člení na teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Cieľom odbornej zložky maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi. V nadstavbovom štúdiu sa v odbornej zložke maturitnej skúšky zohľadňuje nadväznosť na príslušný učebný odbor.“.
52.
V § 74 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
53.
V § 74 ods. 4 a § 76 ods. 7 a 8 sa za slová „odbornej zložky“ vkladajú slová „maturitnej skúšky“.
54.
§ 74 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Žiak podľa § 44 ods. 8 a žiak podľa § 42 ods. 5 vykoná maturitnú skúšku len z odbornej zložky maturitnej skúšky.
(11)
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky žiaka, ktorý sa pripravoval v systéme duálneho vzdelávania, sa koná na pracovisku praktického vyučovania, ak sa stredná odborná škola a zamestnávateľ, u ktorého sa tento žiak pripravoval, nedohodnú inak.“.
55.
V § 78 ods. 3 v celom texte sa vypúšťajú slová „odbornej zložky“.
56.
V § 79 odsek 3 znie:
„(3)
Absolventská skúška sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom skúšobnom období.“.
57.
§ 79 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Riadne skúšobné obdobie je v júni príslušného školského roka. Absolventské výkony podľa odseku 2 písm. a) a b) možno vykonať aj pred júnom, najskôr však vo februári príslušného školského roka.
(5)
Mimoriadne skúšobné obdobie je v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka; termín konania absolventskej skúšky určuje riaditeľ školy. Mimoriadne skúšobné obdobie je určené na vykonanie opravnej absolventskej skúšky alebo náhradnej absolventskej skúšky. Náhradná absolventská skúška je určená pre žiaka, ktorý úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu príslušného študijného odboru najneskôr k 15. septembru a pre žiaka podľa § 89 ods. 2.“.
58.
V § 80 odsek 6 znie:
„(6)
Odborná zložka maturitnej skúšky v študijnom odbore sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a predmetovou maturitnou komisiou pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.“.
59.
V § 80 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Predmetovú maturitnú komisiu pre odbornú zložku maturitnej skúšky tvorí predseda, skúšajúci učitelia odborných predmetov a skúšajúci zástupca príslušnej inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa osobitného predpisu49a) (ďalej len „stavovská organizácia“), ak ho stavovská organizácia deleguje; v príslušnom študijnom odbore, v ktorom sa vykonáva odborný výcvik, aj skúšajúci majster odbornej výchovy, pričom počet skúšajúcich učiteľov odborných vyučovacích predmetov určí riaditeľ školy podľa náročnosti a špecifík príslušného študijného odboru.
(8)
Predmetovú maturitnú komisiu pre odbornú zložku maturitnej skúšky žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, tvorí predseda, skúšajúci učitelia odborných vyučovacích predmetov a skúšajúci zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje; v príslušnom študijnom odbore, v ktorom sa vykonáva odborný výcvik, aj skúšajúci majster odbornej výchovy, pričom počet skúšajúcich učiteľov odborných vyučovacích predmetov určí riaditeľ školy podľa náročnosti a špecifík príslušného študijného odboru.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
„49a)
§ 28 ods. 2 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z.“.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 13.
60.
§ 80 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:
„(14)
Skúšajúceho predmetovej maturitnej komisie, ktorého delegovala stavovská organizácia a skúšajúceho predmetovej maturitnej komisie, ktorým je zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, vymenuje riaditeľ školy do 30. apríla.
(15)
V jednom skúšobnom období môže byť v škole ustanovených aj viac predmetových maturitných komisií. O počte predmetových maturitných komisií pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a predmetových maturitných komisií pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, o mieste a dátume konania teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky orgán miestnej štátnej správy v školstve písomne informuje stavovské organizácie do 8. marca.“.
61.
§ 81 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Skúšajúci zástupca stavovskej organizácie a skúšajúci zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, musí spĺňať tieto predpoklady:
a)
má najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore a
b)
vykonával najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi príslušného študijného odboru.“.
62.
§ 83 až 85 znejú:
㤠83
(1)
Organizáciu a priebeh záverečnej skúšky zabezpečuje skúšobná komisia pre záverečnú skúšku.
(2)
Skúšobná komisia pre záverečnú skúšku má stálych členov a ďalších členov.
(3)
Stálymi členmi skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku sú
a)
predseda,
b)
podpredseda,
c)
triedny učiteľ.
(4)
Ďalšími členmi skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku sú
a)
majster odbornej výchovy a učiteľ teoretických odborných vyučovacích predmetov alebo učiteľ odbornej praxe a učiteľ teoretických odborných vyučovacích predmetov,
b)
skúšajúci zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
c)
skúšajúci zástupca stavovskej organizácie, ak ho stavovská organizácia deleguje; to neplatí, ak má skúšobná komisia pre záverečnú skúšku ďalšieho člena podľa písmena b).
(5)
Predsedom skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a podpredsedom skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku môže byť pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu51) a ktorý má najmenej štyri roky pedagogickej praxe.
(6)
Člen skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku podľa odseku 4 písm. b) a c) musí spĺňať tieto predpoklady:
a)
má najmenej stredné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore alebo v príbuznom učebnom odbore a
b)
vykonával najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi príslušného učebného odboru.
(7)
Riaditeľ školy môže so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku prizvať na záverečnú skúšku odborníka z praxe. Odborník z praxe môže so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku dávať žiakovi otázky; odborník z praxe žiaka nehodnotí.
§ 84
(1)
Organizáciu a priebeh absolventskej skúšky zabezpečuje skúšobná komisia pre absolventskú skúšku.
(2)
Skúšobná komisia pre absolventskú skúšku má stálych členov a ďalších členov.
(3)
Stálymi členmi skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku sú
a)
v strednej odbornej škole
1.
predseda,
2.
podpredseda,
3.
triedny učiteľ,
b)
v konzervatóriu
1.
predseda,
2.
podpredseda,
3.
vedúci oddelenia.
(4)
Ďalšími členmi skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku sú
a)
v strednej odbornej škole
1.
učiteľ odborných vyučovacích predmetov,
2.
prísediaci učiteľ,
3.
skúšajúci zástupca alebo zástupcovia zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
4.
skúšajúci zástupca stavovskej organizácie, ak ho stavovská organizácia deleguje; to neplatí, ak má skúšobná komisia pre absolventskú skúšku ďalšieho člena podľa tretieho bodu,
b)
v konzervatóriu
1.
učiteľ odborných vyučovacích predmetov,
2.
prísediaci učiteľ.
(5)
Predsedom skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku môže byť pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu51) a ktorý má najmenej štyri roky pedagogickej praxe; v strednej zdravotníckej škole aj dva roky odbornej zdravotníckej praxe.
(6)
Podpredsedom skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku môže byť pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu51) a ktorý má najmenej štyri roky pedagogickej praxe.
(7)
Člen skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku podľa odseku 4 písm. a) tretieho a štvrtého bodu musí spĺňať tieto predpoklady:
a)
má najmenej vyššie odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore a
b)
vykonával najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi príslušného študijného odboru.
(8)
Prísediaci učiteľ musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu.51)
(9)
Riaditeľ školy môže so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku prizvať na absolventskú skúšku odborníka z praxe. Odborník z praxe môže so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku dávať žiakovi otázky; odborník z praxe žiaka nehodnotí.
§ 85
(1)
Predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku vymenúva do 15. apríla príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.
(2)
Predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku v strednej odbornej škole vymenúva do 15. apríla príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve; v konzervatóriu do 31. januára.
(3)
Návrhy na predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a návrhy na predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku predkladajú príslušnému orgánu miestnej štátnej správy v školstve riaditelia škôl.
(4)
Predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku nemožno vymenovať z pedagogických zamestnancov školy, na ktorej sa záverečná skúška alebo absolventská skúška koná.
(5)
Predsedom skúšobnej komisie pre opravnú skúšku v mimoriadnom skúšobnom období je riaditeľ školy alebo ním poverený zástupca.
(6)
Členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku podľa § 83 ods. 3 písm. b) a c) a ods. 4 písm. a) a členov skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku podľa § 84 ods. 3 písm. a) druhého a tretieho bodu, písm. b) druhého a tretieho bodu, ods. 4 písm. a) prvého a druhého bodu a písm. b) vymenúva riaditeľ školy z pedagogických zamestnancov školy do 30. apríla.
(7)
Členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku podľa § 83 ods. 4 písm. b) a c) a členov skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku podľa § 84 ods. 4 písm. a) tretieho a štvrtého bodu vymenúva riaditeľ školy do 15. mája.
(8)
O počte skúšobných komisií pre záverečnú skúšku, o mieste a dátume konania záverečnej skúšky orgán miestnej štátnej správy v školstve písomne informuje stavovské organizácie do 22. apríla.
(9)
O počte skúšobných komisií pre absolventskú skúšku v stredných odborných školách, o mieste a dátume konania absolventských skúšok v stredných odborných školách orgán miestnej štátnej správy v školstve písomne informuje stavovské organizácie do 22. apríla.
(10)
Predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a predseda skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku riadi prácu komisie, kontroluje pripravenosť skúšok a hodnotí úroveň a klasifikáciu skúšok. Po skončení skúšok zvolá záverečnú poradu, na ktorej zhodnotí priebeh a celkovú úroveň záverečnej skúšky alebo absolventskej skúšky.
(11)
Ak predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku alebo predseda skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku nemôže z vážnych dôvodov funkciu vykonávať, funkciu predsedu vykonáva podpredseda.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:
„51)
§ 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.“.
63.
§ 87 znie:
㤠87
(1)
Klasifikácia žiaka na záverečnej skúške je vyjadrená stupňom prospechu.
(2)
Klasifikáciu žiaka z písomnej časti záverečnej skúšky, praktickej časti záverečnej skúšky alebo ústnej časti záverečnej skúšky schvaľuje skúšobná komisia na návrh člena skúšobnej komisie podľa § 83 ods. 4 písm. a) hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku. Ak ide o záverečnú skúšku žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas zástupcu zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje.
(3)
Celkové hodnotenie žiaka na záverečnej skúške je určené na základe klasifikácie písomnej časti záverečnej skúšky, klasifikácie praktickej časti záverečnej skúšky a klasifikácie ústnej časti záverečnej skúšky.
(4)
Celkové hodnotenie záverečnej skúšky vrátane klasifikácie jednotlivých častí záverečnej skúšky oznámi predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku žiakovi v deň, kedy tento žiak vykonal ústnu časť záverečnej skúšky.“.
64.
Za § 87 sa vkladá § 87a, ktorý znie:
㤠87a
(1)
Klasifikácia žiaka na absolventskej skúške je vyjadrená stupňom prospechu.
(2)
Klasifikáciu žiaka z jednotlivých častí absolventskej skúšky podľa § 79 ods. 2 schvaľuje skúšobná komisia na návrh učiteľa odborných vyučovacích predmetov, ktorý je jej členom podľa § 84 ods. 4, hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku. Ak ide o absolventskú skúšku žiaka, ktorý sa pripravuje na povolanie v systéme duálneho vzdelávania, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas zástupcu zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje.
(3)
Celkové hodnotenie žiaka na absolventskej skúške je určené na základe klasifikácie jednotlivých častí absolventskej skúšky podľa § 79 ods. 2.
(4)
Celkové hodnotenie absolventskej skúšky vrátane klasifikácie jednotlivých častí absolventskej skúšky podľa § 79 ods. 2 oznámi predseda skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku žiakovi v deň, kedy tento žiak vykonal poslednú časť absolventskej skúšky.“.
65.
V § 88 ods. 2 sa za slová „pomaturitnej skúške“ vkladajú slová „alebo žiak konzervatória na maturitnej skúške“ a vypúšťajú sa slová „vrátane praktickej časti a teoretickej časti odbornej zložky skúšky,“.
66.
V § 88 odsek 3 znie:
„(3)
Ak bol žiak na záverečnej skúške alebo na absolventskej skúške z jednej časti tejto skúšky klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný, skúšobná komisia pre záverečnú skúšku alebo skúšobná komisia pre absolventskú skúšku môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z tejto časti záverečnej skúšky alebo absolventskej skúšky.“.
67.
V § 88 ods. 5 sa za slová „maturitná komisia“ vkladá čiarka a slová „alebo skúšobná komisia“ sa nahrádzajú slovami „skúšobná komisia pre záverečnú skúšku alebo skúšobná komisia pre absolventskú skúšku“.
68.
V § 88 odsek 8 znie:
„(8)
Žiakovi, ktorý bol na záverečnej skúške alebo na absolventskej skúške klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný z viac ako jednej časti tejto skúšky alebo bol klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný na niektorej opravnej skúške, môže skúšobná komisia pre záverečnú skúšku alebo skúšobná komisia pre absolventskú skúšku povoliť opakovať celú záverečnú skúšku alebo celú absolventskú skúšku.“.
69.
V § 89 ods. 4 sa za slová „skúšobnej komisie“ vkladajú slová „pre záverečnú skúšku, predseda skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku“.
70.
V § 89 ods. 5 a 6 sa za slová „maturitnej komisie“ vkladá čiarka a slová „alebo predseda skúšobnej komisie“ sa nahrádzajú slovami „predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku alebo predseda skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku“.
71.
V § 90 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „pre záverečnú skúšku“.
72.
V § 91 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú tieto slová: „to neplatí, ak ide o žiaka šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ktorý vykonal maturitnú skúšku.“.
73.
§ 91 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak žiak šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu nevykonal v určenom termíne maturitnú skúšku a bola mu povolená opravná skúška alebo náhradná maturitná skúška, zostáva žiakom školy. Ak opravnú skúšku alebo náhradnú maturitnú skúšku nevykoná najneskôr do konca nasledujúceho školského roka, prestáva byť žiakom školy.“.
74.
V § 93 sa slová „teoretickej časti odbornej zložky, praktickej časti odbornej zložky a absolventskej skúšky, umeleckých diel absolventských výkonov, tém absolventských písomných prác“ nahrádzajú slovami „podrobnosti o organizácii a forme konania záverečnej skúšky a absolventskej skúšky a ich jednotlivých častí“.
75.
V § 110 ods. 2 sa slová „ministerstvo vnútra“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“)“.
76.
V § 110 ods. 5 sa vypúšťajú slová „§ 43 ods. 4, 5, 9 a 10,“ a slovo „§ 73,“, za číslovku „46“ sa vkladá čiarka a slovo „47a“, číslovka „82“ sa nahrádza číslovkou „83“ a za slová „§ 86 ods. 2 až 5 a 7,“ sa vkladajú slová „§ 87,“.
77.
V § 110 ods. 6 sa slová „§ 83 až 85, § 87“ nahrádzajú slovami „§ 84, 85, 87a“.
78.
V § 111 ods. 6 sa vypúšťa číslovka „43,“.
79.
V § 113 sa vypúšťajú písmená d) a e).
80.
§ 118 sa vypúšťa.
81.
V § 119 sa slová „centier voľného času, školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe,“ nahrádzajú slovami „centier voľného času a“.
82.
V § 157 ods. 1 sa za slovom „zariadeniach“ vypúšťa čiarka a slová „strediskách praktického vyučovania“.
83.
V § 157 ods. 3 písm. a) pätnástom bode sa za slovom „zariadení“ vypúšťa čiarka a slová „stredisku praktického vyučovania“.
84.
V § 157 ods. 3 písm. a) sa za pätnásty bod vkladá nový šestnásty a sedemnásty bod, ktoré znejú:
„16.
učebná zmluva podľa osobitného predpisu,92a)
17.
zmluva o budúcej pracovnej zmluve podľa osobitného predpisu,92b)“.
Doterajší šestnásty až osemnásty bod sa označujú ako osemnásty až dvadsiaty bod.
Poznámky pod čiarou k odkazom 92a a 92b znejú:
„92a)
§ 19 zákona č. 61/2015 Z. z.
92b)
§ 53 Zákonníka práce.“.
85.
V § 157 ods. 5 a ods. 8 písm. b) sa slová „škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škôl a školských zariadení“.
86.
V § 157 ods. 6 sa vypúšťajú slová „stredísk praktického vyučovania, pracovísk praktického vyučovania,“.
87.
V § 157 ods. 7 písm. a) sa slová „školách, školských zariadeniach, strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania,“ nahrádzajú slovami „školách a školských zariadeniach“.
88.
V § 157 ods. 8 písm. a) sa slová „školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy a školské zariadenia“.
89.
V § 157 ods. 9 sa vypúšťajú slová „strediskách praktického vyučovania a“ a slová „strediská praktického vyučovania a“.
90.
V § 158 ods. 1 prvej vete sa slová „Školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „Školy a školské zariadenia“ a druhej vete sa vypúšťajú slová „strediská praktického vyučovania a“.
91.
V § 158 ods. 2 sa slovo „sedemnásteho“ nahrádza slovom „devätnásteho“.
92.
V § 158 ods. 5 sa slová „školou, školským zariadením, strediskom praktického vyučovania a pracoviskom praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školou a školským zariadením“.
93.
Za § 161d sa vkladajú § 161da a 161db, ktoré vrátane nadpisu nad § 161da znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015
§ 161da
Školské hospodárstvo a stredisko odbornej praxe zriadené podľa predpisov účinných do 31. marca 2015 zostáva zachované a vykonáva svoju činnosť za podmienok ustanovených predpismi účinnými do 31. marca 2015 až do svojho vyradenia zo siete škôl a školských zariadení a zrušenia.
§ 161db
Absolvent, ktorý získal vyššie odborné vzdelanie do 31. augusta 2008 a nebolo mu priznané právo používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“ alebo titul „diplomovaný umelec“ so skratkou „DiS.art.“, je oprávnený používať tento titul, ak dĺžka absolvovaného študijného odboru trvala najmenej dva roky. Na písomnú žiadosť absolventa príslušná škola, v ktorej tento študijný odbor absolvoval, alebo jej nástupnícka škola, vydá potvrdenie o práve používať titul. Ak takáto škola alebo jej nástupnícka škola neexistuje, absolvent môže požiadať o potvrdenie o práve používať titul orgán miestnej štátnej správy v školstve, do ktorého územnej pôsobnosti zrušená škola patrila.“.
94.
§ 161e sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Právo používať titul „diplomovaný umelec“ priznané podľa predpisov účinných do 31. augusta 2015 zostáva zachované.“.
Čl. XIV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015 okrem čl. I § 26 a 27, čl. II prvého bodu až piateho bodu, čl. X, čl. XI deviateho bodu, čl. XII a čl. XIII desiateho bodu až trinásteho bodu a päťdesiateho bodu až sedemdesiateho štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2015, a čl. I § 30 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 61/2015 Z. z.
2)
§ 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad § 5 ods. 2 písm. n) zákona Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov.
4)
§ 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).
5)
§ 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.
6)
§ 63 ods. 7 a § 69 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z.
7)
§ 91 a 92 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z.
8)
Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8b)
Čl. 2 ods. 2 a príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
8c)
§ 18 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
§ 5 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9a)
§ 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
§ 117 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 462/2008 Z. z.
14)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
15)
16)
§ 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
18)
§ 11a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
19)
§ 19 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
Zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 6c zákona č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 17 ods. 37 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
22a)
§ 77 až 86 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22b)
§ 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
Napríklad zákon č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
26)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.