61/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2015 do 31.08.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

61
ZÁKON
z 12. marca 2015
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
odborné vzdelávanie a prípravu žiaka strednej odbornej školy (ďalej len „žiak“),
b)
typy stredných odborných škôl,
c)
praktické vyučovanie,
d)
systém duálneho vzdelávania,
e)
overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „spôsobilosť zamestnávateľa“),
f)
úpravu vzájomných práv a povinností žiaka, strednej odbornej školy a zamestnávateľa pri praktickom vyučovaní,
g)
hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka,
h)
koordináciu odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce.
i)
Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „fond“).
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
odborným vzdelávaním a prípravou výchovno-vzdelávací proces, v ktorom sa získavajú vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností; člení sa na teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie,
b)
sústavou odborov vzdelávania skupiny odborov vzdelávania,
c)
skupinou odborov vzdelávania skupina študijných odborov a skupina učebných odborov,
d)
skupinou študijných odborov alebo skupinou učebných odborov skupina zahŕňajúca príbuzné študijné odbory alebo príbuzné učebné odbory; súčasťou skupiny študijných odborov alebo skupiny učebných odborov sú aj študijné odbory alebo učebné odbory experimentálne overované podľa osobitného predpisu,1)
e)
normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia povinný rozsah priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti vo forme určenia základných učebných priestorov a základného vybavenia učebných priestorov a vo forme určenia odporúčaných učebných priestorov a odporúčaného vybavenia učebných priestorov pre teoretické vyučovanie a pre praktické vyučovanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore,
f)
prívlastkom nadväznosť príslušného typu strednej odbornej školy so skupinou odborov vzdelávania, jednotlivými študijnými odbormi alebo jednotlivými učebnými odbormi, v ktorých stredná odborná škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu,
g)
praktickým vyučovaním organizovaný proces poskytujúci žiakom praktické zručnosti, schopnosti a návyky nevyhnutné na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností,
h)
zamestnávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, iná ako stredná odborná škola, ktorej predmet činnosti zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo obsahu vzdelávania v učebnom odbore, v ktorom žiakovi poskytuje praktické vyučovanie,
i)
systémom duálneho vzdelávania časť systému odborného vzdelávania a prípravy žiaka založenom na
1.
zmluvnom vzťahu,
2.
výkone praktického vyučovania žiaka priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania a
3.
financovaní praktického vyučovania zamestnávateľom,
j)
zmluvou o poskytovaní praktického vyučovania zmluva uzatvorená medzi strednou odbornou školou a zamestnávateľom, na pracovisku ktorého sa vykonáva praktické vyučovanie žiaka podľa § 8,
k)
zmluvou o duálnom vzdelávaní zmluva uzatvorená medzi strednou odbornou školou a zamestnávateľom v systéme duálneho vzdelávania,
l)
učebnou zmluvou zmluva uzatvorená medzi zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom a zamestnávateľom v systéme duálneho vzdelávania,
m)
dielňou súčasť strednej odbornej školy, v ktorej sa vykonáva praktické vyučovanie žiaka; dielňou sa na účely tohto zákona rozumie aj iná odborná učebňa určená na výkon praktického vyučovania v strednej odbornej škole, ak to charakter príslušného študijného odboru alebo učebného odboru vyžaduje,
n)
pracoviskom praktického vyučovania organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo, ak zamestnávateľovi bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „osvedčenie“),
o)
koordináciou odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce proces plnenia úloh orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, zamestnávateľov a zamestnancov pri podpore, plánovaní, inovácii, zabezpečovaní a uskutočňovaní odborného vzdelávania a prípravy,
§ 3
Typy stredných odborných škôl
(1)
Typy stredných odborných škôl sú
a)
stredná odborná škola s prívlastkom,
b)
stredná priemyselná škola s prívlastkom,
c)
stredná umelecká škola s prívlastkom,
d)
stredná zdravotnícka škola,
e)
obchodná akadémia,
f)
hotelová akadémia,
g)
policajná stredná odborná škola,
h)
stredná škola požiarnej ochrany.
(2)
Prívlastok sa určuje podľa charakteristiky skupiny odborov vzdelávania, študijného odboru alebo učebného odboru, v ktorých stredná odborná škola s prívlastkom, stredná priemyselná škola s prívlastkom alebo stredná umelecká škola s prívlastkom poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu. Prívlastok musí byť vyjadrený stručne.
Praktické vyučovanie
§ 4
Formy praktického vyučovania
(1)
Praktické vyučovanie žiaka sa vykonáva formou odborného výcviku, odbornej praxe, umeleckej praxe alebo praktického cvičenia.
(2)
Odborný výcvik sa organizuje ako odborný vyučovací predmet učebného odboru. Odborný výcvik sa organizuje aj ako odborný vyučovací predmet študijného odboru, ak sa vykonáva v rozsahu najmenej 1 400 vyučovacích hodín za celú dĺžku štúdia príslušného študijného odboru. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora.
(3)
Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru. Odborná prax sa vykonáva pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo inštruktora.
(4)
Umelecká prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru, v ktorom sa žiak pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností v oblasti umenia. Umelecká prax sa vykonáva pod vedením učiteľa umeleckej praxe alebo inštruktora.
(5)
Praktické cvičenie sa organizuje ako samostatný odborný vyučovací predmet alebo ako súčasť odborného vyučovacieho predmetu iného ako odborný vyučovací predmet podľa odsekov 2 až 4. Praktické cvičenie sa vykonáva pod vedením učiteľa príslušného odborného vyučovacieho predmetu.
§ 5
Spôsob výkonu praktického vyučovania
(1)
Žiak na odbornom výcviku, odbornej praxi alebo na umeleckej praxi vykonáva cvičnú prácu alebo produktívnu prácu. Žiak na praktickom cvičení vykonáva cvičnú prácu.
(2)
Cvičná práca sa vykonáva nácvikom zhotovovania výrobkov, poskytovania služieb alebo vykonávania pracovných činností zodpovedajúcich povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore pripravuje.
(3)
Produktívna práca sa vykonáva zhotovovaním výrobkov alebo ich častí, poskytovaním služieb alebo vykonávaním pracovných činností, zodpovedajúcich povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore pripravuje.
§ 6
Miesto výkonu praktického vyučovania
(1)
Odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax vykonáva žiak
a)
v dielni,
b)
na pracovisku zamestnávateľa,
c)
na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania.
(2)
Praktické cvičenie vykonáva žiak v strednej odbornej škole. Ak to vyžaduje charakter cvičnej práce, praktické cvičenie sa môže vykonávať aj na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania.
(3)
Ak to vyžaduje charakter povolania alebo odborných činností, na ktoré sa žiak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore pripravuje, môže sa odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax dočasne vykonávať aj na inom mieste výkonu produktívnej práce; povinnosť dodržiavať podmienky výkonu praktického vyučovania podľa tohto zákona tým nie je dotknutá.
§ 7
Dielňa
(1)
Dielňa ako súčasť strednej odbornej školy musí spĺňať požiadavky na základné učebné priestory a požiadavky na základné vybavenie učebných priestorov určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom.
(2)
V dielni sa vykonáva odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax žiaka, ak žiak
a)
nevykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa a
b)
nepripravuje sa v systéme duálneho vzdelávania, ak tento zákon v § 10 ods. 2 neustanovuje inak.
(3)
V dielni žiak vykonáva
a)
odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy,
b)
odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo
c)
umeleckú prax pod vedením učiteľa umeleckej praxe.
§ 8
Pracovisko zamestnávateľa
(1)
Na pracovisku zamestnávateľa sa vykonáva odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax žiaka, ak
a)
žiak nevykonáva praktické vyučovanie v dielni,
b)
žiak sa nepripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
c)
zamestnávateľ spĺňa požiadavky na základné učebné priestory a požiadavky na základné vybavenie učebných priestorov určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom,
d)
predmet činnosti zamestnávateľa zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje a
e)
stredná odborná škola uzavrela so zamestnávateľom zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania.
(2)
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania obsahuje
a)
identifikačné údaje strednej odbornej školy,
b)
identifikačné údaje zamestnávateľa,
c)
identifikačné údaje pracoviska zamestnávateľa,
d)
formu praktického vyučovania,
e)
časový harmonogram praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
f)
deň začatia a deň ukončenia praktického vyučovania,
g)
počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní,
h)
počet inštruktorov a počet majstrov odbornej výchovy, počet učiteľov odbornej praxe alebo počet učiteľov umeleckej praxe podľa odseku 3,
i)
počet majstrov odbornej výchovy, počet učiteľov odbornej praxe alebo počet učiteľov umeleckej praxe podľa odseku 4,
j)
spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka,
k)
hmotné zabezpečenie žiaka,
l)
finančné zabezpečenie žiaka,
m)
opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní,
n)
spôsob ukončenia zmluvného vzťahu,
o)
dátum a podpis štatutárnych zástupcov zmluvných strán.
(3)
Na pracovisku zamestnávateľa žiak vykonáva
a)
odborný výcvik, odbornú prax, alebo umeleckú prax pod vedením inštruktora,
b)
odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy,
c)
odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo
d)
umeleckú prax pod vedením učiteľa umeleckej praxe.
(4)
Odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax na pracovisku zamestnávateľa môžu pod vedením jedného inštruktora vykonávať najviac traja žiaci. Inštruktor poskytuje majstrovi odbornej výchovy, učiteľovi odbornej praxe alebo učiteľovi umeleckej praxe, ktorého určí riaditeľ strednej odbornej školy, informácie o činnosti, ktorú žiak počas praktického vyučovania vykonával a o správaní žiaka. Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo učiteľa umeleckej praxe, ktorému inštruktor poskytuje informácie je 40 žiakov.
(5)
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania sa uzatvára najmenej na obdobie jedného školského roka. Pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva o poskytovaní praktického vyučovania uzatvorená, ju možno ukončiť
a)
vzájomnou dohodou strednej odbornej školy a zamestnávateľa alebo
b)
písomnou výpoveďou strednej odbornej školy alebo zamestnávateľa s výpovednou lehotou najmenej jeden mesiac.
(6)
Stredná odborná škola poskytne rovnopis zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania svojmu zriaďovateľovi. Ak došlo k ukončeniu zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania, stredná odborná škola písomne oznámi túto skutočnosť svojmu zriaďovateľovi.
(7)
Zamestnávateľ najneskôr do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania písomne oznámi jej uzatvorenie príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii. Rovnako postupuje zamestnávateľ aj vtedy, ak došlo k ukončeniu zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania.
§ 9
Pracovisko praktického vyučovania
(1)
Na pracovisku praktického vyučovania sa vykonáva odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania.
(2)
Na pracovisku praktického vyučovania žiak vykonáva
a)
odborný výcvik, odbornú prax, alebo umeleckú prax pod vedením inštruktora,
b)
odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy,
c)
odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo
d)
umeleckú prax pod vedením učiteľa umeleckej praxe.
(3)
Odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax na pracovisku praktického vyučovania môžu pod vedením jedného inštruktora vykonávať najviac traja žiaci. Inštruktor poskytuje majstrovi odbornej výchovy, učiteľovi odbornej praxe alebo učiteľovi umeleckej praxe, ktorého určí zamestnávateľ, informácie o činnosti, ktorú žiak počas praktického vyučovania vykonával a o správaní žiaka; ak zamestnávateľ nezamestnáva majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo učiteľa umeleckej praxe, určí ho riaditeľ strednej odbornej školy. Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo učiteľa umeleckej praxe, ktorému bude inštruktor poskytovať informácie je 40 žiakov.
Systém duálneho vzdelávania
§ 10
(1)
V systéme duálneho vzdelávania sa žiak pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa.
(2)
V systéme duálneho vzdelávania žiak vykonáva praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov. Žiak môže vykonávať praktické vyučovanie aj v dielni, ak počet vyučovacích hodín praktického vyučovania vykonávaného v dielni neprekročí 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania žiaka počas celej dĺžky štúdia žiaka.
(3)
V systéme duálneho vzdelávania sa žiakovi poskytuje odborné vzdelávanie a príprava na základe
a)
zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a
b)
učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a žiakom, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností na pracovisku praktického vyučovania a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek.
(4)
Zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania výlučne zodpovedá za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania žiaka a na ten účel uhrádza všetky náklady spojené s financovaním praktického vyučovania.
(5)
V systéme duálneho vzdelávania sa strednej odbornej škole znižuje normatívny objem finančných prostriedkov prislúchajúcich na jedného žiaka na bežný kalendárny rok o sumu zodpovedajúcu mzdovému normatívu na praktické vyučovanie žiaka podľa príslušnej kategórie strednej odbornej školy.2)
§ 11
Spôsobilosť zamestnávateľa
(1)
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská živnostenská komora, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská lesnícka komora, Slovenská banská komora a iná právnická osoba, ktorá má pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu,3) (ďalej len „stavovská organizácia“) a zástupcovia zamestnávateľov4) (ďalej len „profesijná organizácia“) overuje spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, ku ktorému má vecnú pôsobnosť.
(2)
Príslušná stavovská organizácia a príslušná profesijná organizácia na účely overenia spôsobilosti zamestnávateľa zriaďuje Komisiu pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „komisia“).
(3)
Príslušná stavovská organizácia a príslušná profesijná organizácia pre každý študijný odbor a každý učebný odbor, ku ktorému má vecnú pôsobnosť, vedie zoznam odborne spôsobilých osôb. Zo zoznamu odborne spôsobilých osôb vymenúva členov komisie, ktorí overia spôsobilosť konkrétneho zamestnávateľa.
(4)
Za odborne spôsobilú osobu podľa odseku 3 sa považuje fyzická osoba, ktorá najmenej päť rokov vykonávala povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi príslušného študijného odboru alebo príslušného učebného odboru.
(5)
Podrobnosti o zložení, spôsobe vymenovania členov a overovacej činnosti komisie upraví štatút komisie, ktorý vydá príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia po prerokovaní Radou vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „rada vlády“).
§ 12
Žiadosť o overenie spôsobilosti zamestnávateľa
(1)
Overenie spôsobilosti zamestnávateľa sa vykoná po podaní písomnej žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa (ďalej len „žiadosť“), ktorú zamestnávateľ doručí príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza 1. septembru nasledujúceho kalendárneho roka, od ktorého zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
(2)
Žiadosť obsahuje
a)
identifikačné údaje zamestnávateľa,
b)
predmet činnosti zamestnávateľa,
c)
študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom bude poskytovať praktické vyučovanie,
d)
počet žiakov, ktorých zamestnávateľ predpokladá pripravovať v systéme duálneho vzdelávania,
e)
identifikačné údaje strednej odbornej školy, s ktorou zamestnávateľ predpokladá uzatvoriť zmluvu o duálnom vzdelávaní,
f)
predpokladaný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo predpokladaný počet učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami zamestnávateľa a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,
g)
predpokladaný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo predpokladaný počet učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, ak zamestnávateľ nezamestnáva
1.
majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe alebo
2.
potrebný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo potrebný počet učiteľov umeleckej praxe,
h)
predpokladaný počet inštruktorov, ak žiak bude vykonávať praktické vyučovanie pod vedením inštruktora,
i)
školský rok, od ktorého zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania,
j)
dátum a podpis štatutárneho zástupcu zamestnávateľa.
(3)
Prílohou k žiadosti je
a)
doklad o oprávnení zamestnávateľa vykonávať činnosť, ktorá zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom bude poskytovať praktické vyučovanie,
b)
doklad o zabezpečení priestorov a vymedzení priestorov pre príslušnú časť školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru,
c)
čestné vyhlásenie o tom, že zamestnávateľ do vykonania obhliadky podľa § 13 ods. 5 bude mať materiálno-technické zabezpečenie zodpovedajúce príslušnej časti školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru,
d)
potvrdenie súdu, že zamestnávateľ nie je v konkurze alebo v likvidácii,
e)
potvrdenie súdu, že proti zamestnávateľovi nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f)
potvrdenie príslušného úradu nie staršie ako tri mesiace, že zamestnávateľ nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
g)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace preukazujúci, že zamestnávateľ, štatutárny zástupca zamestnávateľa alebo člen štatutárneho orgánu zamestnávateľa nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
(4)
Žiadateľ môže preukázať splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. b) a c) predložením písomného súhlasu iného zamestnávateľa, ktorý je držiteľom osvedčenia, ak žiadateľ zabezpečí praktické vyučovanie
a)
v rozsahu najviac 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania iného zamestnávateľa, ktorý udelil písomný súhlas,
b)
v rozsahu najviac 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania v dielni a
c)
na inom mieste výkonu produktívnej práce.
§ 13
Overenie spôsobilosti zamestnávateľa
(1)
Po doručení žiadosti príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia posúdi náležitosti doručenej žiadosti.
(2)
Ak v žiadosti chýbajú náležitosti podľa § 12 alebo žiadosť má iné nedostatky, príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vyzve zamestnávateľa na odstránenie nedostatkov v primeranej lehote určenej podľa rozsahu zistených nedostatkov. Ak zamestnávateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vráti žiadosť zamestnávateľovi.
(3)
Ak žiadosť spĺňa náležitosti podľa § 12 alebo zamestnávateľ odstránil nedostatky podľa odseku 2, príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti alebo do 15 pracovných dní od odstránenia nedostatkov, predloží žiadosť na odborné posúdenie komisii vymenovanej podľa § 11 ods. 3, ktorá overí spôsobilosť zamestnávateľa do 60 dní od predloženia žiadosti.
(4)
Ak na základe odborného posúdenia žiadosti komisia zistí, že zamestnávateľ podľa predložených dokladov nespĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, predloží príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii záznam s dôvodmi na zamietnutie žiadosti.
(5)
Ak na základe odborného posúdenia žiadosti komisia zistí, že zamestnávateľ podľa predložených dokladov spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, vykoná obhliadku priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia.
(6)
Na základe obhliadky priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia, komisia vyhotoví záznam o obhliadke, v ktorom uvedie
a)
zistené nedostatky, ktoré odôvodňujú zamietnutie žiadosti,
b)
zistené nedostatky menšieho rozsahu, po odstránení ktorých komisia opätovne vykoná obhliadku priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia, alebo
c)
že zamestnávateľ spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.
(7)
Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia na základe záznamu podľa odseku 4 alebo odseku 6 písm. a) zamietne žiadosť písomným oznámením zamestnávateľovi.
(8)
Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia na základe záznamu podľa odseku 6 písm. c) vydá zamestnávateľovi osvedčenie. Rovnako postupuje aj po odstránení nedostatkov podľa odseku 6 písm. b).
(9)
Osvedčenie obsahuje
a)
identifikačné údaje zamestnávateľa,
b)
identifikačné údaje pracoviska praktického vyučovania,
c)
študijný odbor alebo učebný odbor, na ktorý sa spôsobilosť zamestnávateľa vzťahuje,
d)
najvyšší počet žiakov, ktorým môže byť na pracovisku praktického vyučovania poskytované praktické vyučovanie,
e)
obdobie platnosti osvedčenia,
f)
dátum vydania osvedčenia,
g)
podpis štatutárneho zástupcu príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie.
(10)
Osvedčenie sa vydáva na sedem rokov.
(11)
Zamestnávateľ, ktorému bolo vydané osvedčenie, viditeľne označí priestory pracoviska praktického vyučovania a na vonkajšom označení uvedie „Pracovisko praktického vyučovania“. Táto povinnosť sa nevzťahuje na zamestnávateľa podľa § 12 ods. 4.
§ 14
Opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa
(1)
Zamestnávateľ najneskôr tri mesiace pred uplynutím obdobia platnosti osvedčenia podľa § 13 ods. 10 alebo § 37 ods. 6 písomne oznámi príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii svoj záujem pokračovať v poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.
(2)
Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vymenuje komisiu, ktorá vykoná obhliadku pracoviska praktického vyučovania a jeho materiálno-technického zabezpečenia zameranú na splnenie podmienok podľa § 12 ods. 3 alebo ods. 4.
(3)
Na opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 13 ods. 6 až 10.
§ 15
Zánik spôsobilosti zamestnávateľa
(1)
Spôsobilosť zamestnávateľa zaniká
a)
uplynutím obdobia platnosti osvedčenia,
b)
písomným oznámením zamestnávateľa príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii, že ukončil poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania,
c)
zrušením osvedčenia príslušnou stavovskou organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou,
1.
ak zamestnávateľ prestal spĺňať podmienky podľa § 12,
2.
ak zamestnávateľ zabezpečuje výkon praktického vyučovania pedagogickým zamestnancom, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu,5) alebo inštruktorom, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 22,
3.
ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní z dôvodu, že zamestnávateľ opakovane porušil povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu alebo
4.
na základe návrhu Štátnej školskej inšpekcie.
(2)
Ak spôsobilosť zamestnávateľa zanikla z dôvodu podľa odseku 1 písm. c) tretieho bodu alebo štvrtého bodu, zamestnávateľ môže opätovne podať žiadosť po uplynutí piatich rokov odo dňa, kedy došlo k zrušeniu osvedčenia.
§ 16
Zmluva o duálnom vzdelávaní
(1)
Zamestnávateľ, ktorý je držiteľom osvedčenia, prerokuje so strednou odbornou školou spôsob a podmienky uskutočňovania odborného vzdelávania a prípravy žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Ak sa zamestnávateľ a stredná odborná škola dohodnú, uzatvoria zmluvu o duálnom vzdelávaní.
(2)
Zmluva o duálnom vzdelávaní obsahuje
a)
identifikačné údaje zamestnávateľa,
b)
identifikačné údaje strednej odbornej školy,
c)
záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť,
d)
záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania,
e)
študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie,
f)
počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie,
g)
formu praktického vyučovania,
h)
miesto výkonu praktického vyučovania,
i)
počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami zamestnávateľa a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,
j)
počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo počet učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, ak zamestnávateľ nezamestnáva
1.
majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe alebo
2.
potrebný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo potrebný počet učiteľov umeleckej praxe,
k)
počet inštruktorov, ak žiak vykonáva praktické vyučovanie pod vedením inštruktora,
l)
časový harmonogram praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
m)
spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka,
n)
spôsob finančného zabezpečenia praktického vyučovania, ak sa časť praktického vyučovania vykonáva v dielni,
o)
spôsob finančného zabezpečenia majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,
p)
spôsob finančného zabezpečenia praktického cvičenia, ak sa praktické cvičenie vykonáva na pracovisku praktického vyučovania,
q)
hmotné zabezpečenie žiaka,
r)
finančné zabezpečenie žiaka,
s)
spôsob účasti zamestnávateľa na záverečnej skúške, odbornej zložke maturitnej skúšky alebo absolventskej skúške,
t)
spôsob zabezpečovania vzájomných práv a povinností zmluvných strán,
u)
dobu, na ktorú sa zmluva o duálnom vzdelávaní uzatvára,
v)
spôsob ukončenia zmluvného vzťahu,
w)
dátum a podpis štatutárnych zástupcov zmluvných strán.
(3)
Súčasťou zmluvy o duálnom vzdelávaní je zoznam
a)
majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami zamestnávateľa, v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia,
b)
majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy, v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia,
c)
inštruktorov v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia.
(4)
Zmluva o duálnom vzdelávaní musí mať písomnú formu a uzatvára sa najmenej na dobu, ktorá zodpovedá dĺžke štúdia príslušného študijného odboru alebo príslušného učebného odboru. Pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva o duálnom vzdelávaní uzatvorená, ju možno ukončiť písomnou výpoveďou z dôvodov podľa odseku 5 alebo odseku 6 s výpovednou lehotou najmenej tri mesiace.
(5)
Zamestnávateľ môže vypovedať zmluvu o duálnom vzdelávaní, len ak
a)
samosprávny kraj neurčí pre študijný odbor alebo pre učebný odbor, v ktorom zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie, triedu prvého ročníka podľa § 31 ods. 2,
b)
stredná odborná škola prestala spĺňať podmienky určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom pre študijný odbor alebo pre učebný odbor, v ktorom zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie,
c)
stredná odborná škola zabezpečuje teoretické vyučovanie odborného vyučovacieho predmetu študijného odboru alebo učebného odboru, v ktorom zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie, pedagogickým zamestnancom, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu,5)
d)
stredná odborná škola bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky alebo
e)
stredná odborná škola opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o duálnom vzdelávaní.
(6)
Stredná odborná škola môže vypovedať zmluvu o duálnom vzdelávaní, len ak
a)
zriaďovateľ rozhodol o zmene typu príslušnej strednej odbornej školy na iný typ strednej odbornej školy,
b)
zanikla spôsobilosť zamestnávateľa podľa § 15 ods. 1 písm. a) a zamestnávateľ nepožiadal o opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14,
c)
zanikla spôsobilosť zamestnávateľa podľa § 15 ods. 1 písm. c) prvého bodu, druhého bodu alebo štvrtého bodu alebo
d)
zamestnávateľ opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o duálnom vzdelávaní.
(7)
Ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa odseku 5, teoretické vyučovanie žiakov zabezpečí iná stredná odborná škola,
a)
s ktorou má zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní alebo
b)
ktorú určí príslušný samosprávny kraj po dohode so zamestnávateľom.
(8)
Ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa odseku 6, praktické vyučovanie žiakov zabezpečí stredná odborná škola u iného zamestnávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní alebo v dielni. Ak stredná odborná škola nemá dielňu spĺňajúcu podmienky podľa § 7 ods. 1, praktické vyučovanie žiakov zabezpečí stredná odborná škola, ktorú určí samosprávny kraj.
(9)
Práva a povinnosti zo zmluvy o duálnom vzdelávaní prechádzajú na právneho nástupcu zmluvnej strany.
(10)
Zamestnávateľ môže uzatvoriť zmluvu o duálnom vzdelávaní s viacerými strednými odbornými školami. Stredná odborná škola môže uzatvoriť zmluvu o duálnom vzdelávaní s viacerými zamestnávateľmi.
(11)
Stredná odborná škola poskytne rovnopis zmluvy o duálnom vzdelávaní svojmu zriaďovateľovi. Ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní, stredná odborná škola písomne oznámi túto skutočnosť svojmu zriaďovateľovi.
(12)
Zamestnávateľ najneskôr do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o duálnom vzdelávaní písomne oznámi jej uzatvorenie príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii. Rovnako postupuje zamestnávateľ aj vtedy, ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní.
§ 17
(1)
Po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní zamestnávateľ a stredná odborná škola zverejnia na svojich webových sídlach oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania. Súčasťou oznámenia sú
a)
základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania,
b)
možnosti pracovného uplatnenia,
c)
hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka,
d)
kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom,
e)
ďalšie informácie určené zamestnávateľom.
(2)
Vybranému uchádzačovi zamestnávateľ vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „potvrdenie“).
(3)
Potvrdenie obsahuje
a)
identifikačné údaje zamestnávateľa,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača,
c)
identifikačné údaje strednej odbornej školy, s ktorou má zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,
d)
záväzok zamestnávateľa pripraviť uchádzača na výkon povolania, skupiny povolaní alebo odborných činností v systéme duálneho vzdelávania po jeho prijatí na strednú odbornú školu, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
(4)
Potvrdenie uchádzač priloží k prihláške na vzdelávanie podľa osobitného predpisu.6)
§ 18
(1)
Po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí priložili k prihláške na vzdelávanie potvrdenie, v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia.
(2)
Zamestnávateľ písomne vyzve zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka na uzatvorenie učebnej zmluvy. Zamestnávateľ v písomnej výzve uvedie miesto a čas prerokovania náležitostí učebnej zmluvy a podmienok výkonu praktického vyučovania.
§ 19
Učebná zmluva
(1)
Zamestnávateľ a zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak prerokujú náležitosti učebnej zmluvy a podmienky výkonu praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Ak sa zamestnávateľ a zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak dohodnú, uzatvoria učebnú zmluvu.
(2)
Učebnú zmluvu možno uzatvoriť najneskôr do 31. augusta príslušného kalendárneho roka pred nástupom žiaka do prvého ročníka; to neplatí, ak ide o uzatvorenie novej učebnej zmluvy podľa odseku 9.
(3)
Učebná zmluva obsahuje
a)
identifikačné údaje zamestnávateľa,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia zákonného zástupcu žiaka, ak ide o neplnoletého žiaka,
c)
meno, priezvisko a dátum narodenia žiaka,
d)
identifikačné údaje strednej odbornej školy žiaka,
e)
záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností v systéme duálneho vzdelávania,
f)
záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek,
g)
študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom sa bude žiak pripravovať,
h)
formu praktického vyučovania,
i)
miesto výkonu praktického vyučovania,
j)
organizáciu štúdia vrátane časového harmonogramu praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
k)
hmotné zabezpečenie žiaka,
l)
finančné zabezpečenie žiaka,
m)
spôsob zabezpečovania vzájomných práv a povinností zmluvných strán,
n)
spôsob ukončenia zmluvného vzťahu,
o)
dátum a podpis zmluvných strán.
(4)
Učebná zmluva musí mať písomnú formu.
(5)
Zmluvný vzťah založený učebnou zmluvou sa končí dňom, keď
a)
žiak prestáva byť žiakom školy,7)
b)
žiak so súhlasom zamestnávateľa prestúpi na inú strednú školu, s ktorou zamestnávateľ nemá uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,
c)
žiak so súhlasom zamestnávateľa zmení študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom sa praktické vyučovanie nevykonáva v systéme duálneho vzdelávania alebo
d)
došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa § 16 ods. 7 písm. a).
(6)
Učebnú zmluvu možno ukončiť aj písomnou výpoveďou z dôvodov podľa odseku 7 alebo odseku 8 s výpovednou lehotou najmenej tri mesiace.
(7)
Zamestnávateľ môže vypovedať učebnú zmluvu, len ak žiak
a)
stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností, na ktoré sa pripravuje,
b)
nastúpil na výkon trestu odňatia slobody,
c)
opakovane porušuje vnútorné predpisy zamestnávateľa alebo
d)
sa najmenej tri vyučovacie dni v priebehu školského roka bez ospravedlnenia nezúčastnil na odbornom vzdelávaní a príprave.
(8)
Žiak môže vypovedať učebnú zmluvu, len ak
a)
stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností, na ktoré sa pripravuje alebo
b)
zamestnávateľ opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z učebnej zmluvy.
(9)
Ak došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu založeného učebnou zmluvou podľa odseku 5 písm. d) z dôvodov podľa § 16 ods. 6, stredná odborná škola môže zabezpečiť praktické vyučovanie žiakov v systéme duálneho vzdelávania v tom istom študijnom odbore alebo v tom istom učebnom odbore u iného zamestnávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, ak tento zamestnávateľ uzatvorí so žiakmi novú učebnú zmluvu.
(10)
Zamestnávateľ najneskôr do 15 dní odo dňa uzatvorenia učebnej zmluvy alebo novej učebnej zmluvy podľa odseku 9 zašle jeden rovnopis strednej odbornej škole a písomne oznámi jej uzatvorenie príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii. Ak došlo k ukončeniu učebnej zmluvy, zamestnávateľ bezodkladne písomne oznámi túto skutočnosť strednej odbornej škole a príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii.
§ 20
Vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy
(1)
Obsah a rozsah odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania určujú vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy, ktoré sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie a prípravu.
(2)
Vzorový učebný plán pre príslušný študijný odbor, vzorový učebný plán pre príslušný učebný odbor, vzorové učebné osnovy pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného študijného odboru a vzorové učebné osnovy pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného učebného odboru vypracúva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) v spolupráci s príslušnou stavovskou organizáciou alebo s príslušnou profesijnou organizáciou, ktorá má vecnú pôsobnosť k študijnému odboru alebo k učebnému odboru.
(3)
Vzorový učebný plán určuje celkový týždenný počet vyučovacích hodín študijného odboru alebo učebného odboru rozpracovaný podľa jednotlivých ročníkov.
(4)
Vzorový učebný plán
a)
učebného odboru, ktorého absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 80 % vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín,
b)
učebného odboru, ktorého absolvovaním žiak získa stredné odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 60 % vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín,
c)
študijného odboru, ktorého absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 50 % vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín,
d)
študijného odboru, ktorého absolvovaním žiak získa vyššie odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 50 % vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín.
(5)
Vzorová učebná osnova vymedzuje ciele, obsah a rozsah odborného vzdelávania a prípravy pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety podľa vzorového učebného plánu príslušného študijného odboru alebo podľa vzorového učebného plánu príslušného učebného odboru.
Zamestnávateľ v procese praktického vyučovania
§ 21
(1)
Zamestnávateľ, na pracovisku ktorého sa vykonáva praktické vyučovanie podľa § 8, sa vyjadruje k školskému vzdelávaciemu programu pre odborné vzdelávanie a prípravu. Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, sa podieľa na tvorbe školského vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie a prípravu.
(2)
Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, môže predkladať príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii návrhy na zmenu alebo doplnenie vzorového učebného plánu pre príslušný študijný odbor alebo vzorového učebného plánu pre príslušný učebný odbor a vzorových učebných osnov pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného študijného odboru alebo vzorových učebných osnov pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného učebného odboru.
(3)
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa praktické vyučovanie vykonávalo
a)
v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
b)
cvičnou prácou a produktívnou prácou, ktoré zodpovedajú povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak pripravuje a
c)
pod vedením majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe, učiteľa umeleckej praxe alebo inštruktora.
(4)
Zamestnávateľ je povinný pri výkone praktického vyučovania zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci žiakov a plniť povinnosti ustanovené osobitnými predpismi.8)
(5)
Zamestnávateľ je povinný pravidelne informovať strednú odbornú školu žiaka, ktorý u neho vykonáva praktické vyučovanie, o všetkých skutočnostiach súvisiacich s výkonom praktického vyučovania. Túto informačnú povinnosť plní prostredníctvom pedagogického zamestnanca strednej odbornej školy, ktorého určí riaditeľ strednej odbornej školy po dohode so zamestnávateľom.
(6)
Zamestnávateľ je povinný pedagogickému zamestnancovi podľa odseku 5 umožniť vstup na miesto výkonu praktického vyučovania za účelom dohľadu nad dodržiavaním podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu žiaka.
(7)
Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, vydá vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania, ktorý zverejní na viditeľnom mieste na pracovisku praktického vyučovania. Vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania obsahuje organizáciu praktického vyučovania, prevádzku a vnútorný režim pracoviska praktického vyučovania, opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia a majetku a ďalšie podrobnosti súvisiace s účasťou žiakov na praktickom vyučovaní. Vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania môže byť vydaný aj ako súčasť vnútorných predpisov zamestnávateľa.
(8)
Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, je povinný uhradiť strednej odbornej škole zodpovedajúcu časť nákladov na praktické vyučovanie podľa § 10 ods. 5, ak
a)
časť praktického vyučovania sa vykonáva v dielni pod vedením majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy alebo
b)
praktické vyučovanie sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania pod vedením majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy.
(9)
Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, je povinný bezodkladne oznámiť príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii, ktorá mu vydala osvedčenie, že prestal spĺňať podmienky podľa § 12 alebo, že došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní.
(10)
Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, deleguje svojho zástupcu do skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, predmetovej maturitnej komisie pre odbornú zložku maturitnej skúšky alebo do skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku.
§ 22
Inštruktor
(1)
Inštruktor je fyzická osoba, pod vedením ktorej žiak vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak
a)
je v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom alebo je zamestnávateľom, ktorý je samostatne zárobkovo činná osoba,
b)
dosiahla najmenej
1.
stredné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore alebo v príbuznom učebnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje,
2.
úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje, alebo
3.
vyššie odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje,
c)
vykonávala najmenej tri roky povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný odbor alebo v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný učebný odbor, v ktorom sa žiak pripravuje,
d)
má preukaz alebo iný doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť, ak sa na výkon príslušného povolania takáto odborná spôsobilosť vyžaduje a
e)
má potvrdenie o absolvovaní prípravy inštruktora vydané príslušnou stavovskou organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou zameranej na
1.
zabezpečenie práv a povinností žiaka pri praktickom vyučovaní,
2.
organizáciu praktického vyučovania,
3.
opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní,
4.
vzdelávacie štandardy pre praktické vyučovanie pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor,
5.
vzorový učebný plán pre príslušný študijný odbor alebo vzorový učebný plán pre príslušný učebný odbor a vzorové učebné osnovy pre odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax príslušného študijného odboru alebo vzorové učebné osnovy pre odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax príslušného učebného odboru, ak bude vykonávať činnosť inštruktora na pracovisku praktického vyučovania a
6.
spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka.
(2)
Fyzická osoba, ktorá prvý krát začne vykonávať činnosť inštruktora a nespĺňa podmienku podľa odseku 1 písm. e), splní ju najneskôr do jedného roka od začiatku výkonu činnosti inštruktora.
Stredná odborná škola v procese praktického vyučovania
§ 23
(1)
Stredná odborná škola prerokuje školský vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu s príslušnou stavovskou organizáciou alebo s príslušnou profesijnou organizáciou, ktorá má vecnú pôsobnosť k študijnému odboru alebo k učebnému odboru, v ktorom stredná odborná škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu, ak žiaci strednej odbornej školy
a)
nevykonávajú praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa a
b)
nepripravujú sa v systéme duálneho vzdelávania.
(2)
Stredná odborná škola prerokuje školský vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu so zamestnávateľom, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania.
(3)
Stredná odborná škola vypracuje školský vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu v spolupráci so zamestnávateľom, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
(4)
Stredná odborná škola môže predkladať zamestnávateľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, návrhy na zmenu alebo doplnenie vzorového učebného plánu pre príslušný študijný odbor alebo vzorového učebného plánu pre príslušný učebný odbor a vzorových učebných osnov pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného študijného odboru alebo vzorových učebných osnov pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného učebného odboru.
(5)
Stredná odborná škola je povinná pravidelne informovať zamestnávateľa o všetkých dôležitých skutočnostiach súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom žiaka. Túto informačnú povinnosť plní prostredníctvom pedagogického zamestnanca podľa § 21 ods. 5.
(6)
Stredná odborná škola môže poskytnúť zamestnávateľovi zodpovedajúci počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, ak zamestnávateľ nezamestnáva
a)
majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe alebo
b)
potrebný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe.
§ 24
Centrum odborného vzdelávania a prípravy
(1)
Stredná odborná škola môže popri svojom názve používať aj označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy, ak
a)
spĺňa podmienky uvedené v odseku 2 pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor,
b)
zriaďovateľ strednej odbornej školy udelí na to písomný súhlas a
c)
rozhodne o tom príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „krajská rada“) .
(2)
Stredná odborná škola, ktorá má oprávnenie používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy,
a)
spolupracuje so zamestnávateľom v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,
b)
má odporúčané učebné priestory a odporúčané vybavenie učebných priestorov určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,
c)
je vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu,9) pripravujúceho na povolanie, skupinu povolaní alebo odborných činností súvisiacich s príslušným študijným odborom alebo s príslušným učebným odborom, v ktorom stredná odborná škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu a
d)
spĺňa ďalšie kritériá určené vnútorným predpisom, ktorý príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vydala na tento účel.
(3)
Stredná odborná škola, ktorá má oprávnenie používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy, na vonkajšom označení uvedie „Centrum odborného vzdelávania a prípravy“.
Žiak v procese praktického vyučovania
§ 25
(1)
Žiak je povinný zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní
a)
podľa časového harmonogramu praktického vyučovania a
b)
pod vedením majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe, učiteľa umeleckej praxe alebo inštruktora.
(2)
Žiak počas praktického vyučovania vykonáva len cvičnú prácu a produktívnu prácu, ktoré zodpovedajú povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak pripravuje.
(3)
Žiak, ktorý vykonáva praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, je povinný dodržiavať vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania.
(4)
Ak žiak počas praktického vyučovania preukázateľne úmyselne spôsobí škodu a túto škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu, stredná odborná škola alebo zamestnávateľ môže od žiaka požadovať náhradu škody. Náhrada škody nesmie u jednotlivého žiaka presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku minimálnej mzdy.10)
(5)
Žiak má počas praktického vyučovania práva a povinnosti zamestnanca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovené podľa osobitného predpisu.11)
Koordinácia odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce
§ 28
(1)
Koordinácia odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce sa uskutočňuje na
a)
celoštátnej úrovni a
b)
úrovni samosprávneho kraja.
(2)
Na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na celoštátnej úrovni sa zúčastňujú
a)
ústredné orgány štátnej správy
1.
ministerstvo školstva,
2.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“),
3.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“),
4.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
5.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
6.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
7.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
8.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
b)
samosprávne kraje,
c)
stavovské organizácie a profesijné organizácie,
d)
združenia odborových zväzov.17)
(3)
Na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na úrovni samosprávneho kraja sa zúčastňujú
a)
samosprávny kraj,
b)
okresný úrad v sídle kraja,
c)
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v sídle kraja,
d)
regionálne komory stavovských organizácií, profesijné organizácie a zamestnávatelia, ktorí prispievajú k rozvoju regionálnej zamestnanosti,
e)
zástupcovia zamestnancov,18)
f)
zriaďovatelia19) stredných škôl v samosprávnom kraji,
§ 29
Ministerstvo školstva
(1)
Ministerstvo školstva
a)
určuje sústavu odborov vzdelávania a obsah odborného vzdelávania a prípravy v súčinnosti so samosprávnymi krajmi, stavovskými organizáciami, profesijnými organizáciami a ministerstvami podľa § 28 ods. 2 písm. a) tretieho až ôsmeho bodu,
b)
vypracúva v spolupráci so stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle,
c)
vypracúva v spolupráci so stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy a
d)
tvorí strategické, koncepčné a metodické dokumenty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
(2)
Ministerstvo školstva v spolupráci s inštitúciami podľa § 28 ods. 2 každoročne vypracúva
a)
zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,
b)
zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a
c)
zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky, ktorý ku každému v ňom určenému študijnému odboru a učebnému odboru obsahuje aj príslušnú strednú odbornú školu s uvedením počtu tried prvého ročníka pre prijímacie konanie pre nasledujúci školský rok.
(3)
Ministerstvo školstva pri tvorbe zoznamov podľa odseku 2 postupuje podľa
a)
analýz a prognóz vývoja na trhu práce,
b)
informácie o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov,
c)
odvetvových koncepcií odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností a
d)
regionálnych stratégií výchovy a vzdelávania v stredných školách.
(4)
Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, ministerstvo školstva po prerokovaní v rade vlády vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle každoročne do 31. januára.
(5)
Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky, ministerstvo školstva po prerokovaní v rade vlády vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle každoročne do 15. septembra.
(6)
Ministerstvo školstva môže na návrh zriaďovateľa strednej školy, príslušnej stavovskej organizácie, príslušnej profesijnej organizácie alebo príslušného ministerstva podľa § 28 ods. 2 písm. a) štvrtého až ôsmeho bodu rozhodnúť o zvýšení počtu tried prvého ročníka stredných škôl určeného podľa § 31 ods. 2.
(7)
Ministerstvo školstva vykonáva overenie spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 37.
§ 30
Ďalšie ústredné orgány štátnej správy
(2)
Ministerstvo zdravotníctva v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy podľa § 29 ods. 1 písm. b) a d) a § 32 ods. 2 písm. k).
(3)
Príslušné ministerstvo podľa § 28 ods. 2 písm. a) štvrtého až ôsmeho bodu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy najmenej raz za štyri roky vypracúva a predkladá rade vlády odvetvovú koncepciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania, skupiny povolaní a odborných činností vo svojej pôsobnosti.
§ 31
Samosprávny kraj
(1)
Samosprávny kraj v spolupráci s inštitúciami podľa § 28 ods. 3 písm. b) až f) každoročne aktualizuje regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce. Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách samosprávny kraj po prerokovaní v krajskej rade a rade vlády vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle každoročne do 30. septembra.
(2)
Samosprávny kraj po prerokovaní v krajskej rade určuje do 31. októbra všeobecne záväzným nariadením pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu20) pre prijímacie konanie pre nasledujúci školský rok.
(3)
Samosprávny kraj podľa odseku 2 určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl podľa
a)
regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách,
b)
analýz a prognóz o vývoji trhu práce vo svojej územnej pôsobnosti,
c)
násobku predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl určeného ministerstvom školstva každoročne do 30. júna pre každý samosprávny kraj,
d)
spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní,
e)
spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania,
f)
oprávnenia strednej odbornej školy používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy,
g)
percentuálneho podielu evidovaných nezamestnaných absolventov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k počtu absolventov strednej školy v danom študijnom odbore alebo v danom učebnom odbore,
h)
výsledkov monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných Štátnou školskou inšpekciou,
i)
výsledkov hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky,
j)
výsledkov teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej skúšky,
k)
výsledkov z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledkov medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád,
l)
účasti strednej školy v medzinárodných projektoch alebo medzinárodných programoch,
m)
ďalších kritérií určených samosprávnym krajom.
(4)
Samosprávny kraj v oblasti odborného vzdelávania a prípravy zabezpečuje informovanosť žiakov a ich zákonných zástupcov o potrebách trhu práce a o možnostiach odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti.
(5)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú na policajné stredné odborné školy, stredné školy požiarnej ochrany, gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom, stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, študijné odbory, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody a študijné odbory a učebné odbory uvedené v zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky.
§ 32
Stavovská organizácia a profesijná organizácia
(1)
Stavovská organizácia a profesijná organizácia poskytuje podklady a súčinnosť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny pri tvorbe analýz a prognóz vývoja na trhu práce.
(2)
Stavovská organizácia a profesijná organizácia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
a)
prerokúva školský vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu so strednou odbornou školou, ak sa neuplatňuje postup podľa § 21 ods. 1,
b)
podieľa sa na tvorbe normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,
c)
podieľa sa na tvorbe profilov absolventov jednotlivých študijných odborov a učebných odborov,
d)
zabezpečuje prípravu inštruktorov a vydáva potvrdenia o absolvovaní prípravy inštruktora,
e)
podieľa sa na posudzovaní obsahu učebníc a učebných textov,
f)
vyjadruje sa k obsahu záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky,
g)
môže delegovať zástupcu do skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, predmetovej maturitnej komisie pre odbornú zložku maturitnej skúšky a skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku,
h)
rozhoduje o oprávnení strednej odbornej školy používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy,
i)
vedie evidenciu a archivuje rozhodnutia podľa písmena h),
j)
zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam stredných odborných škôl podľa písmena h) a
k)
predkladá ministerstvu školstva návrhy na určenie vecnej pôsobnosti príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom.
(3)
Stavovská organizácia a profesijná organizácia v systéme duálneho vzdelávania
a)
vykonáva overenie spôsobilosti zamestnávateľa k študijnému odboru alebo k učebnému odboru podľa svojej vecnej pôsobnosti,
b)
vedie a zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam odborne spôsobilých osôb na overenie spôsobilosti zamestnávateľa,
c)
vedie evidenciu vydaných osvedčení,
d)
zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam pracovísk praktického vyučovania,
e)
podieľa sa na tvorbe vzorového učebného plánu pre príslušný študijný odbor, vzorového učebného plánu pre príslušný učebný odbor, vzorových učebných osnov pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného študijného odboru a vzorových učebných osnov pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného učebného odboru,
f)
poskytuje súčinnosť Štátnej školskej inšpekcii pri výkone kontrolnej činnosti na pracovisku praktického vyučovania.
(4)
Postup pri výkone pôsobnosti stavovských organizácií a profesijných organizácií v systéme duálneho vzdelávania koordinuje Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania (ďalej len „rada zamestnávateľov“).
(5)
Rada zamestnávateľov je dobrovoľné odborné združenie zástupcov každej stavovskej organizácie a profesijnej organizácie.
(6)
Spôsob vymenúvania členov, dôvody zániku členstva, spôsob rokovania a podrobnosti o činnosti upraví štatút rady zamestnávateľov, ktorý vydá rada zamestnávateľov po prerokovaní v rade vlády.
§ 33
Združenia odborových zväzov a zástupcovia zamestnancov
(1)
Združenia odborových zväzov sa v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podieľajú na vypracovaní
a)
zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,
b)
zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a
c)
zoznamu študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky.
(2)
Zástupcovia zamestnancov sa v oblasti odborného vzdelávania a prípravy vyjadrujú k
a)
hmotnému zabezpečeniu žiakov,
b)
finančnému zabezpečeniu žiakov,
c)
organizácii praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania a
d)
opatreniam na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní na pracovisku zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania.
§ 34
Rada vlády
(1)
Radu vlády zriaďuje vláda Slovenskej republiky ako svoj poradný orgán pre oblasť odborného vzdelávania a prípravy a schvaľuje jej štatút.
(2)
Členovia rady vlády sú vymenovaní zástupcovia inštitúcií koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 28 ods. 2.
§ 35
Krajská rada
(1)
Krajskú radu zriaďuje predseda samosprávneho kraja ako svoj poradný orgán a schvaľuje jej štatút.
(2)
Členovia krajskej rady sú vymenovaní zástupcovia inštitúcií koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 28 ods. 3.
Obmedzenie výkonu pôsobnosti stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie
§ 36
(1)
Ak je niektoré opatrenie stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rozpore s týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi odborné vzdelávanie a prípravu, ministerstvo školstva vyzve stavovskú organizáciu alebo profesijnú organizáciu, aby zabezpečila nápravu a určí jej na to primeranú lehotu.
(2)
Po márnom uplynutí lehoty, ministerstvo školstva môže po prerokovaní v rade vlády obmedziť pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktorej sa opatrenie podľa odseku 1 týka, a dočasne poveriť jej výkonom inú stavovskú organizáciu alebo inú profesijnú organizáciu.
(3)
Ak pominú dôvody, pre ktoré bola obmedzená pôsobnosť stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie, ministerstvo školstva prijaté obmedzenie bezodkladne zruší.
§ 37
(1)
Zamestnávateľ, ktorému príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia zamietla žiadosť podľa § 13 ods. 7, môže podať ministerstvu školstva návrh na overenie spôsobilosti zamestnávateľa do 30 dní od doručenia písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti.
(2)
Návrh na overenie spôsobilosti zamestnávateľa obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2 a 3.
(3)
Po doručení návrhu na overenie spôsobilosti zamestnávateľa ministerstvo školstva vykoná jeho odborné posúdenie.
(4)
Na základe odborného posúdenia ministerstvo školstva návrh na overenie spôsobilosti zamestnávateľa písomným oznámením zamietne alebo zabezpečí vykonanie obhliadky priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia.
(5)
Ak na základe obhliadky priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia, ministerstvo školstva zistí, že zamestnávateľ nespĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, návrh na overenie spôsobilosti zamestnávateľa písomným oznámením zamietne.
(6)
Ak na základe obhliadky priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia, ministerstvo školstva zistí, že zamestnávateľ spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, vydá zamestnávateľovi osvedčenie. Osvedčenie obsahuje náležitosti podľa § 13 ods. 9 písm. a) až f) a vydáva sa na sedem rokov.
(7)
Zamestnávateľ, ktorému príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia zamietla pokračovanie v poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania po opakovanom overení spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14, môže podať ministerstvu školstva návrh na opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa do 30 dní od doručenia písomného oznámenia o zamietnutí.
(8)
Pri opakovanom overení spôsobilosti zamestnávateľa ministerstvo školstva vykoná obhliadku pracoviska praktického vyučovania a jeho materiálno-technického zabezpečenia zameranú na splnenie podmienok podľa § 12 ods. 3 alebo ods. 4.
(9)
Pri opakovanom overení spôsobilosti zamestnávateľa ministerstvo školstva postupuje podľa odseku 5 a 6.
(10)
Na zamestnávateľa, ktorému bolo vydané osvedčenie podľa odseku 6, sa vzťahuje povinnosť podľa § 13 ods. 11.
Fond
§ 38
(1)
Fond je neštátny účelový fond, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy.
(2)
Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá je zapísaná v obchodnom registri.
(3)
Podrobnosti o činnosti fondu a jeho organizácii upravuje štatút fondu.
§ 39
Orgány fondu
(1)
Orgány fondu sú
a)
rada fondu,
b)
riaditeľ fondu,
c)
dozorná rada fondu.
(2)
Funkcie člena rady fondu, riaditeľa fondu a člena dozornej rady fondu sú nezlučiteľné.
§ 40
Rada fondu
(1)
Najvyšším orgánom fondu je rada fondu. Vykonáva správu fondu a riadi jeho činnosť.
(2)
Členmi rady fondu sú členovia rady vlády podľa § 34. Predsedom rady fondu je minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
(3)
Do pôsobnosti rady fondu patrí najmä
a)
rozhodovanie o poskytnutí prostriedkov z fondu a ich výške,
b)
vymenúvanie a odvolávanie členov dozornej rady fondu,
c)
vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa fondu,
d)
schvaľovanie štatútu fondu a rokovacieho poriadku rady fondu,
e)
schvaľovanie rozpočtu fondu,
f)
schvaľovanie ročnej účtovnej závierky fondu a výročnej správy o hospodárení a činnosti fondu za predchádzajúci kalendárny rok,
g)
schvaľovanie plánu činnosti fondu na nasledujúci kalendárny rok.
(4)
Členstvo v rade fondu je čestné a nezastupiteľné.
§ 41
Riaditeľ fondu
(1)
Riaditeľ fondu je štatutárnym orgánom fondu, ktorý koná v mene fondu vo všetkých veciach okrem tých vecí, ktoré sú týmto zákonom alebo štatútom fondu vyhradené rade fondu alebo dozornej rade fondu. Za svoju činnosť zodpovedá rade fondu.
(2)
Riaditeľ fondu sa môže zúčastňovať na zasadnutiach rady fondu s poradným hlasom.
(3)
Riaditeľ fondu zodpovedá za
a)
plnenie rozhodnutí rady fondu,
b)
riadne vedenie účtovníctva fondu,
c)
zostavenie návrhu rozpočtu fondu,
d)
vypracúvanie ročnej účtovnej závierky fondu a výročnej správy o hospodárení a činnosti fondu a ich predloženie rade fondu a dozornej rade,
e)
vypracúvanie návrhov štatútu fondu a rokovacieho poriadku rady fondu a ich predloženie rade fondu,
f)
vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti fondu,
g)
predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov rade fondu,
h)
uzatváranie zmlúv o poskytnutí prostriedkov fondu so žiadateľmi o poskytnutie prostriedkov fondu v súlade s rozhodnutiami rady fondu,
i)
kontrolu dodržiavania podmienok zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov fondu,
j)
vymáhanie zmluvných pokút alebo iných sankcií za porušenie zmluvných podmienok,
k)
plnenie ostatných úloh uložených radou fondu.
§ 42
Dozorná rada
(1)
Dozorná rada je kontrolný a dozorný orgán fondu, ktorý kontroluje činnosť fondu a hospodárenie s prostriedkami fondu.
(2)
Dozorná rada má päť členov. Funkčné obdobie členov dozornej rady je dvojročné a do funkcie môžu byť zvolení najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(3)
Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu dozornej rady.
(4)
Dozorná rada najmä
a)
dohliada na hospodárne a účelné nakladanie s prostriedkami fondu,
b)
preskúmava návrh rozpočtu, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení a činnosti fondu a stanoviská k nim predkladá rade fondu,
c)
kontroluje činnosť riaditeľa fondu pri plnení rozhodnutí rady fondu a vo veciach súvisiacich s činnosťou fondu,
d)
schvaľuje svoj rokovací poriadok,
e)
predkladá rade fondu návrh na odvolanie riaditeľa fondu,
f)
informuje radu fondu o výsledku vykonaných kontrol.
(5)
Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti a hospodárenia fondu.
(6)
Členstvo v dozornej rade je čestné a nezastupiteľné.
§ 43
Zdroje fondu
Zdrojmi fondu sú
a)
dary a príspevky od tuzemských fyzických osôb a právnických osôb okrem orgánov štátnej správy a dary a príspevky zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
b)
dobrovoľné príspevky od zamestnávateľov, stavovských organizácií a profesijných organizácií,
c)
úroky z prostriedkov fondu,
d)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
e)
iné zdroje podľa osobitného predpisu.21)
§ 44
Použitie prostriedkov fondu
(1)
Prostriedky fondu možno použiť na financovanie
a)
modernizácie materiálno-technického vybavenia strednej odbornej školy, pracoviska zamestnávateľa a pracoviska praktického vyučovania nad rámec normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,
b)
kontinuálneho vzdelávania učiteľov odborných predmetov, majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe a prípravy inštruktorov,
c)
správy fondu.
(2)
Prostriedky fondu použité na financovanie správy fondu, okrem nákladov na vedenie účtov a bankové služby, nesmú za rok prekročiť 2% ročného príjmu fondu.
§ 45
Poskytovanie prostriedkov fondu
(1)
Prostriedky fondu možno poskytnúť len strednej odbornej škole alebo zamestnávateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie prostriedkov z fondu.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
základné údaje o strednej odbornej škole alebo zamestnávateľovi,
b)
výšku požadovaných prostriedkov,
c)
navrhovaný účel a spôsob ich použitia,
d)
odôvodnenie žiadosti.
(3)
Rada fondu rozhodne o poskytnutí prostriedkov z fondu do 90 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nespĺňa náležitosti podľa odseku 2 alebo má iné nedostatky, riaditeľ fondu vyzve, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, rada fondu žiadosť zamietne.
(4)
Na poskytnutie prostriedkov z fondu nie je právny nárok.
(5)
Ak rada fondu rozhodne o poskytnutí prostriedkov z fondu žiadateľovi, riaditeľ fondu do 15 dní odo dňa rozhodnutia rady fondu vyzve žiadateľa na uzavretie zmluvy. Ak rada fondu žiadosti nevyhovie, oznámi to riaditeľ fondu písomne žiadateľovi do desiatich dní odo dňa rozhodnutia rady fondu.
(6)
Zmluva o poskytnutí prostriedkov fondu obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
účel a výšku poskytnutých prostriedkov,
c)
podmienky použitia poskytnutých prostriedkov,
d)
zmluvnú pokutu alebo iné sankcie za porušenie zmluvných podmienok.
e)
dátum a podpisy zmluvných strán.
(7)
Prostriedky fondu možno použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté podľa rozhodnutia rady fondu a za podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí prostriedkov fondu. Nepoužité prostriedky je žiadateľ povinný bezodkladne vrátiť fondu.
(8)
Žiadatelia, ktorým sa poskytli prostriedky z fondu, sú povinní podávať fondu písomné informácie o spôsobe ich použitia najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
(9)
Ak žiadateľ neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný vrátiť ich fondu a zaplatiť zmluvnú pokutu alebo iné sankcie za porušenie zmluvných podmienok.
§ 46
Hospodárenie fondu
(1)
Hospodárenie fondu sa riadi rozpočtom fondu na príslušný kalendárny rok.
(2)
Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom účte v peňažnom ústave na území Slovenskej republiky.
(3)
Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá rada fondu.
(4)
Fond je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu.22) Hospodárenie s prostriedkami fondu, účtovná závierka a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou musia byť overené audítorom.
(5)
Zostatok prostriedkov fondu prechádza do nasledujúceho roka.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 47
Splnomocňovacie ustanovenia
Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
sústavu odborov vzdelávania pre stredné školy, ich nadväznosť, dĺžku vzdelávania v jednotlivých odboroch vzdelávania a najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo učiteľa umeleckej praxe a
b)
vecnú pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom,
Spoločné ustanovenia
§ 48
(1)
Praktické vyučovanie sa môže vykonávať aj v období školských prázdnin. Ak sa praktické vyučovanie vykonáva v období školských prázdnin, obdobie školského vyučovania sa skráti o taký počet vyučovacích dní, ktorý zodpovedá počtu dní praktického vyučovania v období školských prázdnin.
(2)
Praktické vyučovanie sa organizuje tak, aby súčet týždenného počtu vyučovacích dní teoretického vyučovania a týždenného počtu vyučovacích dní praktického vyučovania nepresiahol päť dní; v dňoch pracovného pokoja sa vyučovanie nevykonáva.
§ 49
(1)
Teoretické vyučovanie žiaka sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu.23)
(2)
Pri náležitostiach odborného vzdelávania a prípravy v strednej odbornej škole neupravených týmto zákonom sa postupuje podľa osobitných predpisov.24)
(3)
Pri spracovaní osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.25)
§ 50
Praktické vyučovanie žiaka odborného učilišťa
Praktické vyučovanie žiaka odborného učilišťa sa môže vykonávať na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania za splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom pre praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa alebo pre praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
§ 51
Stredné odborné školy v pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy
(1)
V stredných zdravotníckych školách sa neposkytuje odborné vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania.
(2)
Praktické vyučovanie v strednej zdravotníckej škole sa vykonáva v odbornej učebni, ktorá je súčasťou strednej zdravotníckej školy, alebo v zdravotníckom zariadení po splnení podmienok podľa § 8.
(3)
Odborný výcvik v zdravotníckom učebnom odbore a odborná prax v zdravotníckom študijnom odbore sa vykonáva pod vedením osoby s odbornou spôsobilosťou.26)
(4)
Prípravu inštruktora, pod vedením ktorého sa vykonáva praktické vyučovanie žiaka strednej zdravotníckej školy, podľa § 22 ods. 1 písm. e) a vydávanie potvrdenia o absolvovaní prípravy inštruktora zabezpečuje Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.
(5)
Tento zákon sa nevzťahuje na praktické vyučovanie žiaka policajnej strednej odbornej školy a žiaka strednej školy požiarnej ochrany.
§ 52
Vzťah k správnemu poriadku
(1)
Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem konania podľa § 29 ods. 6.
(2)
Návrh na začatie konania podľa § 29 ods. 6 možno podať do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia podľa § 31 ods. 2.
(3)
Účastníkom konania podľa § 29 ods. 6 je aj samosprávny kraj, ak ide o návrh, ktorý nepodal samosprávny kraj ako zriaďovateľ strednej školy.
Prechodné ustanovenia
§ 53
(1)
Typ strednej odbornej školy podľa predpisov účinných do 31. marca 2015, ktorým je stredná odborná škola, stredná priemyselná škola a stredná umelecká škola, sa stane typom strednej odbornej školy podľa tohto zákona, ktorým je stredná odborná škola s prívlastkom, stredná priemyselná škola s prívlastkom a stredná umelecká škola s prívlastkom, najneskôr do 31. augusta 2018.
(2)
Stredná pedagogická škola, škola úžitkového výtvarníctva, dopravná akadémia, pedagogická a kultúrna akadémia, pedagogická a sociálna akadémia a technická akadémia, ktorá je typom strednej odbornej školy podľa predpisov účinných do 31. marca 2015, sa stane typom strednej odbornej školy podľa tohto zákona, ktorým je stredná odborná škola s prívlastkom, stredná priemyselná škola s prívlastkom a stredná umelecká škola s prívlastkom, najneskôr do 31. augusta 2018.
§ 54
(1)
Zriaďovateľ strediska praktického vyučovania zriadeného podľa predpisov účinných do 31. marca 2015 určí, či sa stredisko praktického vyučovania stane dielňou alebo pracoviskom praktického vyučovania podľa tohto zákona.
(2)
Ak sa stredisko praktického vyučovania stane dielňou, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych a iných právnych vzťahov strediska praktického vyučovania prechádzajú na príslušnú strednú odbornú školu.
(3)
Stredisko praktického vyučovania sa môže stať pracoviskom praktického vyučovania, ak splní podmienky podľa § 12 a 13. Ak sa stredisko praktického vyučovania stane pracoviskom praktického vyučovania, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych a iných právnych vzťahov strediska praktického vyučovania prechádzajú na zamestnávateľa, ktorého organizačnou súčasťou je príslušné pracovisko praktického vyučovania.
(4)
Stredisko praktického vyučovania sa môže stať dielňou alebo pracoviskom praktického vyučovania najneskôr do 15. augusta 2018.
(5)
Zriaďovateľ strediska praktického vyučovania písomne oznámi ministerstvu školstva zmenu strediska praktického vyučovania na dielňu alebo zmenu strediska praktického vyučovania na pracovisko praktického vyučovania, najneskôr do 15 dní od uskutočnenia tejto zmeny.
(6)
Ak sa stredisko praktického vyučovania nestane dielňou alebo pracoviskom praktického vyučovania, zaniká k 31. augustu 2018.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa rovnako vzťahujú aj na pracovisko praktického vyučovania zriadené podľa predpisov účinných do 31. marca 2015.
§ 55
(1)
Žiadosť o overenie spôsobilosti zamestnávateľa pre školský rok 2015/2016 doručí zamestnávateľ príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii do 10. apríla 2015.
(2)
Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vykoná overenie spôsobilosti zamestnávateľa a po splnení podmienok podľa § 12 vydá zamestnávateľovi osvedčenie do 30. apríla 2015.
(3)
Po vydaní osvedčenia podľa odseku 2 zamestnávateľ bezodkladne uzatvorí so strednou odbornou školou zmluvu o duálnom vzdelávaní.
(4)
Uchádzač pre prijímacie konanie pre školský rok 2015/2016 do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, priloží potvrdenie k prihláške na vzdelávanie najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
§ 56
(1)
Fyzická osoba, ktorá vykonávala činnosť inštruktora podľa predpisov účinných do 31. marca 2015, absolvuje prípravu inštruktora podľa § 22 ods. 1 písm. e) najneskôr do 31. augusta 2016.
(2)
Do 31. augusta 2019 môže vykonávať činnosť inštruktora aj fyzická osoba, ktorá nespĺňa podmienku podľa § 22 ods. 1 písm. b) druhého bodu, ak dosiahla stredné odborné vzdelanie v príbuznom učebnom odbore.
(3)
Do 31. augusta 2019 môže vykonávať činnosť inštruktora aj fyzická osoba, ktorá nespĺňa podmienku podľa § 22 ods. 1 písm. b) tretieho bodu, ak dosiahla stredné odborné vzdelanie v príbuznom učebnom odbore alebo úplné stredné odborné vzdelanie v príbuznom študijnom odbore.
§ 57
(1)
Praktické vyučovanie žiaka, ktoré sa začalo pred 1. aprílom 2015, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2015.
(2)
Konanie o návrhu na zvýšenie počtu tried prvého ročníka stredných škôl, ktoré sa začalo pred 1. aprílom 2015, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2015.
(3)
Stredná odborná škola, ktorá pôsobila ako centrum odborného vzdelávania a prípravy podľa predpisov účinných do 31. marca 2015, môže používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy podľa tohto zákona.
(4)
Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy podľa tohto zákona je Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy zriadený podľa zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 58
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
čl. I. zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z., vyhlášky č. 113/2012 Z. z., vyhlášky č. 451/2012 Z. z. a vyhlášky č. 156/2014 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z. a zákona č. 14/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
6.
V § 103 ods. 3 sa za slová „majstra odbornej výchovy“ vkladá čiarka a slová „trénera športovej školy, trénera športovej triedy, korepetítora, zahraničného lektora“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 121/1996 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 286/2008 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z. a zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 2 písmeno n) znie:
„n)
plní úlohy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu,1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú písmená o) až r).
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení zákona č. 448/2001 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 172/2008 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z. a zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 1 posledná veta znie: „Komora v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy podľa osobitného predpisu.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 4 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z., zákona č. 176/2004 Z. z., zákona č. 545/2004 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z. a zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 5 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Komora v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy podľa osobitného predpisu.2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
§ 5a sa vypúšťa.
Čl. VI
Zákon č. 59/1998 Z. z. o Slovenskej banskej komore v znení zákona č. 184/2009 Z. z. a zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Komora v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy podľa osobitného predpisu.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.
Čl. VII
Zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z. a zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 3 odsek 3 znie:
„(3)
Komora v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy podľa osobitného predpisu.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VIII
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 16/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z. a zákona č. 32/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 11 ods. 2 písm. c) sa za slová „rozvoja samosprávneho kraja,“ vkladajú slová „regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách,“.
Čl. IX
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z. a zákona č. 32/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
žiaka strednej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktické vyučovanie podľa osobitného predpisu7aa) a študenta vysokej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktickú výučbu alebo odbornú prax podľa osobitného predpisu7aaa) a“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7aa a 7aaa znejú:
„7aa)
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7aaa)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 4 ods. 2 prvej vete sa slová „žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní a v období odbornej (výrobnej) praxe“ nahrádzajú slovami „žiaka strednej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktické vyučovanie podľa osobitného predpisu7aa) a študenta vysokej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktickú výučbu alebo odbornú prax podľa osobitného predpisu7aaa)“.
3.
V § 17 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
žiak strednej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní podľa osobitného predpisu7aa) a študent vysokej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickej výučbe alebo odbornej praxi podľa osobitného predpisu, 7aaa)“.
Čl. XI
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
2.
V § 1, § 14 ods. 6 písm. a) a b), nadpise siedmej časti, § 15 ods. 1, nadpise § 16 a nadpise § 23 sa slová „škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škôl a školských zariadení“.
3.
V § 5 ods. 4 písm. m) a ods. 6 písm. c) sa vypúšťajú slová „(§ 35)“.
4.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy22) zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete stredné školy.“.
5.
V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).
6.
V § 9 ods. 8 písm. g) sa vypúšťajú slová „stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania,“.
7.
V § 9 sa odsek 8 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
určuje všeobecne záväzným nariadením počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti podľa osobitného predpisu.36a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a)
§ 31 ods. 2 a 3 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
8.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a strediská praktického vyučovania“.
10.
V § 12 ods. 3 písm. b) sa slová „a v“ nahrádzajú čiarkou a za slová „zariadeniach“ sa vkladajú slová „a pracoviskách praktického vyučovania“.
11.
V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
predkladá príslušnej inštitúcii podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce38) po zistení závažných nedostatkov vo výchove a vzdelávaní návrh na zrušenie osvedčenia o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.38a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 38 a 38a znejú:
„38)
§ 28 ods. 2 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z.
38a)
§ 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z.“.
12.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťa čiarka za slovom „zariadeniach“ a slová „v strediskách praktického vyučovania“.
13.
V § 13 ods. 9 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „alebo zamestnávateľ, ktorého je pracovisko praktického vyučovania organizačnou súčasťou“ a na konci tretej vety sa pripájajú tieto slová: „alebo zamestnávateľovi, ktorého je pracovisko praktického vyučovania organizačnou súčasťou“.
14.
V § 13 sa odsek 13 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
poskytuje kontrolovanému subjektu poradenskú pomoc pri odstraňovaní zistených nedostatkov.“.
15.
V § 13a ods. 1 sa slovo „a“ za slovom „školách“ nahrádza čiarkou a za slovo „zariadeniach“ sa vkladajú slová „a pracoviskách praktického vyučovania“.
16.
V § 14 ods. 5 písm. a) sa za slovami „školských zariadení“ vypúšťa čiarka a slová „stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania“.
17.
V § 14 ods. 6 písmeno e) znie:
„e)
vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a sa vypúšťa.
18.
V § 14 ods. 6 písm. h) sa slová „školy, školského zariadenia alebo strediska praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy alebo školského zariadenia“.
19.
V § 14 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50b sa vypúšťa.
20.
V § 14 ods. 8 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
21.
V § 15 ods. 3 úvodnej vete sa slová „Školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „Školy a školské zariadenia“.
22.
V § 15 ods. 4 úvodnej vete sa slová „školu, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania a pracovisko praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školu a školské zariadenie“.
23.
V § 15 ods. 4 písm. d) sa vypúšťa čiarka za slovom „zariadenia“ a slová „strediska praktického vyučovania, pracoviska praktického vyučovania“.
24.
V § 16 ods. 1 prvá veta znie: „Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené.“.
25.
V § 16 ods. 1 písm. b), i) a j), ods. 2 úvodnej vete, ods. 5, 6 a 8, § 17 ods. 1 úvodnej vete, ods. 2 písm. a) až d), ods. 5, § 18 ods. 4, § 22 ods. 1, ods. 2 úvodnej vete a ods. 2 písm. b) a f) sa slová „školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy alebo školského zariadenia“.
26.
V § 16 ods. 1 písm. f) sa slová „škole, školskom zariadení, stredisku praktického vyučovania alebo pracovisku praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škole alebo školskom zariadení“.
27.
V § 16 ods. 1 písm. g), § 19 ods. 3, § 22 ods. 2 písm. i) a j), § 23 ods. 1 sa slová „škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škola alebo školské zariadenie“.
28.
V § 16 ods. 1 písmeno o) znie:
„o)
vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38) ak ide o strednú odbornú školu,“.
29.
V § 16 ods. 7 písm. a), b), d) a e) sa slová „škôl, školských zariadení, pracovísk praktického vyučovania a stredísk praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škôl a školských zariadení“.
30.
V nadpise § 17, nadpise ôsmej časti, nadpise § 19 a nadpise § 21 sa slová „škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania alebo pracovísk praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škôl alebo školských zariadení“.
31.
V § 17 ods. 1 písm. c) sa slová „škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škola alebo školské zariadenie“ a slová „škole, v školskom zariadení, stredisku praktického vyučovania alebo pracovisku praktického vyučovania“ sa nahrádzajú slovami „škole alebo v školskom zariadení“.
32.
V § 17 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38) ak ide o strednú odbornú školu.“.
33.
V § 17 ods. 4 sa slová „školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy alebo školského zariadenia“ a slová „škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania“ sa nahrádzajú slovami „škola alebo školské zariadenie“.
34.
V § 18 ods. 7 písmeno n) znie:
„n)
vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38) ak ide o strednú odbornú školu,“.
35.
V § 18 ods. 8 písmeno f) znie:
„f)
vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38) ak ide o strednú odbornú školu.“.
36.
V § 19 ods. 1 a 2 a § 23 ods. 2 sa slová „školu, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školu alebo školské zariadenie“.
37.
V § 19 ods. 5 sa slová „školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania alebo pracoviská praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy a školské zariadenia“.
38.
V § 19 ods. 6 sa vypúšťa čiarka za slovom „zariadeniach“ a slová „strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania“.
39.
Nadpis § 20 znie: „Spájanie škôl“.
40.
V § 20 sa vypúšťa odsek 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59 sa vypúšťa.
Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 11.
41.
V § 20 ods. 9 sa vypúšťa čiarka za slovom „školy“ a slová „združenej strednej školy a spojení alebo zlúčení škôl podľa osobitného predpisu60)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60 sa vypúšťa.
42.
V § 20 ods. 10 sa číslovka „10“ nahrádza číslovkou „9“.
43.
V § 21 ods. 1 druhá veta znie: „V názve typu strednej odbornej školy, ktorým je stredná odborná škola s prívlastkom, stredná priemyselná škola s prívlastkom a stredná umelecká škola s prívlastkom sa nemusí uviesť prívlastok.“.
44.
V § 21 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63 sa vypúšťa.
45.
V § 21 ods. 12 sa slová „až 12“ nahrádzajú slovami „až 11“ a za slovom „zariadenia“ sa vypúšťa čiarka a slová „strediská praktického vyučovania alebo pracoviská praktického vyučovania“.
46.
V nadpise § 22 sa slová „školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania a pracoviska praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy a školského zariadenia“.
47.
V § 25 ods. 6 písm. a) sa slová „stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania, ak ho stavovská organizácia nominuje,“ nahrádzajú slovami „inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38) ak ho táto inštitúcia nominuje“.
48.
§ 35 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 78 a 79 sa vypúšťajú.
49.
V § 38 ods. 3 za slovom „g)“ sa vypúšťa čiarka a slová „§ 35“.
50.
V § 38 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a ods. 7“.
Čl. XIII
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z. a zákona č. 377/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Štátne vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie a prípravu vydáva ministerstvo školstva po prerokovaní s inštitúciami koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na celoštátnej úrovni podľa osobitného predpisu;5a) pre zdravotnícke študijné odbory pripravujúce žiakov na výkon zdravotníckeho povolania6) vydáva tieto programy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 28 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 6 ods. 4 písmeno g) znie:
„g)
vzdelávacie štandardy; ak ide o odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré sa poskytuje v systéme duálneho vzdelávania podľa osobitného predpisu,6aa) aj vzorové učebné osnovy,6ab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6aa a 6ab znejú:
„6aa)
Zákon č. 61/2015 Z. z.
6ab)
§ 20 zákona č. 61/2015 Z. z.“.
3.
V § 6 ods. 4 písmeno i) znie:
„i)
rámcové učebné plány; ak ide o odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré sa poskytuje v systéme duálneho vzdelávania aj vzorové učebné plány,6ab)“.
4.
V § 7 ods. 2 sa vypúšťa druhá a tretia veta.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a sa vypúšťa.
5.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Školským vzdelávacím programom môže byť aj program, ktorý je výsledkom experimentálneho overovania, ak tak rozhodne ministerstvo školstva podľa § 14 ods. 12.“.
6.
V § 9 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Učebným plánom v strednej odbornej škole, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, je vzorový učebný plán.“.
7.
V § 9 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Učebnými osnovami v strednej odbornej škole, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, sú vzorové učebné osnovy.“.
8.
V § 9 ods. 7 sa slovo „výchovným“ nahrádza slovom „vzdelávacím“.
9.
V § 14 ods. 6 sa vypúšťajú slová „na základe odborného vyjadrenia recenzenta, ktorého podľa vecného zamerania určí ministerstvo školstva alebo ministerstvo zdravotníctva“.
14.
V § 24 ods. 2 sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „O povolení individuálneho vzdelávania žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, rozhoduje riaditeľ školy po súhlase zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje.“.
15.
V § 24 sa odsek 11 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
na základe odôvodneného návrhu zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania.“.
16.
V § 26 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, môže riaditeľ školy povoliť po súhlase zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje.“.
17.
V § 33 ods. 5 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, po súhlase zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje.“.
18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32b znie:
„32b)
§ 29 ods. 2 písm. a) zákona č. 61/2015 Z. z.“.
19.
§ 33 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Stredná škola organizuje kurz na ochranu života a zdravia a môže organizovať kurz pohybových aktivít v prírode, exkurzie, školské výlety a ďalšie aktivity. Ak ide o neplnoletého žiaka, tieto aktivity organizuje po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka.“.
20.
§ 34 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Prerušenie štúdia žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, alebo zmenu študijného odboru alebo učebného odboru žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, riaditeľ povoľuje po súhlase zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje.“.
21.
V § 35 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou žiadosti o prestup žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, je aj súhlas zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje.“.
22.
V § 35 ods. 4 prvej vete sa za slovom „prestupuje“ vypúšťa čiarka a slová „a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, pre ktorú sa žiak pripravuje“.
23.
V § 37 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „O opakovaní ročníka žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, rozhoduje riaditeľ strednej školy po súhlase zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje.“.
24.
V § 38 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o žiaka strednej odbornej školy, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, aj po súhlase zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje.“.
25.
§ 42 vrátane nadpisu znie:
㤠42
Stredná odborná škola
(1)
Stredná odborná škola je vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá poskytuje žiakom odborné vzdelávanie a prípravu vo vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania zameranom predovšetkým na výkon povolania, skupiny povolaní a odborných činností.
(2)
Stredná odborná škola poskytuje žiakom odborné vzdelávanie a prípravu v členení na teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie. Praktické vyučovanie žiaka strednej odbornej školy upravuje osobitný predpis.6aa)
(3)
Stredná odborná škola poskytuje po úspešnom absolvovaní príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru alebo po úspešnom absolvovaní príslušného vzdelávacieho programu učebného odboru stupeň vzdelania podľa § 16 ods. 4 písm. a), b) a d) a ods. 5.
(4)
Pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b), môže stredná odborná škola organizovať vzdelávanie na získanie tohto stupňa vzdelania, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky vydá stredná odborná škola fyzickej osobe vysvedčenie s doložkou, na ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania.
(5)
Žiak, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študuje v strednej odbornej škole len odborné vyučovacie predmety.“.
26.
§ 43 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 40 a 41 sa vypúšťajú.
27.
V § 44 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Typom konzervatória je hudobné a dramatické konzervatórium a tanečné konzervatórium. Hudobné a dramatické konzervatórium poskytuje žiakom výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore spev, hudba, tanec a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe. Tanečné konzervatórium poskytuje žiakom výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore tanec v osemročnom súvislom vzdelávacom programe.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
28.
§ 44 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Žiak, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študuje na konzervatóriu len odborné vyučovacie predmety.“.
29.
§ 45 vrátane nadpisu znie:
㤠45
Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy
Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy sú
a)
nadstavbové štúdium,
b)
pomaturitné štúdium,
c)
skrátené štúdium.“.
30.
V § 47 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „odborná zložka“)“.
31.
Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47a
Skrátené štúdium
(1)
Skrátené štúdium sa organizuje v učebných odboroch v strednej odbornej škole s cieľom rozšírenia a prehĺbenia kvalifikácie na výkon povolania alebo skupiny povolaní.
(2)
Skrátené štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom vzdelávaní získali najmenej stredné odborné vzdelanie.
(3)
Stredná odborná škola môže organizovať skrátené štúdium v
a)
jednoročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania alebo
b)
dvojročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania.
(4)
Žiak v skrátenom štúdiu študuje len odborné vyučovacie predmety.
(5)
Skrátené štúdium v jednoročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške.
(6)
Skrátené štúdium v dvojročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania sa ukončuje záverečnou skúškou; úspešným ukončením absolvent získa stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. b).“.
32.
V § 48 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti organizácie výchovy a vzdelávania v stredných školách, o dennej forme štúdia a externej forme štúdia a o hodnotení a klasifikácii žiakov stredných škôl.“.
33.
V § 56 ods. 7 sa slová „nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia“ nahrádzajú slovami „nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy a externej formy štúdia“.
34.
V § 57 ods. 1 písm. l) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
35.
V § 58 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vedúceho strediska praktického vyučovania,“.
36.
V § 62 odsek 1 znie:
„(1)
Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.“.
37.
V § 62 odsek 3 znie:
„(3)
Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a v príslušnom školskom roku úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.“.
38.
V § 62 odsek 6 znie:
„(6)
Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.“.
39.
§ 63 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania vydané podľa osobitného predpisu.47aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47aa znie:
„47aa)
§ 17 zákona č. 61/2015 Z. z.“.
40.
V § 64 odsek 3 znie:
„(3)
Orgán miestnej štátnej správy v školstve rozhodne do 30. septembra o počte tried prvého ročníka v stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v študijných odboroch, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody pre prijímacie konanie pre nasledujúci školský rok.“.
41.
V § 65 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o strednú odbornú školu, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, v rámci počtu žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, riaditeľ strednej odbornej školy určí samostatne aj počet žiakov, ktorých možno prijať do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania.“.
42.
V § 65 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, formu prijímacej skúšky, obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania podľa § 66 ods. 6 určí riaditeľ strednej odbornej školy spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať, po prerokovaní v pedagogickej rade školy. Riaditeľ strednej školy je povinný tieto podmienky zverejniť najneskôr v termíne podľa odseku 1; pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
43.
V § 65 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o prijímanie do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, tieto kritériá určí riaditeľ strednej odbornej školy aj spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať.“.
44.
V § 65 ods. 6 sa slová „3 a 4“ nahrádzajú slovami „4 a 5“.
45.
V § 65 ods. 7 sa slová „3 alebo 4“ nahrádzajú slovami „4 alebo odseku 5“ a na konci sa pripája táto veta: „Riaditeľ strednej odbornej školy prijíma samostatne
a)
uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a
b)
ostatných uchádzačov.“.
46.
V § 67 odsek 4 znie:
„(4)
Riaditeľ strednej odbornej školy na základe výsledkov prijímacieho konania prijíma samostatne
a)
uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a
b)
ostatných uchádzačov.“.
47.
V § 68 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o strednú odbornú školu, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, riaditeľ strednej odbornej školy zverejní samostatne zoznam uchádzačov o štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a zoznam ostatných uchádzačov.“.
48.
§ 69 vrátane nadpisu znie:
㤠69
Prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a na nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách
(1)
O počte tried prvého ročníka externej formy štúdia alebo kombinovanej formy štúdia v stredných školách a o počte žiakov v týchto triedach rozhodne riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom každoročne do 30. apríla.
(2)
O počte žiakov v triedach dennej formy štúdia nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy rozhodne riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa každoročne do 30. apríla.
(3)
Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási, do 31. mája. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla. Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania.
(4)
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky, obsah a rozsah prijímacej skúšky, kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium. Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, formu prijímacej skúšky, obsah a rozsah prijímacej skúšky, kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium určí riaditeľ strednej odbornej školy spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať, po prerokovaní v pedagogickej rade školy. Tieto podmienky zverejní najneskôr mesiac pred prvým termínom prijímacích skúšok.
(5)
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy môže určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky. Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, tieto kritériá určí riaditeľ strednej odbornej školy aj spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať.
(6)
Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr desať dní pred termínom konania prijímacích skúšok.
(7)
Prijímacia skúška sa koná v dvoch termínoch. Prvým termínom je posledný úplný júnový týždeň a druhým termínom posledné dva úplné augustové týždne. Deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy.
(8)
Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania uchádzačov, ak sa takéto overenie vyžaduje, je súčasťou prijímacej skúšky.
(9)
Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača na štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania do troch dní odo dňa konania prijímacej skúšky. Pri tomto rozhodovaní berie do úvahy aj zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania.
(10)
Riaditeľ strednej odbornej školy prijíma samostatne
a)
uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a
b)
ostatných uchádzačov.“.
49.
§ 70 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Odseky 1 až 3 sa nevzťahujú na prijímanie uchádzača, ktorý sa bude pripravovať v systéme duálneho vzdelávania.“.
75.
V § 110 ods. 2 sa slová „ministerstvo vnútra“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“)“.
76.
V § 110 ods. 5 sa vypúšťajú slová „§ 43 ods. 4, 5, 9 a 10,“ a slovo „§ 73,“, za číslovku „46“ sa vkladá čiarka a slovo „47a“, číslovka „82“ sa nahrádza číslovkou „83“ a za slová „§ 86 ods. 2 až 5 a 7,“ sa vkladajú slová „§ 87,“.
77.
V § 110 ods. 6 sa slová „§ 83 až 85, § 87“ nahrádzajú slovami „§ 84, 85, 87a“.
78.
V § 111 ods. 6 sa vypúšťa číslovka „43,“.
79.
V § 113 sa vypúšťajú písmená d) a e).
80.
§ 118 sa vypúšťa.
81.
V § 119 sa slová „centier voľného času, školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe,“ nahrádzajú slovami „centier voľného času a“.
82.
V § 157 ods. 1 sa za slovom „zariadeniach“ vypúšťa čiarka a slová „strediskách praktického vyučovania“.
83.
V § 157 ods. 3 písm. a) pätnástom bode sa za slovom „zariadení“ vypúšťa čiarka a slová „stredisku praktického vyučovania“.
84.
V § 157 ods. 3 písm. a) sa za pätnásty bod vkladá nový šestnásty a sedemnásty bod, ktoré znejú:
„16.
učebná zmluva podľa osobitného predpisu,92a)
17.
zmluva o budúcej pracovnej zmluve podľa osobitného predpisu,92b)“.
Doterajší šestnásty až osemnásty bod sa označujú ako osemnásty až dvadsiaty bod.
Poznámky pod čiarou k odkazom 92a a 92b znejú:
„92a)
§ 19 zákona č. 61/2015 Z. z.
92b)
§ 53 Zákonníka práce.“.
85.
V § 157 ods. 5 a ods. 8 písm. b) sa slová „škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škôl a školských zariadení“.
86.
V § 157 ods. 6 sa vypúšťajú slová „stredísk praktického vyučovania, pracovísk praktického vyučovania,“.
87.
V § 157 ods. 7 písm. a) sa slová „školách, školských zariadeniach, strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania,“ nahrádzajú slovami „školách a školských zariadeniach“.
88.
V § 157 ods. 8 písm. a) sa slová „školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy a školské zariadenia“.
89.
V § 157 ods. 9 sa vypúšťajú slová „strediskách praktického vyučovania a“ a slová „strediská praktického vyučovania a“.
90.
V § 158 ods. 1 prvej vete sa slová „Školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „Školy a školské zariadenia“ a druhej vete sa vypúšťajú slová „strediská praktického vyučovania a“.
91.
V § 158 ods. 2 sa slovo „sedemnásteho“ nahrádza slovom „devätnásteho“.
92.
V § 158 ods. 5 sa slová „školou, školským zariadením, strediskom praktického vyučovania a pracoviskom praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školou a školským zariadením“.
93.
Za § 161d sa vkladajú § 161da a 161db, ktoré vrátane nadpisu nad § 161da znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015
§ 161da
Školské hospodárstvo a stredisko odbornej praxe zriadené podľa predpisov účinných do 31. marca 2015 zostáva zachované a vykonáva svoju činnosť za podmienok ustanovených predpismi účinnými do 31. marca 2015 až do svojho vyradenia zo siete škôl a školských zariadení a zrušenia.
§ 161db
Absolvent, ktorý získal vyššie odborné vzdelanie do 31. augusta 2008 a nebolo mu priznané právo používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“ alebo titul „diplomovaný umelec“ so skratkou „DiS.art.“, je oprávnený používať tento titul, ak dĺžka absolvovaného študijného odboru trvala najmenej dva roky. Na písomnú žiadosť absolventa príslušná škola, v ktorej tento študijný odbor absolvoval, alebo jej nástupnícka škola, vydá potvrdenie o práve používať titul. Ak takáto škola alebo jej nástupnícka škola neexistuje, absolvent môže požiadať o potvrdenie o práve používať titul orgán miestnej štátnej správy v školstve, do ktorého územnej pôsobnosti zrušená škola patrila.“.
94.
§ 161e sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Právo používať titul „diplomovaný umelec“ priznané podľa predpisov účinných do 31. augusta 2015 zostáva zachované.“.
Čl. XIV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015 okrem čl. I § 26 a 27, čl. II prvého bodu až piateho bodu, čl. X, čl. XI deviateho bodu, čl. XII a čl. XIII desiateho bodu až trinásteho bodu a päťdesiateho bodu až sedemdesiateho štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2015, a čl. I § 30 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 61/2015 Z. z.
2)
§ 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad § 5 ods. 2 písm. n) zákona Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov.
4)
§ 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).
5)
§ 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.
6)
§ 63 ods. 7 a § 69 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z.
7)
§ 91 a 92 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z.
8)
Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 5 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 152 ods. 3 a 8 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
13)
§ 117 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 462/2008 Z. z.
14)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
15)
16)
§ 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
18)
§ 11a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
19)
§ 19 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
Zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
Napríklad zákon č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
26)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.