54/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.10.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

54
ZÁKON
z 19. marca 2015
o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
občianskoprávnu zodpovednosť za škodu vzniknutú v príčinnej súvislosti s jadrovou udalosťou,
b)
pôsobnosť Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) vo vzťahu k uplatňovaniu tohto zákona,
c)
pôsobnosť Národnej banky Slovenska vo vzťahu k dohliadaným subjektom finančného trhu pri finančnom krytí zodpovednosti za jadrovú škodu a
d)
sankcie za porušenie tohto zákona.
§ 2
Vo veciach občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu sa použijú ustanovenia čl. I ods. 1 písm. a), b), d) až i), k) bodov i), l), čl. II ods. 1 až 6, čl. III, čl. IV ods. 1, 4 a 7, čl. V ods. 2 až 4, čl. VI ods. 2, čl. VII ods. 2 až 4, čl. IX ods. 2, čl. X, čl. XI ods. 1 a 3, čl. XII ods. 1 písm. a) a ods. 3, čl. XIV a čl. XVI Viedenského dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou1) (ďalej len „medzinárodná zmluva“).
§ 3
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Jadrovou udalosťou je akákoľvek udalosť podľa ustanovení medzinárodnej zmluvy.
(2)
Jadrovou škodou je škoda vzniknutá v príčinnej súvislosti s jadrovou udalosťou podľa ustanovení medzinárodnej zmluvy.
(3)
Jadrovým zariadením je zariadenie podľa osobitného predpisu.2)
(4)
Na účely tohto zákona je
a)
prevádzkovateľom osoba, ktorej bolo vydané povolenie na uvádzanie do prevádzky, na prevádzku, na etapu vyraďovania jadrového zariadenia alebo na prepravu rádioaktívnych materiálov podľa osobitného predpisu3) okrem povolenia na prevádzku úložísk,4)
b)
poistením finančné krytie zodpovednosti prevádzkovateľa za jadrovú škodu vykonávané oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu5) (ďalej len „poskytovateľ poistenia“) a pri splnení ďalších podmienok ustanovených týmto zákonom,
c)
finančnou zábezpekou iný druh finančného krytia6) zodpovednosti prevádzkovateľa za jadrovú škodu ako poistenie, ak finančné uspokojenie z takej finančnej zábezpeky a z neho plynúce uspokojenie práv poškodených na náhradu jadrovej škody je rovnaké ako pri poistení,
d)
prepravou rádioaktívnych materiálov preprava podľa osobitného predpisu.7)
§ 4
Zodpovednosť prevádzkovateľa
(1)
Prevádzkovateľ zodpovedá za každú jadrovú škodu, ktorá vznikla ako dôsledok jadrovej udalosti v jeho jadrovom zariadení, okrem prípadov ustanovených v odseku 2.
(2)
Prevádzkovateľ nezodpovedá za jadrovú škodu, ktorá vznikla v dôsledku jadrovej udalosti v jeho jadrovom zariadení, ktorá je priamym dôsledkom ozbrojeného konfliktu, vojenských akcií, občianskej vojny, povstania alebo závažnej prírodnej katastrofy výnimočného charakteru.
(3)
Zodpovednosť za jadrovú škodu nemožno previesť na inú osobu, ak odsek 4 neustanovuje inak.
(4)
Ak ide o prepravu rádioaktívnych materiálov, je so súhlasom úradu na základe žiadosti dopravcu doloženej súhlasom prevádzkovateľa jadrového zariadenia a na základe zmluvy medzi dopravcom a prevádzkovateľom jadrového zariadenia, z ktorého alebo do ktorého sa prepravujú rádioaktívne materiály, možné považovať dopravcu za prevádzkovateľa s ohľadom na danú prepravu rádioaktívnych materiálov.8) V takom prípade prevádzkovateľ postupuje podľa medzinárodnej zmluvy. Písomné osvedčenie o krytí zodpovednosti za jadrovú škodu vydané poskytovateľom poistenia alebo poskytovateľom finančnej zábezpeky musí byť dodané prevádzkovateľovi.
(5)
Ak jadrovú škodu spôsobili viacerí prevádzkovatelia, zodpovedajú za túto jadrovú škodu podľa ustanovenia medzinárodnej zmluvy a ak ide o vyrovnanie medzi týmito prevádzkovateľmi, zodpovedajú za ňu podľa svojej účasti na spôsobenej škode.
(6)
Ak jadrovú udalosť spôsobil jeden prevádzkovateľ viacerými svojimi jadrovými zariadeniami, zodpovedá prevádzkovateľ za každé jadrové zariadenie do limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3, ak nejde o jedno jadrové zariadenie podľa odseku 7.
(7)
Ak má jeden prevádzkovateľ viac jadrových zariadení s rovnakým alebo rozdielnym určením alebo životným cyklom a zároveň je pre tieto jadrové zariadenia schválený spoločný vnútorný havarijný plán,9) považujú sa tieto jadrové zariadenia za jedno jadrové zariadenie.
(8)
Ak je viacero jadrových zariadení považovaných za jedno jadrové zariadenie podľa odseku 7, musia mať jeden spoločný limit zodpovednosti podľa § 5 ods. 1,2 alebo 3, ktorý je rovnaký ako najvyšší limit zodpovednosti jednotlivého jadrového zariadenia z týchto viacerých jadrových zariadení.
(9)
Prevádzkovateľ sa môže úplne alebo čiastočne zbaviť povinnosti nahradiť škodu, ak preukáže, že jadrová škoda vznikla úplne alebo čiastočne následkom hrubej nedbanlivosti poškodeného vo vzťahu k následkom, obsahu a rozsahu utrpenej škody v dôsledku jeho nedbanlivostného konania alebo opomenutia alebo z konania alebo opomenutia poškodeného s úmyslom spôsobiť jadrovú škodu.
§ 5
Limity zodpovednosti prevádzkovateľa
(1)
Prevádzkovateľ zodpovedá za každú jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda počas uvádzania do prevádzky10) a počas prevádzky10) každého jadrového zariadenia
a)
s jadrovým reaktorom alebo jadrovými reaktormi11) slúžiacimi na energetické účely najviac do 300 000 000 eur,
b)
s jadrovým reaktorom alebo jadrovými reaktormi11) slúžiacimi výlučne na vedecké, pedagogické alebo výskumné účely najviac do 185 000 000 eur,
c)
na nakladanie s jadrovými materiálmi, na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom12) alebo na skladovanie, úpravu, spracovanie rádioaktívnych odpadov13) najviac do 185 000 000 eur.
(2)
Prevádzkovateľ zodpovedá za každú jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda v etape vyraďovania14) každého jadrového zariadenia podľa odseku 1 najviac do 185 000 000 eur.
(3)
Prevádzkovateľ zodpovedá za každú jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda pri každej preprave rádioaktívnych materiálov najviac do 185 000 000 eur.
(4)
Ak je prevádzkovateľ zároveň držiteľom povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov podľa osobitného predpisu,15) zodpovednosť za jadrovú škodu pri každej preprave rádioaktívnych materiálov za každú jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda, je krytá v rozsahu podľa odsekov 1 a 2 a patrí do krytia zodpovednosti za jadrovú škodu pre jadrové zariadenie, z ktorého alebo do ktorého sa preprava rádioaktívnych materiálov uskutočňuje.
(5)
Zodpovednosť za jadrovú škodu a povinnosť kryť zodpovednosť za jadrovú škodu poistením alebo finančnou zábezpekou sa nevzťahuje na
a)
prepravu rádioaktívnych materiálov takého malého množstva alebo takej nízkej aktivity, pri ktorej je nízke riziko jadrovej škody,
b)
každé jadrové zariadenie v etape vyraďovania, ak sa v ňom nenachádza čerstvé jadrové palivo alebo vyhoreté jadrové palivo a zároveň ak sa v ňom nachádzajú jadrové materiály alebo rádioaktívne odpady takého malého množstva alebo takej nízkej aktivity, pri ktorej je nízke riziko jadrovej škody.
(6)
Zoznam materiálov podľa odseku 5, ich množstvá a ich fyzikálne a chemické parametre, odôvodňujúce nízke riziko vzniku jadrovej škody, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 6
Finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu
(1)
Prevádzkovateľ je povinný kryť svoju zodpovednosť za jadrovú škodu do limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 poistením alebo finančnou zábezpekou. Na finančnú zábezpeku nemôžu byť použité verejné prostriedky.
(2)
Finančnou zábezpekou môže byť
a)
ručenie tuzemskou právnickou osobou alebo zahraničnou právnickou osobou združujúcou finančné prostriedky viacerých prevádzkovateľov vrátane zahraničných prevádzkovateľov,
b)
banková záruka poskytnutá bankou alebo pobočkou zahraničnej banky podľa osobitného predpisu,16)
c)
na tento účel vinkulovaná výplata vkladu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,16) alebo
d)
akákoľvek iná forma zábezpeky ako v písmenách a) až c), ktorá zabezpečuje finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu rovnocenne ako finančná zábezpeka podľa písmen a) až c).
(3)
Finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu podľa odseku 1 môže byť zabezpečované v plnom rozsahu poistením alebo v plnom rozsahu finančnou zábezpekou podľa odseku 2, alebo kombináciou poistenia a finančnej zábezpeky, pričom vždy musí byť splnená podmienka celkového krytia zodpovednosti za jadrovú škodu najmenej do limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3.
(4)
Ak je finančné krytie zodpovednosti zabezpečené finančnou zábezpekou podľa odseku 2, poskytovateľ finančnej zábezpeky alebo prevádzkovateľ musí byť schopný poskytnúť finančné zabezpečenie a porovnateľné činnosti vyžadované pri nahlasovaní a registrácii jadrových škôd, obhliadaní a určovaní rozsahu jadrovej škody, včasnosti uspokojovania nárokov na náhradu jadrovej škody a vyplácaní odškodnenia za jadrové škody v takom rozsahu, v akom ich poskytuje poskytovateľ poistenia.
(5)
Ak je finančné krytie zodpovednosti zabezpečené poistením, toto poistenie musí byť poskytnuté nezávislým poskytovateľom poistenia. Nezávislosť poskytovateľa poistenia je zabezpečená tak, že prevádzkovateľ, ktorý s poskytovateľom poistenia uzatvára poistnú zmluvu, nemôže tohto poskytovateľa poistenia ovládať.17)
(6)
Poistenie alebo finančná zábezpeka musí kryť zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú škodu pre všetky jadrové zariadenia alebo pre všetky prepravy rádioaktívnych materiálov tak, aby bola splnená podmienka krytia najmenej do limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 pre každú jadrovú udalosť v každom jadrovom zariadení s následkom jadrovej škody alebo pre každú jadrovú udalosť pri každej preprave rádioaktívnych materiálov s následkom jadrovej škody.
(7)
Poistenie musí kryť zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú škodu do limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 aj vzhľadom na nároky, ktoré budú uplatnené do desiatich rokov odo dňa vzniku jadrovej udalosti. Zabezpečenie finančnou zábezpekou do limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 musí v deň jadrovej udalosti, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda, trvať a musí z nej byť možné uspokojiť nároky uplatnené do desiatich rokov odo dňa vzniku jadrovej udalosti.
(8)
Poistenie alebo finančná zábezpeka musí kryť zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú škodu samostatne pri uvádzaní do prevádzky, samostatne pre prevádzku jadrového zariadenia, samostatne pre etapu vyraďovania jadrového zariadenia a samostatne pre prepravu rádioaktívnych materiálov. To neplatí pri preprave rádioaktívnych materiálov, ak je ten istý prevádzkovateľ zároveň držiteľom povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov a je splnená podmienka podľa § 5 ods. 4.
(9)
Uvádzanie do prevádzky a prevádzka jadrového zariadenia, ako aj etapa vyraďovania jadrového zariadenia v sebe zahŕňa aj nakladanie s jadrovými materiálmi, prepravu a nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom alebo prepravu a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a prepravu rádioaktívnych materiálov. Prevádzkovateľ nemusí uzatvárať osobitné poistenie alebo dohodnúť osobitnú finančnú zábezpeku na prepravu a nakladanie s jadrovým materiálom, vyhoretým jadrovým palivom alebo rádioaktívnym odpadom, ak už má uzatvorenú poistnú zmluvu alebo dohodnutú inú finančnú zábezpeku pre existujúce jadrové zariadenie uvádzané do prevádzky, prevádzkované alebo v etape vyraďovania.
(10)
Finančné prostriedky poskytnuté z poistenia alebo z finančnej zábezpeky sa poskytnú výlučne na účely náhrady jadrovej škody. Finančné prostriedky poskytnuté z poistenia alebo z finančnej zábezpeky nemožno použiť na náhradu škody vzniknutej na jadrovom zariadení alebo na akomkoľvek majetku nachádzajúcom sa na pozemku tohto jadrového zariadenia, ktorý sa používa alebo sa má používať v súvislosti s týmto jadrovým zariadením, alebo na dopravnom prostriedku, ktorý v čase udalosti prepravoval rádioaktívny materiál, ktorý túto udalosť spôsobil.
(11)
Ak žiadna oprávnená osoba podľa odseku 5 neposkytne poistenie, prevádzkovateľ musí zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti do limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 v celom rozsahu finančnou zábezpekou.
§ 7
Uplatňovanie práva na náhradu jadrovej škody a rozdelenie náhrady jadrovej škody
(1)
Poškodený uplatňuje právo na náhradu jadrovej škody u prevádzkovateľa.
(2)
Poškodený je povinný pri uplatňovaní práva na náhradu jadrovej škody preukázať vznik a rozsah jadrovej škody a príčinnú súvislosť medzi jadrovou udalosťou a jadrovou škodou.
(3)
Ak poškodený, ktorým je fyzická osoba, zomrie alebo poškodený, ktorým je právnická osoba, zanikne s právnym nástupcom, odseky 1 a 2 sa primerane vzťahujú na dediča poškodeného18) alebo právneho nástupcu poškodeného.
(4)
Prevádzkovateľ sa zbaví zodpovednosti za jadrovú škodu, ak preukáže, že škoda nevznikla v príčinnej súvislosti s jadrovou udalosťou.
(5)
Náhrada jadrovej škody pri uspokojovaní nárokov na náhradu jadrovej škody je:
a)
50 % z finančného objemu určeného na krytie zodpovednosti za jadrovú škodu podľa § 5 ods. 1,2 alebo 3 sa alokuje na úplnú alebo pomernú náhradu jadrovej škody, ktorá bola uplatnená do konca šiesteho mesiaca odo dňa vzniku jadrovej udalosti, v dôsledku ktorej jadrová škoda vznikla,
b)
ďalších 30 % z finančného objemu určeného na krytie zodpovednosti za jadrovú škodu podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 a nevyčerpaná časť objemu podľa písmena a) sa alokuje na úplnú alebo pomernú náhradu jadrovej škody, ktorá bola uplatnená od začiatku siedmeho mesiaca do konca 24. mesiaca odo dňa vzniku jadrovej udalosti, v dôsledku ktorej jadrová škoda vznikla,
c)
ďalších 20 % z finančného objemu určeného na krytie zodpovednosti za jadrovú škodu podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 a nevyčerpaná časť objemu podľa písmena b) sa alokuje na úplnú alebo pomernú náhradu jadrovej škody, ktorá bola uplatnená od začiatku 25. mesiaca do konca desiateho roka odo dňa vzniku jadrovej udalosti, v dôsledku ktorej jadrová škoda vznikla.
(6)
Nárok na náhradu jadrovej škody sa uspokojí pomerne v pomere všetkých nárokov na náhradu jadrovej škody k finančnému objemu alokovanému na ich uspokojenie v danom časovom období podľa odseku 5. Ak nedôjde k vyčerpaniu finančného krytia celého limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 postupom podľa odseku 5, pričom v niektorom období bola náhrada jadrovej škody pre prečerpanie alokovaného finančného objemu len pomerná, po uplynutí desiatich rokov od jadrovej udalosti, v dôsledku ktorej jadrová škoda vznikla, dôjde k zúčtovaniu a prípadnému úplnému alebo pomernému doplateniu všetkých uplatnených nárokov.
(7)
Právo na náhradu jadrovej škody sa premlčí, ak poškodený alebo dedič poškodeného, alebo právny nástupca poškodeného, ktorý utrpel jadrovú škodu, neuplatnil právo na jej náhradu do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel alebo mohol sa dozvedieť o jadrovej škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.
(8)
Právo na náhradu jadrovej škody zaniká, ak sa neuplatní najneskôr do desiatich rokov odo dňa jadrovej udalosti, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda.
(9)
Na uplatnenie práva na náhradu jadrovej škody sa nevzťahujú premlčacie doby podľa všeobecného predpisu.19)
§ 8
Preukazovanie finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu
(1)
Žiadateľ o vydanie povolenia podľa osobitného predpisu20) je povinný úradu predložiť doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu v konaní o vydanie povolenia vo forme a spôsobom ustanoveným podľa osobitného predpisu.21) Z tohto dokladu musí byť zrejmé, že poistná zmluva bude účinná alebo finančné zabezpečenie bude účinné najneskôr ku dňu právoplatnosti povolenia a bude kryť zodpovednosť za jadrovú škodu v limitoch zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 a spôsobmi krytia podľa odseku 6.
(2)
Uvádzať do prevádzky, prevádzkovať a vyraďovať jadrové zariadenie alebo prepravovať rádioaktívne materiály bez finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu do limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3 je zakázané.
(3)
Prevádzkovateľ, poskytovateľ poistenia alebo poskytovateľ finančnej zábezpeky sú nezávisle od seba povinní oznamovať úradu podstatné zmeny v poistení alebo podstatné zmeny vo finančnej zábezpeke, najmä ak spočívajú v ukončení príslušnej zmluvy, zmene trvania poistenia alebo trvania finančnej zábezpeky, akejkoľvek zmene limitu poistného plnenia alebo finančnej zábezpeky, podmienkach uvoľnenia alebo výplaty poistného plnenia, alebo iného plnenia z finančnej zábezpeky, zmene spôsobu spoločného ručenia alebo zmene, ktorá má vplyv na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy a z iného medzinárodného dohovoru, ktorým je Slovenská republika viazaná,22) a to písomným oznámením najneskôr 15 dní odo dňa účinnosti takej podstatnej zmeny v poistení alebo vo finančnej zábezpeke.
(4)
Ak je ukončený predchádzajúci spôsob finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť nasledujúce finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu tak, aby krytie zodpovednosti za jadrovú škodu bolo nepretržité podľa tohto zákona a túto skutočnosť preukázať úradu do 15 dní odo dňa účinnosti zmeny.
(5)
Doklady a oznámenia podľa odsekov 1 a 4 sa úradu doručujú elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom23) alebo v listinnej podobe doporučenou zásielkou. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol doklad alebo oznámenie v posledný deň lehoty odovzdané na poštovú prepravu alebo odoslané elektronicky podpísané zaručeným elektronickým podpisom.23)
(6)
Úrad je povinný v konaní o vydanie povolenia podľa osobitného predpisu24) pri posudzovaní dokladu o krytí zodpovednosti za jadrovú škodu vyžiadať si od Národnej banky Slovenska informáciu o oprávnenosti navrhovanej osoby, označenej ako poskytovateľ poistenia alebo poskytovateľ finančnej zábezpeky, také poistenie alebo finančnú zábezpeku poskytovať.
(7)
Ak poskytovateľ poistenia alebo finančnej zábezpeky nie je dohliadaným subjektom, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska,25) ale je dohliadaným subjektom finančného trhu, nad ktorým vykonáva dohľad príslušný orgán dohľadu v štáte, v ktorom má poskytovateľ poistenia alebo finančnej zábezpeky sídlo alebo trvalý pobyt, žiadateľ o povolenie je povinný spolu s dokladom o poistení alebo o finančnej zábezpeke predložiť úradu aj informáciu príslušného orgánu dohľadu o oprávnenosti navrhovanej osoby poskytovať poistenie alebo finančnú zábezpeku na území Slovenskej republiky.
(8)
Ak ide o viacerých poskytovateľov poistenia alebo viacerých poskytovateľov finančnej zábezpeky, je potrebná informácia podľa odsekov 6 a 7 o oprávnenosti všetkých navrhovaných osôb poskytovať poistenie alebo finančnú zábezpeku.
(9)
Národná banka Slovenska je na požiadanie úradu podľa odseku 6 povinná vydať informáciu do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti úradu.
(10)
Ak z informácie podľa odseku 9 vyplýva, že navrhovaný poskytovateľ poistenia alebo poskytovateľ finančnej zábezpeky nie je oprávnený poskytovať poistenie alebo finančnú zábezpeku na krytie zodpovednosti za jadrovú škodu v Slovenskej republike, úrad zastaví konanie o povolenie podľa osobitného predpisu.26) Pri kombinácii krytia zodpovednosti za jadrovú škodu spôsobmi podľa § 6 ods. 1 až 3 musí byť podmienka oprávnenosti osoby poskytovať poistenie alebo oprávnenosti osoby poskytovať finančnú zábezpeku splnená pri každom spôsobe krytia zodpovednosti za jadrovú škodu súbežne tak, aby bola splnená podmienka celkového finančného krytia do limitu zodpovednosti podľa § 5 ods. 1, 2 alebo 3.
§ 9
Oznámenie o vzniku jadrovej udalosti
(1)
Úrad je povinný najneskôr do 24 hodín od času, keď sa od prevádzkovateľa dozvedel, že bol prevádzkovateľom vyhlásený 3. stupeň – núdzový stav v okolí jadrového zariadenia,27) uviesť na svojom webovom sídle a vo verejných oznamovacích prostriedkoch oznámenie o vzniku jadrovej udalosti na jadrovom zariadení, o dátume vzniku jadrovej udalosti a na ktorom jadrovom zariadení nastala jadrová udalosť. Úrad bezodkladne doručí písomné oznámenie o vzniku jadrovej udalosti a o tom, na ktorom jadrovom zariadení nastala jadrová udalosť a o prevádzkovateľovi tohto jadrového zariadenia všetkým okresným úradom v sídle kraja.
(2)
Úrad je povinný najneskôr do 24 hodín od času, keď sa od prevádzkovateľa dozvedel o nehode alebo havárii pri preprave rádioaktívnych materiálov,27) uviesť na svojom webovom sídle a vo verejných oznamovacích prostriedkoch oznámenie o vzniku jadrovej udalosti pri preprave rádioaktívnych materiálov, o dátume a mieste vzniku nehody alebo havárie. Úrad bezodkladne doručí písomné oznámenie o vzniku jadrovej udalosti pri preprave rádioaktívnych materiálov a o tom, kto bol prevádzkovateľ pri preprave rádioaktívnych materiálov všetkým okresným úradom v sídle kraja.
(3)
V oznámení o vzniku jadrovej udalosti podľa odsekov 1 alebo 2 úrad uvedie deň, mesiac a rok vzniku jadrovej udalosti, miesto vzniku jadrovej udalosti vymedzením jadrového zariadenia, v ktorom jadrová udalosť nastala, alebo určením miesta, na ktorom došlo k jadrovej udalosti pri preprave rádioaktívnych materiálov, názov, sídlo, identifikačné číslo a údaje o zápise v obchodnom registri alebo obdobnom registri osoby, ktorá je prevádzkovateľom tohto jadrového zariadenia alebo ktorá je prevádzkovateľom počas jadrovej udalosti pri preprave rádioaktívnych materiálov. Súčasťou oznámenia sú i ďalšie informácie, najmä predbežné vyjadrenie o predpoklade vzniku jadrovej škody v dôsledku tejto jadrovej udalosti.
(4)
Okresný úrad v sídle kraja je povinný oznámenie podľa odsekov 1 alebo 2 bezodkladne rozoslať do miest a obcí patriacich do územného obvodu kraja. Obce a mestá sú povinné na úradnej tabuli vyvesiť toto oznámenie a uverejniť ho aj iným spôsobom v mieste obvyklým.
§ 10
Iné správne delikty a sankcie
(1)
Za porušenie povinností podľa § 6 ods. 1 a zákazu podľa § 8 ods. 2 úrad uloží prevádzkovateľovi pokutu od 100 000 eur do 1 000 000 eur.
(2)
Za porušenie oznamovacej povinnosti podľa § 8 ods. 3 úrad uloží prevádzkovateľovi pokutu od 5 000 eur do 20 000 eur.
(3)
Prevádzkovateľovi, ktorý nevykonal v určenej lehote nápravu nedostatkov, za ktoré mu bola uložená pokuta, možno uložiť ďalšiu pokutu až do výšky dvojnásobku pokuty, ktorú možno uložiť.
(4)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(5)
Pokuty sú príjmom Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.28)
(6)
Pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(7)
Pri ukladaní pokuty a určení jej výšky podľa odsekov 1 a 2 sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky porušenia povinností, na spoluprácu a prístup prevádzkovateľa pri odstraňovaní následkov nedostatkov a na prijaté opatrenia.
(8)
Ak si oznamovaciu povinnosť podľa § 8 ods. 3 nesplní poskytovateľ poistenia alebo poskytovateľ finančnej zábezpeky, nad ktorými vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, úrad zašle písomný podnet Národnej banke Slovenska na začatie konania o uloženie sankcie podľa osobitného predpisu.29)
(9)
Ak si oznamovaciu povinnosť podľa § 8 ods. 3 nesplní poskytovateľ poistenia alebo poskytovateľ finančnej zábezpeky, nad ktorými nevykonáva dohľad Národná banka Slovenska, úrad zašle písomný podnet o takom porušení orgánu, do kompetencie ktorého patrí poskytovateľ poistenia alebo poskytovateľ finančnej zábezpeky a požiada o súčinnosť Národnú banku Slovenska.
(10)
Na konanie úradu o uložení pokuty podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.30)
§ 11
Úrad vo svojej pôsobnosti a prostredníctvom svojich právomocí podľa osobitných predpisov31) vykonáva aj kontrolu plnenia tohto zákona.
§ 12
Ak tento zákon neustanovuje inak, na právne vzťahy zo zodpovednosti za jadrovú škodu sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 13
Prevádzkovateľ predloží úradu písomný doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu podľa tohto zákona do 15. januára 2016.
§ 14
Zrušuje sa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 47/2006 Z. z. o podrobnostiach o maximálnych limitoch množstiev jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov, pri ktorých sa nepredpokladá vznik jadrovej škody.
Čl. II
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z. a zákona č. 323/2014 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 44o ods. 6 sa slová „31. augustu 2015“ nahrádzajú slovami „30. novembru 2015“.
2.
V § 44o ods. 7 sa slová „31. marca 2015“ nahrádzajú slovami „30. júna 2015“.
3.
V § 44o ods. 8 sa slová „30. júna 2015“ nahrádzajú slovami „30. septembra 2015“.
4.
V § 44o ods. 9 sa slová „31. júla 2015“ nahrádzajú slovami „31. októbra 2015“.
5.
V § 44o ods. 10 sa slová „31. augusta 2015“ nahrádzajú slovami „30. novembra 2015“.
6.
V § 44o ods. 11 sa slová „31. augusta 2015“ nahrádzajú slovami „30. novembra 2015“ a slová „15. septembra 2015“ slovami „15. decembra 2015“.
Čl. III
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č 21/2007 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 120/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 350/2011 Z. z. a zákona č. 143/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi“ v príslušnom tvare.
2.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená h) a i).
3.
V § 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „okrem siedmej časti tohto zákona,“.
4.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:
„r)
kontroluje dodržiavanie povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu,7b)
s)
vydáva osvedčenie o prevádzkovateľovi podľa osobitného predpisu.7c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7b a 7c znejú:
„7b)
Zákon č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5.
V § 8 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Ustanovenia odsekov 7 a 8 sa primerane použijú aj vtedy, ak žiadateľ nepredložil doklad o poistení alebo doklad o finančnej zábezpeke podľa osobitého predpisu11aa) alebo ak podľa vyjadrenia Národnej banky Slovenska alebo iného orgánu podľa osobitného predpisu11ab) osoba uvedená ako poskytovateľ poistenia alebo poskytovateľ finančnej zábezpeky nie je oprávnená také poistenie alebo finančnú zábezpeku poskytovať podľa osobitného predpisu.11ab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a a 11ab znejú:
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
6.
§ 29 a 30 sa vypúšťajú
7.
V § 34 ods. 11 sa slová „Výnosy z pokút“ nahrádza slovom „Pokuty“.
8.
V prílohe č. 1 bode C. písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa osobitného predpisu,7b)“.
9.
V prílohe č. 1 bode D. písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa osobitného predpisu,7b)“.
10.
V prílohe č. 2 bode A. písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa osobitného predpisu,7b)“.
Čl. IV
Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z. a zákona č. 336/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 14e sa vkladá § 14f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14f
Súd s agendou konania vo veci náhrady jadrovej škody
(1)
Príslušným súdom na konanie vo veci náhrady škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s jadrovou udalosťou,1ad) je Okresný súd Nitra; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
(2)
Na konanie o opravných prostriedkoch vo veciach podľa odseku 1 je príslušný Krajský súd v Nitre.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ad znie:
„1ad)
Zákon č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z., zákona č. 266/2010 Z. z. a zákona č. 181/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 34c sa vkladá § 34d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34d
Osobitné ustanovenie k výročnej správe za rok 2014
Výročná správa za rok 2014 obsahuje sumu vybraných členských príspevkov a osobitnú evidenciu členských príspevkov podľa § 22 ods. 4, ktorých suma príspevkov za účtovné obdobie bola vyššia, ako je dvojnásobok minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorá bude určená pre príslušné účtovné obdobie.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. marca 2015 okrem čl. I, III a IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 70/1996 Z. z.
2)
§ 2 písm. f) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 písm. q) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 143/2013 Z. z.
5)
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 2 písm. i), § 15 až 16l zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 16 až 16l zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 28 ods. 6 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 2 písm. f) prvý bod zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2011 Z. z.
12)
13)
§ 2 písm. f) štvrtý bod zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2011 Z. z.
14)
16)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 66a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 127/1999 Z. z.
22)
Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 70/1996 Z. z.).
Spoločný protokol k aplikácii Viedenského dohovoru a Parížskeho dohovoru (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 71/1996 Z. z.).
23)
§ 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2008 Z. z.
24)
§ 5 až 9 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 1 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26)
§ 8 ods. 8 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 143/2013 Z. z.
27)
§ 27 ods. 7 a § 28 ods. 21 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2011 Z. z.
28)
§ 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
31)
§ 29 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 408/2008 Z. z.
§ 4 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.