448/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

448
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2015
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií sa mení takto:
1.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST
eur/km bez DPH
Kategória vozidla EURO O - II EURO III, IV EURO V, VI a EEV

Nákladné vozidlá

3 500 kg – 12 000 kg* 0, 103 0, 093 0, 080
12 000 kg a viac – 2 nápravy 0, 221 0, 200 0, 172
12 000 kg a viac – 3 nápravy 0, 233 0, 211 0, 181
12 000 kg a viac – 4 nápravy 0, 242 0, 219 0, 188
12 000 kg a viac – 5 náprav 0, 233 0, 211 0, 181
BUS** 3 500 kg – 12 000 kg* 0, 060 0, 050 0, 030
12 000 kg a viac* 0, 110 0, 100 0, 060
* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.
** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.“.
2.
V prílohe č. 2 prvý bod vrátane nadpisu znie:
„1. SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY SÚBEŽNÝCH S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI
eur/km bez DPH
Kategória vozidla EURO O – II EURO III, IV EURO V, VI a EEV
Nákladné vozidlá 3 500 kg – 12 000 kg* 0,103 0,093 0,080
12 000 kg a viac – 2 nápravy 0,221 0,200 0,172
12 000 kg a viac – 3 nápravy 0,233 0,211 0,181
12 000 kg a viac – 4 nápravy 0,242 0,219 0,188
12 000 kg a viac – 5 náprav 0,233 0,211 0,181
BUS** 3 500 kg – 12 000 kg* 0,040 0,030 0,020
12 000 kg a viac* 0,080 0,070 0,040
* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.
** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Robert Fico v. r.