446/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016 do 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

446
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2015,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
podrobnosti o požiadavkách oznamovania a o požiadavkách preverovania finančných účtov,
b)
podrobnosti o postupoch preverovania pri
1.
existujúcich finančných účtoch fyzických osôb,
2.
nových finančných účtoch fyzických osôb,
3.
existujúcich finančných účtoch subjektov,
4.
nových finančných účtoch subjektov,
c)
osobitné pravidlá preverovania.
§ 2
Podrobnosti o požiadavkách oznamovania a požiadavkách preverovania finančných účtov
(1)
Finančný účet sa považuje za účet podliehajúci oznamovaniu podľa § 6 ods. 1 zákona od dátumu, keď bol identifikovaný ako oznamovaný podľa tejto vyhlášky. Informácie týkajúce sa účtu podliehajúceho oznamovaniu sa predkladajú raz ročne v lehote podľa § 9 ods. 3 zákona v kalendárnom roku nasledujúcom po kalendárnom roku alebo inom primeranom oznamovacom období, na ktoré sa informácie vzťahujú.
(2)
Hodnota zostatku na finančnom účte alebo hodnota finančného účtu sa určuje k poslednému dňu kalendárneho roka alebo k poslednému dňu iného primeraného oznamovacieho obdobia.
(3)
Pri preverovaní existujúcich finančných účtov sa môže postupovať rovnako ako pri preverovaní nových finančných účtov, pričom sa môžu uplatniť aj postupy, ktoré sa uplatňujú na existujúce finančné účty.
(4)
Pri preverovaní finančných účtov s nízkou hodnotou sa môže postupovať rovnako ako pri preverovaní finančných účtov s vysokou hodnotou.
(5)
Na účely preverovania existujúcich finančných účtov fyzických osôb a existujúcich finančných účtov subjektov sa preverujú všetci držitelia finančných účtov a všetky ovládajúce osoby majúce adresu bydliska, adresu miesta podnikania alebo sídlo v inom členskom štáte alebo v štáte zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy1) a inej medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi Európskou úniou a tretím štátom, podľa ktorej tento tretí štát poskytuje informácie podľa zákona.
Podrobnosti o postupoch preverovania pri finančných účtoch fyzických osôb
§ 3
Existujúce finančné účty fyzických osôb s nízkou hodnotou
Na účely identifikovania finančných účtov podliehajúcich oznamovaniu sa pri preverovaní existujúcich finančných účtov fyzických osôb s celkovou hodnotou zostatku finančného účtu alebo celkovou hodnotou finančného účtu, ktorá k 31. decembru 2015 nepresahuje sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume 1 000 000 USD (ďalej len „finančný účet fyzickej osoby s nízkou hodnotou“), postupuje takto:
a)
ak sa zo spisovej dokumentácie zistí adresa súčasného bydliska alebo adresa súčasného miesta podnikania držiteľa finančného účtu, môže sa na účely určenia, či je takýto držiteľ finančného účtu osobou podliehajúcou oznamovaniu, považovať držiteľ finančného účtu za rezidenta členského štátu alebo rezidenta štátu zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy,1) v ktorom má adresu,
b)
ak je súčasná adresa bydliska držiteľa finančného účtu zistená zo spisovej dokumentácie podľa písmena a) nesprávna alebo pochybná, preskúmajú sa údaje v elektronickej databáze podľa postupov uvedených v prvom až šiestom bode a postupuje sa podľa písmen c) až f), pričom skutočnosťami, ktoré sa preskúmavajú, sú:
1.
identifikácia držiteľa finančného účtu ako rezidenta členského štátu alebo rezidenta štátu zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy,
2.
súčasná poštová adresa, adresa bydliska alebo adresa miesta podnikania v inom členskom štáte alebo v štáte zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy,
3.
existencia telefónneho čísla v členskom štáte alebo v štáte zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy a neexistencia telefónneho čísla v štáte, v ktorom je oznamujúca finančná inštitúcia rezidentom,
4.
trvalý príkaz na prevod finančných prostriedkov na účet vedený v členskom štáte alebo v štáte zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy okrem toho, ktorý sa týka vkladového účtu,
5.
plnomocenstvo alebo podpisové právo udelené osobe s adresou v členskom štáte alebo v štáte zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy, alebo
6.
pokyn na úschovu pošty alebo adresa na preberanie pošty v členskom štáte alebo v štáte zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy, ak oznamujúca finančná inštitúcia nemá v spisovej dokumentácii pre držiteľa finančného účtu uvedenú žiadnu inú adresu,
c)
ak sa v elektronickej databáze nezistí žiadna zo skutočností uvedených v písmene b), nevyžadujú sa žiadne ďalšie kroky, ak sa nezmenia okolnosti súvisiace s týmto finančným účtom, ktoré vedú k tomu, že sa s finančným účtom spojí jedna skutočnosť alebo viacero skutočností uvedených v písmene b), alebo sa účet stane finančným účtom podľa § 4 ods. 1,
d)
ak sa v elektronickej databáze zistí aspoň jedna zo skutočností uvedených v písmene b) prvom až piatom bode alebo ak sa zmenia okolnosti súvisiace s týmto finančným účtom, ktoré vedú k tomu, že sa s finančným účtom spojí jedna skutočnosť alebo viacero skutočností, držiteľ finančného účtu sa považuje za rezidenta na daňové účely každého členského štátu alebo každého štátu zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy, v súvislosti s ktorým sa skutočnosť zistí, ak nemožno uplatniť postup ustanovený v písmene f),
e)
ak sa v elektronickej databáze zistí pokyn na úschovu pošty alebo adresa na preberanie pošty a nezistí sa žiadna ďalšia adresa držiteľa finančného účtu ani žiadne ďalšie skutočnosti uvedené v písmene b) prvom až piatom bode, vyhľadáva sa v spisovej dokumentácii klienta podľa § 4 ods. 1 písm. b) alebo sa od držiteľa finančného účtu vyžiada čestné vyhlásenie alebo písomné dôkazy o rezidencii na daňové účely; ak sa nepodarí získať čestné vyhlásenie alebo písomné dôkazy o rezidencii na daňové účely, oznámi sa tento účet príslušnému orgánu Slovenskej republiky ako nezdokumentovaný,
f)
bez ohľadu na zistenie skutočností uvedených v písmene b) sa nevyžaduje, aby sa držiteľ finančného účtu považoval za rezidenta členského štátu alebo štátu zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy, ak údaje o držiteľovi finančného účtu obsahujú
1.
súčasnú poštovú adresu alebo adresu bydliska, alebo miesta podnikania v členskom štáte alebo v štáte zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy, jedno telefónne číslo alebo viacero telefónnych čísel v členskom štáte alebo v štáte zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy, alebo trvalé príkazy na prevod finančných prostriedkov na účet vedený v členskom štáte alebo v štáte zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy a je k dispozícii
1a.
čestné vyhlásenie od držiteľa finančného účtu o jeho rezidencii na daňové účely v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ako je členský štát alebo štát zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy a
1b.
písomné dôkazy, ktorými sa preukazuje, že držiteľ finančného účtu je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ako je členský štát alebo štát zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy,
2.
plnomocenstvo alebo podpisové právo udelené osobe s adresou v členskom štáte alebo v štáte zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy a je k dispozícii
2a.
čestné vyhlásenie od držiteľa finančného účtu o rezidencií na daňové účely v Slovenskej republike alebo v inom štáte ako je členský štát alebo štát zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy držiteľa finančného účtu, alebo
2b.
písomné dôkazy, ktorými sa preukazuje, že držiteľ finančného účtu je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ako je členský štát alebo štát zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy.
§ 4
Existujúce finančné účty fyzických osôb s vysokou hodnotou
(1)
Na účely identifikovania finančných účtov podliehajúcich oznamovaniu sa pri preverovaní existujúcich finančných účtov fyzických osôb s celkovou hodnotou zostatku finančného účtu alebo celkovou hodnotou finančného účtu, ktorá k 31. decembru 2015 alebo k 31. decembru ktoréhokoľvek nasledujúceho roka presahuje sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume 1 000 000 USD (ďalej len „finančný účet fyzickej osoby s vysokou hodnotou“), postupuje takto:
a)
preskúma sa elektronická databáza podľa skutočností uvedených v § 3 písm. b),
b)
ak elektronická databáza obsahuje všetky údaje podľa písmena c), ďalšie vyhľadávanie v spisovej dokumentácii sa nevyžaduje; ak elektronická databáza neobsahuje všetky údaje podľa písmena c), preveruje sa súčasná spisová dokumentácia a ak sa informácie nenachádzajú v súčasnej spisovej dokumentácií, preverujú sa dokumenty uvedené v prvom až piatom bode získané v posledných piatich rokoch v súvislosti so skutočnosťami uvedenými v § 3 písm. b), a to
1.
aktuálne písomné dokumenty získané v súvislosti s finančným účtom,
2.
aktuálna zmluva o zriadení finančného účtu alebo dokumentácia k finančnému účtu,
3.
aktuálna dokumentácia získaná postupmi pre predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu alebo na iné zákonné účely,
4.
plnomocenstvo alebo podpisové právo,
5.
platné trvalé príkazy na prevod finančných prostriedkov okrem tých, ktoré sa týkajú vkladového účtu,
c)
nevyhľadáva sa v spisovej dokumentácií klienta podľa písmena b), ak informácie v elektronickej databáze obsahujú
1.
údaj o rezidencii na daňové účely,
2.
adresu bydliska alebo adresu miesta podnikania a poštovú adresu držiteľa finančného účtu,
3.
telefónne číslo držiteľa finančného účtu,
4.
pri iných finančných účtoch, ako sú vkladové účty, trvalé príkazy na prevod finančných prostriedkov na iný účet vrátane finančného účtu v inej pobočke oznamujúcej finančnej inštitúcie alebo inej finančnej inštitúcie,
5.
údaje o tom, či pre držiteľa finančného účtu v súčasnosti existuje adresa na preberanie pošty alebo pokyn na úschovu pošty,
6.
údaje o tom, či pre účet existuje plnomocenstvo alebo podpisové právo.
(2)
Finančný účet fyzickej osoby s vysokou hodnotou, ktorý bol pridelený manažérovi pre styk s klientmi finančnej inštitúcie, vrátane iných finančných účtov fyzických osôb s vysokou hodnotou zlúčených s takýmto finančným účtom, sa považuje za účet podliehajúci oznamovaniu, ak manažér pre styk s klientmi finančnej inštitúcie disponuje informáciou o tom, že držiteľ finančného účtu je osoba, ktorá podlieha oznamovaniu.
(3)
Ak sa
a)
počas preverovania finančných účtov fyzických osôb s vysokou hodnotou podľa odseku 1 písm. a) nezistí žiadna skutočnosť uvedená v § 3 písm. b), pričom finančný účet nebol identifikovaný ako finančný účet, ktorého držiteľom je osoba podliehajúca oznamovaniu podľa odseku 2, nie sú potrebné žiadne ďalšie úkony, ak nenastane zmena okolností, ktorá má za následok vznik jednej skutočnosti alebo viacerých skutočností vo vzťahu k takémuto finančnému účtu,
b)
počas preverovania finančných účtov fyzických osôb s vysokou hodnotou podľa odseku 1 zistí jedna zo skutočností uvedených v § 3 písm. b) prvom až piatom bode alebo ak neskôr nastane zmena okolností, ktorá má za následok vznik jednej skutočnosti alebo viacerých skutočností vzťahujúcich sa k danému finančnému účtu, považuje sa predmetný účet za účet podliehajúci oznamovaniu pre každý členský štát alebo štát zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy, v súvislosti s ktorým sa skutočnosť zistí, ak nemožno uplatniť postup podľa § 3 ods. 1 písm. f),
c)
pri preverovaní finančných účtov fyzických osôb s vysokou hodnotou podľa odseku 1 zistí existencia pokynu na úschovu pošty alebo adresy na preberanie pošty a v súvislosti s držiteľom finančného účtu sa nezistí žiadna ďalšia adresa ani žiadne ďalšie skutočnosti uvedené v § 3 ods. 1 písm. b) prvom až piatom bode, získa sa čestné vyhlásenie alebo písomné dôkazy o rezidencii na daňové účely; ak sa nepodarí získať čestné vyhlásenie alebo písomné dôkazy o rezidencii na daňové účely, tento účet sa považuje za nezdokumentovaný.
(4)
Ak finančný účet nie je nezdokumentovaný, na ten istý finančný účet fyzickej osoby s vysokou hodnotou sa použijú postupy preverovania jednorazovo, okrem postupu preverovania manažéra pre styk s klientmi finančnej inštitúcie uvedeného v odseku 2. Ak je finančný účet nezdokumentovaný, použijú sa postupy preverovania každoročne, pokým takýto finančný účet prestane byť nezdokumentovaný.
(5)
Ak nastane zmena okolností, ktorá má za následok vznik jednej skutočnosti alebo viacerých skutočností uvedených v § 3 písm. b) vo vzťahu k finančnému účtu, takýto finančný účet sa považuje za účet podliehajúci oznamovaniu pre každý členský štát alebo pre každý štát zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy, pre ktorý sa skutočnosť zistí, ak nemožno uplatniť postup podľa § 3 písm. f).
(6)
Na účely uplatnenia postupov preverovania sa zavedú postupy upravujúce povinnosť manažéra pre styk s klientmi finančnej inštitúcie vo veci identifikácie všetkých zmien údajov o finančnom účte. Ak sa týmito postupmi zistí, že držiteľ finančného účtu má novú poštovú adresu v členskom štáte alebo v štáte zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy, nová adresa sa považuje za zmenu okolností a ak nemožno uplatniť postup podľa § 3 písm. f), získajú sa príslušné dokumenty od držiteľa finančného účtu.
§ 5
Nové finančné účty fyzických osôb
Na účely identifikovania účtov podliehajúcich oznamovaniu sa pri preverovaní nových finančných účtov fyzických osôb postupuje takto:
a)
pri otvorení finančného účtu sa predkladá čestné vyhlásenie obsahujúce daňové identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a dátum narodenia držiteľa finančného účtu, ktoré môže byť súčasťou spisovej dokumentácie k finančnému účtu a ktoré umožní určiť rezidenciu na daňové účely držiteľa finančného účtu a overuje sa správnosť údajov uvedených v čestnom vyhlásení na základe informácií získaných pri otvorení finančného účtu vrátane akejkoľvek dokumentácie získanej v súlade s postupmi ustanovenými na predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu; ak sa na základe čestného vyhlásenia určí, že držiteľ účtu je na daňové účely rezidentom členského štátu alebo štátu zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy, finančný účet sa považuje za účet podliehajúci oznamovaniu,
b)
pri zmene okolností, na ktorých základe sa zistí, že údaje v pôvodnom čestnom vyhlásení sú nesprávne alebo pochybné, získa sa nové čestné vyhlásenie, ktoré umožní určiť rezidenciu držiteľa finančného účtu na daňové účely.
Podrobnosti o postupoch preverovania pre finančné účty subjektov
§ 6
Existujúce finančné účty subjektov
(1)
Na účely identifikovania účtov podliehajúcich oznamovaniu sa pri preverovaní existujúcich finančných účtov subjektov postupuje takto:
a)
existujúci finančný účet subjektu s celkovou hodnotou zostatku finančného účtu alebo celkovou hodnotou finančného účtu, ktorá k 31. decembru 2015 nepresahuje sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume 250 000 USD, netreba preverovať, identifikovať ani oznamovať ako účet podliehajúci oznamovaniu,
b)
existujúci finančný účet subjektu, ktorý má celkovú hodnotu zostatku finančného účtu alebo celkovú hodnotu finančného účtu k 31. decembru 2015 presahujúcu sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume 250 000 USD a existujúci finančný účet subjektu, ktorý k 31. decembru 2015 nepresahuje uvedenú sumu, ale ktorého celková hodnota zostatku finančného účtu alebo celková hodnota finančného účtu k poslednému dňu ktoréhokoľvek nasledujúceho kalendárneho roka presahuje takúto sumu, sa preveruje v súlade s postupmi uvedenými v písmene d),
c)
pri existujúcich finančných účtoch subjektov podľa písmena b) sa na určenie, či je držiteľom finančného účtu jedna osoba podliehajúca oznamovaniu alebo viaceré osoby podliehajúce oznamovaniu, alebo pasívne nefinančné subjekty s jednou ovládajúcou osobou alebo s viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu, postupuje sa takto:
1.
na určenie, či je subjekt osoba podliehajúca oznamovaniu, sa preverujú informácie uchovávané na regulačné účely alebo na účely vzťahov s klientom vrátane informácií získaných podľa postupov na predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu s cieľom určiť, či držiteľ finančného účtu je rezidentom členského štátu alebo štátu zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy a či tieto informácie zahŕňajú miesto založenia subjektu alebo registrácie subjektu alebo adresu sídla subjektu v členskom štáte alebo v štáte zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy; ak je z týchto informácií zrejmé, že držiteľ finančného účtu je rezidentom členského štátu alebo štátu zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy, považuje sa takýto účet za účet podliehajúci oznamovaniu, ak sa na základe čestného vyhlásenia alebo iných informácií nepreukáže, že držiteľ finančného účtu nie je osoba podliehajúca oznamovaniu,
2.
na určenie, či je držiteľ finančného účtu pasívny nefinančný subjekt s jednou ovládajúcou osobou alebo viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu a ak je ktorákoľvek z osôb ovládajúcich pasívny nefinančný subjekt osobou podliehajúcou oznamovaniu, finančný účet sa považuje za účet podliehajúci oznamovaniu; pri určení týchto skutočností sa uplatní tento postup:
2a.
získa sa od držiteľa finančného účtu čestné vyhlásenie, ak nie sú k dispozícii informácie umožňujúce určiť, že držiteľ finančného účtu je aktívny nefinančný subjekt alebo iná finančná inštitúcia ako investičný subjekt uvedený v § 3 ods. 2 písm. c) druhom bode zákona, ktorý nie je finančnou inštitúciou z členského štátu alebo štátu zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy,
2b.
na účely určenia osôb ovládajúcich držiteľa finančného účtu sa využijú informácie získané a uchovávané podľa postupov pre predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu,
2c.
na účely určenia, či je osoba ovládajúca pasívny nefinančný subjekt osobou podliehajúcou oznamovaniu, sa využijú
2ca.
informácie získané podľa postupov na predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu pri existujúcom finančnom účte subjektu s celkovou hodnotou zostatku finančného účtu alebo celkovou hodnotou finančného účtu, ktorá nepresahuje sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume 1 000 000 USD, ktorého držiteľom je jeden nefinančný subjekt alebo viacero nefinančných subjektov, alebo
2cb.
čestné vyhlásenie od držiteľa finančného účtu alebo takej ovládajúcej osoby o členskom štáte alebo o štáte zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy, v ktorom je ovládajúca osoba rezidentom na daňové účely.
(2)
Ak ide o existujúce finančné účty subjektov podľa odseku 1 písm. b), za účty podliehajúce oznamovaniu sa považujú len také finančné účty, ktorých držiteľom je jeden subjekt alebo viacero subjektov, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu, alebo pasívne nefinančné subjekty s jednou ovládajúcou osobou alebo viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu.
(3)
Ak dôjde k zmene okolností, na ktorých základe sa zistí, že údaje v čestnom vyhlásení alebo iné písomné záznamy súvisiace s finančným účtom sú nesprávne alebo pochybné, postupuje sa pri preverovaní existujúcich finančných účtov subjektov podľa odseku 1.
§ 7
Nové finančné účty subjektov
(1)
Na určenie, či je držiteľom finančného účtu jedna osoba alebo viacero osôb, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu, alebo pasívne nefinančné subjekty s jednou ovládajúcou osobou alebo viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu, sa postupuje takto:
a)
pri otvorení finančného účtu sa predkladá čestné vyhlásenie, ktoré je súčasťou spisovej dokumentácie k finančnému účtu a ktoré umožní určiť rezidenciu na daňové účely držiteľa finančného účtu a overuje sa správnosť údajov uvedených v čestnom vyhlásení na základe informácií získaných pri otvorení finančného účtu vrátane akejkoľvek dokumentácie získanej podľa postupov pre predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu; ak sa na základe údajov uvedených v čestnom vyhlásení určí, že držiteľ finančného účtu nemá žiadnu rezidenciu na daňové účely, rezidencia na daňové účely sa môže určiť podľa adresy hlavného sídla subjektu,
b)
ak sa na základe údajov čestného vyhlásenia určí, že držiteľ finančného účtu je rezidentom členského štátu alebo štátu zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy, považuje sa takýto finančný účet za účet podliehajúci oznamovaniu, ak sa na základe dostupných informácií nepreukáže, že držiteľ finančného účtu nie je osobou podliehajúcou oznamovaniu.
(2)
Pri preverovaní nového finančného účtu subjektu sa určí, či držiteľom nového finančného účtu subjektu je pasívny nefinančný subjekt s jednou ovládajúcou osobou alebo pasívny nefinančný subjekt s viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu. Ak aspoň jedna z osôb ovládajúcich pasívny nefinančný subjekt je osobou podliehajúcou oznamovaniu, finančný účet sa považuje za účet podliehajúci oznamovaniu, pričom pri určení týchto skutočností sa postupuje takto:
a)
na určenie, či je držiteľ finančného účtu pasívnym nefinančným subjektom, sa vychádza z údajov čestného vyhlásenia držiteľa finančného účtu, ak nie sú k dispozícii informácie o tom, že držiteľ finančného účtu je aktívny nefinančný subjekt alebo iná finančná inštitúcia ako investičný subjekt uvedený v § 3 ods. 2 písm. c) druhom bode zákona, ktorý nie je finančnou inštitúciou z členského štátu alebo zo štátu zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy,
b)
na určenie osôb ovládajúcich držiteľa finančného účtu sa využijú informácie získané a uchovávané podľa postupov na predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu,
c)
na určenie, či je osoba ovládajúca pasívny nefinančný subjekt osobou podliehajúcou oznamovaniu, sa môže vychádzať z údajov uvedených v čestnom vyhlásení držiteľa finančného účtu alebo takejto ovládajúcej osoby.
Osobitné pravidlá preverovania finančných účtov
§ 8
Ak má finančná inštitúcia pochybnosti o správnosti údajov uvedených v čestnom vyhlásení, takéto čestné vyhlásenie sa nepoužije na účely preverovania finančných účtov.
§ 9
Ak fyzická osoba iná ako držiteľ finančného účtu, ktorá je oprávnená z poistnej zmluvy s odkupnou hodnotou alebo anuitnej zmluvy a ktorá dostáva pozostalostnú dávku, nie je osobou podliehajúcou oznamovaniu, môže sa finančný účet tejto osoby považovať za iný účet ako účet podliehajúci oznamovaniu, ak sa z iných dôkazov nezistí, že príjemca je osobou podliehajúcou oznamovaniu. Ak existujú informácie potvrdzujúce skutočnosti uvedené v § 3 ods. 1 písm. b), predpokladá sa, že fyzická osoba oprávnená z poistnej zmluvy s odkupnou hodnotou alebo anuitnej zmluvy je osobou podliehajúcou oznamovaniu.
§ 10
(1)
Finančný účet, ktorý je podielom člena na skupinovej poistnej zmluve s odkupnou hodnotou alebo na skupinovej anuitnej zmluve, sa považuje za finančný účet, ktorý nie je účtom podliehajúcim oznamovaniu, a to až do dátumu, ku ktorému je suma splatná zamestnancovi, držiteľovi certifikátu alebo príjemcovi, ak podiel člena na skupinovej poistnej zmluve s odkupnou hodnotou alebo na skupinovej anuitnej zmluve spĺňa tieto požiadavky:
a)
skupinová poistná zmluva s odkupnou hodnotou alebo skupinová anuitná zmluva sa uzatvorí so zamestnávateľom a vzťahuje sa na 25 alebo viac zamestnancov alebo držiteľov certifikátu,
b)
zamestnanec alebo držiteľ certifikátu je oprávnený na vyplatenie podielu podľa skupinovej poistnej zmluvy s odkupnou hodnotou alebo skupinovej anuitnej zmluvy a je oprávnený určiť príjemcov dávky splatnej po smrti zamestnanca,
c)
celková suma splatná zamestnancovi alebo držiteľovi certifikátu alebo príjemcovi nepresiahne sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume 1 000 000 USD.
(2)
Skupinovou poistnou zmluvou s odkupnou hodnotou sa na účely preverovania finančných účtov rozumie poistná zmluva, ktorou sa vytvára odkupná hodnota, ktorá poskytuje krytie jednotlivcom združeným prostredníctvom zamestnávateľa, odborového združenia, odborového zväzu alebo iného združenia, alebo skupiny, pričom poistné sa platí za každého člena skupiny alebo člena triedy v rámci skupiny, ktoré sa určuje bez ohľadu na individuálnu zdravotnú charakteristiku okrem veku, pohlavia člena alebo triedy členov skupiny a fajčiarskych návykov.
(3)
Skupinovou anuitnou zmluvou sa na účely preverovania rozumie anuitná zmluva, podľa ktorej sú oprávnenou stranou jednotlivci, ktorí sú združení prostredníctvom zamestnávateľa, odborového združenia, odborového zväzu alebo iného združenia, alebo skupiny.
§ 11
(1)
Na určenie celkovej hodnoty zostatku finančného účtu alebo celkovej hodnoty finančného účtu vedeného pre fyzickú osobu alebo subjekt sa finančné účty vedené oznamujúcou finančnou inštitúciou alebo prepojeným subjektom zlúčia len v takom rozsahu, v akom informačné systémy umožňujú prepájať finančné účty s jednotlivými údajmi, ako je napríklad číslo klienta alebo daňové identifikačné číslo a zlučovať zostatky na finančných účtoch alebo ich hodnoty. Každému držiteľovi spoločného finančného účtu sa pri zlučovaní finančných účtov priradí celková hodnota zostatku finančného účtu alebo celková hodnota finančného účtu.
(2)
Na určenie celkovej hodnoty zostatku finančného účtu alebo celkovej hodnoty finančného účtu vedeného pre určitú osobu s cieľom zistiť, či finančný účet je finančným účtom fyzickej osoby s vysokou hodnotou, sa zlúčia všetky finančné účty, o ktorých manažér pre styk s klientmi finančnej inštitúcie usúdi, že ich priamo alebo nepriamo vlastní, kontroluje alebo zriaďuje tá istá osoba; to sa nevzťahuje na splnomocnenca.
§ 12
(1)
Zmena okolností na účely preverovania finančných účtov je taká zmena, ktorá vzniká v dôsledku opravy alebo doplnenia informácií o finančnom účte držiteľa finančného účtu vrátane doplnenia, nahradenia alebo inej zmeny držiteľa finančného účtu, alebo v dôsledku opravy alebo doplnenia informácií o finančnom účte, ktorý je s uvedeným finančným účtom spojený, pričom sa uplatňujú pravidlá zlučovania finančných účtov uvedené v § 11, ak takáto oprava alebo doplnenie informácií majú vplyv na postavenie držiteľa účtu.
(2)
Ak sa zmenia okolnosti v súvislosti s adresou bydliska podľa § 3 ods. 1 písm. a) a v dôsledku tejto zmeny možno usúdiť, že pôvodné písomné dôkazy alebo iná rovnocenná dokumentácia je nesprávna alebo nespoľahlivá, najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho roka alebo iného primeraného oznamovacieho obdobia alebo do 90 kalendárnych dní po oznámení alebo zistení takejto zmeny okolností, podľa toho čo nastane neskôr, sa získa čestné vyhlásenie a nové písomné dôkazy na určenie rezidencie držiteľa finančného účtu na daňové účely; ak sa čestné vyhlásenie a písomné dôkazy nezískajú do tohto termínu, postupuje sa vyhľadávaním v elektronickej databáze podľa § 3 ods. 1 písm. b) až e).
§ 13
Pri nových finančných účtoch subjektov na určenie, či osoba ovládajúca pasívny nefinančný subjekt je osobou podliehajúcou oznamovaniu, sa môže na účely preverovania finančných účtov využiť čestné vyhlásenie od držiteľa finančného účtu alebo ovládajúcej osoby.
§ 14
(1)
Postupy preverovania finančných účtov podľa tejto vyhlášky sa vzťahujú na finančnú inštitúciu, ktorá je rezidentom Slovenskej republiky na daňové účely.
(2)
Postupy preverovania finančných účtov podľa tejto vyhlášky sa vzťahujú na zverenecký fond, ktorý je finančnou inštitúciou, ak jeden správca alebo viacerí správcovia sú rezidentmi Slovenskej republiky na daňové účely; to neplatí, ak zverenecký fond oznamuje inému členskému štátu alebo inému štátu zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy, v ktorom je tento zverenecký fond rezidentom na daňové účely, všetky informácie o finančných účtoch podliehajúcich oznamovaniu vedených zvereneckým fondom v obdobnom rozsahu ako informácie ustanovené zákonom.
(3)
Postupy preverovania finančných účtov podľa tejto vyhlášky sa vzťahujú na finančnú inštitúciu okrem zvereneckého fondu, ktorá nie je rezidentom na daňové účely, ak
a)
je zaregistrovaná podľa právnych predpisov Slovenskej republiky,
b)
jej miesto vedenia vrátane miesta skutočného vedenia je v Slovenskej republike alebo
c)
podlieha finančnému dohľadu v Slovenskej republike.
(4)
Ak na účely preverovania finančných účtov je finančná inštitúcia okrem zvereneckého fondu rezidentom na daňové účely dvoch alebo viacerých členských štátov alebo rezidentom na daňové účely dvoch alebo viacerých štátov zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy, uplatnia sa postupy preverovania finančných účtov, ak je rezidentom na daňové účely Slovenskej republiky a ak je finančný účet vedený v Slovenskej republike.
§ 15
(1)
Na účely preverovania finančných účtov sa účet považuje za účet vedený finančnou inštitúciou, ktorá
a)
pri správcovskom účte vykonáva správu aktív na finančnom účte, vrátane držania aktív v mene správcu pre držiteľa účtu v takejto inštitúcii,
b)
pri vkladovom účte uskutočňuje platby, okrem uskutočňovania platieb agentom finančnej inštitúcie bez ohľadu na to, či je takýto agent finančnou inštitúciou,
c)
pri poistnej zmluve s odkupnou hodnotou alebo anuitnej zmluve uskutočňuje platby.
(2)
Pri majetkovom podiele alebo dlhovom podiele vo finančnej inštitúcii, ktorý predstavuje finančný účet, sa takýto účet považuje za účet vedený touto finančnou inštitúciou.
§ 16
Ak nemožno určiť rezidenciu na daňové účely subjektu podľa § 6 ods. 3 zákona, subjekt sa na účely preverovania finančných účtov považuje za rezidenta na daňové účely štátu, v ktorom sa nachádza miesto skutočného vedenia tohto subjektu.
§ 17
(1)
Adresa subjektu na účely preverovania finančných účtov je miesto, kde sa nachádza miesto skutočného vedenia tohto subjektu, pričom adresa finančnej inštitúcie, v ktorej subjekt vedie účet, adresa poštovej schránky alebo adresa používaná len na účely zasielania pošty nie je adresou sídla subjektu; to neplatí, ak nie je takáto adresa jedinou adresou, ktorú subjekt používa a uvádza sa ako registrovaná adresa subjektu v organizačných dokumentoch subjektu, pričom adresa na preberanie pošty alebo úschovu pošty nie je adresou sídla subjektu.
(2)
Adresa bydliska fyzickej osoby na účely preverovania finančných účtov je adresa bydliska, ktorú fyzická osoba písomne oznámila finančnej inštitúcii.
§ 18
(1)
Pri preverovaní finančných účtov sa vyžaduje vynaložiť primerané úsilie; za primerané úsilie sa považuje kontaktovanie držiteľa finančného účtu poštou, osobne alebo telefonicky, vyhľadávanie v elektronických záznamoch vedených prepojeným subjektom oznamujúcej finančnej inštitúcie v súlade s pravidlami pre zlučovanie finančných účtov, pričom primerané úsilie automaticky nevedie k zrušeniu, zablokovaniu alebo presunutiu finančného účtu ani k ukladaniu požiadaviek držiteľovi finančného účtu alebo k akémukoľvek obmedzovaniu prístupu držiteľa finančného účtu k jeho finančnému účtu.
(2)
Pri získavaní daňového identifikačného čísla alebo dátumu narodenia je primerané úsilie vynaložené, ak sa vynaloží aspoň jedenkrát ročne, v období medzi identifikáciou existujúceho finančného účtu ako účtu podliehajúceho oznamovaniu a koncom druhého kalendárneho roka nasledujúceho po roku, keď bol tento finančný účet identifikovaný ako účet podliehajúci oznamovaniu.
§ 19
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 20
Prechodné ustanovenia
(1)
Postup preverovania existujúceho finančného účtu fyzickej osoby s nízkou hodnotou sa uplatní najneskôr do 31. decembra 2017. Každý finančný účet fyzickej osoby s nízkou hodnotou, ktorý bol postupmi preverovania identifikovaný ako účet podliehajúci oznamovaniu, sa považuje za účet podliehajúci oznamovaniu do doby, kým držiteľ finančného účtu neprestane byť osobou podliehajúcou oznamovaniu.
(2)
Ak existujúci finančný účet fyzickej osoby nie je finančným účtom fyzickej osoby s vysokou hodnotou k 31. decembru 2015, ale stane sa finančným účtom fyzickej osoby s vysokou hodnotou k 31. decembru 2016, postupy preverovania uvedené v § 4 sa dokončia v priebehu roka 2017. Ak sa zistí, že finančný účet je účtom podliehajúcim oznamovaniu, požadované informácie o takomto účte sa oznámia za rok, v ktorom bol finančný účet identifikovaný ako účet podliehajúci oznamovaniu do doby, kým držiteľ finančného účtu neprestane byť osobou podliehajúcou oznamovaniu.
(3)
Postup preverovania existujúceho finančného účtu fyzickej osoby s vysokou hodnotou sa uplatní najneskôr do 31. decembra 2016. Každý finančný účet fyzickej osoby s vysokou hodnotou, ktorý bol postupmi preverovania identifikovaný ako účet podliehajúci oznamovaniu, sa považuje za účet podliehajúci oznamovaniu do doby, kým držiteľ finančného účtu neprestane byť osobou podliehajúcou oznamovaniu.
(4)
Postup preverovania existujúceho finančného účtu subjektu s celkovým zostatkom alebo hodnotou, ktorá k 31. decembru 2015 presahuje sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume 250 000 USD, sa uplatní najneskôr do 31. decembra 2017.
(5)
Postup preverovania existujúceho finančného účtu subjektu s celkovým zostatkom alebo hodnotou, ktorá k 31. decembru 2015 nepresahuje sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume 250 000 USD, ale presahuje uvedenú sumu k 31. decembru 2016, sa uplatní najneskôr v roku 2017.
§ 21
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Peter Kažimír v. r.
Príloha k vyhláške č. 446/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11. 3. 2011) v znení smernice Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014 (Ú. v. EÚ L 359, 16. 12. 2014).
1)
Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach v znení ustanovení Protokolu, ktorým sa mení Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach (oznámenie č. 461/2013 Z. z.).