436/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

436
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 8. decembra 2015
o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom
Národná banka Slovenska podľa § 110 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Informácie predkladané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za jednotlivé ňou spravované dôchodkové fondy a predkladané jej depozitárom za jednotlivé dôchodkové fondy spravované dôchodkovou správcovskou spoločnosťou sú tieto:
a)
Dss (DIT) 05-98 / Ddf (DIT) 07-98 Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde; vzor informácie a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 1,
b)
Dss (DIS) 06-98 / Ddf (DIS) 08-98 Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde; vzor informácie a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 2
Informácie podľa § 1 sa predkladajú elektronicky každý pracovný deň za predchádzajúci pracovný deň v informačnom systéme Štatistický zberový portál.
§ 3
Informácie za rok 2015, ktoré sa predkladajú v roku 2016, sa zostavia a predložia podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde v znení vyhlášky č. 523/2008 Z. z. a vyhlášky č. 69/2010 Z. z.
§ 5
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Jozef Makúch v. r.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 436/2015 Z. z.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 436/2015 Z. z.