433/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

433
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2015,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. e) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení vyhlášky č. 95/2012 Z. z. a vyhlášky č. 223/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
Prílohy č. 4 a 5 vrátane nadpisov znejú:
2.
V prílohe č. 6 sa slová „verejný záujem“ nahrádzajú slovami „výkon práce vo verejnom záujme“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Tomáš Borec v. r.