426/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

426
VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2015
o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 7 a § 101 ods. 6 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Zdravotná spôsobilosť občana Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka (ďalej len „štátna služba“) a zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie sa posudzujú podľa Zoznamu chorôb a príbuzných zdravotných problémov, ktorý je uvedený v prílohe č. 1, a podľa kritérií zdravotnej spôsobilosti vo vybraných vojenských odbornostiach a funkciách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana sa vychádza z obsahu činností, ktoré má občan ako profesionálny vojak vykonávať.
§ 2
(1)
Zdravotná spôsobilosť občana zistená na základe výsledkov lekárskej prehliadky sa označuje
a)
A – spôsobilý na prijatie do štátnej služby alebo
b)
D – nespôsobilý na prijatie do štátnej služby.
(2)
Zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie zistená na základe výsledkov lekárskej prehliadky sa označuje
a)
A – spôsobilý na výkon štátnej služby,
b)
B – nespôsobilý na výkon funkcie,
c)
C – dočasne nespôsobilý na výkon štátnej služby alebo
d)
D – nespôsobilý na výkon štátnej služby.
(3)
Ak sa pri lekárskej prehliadke občana zistí zdravotná spôsobilosť, ktorá umožňuje prijatie občana do štátnej služby, zdravotná spôsobilosť sa označí A – spôsobilý na prijatie do štátnej služby.
(4)
Ak sa pri lekárskej prehliadke občana zistí zdravotná spôsobilosť, ktorú nemožno označiť A – spôsobilý na prijatie do štátnej služby, zdravotná spôsobilosť občana sa označí D – nespôsobilý na prijatie do štátnej služby.
(5)
Ak sa pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka, ktorá umožňuje výkon štátnej služby a výkon funkcie, zdravotná spôsobilosť sa označí A – spôsobilý na výkon štátnej služby.
(6)
Ak sa pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej je profesionálny vojak trvalo nespôsobilý na výkon funkcie, do ktorej je ustanovený, pričom je spôsobilý na výkon inej funkcie, ktorej výkon nie je na ujmu jeho zdravia, zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka sa označí B – nespôsobilý na výkon funkcie.
(7)
Ak sa pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej nie je profesionálny vojak spôsobilý na výkon štátnej služby a funkcie alebo je nespôsobilý na výkon funkcie počas podpornej doby, pričom možno odôvodnene predpokladať, že pred uplynutím podpornej doby profesionálny vojak nadobudne spôsobilosť na výkon štátnej služby alebo nadobudne spôsobilosť na výkon funkcie, zdravotná spôsobilosť sa označí C – dočasne nespôsobilý na výkon štátnej služby a súčasne sa určí lehota na opätovné preskúmanie jeho zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby.
(8)
Ak sa pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej je zdravotný stav profesionálneho vojaka trvalo zmenený tak, že mu nedovoľuje výkon štátnej služby, zdravotná spôsobilosť sa označí D – nespôsobilý na výkon štátnej služby.
§ 3
(1)
Posúdenie psychickej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby sa vykonáva psychodiagnostickým vyšetrením podľa prílohy č. 3.
(2)
Psychodiagnostické vyšetrenie občana pozostáva z posúdenia
a)
intelektových a kognitívnych predpokladov,
b)
osobnostných predpokladov,
c)
interpersonálnej orientácie.
(3)
Psychická spôsobilosť občana sa v závere psychodiagnostického vyšetrenia uvedie výrokom
a)
je psychicky spôsobilý na prijatie do štátnej služby v hodnostnom zbore dôstojníkov,
b)
je psychicky spôsobilý na prijatie do štátnej služby v hodnostnom zbore mužstva alebo v hodnostnom zbore poddôstojníkov,
c)
je psychicky spôsobilý na výkon určenej funkcie vo vojenskej odbornosti alebo
d)
nie je psychicky spôsobilý na prijatie do štátnej služby.
(4)
Okruh funkcií vo vojenskej odbornosti podľa odseku 3 písm. c), na ktorých výkon je občan psychicky spôsobilý, sa uvedie v závere psychodiagnostického vyšetrenia.
(5)
Posúdenie psychickej spôsobilosti občana, ktorý opätovne žiada o prijatie do štátnej služby, sa vykoná opakovane, ak uplynulo viac ako 12 mesiacov od jeho predchádzajúceho posúdenia psychickej spôsobilosti so záverom psychodiagnostického vyšetrenia podľa odseku 3 písm. a) až c).
(6)
Posúdenie psychickej spôsobilosti občana, ktorý opätovne žiada o prijatie do štátnej služby, sa vykoná najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od jeho predchádzajúceho posúdenia psychickej spôsobilosti so záverom psychodiagnostického vyšetrenia podľa odseku 3 písm. d).
§ 4
(1)
Previerka fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby sa vykonáva preskúšaním pohybovej výkonnosti.
(2)
Pohybová výkonnosť občana sa preskúšava v troch disciplínach, z ktorých jedna je povinná a dve voliteľné.
(3)
Povinná disciplína, voliteľné disciplíny a normy pohybovej výkonnosti podľa veku a pohlavia občana sú uvedené v prílohe č. 4.
(4)
Vek občana sa posudzuje ku dňu vykonania previerky fyzickej zdatnosti.
(5)
Fyzická zdatnosť občana sa hodnotí výrokom
a)
je fyzicky zdatný alebo
b)
nie je fyzicky zdatný.
(6)
Občan, ktorý nedosiahol normu pohybovej výkonnosti v niektorej z disciplín, sa hodnotí podľa odseku 5 písm. b).
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Martin Glváč v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 426/2015 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 426/2015 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 426/2015 Z. z.
OBSAHOVÉ ZAMERANIE PSYCHODIAGNOSTICKÉHO VYŠETRENIA
1.
Posúdenie intelektových a kognitívnych predpokladov občana sa zameriava na intelektovú kapacitu, psychomotorické tempo a vybrané charakteristiky pozornosti.
2.
Posúdenie osobnostných predpokladov občana sa zameriava na emocionálnu stabilitu, adaptabilitu, sebareguláciu, zodpovednosť, odolnosť voči záťaži, prípadné prejavy sociálne rizikového správania a spôsobilosť na vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.
Posúdenie interpersonálnej orientácie občana sa zameriava na zhodnotenie schopnosti sociálneho kontaktu a kooperácie alebo riadiacich predpokladov.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 426/2015 Z. z.
POVINNÁ DISCIPLÍNA, VOLITEĽNÉ DISCIPLÍNY A NORMY POHYBOVEJ VÝKONNOSTI
1.
Povinná disciplína je beh na 12 minút.
2.
Voliteľné disciplíny sú:
a)
člnkový beh 10 x 10 metrov alebo beh na 60 metrov,
b)
ľah – sed s otáčaním trupu alebo zhyby na hrazde pre mužov alebo skok do diaľky z miesta pre ženy.
3.
Normy pohybovej výkonnosti podľa veku a pohlavia občana pre príslušné disciplíny sú:
1)
§ 22 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.