424/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

424
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2015
o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 10a ods. 5 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a)
ďalšom vzdelávaní a
b)
preskúšaní mediátorov ministerstvom.
Ďalšie vzdelávanie mediátorov
§ 2
Oznámenie o organizovaní ďalšieho vzdelávania mediátorov
(1)
Ministerstvo organizuje každý rok najmenej jeden odborný seminár. Odborný seminár organizuje ministerstvo spravidla aj pri zásadnej zmene právnych predpisov týkajúcich sa výkonu mediácie.
(2)
Ministerstvo najmenej 60 dní pred uskutočnením ďalšieho vzdelávania na webovom sídle ministerstva zverejní oznámenie o organizovaní odborného seminára mediátorov. Oznámenie obsahuje najmä
a)
informácie o témach a obsahovom zameraní odborného seminára,
b)
informácie o podmienkach účasti vzdelávacích inštitúcií na organizácii odborného seminára,
c)
informácie o čase konania, rozsahu a ďalších organizačných podrobnostiach a podmienkach konania odborného seminára,
d)
výzvu vzdelávacím inštitúciám, aby do 20 dní od zverejnenia oznámenia ministerstvu oznámili svoj záujem o organizáciu odborného seminára a v súlade s informáciami uverejnenými v oznámení písomne predložili návrh usporiadania odborného seminára najmä s uvedením informácií o
1.
čase a mieste konania odborného seminára,
2.
programe odborného seminára,
3.
personálnom a organizačnom zabezpečení odborného seminára vrátane uvedenia údajov o garantoch a lektoroch, v rozsahu ich mena, priezviska, titulov, odborného zaradenia a odbornej praxi, a preukázania organizačného zabezpečenia odborného seminára.
§ 3
Organizovanie a uskutočnenie odborného seminára
(1)
Ministerstvo v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami, ktoré v lehote podľa § 2 ods. 2 písm. d) oznámili záujem o organizáciu odborného seminára a po predchádzajúcom posúdení ich návrhu usporiadania odborného seminára, zorganizuje odborný seminár. Pri výbere vzdelávacej inštitúcie ministerstvo prihliada najmä na úroveň obsahového zamerania a úroveň personálneho a organizačného zabezpečenia odborného seminára; pri organizovaní ministerstvo zohľadňuje aj dostupnosť ďalšieho vzdelávania pre mediátorov. Podmienky organizácie odborného seminára vrátane podmienok spolupráce ministerstva a vzdelávacích inštitúcií upraví zmluva, ktorú uzavrie ministerstvo so vzdelávacími inštitúciami podľa prvej vety.
(2)
Ak vzdelávacia inštitúcia neoznámi ministerstvu záujem o organizáciu odborného seminára, určí ministerstvo niektorú zo vzdelávacích inštitúcií zapísaných v registri vzdelávacích inštitúcií.
(3)
Ministerstvo najmenej 30 dní pred uskutočnením odborného seminára na svojom webovom sídle zverejní informáciu o organizácii a uskutočnení odborného seminára prostredníctvom vzdelávacej inštitúcie. Informácia obsahuje najmä
a)
označenie vzdelávacej inštitúcie, uvedenie času a miesta konania odborného seminára,
b)
program odborného seminára s uvedením garantov a lektorov vzdelávania,
c)
uvedenie podmienok alebo odkaz na miesto, kde sú zverejnené podmienky účasti a vydania osvedčenia o účasti na odbornom seminári.
(4)
Ministerstvo zabezpečí informovanie mediátorov o uskutočnení odborného seminára zverejnením oznamu na webovom sídle ministerstva alebo elektronickou poštou na elektronickú adresu mediátora, ktorú oznámil ministerstvu.
(5)
Na odbornom seminári organizovanom ministerstvom a vzdelávacou inštitúciou sa zúčastňuje zástupca ministerstva.
Preskúšanie mediátorov ministerstvom
§ 4
Oznámenie nariadenia preskúšania a preskúšanie
(1)
Ministerstvo určuje termín preskúšania mediátorov na základe počtu mediátorov, ktorým možno preskúšanie nariadiť.
(2)
Ministerstvo doručí mediátorovi oznámenie o nariadení preskúšaní do vlastných rúk najneskôr tri týždne pred termínom preskúšania. Oznámenie obsahuje informácie o čase a mieste preskúšania a jeho súčasťou je zoznam základných okruhov otázok preskúšania.
(3)
Preskúšanie pozostáva z písomného testu, prípadovej štúdie a z ústnej časti. Náklady preskúšania znáša mediátor.
§ 5
Skúšobná komisia
(1)
Preskúšanie vykoná účastník preskúšania pred skúšobnou komisiou zloženou z piatich členov. Členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky.
(2)
Členmi skúšobnej komisie sú traja zástupcovia ministerstva a dvaja zástupcovia z radov mediátorov, zástupcov mediačných centier alebo zástupcov vzdelávacích inštitúcií, ktorí s vymenovaním súhlasia a ktorí svojím vzdelaním a praxou garantujú kvalifikované vykonanie preskúšania. Členovia skúšobnej komisie zvolia spomedzi seba predsedu skúšobnej komisie.
§ 6
Písomný test
(1)
Písomným testom sa overujú odborné znalosti účastníka preskúšania zo základov právneho poriadku, vedenia procesu mediácie, prípravu dohody o začatí mediácie a dohody, ktorá je výsledkom mediácie, interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologických aspektov riešenia konfliktov.
(2)
Písomný test pozostáva z 15 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku v časovom limite na vyznačenie správnych odpovedí 20 minút.
(3)
Databázu písomných testov vytvára ministerstvo a losovanie testov zabezpečuje člen skúšobnej komisie vymenovaný zo zamestnancov ministerstva.
§ 7
Prípadová štúdia
(1)
Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej písomné riešenie vrátane vypracovania dohody o mediácii, navrhne účastník preskúšania. Pri vypracovávaní písomného riešenia prípadovej štúdie možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
(2)
Časový limit na vypracovanie písomného riešenia prípadovej štúdie je 45 minút. Za písomné riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 30 bodov.
(3)
Databázu prípadových štúdií vytvára ministerstvo a losovanie štúdií zabezpečuje člen skúšobnej komisie vymenovaný zo zamestnancov ministerstva.
§ 8
(1)
Pre účasť na ústnej časti je potrebné získať z
a)
písomného testu aspoň 9 bodov,
b)
prípadovej štúdie aspoň 18 bodov.
(2)
Skúšobná komisia po vyhodnotení písomného testu určí podľa počtu dosiahnutých bodov
a)
úspešných účastníkov preskúšania, ktorí sa zúčastnia vypracovania prípadovej štúdie a
b)
neúspešných účastníkov preskúšania.
(3)
Skúšobná komisia po vyhodnotení prípadovej štúdie určí podľa počtu dosiahnutých bodov
a)
úspešných účastníkov preskúšania, ktorí sa zúčastnia ústnej časti, a
b)
neúspešných účastníkov preskúšania.
(4)
Skúšobná komisia verejne oznamuje úspešných a neúspešných účastníkov preskúšania s uvedením ich mena, priezviska a počtu dosiahnutých bodov podľa odsekov 2 a 3 bezodkladne po vyhodnotení príslušnej časti preskúšania.
§ 9
Ústna časť
(1)
Ústna časť pozostáva z
a)
prezentácie účastníka o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácii na výkon funkcie mediátora,
b)
odpovedí na otázky členov skúšobnej komisie, ktorých účelom je overiť skutočnosti, ktoré sa overujú preskúšaním.
(2)
Otázky členov skúšobnej komisie môžu byť zamerané aj na výsledky prípadovej štúdie a oblasť pravidiel správania mediátora.
(3)
Každý člen skúšobnej komisie hodnotí účastníka v ústnej časti pridelením bodov v rozpätí od nula do šesť bodov, pričom najvyšším hodnotením je šesť bodov.
(4)
Do miestnosti, kde sa uskutočňuje ústna časť, vstupujú účastníci preskúšania jednotlivo podľa poradia, ktoré určí skúšobná komisia žrebom. Účastník preskúšania, ktorý absolvoval ústnu časť, môže byť prítomný pri odpovedi nasledujúcich účastníkov.
(5)
Po skončení ústnej časti predseda skúšobnej komisie pred členmi skúšobnej komisie zistí neúspešných účastníkov preskúšania. Neúspešným účastníkom preskúšania je účastník, ktorý získal v ústnej časti menej ako 18 bodov.
§ 10
Postup skúšobnej komisie pri hodnotení
(1)
Výsledky preskúšania, ako aj zoznam úspešných účastníkov preskúšania skúšobná komisia verejne vyhlási a oznámi účastníkom bezprostredne po ukončení preskúšania.
(2)
O preskúšaní skúšobná komisia vyhotoví zápisnicu. Zápisnica obsahuje
a)
údaj o dátume, čase a mieste konania preskúšania,
b)
zloženie skúšobnej komisie v rozsahu titul, meno a priezvisko vrátane označenia predsedu skúšobnej komisie,
c)
zoznam účastníkov preskúšania s uvedením ich mena, priezviska a prípadne aj ďalších osobných údajov,
d)
stručný opis priebehu ústnej časti preskúšania,
e)
výsledok preskúšania a zoznam neúspešných účastníkov preskúšania vrátane počtu bodov získaných z jednotlivých častí preskúšania,
f)
dátum, čas a miesto verejného vyhlásenia výsledkov preskúšania,
g)
meno a priezvisko člena komisie, ktorý zápisnicu spísal,
h)
dátum, čas a miesto ukončenia preskúšania,
i)
vlastnoručné podpisy všetkých členov skúšobnej komisie.
(3)
Zápisnicu vyhotovuje a za jej správnosť zodpovedá predsedom skúšobnej komisie poverený člen skúšobnej komisie.
(4)
Zápisnicu po prečítaní vlastnoručne podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie. Ak niektorý z členov odmietne zápisnicu podpísať, uvedie sa táto skutočnosť v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia, ak je známy. Ak zo závažných dôvodov nemôže niektorý z členov skúšobnej komisie zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici.
§ 11
Na podklade výsledkov preskúšania ministerstvo vydá úspešnému účastníkovi preskúšania osvedčenie. Neúspešnému účastníkovi preskúšania ministerstvo vydá potvrdenie o neúspešnej účasti na preskúšaní. Osvedčenie alebo potvrdenie sú súčasťou spisu, ktorý vedie ministerstvo.
§ 12
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Tomáš Borec v. r.