422/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016 do 31.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

422
ZÁKON
z 25. novembra 2015
o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje uznávanie dokladov o vzdelaní, uznávanie odborných kvalifikácií, kompenzačné opatrenia, uznávanie vzdelania na účely pokračovania v štúdiu, podmienky voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike, podmienky vydávania európskeho profesijného preukazu a pôsobnosť príslušných orgánov v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií.
§ 2
Pôsobnosť zákona
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na uznávanie dokladov o
a)
vzdelaní vydaných uznanou vzdelávacou inštitúciou podľa právnych predpisov
1.
členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“) a
2.
štátu, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „tretí štát“) a
b)
odborných kvalifikáciách vydaných uznanou vzdelávacou inštitúciou alebo inou oprávnenou inštitúciou podľa právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu.
(2)
Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak osobitný predpis upravujúci podmienky prístupu k príslušnému regulovanému povolaniu ustanovuje inak.
§ 3
(1)
Na účely uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií sa rozumie
a)
uznaním dokladu o vzdelaní uznanie dokladu o vzdelaní vydaného uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným uznanou vzdelávacou inštitúciou v Slovenskej republike,
b)
odbornou kvalifikáciou spôsobilosť na výkon regulovaného povolania potvrdená dokladom o odbornej kvalifikácii alebo dokladom o odbornej praxi,
c)
dokladom o odbornej kvalifikácii
1.
doklad o vzdelaní,
2.
doklad potvrdzujúci splnenie kvalifikačných predpokladov na základe uznaného dokladu o vzdelaní a splnenie ďalších podmienok ustanovených na výkon príslušného regulovaného povolania alebo
3.
osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
d)
regulovaným povolaním povolanie, odborná činnosť alebo skupina odborných činností, na ktorých výkon sa vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov ustanovených osobitnými predpismi1) okrem všeobecného kvalifikačného predpokladu, ktorým je stupeň vzdelania, najmä v študijnom odbore v skupine študijných odborov sociálne, ekonomické a právne vedy; za regulované povolanie sa považuje aj povolanie s právom používať profesijné tituly, ktoré vykonávajú členovia uznanej profesijnej organizácie,
e)
regulovaným vzdelávaním vzdelávanie zamerané na odbornú prípravu na výkon regulovaného povolania v obsahu a rozsahu ustanovenom právnymi predpismi členského štátu alebo tretieho štátu alebo v obsahu a rozsahu schválenom príslušným orgánom zriadeným na tento účel,
f)
kompenzačným opatrením opatrenie, ktorého účelom je doplnenie chýbajúceho vzdelania alebo odbornej prípravy alebo odstránenie podstatných rozdielov vo vzdelaní alebo v odbornej príprave,
g)
koordináciou vzdelania harmonizácia minimálnych požiadaviek na vzdelanie a odbornú prípravu na výkon príslušného regulovaného povolania definovaná na úrovni Európskej únie, ktorá umožňuje automatické uznávanie dokladov o vzdelaní a automatické uznávanie odbornej kvalifikácie,
h)
európskym profesijným preukazom elektronický preukaz potvrdzujúci splnenie podmienok na účely
1.
dočasného a príležitostného poskytovania služieb v členskom štáte alebo
2.
usadenia sa v členskom štáte,
i)
manažérom fyzická osoba, ktorá organizuje, vykonáva, kontroluje a zodpovedá za riadiacu, personálnu, finančnú a inú činnosť v regulovanom povolaní ako
1.
manažér podniku alebo manažér organizačnej zložky podniku,
2.
zástupca majiteľa alebo zástupca manažéra podniku, ak je s týmto postavením spojená zodpovednosť rovnocenná zodpovednosti zastupovaného majiteľa alebo manažéra, alebo
3.
zamestnanec v riadiacom postavení s povinnosťami obchodnej povahy alebo technickej povahy a so zodpovednosťou za jedno oddelenie alebo viac oddelení podniku.
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
uznanou vzdelávacou inštitúciou uznaná vysoká škola a uznaná stredná škola,
b)
uznanou vysokou školou vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia zriadená podľa právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu, ktorá je členským štátom alebo tretím štátom uznaná za vzdelávaciu inštitúciu oprávnenú poskytovať vysokoškolské vzdelanie,
c)
uznanou strednou školou gymnázium, konzervatórium, stredná odborná škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia zriadená podľa právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu, ktorá je členským štátom alebo tretím štátom uznaná za vzdelávaciu inštitúciu oprávnenú poskytovať stredné vzdelanie,
d)
osvedčením o odbornej spôsobilosti doklad vydaný podľa právnych predpisov členského štátu, ktorý osvedčuje, že jeho držiteľ získal odbornú kvalifikáciu, ktorá nie je potvrdená dokladom o vzdelaní a je potvrdená dokladom o vykonávaní príslušného regulovaného povolania v členskom štáte v pracovnom pomere počas troch po sebe nasledujúcich rokov,
e)
odbornou praxou vykonávanie regulovaného povolania podľa právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo rovnocenné trvanie pracovného pomeru na kratší pracovný čas.
f)
príslušným orgánom orgán, ktorý vydáva rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie, ustanovený týmto zákonom alebo osobitným predpisom.
DRUHÁ ČASŤ
UZNÁVANIE DOKLADOV O VZDELANÍ
§ 4
Doklady o vzdelaní
(1)
Dokladom o vzdelaní je vysokoškolský diplom, absolventský diplom, vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o záverečnej skúške alebo iný doklad o vzdelaní, ktorý vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu.
(2)
Vysokoškolským diplomom je doklad o vzdelaní vydaný uznanou vysokou školou, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ získal
a)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa absolvovaním študijného programu prvého stupňa, ktorého štandardná dĺžka štúdia je najmenej tri roky,
b)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v členskom štáte absolvovaním
1.
študijného programu druhého stupňa v členskom štáte, ktorého štandardná dĺžka štúdia spolu s predchádzajúcim absolvovaním študijného programu prvého stupňa je najmenej štyri roky,
2.
študijného programu v členskom štáte, ktorý predstavuje spojenie študijného programu prvého stupňa a študijného programu druhého stupňa a ktorého štandardná dĺžka štúdia ako jedného celku je najmenej štyri roky,
c)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v treťom štáte absolvovaním
1.
študijného programu druhého stupňa, ktorého štandardná dĺžka štúdia spolu s prechádzajúcim absolvovaním študijného programu prvého stupňa je najmenej päť rokov, alebo
2.
študijného programu, ktorý predstavuje spojenie študijného programu prvého stupňa a študijného programu druhého stupňa a ktorého štandardná dĺžka štúdia ako jedného celku je najmenej štyri roky,
d)
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa absolvovaním študijného programu tretieho stupňa, ktorého štandardná dĺžka štúdia je najmenej tri roky.
(3)
Absolventským diplomom je doklad o vzdelaní vydaný uznanou strednou školou, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ získal vyššie odborné vzdelanie absolvovaním
a)
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania, ktorého dĺžka štúdia je najmenej jeden rok; podmienkou prijatia na toto štúdium bolo ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, alebo
b)
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ktorého dĺžka štúdia je najmenej šesť rokov.
(4)
Vysvedčením o maturitnej skúške je doklad o vzdelaní vydaný uznanou strednou školou, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ získal
a)
úplné stredné všeobecné vzdelanie absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania, ktorého dĺžka štúdia je najmenej štyri roky, alebo
b)
úplné stredné odborné vzdelanie absolvovaním
1.
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania, ktorého dĺžka štúdia je najmenej štyri roky, alebo
2.
časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ktorého dĺžka štúdia je najmenej štyri roky.
(5)
Vysvedčením o záverečnej skúške je doklad o vzdelaní vydaný uznanou strednou školou, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ získal
a)
nižšie stredné odborné vzdelanie absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania, ktorého dĺžka štúdia je najmenej dva roky, alebo
b)
stredné odborné vzdelanie absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania, ktorého dĺžka štúdia je najmenej tri roky.
Všeobecný systém uznávania dokladov o vzdelaní
§ 5
Všeobecný systém uznávania dokladov o vzdelaní sa vzťahuje na doklady o vzdelaní, pri ktorom nedochádza ku koordinácii vzdelania a umožňuje po porovnaní obsahu a rozsahu vzdelania, ktoré sa vyžaduje na výkon príslušného regulovaného povolania, uznať doklad o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike.
§ 6
Uznávanie vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa
Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, žiadateľ spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady, ak je držiteľom vysokoškolského diplomu podľa § 4 ods. 2 písm. d), ktorý potvrdzuje, že
a)
žiadateľ absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného regulovaného povolania a
b)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike.
§ 7
Uznávanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa
Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, žiadateľ spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady, ak je držiteľom vysokoškolského diplomu podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), ktorý potvrdzuje, že
a)
žiadateľ absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného regulovaného povolania a
b)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike.
§ 8
Uznávanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa
Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, žiadateľ spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady, ak je držiteľom vysokoškolského diplomu podľa § 4 ods. 2 písm. a), ktorý potvrdzuje, že
a)
žiadateľ absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného regulovaného povolania a
b)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike.
§ 9
Uznávanie vyššieho odborného vzdelania
Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje vyššie odborné vzdelanie, žiadateľ spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady, ak je držiteľom absolventského diplomu podľa § 4 ods. 3, ktorý potvrdzuje, že
a)
žiadateľ absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného regulovaného povolania a
b)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike.
§ 10
Uznávanie úplného stredného vzdelania
Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje úplné stredné vzdelanie, žiadateľ spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady, ak je držiteľom vysvedčenia o maturitnej skúške podľa § 4 ods. 4, ktoré potvrdzuje, že
a)
žiadateľ absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného regulovaného povolania a
b)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike.
§ 11
Uznávanie stredného odborného vzdelania a nižšieho stredného odborného vzdelania
Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje stredné odborné vzdelanie alebo nižšie stredné odborné vzdelanie, žiadateľ spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady, ak je držiteľom vysvedčenia o záverečnej skúške podľa § 4 ods. 5, ktoré potvrdzuje, že
a)
žiadateľ absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného regulovaného povolania a
b)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike.
Systém automatického uznávania dokladov o vzdelaní
§ 12
Systém automatického uznávania dokladov o vzdelaní sa vzťahuje na doklady o vzdelaní, pri ktorom dochádza ku koordinácii vzdelania a umožňuje automaticky uznať doklad o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike.
§ 13
Automatické uznávanie dokladov o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania
(1)
Doklad o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania vydaný v členskom štáte sa automaticky uzná za rovnocenný s dokladom o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania vydaným v Slovenskej republike, ak príslušné zdravotnícke povolanie
a)
je uvedené v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania,
b)
nie je uvedené v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, ale vzdelanie je preukázané nadobudnutými právami podľa § 20 až 24, alebo
c)
nie je uvedené v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, ale bol uznaný príslušným orgánom iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom bol doklad o vzdelaní vydaný.
(2)
Na uznanie dokladu o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania vydaného v treťom štáte sa vzťahuje všeobecný systém uznávania dokladov o vzdelaní.
TRETIA ČASŤ
UZNÁVANIE ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ
§ 14
Účinky uznania odbornej kvalifikácie a rovnaké zaobchádzanie
(1)
Fyzická osoba, ktorá je občanom členského štátu, alebo fyzická osoba, ktorá je občanom tretieho štátu, môže vykonávať regulované povolanie v Slovenskej republike na základe uznania jej odbornej kvalifikácie príslušným orgánom v Slovenskej republike.
(2)
Uznanie dokladu o odbornej kvalifikácii vydaného v členskom štáte alebo v treťom štáte príslušným orgánom v Slovenskej republike oprávňuje jeho držiteľa na prístup k regulovanému povolaniu a výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike za rovnakých podmienok ako fyzická osoba, ktorá získala príslušnú odbornú kvalifikáciu v Slovenskej republike.
(3)
Ak odborná kvalifikácia fyzickej osoby nespĺňa podmienky vzdelania a odbornej prípravy na výkon príslušného regulovaného povolania požadované právnymi predpismi členského štátu, uznáva sa za rovnocennú, ak sa na ňu viažu nadobudnuté práva pre rovnaké zaobchádzanie s odbornou kvalifikáciou ustanovené právnymi predpismi členského štátu.
(4)
Regulované povolanie vykonávané v súlade s právnymi predpismi iného členského štátu sa považuje za regulované povolanie vykonávané v Slovenskej republike, ak sú príslušné činnosti porovnateľné.
Všeobecný systém uznávania odbornej kvalifikácie
§ 15
(1)
Príslušný orgán uzná odbornú kvalifikáciu žiadateľa na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike, ak žiadateľ je držiteľom dokladu o odbornej kvalifikácii, ktorá sa na výkon tohto regulovaného povolania vyžaduje v inom členskom štáte.
(2)
Príslušný orgán uzná odbornú kvalifikáciu žiadateľa na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike, ak žiadateľ
a)
vykonával príslušné regulované povolanie najmenej jeden rok v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo v rovnocennom trvaní pracovného pomeru na kratší pracovný čas počas predchádzajúcich desiatich rokov v inom členskom štáte, ktorý toto povolanie nereguluje, a
b)
je držiteľom dokladu o odbornej kvalifikácii, ktorý je vydaný podľa právnych predpisov členského štátu a potvrdzuje, že žiadateľ je spôsobilý na výkon príslušného regulovaného povolania.
(3)
Splnenie podmienky podľa odseku 2 písm. a) sa nevyžaduje, ak žiadateľ je držiteľom dokladu o odbornej kvalifikácii vydaného na základe regulovaného vzdelávania.
(4)
Príslušný orgán neuzná odbornú kvalifikáciu žiadateľa, ktorý je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak sa na výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike vyžaduje najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(5)
Príslušný orgán uzná odbornú kvalifikáciu žiadateľa, ktorý je držiteľom dokladu o odbornej kvalifikácii vydaného v treťom štáte, ak žiadateľ preukáže, že má tri roky odbornej praxe v príslušnej oblasti získanej v inom členskom štáte a príslušný orgán tohto členského štátu uznal doklad o odbornej kvalifikácii žiadateľa.
§ 16
(1)
Ak sa na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov získaných a potvrdených príslušným vzdelávaním, príslušný orgán uzná odbornú kvalifikáciu žiadateľa na základe uznaného dokladu o vzdelaní.
(2)
Ak sa na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov získaných a potvrdených príslušným vzdelávaním a splnenie ďalších podmienok ustanovených právnymi predpismi upravujúcimi príslušné regulované povolanie,2) príslušný orgán uzná odbornú kvalifikáciu žiadateľa na základe uznaného dokladu o vzdelaní a na základe preukázania splnenia ustanovených podmienok.
§ 17
Uznanie čiastočnej odbornej kvalifikácie
(1)
Príslušný orgán uzná čiastočnú odbornú kvalifikáciu na výkon regulovaného povolania, ak
a)
žiadateľ má v inom členskom štáte odbornú spôsobilosť vykonávať odbornú činnosť, na výkon ktorej žiada o uznanie čiastočnej odbornej kvalifikácie,
b)
uloženie kompenzačných opatrení vyžaduje absolvovanie úplného vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré sa na výkon príslušného regulovaného povolania vyžaduje v Slovenskej republike, a
c)
odbornú činnosť možno vykonávať samostatne od ostatných odborných činností, ktoré sú súčasťou príslušného regulovaného povolania.
(2)
Príslušný orgán neuzná čiastočnú odbornú kvalifikáciu, ak by jej uznanie bolo na úkor všeobecného záujmu, najmä zdravia, bezpečnosti, ochrany spotrebiteľa alebo ochrany životného prostredia.
(3)
Uznanie čiastočnej odbornej kvalifikácie je vylúčené, ak ide o odborné činnosti, ktoré sú súčasťou regulovaného povolania, na ktoré sa vzťahuje systém automatického uznávania odborných kvalifikácií.
Systém automatického uznávania odbornej kvalifikácie
§ 18
Uznanie odbornej kvalifikácie na výkon zdravotníckeho povolania
(1)
Doklad o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaný v členskom štáte sa automaticky uzná za rovnocenný s dokladom o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaným v Slovenskej republike, ak príslušné zdravotnícke povolanie
a)
je uvedené v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania,
b)
nie je uvedené v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, ale odborná kvalifikácia je preukázaná nadobudnutými právami podľa § 20 až 24, alebo
c)
nie je uvedené v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, ale k dokladu o vzdelaní je priložené rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie príslušného orgánu iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom bol doklad o vzdelaní vydaný.
(2)
Doklad o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaný v treťom štáte sa automaticky uzná za rovnocenný s dokladom o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaným v Slovenskej republike na základe uznaného dokladu o vzdelaní podľa § 13 ods. 2 a doplňujúcej skúšky vykonanej po uznaní dokladu o vzdelaní na uznanej vysokej škole alebo uznanej strednej škole v Slovenskej republike.
(3)
Doplňujúca skúška podľa odseku 2 a jej spoplatnenie prebieha podľa vnútorných predpisov uznanej vysokej školy alebo uznanej strednej školy, na ktorej sa doplňujúca skúška vykonáva.
§ 19
Nadobudnuté práva sú práva občanov členského štátu, ktorí neabsolvovali vzdelanie vyžadované podľa osobitného predpisu3) na výkon zdravotníckeho povolania lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka a farmaceut, ale sú rovnocenné s právom na výkon zdravotníckeho povolania, ako majú držitelia dokladov o vzdelaní, ktorí absolvovali vzdelanie podľa osobitného predpisu.3)
§ 20
(1)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár, ktorý získal v
1.
Belgickom kráľovstve, Dánskom kráľovstve, Nemeckej spolkovej republike, Francúzskej republike, Írsku, Talianskej republike, Luxemburskom veľkovojvodstve, Holandskom kráľovstve alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska pred 20. decembrom 1976,
2.
Gréckej republike pred 1. januárom 1981,
3.
Španielskom kráľovstve a Portugalskej republike pred 1. januárom 1986,
4.
Rakúskej republike, Fínskej republike, Švédskom kráľovstve, Nórskom kráľovstve alebo Islandskej republike pred 1. januárom 1994,
5.
Lichtenštajnskom kniežatstve pred 1. májom 1995,
6.
Švajčiarskej konfederácii pred 1. júnom 2002,
7.
Českej republike, Estónskej republike, Cyperskej republike, Litovskej republike, Lotyšskej republike, Maďarsku, Maltskej republike, Poľskej republike alebo Slovinskej republike pred 1. májom 2004,
8.
Rumunsku alebo v Bulharskej republike pred 1. januárom 2007,
9.
Chorvátskej republike pred 1. júlom 2013, a
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
(2)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár, ktorý získal v Nemeckej demokratickej republike alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v Nemeckej demokratickej republike pred 3. októbrom 1990,
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie lekár v Nemeckej spolkovej republike v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c)
príslušný orgán Nemeckej spolkovej republiky potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania lekár v Nemeckej spolkovej republike.
(3)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár, ktorý získal v Československej socialistickej republike alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo na základe štúdia v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, ktoré sa začalo pred 1. januárom 1993,
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie lekár v Českej republike v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c)
príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania lekár v Českej republike.
(4)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár, ktorý získal v Sovietskom zväze alebo na základe štúdia medicíny v Sovietskom zväze, ktoré sa začalo v
1.
Estónskej republike pred 20. augustom 1991,
2.
Litovskej republike pred 11. marcom 1990,
3.
Lotyšskej republike pred 21. augustom 1991,
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c)
príslušný orgán členského štátu potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania lekár na území Estónskej republiky, Litovskej republiky alebo Lotyšskej republiky.
(5)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár, ktorý získal v Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v
1.
Slovinskej republike pred 25. júnom 1991,
2.
Chorvátskej republike pred 8. októbrom 1991,
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c)
príslušný orgán členského štátu potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania lekár na jeho území.
§ 21
(1)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania sestra sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania sestra, ktorý získal v
1.
Belgickom kráľovstve, Dánskom kráľovstve, Nemeckej spolkovej republike, Francúzskej republike, Írsku, Talianskej republike, Luxemburskom veľkovojvodstve, Holandskom kráľovstve alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska pred 27. júnom 1979,
2.
Gréckej republike pred 1. januárom 1981,
3.
Portugalskej republike alebo v Španielskom kráľovstve pred 1. januárom 1986,
4.
Rakúskej republike, Fínskej republike, Švédskom kráľovstve, Nórskom kráľovstve alebo Islandskej republike pred 1. januárom 1994,
5.
Lichtenštajnskom kniežatstve pred 1. májom 1995,
6.
Švajčiarskej konfederácii pred 1. júnom 2002,
7.
Českej republike, Estónskej republike, Cyperskej republike, Litovskej republike, Lotyšskej republike, Maďarsku, Maltskej republike alebo v Slovinskej republike pred 1. májom 2004,
8.
Bulharskej republike pred 1. januárom 2007,
9.
Chorvátskej republike pred 1. júlom 2013, a
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie sestra v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
(2)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania sestra sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania sestra, ktorý získal v Nemeckej demokratickej republike alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v Nemeckej demokratickej republike pred 3. októbrom 1990,
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie sestra v Nemeckej spolkovej republike v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c)
príslušný orgán Nemeckej spolkovej republiky potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania sestra v Nemeckej spolkovej republike.
(3)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania sestra sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania sestra, ktorý získal v Československej socialistickej republike alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike pred 1. januárom 1993,
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie sestra v Českej republike v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c)
príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania sestra v Českej republike.
(4)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania sestra sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania sestra, ktorý získal v Sovietskom zväze alebo na základe štúdia v Sovietskom zväze, ktoré sa začalo v
1.
Estónskej republike pred 20. augustom 1991,
2.
Litovskej republike pred 11. marcom 1990,
3.
Lotyšskej republike pred 21. augustom 1991,
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie sestra v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia a
c)
príslušný orgán členského štátu potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania sestra na území Estónskej republiky, Litovskej republiky alebo Lotyšskej republiky.
(5)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania sestra sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania sestra, ktorý získal v Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v
1.
Slovinskej republike pred 25. júnom 1991,
2.
Chorvátskej republike pred 8. októbrom 1991,
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie sestra v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c)
príslušný orgán členského štátu potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania sestra na jeho území.
(6)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania sestra sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania sestra, ktorý získal v Poľskej republike pred 1. májom 2004, a
b)
doklad podľa písmena a) je potvrdený dokladom o vysokoškolskom vzdelaní prvého stupňa získaným na základe osobitného rozširujúceho programu sestier súčasne s dokladom o vzdelaní, ktorým je
1.
maturitné vysvedčenie získané absolvovaním zdravotného lýcea alebo strednej zdravotníckej školy v odbore sestra a pôrodná asistentka alebo
2.
maturitné vysvedčenie získané absolvovaním zdravotníckej strednej školy alebo vyššieho odborného vzdelávania v odbore sestra a pôrodná asistentka.
(7)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania sestra sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania sestra, ktorý získal v Rumunsku pred 1. januárom 2007,
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie sestra v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c)
k dokladu podľa písmena a) je priložený
1.
certifikát s názvom „Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist“ o vyššom odbornom vzdelaní získanom na škole typu şcoală postliceală potvrdzujúci, že odborná príprava sa začala pred 1. januárom 2007,
2.
diplom s názvom „Diplomă de absolvire de asistent medical generalist“ o krátkodobom vyššom vzdelaní potvrdzujúci, že odborná príprava sa začala pred 1. októbrom 2003, alebo
3.
diplom s názvom „Diplomă de licenţă de asistent medical generalist“ o dlhodobom vyššom vzdelaní potvrdzujúci, že odborná príprava sa začala pred 1. októbrom 2003.
§ 22
(1)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania zubný lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania zubný lekár, ktorý získal v
1.
Belgickom kráľovstve, Dánskom kráľovstve, Nemeckej spolkovej republike, Francúzskej republike, Írsku, Luxemburskom veľkovojvodstve, Holandskom kráľovstve alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska pred 20. decembrom 1976,
2.
Gréckej republike pred 1. januárom 1981,
3.
Portugalskej republike pred 1. januárom 1986,
4.
Fínskej republike, Švédskom kráľovstve, Nórskom kráľovstve alebo Islandskej republike pred 1. januárom 1994,
5.
Lichtenštajnskom kniežatstve pred 1. májom 1995,
6.
Švajčiarskej konfederácii pred 1. júnom 2002,
7.
Estónskej republike, Cyperskej republike, Litovskej republike, Lotyšskej republike, Maďarsku, Maltskej republike, Poľskej republike alebo Slovinskej republike pred 1. májom 2004,
8.
Bulharskej republike pred 1. januárom 2007,
9.
Chorvátskej republike pred 1. júlom 2013, a
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie zubný lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
(2)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania zubný lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania zubný lekár, ktorý získal v Nemeckej demokratickej republike alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v Nemeckej demokratickej republike pred 3. októbrom 1990,
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie zubný lekár v Nemeckej spolkovej republike v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c)
príslušný orgán Nemeckej spolkovej republiky potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania zubný lekár v Nemeckej spolkovej republike.
(3)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania zubný lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár, ktorý získal v Sovietskom zväze alebo na základe štúdia v Sovietskom zväze, ktoré sa začalo v
1.
Estónskej republike pred 20. augustom 1991,
2.
Litovskej republike pred 11. marcom 1990,
3.
Lotyšskej republike pred 21. augustom 1991,
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie zubný lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c)
príslušný orgán členského štátu potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania zubný lekár na území Estónskej republiky, Litovskej republiky alebo Lotyšskej republiky.
(4)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania zubný lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania zubný lekár, ktorý získal v Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v
1.
Slovinskej republike pred 25. júnom 1991,
2.
Chorvátskej republike pred 8. októbrom 1991,
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie zubný lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c)
príslušný orgán členského štátu potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania zubný lekár na jeho území.
(5)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania zubný lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania zubný lekár na základe štúdia, ktoré sa začalo v
1.
Talianskej republike pred 28. januárom 1980,
2.
Španielskom kráľovstve pred 1. januárom 1986,
3.
Rakúskej republike pred 1. januárom 1994,
4.
Českej republike pred 1. májom 2004,
5.
Rumunsku pred 1. januárom 2007,
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie zubný lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c)
príslušný orgán členského štátu potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania zubný lekár na jeho území.
(6)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania zubný lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania zubný lekár na základe štúdia, ktoré sa začalo v
1.
Talianskej republike od 28. januára 1980 do 31. decembra 1984 alebo v
2.
Španielskom kráľovstve od 1. januára 1986 do 31. decembra 1997,
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonal skúšku odbornej spôsobilosti ustanovenú príslušnými orgánmi členského štátu, a
c)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie zubný lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
§ 23
(1)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka, ktorý získal v
1.
Belgickom kráľovstve, Dánskom kráľovstve, Nemeckej spolkovej republike, Francúzskej republike, Írsku, Talianskej republike, Luxemburskom veľkovojvodstve, Holandskom kráľovstve alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska pred 27. júnom 1979,
2.
Gréckej republike pred 1. januárom 1981,
3.
Portugalskej republike alebo v Španielskom kráľovstve pred 1. januárom 1986,
4.
Rakúskej republike, Fínskej republike, Švédskom kráľovstve, Nórskom kráľovstve alebo Islandskej republike pred 1. januárom 1994,
5.
Lichtenštajnskom kniežatstve pred 1. májom 1995,
6.
Švajčiarskej konfederácii pred 1. júnom 2002,
7.
Českej republike, Estónskej republike, Cyperskej republike, Litovskej republike, Lotyšskej republike, Maďarsku, Maltskej republike alebo v Slovinskej republike pred 1. májom 2004,
8.
Bulharskej republike pred 1. januárom 2007,
9.
Chorvátskej republike pred 1. júlom 2013, a
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie pôrodná asistentka v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
(2)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka, ktorý získal v Nemeckej demokratickej republike alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v Nemeckej demokratickej republike pred 3. októbrom 1990,
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie pôrodná asistentka v Nemeckej spolkovej republike v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c)
príslušný orgán Nemeckej spolkovej republiky potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania pôrodná asistentka v Nemeckej spolkovej republike.
(3)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka, ktorý získal v Československej socialistickej republike alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike pred 1. januárom 1993,
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie pôrodná asistentka v Českej republike v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c)
príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania pôrodná asistentka v Českej republike.
(4)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka, ktorý získal v Sovietskom zväze alebo na základe štúdia v Sovietskom zväze, ktoré sa začalo v
1.
Estónskej republike pred 20. augustom 1991,
2.
Litovskej republike pred 11. marcom 1990,
3.
Lotyšskej republike pred 21. augustom 1991,
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie pôrodná asistentka v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c)
príslušný orgán členského štátu potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania pôrodná asistentka na území Estónskej republiky, Litovskej republiky alebo Lotyšskej republiky.
(5)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka, ktorý získal v Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v
1.
Slovinskej republike pred 25. júnom 1991,
2.
Chorvátskej republike pred 8. októbrom 1991,
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie pôrodná asistentka v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c)
príslušný orgán členského štátu potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania pôrodná asistentka na jeho území.
(6)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka, ktorý získal v Poľskej republike pred 1. májom 2004, a
b)
doklad podľa písmena a) je potvrdený dokladom o vysokoškolskom vzdelaní prvého stupňa získaným na základe osobitného rozširujúceho programu pôrodných asistentiek súčasne s dokladom o vzdelaní, ktorým je
1.
maturitné vysvedčenie získané absolvovaním zdravotného lýcea alebo strednej zdravotníckej školy v odbore sestra a pôrodná asistentka, alebo
2.
maturitné vysvedčenie získané absolvovaním zdravotníckej strednej školy alebo vyššieho odborného vzdelávania v odbore sestra a pôrodná asistentka.
(7)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka, ktorý získal v Rumunsku pred 1. januárom 2007, a
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie pôrodná asistentka v Rumunsku v priebehu najmenej piatich po sebe nasledujúcich rokov počas siedmich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
§ 24
(1)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania farmaceut sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania farmaceut, ktorý získal v
1.
Belgickom kráľovstve, Dánskom kráľovstve, Nemeckej spolkovej republike, Francúzskej republike, Írsku, Talianskej republike, Luxemburskom veľkovojvodstve, Holandskom kráľovstve alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska pred 20. decembrom 1976,
2.
Gréckej republike pred 1. januárom 1981,
3.
Španielskom kráľovstve a Portugalskej republike pred 1. januárom 1986,
4.
Rakúskej republike, Fínskej republike, Švédskom kráľovstve, Nórskom kráľovstve alebo Islandskej republike pred 1. januárom 1994,
5.
Lichtenštajnskom kniežatstve pred 1. májom 1995,
6.
Švajčiarskej konfederácii pred 1. júnom 2002,
7.
Českej republike, Estónskej republike, Cyperskej republike, Litovskej republike, Lotyšskej republike, Maďarsku, Maltskej republike, Poľskej republike alebo Slovinskej republike pred 1. májom 2004,
8.
Rumunsku alebo v Bulharskej republike pred 1. januárom 2007,
9.
Chorvátskej republike pred 1. júlom 2013, a
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie farmaceut v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia.
(2)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania farmaceut sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania farmaceut, ktorý získal v Nemeckej demokratickej republike alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v Nemeckej demokratickej republike pred 3. októbrom 1990,
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie farmaceut v Nemeckej spolkovej republike v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c)
príslušný orgán Nemeckej spolkovej republiky potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania farmaceut v Nemeckej spolkovej republike.
(3)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania farmaceut sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania farmaceut, ktorý získal v Československej socialistickej republike alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo na základe štúdia v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, ktoré sa začalo pred 1. januárom 1993,
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie farmaceut v Českej republike v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c)
príslušný orgán Českej republiky potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania farmaceut v Českej republike.
(4)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania farmaceut sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania farmaceut, ktorý získal v Sovietskom zväze alebo na základe štúdia medicíny v Sovietskom zväze, ktoré sa začalo v
1.
Estónskej republike pred 20. augustom 1991,
2.
Litovskej republike pred 11. marcom 1990,
3.
Lotyšskej republike pred 21. augustom 1991,
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie farmaceut v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c)
príslušný orgán členského štátu potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania farmaceut na území Estónskej republiky, Litovskej republiky alebo Lotyšskej republiky.
(5)
Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania farmaceut sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak
a)
žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania farmaceut, ktorý získal v Juhoslávii alebo na základe štúdia, ktoré sa začalo v
1.
Slovinskej republike pred 25. júnom 1991,
2.
Chorvátskej republike pred 8. októbrom 1991,
b)
k dokladu podľa písmena a) je priložené osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie farmaceut v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, a
c)
príslušný orgán členského štátu potvrdil, že doklad podľa písmena a) oprávňuje jeho držiteľa na výkon povolania farmaceut na jeho území.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KOMPENZAČNÉ OPATRENIA
§ 25
(1)
Ak v rámci všeobecného systému uznávania dokladov o vzdelaní príslušný orgán zistí, že žiadateľ spĺňa kvalifikačné predpoklady v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, ale nespĺňa všetky kvalifikačné predpoklady, ktoré podmieňujú prístup k regulovanému povolaniu v Slovenskej republike, je oprávnený uložiť kompenzačné opatrenie.
(2)
Kompenzačné opatrenie sa vykonáva vo forme
a)
adaptačného obdobia v dĺžke najviac tri roky, ak právne predpisy Slovenskej republiky upravujúce podmienky výkonu príslušného regulovaného povolania takéto adaptačné obdobie umožňujú, alebo
b)
skúšky spôsobilosti.
(3)
Adaptačné obdobie je výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike pod dohľadom fyzickej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na výkon pracovných činností v príslušnom regulovanom povolaní.
(4)
Skúškou spôsobilosti je rozdielová skúška zameraná na posúdenie odborných vedomostí, schopností a zručností žiadateľa vo vzťahu k príslušnému regulovanému povolaniu.
§ 26
Uloženie kompenzačného opatrenia
(1)
Príslušný orgán uloží kompenzačné opatrenie, ak
a)
vzdelanie alebo odborná príprava, ktoré žiadateľ preukazuje dokladom o vzdelaní, je najmenej o rok kratšia, ako je vzdelanie alebo odborná príprava vyžadovaná na výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike,
b)
obsah vzdelania alebo obsah odbornej prípravy, ktoré žiadateľ absolvoval, je podstatne rozdielny od obsahu vzdelania alebo obsahu odbornej prípravy vyžadovanej na výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike alebo
c)
na výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike sa vyžaduje osobitná odborná príprava, ktorá sa v štáte, v ktorom bol doklad vydaný, na výkon tohto povolania nevyžaduje a z uvedeného dôvodu nie je zahrnutá vo vzdelaní alebo v odbornej príprave žiadateľa, a
d)
žiadateľ nepreukázal doplnenie alebo odstránenie rozdielov vo vzdelaní alebo v odbornej príprave podľa písmen a) až c), ktoré by získal odbornou praxou.
(2)
Podstatnými rozdielmi na účely rozhodovania o uložení kompenzačného opatrenia sa rozumejú taký obsah vzdelania alebo odbornej prípravy, v ktorom chýbajú vedomosti alebo zručnosti potrebné na výkon príslušného regulovaného povolania, alebo značné rozdiely, pokiaľ ide o trvanie vzdelávania alebo odbornej prípravy.
(3)
Kompenzačné opatrenie je príslušný orgán oprávnený uložiť len vtedy, ak zistí, že ukončením adaptačného obdobia alebo úspešným absolvovaním skúšky spôsobilosti žiadateľ získa také vedomosti alebo zručnosti, ktoré odstránia podstatné rozdiely vo vzdelaní alebo odbornej príprave žiadateľa podľa odseku 2.
(4)
Pri uložení kompenzačného opatrenia príslušný orgán zohľadňuje odbornú prax žiadateľa a posudzuje, či vedomosti alebo zručnosti, ktoré získal v priebehu svojej odbornej praxe, úplne alebo čiastočne preukazujú odstránenie podstatných rozdielov. Odbornú prax žiadateľ preukazuje predložením potvrdenia vydaného v štáte, v ktorom vykonával príslušné regulované povolanie.
(5)
Na účely podľa odseku 3 uznaná vysoká škola alebo uznaná stredná škola, ktorá poskytuje obdobné vzdelávanie na území Slovenskej republiky, na požiadanie príslušného orgánu posúdi obsah a rozsah vzdelania alebo obsah a rozsah odbornej prípravy žiadateľa a vo svojom stanovisku uvedie
a)
rozsah a obsah chýbajúcich vedomostí alebo zručností v obsahu vzdelania alebo v obsahu odbornej prípravy žiadateľa, ktoré je možné odstrániť uložením kompenzačného opatrenia, s uvedením
1.
vedomostí a zručností, ktoré má žiadateľ preukázať v adaptačnom období, a odporúčanej dĺžky adaptačného obdobia a
2.
vedomostí a zručností, ktoré má žiadateľ preukázať skúškou spôsobilosti a odporúčaného termínu vykonania skúšky spôsobilosti, alebo
b)
rozsah a obsah chýbajúcich vedomostí a zručností v obsahu vzdelania alebo v obsahu odbornej prípravy žiadateľa s uvedením, že tieto chýbajúce vedomosti a zručnosti majú taký rozsah, ktorý nemožno odstrániť uložením kompenzačného opatrenia.
(6)
Žiadateľ je oprávnený vybrať si formu kompenzačného opatrenia; nemožno od neho vyžadovať vykonanie oboch foriem zároveň, ak príslušný orgán neuplatňuje postup podľa odseku 7. Právo výberu kompenzačného opatrenia neplatí, ak žiadateľ je držiteľom
a)
dokladu o vzdelaní vydaného v treťom štáte,
b)
osvedčenia o odbornej spôsobilosti, dokladu o nižšom strednom vzdelaní alebo dokladu o strednom odbornom vzdelaní a na výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike sa vyžaduje najmenej vyššie odborné vzdelanie, alebo
c)
dokladu o úplnom strednom všeobecnom vzdelaní alebo úplnom strednom odbornom vzdelaní a na výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike sa vyžaduje najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(7)
Ak žiadateľ je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti, dokladu o nižšom strednom vzdelaní alebo dokladu o strednom odbornom vzdelaní a na výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike sa vyžaduje najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, príslušný orgán uloží kompenzačné opatrenie vo forme adaptačného obdobia aj skúšky spôsobilosti.
(8)
O uložení kompenzačného opatrenia rozhoduje príslušný orgán v rámci konania podľa § 30.
§ 27
Adaptačné obdobie
(1)
Počas adaptačného obdobia žiadateľ vykonáva príslušné regulované povolanie na území Slovenskej republiky pod dohľadom fyzickej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na výkon pracovných činností v príslušnom regulovanom povolaní. Ak je to potrebné, súčasťou adaptačného obdobia je aj vzdelávanie zamerané na získanie potrebných vedomostí a zručností, ktoré by žiadateľ mal preukázať podľa § 26 ods. 5 písm. a) prvého bodu.
(2)
Po ukončení adaptačného obdobia fyzická osoba, u ktorej žiadateľ toto adaptačné obdobie absolvoval, vydá žiadateľovi písomné vyjadrenie o rozsahu vykonávaných činností, úrovni nadobudnutých vedomostí a zručností alebo o vzdelávaní absolvovanom počas adaptačného obdobia.
§ 28
Skúška spôsobilosti
(1)
Skúšku spôsobilosti vykonáva profesijná organizácia, stavovská organizácia, uznaná vysoká škola alebo uznaná stredná škola v spolupráci s príslušným orgánom.
(2)
Príslušný orgán v rozhodnutí o uložení kompenzačného opatrenia v časti týkajúcej sa skúšky spôsobilosti určí zoznam predmetov alebo rozsah zručností, ktoré nie sú obsahom dokladu o vzdelaní žiadateľa alebo obsahom odbornej prípravy žiadateľa. Obsahom skúšky spôsobilosti sú také predmety alebo taký rozsah zručností, ktoré sú zásadné na výkon príslušného regulovaného povolania. Podľa povahy príslušného regulovaného povolania môže skúška spôsobilosti pozostávať aj z preskúšania znalostí právnych predpisov Slovenskej republiky, etických pravidiel, či iných pravidiel ustanovených na výkon príslušného regulovaného povolania.
(3)
Skúška spôsobilosti má písomnú časť, ústnu časť a praktickú časť.
(4)
Priebeh skúšky spôsobilosti a zloženie skúšobnej komisie upravujú vnútorné predpisy tej inštitúcie, ktorá skúšku spôsobilosti vykonáva. O úspešnom absolvovaní skúšky spôsobilosti sa vypracuje protokol o skúške spôsobilosti.
(5)
Príslušný orgán zabezpečí vykonanie skúšky spôsobilosti najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení kompenzačného opatrenia.
PIATA ČASŤ
KONANIE O UZNANÍ DOKLADU O VZDELANÍ A KONANIE O UZNANÍ ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE
Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní
§ 29
(1)
Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti príslušnému orgánu. Žiadosť obsahuje
a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,
c)
názov regulovaného povolania, na účely ktorého žiadateľ žiada o uznanie dokladu o vzdelaní,
d)
podpis žiadateľa.
(2)
Prílohou žiadosti sú najmä
a)
kópia dokladu totožnosti,
b)
osvedčené kópie dokladov o vzdelaní,
c)
výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach, ak sa vyžadujú,
d)
informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti,
e)
doklad o zaplatení správneho poplatku.
(3)
Prílohou žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní vydaného v treťom štáte sú okrem náležitostí podľa odseku 2 aj
a)
overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov o vzdelaní orgánom tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
b)
potvrdenie o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať príslušné vzdelávanie, o uznanie ktorého žiadateľ žiada, a
c)
podrobný obsah absolvovaných predmetov.
(4)
Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad príloh podľa odsekov 2 a 3 do štátneho jazyka Slovenskej republiky (ďalej len „štátny jazyk“).
(5)
Príslušný orgán posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, príslušný orgán konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia výzvy.
§ 30
(1)
Príslušný orgán rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti podľa § 29 ods. 1 až 3. Príslušný orgán rozhodne o
a)
uznaní dokladu o vzdelaní,
b)
zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní alebo
c)
uložení kompenzačného opatrenia.
(2)
Ak sú splnené podmienky na uznanie dokladu o vzdelaní, príslušný orgán rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní žiadateľa za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike.
(3)
Príslušný orgán rozhodne o zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní, ak po preskúmaní nemožno uznať doklad o vzdelaní žiadateľa za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike.
(4)
Ak v priebehu rozhodovania príslušný orgán zistí, že sú splnené podmienky podľa § 26, môže rozhodnúť o uložení kompenzačného opatrenia. V tomto rozhodnutí zároveň uvedie všetky náležitosti uskutočnenia príslušného kompenzačného opatrenia.
(5)
Ak žiadateľ preukáže splnenie kompenzačného opatrenia predložením protokolu o skúške spôsobilosti podľa § 28 ods. 4 alebo predložením písomného vyjadrenia podľa § 27 ods. 2, príslušný orgán vydá do 30 dní odo dňa ich doručenia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní.
Konanie o uznaní odbornej kvalifikácie
§ 31
(1)
Konanie o uznaní odbornej kvalifikácie sa začína odo dňa doručenia žiadosti príslušnému orgánu. Žiadosť obsahuje
a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,
c)
názov regulovaného povolania, na výkon ktorého žiadateľ žiada o uznanie odbornej kvalifikácie,
d)
podpis žiadateľa.
(2)
Prílohou žiadosti sú najmä
a)
kópia dokladu totožnosti,
b)
osvedčená kópia rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní na výkon príslušného povolania v Slovenskej republike,
c)
osvedčenie o charaktere a dĺžke praxe vydané príslušným orgánom členského štátu alebo tretieho štátu, ak sa vyžaduje,
d)
doklad o zaplatení správneho poplatku,
e)
doklady preukazujúce splnenie ďalších podmienok, ktoré sa podľa právnych predpisov upravujúcich výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike vyžadujú,
f)
potvrdenie o vykonaní doplňujúcej skúšky podľa § 18 ods. 3, ak sa vyžaduje.
(3)
Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad príloh podľa odseku 2 do štátneho jazyka.
(4)
Príslušný orgán posúdi žiadosť do 10 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, príslušný orgán konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia výzvy.
§ 32
(1)
Príslušný orgán rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie do jedného mesiaca od doručenia úplnej žiadosti podľa § 31 ods. 1 a 2. Príslušný orgán rozhodne o
a)
uznaní odbornej kvalifikácie alebo o
b)
zamietnutí žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie.
(2)
Ak sú splnené podmienky na uznanie odbornej kvalifikácie na výkon príslušného regulovaného povolania, príslušný orgán rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie žiadateľa na výkon príslušného regulovaného povolania.
(3)
Ak nie sú splnené podmienky na uznanie odbornej kvalifikácie žiadateľa, príslušný orgán rozhodne o zamietnutí žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie. Príslušný orgán rozhodne o zamietnutí žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie, ak zistí o žiadateľovi výstrahu podľa § 52.
(4)
Pri rozhodovaní o uznaní odbornej kvalifikácie sa príslušný orgán riadi verejným záujmom a záujmami fyzických osôb a právnických osôb, ktoré by mohli byť porušené výkonom regulovaného povolania žiadateľom s nedostatočnou odbornou kvalifikáciou a ktoré sú chránené právnymi predpismi upravujúcimi podmienky výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike.
(5)
Ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán, žiadateľ predloží len jednu žiadosť, ktorá obsahuje náležitosti podľa § 29 ods. 1 až 3 a náležitosti podľa § 31 ods. 2 písm. c) a e). Príslušný orgán môže o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhodnúť jedným rozhodnutím vydaným najneskôr do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.
ŠIESTA ČASŤ
UZNÁVANIE DOKLADOV O VZDELANÍ NA ÚČELY POKRAČOVANIA V ŠTÚDIU
Uznanie vysokoškolského vzdelania na účely pokračovania v štúdiu
§ 33
(1)
O uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnych skúškach a doklad o udelených akademických tituloch, vedecko-pedagogických tituloch, umelecko-pedagogických tituloch a vedeckých hodnostiach, vydaný uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje
a)
uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní, alebo
b)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“), ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní,
c)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný vojenskou vysokou školou, alebo
d)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak ide o doklad o vzdelaní vydaný policajnou vysokou školou.
(2)
Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní podľa odseku 1 sa začína odo dňa doručenia žiadosti vysokej škole alebo príslušnému ministerstvu. Žiadosť obsahuje
a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,
c)
predmet žiadosti,
d)
názov a adresu uznanej vysokej školy, ktorá doklad o ukončenom vzdelaní vydala,
e)
rok ukončenia štúdia žiadateľa,
f)
podpis žiadateľa.
(3)
Prílohou žiadosti sú najmä
a)
kópia dokladu totožnosti,
b)
osvedčené kópie dokladov o vzdelaní,
c)
výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,
d)
osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva,
e)
informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti,
f)
overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
g)
doklad o zaplatení správneho poplatku.
(4)
Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov podľa odseku 3 do štátneho jazyka.
(5)
Okrem dokladov uvedených v odseku 3 možno od žiadateľa požadovať predloženie iných dokladov a informácií, ak je to nevyhnutné na posúdenie rovnocennosti dokladu o vzdelaní.
(6)
Vysoká škola alebo príslušné ministerstvo posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia výzvy.
§ 34
(1)
Vysoká škola alebo príslušné ministerstvo rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti podľa § 33 ods. 2 a 3. Vysoká škola alebo príslušné ministerstvo rozhodne o
a)
uznaní dokladu o vzdelaní,
b)
zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní alebo
c)
uložení rozdielovej skúšky.
(2)
Ak sú splnené podmienky na uznanie dokladu o vzdelaní, vysoká škola alebo príslušné ministerstvo rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní žiadateľa za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike. V rozhodnutí o uznaní dokladu o vzdelaní sa uvedie, že toto rozhodnutie nie je dokladom o uznaní odbornej kvalifikácie.
(3)
Vysoká škola alebo príslušné ministerstvo rozhodne o zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní, ak po preskúmaní nemožno uznať doklad o vzdelaní žiadateľa za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike.
(4)
Ak v priebehu rozhodovania vysoká škola alebo príslušné ministerstvo zistí, že sú splnené podmienky podľa § 35, rozhodne o uložení rozdielovej skúšky. V tomto rozhodnutí zároveň uvedie všetky náležitosti vykonania rozdielovej skúšky.
(5)
Ak žiadateľ preukáže vykonanie rozdielovej skúšky predložením protokolu o rozdielovej skúške podľa § 35 ods. 8, vysoká škola alebo príslušné ministerstvo vydá do 30 dní odo dňa jeho doručenia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní.
§ 35
(1)
Rozdielová skúška je skúška, ktorej účelom je odstránenie rozdielov v obsahu a rozsahu absolvovaného vysokoškolského vzdelania.
(2)
Vysoká škola alebo príslušné ministerstvo uloží rozdielovú skúšku, ak
a)
vzdelanie, ktoré žiadateľ preukazuje dokladom o vzdelaní, je najmenej o jeden rok kratšie, ako je porovnávané vzdelanie v Slovenskej republike, alebo
b)
v obsahu vzdelávania žiadateľa chýbajú vedomosti alebo zručnosti, ako sú porovnávané vedomosti alebo zručnosti v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch v Slovenskej republike.
(3)
Vysoká škola alebo príslušné ministerstvo uloží rozdielovú skúšku, ak zistí, že vykonaním rozdielovej skúšky žiadateľ získa také vedomosti alebo zručnosti, ktoré odstránia rozdiely vo vzdelaní žiadateľa podľa odseku 2.
(4)
Rozdielová skúška sa môže vykonať aj formou dopracovania a obhajoby bakalárskej práce, diplomovej práce alebo dizertačnej práce.
(5)
Rozdielová skúška sa koná na vysokej škole, ktorá o jej uložení rozhodla. Ak o uložení rozdielovej skúšky rozhodlo príslušné ministerstvo, v rozhodnutí zároveň určí uznanú vysokú školu v Slovenskej republike, v ktorej sa rozdielová skúška vykoná.
(6)
Rozdielová skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Komisia má najmenej troch členov. Predsedu a ďalších členov komisie vymenúva rektor príslušnej vysokej školy.
(7)
O výsledku rozdielovej skúšky rozhoduje komisia hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie.
(8)
O úspešnom absolvovaní rozdielovej skúšky sa vypracuje protokol o rozdielovej skúške.
Uznanie úplného stredného vzdelania, stredného odborného vzdelania, nižšieho stredného odborného vzdelania a nižšieho stredného vzdelania na účely pokračovania v štúdiu
§ 36
(1)
O uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je vysvedčenie o maturitnej skúške a vysvedčenie o záverečnej skúške, vydaného uznanou strednou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje okresný úrad v sídle kraja po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu4) vyžaduje v Slovenskej republike.
(2)
O uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je vysvedčenie s doložkou, vydaného základnou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje okresný úrad v sídle kraja po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v Slovenskej republike.
(3)
Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa začína odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť obsahuje
a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
c)
predmet žiadosti,
d)
názov a adresu uznanej strednej školy alebo základnej školy, ktorá doklad o vzdelaní vydala,
e)
rok ukončenia štúdia,
f)
podpis žiadateľa.
(4)
Prílohou žiadosti sú najmä
a)
kópia dokladu totožnosti,
b)
osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní,
c)
výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach,
d)
potvrdenie uznanej strednej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak ide o stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
e)
overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o ukončenom vzdelaní orgánom štátu pôvodu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
f)
doklad o zaplatení správneho poplatku.
(5)
Ak ide o uznanie dokladu o vzdelaní neplnoletej osoby, žiadosť podľa odsekov 3 a 4 podáva jej zákonný zástupca.
(6)
Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka.
(7)
Okresný úrad v sídle kraja posúdi žiadosť do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, okresný úrad v sídle kraja konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti.
§ 37
(1)
Okresný úrad v sídle kraja rozhodne do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti podľa § 36 ods. 3 a 4 o
a)
uznaní dokladu o vzdelaní,
b)
zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní alebo
c)
uložení rozdielovej skúšky.
(2)
Ak sú splnené podmienky na uznanie dokladu o vzdelaní, okresný úrad v sídle kraja rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní žiadateľa za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike. V rozhodnutí o uznaní dokladu o vzdelaní sa uvedie, že toto rozhodnutie nie je dokladom o uznaní odbornej kvalifikácie.
(3)
Okresný úrad v sídle kraja rozhodne o zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní, ak po preskúmaní nemožno uznať doklad o vzdelaní žiadateľa za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike.
(4)
Ak v priebehu rozhodovania okresný úrad v sídle kraja zistí, že sú splnené podmienky podľa § 38, rozhodne o uložení rozdielovej skúšky. V tomto rozhodnutí zároveň uvedie všetky náležitosti vykonania rozdielovej skúšky.
(5)
Ak žiadateľ preukáže vykonanie rozdielovej skúšky predložením protokolu o rozdielovej skúške podľa § 38 ods. 7, okresný úrad v sídle kraja vydá do 30 dní odo dňa jeho doručenia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní.
§ 38
(1)
Rozdielová skúška je skúška, ktorej účelom je odstránenie rozdielov v obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelania podľa § 36. Žiadateľ, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nekoná rozdielovú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja je oprávnený uložiť rozdielovú skúšku, ak
a)
vzdelanie, ktoré žiadateľ preukazuje dokladom o ukončenom vzdelaní, je najmenej o jeden školský rok kratšie, ako je porovnávané vzdelanie v Slovenskej republike, alebo
b)
v obsahu vzdelávania žiadateľa chýbajú vedomosti alebo zručnosti určené štátnym vzdelávacím programom pre porovnávané vzdelanie v Slovenskej republike.
(3)
Okresný úrad v sídle kraja uloží rozdielovú skúšku len vtedy, ak zistí, že vykonaním rozdielovej skúšky žiadateľ získa také vedomosti alebo zručnosti, ktoré odstránia rozdiely vo vzdelaní žiadateľa podľa odseku 2.
(4)
Okresný úrad v sídle kraja určí základnú školu alebo strednú školu zaradenú do siete škôl a školských zariadení, v ktorej žiadateľ vykoná rozdielovú skúšku. Zároveň určí aj obsah a termín konania rozdielovej skúšky.
(5)
Rozdielová skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Komisia má najmenej troch členov. Predsedu a ďalších členov komisie vymenúva prednosta okresného úradu v sídle kraja.
(6)
O výsledku rozdielovej skúšky rozhoduje komisia hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie.
(7)
O úspešnom absolvovaní rozdielovej skúšky sa vypracuje protokol o rozdielovej skúške.
Automatické uznanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu
§ 39
(1)
Doklad o vzdelaní podľa § 33 ods. 1 a § 36 ods. 1 a 2 vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania sa na účely pokračovania v štúdiu uznáva za rovnocenný automaticky.
(2)
Konanie o uznaní rovnocennosti dokladu o ukončenom vzdelaní sa začína odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť obsahuje
a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,
c)
predmet žiadosti,
d)
názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala,
e)
rok ukončenia štúdia,
f)
podpis žiadateľa.
(3)
Prílohou žiadosti sú najmä
a)
kópia dokladu totožnosti,
b)
osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
(4)
Ak ide o uznanie rovnocennosti dokladu o ukončenom vzdelaní neplnoletej osoby, žiadosť podľa odsekov 2 a 3 podáva jej zákonný zástupca.
(5)
Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad príloh podľa odseku 3 do štátneho jazyka.
(6)
Vysoká škola alebo okresný úrad v sídle kraja posúdi žiadosť do siedmich dní. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, vysoká škola alebo okresný úrad v sídle kraja konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti.
(7)
Vysoká škola alebo okresný úrad v sídle kraja vydá do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad rovnocenný.
SIEDMA ČASŤ
VOĽNÉ POSKYTOVANIE SLUŽIEB
§ 40
Dočasné a príležitostné poskytovanie služieb
(1)
Každý, kto spĺňa podmienky na poskytovanie služieb podľa právnych predpisov iného členského štátu (ďalej len „poskytovateľ služieb“), môže dočasne a príležitostne poskytovať rovnaké služby na území Slovenskej republiky bez uznania odbornej kvalifikácie, ak
a)
toto povolanie je v členskom štáte, v ktorom poskytoval služby, regulovaným povolaním alebo je regulované vzdelávanie a odborná príprava vyžadovaná na výkon príslušného povolania alebo
b)
vykonával toto povolanie najmenej jeden rok počas predchádzajúcich desiatich rokov v členskom štáte, ktorý toto povolanie nereguluje.
(2)
Dočasný a príležitostný charakter sa posudzuje podľa druhu povolania, najmä podľa trvania, frekvencie, pravidelnosti a nepretržitosti poskytovania služieb.
(3)
Poskytovateľ služieb má právo na dočasnú registráciu v registri komory alebo v inej obdobnej organizácii podľa osobitných predpisov.5)
§ 41
Vyhlásenie
(1)
Pred prvým poskytovaním služieb v Slovenskej republike poskytovateľ služieb predloží príslušnému orgánu písomné vyhlásenie o poistení alebo o iných prostriedkoch osobnej a kolektívnej ochrany, ak sa poistenie pre určitú službu vyžaduje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Toto vyhlásenie je poskytovateľ služieb povinný opätovne predložiť raz ročne, ak má v úmysle poskytovať služby počas príslušného kalendárneho roka.
(2)
Pred prvým poskytnutím služby je poskytovateľ služieb povinný okrem vyhlásenia podľa odseku 1 predložiť
a)
kópiu dokladu totožnosti,
b)
osvedčenú kópiu dokladu o odbornej kvalifikácii,
c)
doklad o poskytovaní služieb, ak ide o poskytovateľa služieb podľa § 40 ods. 1 písm. b),
d)
doklad o oprávnení poskytovať služby rovnakého druhu vydaný príslušným orgánom členského štátu a doklad o tom, že poskytovanie služieb nie je poskytovateľovi obmedzené alebo zakázané, a
e)
potvrdenie o tom, že poskytovateľovi služieb nebol dočasne alebo trvale pozastavený výkon povolania a že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak ide o povolania v oblasti bezpečnosti, zdravotníctva alebo výchovy a vzdelávania.
(3)
Pri zmene skutočností preukazovaných dokladmi podľa odseku 2 je poskytovateľ služieb povinný do ôsmich dní odo dňa, v ktorom k rozhodujúcej skutočnosti došlo, písomne oznámiť zmenu a preukázať ju dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu.
§ 42
Preskúmanie odbornej kvalifikácie na účely poskytovania služieb
(1)
Na účely zabezpečenia ochrany zdravia alebo bezpečnosti príjemcu služieb môže príslušný orgán preskúmať odbornú kvalifikáciu poskytovateľa služieb pred prvým poskytnutím služby v Slovenskej republike. To neplatí, ak ide o regulované povolania, na ktoré sa vzťahuje systém automatického uznávania odbornej kvalifikácie.
(2)
Príslušný orgán rozhodne o výsledku preskúmania podľa odseku 1 do jedného mesiaca od prijatia vyhlásenia s dokladmi podľa § 41 ods. 1 a 2.
(3)
Príslušný orgán môže zo závažných dôvodov lehotu podľa odseku 2 predĺžiť najviac o dva mesiace. Príslušný orgán najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia vyhlásenia a dokladov podľa § 41 ods. 1 a 2 upovedomí poskytovateľa služieb o dôvode predĺženia lehoty.
(4)
Ak poskytovateľ služieb nepredloží doklady podľa § 41 ods. 1 a 2, príslušný orgán konanie preruší a vyzve poskytovateľa služieb na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov v lehote do 30 dní od doručenia výzvy.
(5)
Ak poskytovateľ služieb nepredloží požadované doklady alebo neodstráni nedostatky v lehote podľa odseku 4, príslušný orgán konanie zastaví.
(6)
Ak príslušný orgán zistí podstatný rozdiel medzi odbornou kvalifikáciou poskytovateľa služieb a odbornou kvalifikáciou, ktorá sa vyžaduje v Slovenskej republike, poskytovateľ služieb vykoná skúšku spôsobilosti podľa § 28. Skúška spôsobilosti sa musí vykonať do jedného mesiaca odo dňa doručenia rozhodnutia.
(7)
Ak príslušný orgán zistí, že poskytovateľ služieb spĺňa podmienky na poskytovanie služieb, alebo ak poskytovateľ služieb úspešne vykonal skúšku spôsobilosti, vydá rozhodnutie, v ktorom poskytovateľovi služieb umožní poskytovať služby na území Slovenskej republiky.
(8)
Ak príslušný orgán zistí, že by výkon regulovaného povolania poskytovateľa služieb ohrozil bezpečnosť a zdravie príjemcu služby, alebo ak poskytovateľ služieb neúspešne vykonal skúšku spôsobilosti, vydá rozhodnutie, v ktorom poskytovateľovi služby neumožní poskytovať služby na území Slovenskej republiky.
(9)
Ak príslušný orgán nekoná v lehotách podľa odsekov 2 a 3, poskytovateľ služieb môže služby na území Slovenskej republiky poskytovať.
§ 43
Spolupráca príslušných orgánov
Príslušný orgán je oprávnený preskúmať odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť poskytovateľa služieb, jeho bezúhonnosť, zákonnosť oprávnenia poskytovať služby v štáte pôvodu a neexistenciu disciplinárnych a trestnoprávnych sankcií súvisiacich s poskytovanými službami. Na tento účel si príslušný orgán môže vyžiadať potrebné informácie od príslušného orgánu iného členského štátu.
ÔSMA ČASŤ
EURÓPSKY PROFESIJNÝ PREUKAZ
§ 44
(1)
Príslušný orgán v súlade s osobitnými predpismi6) vydáva európsky profesijný preukaz na základe žiadostí prijatých v informačnom systéme o vnútornom trhu7) (ďalej len „systém IMI“) z iného členského štátu.
(2)
Príslušný orgán prijíma od žiadateľov v Slovenskej republike žiadosti o vydanie európskeho profesijného preukazu v inom členskom štáte, zadáva žiadosti o európsky profesijný preukaz do systému IMI a vykonáva všetky s tým súvisiace činnosti.
(3)
Európsky profesijný preukaz vydaný na účely usadenia sa v Slovenskej republike nezakladá automaticky právo na výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike.
§ 45
Žiadosť o európsky profesijný preukaz
(1)
Držiteľ dokladu o odbornej kvalifikácii na výkon príslušného regulovaného povolania, pre ktoré sa umožňuje vydať európsky profesijný preukaz, môže požiadať o európsky profesijný preukaz prostredníctvom elektronického formulára v systéme IMI. Vyplnením elektronického formulára v systéme IMI sa pre žiadateľa automaticky vytvorí súbor IMI. K žiadosti žiadateľ prikladá doklady podľa osobitného predpisu.6)
(2)
Príslušný orgán potvrdí prijatie žiadosti do siedmich dní od jej doručenia. Ak žiadosť neobsahuje požadované náležitostí, príslušný orgán vyzve žiadateľa na jej doplnenie v určenej lehote.
(3)
Príslušný orgán overí, či je žiadateľ usadený v Slovenskej republike v súlade s právnymi predpismi a či všetky predložené doklady, ktoré boli vydané v Slovenskej republike, sú platné. Ak sú odôvodnené pochybnosti, príslušný orgán vyzve žiadateľa na predloženie osvedčených kópií dokladov.
(4)
Pri opätovných žiadostiach žiadateľa príslušný orgán nesmie požadovať opakované predloženie dokladov, ktoré sú už v súbore IMI žiadateľa.
§ 46
(1)
Európsky profesijný preukaz sa vydáva v systéme IMI elektronickou formou ako elektronický preukaz. Európsky profesijný preukaz obsahuje tieto údaje o jeho držiteľovi:
a)
titul, meno a priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
názov regulovaného povolania,
d)
odborná kvalifikácia a obdobie jej platnosti, ak je časovo obmedzená,
e)
číslo preukazu,
f)
bezpečnostné prvky,
g)
doklad totožnosti.
(2)
Informácie o získanej odbornej praxi alebo o absolvovaných kompenzačných opatreniach sú obsiahnuté v súbore IMI držiteľa európskeho profesijného preukazu.
(3)
Príslušný orgán aktualizuje súbor IMI držiteľa európskeho profesijného preukazu o informácie o zákaze alebo obmedzení výkonu regulovaného povolania na základe vykonateľného rozhodnutia príslušných orgánov.
(4)
Informácie v súbore IMI držiteľa európskeho profesijného preukazu sú prístupné len príslušnému orgánu domovského členského štátu a príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu. Príslušný orgán informuje držiteľa európskeho profesijného preukazu o obsahu súboru IMI na základe jeho žiadosti.
(5)
Ak držiteľ európskeho profesijného preukazu požiada o odstránenie súboru IMI, príslušný orgán rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie.
§ 47
Európsky profesijný preukaz pre dočasné a príležitostné poskytovanie služieb
(1)
Príslušný orgán do 21 dní odo dňa prijatia úplnej žiadosti formou elektronického formulára v systéme IMI overí žiadosť a príslušnú dokumentáciu v súbore IMI a vydá žiadateľovi európsky profesijný preukaz.
(2)
Po vydaní európskeho profesijného preukazu podľa odseku 1 príslušný orgán zašle európsky profesijný preukaz príslušnému orgánu každého členského štátu, v ktorom podľa údajov v žiadosti žiadateľ predpokladá poskytovať služby, a bezodkladne o tom informuje žiadateľa.
(3)
Počas 18 mesiacov od vydania európskeho profesijného preukazu sa nevyžaduje vyhlásenie podľa § 41.
(4)
Ak držiteľ európskeho profesijného preukazu požiada o rozšírenie jeho platnosti aj v ďalších členských štátoch, ktoré v pôvodnej žiadosti neuviedol, alebo ak bude poskytovať služby aj po uplynutí 18 mesiacov od vydania európskeho profesijného preukazu, oznámi príslušnému orgánu zmeny údajov v súbore IMI. Príslušný orgán zašle aktualizovaný európsky profesijný preukaz príslušnému orgánu členského štátu, ktorého sa zmena týka.
(5)
Európsky profesijný preukaz platí v Slovenskej republike počas trvania oprávnenia jeho držiteľa vykonávať príslušné regulované povolanie v domovskom členskom štáte na základe dokladov a informácií v súbore IMI.
§ 48
Európsky profesijný preukaz na účely usadenia sa
(1)
Príslušný orgán do jedného mesiaca odo dňa prijatia úplnej žiadosti formou elektronického formulára v systéme IMI overí žiadosť a príslušnú dokumentáciu v súbore IMI. Príslušný orgán bezodkladne po overení žiadosti a príslušnej dokumentácie v súbore IMI zašle žiadosť príslušnému orgánu členského štátu uvedenému v žiadosti a informuje o tom žiadateľa.
(2)
Príslušný orgán hostiteľského členského štátu môže požiadať príslušný orgán domovského členského štátu o ďalšie informácie alebo o predloženie osvedčených kópií dokladov. Príslušný orgán domovského členského štátu poskytne túto súčinnosť najneskôr do 14 dní odo dňa požiadania.
(3)
Ak ide o povolanie, na ktoré sa vzťahuje automatické uznávanie, príslušný orgán do jedného mesiaca od prijatia žiadosti zaslanej podľa odseku 1 rozhodne, či vydá európsky profesijný preukaz. Ak nejde o povolanie, na ktoré sa vzťahuje automatické uznávanie, príslušný orgán do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti podľa odseku 1 rozhodne, či vydá európsky profesijný preukaz alebo uloží žiadateľovi kompenzačné opatrenia. Lehotu na rozhodnutie o vydaní európskeho profesijného preukazu môže príslušný orgán predĺžiť najviac o 14 dní. O predlžení lehoty a o dôvodoch predĺženia príslušný orgán informuje žiadateľa.
(4)
Príslušný orgán zamietne žiadosť o európsky profesijný preukaz, ak príslušný orgán domovského členského štátu neposkytne súčinnosť podľa odseku 2.
(5)
Ak príslušný orgán nerozhodne o vydaní európskeho profesijného preukazu alebo o uložení kompenzačného opatrenia v príslušnej lehote podľa odseku 3 alebo nezamietne žiadosť o európsky profesijný preukaz podľa odseku 4, európsky profesijný preukaz sa považuje za vydaný a zasiela sa žiadateľovi automaticky prostredníctvom systému IMI.
DEVIATA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV
§ 49
Ministerstvo školstva
(1)
Ministerstvo školstva
a)
rozhoduje o uznaní dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike, ak osobitný predpis neustanovuje, že doklad o vzdelaní uznáva iný príslušný orgán,
b)
rozhoduje o uznaní dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu podľa § 33 ods. 1 písm. b),
c)
rozhoduje o uznaní stupňa dosiahnutého vzdelania,
d)
rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie
1.
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
2.
vysokoškolských učiteľov,
3.
športových odborníkov, ak ide o doklad o odbornej kvalifikácii vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou,
4.
zdravotníckych pracovníkov,
e)
vydáva európsky profesijný preukaz,
f)
posudzuje návrhy spoločného rámca pre odbornú prípravu a spoločných skúšok odbornej prípravy,
g)
vykonáva funkciu národného koordinátora pre uznávanie odbornej kvalifikácie
1.
koordinovaním činnosti a administratívnej spolupráce príslušných orgánov v Slovenskej republike,
2.
zastupovaním Slovenskej republiky vo vzťahu k príslušným orgánom Európskej komisie,
3.
prípravou pravidelných správ o vydaných rozhodnutiach vo veci uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odbornej kvalifikácie občanov členských štátov na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike pre Európsku komisiu a
4.
zabezpečovaním zverejňovania stanovísk v oblasti uznávania, ktoré vydá Európska komisia,
h)
poskytuje texty právnych predpisov Slovenskej republiky týkajúce sa oblasti uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií členským štátom a Európskej komisii,
i)
poskytuje súčinnosť vysokým školám a okresným úradom pri uznávaní dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu,
j)
spracúva v systéme IMI výstrahy podľa § 52,
k)
vydáva potvrdenie, že žiadateľ je spôsobilý vykonávať príslušné regulované povolanie alebo regulované povolanie v príslušnom odbore v Slovenskej republike.
(2)
Ministerstvo školstva vykonáva pôsobnosť asistenčného centra. Asistenčné centrum
a)
poskytuje fyzickým osobám, ktoré majú záujem vykonávať regulované povolanie v Slovenskej republike, informácie o
1.
možnostiach a podmienkach uznania ich odbornej kvalifikácie v Slovenskej republike,
2.
podmienkach výkonu príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike,
3.
právnych predpisoch upravujúcich výkon príslušného regulovaného povolania a
4.
ďalších skutočnostiach súvisiacich s výkonom príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike a
b)
poskytuje súčinnosť a informácie asistenčným centrám ostatných členských štátov.
(3)
Ministerstvo školstva zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
zoznam všetkých regulovaných povolaní v Slovenskej republike s kontaktnými údajmi príslušného orgánu na uznanie odbornej kvalifikácie na výkon príslušného regulovaného povolania,
b)
zoznam regulovaných povolaní, pre ktoré je možné vydať európsky profesijný preukaz,
c)
zoznam regulovaného vzdelávania a odbornej prípravy a odbornej prípravy s osobitnou štruktúrou a
d)
informácie o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odbornej kvalifikácie vrátane informácie o správnom poplatku a dokladoch, ktoré má žiadateľ predložiť.
§ 50
Ďalšie príslušné orgány
(1)
Príslušný orgán
a)
rozhoduje o uznaní dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike vo svojej pôsobnosti,
b)
rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie vo svojej pôsobnosti,
c)
vydáva potvrdenie, že žiadateľ je spôsobilý vykonávať príslušné regulované povolanie alebo regulované povolanie v príslušnom odbore v Slovenskej republike,
d)
vydáva európsky profesijný preukaz,
e)
predkladá každoročne k 31. decembru ministerstvu školstva správu o rozhodnutiach vo veci uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií občanov členských štátov na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike,
f)
poskytuje bezodkladne súčinnosť ministerstvu školstva pri plnení jeho úloh podľa § 49 ods. 1 písm. f) až h) a j) a odsekov 2 a 3.
(2)
Príslušné orgány poskytujú ministerstvu školstva
a)
zoznam regulovaných povolaní vo svojej pôsobnosti, v ktorom uvedú jednotlivé činnosti v rámci každého regulovaného povolania, a
b)
zoznam regulovaného vzdelávania a odbornej prípravy a odbornej prípravy s osobitnou štruktúrou vo svojej pôsobnosti a
c)
informácie podľa § 49 ods. 2 písm. a) pre regulované povolania vo svojej pôsobnosti.
(3)
Zmeny údajov podľa odseku 2 oznamuje príslušný orgán ministerstvu školstva bezodkladne.
§ 51
Administratívna spolupráca
(1)
Príslušné orgány poskytujú, požadujú alebo prijímajú informácie v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov na účely poskytnutia, zistenia a overovania skutočností rozhodujúcich pre rozhodnutia v oblasti uznávania a v záujme koordinácie spoločného postupu členských štátov v oblasti uznávania.
(2)
Predmetom administratívnej spolupráce sú najmä informácie
a)
o spoločnom postupe príslušných orgánov členských štátov v oblasti uznávania odborných kvalifikácií,
b)
či poskytovateľ služieb splnil všetky podmienky ustanovené právnymi predpismi členského štátu pôvodu na výkon regulovaného povolania,
c)
potrebné na overenie pravosti dokladu o odbornej kvalifikácii a iných dokladov,
d)
či sú vzdelanie a odborná príprava regulovaným vzdelávaním,
e)
či je predmetná činnosť v členskom štáte pôvodu regulovanou odbornou činnosťou,
f)
či bol žiadateľ právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo mu bolo uložené disciplinárne opatrenie v súvislosti s výkonom povolania,
g)
či žiadateľovi nebol zakázaný alebo obmedzený výkon regulovaného povolania a
h)
o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia.
(3)
Ak sú odôvodnené pochybnosti, a doklad o vzdelaní vydal príslušný orgán členského štátu, súčasťou ktorého je odborná príprava celá alebo čiastočne absolvovaná v zariadení zriadenom na území členského štátu podľa právnych predpisov tohto členského štátu, príslušný orgán v Slovenskej republike preverí u príslušného orgánu daného členského štátu, v ktorom sa doklad vydal, či
a)
bol kurz odbornej prípravy absolvovaný v zariadení uznanom príslušným orgánom v členskom štáte,
b)
doklad o vzdelaní zodpovedá dokladu, ktorý by sa vydal, ak by sa tento kurz v celom rozsahu absolvoval v členskom štáte,
c)
doklad o odbornej kvalifikácii dáva na území iného členského štátu tie isté profesijné práva ako v štáte, v ktorom sa doklad vydal.
(4)
Príslušný orgán môže od príslušného orgánu iného členského štátu požadovať informácie, ak vyčerpal vlastné prostriedky informácií, ktoré mohol využiť.
(5)
Ak príslušný orgán iného členského štátu neposkytne požadovanú informáciu včas, aby bolo možné vydať príslušné rozhodnutie v ustanovenej lehote, príslušný orgán rozhodne na základe dostupných podkladov a informácií.
(6)
Administratívna spolupráca príslušných orgánov členských štátov sa uskutočňuje prostredníctvom systému IMI.
§ 52
Výstraha
(1)
Ministerstvo školstva informuje prostredníctvom systému IMI príslušné orgány ostatných členských štátov o rozhodnutí súdu, orgánu činného v trestnom konaní, správneho orgánu alebo orgánu príslušného na prejednanie priestupku, ktorým sa fyzickej osobe uložil zákaz činnosti alebo obmedzenie činnosti
a)
zdravotníckeho pracovníka,
b)
veterinárneho lekára,
c)
pedagogického zamestnanca.
(2)
Ministerstvo školstva informuje prostredníctvom systému IMI príslušné orgány ostatných členských štátov o fyzickej osobe, ktorá bola rozhodnutím súdu právoplatne odsúdená za falšovanie alebo pozmeňovanie dokladu o odbornej kvalifikácii.
(3)
Súdy, orgány činné v trestnom konaní, správne orgány a orgány príslušné na prejednávanie priestupkov najneskôr v deň nasledujúci po dni vykonateľnosti rozhodnutia podľa odseku 1 alebo odseku 2 oznamujú ministerstvu školstva údaje v rozsahu podľa odseku 4.
(4)
Ministerstvo školstva najneskôr do troch dní od vykonateľnosti rozhodnutia podľa odseku 1 alebo odseku 2 vloží do systému IMI tieto údaje:
a)
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a štátne občianstvo fyzickej osoby,
b)
regulované povolanie, ktorého sa rozhodnutie týka,
c)
označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
d)
rozsah zákazu činnosti alebo obmedzenia činnosti,
e)
dĺžku platnosti zákazu činnosti alebo obmedzenia činnosti,
f)
dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(5)
Súdy, orgány činné v trestnom konaní, správne orgány a orgány príslušné na prejednávanie priestupkov bezodkladne oznamujú ministerstvu školstva zmenu lehoty platnosti zákazu činnosti alebo obmedzenia činnosti vyplývajúceho z rozhodnutia podľa odseku 1. Ministerstvo školstva o tejto zmene bezodkladne informuje príslušné orgány ostatných členských štátov prostredníctvom systému IMI.
(6)
Ministerstvo školstva bezodkladne písomne informuje fyzickú osobu, ktorej sa výstraha týka, o zaslaní výstrahy príslušným orgánom členských štátov.
(7)
Údaje o výstrahách v systéme IMI sa zrušia najneskôr do troch dní od zrušenia zákazu činnosti alebo obmedzenia činnosti vyplývajúceho z rozhodnutia podľa odseku 1 alebo do troch dní od uplynutia ich platnosti.
DESIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 53
Spoločný rámec pre odbornú prípravu
(1)
Spoločným rámcom pre odbornú prípravu je súbor minimálnych vedomostí a zručností potrebných na vykonávanie príslušného povolania definovaný na úrovni Európskej únie.
(2)
Doklad o odbornej kvalifikácii na výkon príslušného povolania nadobudnutej na základe spoločného rámca pre odbornú prípravu sa automaticky uzná za rovnocenný s dokladom o odbornej kvalifikácii vydaným v Slovenskej republike.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak
a)
v Slovenskej republike nie sú žiadne uznané vzdelávacie inštitúcie, ktoré by poskytovali vzdelávanie v spoločnom rámci pre odbornú prípravu pre príslušné povolanie,
b)
používanie spoločného rámca pre odbornú prípravu by malo nepriaznivý vplyv na systém vzdelávania v Slovenskej republike alebo
c)
medzi spoločným rámcom pre odbornú prípravu a požadovaným vzdelávaním v Slovenskej republike sú podstatné rozdiely, ktoré ohrozujú verejné zdravie, bezpečnosť, ochranu spotrebiteľa alebo ochranu životného prostredia.
§ 54
Spoločné skúšky odbornej prípravy
(1)
Spoločná skúška odbornej prípravy je štandardizovaná skúška odbornej spôsobilosti definovaná na úrovni Európskej únie, ktorej úspešné vykonanie v ktoromkoľvek členskom štáte automaticky umožňuje držiteľovi odbornej kvalifikácie vykonávať povolanie v Slovenskej republike za rovnakých podmienok, ako ho vykonávajú držitelia odbornej kvalifikácie nadobudnutej v Slovenskej republike.
(2)
Podľa odseku 1 sa nepostupuje, ak
a)
príslušné povolanie nie je v Slovenskej republike regulované,
b)
používanie spoločnej skúšky odbornej prípravy nie je v Slovenskej republike vhodné z dôvodu ochrany verejného zdravia, bezpečnosti alebo ochrany spotrebiteľa alebo
c)
použitie spoločnej skúšky odbornej prípravy by v Slovenskej republike podstatne znížilo záujem o príslušné povolanie.
§ 55
Ovládanie štátneho jazyka
(1)
Žiadateľ je povinný ovládať štátny jazyk v rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania.
(2)
Ak ide o zdravotníckeho pracovníka, ovládanie štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania sa overí skúškou. Pri inom regulovanom povolaní sa overenie ovládania štátneho jazyka skúškou vykoná, ak existujú odôvodnené pochybnosti o dostatočnom rozsahu ovládania štátneho jazyka.
(3)
Žiadateľ nemusí preukazovať ovládanie štátneho jazyka, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku zo štátneho jazyka alebo štátnu jazykovú skúšku zo štátneho jazyka.
(4)
Overenie ovládania štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania skúškou sa vykonáva po rozhodnutí o uznaní odbornej kvalifikácie alebo po vydaní európskeho profesijného preukazu.
(5)
Skúška podľa odseku 2 sa vykonáva pred trojčlennou komisiou, ktorej členov vymenúva príslušný orgán. Predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský jazyk a literatúra. Ďalší dvaja členovia komisie sú kvalifikovaní odborníci na výkon príslušného regulovaného povolania.
(6)
O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou podľa odseku 2 sa vyhotovuje zápisnica v deň overovania ovládania štátneho jazyka. Zápisnicu podpisujú všetci členovia komisie.
(7)
Na základe uznesenia komisie vydá príslušný orgán žiadateľovi rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon predmetného regulovaného povolania.
(8)
Ak ide o zdravotníckeho pracovníka, príslušným orgánom na účely overenia ovládania štátneho jazyka skúškou je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 56
Používanie titulov
(1)
Fyzická osoba, ktorá splnila podmienky na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike, používa profesijný titul alebo označenie povolania, ktoré zodpovedá tomuto povolaniu v Slovenskej republike.
(2)
Fyzická osoba, ktorá splnila podmienky na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike, používa akademický titul a jeho skratku, ktorý jej bol priznaný podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu pôvodu, a to v jazyku tohto štátu. Príslušný orgán môže požadovať, aby fyzická osoba za svojím akademickým titulom uvádzala názov a miesto inštitúcie alebo skúšobnej komisie, ktorá tento akademický titul priznala.
(3)
Ak je v Slovenskej republike povolanie regulované komorou alebo inou obdobnou právnickou osobou, fyzická osoba používa profesijný titul alebo označenie povolania priznávané touto komorou alebo inou obdobnou právnickou osobou len na základe registrácie alebo členstva.
(4)
Poskytovateľ služieb pri poskytovaní služby používa profesijný titul členského štátu pôvodu; ak profesijný titul v členskom štáte pôvodu neexistuje, uvádza sa nadobudnutá odborná kvalifikácia. Po preskúmaní odbornej kvalifikácie podľa § 42 poskytovateľ služieb pri poskytovaní služby používa profesijný titul alebo označenie povolania, ktoré zodpovedá tomuto povolaniu v Slovenskej republike.
(5)
Fyzická osoba, ktorej bol uznaný doklad o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu, je oprávnená používať na území Slovenskej republiky akademický titul a jeho skratku tak, ako jej boli priznané podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu pôvodu, a to v jazyku tohto štátu. Ak akademický titul alebo jeho skratka sú zameniteľné s titulmi udeľovanými podľa osobitného predpisu,8) na ktoré sa vyžaduje splnenie iných podmienok na získanie odbornej spôsobilosti, ako sú v štáte pôvodu, ministerstvo školstva rozhodne o používaní primeraného akademického titulu.
§ 57
Posúdenie a overenie dosiahnutého vzdelania žiadateľa s medzinárodnou ochranou
(1)
Žiadateľom s medzinárodnou ochranou je žiadateľ o posúdenie a overenie dosiahnutého vzdelania, ktorému bol udelený azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana podľa osobitného predpisu.9)
(2)
Žiadateľ s medzinárodnou ochranou, ktorý z dôvodov, pre ktoré mu bola poskytnutá medzinárodná ochrana, nemôže predložiť doklad o vzdelaní potvrdzujúci, že absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného povolania v štáte pôvodu, podá ministerstvu školstva žiadosť o posúdenie a overenie dosiahnutého vzdelania (ďalej len „žiadosť o overenie vzdelania“).
(3)
Žiadosť o overenie vzdelania obsahuje
a)
meno a priezvisko žiadateľa s medzinárodnou ochranou,
b)
osvedčenú kópiu dokladu o pobyte žiadateľa s medzinárodnou ochranou vydaného podľa osobitného predpisu,10)
c)
informáciu o úrovni, rozsahu a obsahu vzdelávania, ktoré žiadateľ s medzinárodnou ochranou absolvoval v štáte pôvodu, a o ďalších skutočnostiach súvisiacich s jeho vzdelávaním,
d)
podpis žiadateľa s medzinárodnou ochranou.
(4)
Ministerstvo školstva posúdi žiadosť o overenie vzdelania do 30 dní od jej doručenia.
(5)
Ministerstvo školstva žiadosť o overenie vzdelania zamietne, ak zistí, že žiadateľ s medzinárodnou ochranou uviedol v žiadosti o overenie vzdelania nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, alebo ak zistí, že žiadateľ s medzinárodnou ochranou v čase konania o udelenie azylu podľa osobitného predpisu11) doklad o vzdelaní mal.
(6)
Ak ministerstvo školstva nezamietne žiadosť o overenie vzdelania podľa odseku 5, podľa úrovne vzdelávania uvedenej žiadateľom s medzinárodnou ochranou určí uznanú vysokú školu alebo uznanú strednú školu, ktorá overí, na akej úrovni obsah a rozsah uvedeného vzdelávania zodpovedá obsahu a rozsahu porovnateľného vzdelávania v Slovenskej republike.
(7)
O skutočnostiach podľa odseku 5 alebo odseku 6 ministerstvo školstva písomne informuje žiadateľa s medzinárodnou ochranou v lehote podľa odseku 4.
(8)
Príslušnou uznanou vysokou školou podľa odseku 6 je vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovanom študijnom programe, ktorého sa overenie dosiahnutého vzdelania žiadateľa s medzinárodnou ochranou týka. Príslušnou uznanou strednou školou podľa odseku 6 je stredná škola v Slovenskej republike, ktorá poskytuje stredné vzdelanie vo vzdelávacom programe odboru vzdelávania, ktorého sa overenie vzdelania týka. Ak je na overenie vzdelania príslušných viacero uznaných vysokých škôl alebo viacero uznaných stredných škôl, ministerstvo školstva určí príslušnosť podľa miesta pobytu žiadateľa s medzinárodnou ochranou uvedeného v doklade o pobyte.10)
(9)
Overenie dosiahnutého vzdelania žiadateľa s medzinárodnou ochranou sa uskutočňuje formou skúšky prebiehajúcej v štátnom jazyku pred trojčlennou komisiou, ktorej predsedá štatutárny orgán príslušnej uznanej vysokej školy alebo príslušnej uznanej strednej školy alebo ním poverený zástupca. Ďalší dvaja členovia komisie sú odborne spôsobilí zamestnanci uznanej vysokej školy alebo uznanej strednej školy.
(10)
Skúška má písomnú časť, ústnu časť, a ak to overenie dosiahnutého vzdelania vyžaduje, aj praktickú časť. Žiadateľ s medzinárodnou ochranou touto skúškou preukazuje, že má vedomosti a zručnosti porovnateľné s vedomosťami a zručnosťami získanými absolvovaním porovnateľného vzdelávania v Slovenskej republike.
(11)
O úspešnom absolvovaní skúšky komisia vypracuje protokol o skúške, ktorý obsahuje zhodnotenie preukázanej úrovne vzdelávania žiadateľa s medzinárodnou ochranou a informáciu o možnosti pokračovať vo vzdelávaní na získanie príslušného stupňa vzdelania podľa osobitného predpisu.12) Protokol o skúške neoprávňuje jeho držiteľa na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike.
(12)
Pri plnení úloh podľa odsekov 4 a 5 ministerstvo školstva spolupracuje s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
§ 58
Iné doklady a osvedčenia
(1)
Ak príslušný orgán vyžaduje od žiadateľa výpis z registra trestov, doklad o tom, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, alebo doklad o tom, že mu nebolo uložené disciplinárne opatrenie, považujú sa za postačujúce doklady vydané príslušnými orgánmi v členskom štáte pôvodu, ktoré osvedčujú požadované skutočnosti.
(2)
Ak príslušné orgány členských štátov nevydávajú doklady uvedené v odseku 1, tieto doklady sa nahrádzajú čestným vyhlásením alebo prísahou, ktoré žiadateľ urobil pred príslušným orgánom, alebo ak to nie je možné, pred notárom alebo iným príslušným orgánom členského štátu pôvodu.
(3)
Ak príslušný orgán vyžaduje od žiadateľa osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon regulovaného povolania, uzná sa za postačujúci doklad, ktorý osvedčuje telesné a duševné zdravie žiadateľa, vydaný v členskom štáte pôvodu. Ak členský štát pôvodu neustanovuje požiadavku zdravotnej spôsobilosti na výkon regulovaného povolania, príslušný orgán uzná osvedčenie vydané príslušným orgánom v tomto štáte zodpovedajúce osvedčeniu, ktoré sa požaduje v Slovenskej republike.
(4)
Ak príslušný orgán vyžaduje od žiadateľa doklad o jeho finančnom zabezpečení, uzná za rovnocenný s týmto dokladom doklad vydaný bankou alebo pobočkou zahraničnej banky členského štátu pôvodu.
(5)
Ak príslušný orgán vyžaduje od žiadateľa doklad o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone povolania, uzná za rovnocenný s týmto dokladom doklad vydaný poisťovňou členského štátu pôvodu.
(6)
Doklady a osvedčenia uvedené v odsekoch 1 až 5 nesmú byť staršie ako tri mesiace odo dňa ich vydania.
(7)
Doklady vydané uznanou vzdelávacou inštitúciou v Českej republike ako súčasti Československej socialistickej republiky alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa na účely uznania dokladu o vzdelaní alebo uznania odbornej kvalifikácie považujú za doklady vydané uznanou vzdelávacou inštitúciou v Slovenskej republike.
§ 59
Vydávanie iných dokladov
(1)
Občanom členských štátov, ktorí predpokladajú vykonávať regulované povolanie v inom členskom štáte a ktorí získali vzdelanie na území Slovenskej republiky, alebo na území Slovenskej republiky a Českej republiky ako súčasti iných štátnych útvarov pred 1. januárom 1993, vydá príslušný orgán na ich žiadosť
a)
potvrdenie o tom, či je príslušné povolanie v Slovenskej republike regulované povolanie vrátane informácie o všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý upravuje výkon príslušného povolania v Slovenskej republike, a či občan spĺňa kvalifikačné predpoklady na jeho výkon,
b)
potvrdenie o dĺžke, obsahu a stupni dosiahnutého vzdelania na území Slovenskej republiky.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ priloží
a)
originál alebo osvedčenú kópiu dokladov o vzdelaní, ktoré boli vydané v Slovenskej republike, ako aj na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky ako súčasti iných štátnych útvarov pred 1. januárom 1993,
b)
potvrdenie o praxi nadobudnutej v Slovenskej republike, ako aj na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky ako súčasti iných štátnych útvarov pred 1. januárom 1993, ktoré obsahuje informáciu o dĺžke, obsahu a forme výkonu tohto povolania, ako aj informáciu o tom, v akom postavení žiadateľ príslušnú činnosť vykonával,
c)
kópiu dokladu totožnosti a
d)
iné doklady podľa § 58.
§ 60
Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely
Pri uznávaní dokladov o vzdelaní na účely vydávania modrej karty Európskej únie13) na výkon povolaní, ktoré nie sú v Slovenskej republike regulované, sa postupuje podľa § 33 až 35.
§ 61
Uznávanie odbornej praxe
Odborná prax získaná v inom členskom štáte sa uzná v Slovenskej republike za podmienok ustanovených osobitným predpisom.14)
§ 62
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
zoznam uznaných profesijných organizácií, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly, a
b)
zoznam regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania.
§ 63
Vzťah k iným právnym predpisom
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní15) okrem § 57.
(2)
Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.16)
§ 64
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
Konania o uznaní dokladu o vzdelaní a konania o uznaní odbornej kvalifikácie, ktoré sa začali pred 1. januárom 2016, sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2015.
§ 65
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 66
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z. a zákona č. 375/2013 Z. z.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 533/2003 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 459/2007 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 339/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. d) a § 31 ods. 2 písm. k) sa vypúšťa slovo „osobitnej“.
2.
V § 1 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v rozsahu medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, aj členský štát Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj“.
3.
V § 1 ods. 3 sa vypúšťajú slová „osobitnú“ a „osobitnou“.
4.
V § 15 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Zapísanie do zoznamu komora oznámi regulačnému orgánu domovského členského štátu.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
5.
V § 15a ods. 1 písm. a) štvrtom bode sa slová „dva roky“ nahrádzajú slovami „jeden rok“.
6.
V § 15a ods. 2 sa slovo „obvodného“ nahrádza slovom „okresného“.
7.
V § 15a sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.
8.
V § 16 ods. 1 písm. b) sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa vzťahuje aj na doklady o vzdelaní uvedené v prílohe č. 2, ak odborná príprava začala pred 18. januárom 2016.“.
9.
V § 16 ods. 3 sa slovo „schém“ nahrádza slovom „programov“ a v písmene a) sa za slovo „byť“ vkladajú slová „na úrovni vysokoškolského vzdelania a“.
10.
V § 16 ods. 4 úvodnej vete sa za číslo „1985“ vkladajú slová „a začala najneskôr 17. januára 2014“ a v písmene c) sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
11.
V § 16 odsek 6 znie:
„(6)
Minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odsekov 1 až 5 sú splnené, ak
a)
odborná príprava pozostáva
1.
najmenej z piatich rokov denného štúdia na vysokej škole alebo v porovnateľnom vzdelávacom zariadení, ktoré sa končí úspešným absolvovaním záverečných skúšok na úrovni vysokoškolského vzdelávania, alebo
2.
najmenej zo štyroch rokov denného štúdia na vysokej škole alebo v porovnateľnom vzdelávacom zariadení, ktoré sa končí úspešným absolvovaním záverečných skúšok na úrovni vysokoškolského vzdelávania s osvedčením potvrdzujúcim absolvovanie dvoch rokov odbornej stáže podľa odseku 7; počet rokov môže byť vyjadrený ako ekvivalent kreditov európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov,
b)
architektúra je hlavnou súčasťou štúdia, ktoré musí udržiavať rovnováhu medzi teoretickými a praktickými hľadiskami počas jeho celého trvania, a
c)
musí zaručiť získanie týchto znalostí, zručností a spôsobilostí:
1.
schopnosť vypracovávať architektonické projekty, ktoré spĺňajú estetické aj technické požiadavky,
2.
zodpovedajúce vedomosti o histórii a teórii architektúry a príbuzných umení, technológií a humanitných vied,
3.
vedomosti o výtvarnom umení ako vplyve na kvalitu architektonického projektu,
4.
dostatočné vedomosti o urbanistickom projektovaní, plánovaní a zručnostiach v procese územného plánovania,
5.
chápanie vzťahu medzi ľuďmi a budovami a medzi budovami a ich prostredím a potreby vytvárať vzťah medzi budovami a priestormi medzi nimi a podľa ľudských potrieb a rozmerov,
6.
chápanie povolania architekt a úlohy architekta v spoločnosti, najmä pri príprave podkladov, v ktorých sa berú do úvahy sociálne faktory,
7.
chápanie metód prieskumu a prípravy pokynov k projektovej dokumentácii,
8.
chápanie konštrukčného projektovania, konštrukčných a technických problémov spojených so stavebným projektom,
9.
primerané vedomosti o fyzikálnych problémoch, technológiách a o funkcii stavieb, aby poskytovali komfortné vnútorné podmienky a ochranu pred vplyvmi počasia v rámci udržateľného rozvoja,
10.
potrebné zručnosti pri projektovaní, aby sa splnili požiadavky užívateľov stavieb v rámci obmedzení, ktoré sú určené cenovými faktormi a stavebnými predpismi,
11.
primerané vedomosti o priemyselných odvetviach, organizáciách, predpisoch a postupoch spojených so zavádzaním konceptov projektov do stavieb a s integrovaním plánov do celkového plánovania.“.
12.
V § 16 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Odborná stáž sa môže uskutočniť najskôr po dokončení prvých troch rokov štúdia. Najmenej jeden rok odbornej stáže sa zakladá na vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach získaných v priebehu štúdia uvedených v odseku 6. Odborná stáž sa vykonáva pod dohľadom architekta alebo v rámci jeho ateliéru alebo kancelárie, ktoré schválila Slovenská komora architektov.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
13.
V § 16 ods. 8 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladá slovo „dopravy,“.
14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
„13b)
§ 29 a 30 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
15.
V 16a ods. 4 a 5 sa za slovo „školstva“ vkladá čiarka a slová „vedy, výskumu a športu“.
16.
V § 16a ods. 4 sa slová „§ 16 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 9“.
17.
V § 16c ods. 2, 4 a 6 sa slová „§ 23“ nahrádzajú slovami „§ 23b“.
18.
V § 16c ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak odbornú spôsobilosť získal v inom členskom štáte na základe dokladu o vzdelaní uvedeného v prílohe č. 2 alebo v prílohe č. 3“.
19.
V § 16c ods. 7 sa slová „spoločná platforma, ktorú“ nahrádzajú slovami „spoločný rámec pre odbornú prípravu a spoločné skúšky odbornej prípravy, ktoré“.
20.
V § 21 ods. 7 prvej vete sa slová „skúšobnej komisii“ nahrádzajú slovom „komore“ a v druhej vete sa za slovo „minister“ vkladá slovo „dopravy,“.
21.
V § 24 ods. 2 písm. p) a § 31 ods. 2 písm. o) sa slová „spoločné platformy“ nahrádzajú slovami „spoločný rámec pre odbornú prípravu a spoločné skúšky odbornej prípravy“.
22.
§ 43e znie:
㤠43e
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.“.
23.
Názov prílohy č. 1 znie: „ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.
24.
Príloha č. 1 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013).“.
25.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.
Čl. III
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z. a zákona č. 281/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 43 ods. 6 písm. m) a § 44 ods. 4 písm. m) sa slová „§ 106 ods. 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu28b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:
„28b)
§ 33 až 35 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 49a ods. 2 sa vypúšťa odkaz 34 vrátane poznámky pod čiarou.
3.
V § 49a sa vypúšťa odsek 14.
Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 14.
4.
V § 92 ods. 15 sa slová „[§ 106 ods. 2 písm. a)]“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu28b)“.
5.
V § 102 ods. 2 sa vypúšťa písmeno r).
Doterajšie písmená s) až z) sa označujú ako písmená r) až y).
6.
§ 106 sa vypúšťa.
7.
V § 108 ods. 1 písm. d) sa slovo „a“ nahrádza bodkou.
8.
V § 108 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
9.
V § 108 ods. 3 sa slová „68, 102 a 106“ nahrádzajú slovami „68 a 102“.
10.
Za § 114b sa vkladá § 114c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠114c
Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 238/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní.“.
Čl. IV
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z. a zákona č. 188/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 14 sa označujú ako odseky 4 až 13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41a sa vypúšťa.
2.
§ 31 až 34 vrátane nadpisu nad § 31 sa vypúšťajú.
3.
V § 38 ods. 4 sa slová „§ 10 ods. 4 až 6 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 4, 5 a 8“ a vypúšťa sa čiarka za číslovkou „18“ a slová „§ 31, 32“.
4.
§ 40 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 207/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami.“.
Čl. V
Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 36/2014 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 23a ods. 2 úvodnej vete sa za slová „ v členskom štáte,“ vkladajú slová „ ktoré môže byť vyjadrené aj ako ekvivalent kreditov európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov a“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17 až 21 znejú:
„17)
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18)
§ 51 zákona č. 422/2015 Z. z.
19)
§ 43 a 51 zákona č. 422/2015 Z. z.
20)
§ 56 zákona č. 422/2015 Z. z.
21)
§ 55 zákona č. 422/2015 Z. z.“.
3.
§ 24 znie:
㤠24
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.
4.
V prílohe č. 1 Časť B znie:
„ČASŤ B
OBLASTI, KTORÝCH ZNALOSŤ JE PREDPOKLADOM ZÍSKANIA DIPLOMU, VYSVEDČENIA ALEBO INÉHO DOKLADU O POŽADOVANOM VZDELANÍ PRE VETERINÁRNEHO LEKÁRA
Znalosti:
a)
vo vedných odboroch, na ktorých je založená činnosť veterinárneho lekára a právnych predpisoch Európskej únie, ktoré súvisia s činnosťou veterinárneho lekára,
b)
o stavbe, funkciách, správaní a fyziologických potrebách zvierat, ako aj zručnosti a spôsobilosť na ich chov, kŕmenie, rozmnožovanie a hygienu ako celku,
c)
o klinike, epidemiológii a analýze prevencie, diagnostikovaní a liečení chorôb zvierat, vrátane anestézie, sterilizácie a bezbolestnej smrti, či sa posudzujú individuálne alebo v skupinách, vrátane špeciálnych znalostí o chorobách, ktoré sa môžu preniesť na ľudí,
d)
o preventívnom lekárstve vrátane spôsobilosti vyšetrovať a vydávať potvrdenia,
e)
o hygiene a technológii výroby, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh krmív a potravín živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu vrátane znalosti osvedčených postupov v tejto oblasti,
f)
o zodpovednom a primeranom používaní veterinárnych liekov s cieľom liečenia zvierat a zaistenia bezpečnosti potravinového reťazca a ochrany životného prostredia.“.
5.
Názov prílohy č. 3 znie: „ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.
6.
Príloha č. 3 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013).“.
Čl. VI
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z. a zákona č. 378/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 45 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ad) až al), ktoré znejú:
„ad)
je príslušným orgánom na vydávanie rozhodnutí o uznaní dokladov o špecializácii podľa osobitného predpisu,52aab)
ae)
je príslušným orgánom na vydávanie rozhodnutí o uznaní certifikátov podľa osobitného predpisu,52aac)
af)
vydáva súhlas na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky,52aad)
ag)
je príslušným orgánom na vydávanie európskeho profesijného preukazu na účely výkonu zdravotníckeho povolania,52aae)
ah)
je príslušným orgánom na vydávanie potvrdení, že obsah a rozsah špecializácie získanej na území Slovenskej republiky zodpovedá obsahu a rozsahu príslušnej špecializácie, na účely výkonu špecializovaných pracovných činností v inom členskom štáte,52aaf)
ai)
spolupracuje s príslušnými orgánmi iných členských štátov v oblasti výmeny informácií, ktoré by mohli mať vplyv na výkon zdravotníckeho povolania,52aag)
aj)
vydáva stanoviská k akreditácii študijných programov v zdravotníckych študijných odboroch,52aah)
ak)
vydáva stanoviská na udelenie oprávnenia na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania na území Slovenskej republiky zahraničnou vysokou školou, ak uplatnenie absolventov štúdia má byť v zdravotníckych povolaniach.52aai)
al)
overuje ovládanie štátneho jazyka podľa osobitného predpisu.52aaj)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 52aab až 52aaj znejú:
„52aab)
§ 3 ods. 2 písm. f) a § 50 ods. 1 písm. a) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 35 ods. 2 a § 36 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52aac)
§ 3 ods. 2 písm. f) a § 50 ods. 1 písm. a) zákona č. 422/2015 Z. z.
§ 35 ods. 3 a § 37a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52aad)
§ 30 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52aae)
§ 44 až 48 zákona č. 422/2015 Z. z.
52aaf)
§ 50 ods. 1 písm. f) a § 59 zákona č. 422/2015 Z. z.
52aag)
§ 51 zákona č. 422/2015 Z. z.
52aah)
§ 83 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52aai)
§ 49a ods. 1 a 6 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52aaj)
§ 55 zákona č. 422/2015 Z. z.“.
2.
Príloha č. 3 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013).“.
Čl. VII
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z. a zákona č. 393/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 30 vrátane nadpisu znie:
㤠30
Dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania
(1)
Na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania sa vzťahuje osobitný predpis,24) ak v odsekoch 2 až 11 nie je ustanovené inak.
(2)
Dočasným a príležitostným výkonom zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky sa rozumie dočasný a príležitostný výkon pracovných činností v príslušnom zdravotníckom povolaní podľa § 3 ods. 4 písm. a), ktorého dočasnú a príležitostnú povahu posudzuje ministerstvo zdravotníctva jednotlivo najmä vo vzťahu k jeho dĺžke trvania, frekvencii, pravidelnosti a nepretržitosti.
(3)
Občan členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“) alebo občan štátu, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „tretí štát“), ktorý spĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa právnych predpisov iného členského štátu a prichádza prvýkrát na územie Slovenskej republiky vykonávať dočasne a príležitostne zdravotnícke povolanie, je povinný, ak nepožiadal o vydanie európskeho profesijného preukazu,24aa) predložiť ministerstvu zdravotníctva pred začatím jeho výkonu písomné vyhlásenie, ktoré obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a miesto výkonu zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte; k vyhláseniu je povinný priložiť
a)
kópiu dokladu totožnosti,
b)
vyhlásenie o poistení zodpovednosti za škodu,53) spôsobenú osobám v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,
c)
doklady o vykonávaní zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu a doklad o tom, že v čase oznámenia nemal zakázaný výkon zdravotníckeho povolania, a to ani dočasne,
d)
úradne osvedčené fotokópie dokladov o vzdelaní,
e)
čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky v štátnom jazyku,
f)
doklad, ktorým sa preukazuje bezúhonnosť podľa § 38 ods. 2 druhej vety.
(4)
Občan členského štátu a občan tretieho štátu, ktorý predložil ministerstvu zdravotníctva vyhlásenie, je povinný doklady podľa odseku 3 písm. b), c), d) a f) predložiť s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka, ak nejde o doklady vydané príslušným orgánom Slovenskej republiky alebo príslušným orgánom Českej republiky.
(5)
Vyhlásenie možno doručiť osobne, poštou, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Ak sa vyhlásenie doručilo elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu,24a) je potrebné ho doručiť aj v listinnej podobe do troch dní od jeho odoslania, inak sa nebude považovať za doručené.
(6)
Ministerstvo zdravotníctva vedie zoznam vyhlásení podľa dátumu ich doručenia a údaje z tohto zoznamu sprístupňuje podľa osobitného predpisu.24b)
(7)
Ministerstvo zdravotníctva po doručení vyhlásenia a dokladov podľa odseku 3 rozhodne, či bude posudzovať doklady podľa odseku 3 písm. d); posudzovanie sa nevzťahuje na doklady podľa § 36 ods. 1 písm. a) až d) a doklady podľa osobitného predpisu.24c) Ak ministerstvo zdravotníctva rozhodne, že doklady podľa odseku 3 písm. d) nebude posudzovať, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vyhlásenia a dokladov podľa odseku 3 vydá súhlas na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky.
(8)
Ak ministerstvo zdravotníctva rozhodne, že doklady podľa odseku 3 písm. d) bude posudzovať, môže požiadať príslušný orgán členského štátu o poskytnutie informácie o rozsahu a obsahu vzdelania získaného podľa dokladov priložených k vyhláseniu podľa odseku 3 písm. d). Ministerstvo zdravotníctva si na posúdenie dokladov podľa odseku 3 písm. d) môže vyžiadať aj posudok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave alebo inej vzdelávacej ustanovizne, ktorá uskutočňuje akreditovaný špecializačný študijný program (§ 40) v príslušnom alebo príbuznom špecializačnom odbore (ďalej len „iná oprávnená vzdelávacia ustanovizeň“). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a iná oprávnená vzdelávacia ustanovizeň sú povinné zaslať ministerstvu zdravotníctva posudok do piatich pracovných dní od vyžiadania posudku.
(9)
Ak ministerstvo zdravotníctva pri posúdení dokladov podľa odseku 3 písm. d) nezistí podstatné rozdiely medzi úrovňou nadobudnutých vedomostí a praktických zručností preukázaných dokladmi podľa odseku 3 písm. d) a požiadavkami ustanovenými na získanie príslušnej odbornej spôsobilosti na území Slovenskej republiky, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vyhlásenia a dokladov podľa odseku 3 vydá súhlas na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky; ak zistí podstatné rozdiely, rozhodne v lehote ustanovenej v časti vety pred bodkočiarkou o vykonaní skúšky spôsobilosti.24d)
(10)
Skúška spôsobilosti sa vykoná do 15 dní od rozhodnutia o vykonaní skúšky podľa odseku 9. Ustanovenie § 36 ods. 4 platí rovnako. Po úspešnom vykonaní skúšky spôsobilosti ministerstvo zdravotníctva vydá súhlas na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky do jedného mesiaca od rozhodnutia o vykonaní skúšky spôsobilosti podľa odseku 10.
(11)
Občan členského štátu a občan tretieho štátu, ktorý predložil ministerstvu zdravotníctva vyhlásenie, je povinný pred začatím činnosti preukázateľným spôsobom oznámiť osobe, ktorej poskytne zdravotnú starostlivosť, alebo osobe, pre ktorú bude činnosť vykonávať,
a)
register členského štátu, v ktorom je ako zdravotnícky pracovník registrovaný podľa právnych predpisov príslušného členského štátu, vrátane registračného čísla alebo iného rovnocenného identifikačného údaja uvedeného v tomto registri,
b)
názov a adresu príslušného dozorného orgánu členského štátu, v ktorom je usadený a v ktorom činnosť podlieha povoleniu,
c)
podrobné údaje o poistení zodpovednosti za škodu53) spôsobenú osobám v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24, 24aa, 24a, 24c a 24d znejú:
„24)
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24aa)
§ 44 až 47 zákona č. 422/2015 Z. z.
24a)
§ 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24c)
§ 18 zákona č. 422/2015 Z. z.
24d)
§ 25 ods. 4 zákona č. 422/2015 Z. z.“.
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 28.
2.
V § 31 odsek 4 znie:
„(4)
U cudzinca sa vyžaduje aj ovládanie štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania (§ 3 ods. 4).24e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24e znie:
„24e)
§ 55 zákona č. 422/2015 Z. z.“.
3.
Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠33a
Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte
Potvrdenie, že obsah a rozsah špecializácie získanej na území Slovenskej republiky zodpovedá obsahu a rozsahu príslušnej špecializácie, vydáva na účely výkonu špecializovaných pracovných činností v inom členskom štáte ministerstvo zdravotníctva.“.
4.
§ 35 až 37 vrátane nadpisov znejú:
㤠35
Uznávanie dokladov o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania
(1)
Vysokoškolské diplomy, absolventské diplomy, vysvedčenia o maturitnej skúške, vysvedčenia o záverečnej skúške a iné doklady o vzdelaní vydané uznanými vzdelávacími inštitúciami podľa právnych predpisov členských štátov alebo uznanými vzdelávacími inštitúciami podľa právnych predpisov tretích štátov okrem dokladov podľa odsekov 2 a 3 uznáva príslušný orgán podľa osobitného predpisu.27a)
(2)
Doklady o špecializácii vydané vzdelávacími inštitúciami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov členských štátov alebo tretích štátov uznáva ministerstvo zdravotníctva27b) podľa § 36.
(3)
Certifikáty vydané vzdelávacími inštitúciami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov členských štátov alebo tretích štátov, ktoré nemajú charakter dokladu o špecializácii podľa odseku 2, uznáva ministerstvo zdravotníctva27c) podľa § 37a.
(4)
Podľa tohto zákona možno uznať len doklady o špecializácii podľa odseku 2, ktoré zodpovedajú odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností podľa tohto zákona (§ 33 ods. 8) a certifikáty podľa odseku 3, ktoré zodpovedajú odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností podľa tohto zákona (§ 33 ods. 8).
(5)
Na uznávanie dokladov podľa odsekov 2 a 3 sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,24) ak v § 36 až 37a nie je ustanovené inak.
Uznávanie dokladov o špecializácii
§ 36
(1)
Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získal žiadateľ v inom členskom štáte, ak
a)
je uvedený v prílohe č. 3,
b)
nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom príslušného orgánu členského štátu, že sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi o špecializácii, ktorých názvy sú uvedené v prílohe č. 3,
c)
nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom o uznaní, podľa ktorého sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi o špecializácii, ktorých názvy sú uvedené v prílohe č. 3, od príslušného orgánu iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom doklad o špecializácii získal,
d)
nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom príslušného orgánu členského štátu, v ktorom sa uvádza, že doklad o špecializácii potvrdzuje úspešné ukončenie špecializačného štúdia, ktoré sa začalo pred dátumom uvedeným v prílohe č. 3 v príslušnom špecializačnom odbore a že držiteľ tohto dokladu o špecializácii podľa právnych predpisov príslušného členského štátu vykonával príslušné špecializované pracovné činnosti najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto dokladu alebo
e)
nie je uvedený v prílohe č. 3, ani k nemu nebol doložený doklad podľa písmen b) až d), ale po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí a zručností ministerstvom zdravotníctva, Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou oprávnenou vzdelávacou ustanovizňou bolo zistené, že je rovnocenný s dokladom vydávaným na území Slovenskej republiky v príslušnom špecializačnom odbore.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva umožní žiadateľovi výber medzi adaptačným obdobím27d) alebo skúškou spôsobilosti,24d) ak nemôže uznať doklad o špecializácii, pretože žiadateľ nepreukázal splnenie žiadnej z podmienok uvedených v odseku 1 písm. b), c) a e) a po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných vedomostí a zručností ministerstvom zdravotníctva, Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou oprávnenou vzdelávacou ustanovizňou na základe predložených dokladov zistilo, že
a)
dĺžka špecializačného štúdia alebo inej odbornej prípravy zodpovedajúcej špecializačnému štúdiu, ktoré absolvoval žiadateľ v inom členskom štáte, bola najmenej o jeden rok kratšia, ako je ustanovená dĺžka špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na území Slovenskej republiky,
b)
špecializačné štúdium alebo iná odborná príprava zodpovedajúca špecializačnému štúdiu, ktoré absolvoval žiadateľ v inom členskom štáte, sa podstatne odlišuje od špecializačného štúdia v príslušnom alebo príbuznom špecializačnom odbore na území Slovenskej republiky alebo
c)
v špecializačnom štúdiu alebo inej odbornej príprave zodpovedajúcej špecializačnému štúdiu, ktoré absolvoval žiadateľ v inom členskom štáte, nie sú obsiahnuté jedna alebo viac špecializovaných pracovných činností, ktoré sa vyžadujú na výkon príslušných špecializovaných pracovných činností na území Slovenskej republiky a vyžadujú osobitné špecializačné štúdium na území Slovenskej republiky, pretože na území členského štátu, v ktorom získal odbornú spôsobilosť, takéto špecializované pracovné činnosti neexistujú.
(3)
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave alebo iná oprávnená vzdelávacia ustanovizeň preskúma obsah a rozsah získaných vedomostí a zručností na základe žiadosti ministerstva zdravotníctva a výsledok preskúmania uvedie v posudku, ktorý zašle ministerstvu zdravotníctva do 15 dní od doručenia žiadosti.
(4)
Skúšku spôsobilosti vykonáva vzdelávacia ustanovizeň, ktorá preskúmala obsah a rozsah získaných vedomostí a zručností; ak obsah a rozsah získaných vedomostí a zručností posúdilo ministerstvo zdravotníctva, vzdelávacia ustanovizeň určená ministerstvom zdravotníctva. Vzdelávacia ustanovizeň vypracuje správu o vykonaní skúšky spôsobilosti a zašle ju ministerstvu zdravotníctva do troch dní od jej vykonania.
(5)
Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získal žiadateľ v treťom štáte, ak žiadateľ predložil doklad vydaný príslušným orgánom členského štátu o vykonávaní príslušných špecializovaných pracovných činností najmenej tri roky na území členského štátu, ktorý žiadateľovi takýto doklad o špecializácii uznal a názov špecializačného odboru uvedený v doklade vydanom príslušným orgánom členského štátu zodpovedá názvu špecializačného odboru v Slovenskej republike podľa prílohy č. 3.
(6)
Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získal žiadateľ v treťom štáte, aj keď žiadateľ nespĺňa podmienky podľa odseku 5, ak žiadateľ po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí a zručností ministerstvom zdravotníctva, Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou oprávnenou vzdelávacou ustanovizňou splnil požiadavky ustanovené na získanie príslušnej špecializácie na území Slovenskej republiky. Ustanovenie odseku 3 platí rovnako.
(7)
Ak žiadateľ podľa odseku 6 je občanom členského štátu, rodinným príslušníkom občana členského štátu28b) alebo držiteľom modrej karty Európskej únie28c) (ďalej len „modrá karta“) a nesplnil požiadavky ustanovené na získanie príslušnej špecializácie na území Slovenskej republiky podľa odseku 6, ministerstvo zdravotníctva umožní žiadateľovi výber medzi adaptačným obdobím27d) alebo skúškou spôsobilosti.24d) Ustanovenie odseku 4 platí rovnako.
(8)
Ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v zdravotníckom povolaní lekár a v zdravotníckom povolaní zubný lekár sa podľa tohto zákona neuznáva kvalifikácia felčiar „фeлдшeр“ získaná v Bulharsku pred 31. decembrom 1999.
(9)
Osoba, ktorá má uznaný doklad o špecializácii, môže začať samostatne vykonávať špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uznaní dokladu o špecializácii.
§ 37
(1)
Konanie o uznaní dokladu o špecializácii sa začína odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť obsahuje
a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
c)
názov špecializačného odboru, v ktorom žiadateľ chce vykonávať špecializované pracovné činnosti na území Slovenskej republiky,
d)
podpis žiadateľa.
(2)
K žiadosti žiadateľ priloží
a)
kópiu dokladu totožnosti,
b)
právoplatné rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (§ 35 ods. 1) alebo doklad o odbornej spôsobilosti získaný na území Slovenskej republiky alebo na území bývalého Československa,
c)
osvedčenú kópiu dokladu o špecializácii (§ 35 ods. 2),
d)
iné doklady, ak sa vyžadujú podľa § 36,
e)
úradne osvedčený preklad dokladov uvedených v písmenách c) a d) do štátneho jazyka.
(3)
Ak žiadateľ získal v inom členskom štáte doklad o špecializácii v inej ako dennej forme štúdia, ktoré sa začalo pred 31. decembrom 1983, k žiadosti okrem dokladov podľa odseku 2 priloží aj osvedčenú kópiu dokladu potvrdzujúceho, že najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu posledných piatich rokov predchádzajúcich vydaniu tohto dokladu vykonával v členskom štáte činnosť v príslušnom špecializačnom odbore a úradne osvedčený preklad tohto dokladu do štátneho jazyka, ak nebol vydaný v štátnom jazyku.
(4)
Ak žiadateľ je rodinným príslušníkom občana členského štátu, k žiadosti okrem dokladov podľa odseku 2 priloží aj osvedčenú kópiu dokladu, ktorý potvrdzuje, že je rodinným príslušníkom občana členského štátu a úradne osvedčený preklad tohto dokladu do štátneho jazyka, ak nebol vydaný v štátnom jazyku.
(5)
Ak žiadateľ je držiteľom modrej karty, k žiadosti okrem dokladov podľa odseku 2 priloží aj osvedčenú kópiu dokladu, ktorý potvrdzuje, že je držiteľom modrej karty.
(6)
Ak žiadateľ získal doklad o špecializácii v treťom štáte, k žiadosti okrem dokladov podľa odseku 2 priloží aj
a)
overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky vzdelávacej inštitúcie alebo iného oprávneného orgánu podľa právnych predpisov tretieho štátu na origináloch dokladov o špecializácii orgánom tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
b)
potvrdenie príslušného orgánu tretieho štátu o oprávnení žiadateľa, že získaný doklad o špecializácii ho oprávňuje na výkon príslušných činností na území príslušného tretieho štátu a
c)
doklad o obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí a zručností.
(7)
Ak má ministerstvo zdravotníctva pochybnosti o pravosti predloženého dokladu o špecializácii alebo iných predložených dokladov podľa odsekov 2 až 6, požiada príslušný orgán dotknutého štátu o potvrdenie pravosti dokladu.
(8)
Ministerstvo zdravotníctva posúdi žiadosť do 30 dní. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, ministerstvo zdravotníctva konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov v žiadosti do 30 dní od doručenia výzvy.
(9)
Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní dokladu o špecializácii do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti o uznanie dokladu o špecializácii podľa odseku 1. Súčasťou rozhodnutia o uznaní dokladu o špecializácii je informácia o platných právnych predpisoch Slovenskej republiky, ktoré upravujú verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, zdravotnú starostlivosť vrátane etiky výkonu zdravotníckeho povolania.
(10)
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave alebo iná vzdelávacia ustanovizeň, ktorá uskutočňuje rovnaký alebo príbuzný akreditovaný špecializačný študijný program alebo certifikačný študijný program je povinná ministerstvu zdravotníctva poskytnúť potrebnú súčinnosť pri uznávaní dokladov o špecializácii a certifikátov.
(11)
Súčasťou rozhodnutia o uznaní dokladu o špecializácii je aj rozhodnutie o práve používať profesijný titul viažuci sa na príslušnú špecializáciu alebo certifikát alebo jeho skratku podľa § 37b.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27a, 27b, 27c, 27d, 28b a 28c znejú:
„27a)
§ 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 422/2015 Z. z.
27b)
§ 45 ods. 1 písm. ad) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 422/2015 Z. z.
27c)
§ 45 ods. 1 písm. ae) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 422/2015 Z. z.
27d)
§ 25 ods. 3 zákona č. 422/2015 Z. z.
28b)
§ 2 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z.
28c)
§ 37 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a sa vypúšťa.
5.
V § 37b ods. 2 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „28b)“ nahrádza odkazom „28d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28d znie:
„28d)
Napríklad § 52 ods. 5, § 53 ods. 6 okrem poslednej vety, ods. 7 okrem poslednej vety, ods. 8 okrem poslednej vety a ods. 9 okrem písm. d), e) a f), § 54 ods. 15 prvá veta a § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 422/2015 Z. z.“.
6.
V § 62 odsek 13 znie:
„(13)
Registrácia sa nevzťahuje na občana členského štátu a občana tretieho štátu, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky len dočasne a príležitostne (§ 30).“.
7.
Za § 102s sa vkladá § 102t, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102t
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vydáva osvedčenia podľa § 101 ods. 2 do 31. decembra 2015. Osvedčenia vydané pred 1. januárom 2016 Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave podľa § 101 ods. 2 sa považujú za potvrdenia vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2016.“.
8.
Príloha č. 1 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013).“.
9.
V prílohe č. 3 v časti A sa písmeno b) dopĺňa 11. bodom, ktorý znie:
„11.
doklad vydaný v Taliansku, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise a špecializačná príprava osoby sa začala po 31. decembri 1983 a pred 1. januárom 1991, ak takýto doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom Talianska, v ktorom sa uvádza, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov Talianska najmenej sedem po sebe nasledujúcich rokov počas desiatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 422/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), nariadenia Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 320, 6. 12. 2007), nariadenia Komisie (ES) č. 755/2008 z 31. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 205, 1. 8. 2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008), nariadenia Komisie (ES) č. 279/2009 zo 6. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 213/2011 z 3. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 59, 4. 3. 2011), nariadenia Komisie (EÚ) č. 623/2012 z 11. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 180, 12. 7. 2012), smernice Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 337, 20. 12. 2011).
1)
Napríklad § 33 až 35 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
4)
§ 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 61/2015 Z. z.
5)
Napríklad § 15a zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
6)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/983 z 24. júna 2015 o postupe vydávania európskeho profesijného preukazu a uplatňovania výstražného mechanizmu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES (Ú.v. EÚ L 159, 25. 6. 2015).
7)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú.v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
8)
§ 110 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 13a až 13c zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 73 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 3 až 13c zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 52 až 54 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 30 ods. 5, § 42 ods. 4 a § 70 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
§ 38 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 66h až 66k zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.