420/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

420
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 154 ods. 11 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-14-35/2015-OdL o stupňoch vojenských vyznamenaní, podmienkach ich udeľovania a vyobrazení ich záväznej výtvarnej podoby.

Výnos ustanovuje stupne vojenských vyznamenaní, podmienky, za ktorých je možné udeliť konkrétne vojenské vyznamenanie, príležitosti, pri ktorých sa vojenské vyznamenania udeľujú, podrobnosti, ktoré súvisia s udelením vojenského vyznamenania, a grafické vyobrazenie jednotlivých vojenských vyznamenaní.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Výnos je uverejnený v čiastke 78/2015 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Výnos je uverejnený aj na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky www.mosr.sk.