413/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

413
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 26. novembra 2015,
ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2016
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2016 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a písm. e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Poradové číslo
vekovej
skupiny
Veková skupina poistencov Poistenci, za ktorých platiteľom
poistného nie je štát
Poistenci, za ktorých
platiteľom poistného je
štát
x x IRŽ(i) * IRM(i) * IRŽ(i) ** IRM(i) **
1. od 0 do 4 rokov 0,7586 0,8348
2. od 5 do 9 rokov 0,3808 0,4375
3. od 10 do 14 rokov 0,4083 0,4233
4. od 15 do 19 rokov 0,4174 0,1786 0,5061 0,3920
5. od 20 do 24 rokov 0,3610 0,2505 0,4885 0,3257
6. od 25 do 29 rokov 0,4402 0,2578 0,7634 0,4436
7. od 30 do 34 rokov 0,4945 0,2801 0,8575 0,6519
8. od 35 do 39 rokov 0,4640 0,2936 0,8239 0,6991
9. od 40 do 44 rokov 0,4416 0,3237 0,8642 0,8800
10. od 45 do 49 rokov 0,4741 0,3689 1,0795 1,1011
11. od 50 do 54 rokov 0,5144 0,4217 1,3065 1,4464
12. od 55 do 59 rokov 0,5454 0,5070 1,2871 1,8221
13. od 60 do 64 rokov 0,6588 0,6604 0,9824 1,4355
14. od 65 do 69 rokov 0,9256 0,9540 1,0971 1,5373
15. od 70 do 74 rokov 0,9674 1,1038 1,2955 1,7626
16. od 75 do 79 rokov 0,8916 0,8027 1,4351 1,8753
17. od 80 rokov 0,3826 0,3278 1,4566 1,7046
*
IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.
**
IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.
§ 2
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2016 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Číslo Kód Názov Index rizika nákladov
1. AST Astma 0,9939
2. CFP Cystická fibróza alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu 20,2256
3. CNS Ochorenie mozgu a miechy 8,1792
4. COP Chronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma 2,4982
5. CRO Crohnova choroba, ulcerózna kolitída 2,5943
6. DEP Liečba antidepresívami 0,6421
7. DM1 Diabetes typu I 3,1724
8. DM2 Diabetes typu II 0,6283
9. DMH Diabetes s hypertenziou 0,9782
10. EPI Epilepsia 1,2271
11. HIV HIV/AIDS 15,0641
12. CHO Hypercholesterolémia 0,3778
13. KVS Srdcové choroby 1,7130
14. ONK Malignity 16,9465
15. PAR Parkinsonova choroba 2,7262
16. PSY Antipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí 1,5197
17. RAS Liečba rastovým hormónom 9,3600
18. REN Renálne zlyhanie 34,5429
19. REU Reumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF 1,7617
20. TNF Reumatické choroby liečené inhibítormi TNF 15,4739
21. TRA Transplantácie 8,4996
22. HOR Hormonálna onkoliečba 2,9650
23. NPP Neuropatická bolesť 3,4116
24. HEM Hemofília 89,9528
25. THY Poruchy štítnej žľazy 0,4257
§ 3
Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2015.
Viliam Čislák v. r.