412/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

412
ZÁKON
z 24. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 310/2005 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 73/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 356/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z. a zákona č. 387/2015 sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenami av) až ay), ktoré znejú:
„av)
počítadlom prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla technický prístroj odometer, ktorý je zabudovaný vo vozidle,
ax)
neoprávnenou manipuláciou s počítadlom prejdenej vzdialenosti každý neoprávnený zásah do odometra, ktorý vykonáva neoprávnený subjekt,
ay)
oprávnenou manipuláciou s počítadlom prejdenej vzdialenosti každý zásah do odometra, ktorý vykonáva výrobca, zástupca výrobcu alebo autorizovaný servis na základe pokynov výrobcu ako oprávnený subjekt na účel výmeny alebo opravy odometra alebo na účel nastavenia reálnej alebo približne zistiteľnej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla na počítadle prejdenej vzdialenosti.“.
2.
Nadpis pod § 22 znie: „Zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne výstražné znamenia“.
3.
Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý znie:
㤠23b
(1)
Je zakázané
a)
neoprávnene manipulovať s počítadlom prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla,
b)
vyhotoviť, zaobstarať alebo dať inej osobe zariadenie alebo softvérové zariadenie na účel neoprávnenej manipulácie s počítadlom prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla,
c)
predávať, kupovať alebo inak neoprávnene manipulovať s dokladmi vydávanými podľa tohto zákona.
(2)
Je zakázané uvádzať na trh Slovenskej republiky, sprístupniť na trh Slovenskej republiky alebo ponúkať
a)
služby, ktoré sú zakázané podľa odseku 1,
b)
technické prostriedky a zariadenia určené do cestných motorových vozidiel, ktoré nie sú súčasťou výbavy motorového vozidla a ktoré umožňujú odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
c)
zvláštne výstražné svietidlá modrej farby, červenej farby alebo kombinácií červenej farby a modrej farby alebo zvláštne výstražné znamenia iným osobám ako tým, ktoré môžu tieto zariadenia podľa osobitného predpisu13ba) používať.
(3)
Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje uvádzať, sprístupňovať na trhu alebo ponúkať na trhu Slovenskej republiky cestné motorové vozidlá, na ktorých došlo k neoprávnenej manipulácii s počítadlom prejdenej vzdialenosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13ba znie:
„13ba)
§ 40 ods. 2 a 3 zákona č. 8/2009 Z. z v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
spravovať údaje o prevádzkových záznamoch vozidiel vrátane údajov z počítadiel celkovej prejdenej vzdialenosti vozidiel v registri prevádzkových záznamov vozidiel s celoštátnou pôsobnosťou pre kontrolu vozidiel a pre medzinárodný informačný systém vozidiel23a) a tieto poskytovať oprávneným osobám v rozsahu a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona; poverená technická služba kontroly originality môže uverejňovať na svojom webovom sídle alebo poskytovať tretím osobám v elektronickej forme so súhlasom ministerstva údaje o prevádzkových záznamoch vozidiel.“.
5.
V § 40 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
zabezpečiť prostredníctvom kontrolného technika záznam do informačného systému, že motorové vozidlo má pretočené kilometre v prípade, ak sa zistí, že na vozidle došlo k neoprávnenej manipulácii s počítadlom prejdenej vzdialenosti.“.
6.
Za § 108c sa vkladajú § 108d a 108e, ktoré znejú:
㤠108d
(1)
Dohľad nad trhom na účely tohto zákona je aj kontrola dodržiavania zákazov ustanovených v § 23b.
(2)
Každý správny orgán, ktorý zistí neoprávnenú manipuláciu s počítadlom prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla, je povinný bezodkladne oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii všetky jemu známe identifikačné údaje o prevádzkovateľovi vozidla a o vozidle, najmä značku, obchodný názov, typ, identifikačné číslo vozidla VIN a evidenčné číslo vozidla, ako aj ostatné zistené informácie o neoprávnenej manipulácii s počítadlom prejdenej vzdialenosti a špecifikáciu zistených nedostatkov.
(3)
Iné osoby ako uvedené v odseku 2, ktoré zistia neoprávnenú manipuláciu s počítadlom prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla, sú povinné bezodkladne oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii všetky im známe identifikačné údaje o prevádzkovateľovi vozidla a o vozidle, najmä značku, obchodný názov, typ, identifikačné číslo vozidla VIN a evidenčné číslo vozidla, ako aj ostatné zistené informácie o neoprávnenej manipulácii s počítadlom prejdenej vzdialenosti a špecifikáciu zistených nedostatkov.
§ 108e
(1)
Pokutu do 300 eur môže uložiť Slovenská obchodná inšpekcia tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v § 108d ods. 2 a 3, a to aj opakovane.
(2)
Pokutu od 3 000 eur do 50 000 eur uloží Slovenská obchodná inšpekcia tomu, kto poruší niektorý zákaz ustanovený v § 23b.
(3)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(4)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa Slovenská obchodná inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(5)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(6)
Ak v lehote do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 2 dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktorú už bola pokuta uložená, Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu opakovane až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej v odseku 2, pričom pokiaľ ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, zároveň podá na príslušný živnostenský úrad podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu.41b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41b znie:
„41b)
§ 58 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 412/2015 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 591/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z. a zákona č. 387/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 58 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
Slovenská obchodná inšpekcia podá podnet podľa osobitného predpisu.36ja)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36ja znie:
„36ja)
§ 108e ods. 6 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 412/2015 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z. a zákona č. 373/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Reklama nesmie prezentovať výrobky alebo služby, ktorých neoprávnená manipulácia je zakázaná osobitnými predpismi.9b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
„9b)
Napríklad § 23b zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 412/2015 Z. z.“.
2.
V § 11 ods. 3 písm. c) sa slová „ods. 3 až 5“ nahrádzajú slovami „ods. 3 až 6“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.