411/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

411
ZÁKON
z 20. novembra 2015
o štátnom rozpočte na rok 2016
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2016 sa rozpočtujú sumou 14 276 805 966 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2016 sa určujú sumou 16 247 201 237 eur.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2016 sa určuje sumou 1 970 395 271 eur.
(3)
Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2016 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2016 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe č. 4.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2016 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 1 175 806 667 eur; z toho do rozpočtov obcí 742 924 879 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 432 881 788 eur.
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2016 rozpočtujú v celkovej sume 11 200 100 eur; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
(1)
Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2016 uvedené v prílohách č. 2 až 6. Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky vykonáva v roku 2016 úpravy v systemizácii podľa osobitných predpisov.1)
(2)
Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2016 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2016 podľa § 1 ods. 2.
§ 3
(1)
Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu2) sa na rok 2016 určuje vo výške 0 % ročne.
(2)
Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) sa na rok 2016 určuje vo výške 2 % ročne.
(3)
Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) sa na rok 2016 určuje vo výške 3 % ročne.
§ 4
(1)
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2016 je 5 769 547 172 eur.5)
(2)
Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2016 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely spolufinancovania kapitálových výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2016 až 2018 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 300 000 000 eur.
(3)
Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2016 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely spolufinancovania Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na programové obdobie 2014 – 2020 do výšky 300 000 000 eur.
§ 5
(1)
Platové tarify6) sa v roku 2016 zvýšia o 4 % od 1. januára 2016, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa7) na rok 2016 nedohodne inak.
(2)
Stupnica platových taríf8) sa v roku 2016 zvýši o 4 % od 1. januára 2016, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa9) na rok 2016 nedohodne inak.
(3)
Stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby10) sa v roku 2016 zvýši o 4 % od 1. januára 2016.
(4)
Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Národného bezpečnostného úradu a colníkov11) sa v roku 2016 zvýšia o 4 % od 1. januára 2016.
(5)
Hodnostné platy profesionálnych vojakov12) sa v roku 2016 zvýšia o 4 % od 1. januára 2016.
(6)
Ak sa podľa odseku 1 v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2016 dohodne iné percento zvýšenia platových taríf alebo iný spôsob zvýšenia platov a iný termín účinnosti, rovnaké percento zvýšenia alebo rovnaký spôsob zvýšenia platov a rovnaký termín účinnosti sa v roku 2016 uplatní pri zvýšení platov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby, policajtov, colníkov a profesionálnych vojakov.13)
§ 6
(1)
Vodohospodárska výstavba, š. p., odvedie za rok 2016 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení14) (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 7 000 000 eur.
(2)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedie Vodohospodárska výstavba, š. p., na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky preddavok v sume 7 000 000 eur do 31. októbra 2016.
(3)
Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2016.
(4)
Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži Vodohospodárska výstavba, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu,15) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu15) ostávajú nedotknuté.
§ 7
(1)
Lesy Slovenskej republiky, š. p., odvedú za rok 2016 do štátneho rozpočtu osobitný odvod14) v sume 5 300 000 eur.
(2)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedú Lesy Slovenskej republiky, š. p., na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky preddavok v sume 5 300 000 eur do 31. októbra 2016.
(3)
Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2016.
(4)
Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, znížia Lesy Slovenskej republiky, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu,15) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu15) ostávajú nedotknuté.
§ 8
(1)
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p., odvedú za rok 2016 do štátneho rozpočtu osobitný odvod14) v sume 20 000 eur.
(2)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedú Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p., na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky preddavok v sume 20 000 eur do 31. októbra 2016.
(3)
Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2016.
(4)
Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, znížia Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu,15) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu15) ostávajú nedotknuté.
§ 9
(1)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) poskytne v roku 2016 z prostriedkov štátneho rozpočtu odberateľovi plynu v domácnosti116) (ďalej len „odberateľ“) spĺňajúcemu podmienky podľa odseku 2 štátny príspevok (ďalej len „príspevok“) prostredníctvom poštového úradu, spôsobom a vo výške, ktoré ustanoví ministerstvo hospodárstva všeobecne záväzným právnym predpisom.
(2)
Ministerstvo hospodárstva poskytne príspevok odberateľovi ak:
a)
dodávka plynu odberateľovi podlieha cenovej regulácii podľa osobitného predpisu17) a
b)
odberateľ mal k 1. novembru 2015 uzavretú platnú zmluvu o združenej dodávke plynu podľa osobitného predpisu.18)
§ 10
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 411/2015 Z. z.
Príloha č. 2 k zákonu č. 411/2015 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 411/2015 Z. z.
Príloha č. 4 k zákonu č. 411/2015 Z. z.
Príloha č. 5 k zákonu č. 411/2015 Z. z.
Príloha č. 6 k zákonu č. 411/2015 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2016
(v eurách)
Rezerva vlády SR 5 000 000
Rezerva predsedu vlády SR 1 500 000
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 4 700 100
Spolu 11 200 100
1)
§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona
č. 212/2003 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
2)
§ 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 85a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 4 ods. 3 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z.
o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 113 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
8)
§ 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.
9)
§ 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 157 ods. 8 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
14)
§ 8 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
15)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.
16)
§ 3 písm. c) dvanásty bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
§ 18 ods. 4 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve.