405/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

405
ZÁKON
z 10. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
podmienky porovnateľnosti poplatkov,
c)
podmienky presunu platobného účtu,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená d) až h).
2.
V § 1 ods. 2 uvádzacej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „vydávanie elektronických peňazí, spravovanie elektronických peňazí a na spätnú výmenu elektronických peňazí inštitúciou elektronických peňazí“.
3.
V § 1 ods. 3 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem § 38 ods. 3 až 6 a § 44a až 44c“.
4.
V § 2 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem § 38 ods. 3 až 6 a § 44b až 44f“.
5.
V § 2 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 44d ods. 5 neustanovuje inak.“.
6.
V § 2 ods. 30 písm. b) sa za slová „úplné stredné vzdelanie“ vkladajú slová „s maturitou“.
7.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 36 až 39, ktoré znejú:
„(36)
Službami viazanými na platobný účet sa na účely tohto zákona rozumejú platobné služby a všetky služby súvisiace so zriadením, vedením a zrušením platobného účtu vrátane vykonávania platobných operácií podľa § 1 ods. 3 písm. g), prekročenia a povoleného prečerpania.
(37)
Prekročením sa na účely tohto zákona rozumie automaticky prijaté prečerpanie, pri ktorom poskytovateľ platobných služieb, ktorý je veriteľom, umožňuje spotrebiteľovi disponovať s peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku na platobnom účte spotrebiteľa alebo nad rámec dohodnutého povoleného prečerpania.
(38)
Povoleným prečerpaním sa na účely tohto zákona rozumie zmluva o úvere, ktorou poskytovateľ platobných služieb, ktorý je veriteľom, umožňuje spotrebiteľovi disponovať s peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku jeho platobného účtu.
(39)
Poplatkom sa na účely tohto zákona rozumie suma vyjadrená v eurách, inej mene alebo v percentách vrátane sankcií platených spotrebiteľom poskytovateľovi platobných služieb.“.
8.
V § 31 ods. 5 sa písmeno d) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
poplatky za služby viazané na platobný účet vo forme dokumentu s informáciami o poplatkoch podľa § 38 ods. 3, poskytnutie výpisu poplatkov za služby viazané na platobný účet spotrebiteľa (ďalej len „výpis poplatkov“) podľa § 44b a poskytnutie informácií podľa § 44c spotrebiteľovi.“.
9.
V § 33 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia žiadosti o presun platobného účtu odovzdávajúcemu poskytovateľovi platobných služieb, ak ide o zrušenie platobného účtu pri presune platobného účtu podľa § 44d.“.
10.
V § 33 odsek 2 znie:
„(2)
Vypovedanie rámcovej zmluvy je pre používateľa platobných služieb bezplatné. Poskytovateľovi platobných služieb sa zakazuje požadovať od používateľa platobných služieb úhradu poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s vypovedaním rámcovej zmluvy.“.
11.
§ 34 sa dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
používať pri uzatváraní rámcovej zmluvy so spotrebiteľom a pri obchodných informáciách a reklamných informáciách pre spotrebiteľa štandardizovanú terminológiu uvedenú v zozname služieb viazaných na platobný účet, ktorý vypracúva podľa tohto zákona Národná banka Slovenska (ďalej len „zoznam“); v dokumente s informáciami o poplatkoch a vo výpise poplatkov môže poskytovateľ platobných služieb používať vlastné označenia poplatkov len v súlade so štandardizovanou terminológiou zoznamu,
d)
vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska výkazy, hlásenia, správy alebo iné informácie o poskytovaných službách viazaných na platobný účet a poplatkoch za tieto služby na účely § 44a; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovateľa platobných služieb, ktorým je Štátna pokladnica.“.
12.
V § 38 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Dokument s informáciami o poplatkoch za služby viazané na platobný účet musí byť krátky, samostatný, formulovaný jasne, zrozumiteľne s použitím nezmenšenej veľkosti písma, ktorá je čitateľná, a to aj pri vyhotovení čierno-bielej rozmnoženiny, v štátnom jazyku alebo v inom jazyku, na ktorom sa poskytovateľ platobných služieb a spotrebiteľ dohodnú, a musí obsahovať
a)
na prvej strane názov „Dokument s informáciami o poplatkoch“ ,
b)
v hornej časti prvej strany vedľa názvu symbol pre označenie dokumentu s informáciami o poplatkoch,
c)
vyhlásenie poskytovateľa platobných služieb, že obsahuje poplatky za najtypickejšie služby viazané na platobný účet a že informácie pred uzatvorením rámcovej zmluvy a informácie, ktoré obsahuje rámcová zmluva o všetkých službách viazaných na platobný účet, sa uvádzajú v iných zrozumiteľne označených dokumentoch,
d)
druh poskytovaných služieb viazaných na platobný účet podľa zoznamu s uvedením výšky poplatku za jednotlivé služby,
e)
poplatky v mene euro alebo v mene, na ktorej sa poskytovateľ platobných služieb a spotrebiteľ dohodnú,
f)
informáciu o práve spotrebiteľa na poskytnutie slovníka štandardizovanej terminológie.
(4)
Slovník štandardizovanej terminológie, ktorý je formulovaný jasne, zrozumiteľne, nezavádzajúco a netechnickým jazykom, obsahuje najmä výklad jednotlivých pojmov uvedených v zozname.
(5)
Ak poskytovateľ platobných služieb ponúka dve služby alebo viac služieb viazaných na platobný účet súčasne ako súčasť balíka služieb, v dokumente podľa odseku 3 sa uvedie
a)
poplatok za celý balík služieb,
b)
poplatky za služby viazané na platobný účet zahrnuté v balíku služieb a množstvo služieb,
c)
poplatok za každú službu, ktorá presahuje množstvo služieb zahrnuté do poplatku za balík služieb.
(6)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný sprístupniť dokument podľa odseku 3 a slovník štandardizovanej terminológie bezplatne na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch; na žiadosť spotrebiteľa poskytovateľ platobných služieb poskytne dokument podľa odseku 3 bezplatne v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu.23)“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 7 až 10.
13.
Za § 44 sa vkladajú § 44a až 44f, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Porovnateľnosť poplatkov za služby viazané na platobný účet
§ 44a
Zoznam
(1)
Národná banka Slovenska vypracúva a každé štyri roky aktualizuje zoznam s použitím štandardizovanej terminológie podľa osobitných predpisov upravujúcich štandardizovanú terminológiu služieb viazaných na platobný účet.
(2)
Národná banka Slovenska zabezpečuje zverejnenie informácií umožňujúcich porovnateľnosť poplatkov za služby viazané na platobný účet všetkých poskytovateľov platobných služieb. Na účel podľa prvej vety zverejňuje Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle
a)
zoznam,
b)
dátum aktualizácie zoznamu,
c)
informácie o poplatkoch za služby viazané na platobný účet od jednotlivých poskytovateľov platobných služieb na území Slovenskej republiky,
d)
kritériá, na základe ktorých sa poplatky porovnávajú,
e)
postup pre nahlasovanie nesprávnych informácií uvedených v zozname.
(3)
Informácie zverejnené na webovom sídle Národnej banky Slovenska podľa odseku 2 sú formulované jasne, zrozumiteľne, v štátnom jazyku a s použitím štandardizovanej terminológie zoznamu. Prístup k zoznamu na webovom sídle Národnej banky Slovenska je bezplatný.
§ 44b
Výpis poplatkov
(1)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný poskytnúť spotrebiteľovi, s ktorým uzatvoril rámcovú zmluvu, výpis poplatkov v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Výpis poplatkov sa poskytuje v listinnej podobe vždy, keď o to spotrebiteľ požiada.
(2)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný bezplatne poskytnúť spotrebiteľovi výpis poplatkov podľa dohody so spotrebiteľom, najmenej raz ročne.
(3)
Výpis poplatkov vyhotoví poskytovateľ platobných služieb na základe informácií o svojich poplatkoch a úrokových sadzbách. Výpis poplatkov obsahuje štandardizovanú terminológiu uvedenú v zozname. Výpis poplatkov musí byť formulovaný jasne a zrozumiteľne s použitím nezmenšenej veľkosti písma, ktorá je čitateľná, s ľahko pochopiteľnými slovami v štátnom jazyku alebo v inom jazyku, na ktorom sa poskytovateľ platobných služieb a spotrebiteľ dohodnú.
(4)
Výpis poplatkov obsahuje najmä
a)
na prvej strane názov „Výpis poplatkov za služby viazané na platobný účet spotrebiteľa“,
b)
v hornej časti prvej strany vedľa názvu symbol pre označenie výpisu poplatkov,
c)
názov poskytovateľa platobných služieb, sídlo poskytovateľa platobných služieb, meno, priezvisko spotrebiteľa a číslo platobného účtu spotrebiteľa,
d)
označenie obdobia, na ktoré sa výpis poplatkov vzťahuje,
e)
poplatky v mene, v ktorej je vedený platobný účet, alebo v mene, na ktorej sa poskytovateľ platobných služieb a spotrebiteľ dohodnú, v členení na
1.
poplatok za jednotlivo poskytnutú službu viazanú na platobný účet, koľkokrát bola táto služba využitá počas príslušného obdobia a celkovú sumu poplatkov za jednotlivú službu za príslušné obdobie; ak sú služby viazané na platobný účet poskytované v balíku služieb, vo výpise poplatkov sa uvedie koľkokrát bol poplatok za balík služieb účtovaný počas príslušného obdobia, každá ďalšia služba viazaná na platobný účet, ktorá presahuje množstvo služieb zahrnuté do balíka služieb, a celková suma poplatkov za balík služieb a každú ďalšiu službu viazanú na platobný účet, ktorá presahuje množstvo služieb zahrnuté do balíka služieb,
2.
celkovú sumu poplatkov za služby viazané na platobný účet za príslušné obdobie,
f)
použité úrokové sadzby na platobnom účte a celkovú sumu úrokov pripísanú na platobný účet alebo odpísanú z platobného účtu počas príslušného obdobia,
g)
odkaz na dokument s informáciami o poplatkoch,
h)
odkaz na webové sídlo Národnej banky Slovenska, na ktorom je zverejnené porovnanie poplatkov za služby viazané na platobný účet.
§ 44c
Platobné účty v balíku služieb s ďalším produktom alebo službou
Ak poskytovateľ platobných služieb poskytuje platobný účet ako súčasť balíka služieb spolu s iným produktom alebo platobnou službou, ktoré nie sú viazané na platobný účet, poskytovateľ platobných služieb je povinný informovať spotrebiteľa pred uzatvorením rámcovej zmluvy o možnosti uzatvoriť rámcovú zmluvu súvisiacu s platobnou službou aj samostatne a poskytnúť spotrebiteľovi informácie o poplatkoch spojených s každým produktom a každou službou ponúkanou v balíku služieb, ktorú možno kúpiť samostatne.
§ 44d
Presun platobného účtu
(1)
Presunom platobného účtu sa na účely tohto zákona rozumie presun informácií týkajúcich sa všetkých úhrad alebo niektorých úhrad, všetkých inkás alebo niektorých inkás vykonávaných na platobnom účte na základe žiadosti spotrebiteľa o presun platobného účtu od odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb k prijímajúcemu poskytovateľovi platobných služieb. Presunom platobného účtu môže byť aj prevod finančných prostriedkov z platobného účtu spotrebiteľa vedeného u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb na platobný účet vedený u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb, a to so zrušením platobného účtu alebo bez zrušenia platobného účtu spotrebiteľa u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb, ak odsek 12 neustanovuje inak.
(2)
Odovzdávajúcim poskytovateľom platobných služieb sa na účely tohto zákona rozumie poskytovateľ platobných služieb s miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorý odovzdáva prijímajúcemu poskytovateľovi platobných služieb informácie potrebné na presun platobného účtu.
(3)
Prijímajúcim poskytovateľom platobných služieb sa na účely tohto zákona rozumie poskytovateľ platobných služieb s miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorý prijíma od odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb informácie potrebné na presun platobného účtu.
(4)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný poskytovať presun platobného účtu za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak platobné služby súvisiace s presunom platobného účtu poskytuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
(5)
Pri presune platobného účtu sa za spotrebiteľa vždy považuje aj osoba, ktorá v čase uzatvorenia rámcovej zmluvy o poskytovaní platobných služieb zamestnáva menej ako desať osôb a ktorej ročný obrat alebo celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 2 000 000 eur.
(6)
Presun platobného účtu je povinný vykonať prijímajúci poskytovateľ platobných služieb na základe písomnej žiadosti spotrebiteľa o presun platobného účtu, ktorý má vedený u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb. Presun platobného účtu sa vykoná, len ak ide o platobné účty vedené v rovnakej mene. Presun platobného účtu je bezodplatný, ak odsek 13 neustanovuje inak.
(7)
Žiadosť o presun platobného účtu doručí spotrebiteľ v listinnej podobe osobne alebo poštou v dvoch vyhotoveniach prijímajúcemu poskytovateľovi platobných služieb. Žiadosť o presun platobného účtu doručovaná poštou musí obsahovať úradné osvedčenie pravosti podpisu. Žiadosť o presun platobného účtu môže podať spotrebiteľ v elektronickej podobe, ak je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,27) a ak to umožňujú technické možnosti prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb. Ak je viacero majiteľov platobného účtu, žiadosť o presun platobného účtu musí obsahovať písomný súhlas všetkých majiteľov platobného účtu. Žiadosť o presun platobného účtu musí byť vyhotovená v štátnom jazyku alebo v inom jazyku, na ktorom sa dohodnú prijímajúci poskytovateľ platobných služieb a spotrebiteľ. Vzor tlačív používaných na podávanie a vykonávanie žiadosti o presun platobného účtu a podrobnosti o postupe pri presune platobného účtu a s tým súvisiace poskytovanie informácií ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
(8)
Súčasťou žiadosti o presun platobného účtu môže byť súhlas spotrebiteľa
a)
pre prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb na vykonanie jednotlivých úkonov podľa odsekov 19 a 21,
b)
pre odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb na vykonanie jednotlivých úkonov podľa odseku 20,
c)
na informovanie pre platiteľov inkasa alebo príjemcov inkasa, najmä zmeny údajov platobného účtu spotrebiteľa, ak také informovanie žiada spotrebiteľ v žiadosti o presun platobného účtu,
d)
na prevod finančných prostriedkov alebo zostatku finančných prostriedkov.
(9)
V žiadosti o presun platobného účtu spotrebiteľ určí dátum, od ktorého sa majú trvalé príkazy na úhradu alebo inkasá vykonávať u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb, najskôr 20 pracovných dní odo dňa prijatia riadnej a úplnej žiadosti o presun platobného účtu prijímajúcim poskytovateľom platobných služieb, ak sa prijímajúci poskytovateľ platobných služieb a spotrebiteľ nedohodnú inak. Ak spotrebiteľ požiada prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb o informovanie platiteľov uskutočňujúcich úhrady na platobný účet spotrebiteľa, spotrebiteľ v žiadosti o presun platobného účtu určí dátum, od ktorého môžu platitelia uskutočňovať úhrady na platobný účet spotrebiteľa, najskôr 20 pracovných dní odo dňa prijatia riadnej a úplnej žiadosti o presun účtu prijímajúcim poskytovateľom platobných služieb, ak sa prijímajúci poskytovateľ platobných služieb a spotrebiteľ nedohodnú inak. Dátum zrušenia trvalých príkazov na úhradu a inkás a ukončenie prijímania prichádzajúcich úhrad a inkás u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb predchádza dňu, keď sa u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb začnú vykonávať trvalé príkazy na úhradu a inkasá a od ktorého môžu platitelia uskutočňovať úhrady na platobný účet spotrebiteľa alebo od ktorého môžu príjemcovia predkladať platobné príkazy na inkaso z platobného účtu spotrebiteľa.
(10)
Ak žiadosť o presun platobného účtu nie je úplná alebo riadne vyplnená, vyzve prijímajúci poskytovateľ platobných služieb spotrebiteľa na jej doplnenie do desiatich pracovných dní od doručenia výzvy spotrebiteľovi. Ak spotrebiteľ nedoplní žiadosť o presun platobného účtu v lehote podľa prvej vety, prijímajúci poskytovateľ platobných služieb žiadosť o presun platobného účtu zamietne a bezodkladne informuje spotrebiteľa o dôvodoch zamietnutia presunu platobného účtu. Počas lehoty na doplnenie žiadosti o presun platobného účtu lehoty súvisiace s presunom platobného účtu a výpovedná lehota neplynú. Ak je výzva na doplnenie žiadosti podľa prvej vety odoslaná, po zaslaní žiadosti podľa odseku 19 odovzdávajúcemu poskytovateľovi platobných služieb prijímajúci poskytovateľ platobných služieb oznámi odovzdávajúcemu poskytovateľovi platobných služieb informáciu o výzve na doplnenie podľa prvej vety. Výpovedná lehota opätovne začne plynúť dňom doručenia doplnenia žiadosti spotrebiteľom prijímajúcemu poskytovateľovi platobných služieb, o čom upovedomí prijímajúci poskytovateľ platobných služieb odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb. Ak v dôsledku doplnenia žiadosti nie je možné dodržať dátumy určené podľa odseku 9, prijímajúci poskytovateľ informuje spotrebiteľa o najbližšom dátume, ku ktorému možno vykonať presun platobného účtu.
(11)
Spotrebiteľ môže požiadať o presun toho istého platobného účtu len u jedného prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb. Ak spotrebiteľ požiada o presun toho istého platobného účtu u viacerých prijímajúcich poskytovateľov platobných služieb, odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb príjme žiadosť o presun platobného účtu, ktorá prišla v poradí ako prvá. O odmietnutí presunu platobného účtu a dôvodoch odmietnutia presunu platobného účtu informuje každého prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb, od ktorého prišla žiadosť o presun platobného účtu po prijatí prvej žiadosti o presun platobného účtu, a spotrebiteľa.
(12)
Presun základného bankového produktu24b) alebo platobného účtu so základnými funkciami24c) sa uskutoční len so súčasným vypovedaním rámcovej zmluvy spotrebiteľa k základnému bankovému produktu alebo k platobnému účtu so základnými funkciami u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb. Presun platobného účtu na platobný účet, ktorý je základným bankovým produktom alebo platobným účtom so základnými funkciami, sa uskutoční len so súčasným vypovedaním rámcovej zmluvy k platobnému účtu spotrebiteľa u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb. Ustanovenia prvej a druhej vety sa nevzťahujú na presun platobného účtu spotrebiteľa podľa odseku 5.
(13)
Ak spotrebiteľ požiada odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb o prevod finančných prostriedkov na účet zriadený u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb, odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb prevedie finančné prostriedky, ak tomu nebránia záväzky spotrebiteľa k platobnému účtu, ktorý sa presúva, v deň určený spotrebiteľom v žiadosti o presun platobného účtu, najskôr 20 pracovných dní odo dňa prijatia riadnej a úplnej žiadosti o presun platobného účtu prijímajúcim poskytovateľom platobných služieb, ak sa odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb a spotrebiteľ nedohodnú inak. Ak spotrebiteľ požiada odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb o prevod zostatku finančných prostriedkov na účet zriadený u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb, odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb prevedie finančné prostriedky, ak tomu nebránia záväzky spotrebiteľa k platobnému účtu, ktorý sa presúva, v deň ukončenia výpovednej lehoty pri vypovedaní rámcovej zmluvy u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb. Prevod finančných prostriedkov alebo zostatku finančných prostriedkov sa vykoná v mene euro, ak sa odovzdávajúci poskytovateľ a spotrebiteľ nedohodnú inak. Ak sa prevod finančných prostriedkov alebo zostatku finančných prostriedkov vykoná v inej mene ako mene euro, taký prevod môže byť odplatný.
(14)
Ak má spotrebiteľ na platobnom účte záväzky, ktoré bránia prevodu finančných prostriedkov, odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb o týchto záväzkoch bezodkladne informuje spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ v lehote určenej odovzdávajúcim poskytovateľom platobných služieb neodstráni túto prekážku, odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb neprevedie finančné prostriedky a informuje spotrebiteľa o dôvodoch odmietnutia prevodu finančných prostriedkov.
(15)
Ak má spotrebiteľ na platobnom účte záväzky, ktoré bránia zrušeniu platobného účtu, odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb o týchto záväzkoch bezodkladne informuje spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ v lehote určenej odovzdávajúcim poskytovateľom platobných služieb neodstráni túto prekážku, odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb platobný účet nezruší a informuje spotrebiteľa o dôvodoch odmietnutia zrušenia platobného účtu.
(16)
Odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb nezruší vydané platobné prostriedky k platobnému účtu počas presunu platobného účtu, ak ide o presun platobného účtu so zrušením platobného účtu; tým nie je dotknuté zablokovanie platobných prostriedkov z dôvodov podľa § 28 ods. 2.
(17)
Ak spotrebiteľ požiada prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb o informovanie platiteľov uskutočňujúcich úhrady na platobný účet spotrebiteľa o údajoch platobného účtu spotrebiteľa vedeného u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb a o dátume, od ktorého môžu vykonávať príkazy na úhradu na platobný účet spotrebiteľa, spotrebiteľ musí v žiadosti o presun platobného účtu uviesť kontaktné údaje platiteľov.
(18)
Ak spotrebiteľ požiada prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb o informovanie len niektorých príjemcov inkasa spotrebiteľa o údajoch platobného účtu spotrebiteľa vedeného u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb a o dátume, od ktorého môžu príjemcovia predkladať platobné príkazy na inkaso z platobného účtu spotrebiteľa, spotrebiteľ musí v žiadosti o presun platobného účtu uviesť kontaktné údaje len týchto príjemcov inkasa.
(19)
V lehote dvoch pracovných dní odo dňa nasledujúceho po prijatí úplnej a riadnej žiadosti o presun platobného účtu je prijímajúci poskytovateľ platobných služieb povinný zaslať žiadosť o presun platobného účtu odovzdávajúcemu poskytovateľovi platobných služieb a v súlade s touto žiadosťou ho požiadať o
a)
predloženie informácií
1.
o úhradách a inkasách vrátane trvalých príkazov,
2.
najmä o type ochrany platobného účtu spotrebiteľa voči inkasu, o referencii mandátu na inkaso a o jedinečnom identifikátore príjemcu inkasa, ak ide o inkaso v eurách,
3.
o úhradách a inkasách vrátane cezhraničných so splatnosťou po dni presunu platobného účtu spotrebiteľa,
4.
o prichádzajúcich úhradách a inkasách, ktoré sa vykonali na platobnom účte spotrebiteľa v posledných 13 mesiacoch; informácie sa predložia aj spotrebiteľovi, ak o to požiada,
b)
ukončenie prijímania prichádzajúcich úhrad a inkás ku dňu určenému v žiadosti o presun platobného účtu, ak odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb neposkytuje systém automatického presmerovania prichádzajúcich úhrad a inkás na platobný účet spotrebiteľa vedený u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb,
c)
zrušenie trvalých príkazov na úhradu a inkás s účinnosťou odo dňa určeného v žiadosti o presun platobného účtu,
d)
prevedenie finančných prostriedkov na platobný účet zriadený u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb v deň určený spotrebiteľom podľa § 44d ods. 13, ak tomu nebránia záväzky spotrebiteľa k platobnému účtu vedeného u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb,
e)
zrušenie platobného účtu dňom uplynutia výpovednej lehoty.
(20)
Odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb je, v súlade so žiadosťou o presun platobného účtu, povinný
a)
zaslať do piatich pracovných dní odo dňa nasledujúceho po doručení žiadosti prijímajúcemu poskytovateľovi platobných služieb informácie podľa odseku 19 písm. a),
b)
ukončiť prijímanie prichádzajúcich úhrad a inkás na platobnom účte s účinnosťou ku dňu určenému v žiadosti o presun platobného účtu, ak odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb neposkytuje systém na automatické presmerovanie trvalých príkazov na úhradu a inkás na platobný účet, ktorý má spotrebiteľ zriadený u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb,
c)
zrušiť trvalé príkazy na úhradu a inkasá s účinnosťou odo dňa určeného v žiadosti o presun platobného účtu,
d)
previesť finančné prostriedky na účet zriadený u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb v deň určený spotrebiteľom podľa odseku 13, ak tomu nebránia záväzky spotrebiteľa k platobnému účtu vedeného u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb,
e)
zrušiť platobný účet dňom uplynutia výpovednej lehoty.
(21)
Prijímajúci poskytovateľ platobných služieb je povinný do piatich pracovných dní odo dňa prijatia informácií podľa odseku 20 a v súlade so žiadosťou o presun platobného účtu
a)
zriadiť trvalé príkazy na úhradu a inkasá a vykonávať ich odo dňa určeného v žiadosti o presun platobného účtu, ak to umožňujú technické možnosti prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb,
b)
nastaviť typ ochrany platobného účtu voči inkasu tak, aby bolo možné realizovať inkasá odo dňa určeného v žiadosti o presun platobného účtu,
c)
informovať spotrebiteľa o právach spotrebiteľa týkajúcich sa inkasa24d) zmluvne dohodnutým spôsobom,
d)
informovať so súhlasom spotrebiteľa platiteľov uskutočňujúcich úhrady na platobný účet spotrebiteľa o údajoch platobného účtu spotrebiteľa vedeného u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb a o dátume, od ktorého môžu vykonávať príkazy na úhradu na tento platobný účet spotrebiteľa, a pošle im kópiu žiadosti o presun platobného účtu od spotrebiteľa len v časti, ktorá sa týka dotknutého platiteľa,
e)
informovať so súhlasom spotrebiteľa príjemcov používajúcich inkaso na zúčtovanie finančných prostriedkov z tohto platobného účtu spotrebiteľa o údajoch platobného účtu spotrebiteľa vedeného u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb a o dátume, od ktorého môžu príjemcovia predkladať platobné príkazy na inkaso z platobného účtu spotrebiteľa, a pošle im kópiu žiadosti o presun platobného účtu od spotrebiteľa len v časti, ktorá sa týka dotknutého príjemcu inkasa; prijímajúcim poskytovateľom platobných služieb doručenú zmenu mandátu na inkaso je príjemca inkasa povinný akceptovať a udelený súhlas platiteľa s takým odpísaním je príjemca inkasa povinný upraviť podľa obsahu zmeny mandátu na inkaso odo dňa uvedeného spotrebiteľom v žiadosti o presun platobného účtu.
(22)
Ak odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb príjme platobný príkaz na inkaso pred dátumom zrušenia trvalých príkazov na úhradu alebo inkás u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb, je povinný vykonať taký platobný príkaz na inkaso a následne oznámiť túto skutočnosť prijímajúcemu poskytovateľovi platobných služieb. Ak spotrebiteľ požiadal o postup podľa odseku 20 písm. b), odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb bezodkladne po vykonaní takého príkazu ukončí prijímanie prichádzajúcich úhrad a inkás.
(23)
Ak prijímajúci poskytovateľ platobných služieb nemá informácie potrebné na splnenie úkonov podľa odseku 21 písm. d) alebo písm. e) a odovzdávajúci poskytovateľ platobných služieb neposkytol tieto informácie v súlade so žiadosťou o presun platobného účtu, vyzve prijímajúci poskytovateľ platobných služieb spotrebiteľa na doplnenie informácií potrebných na vykonanie úkonov podľa odseku 21 písm. d) alebo písm. e). Ak by z dôvodu nedostatku informácií na splnenie povinností podľa odseku 21 písm. d) alebo písm. e) nebolo možné dodržať dátumy uvedené v žiadosti o presun platobného účtu, prijímajúci poskytovateľ platobných služieb informuje spotrebiteľa o najbližšom možnom dátume, od ktorého sa na platobnom účte spotrebiteľa u prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb budú vykonávať úhrady a inkasá. Ak spotrebiteľ do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie žiadosti o presun platobného účtu neoznámi prijímajúcemu poskytovateľovi informácie podľa odseku 21 písm. d) alebo písm. e), alebo informácie nie sú dostačujúce, prijímajúci poskytovateľ platobných služieb nevykoná požadované úkony a oznámi dôvody neukončenia presunu platobného účtu spotrebiteľovi v časti presunu platobného účtu podľa odseku 21 písm. d) alebo písm. e) .
(24)
Ak prijímajúci poskytovateľ platobných služieb nemá súhlas spotrebiteľa vyplývajúci zo žiadosti o presun platobného účtu na informovanie platiteľov podľa odseku 21 písm. d), môže tieto informácie poskytnúť platiteľom spotrebiteľ. Prijímajúci poskytovateľ platobných služieb je povinný poskytnúť spotrebiteľovi údaje o jeho platobnom účte na účely poskytnutia informácií podľa odseku 21 písm. d).
§ 44e
Cezhraničné zriaďovanie platobného účtu
(1)
Ak si spotrebiteľ chce zriadiť platobný účet u poskytovateľa platobných služieb v inom členskom štáte, môže požiadať o spoluprácu pri zriaďovaní tohto platobného účtu poskytovateľa platobných služieb, u ktorého má vedený platobný účet. Žiadosť o spoluprácu podáva spotrebiteľ v listinnej podobe osobne alebo poštou. Žiadosť o spoluprácu doručovaná poštou, musí obsahovať úradné osvedčenie pravosti podpisu. Žiadosť o spoluprácu môže podať spotrebiteľ v elektronickej podobe, ak je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom27) a ak to umožňujú technické možnosti poskytovateľa platobných služieb, v štátnom jazyku alebo v inom jazyku, na ktorom sa poskytovateľ platobných služieb a spotrebiteľ dohodnú. V žiadosti o spoluprácu musí byť uvedený dátum, kedy poskytovateľ platobných služieb poskytne spotrebiteľovi spoluprácu podľa odsekov 2 a 3. Ak spotrebiteľ určil dátum, ktorý je kratší ako šesť pracovných dní odo dňa nasledujúceho po doručení žiadosti o spoluprácu, poskytovateľ platobných služieb poskytne požadovanú spoluprácu šiesty pracovný deň po doručení žiadosti o spoluprácu poskytovateľovi platobných služieb.
(2)
Poskytovateľ platobných služieb v súlade so žiadosťou o spoluprácu je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie
a)
o jeho úhradách a inkasách vrátane trvalých príkazov ku dňu podania žiadosti o spoluprácu,
b)
najmä o type ochrany platobného účtu spotrebiteľa voči inkasu, o referencii mandátu na inkaso a o jedinečnom identifikátore príjemcu inkasa, ak ide o inkaso v eurách,
c)
o prichádzajúcich trvalých príkazoch na úhradu a inkasách, ktoré sa vykonali na platobnom účte spotrebiteľa v posledných 13 mesiacoch.
(3)
Poskytovateľ platobných služieb v súlade so žiadosťou o spoluprácu je povinný
a)
previesť finančné prostriedky z platobného účtu spotrebiteľa na platobný účet zriadený spotrebiteľom alebo ktorého je spotrebiteľ majiteľom u poskytovateľa platobných služieb v inom členskom štáte, ak žiadosť o spoluprácu zahŕňa údaje umožňujúce identifikáciu poskytovateľa platobných služieb v inom členskom štáte a platobného účtu spotrebiteľa,
b)
zrušiť platobný účet spotrebiteľa.
(4)
Na žiadosť o spoluprácu sa použijú primerane ustanovenia § 44d ods. 5, 10, 13 až 16.
§ 44f
Spoločné ustanovenia k presunu platobného účtu a cezhraničnému zriaďovaniu platobného účtu
(1)
Všetky úkony súvisiace s presunom platobného účtu podľa § 44d a cezhraničným zriaďovaním platobného účtu podľa § 44e sú pre spotrebiteľa bezplatné. Vzájomná výmena informácií a spolupráca medzi prijímajúcim poskytovateľom platobných služieb a odovzdávajúcim poskytovateľom platobných služieb týkajúca sa presunu platobného účtu podľa § 44d a cezhraničného zriaďovania platobného účtu podľa § 44e sú bezplatné.
(2)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný sprístupniť informácie podľa odsekov 3 a 4 bezplatne na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch; na žiadosť spotrebiteľa je povinný poskytnúť informácie podľa odsekov 3 a 4 bezplatne v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu.
(3)
Informácie o postupe pri presune platobného účtu musia obsahovať
a)
zoznam úkonov vykonávaných odovzdávajúcim poskytovateľom platobných služieb a prijímajúcim poskytovateľom platobných služieb pri presune platobného účtu,
b)
lehoty súvisiace s presunom platobného účtu,
c)
informáciu o bezplatnosti presunu platobného účtu,
d)
informácie požadované od spotrebiteľa potrebné na presun platobného účtu,
e)
postup pri mimosúdnom riešení sporov.
(4)
Informácie o postupe pri cezhraničnom zriaďovaní platobného účtu musia obsahovať
a)
spôsob a formu podania žiadosti o spoluprácu,
b)
formy spolupráce podľa § 44e ods. 2 a 3,
c)
lehoty súvisiace s cezhraničným zriaďovaním platobného účtu.
(5)
Finančná strata je peňažné plnenie vrátane poplatkov a úrokov, ktoré spotrebiteľ musel uhradiť tretím stranám a ktoré priamo súvisia s nedodržaním povinností uvedených v § 44d a 44e poskytovateľom platobných služieb pri presune platobného účtu. Poskytovateľ platobných služieb, ktorý finančnú stratu spôsobil a ktorý nepreukáže opak, je povinný ju bezodkladne spotrebiteľovi uhradiť.
(6)
Poskytovateľ platobných služieb nie je zodpovedný za finančnú stratu, ktorá bola spôsobená vážnym objektívnym dôvodom, ktorý poskytovateľ platobných služieb nezapríčinil, nemohol predvídať ani odvrátiť alebo mu vyplýva z jeho zákonných povinností.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24b až 24d znejú:
„24b)
§ 27c zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24c)
§ 27d zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 405/2015 Z. z.
24d)
Čl. 5 ods. 3 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30. 3. 2012) v platnom znení.“.
14.
V § 64 ods. 6 prvá veta znie: „Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2, nepredloží žiadosť podľa odsekov 3 a 4 alebo na základe získaných informácií o osobách podľa odseku 3 písm. b) nie je presvedčená alebo má pochybnosti o ich vhodnosti z hľadiska zabezpečenia riadneho a obozretného riadenia platobnej inštitúcie.“.
15.
V § 66 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
podľa odseku 1 písm. f) je potrebné predložiť návrh rozhodnutia valného zhromaždenia a návrh zmeny stanov.“.
16.
V § 68 ods. 4 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „tohto zákona a“.
17.
V § 82 ods. 4 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:
„n)
návrh zmluvy o vydávaní elektronických peňazí; ak sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o vydávaní elektronických peňazí obchodné podmienky a sadzobník poplatkov, predkladá sa aj návrh obchodných podmienok a návrh sadzobníka poplatkov.“.
Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno o).
18.
V § 82 ods. 6 prvá veta znie: „Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2 alebo na základe získaných informácií o osobách podľa odseku 3 písm. b) nie je presvedčená alebo má pochybnosti o ich vhodnosti z hľadiska zabezpečenia riadneho a obozretného riadenia inštitúcie elektronických peňazí.“.
19.
V § 96 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
štruktúra výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií predkladaných podľa § 34 písm. d) poskytovateľmi platobných služieb, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, podoba, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov, hlásení, správ alebo iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie,
f)
zoznam podľa § 44a.“.
20.
V § 98 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu a Európsky orgán pre dohľad (Európsky orgán pre bankovníctvo) každé štyri roky o výsledkoch posúdenia a aktualizácie zoznamu.
(9)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu pravidelne, každé dva roky o
a)
dodržiavaní ustanovení § 38 ods. 3, § 44a a 44b,
b)
počte platobných účtov, ktoré boli presunuté podľa § 44d.“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 10 až 12.
21.
Za § 101e sa vkladá § 101f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠101f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. januárom 2016; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2016 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.
(2)
Národná banka Slovenska zverejní prvýkrát zoznam podľa § 44a do troch mesiacov po vydaní osobitných predpisov upravujúcich štandardizovanú terminológiu služieb viazaných na platobný účet.
(3)
Ustanovenia § 38 ods. 3 až 6 a § 44a až 44c v znení účinnom od 1. januára 2016 sa prvýkrát použijú do troch mesiacov po zverejnení zoznamu Národnou bankou Slovenska. Každú aktualizáciu zoznamu podľa § 44a sú poskytovatelia platobných služieb povinní používať najneskôr do troch mesiacov od poslednej aktualizácie zoznamu Národnou bankou Slovenska.
(4)
Lehota podľa § 32 ods. 1 sa nepoužije pri informovaní o zmene rámcovej zmluvy k 1. februáru 2016 v súvislosti so základným bankovým produktom24b) a platobným účtom so základnými funkciami.24c) Poskytovateľ platobných služieb je povinný do 31. januára 2016 informovať spotrebiteľa o zmene rámcovej zmluvy v súvislosti so základným bankovým produktom24b) a platobným účtom so základnými funkciami.24c)“.
(5)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu a Európsky orgán pre dohľad (Európsky orgán pre bankovníctvo) podľa § 98 ods. 8 prvýkrát štyri roky od zverejnenia zoznamu podľa odseku 2.
(6)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu podľa § 98 ods. 9 prvýkrát do 18. septembra 2018. “.
22.
Príloha sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).“.
Čl. II
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z. a zákona č. 392/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 písm. s) a § 27c sa slovo „bežný“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „platobný“ v príslušnom tvare.
2.
V § 5 písm. s) sa bod 2c. dopĺňa bodom 2cc., ktorý znie:
„2cc.
prostredníctvom platobnej karty,“.
3.
§ 5 sa dopĺňa písmenami ad) a ae), ktoré znejú:
„ad)
osobou s pobytom v Európskej únii sa rozumie fyzická osoba, ktorá má pobyt v členskom štáte Európskej únie, alebo fyzická osoba, ktorá má právo na pobyt podľa osobitných predpisov,13ma)
ae)
platobným účtom so základnými funkciami (ďalej len „štandardný účet“) platobný účet, ktorý obsahuje tieto bankové služby súvisiace s platobným účtom:13mb)
1.
zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu,
2.
vykonávanie platobných operácií
2a.
vklad finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro na platobný účet,
2b.
výber finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro z platobného účtu,
2c.
bezhotovostné prevody finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet
2ca.
inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso,
2cb.
úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu,
2cc.
prostredníctvom platobnej karty,
3.
vydanie platobnej karty.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13ma a 13mb znejú:
„13ma) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13mb) § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
4.
V § 27c ods. 1 písmená c) a d) znejú:
„c)
spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu v banke a pobočke zahraničnej banky zriadený platobný účet okrem vkladového účtu,27fa) peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov,
d)
spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu čistý mesačný príjem vyšší ako 400 eur,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27fb sa vypúšťa.
5.
V § 27c sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak spotrebiteľ požiada poskytovateľa platobných služieb, u ktorého má vedený platobný účet, o zmenu platobného účtu na základný bankový produkt, poskytovateľ platobných služieb je povinný túto zmenu vykonať bezodkladne a bezplatne.“.
Doterajšie odseky 3 až 14 sa označujú ako odseky 4 až 15.
6.
V § 27c odsek 4 znie:
„(4)
Spotrebiteľ si v období, počas ktorého mu banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje základný bankový produkt, nesmie zriadiť žiaden ďalší platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou v banke a pobočke zahraničnej banky alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou alebo sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov.“.
7.
V § 27c ods. 6 sa slová „14-násobok minimálnej mzdy podľa odseku 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „5 600 eur“.
8.
V § 27c ods. 9 písm. a) sa vypúšťa slovo „alebo“.
9.
V § 27c sa odsek 9 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu.“.
10.
§ 27c sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:
„(16)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné bezplatne sprístupniť informácie podľa odseku 16 na webovom sídle banky a pobočky zahraničnej banky a v prevádzkových priestoroch banky a pobočky zahraničnej banky; na žiadosť spotrebiteľa sú povinné poskytnúť informácie podľa odseku 17 bezplatne v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu.72d)
(17)
Informácie o základnom bankovom produkte musia obsahovať
a)
podmienky na poskytnutie základného bankového produktu,
b)
bankové služby zahrnuté v základnom bankovom produkte,
c)
informáciu o výške poplatku,
d)
informácie o mimosúdnom riešení sporov.“.
11.
Za § 27c sa vkladajú § 27d a 27e, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠27d
Zriadenie platobného účtu so základnými funkciami
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytnúť bankové služby oprávnenej osobe v rozsahu štandardného účtu, ak poskytujú v rámci svojho podnikania všetky bankové služby štandardného účtu. Štandardný účet poskytnú oprávnenej osobe na základe žiadosti o zriadenie štandardného účtu, ak nie sú splnené podmienky na jej zamietnutie podľa odseku 7.
(2)
Oprávnenou osobou na účely tohto zákona je klient, ktorý je spotrebiteľom,27f) a je osobou s pobytom v Európskej únii vrátane spotrebiteľa bez pobytu na území Slovenskej republiky, žiadateľa o azyl a spotrebiteľa, ktorému nebolo udelené povolenie na pobyt, ale ktorého vyhostenie nie je možné z právnych dôvodov alebo faktických dôvodov.27fba)
(3)
Náležitosťami žiadosti podľa odseku 1 sú meno, priezvisko, rodné číslo, adresa pobytu oprávnenej osoby, číslo a druh dokladu totožnosti.73) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je čestné vyhlásenie oprávnenej osoby o tom, že nemá zriadený žiaden ďalší platobný účet13mb) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov v banke a pobočke zahraničnej banky.
(4)
Oprávnená osoba s poskytnutým štandardným účtom si nesmie zriadiť žiadny ďalší platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou a prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov v banke a pobočke zahraničnej banky.
(5)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zriadiť štandardný účet alebo zamietnuť žiadosť podľa odseku 1 najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa nasledujúceho po prijatí úplnej žiadosti.
(6)
Ak žiadosť podľa odseku 1 nie je úplná alebo riadne vyplnená, vyzve banka alebo pobočka zahraničnej banky oprávnenú osobu na jej doplnenie do 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy oprávnenej osobe a poučí oprávnenú osobu o dôsledkoch jej nedoplnenia.
(7)
Banka a pobočka zahraničnej banky zamietnu žiadosť podľa odseku 1, ak
a)
zriadenie štandardného účtu je v rozpore s osobitným predpisom,21a)
b)
oprávnená osoba má zriadený platobný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý obsahuje všetky bankové služby štandardného účtu,
c)
márne uplynie lehota podľa odseku 6.
(8)
Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky zamietne žiadosť podľa odseku 1, bezplatne a bezodkladne písomne informuje oprávnenú osobu, ak poskytnutiu odôvodnenia zamietnutia žiadosti podľa odseku 1 nebráni verejný poriadok, bezpečnosť štátu alebo osobitný predpis, 21a) o
a)
dôvodoch tohto zamietnutia,
b)
postupe podávania sťažnosti proti zamietnutiu,
c)
práve podať sťažnosť Národnej banke Slovenska,
d)
orgánoch mimosúdneho riešenia sporov,
e)
kontaktných údajoch na uvedené orgány.
(9)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zriadiť štandardný účet oprávnenej osobe, ktorá má platobný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý obsahuje bankové služby štandardného účtu, ak predloží potvrdenie o zrušení tohto platobného účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu, kedy má byť bankou alebo pobočkou zahraničnej banky zriadený štandardný účet. Potvrdenie o zrušení platobného účtu vydajú banka a pobočka zahraničnej banky bezodplatne.
(10)
Ak spotrebiteľ zruší platobný účet, ktorý je spojený s hypotekárnym úverom, a požiada o zriadenie štandardného účtu v tej istej banke alebo pobočke zahraničnej banky, táto banka alebo pobočka zahraničnej banky nesmie taký hypotekárny úver poskytovať za nevýhodnejších podmienok ako pred zrušením platobného účtu, ktorý bol spojený s hypotekárnym úverom.
(11)
Ak spotrebiteľ požiada poskytovateľa platobných služieb, u ktorého má vedený platobný účet, o zmenu platobného účtu na štandardný účet, poskytovateľ platobných služieb je povinný túto zmenu vykonať bezodkladne a bezplatne.
(12)
Ak má oprávnená osoba zriadený platobný účet, ktorý obsahuje tie isté bankové služby ako štandardný účet, je banka alebo pobočka zahraničnej banky, u ktorej má oprávnená osoba zriadený platobný účet, povinná raz ročne preukázateľne informovať oprávnenú osobu o možnosti zriadenia štandardného účtu.
(13)
Banka a pobočka zahraničnej banky sa môžu dohodnúť s oprávnenou osobou na poskytnutí služieb alebo produktov k štandardnému účtu nad rámec platobných služieb podľa § 5 písm. ae), za ktoré môžu vyberať poplatky.
(14)
Zriadenie štandardného účtu banka a pobočka zahraničnej banky nesmú podmieňovať poskytnutím ďalších služieb alebo ponúkaním akcií27fbb) banky a pobočky zahraničnej banky, ak táto podmienka platí pre všetkých jej klientov.
(15)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné v rámci štandardného účtu poskytnúť bankové služby v mene euro v rozsahu a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo; týmto všeobecne záväzným právnym predpisom sa ustanoví aj maximálna výška poplatku za štandardný účet.
(16)
Banka a pobočka zahraničnej banky zrušia poskytovanie štandardného účtu, ak preukázateľne zistia, že oprávnená osoba
a)
používala platobný účet v rozpore s osobitným predpisom,21a)
b)
nevykonala na platobnom účte platobnú operáciu viac ako 24 za sebou nasledujúcich mesiacov,
c)
poskytla nepravdivé informácie s cieľom zriadenia štandardného účtu,
d)
nemá pobyt v Európskej únii alebo
e)
má zriadený platobný účet, ktorý obsahuje bankové služby štandardného účtu.
(17)
Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky zruší poskytovanie štandardného účtu na základe dôvodov uvedených v odseku 16 písm. b), d) a e), bezodkladne písomne a bezodplatne informuje oprávnenú osobu o dôvodoch tohto zrušenia najneskôr dva mesiace pred nadobudnutím účinnosti výpovede; to neplatí, ak poskytnutiu tohto odôvodnenia bráni verejný poriadok alebo bezpečnosť štátu. Zrušenie štandardného účtu na základe dôvodov uvedených v odseku 16 písm. a) a c) nadobúda účinnosť dňom vyhotovenia výpovede rámcovej zmluvy o poskytnutí štandardného účtu.
(18)
Banka a pobočka zahraničnej banky spolu s výpoveďou zo zmluvy o poskytovaní štandardného účtu písomne a bezodplatne informujú oprávnenú osobu o orgáne príslušnom na riešenie podaní týkajúcich sa výpovede štandardného účtu o mimosúdnom riešení sporov a o kontaktných údajoch na uvedené orgány.
(19)
Oprávnená osoba môže vykonávať platobné operácie podľa § 5 písm. ae) druhého bodu v rámci členských štátov prostredníctvom
a)
platobnej karty,
b)
miesta, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť,
c)
technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu, ak tieto banka a pobočka zahraničnej banky poskytujú.
(20)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné každoročne do 10. septembra príslušného kalendárneho roka predložiť ministerstvu informáciu za predchádzajúci kalendárny rok o
a)
počte novo zriadených a zrušených štandardných účtov,
b)
počte zamietnutých žiadostí podľa odseku 1 a o dôvode ich zamietnutia,
c)
výške poplatku za štandardný účet so základnými funkciami.
(21)
Ministerstvo informuje Komisiu pravidelne, každé dva roky o štandardnom účte v rozsahu informácií podľa odseku 20.
(22)
Národná banka Slovenska informuje Komisiu pravidelne, každé dva roky o počte bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktoré poskytujú štandardný účet.
(23)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné bezodplatne sprístupniť informácie podľa odseku 24 na webovom sídle banky a pobočky zahraničnej banky a v prevádzkových priestoroch banky a zahraničnej banky; na žiadosť spotrebiteľa sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné poskytnúť informácie bezodplatne v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu.72d)
(24)
Informácie o štandardnom účte so základnými funkciami musia obsahovať
a)
bankové služby štandardného účtu,
b)
informáciu o výške poplatku,
c)
dôvody zamietnutia žiadosti podľa odseku 1,
d)
informáciu o zákaze podľa odseku 14,
e)
informácie o mimosúdnom riešení sporov.
§ 27e
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zaobchádzať so spotrebiteľom, ktorý je osobou s pobytom v Európskej únii, pri žiadosti o platobný účet alebo pri prístupe k platobnému účtu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.27fbc) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje aj diskriminácia z dôvodu štátnej príslušnosti alebo miesta pobytu spotrebiteľa, ktorý je osobou s pobytom v Európskej únii.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27fba až 27fbc znejú:
„27fba) § 81 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.
§ 65 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
27fbb) § 2 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2009 Z. z.
27fbc) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 37 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné pri uzatváraní každej písomnej zmluvy o obchode, okrem obchodu súvisiaceho s poskytovaním služieb viazaných na platobný účet,33a) informovať klienta o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby obchodu, ak je dohodnutá úroková sadzba, o odplatách vyžadovaných bankou a pobočkou zahraničnej banky od klienta alebo o odplatách v prospech klienta, ktoré súvisia so zmluvou o obchode; táto povinnosť sa nevzťahuje na platby spojené s neplnením záväzkov zo zmluvy o obchode. Ak ide o obchod súvisiaci s poskytovaním služieb viazaných na platobný účet, je banka a pobočka zahraničnej banky povinná informovať klienta podľa osobitného predpisu.33b)
(3)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytnúť ministerstvu a Národnej banke Slovenska údaje o odplatách vyžadovaných od klienta pri vybraných druhoch obchodov okrem údajov o poplatkoch za služby viazané na platobný účet. 33a) Národná banka Slovenska údaje podľa prvej vety zverejňuje na svojom webovom sídle. Údaje o poplatkoch za služby viazané na platobný účet poskytuje banka a pobočka zahraničnej banky podľa osobitného predpisu.33c)“ .
Poznámky pod čiarou k odkazom 33a až 33c znejú:
„33a)
§ 2 ods. 36 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 405/2015 Z. z.
33b)
§ 38 ods. 3 až 5 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 405/2015 Z. z.
33c)
§ 34 písm. d) zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 405/2015 Z. z.“.
13.
V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v)
banky alebo pobočky zahraničnej banky na účely preverenia informácií podľa § 27c ods. 2 a § 27d ods. 3 druhej vety.“.
14.
Za § 122v sa vkladá § 122w, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠122w
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. januárom 2016; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2016 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.
(2)
Základný bankový produkt poskytnutý spotrebiteľovi do 31. decembra 2015 sa považuje od 1. januára 2016 za základný bankový produkt podľa § 27c v znení účinnom od 1. januára 2016.
(3)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytovať základný bankový produkt podľa § 27c v znení účinnom od 1. januára 2016 a štandardný účet podľa § 27d najneskôr od 1. februára 2016.
(4)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné do 31. januára 2016 informovať spotrebiteľa o zmene rámcovej zmluvy v súvislosti so základným bankovým produktom podľa § 27c v znení účinnom od 1. januára 2016 a v súvislosti so štandardným účtom podľa § 27d. Lehota na splnenie informačnej povinnosti podľa § 37 ods. 1 a podľa osobitného predpisu100) sa nepoužije.
(5)
Ministerstvo informuje Komisiu podľa § 27d ods. 21 prvýkrát do 18. septembra 2018.
(6)
Národná banka Slovenska informuje Komisiu podľa § 27d ods. 22 prvýkrát do 18. septembra 2018.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 100 znie:
„100)
§ 32 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
15.
Príloha sa dopĺňa bodom 16, ktorý znie:
„16.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I § 44d až 44f v bode 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. marca 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.