399/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

399
ZÁKON
z 26. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z. a zákona č. 375/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno o).
Doterajšie písmená p) až t) sa označujú ako písmená o) až s).
2.
V § 2 ods. 2 písm. p) sa slovo „zapožičanie“ nahrádza slovom „udelenie“.
3.
V § 2 ods. 3 písm. f) sa slovo „štátnych“ nahrádza slovom „verejných“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) Čl. 77 a čl. 78 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“.
5.
V § 2 ods. 3 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) a ch) sa označujú ako písmená g) a h).
6.
§ 5 znie:
㤠5
Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Poslanec sa ujíma svojej funkcie10) a začína vykonávať svoj mandát zložením sľubu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
Čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“.
7.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „štátnych funkcionárov“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“.
9.
V § 8 ods. 1 sa slová „Slovenskou volebnou komisiou12)“ nahrádzajú slovami „Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
§ 70 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
10.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Po overení platnosti voľby je poslancovi vydaný poslanecký preukaz.“.
11.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 znejú:
„14)
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
15)
§ 71 zákona č. 180/2014 Z. z.“.
12.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Etický kódex poslanca
Poslanec je povinný pri výkone svojej funkcie správať sa v súlade so zásadami slušného správania a dobrých mravov a dodržiavať ústavu, zákony a Etický kódex poslanca, ktorý môže schváliť národná rada uznesením.“.
13.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17 a 20 znejú:
„17)
Čl. 77 ods. 2 a čl. 78 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.
Čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
20)
Čl. 11 ods. 2 a čl. 12 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.“.
14.
V § 10 ods. 3 sa doterajší odkaz 21 označuje ako odkaz 15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.
15.
V celom texte zákona sa vypúšťa odkaz 22 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 22.
16.
V § 18 ods. 2 sa slová „štátneho tajomstva, služobného tajomstva,“ nahrádzajú slovami „utajovanej skutočnosti,“.
17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 21 ods. 2 sa za slová „vyviesť z budovy“ vkladajú slová „a môže mu byť odopretý vstup do budovy národnej rady z dôvodu bezpečnostného rizika“ a na konci sa pripája táto veta: „Ustanovenie tohto odseku sa primerane použije aj na schôdzu výboru.“.
19.
V § 24 ods. 6 sa na konci vety pripájajú tieto slová: „alebo schôdze zvolanej podľa § 109 ods. 2“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak je prvým rokovacím dňom schôdze štvrtok, hodina otázok sa nezaradí do programu schôdze v tento rokovací deň.“.
20.
V § 24 ods. 7 sa na konci vety pripájajú tieto slová: „alebo schôdzi národnej rady zvolanej podľa § 109 ods. 2“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Bod programu schôdze národnej rady určený na interpelácie skončí najneskôr ukončením rokovacieho dňa, v ktorom sa rokovanie o ňom začalo, ak národná rada nerozhodne bez rozpravy inak. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 129 ods. 3.“.
21.
V § 25 sa slovo „odovzdané“ nahrádza slovom „doručené“.
22.
Doterajší text § 34 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Podanie procedurálneho návrhu poslancom sa začína podaním návrhu k spôsobu prerokúvania veci, časovému a vecnému postupu rokovania národnej rady a následne poslanec uvedie dôvody podania procedurálneho návrhu.“.
23.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35, 36 a 39 znejú:
„35)
Čl. 84 ods. 3, čl. 88 ods. 2, čl. 89 ods. 1 a čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
36)
Čl. 83 ods. 4, čl. 84 ods. 4, čl. 106 ods. 1 a čl. 107 Ústavy Slovenskej republiky.
39)
§ 181 zákona č. 180/2014 Z. z.“.
24.
V § 41 odsek 2 znie:
„(2)
Súčasťou zápisnice zo schôdze národnej rady je prepis zvukového záznamu schôdze.“.
25.
V § 41 ods. 3 sa slová „Overená zápisnica“ nahrádzajú slovom „Zápisnica“.
26.
V § 43 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).
Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno k).
27.
Poznámky pod čiarou k odkazom 42 a 44 až 46 znejú:
„42)
Napríklad ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
44)
Čl. 75 ods. 2, čl. 81 a čl. 81a písm. b), c), e) a f) Ústavy Slovenskej republiky.
45)
Čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
46)
Čl. 77 Ústavy Slovenskej republiky.
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“.
28.
V § 58a ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo podpredsedovi výboru“.
29.
V § 58a ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
prerokúva návrhy právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47aa až 47ad sa vypúšťajú.
30.
V § 58a ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane schvaľovania odôvodnených stanovísk47aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47aa znie:
„47aa)
Protokol č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).“.
31.
V § 58a ods. 3 písm. f) sa slová „o návrhy stanovísk“ nahrádzajú slovami „o ich stanoviská“.
32.
V § 58a ods. 4 sa slová „písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c)“.
33.
V § 58a ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo podpredseda výboru“.
34.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47b znie:
„47b)
Tretia časť zákona č. 180/2014 Z. z.“.
35.
V § 58b ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov“.
36.
V § 59 písm. d) sa vypúšťajú slová „zvolenie sudcov,48)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48 sa vypúšťa.
37.
V § 63 ods. 5 sa za slová „Predseda národnej rady posudzuje“ vkladajú slová „po vyjadrení predsedu poslaneckého klubu, ak je poslanec členom poslaneckého klubu“.
38.
Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý znie:
㤠63a
(1)
Poslanec alebo skupina poslancov môže vykonať poslanecký prieskum, aby zistili, ako sa dodržiavajú a vykonávajú zákony a či hospodárenie s verejnými prostriedkami je s nimi v súlade, ak ich vykonaním poslaneckého prieskumu poverí národná rada alebo výbor. Poslanecký prieskum podľa prvej vety môže poslanec alebo skupina poslancov vykonať v
a)
orgánoch verejnej moci a vo verejnoprávnych inštitúciách, ktoré hospodária s prostriedkami rozpočtov, ktoré podľa zákona schvaľuje národná rada,
b)
subjektoch, ktoré hospodária s majetkom, záväzkami, finančnými prostriedkami, majetkovými právami a pohľadávkami štátu a verejnoprávnych inštitúcií,
c)
právnických osobách s majetkovou účasťou štátu a v právnických osobách s majetkovou účasťou verejnoprávnych inštitúcií.
(2)
Subjekty podľa odseku 1 písm. a) až c) sú povinné poskytnúť poslancovi alebo skupine poslancov informácie, vysvetlenia a podklady súvisiace s výkonom poslaneckého prieskumu a na žiadosť ich prijať.“.
39.
V § 68 ods. 3 sa slová „štátny rozpočet,54)“ nahrádzajú slovami „rozpočet verejnej správy,54)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54 znie:
„54)
§ 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
40.
V § 70 ods. 2 sa za slová „ustanovené náležitosti“ vkladajú slová „a národná rada sa uzniesla, že ho prerokuje v druhom čítaní“.
41.
V § 71 sa slovo „doručenie“ nahrádza slovom „zverejnenie“ a slová „všetkým poslancom“ sa nahrádzajú slovami „na webovom sídle národnej rady“.
42.
V § 72 ods. 1 sa slová „doručiť poslancom“ nahrádzajú slovami „zverejniť na webovom sídle národnej rady“.
43.
V § 81 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zverejní sa na webovom sídle národnej rady“.
44.
V § 82 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Podané pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa zverejňujú na webovom sídle národnej rady.“.
45.
V § 83 ods. 4 druhá a tretia veta znejú: „Hlasovanie o návrhoch zo spoločnej správy výborov a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch podaných na schôdzi národnej rady sa koná najskôr po uplynutí 48 hodín od podania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v rozprave. O skrátení lehoty rozhodne národná rada bez rozpravy, ak o to požiada gestorský výbor alebo spoločný spravodajca.“.
46.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:
„56)
Čl. 87 ods. 2 a čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky.“.
47.
§ 92 sa vypúšťa.
48.
V § 94 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Pri prerokúvaní návrhu zákona nemožno podať návrh, ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon, ktorý obsahovo nesúvisí s prerokúvaným návrhom zákona.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
49.
V § 94 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 2 alebo odseku 3“.
50.
V § 96 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak navrhovateľ vzal späť návrh zákona schváleného v programe schôdze národnej rady (§ 95), nový návrh zákona v tej istej veci možno zaradiť do programu schôdze národnej rady najskôr o šesť mesiacov odo dňa jeho vzatia späť, ak národná rada na návrh predsedu národnej rady nerozhodne bez rozpravy inak.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
51.
Nadpis nad § 98 sa vypúšťa.
52.
V § 112 ods. 2 sa za slovo „väčšina“ vkladá slovo „prítomných“.
53.
V § 115 ods. 1 sa slová „20 občanov ako kandidátov na sudcov ústavného súdu;71)“ nahrádzajú slovami „dvojnásobný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu,71) ktorých má prezident republiky vymenovať;“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:
„71)
Čl. 134 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky.
§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. 124/2002 Z. z.“.
54.
V § 115 ods. 2 sa slová „20 kandidátov na vymenovanie sudcov“ nahrádzajú slovami „dvojnásobný počet kandidátov na sudcov“.
55.
Pätnásta časť sa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 74 až 79 vypúšťa.
56.
V § 126 ods. 2 sa slovo „podávajú“ nahrádza slovami „podáva vláda,“.
57.
V poznámke pod čiarou k odkazu 80 sa citácia „čl. 86 písm. g) a h)“ nahrádza citáciou „čl. 86 písm. f) a g)“ a vypúšťa sa citácia „§ 12 písm. g), ch) a j) zákona Slovenskej národnej rady č. 45/1989 Zb.,“.
58.
V § 129 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a na vedomie poslaneckým klubom“.
59.
V § 130 odsek 3 znie:
„(3)
Písomná interpelácia a odpoveď na interpeláciu sa zverejňujú na webovom sídle národnej rady.“.
60.
V § 130 odsek 7 znie:
„(7)
Na interpeláciách musí byť prítomná najmenej jedna tretina členov vlády, ktorých predsedovi národnej rady písomne oznámil predseda vlády najneskôr do začatia bodu programu schôdze národnej rady určeného na interpelácie.“.
61.
V § 131 odsek 5 znie:
„(5)
Odpoveď na položenú otázku môže trvať najviac päť minút. Prednes ústne podanej doplňujúcej otázky môže trvať najviac dve minúty.“.
62.
Poznámka pod čiarou k odkazu 83 znie:
„83)
Čl.78 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.“.
63.
§ 135 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
porušenie Etického kódexu poslanca.“.
64.
V § 136 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak ide o porušenie Etického kódexu poslanca“.
65.
V § 138 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak návrh o uložení disciplinárneho opatrenia alebo zastavení disciplinárneho konania nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov mandátového a imunitného výboru, konanie sa zastavuje.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
66.
V § 139 ods. 1 a 2 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 000 eur“.
67.
V § 139 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak mandátový a imunitný výbor zistí, že poslanec porušil Etický kódex poslanca, odporučí národnej rade, aby mu uložila pokutu až do výšky 500 eur.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
68.
V § 139 ods. 5 sa slová „odsekoch 1, 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 až 4“.
69.
V § 143 ods. 1 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „plní tiež úlohy spojené s činnosťou Parlamentnej rady Slovenskej republiky.84aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 84aa znie:
„84aa)
Čl. 7 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.“.
70.
V § 145 ods. 1 sa slová „na mieste určenom v budove národnej rady“ nahrádzajú slovami „elektronickými prostriedkami“ a druhá veta znie: „Pozvánka na schôdzu národnej rady sa poslancovi doručuje elektronicky aj na jeho e-mailovú adresu.“.
71.
V § 145 ods. 2 sa slová „doručenia písomnosti na mieste určenom v budove národnej rady“ nahrádzajú slovami „zverejnenia písomnosti na webovom sídle národnej rady“.
72.
Poznámky pod čiarou k odkazom 86 a 87 znejú:
„86)
Napríklad zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.
87)
Čl. 75 ods. 2, čl. 77 ods. 2, čl. 78 ods. 5, čl. 81 a 81a Ústavy Slovenskej republiky.
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“.
73.
V § 148 ods. 1 sa slová „§ 139 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „§ 139 ods. 1, 2 a 4“.
74.
Za § 150 sa vkladá § 150a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠150a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Návrhy zákonov predložené národnej rade pred 1. januárom 2016 sa prerokujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.“.
75.
Za § 151 sa vkladá § 151a, ktorý znie:
㤠151a
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 45/1989 Zb. o poslancoch Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 356/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 28/1992 Zb. a zákona č. 236/2012 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I bodov 12, 63, 64, 67, 68 a 73, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.