395/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

395
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. novembra 2015
k návrhu na vyhlásenie obce Gabčíkovo za mesto
Národná rada Slovenskej republiky

uznesením z 24. novembra 2015 č. 2145 podľa § 22 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

za mesto obec Gabčíkovo, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj,

s účinnosťou od 1. januára 2016.
Peter Pellegrini v. r.