392/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

392
ZÁKON
z 18. novembra 2015
o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
rozvojovú spoluprácu vrátane humanitárnej pomoci partnerským krajinám, jej princípy, východiská a nástroje, ktoré vyplývajú z koncepčných dokumentov Európskej únie a medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná,
b)
postavenie a pôsobnosť Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“), iných ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy (ďalej len „ústredné orgány“), orgánov územnej samosprávy v oblasti rozvojovej spolupráce,
c)
postavenie a pôsobnosť Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len „agentúra“).
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
rozvojovou spoluprácou činnosti, darovanie hnuteľného majetku štátu a humanitárna pomoc financované z verejných prostriedkov zamerané na podporu udržateľného rozvoja v partnerských krajinách,
b)
humanitárnou pomocou prejav solidarity s ľuďmi v núdzi s cieľom zamedziť stratám na životoch a ujme na zdraví, zmierniť utrpenie a obnoviť základné životné podmienky ľudí po vzniku mimoriadnych udalostí, ako aj zmierňovať ich dlhodobo trvajúce následky a predchádzať ich vzniku a následkom,
c)
partnerskou krajinou štát uvedený v zozname krajín, ktorý vydáva Výbor pre rozvojovú pomoc pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
d)
dvojstrannou rozvojovou spoluprácou najmä realizácia rozvojovej spolupráce medzi Slovenskou republikou a partnerskou krajinou,
e)
trojstrannou rozvojovou spoluprácou realizácia rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky s partnerskou krajinou v spolupráci s inými krajinami alebo medzinárodnými organizáciami,
f)
mnohostrannou rozvojovou spoluprácou finančné príspevky na rozvojovú spoluprácu z verejných prostriedkov Slovenskej republiky poskytované Európskej únii a medzinárodným organizáciám,
g)
verejnou informovanosťou šírenie informácií a zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci,
h)
rozvojovým vzdelávaním vzdelávací prístup, ktorý vedie k hlbšiemu porozumeniu rôznorodosti a nerovnosti vo svete, príčinám ich existencie a možnostiam riešenia problémov s nimi spojených,
i)
budovaním kapacít rozvoj a posilňovanie inštitucionálnych a ľudských zdrojov v oblasti rozvojovej spolupráce.
§ 3
Princípy a východiská rozvojovej spolupráce
(1)
Pri rozvojovej spolupráci sa zohľadňuje princíp
a)
efektívnosti rozvojovej spolupráce,
b)
zosúlaďovania politík Slovenskej republiky s politikou rozvojovej spolupráce.
(2)
Ministerstvo zahraničných vecí vypracúva strednodobú stratégiu rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky (ďalej len „stratégia“), ktorú predkladá na schválenie vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Stratégia obsahuje najmä
a)
ciele a princípy rozvojovej spolupráce,
b)
sektorové priority rozvojovej spolupráce,
c)
teritoriálne priority rozvojovej spolupráce,
d)
programy, nástroje a systém rozvojovej spolupráce.
(3)
V súlade so stratégiou vypracúva ministerstvo zahraničných vecí zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce na nasledujúci rok (ďalej len „zameranie“), ktoré predkladá na schválenie vláde. Zameranie obsahuje najmä návrh rozvojovej spolupráce na nasledujúci rok vrátane predpokladaných finančných vplyvov a navrhovanú výšku finančných prostriedkov na dva nasledujúce roky.
(4)
Ministerstvo zahraničných vecí vypracúva správu o rozvojovej spolupráci za predchádzajúci rok, ktorú predkladá vláde najneskôr do konca júna nasledujúceho roka.
§ 4
Subjekty pôsobiace v oblasti rozvojovej spolupráce
(1)
Ministerstvo zahraničných vecí je národným koordinátorom rozvojovej spolupráce, ktorý
a)
navrhuje stratégiu a zameranie v súlade s politikou rozvojovej spolupráce Európskej únie a medzinárodných organizácií,
b)
zabezpečuje realizáciu rozvojovej spolupráce,
c)
zabezpečuje humanitárnu pomoc partnerským krajinám v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ostatnými ústrednými orgánmi a orgánmi územnej samosprávy,
d)
spolupracuje s vnútroštátnymi subjektmi a zahraničnými subjektmi pôsobiacimi v oblasti rozvojovej spolupráce,
e)
zvyšuje verejnú informovanosť, informovanosť médií, ústredných orgánov, orgánov územnej samosprávy a iných subjektov o rozvojovej spolupráci a podporuje budovanie kapacít na účel rozvojovej spolupráce,
f)
vyhodnocuje rozvojovú spoluprácu ministerstva zahraničných vecí, ústredných orgánov a orgánov územnej samosprávy,
g)
riadi a kontroluje1) činnosť agentúry.
(2)
Ústredné orgány a orgány územnej samosprávy sa v rámci svojej pôsobnosti podieľajú na príprave stratégie, zamerania a iných koncepčných dokumentov, na realizácii dvojstrannej rozvojovej spolupráce, trojstrannej rozvojovej spolupráce a mnohostrannej rozvojovej spolupráce v súlade so stratégiou a zameraním a po predchádzajúcom vyjadrení ministerstva zahraničných vecí.
(3)
Ústredné orgány a orgány územnej samosprávy
a)
informujú ministerstvo zahraničných vecí o realizácii rozvojovej spolupráce v ich pôsobnosti,
b)
zasielajú v termíne určenom ministerstvom zahraničných vecí informácie o rozvojovej spolupráci realizovanej za predchádzajúci rok vrátane informácie o výške použitých finančných prostriedkov podľa pravidiel Výboru pre rozvojovú pomoc pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
c)
realizujú sektorové politiky v rámci svojej pôsobnosti tak, aby boli v súlade so stratégiou a zameraním,
d)
používajú logo SlovakAid pri realizácii rozvojovej spolupráce.
(4)
Na realizácii dvojstrannej rozvojovej spolupráce, trojstrannej rozvojovej spolupráce a mnohostrannej rozvojovej spolupráce sa podieľajú aj
a)
občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, nadácie a iné právnické osoby, ktoré nie sú zapojené na štátny rozpočet a ktoré nie sú zriadené na podnikanie (ďalej len „mimovládna organizácia“),
b)
fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby – podnikatelia,
c)
právnické osoby, ktoré vykonávajú vedeckú činnosť, vzdelávaciu činnosť alebo výskumnú činnosť,
d)
Exportno-importná banka Slovenskej republiky (ďalej len „Eximbanka“).
(5)
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „minister zahraničných vecí“) zriaďuje Koordinačný výbor pre rozvojovú spoluprácu Slovenskej republiky zložený z odborníkov pre oblasť rozvojovej spolupráce, ktorý zabezpečuje najmä zosúlaďovanie politík pre rozvoj a prípravu stratégie, zamerania a iných koncepčných dokumentov. Pôsobnosť, úlohy a zloženie Koordinačného výboru pre rozvojovú spoluprácu Slovenskej republiky upraví štatút, ktorý schvaľuje minister zahraničných vecí.
§ 5
Agentúra
(1)
Agentúra je rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave zapojená na rozpočet ministerstva zahraničných vecí.
(2)
Štatutárnym orgánom agentúry je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister zahraničných vecí. Riaditeľ agentúry je zamestnancom agentúry, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok.
(3)
Riaditeľ agentúry predkladá ministerstvu zahraničných vecí
a)
návrh štatútu agentúry,
b)
návrh rozpočtu agentúry na nasledujúci rozpočtový rok,
c)
podklady na vypracovanie návrhu rozpočtu kapitoly ministerstva zahraničných vecí,
d)
žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 7,
e)
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podľa § 8,
f)
ponuku na zadanie zákazky podľa § 9,
g)
návrh na darovanie hnuteľného majetku štátu.2)
(4)
Riaditeľ agentúry
a)
zodpovedá za hospodárne, efektívne, účinné a účelné1) hospodárenie s verejnými prostriedkami,
b)
zodpovedá za administratívne a technické zabezpečenie činnosti agentúry,
c)
uzatvára zmluvu o poskytnutí dotácie podľa § 7,
d)
schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podľa § 8 ods. 1 písm. b) až d) na základe súhlasného stanoviska ministerstva zahraničných vecí,
e)
uzatvára zmluvu o poskytnutí finančného príspevku podľa § 8,
f)
uzatvára zmluvu o zadaní zákazky podľa § 9.
(5)
Agentúra v súčinnosti s ministerstvom zahraničných vecí realizuje rozvojovú spoluprácu vrátane humanitárnej pomoci, verejnej informovanosti, rozvojového vzdelávania a budovania kapacít a na tieto účely:
a)
realizuje rozvojovú spoluprácu podľa § 6 písm. a) až e), i) a j),
b)
spolupracuje so subjektmi pôsobiacimi v oblasti rozvojovej spolupráce,
c)
spolupracuje s ministerstvom zahraničných vecí pri tvorbe stratégie, zamerania, správy o rozvojovej spolupráci a iných koncepčných dokumentov,
d)
monitoruje a kontroluje rozvojovú spoluprácu subjektov, ktoré ju realizujú na základe zmluvy s agentúrou,
e)
informuje o rozvojovej spolupráci na svojom webovom sídle.
(6)
Podrobnosti o úlohách agentúry, o vnútornej organizácii agentúry a o vzájomných vzťahoch medzi agentúrou a ministerstvom zahraničných vecí upravuje štatút agentúry, ktorý schvaľuje minister zahraničných vecí.
§ 6
Nástroje rozvojovej spolupráce
Nástroje rozvojovej spolupráce sú:
a)
poskytnutie dotácie,
b)
poskytnutie finančného príspevku,
c)
zadanie zákazky,
d)
poskytnutie vedomostí a skúseností,
e)
darovanie hnuteľného majetku štátu,
f)
vládne štipendium,
g)
odpustenie dlhu,
h)
poskytnutie zvýhodneného vývozného úveru,
i)
vykonávanie finančných nástrojov Európskej únie určených na rozvojovú spoluprácu,
j)
ďalšie nástroje, o ktorých rozhodne vláda.
§ 7
Poskytnutie dotácie
(1)
Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe založenej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky na
a)
rozvojový projekt,
b)
humanitárny projekt,
c)
projekt rozvojového vzdelávania,
d)
projekt verejnej informovanosti,
e)
projekt budovania kapacít,
f)
vyslanie dobrovoľníka3) do partnerskej krajiny,
g)
rozvojový program.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť aj právnickej osobe založenej podľa právneho poriadku cudzieho štátu, ak sú v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok schválené výdavky štátneho rozpočtu na dotácie podľa odseku 1 najmenej v sume 15 miliónov eur.
(3)
Agentúra zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účely podľa odsekov 1 a 2 na svojom webovom sídle najmenej jeden mesiac pred termínom predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie; to neplatí pre predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 písm. b) a f).
(4)
Agentúra predkladá doručenú žiadosť o poskytnutie dotácie ministerstvu zahraničných vecí.
(5)
Žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje minister zahraničných vecí. Podmienkou schválenia žiadosti o poskytnutie dotácie je preukázanie spolufinancovania projektu najmenej vo výške 20 % hodnoty žiadanej dotácie pri právnických osobách založených podľa osobitného predpisu4) a najmenej vo výške 10 % hodnoty žiadanej dotácie pri ostatných právnických osobách; to neplatí pri poskytovaní dotácie podľa odseku 1 písm. b) a f) a pre rozpočtové organizácie.
(6)
Žiadosť o poskytnutie dotácie schvaľuje minister zahraničných vecí na základe vyhodnotenia komisie, ktoré má odporúčací charakter.
(7)
Agentúra po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 6 uzatvorí so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie.
(8)
Ministerstvo zahraničných vecí ustanoví všeobecne záväzným predpisom podrobnosti o náležitostiach výzvy, o náležitostiach žiadosti o poskytnutie dotácie, o postupe pri vyhodnocovaní žiadosti o poskytnutie dotácie, o náležitostiach zmluvy o poskytnutí dotácie a o zverejňovaní informácií o poskytovaní dotácií.
§ 8
Poskytnutie finančného príspevku
(1)
Finančný príspevok možno poskytnúť
a)
medzinárodnej organizácii alebo finančnej inštitúcii založenej podľa právneho poriadku cudzieho štátu,
b)
právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, založenej podľa právneho poriadku cudzieho štátu,
c)
mimovládnej organizácii založenej podľa právneho poriadku cudzieho štátu,
d)
jednotke územnej samosprávy partnerskej krajiny,
e)
partnerskej krajine.
(2)
Ministerstvo zahraničných vecí alebo agentúra môže poskytnúť finančný príspevok podľa odseku 1 písm. a) a e) na základe rozhodnutia ministra zahraničných vecí, a to aj bez žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.
(3)
Ústredné orgány môžu poskytnúť v rámci svojej pôsobnosti finančný príspevok podľa odseku 1 písm. a) a e) na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu, a to aj bez žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.
(4)
Finančný príspevok podľa odseku 1 písm. b) až d) môže poskytnúť agentúra na základe žiadosti o poskytnutie finančného príspevku predloženej zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky5) (ďalej len „zastupiteľský úrad“). Minister zahraničných vecí môže rozhodnúť o poskytnutí finančného príspevku aj bez predloženia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.
(5)
Ministerstvo zahraničných vecí zverejňuje oznámenie na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku podľa odseku 1 písm. b) až d) na webovom sídle príslušného zastupiteľského úradu najmenej jeden mesiac pred termínom predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku.
(6)
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podľa odseku 1 písm. b) až d) schvaľuje agentúra na základe súhlasného stanoviska ministerstva zahraničných vecí.
(7)
Agentúra po schválení žiadosti podľa odseku 6 uzatvorí so žiadateľom zmluvu o poskytnutí finančného príspevku.
(8)
Finančný príspevok nie je dotáciou podľa osobitného predpisu.6)
(9)
Ministerstvo zahraničných vecí ustanoví všeobecne záväzným predpisom podrobnosti o náležitostiach žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, o náležitostiach zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a o zverejňovaní informácií o poskytovaní finančných príspevkov.
§ 9
Zadanie zákazky
(1)
Zákazku možno zadať
a)
právnickej osobe založenej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
b)
právnickej osobe založenej podľa právneho poriadku cudzieho štátu,
c)
mimovládnej organizácii založenej podľa právneho poriadku cudzieho štátu,
d)
jednotke územnej samosprávy partnerskej krajiny.
(2)
Zadať zákazku podľa osobitného predpisu7) možno na
a)
dodanie tovaru,
b)
uskutočnenie stavebných prác,
c)
poskytnutie služieb.
(3)
Agentúra zverejňuje súťažné podmienky na predkladanie ponúk na zadanie zákazky podľa odseku 2 na svojom webovom sídle najmenej desať pracovných dní pred termínom predkladania ponúk.
(4)
Ponuky na zadanie zákazky vyhodnocuje komisia zriadená podľa § 7 ods. 5.
(5)
Na zadávanie zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným predpisom,8) sa vzťahuje osobitný predpis.9)
(6)
Ministerstvo zahraničných vecí všeobecne záväzným predpisom ustanoví podrobnosti o náležitostiach obsahu súťažných podmienok, o postupe pri vyhodnocovaní ponúk a o náležitostiach zmluvy o zadaní zákazky.
§ 9a
Poskytnutie vedomostí a skúseností
(1)
Poskytnutím vedomostí a skúseností sa na účely tohto zákona rozumie odovzdávanie vedomostí a skúseností najmä formou študijnej návštevy alebo stáže v Slovenskej republike, konzultácie na diaľku, odborného podujatia alebo formou vyslania odborníkov do partnerskej krajiny.
(2)
Poskytnutie vedomostí a skúseností môže realizovať agentúra na základe projektu poskytnutia vedomostí a skúseností; návrh tohto projektu vyhodnocuje a schvaľuje komisia, ktorú zriaďuje minister zahraničných vecí.
(3)
Poskytnutie vedomostí a skúseností môžu v rámci svojej pôsobnosti realizovať aj ústredné orgány a orgány územnej samosprávy, a to aj bez projektu poskytnutia vedomostí a skúseností podľa odseku 2.
(4)
Prijímateľom poskytnutých vedomostí a skúseností môže byť
a)
partnerská krajina,
b)
jednotka územnej samosprávy partnerskej krajiny,
c)
akademická obec partnerskej krajiny,
d)
právnická osoba založená podľa právneho poriadku cudzieho štátu.
§ 10
Vládne štipendium
(1)
Vládne štipendium poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) občanovi partnerskej krajiny na čiastočnú úhradu nákladov spojených s jazykovou prípravou k štúdiu na verejnej vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „jazyková príprava“) a so štúdiom na verejnej vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „verejná vysoká škola“). Výšku vládneho štipendia ministerstvo školstva zverejňuje každoročne do 31. augusta na svojom webovom sídle; výška vládneho štipendia je najmenej suma životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby.
(2)
Partnerské krajiny, ktorých občania sú pre nasledujúci akademický rok oprávnení uchádzať sa o vládne štipendium, sú uvedené v zameraní podľa § 3 ods. 3. Ak ide o Slovákov žijúcich v zahraničí,11) partnerské krajiny určuje ministerstvo zahraničných vecí na návrh ministerstva školstva a ich zoznam zverejňuje na svojom webovom sídle každoročne do 28. februára. Ministerstvo školstva zabezpečuje oznámenie podmienok pre priznanie vládneho štipendia na príslušný akademický rok ministerstvu zahraničných vecí príslušnej partnerskej krajiny každoročne do 28. februára.
(3)
Vládne štipendium možno priznať občanovi partnerskej krajiny podľa odseku 2, ktorý
a)
1.
prechodný pobyt na účel štúdia,10)
2.
prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,11) alebo
3.
právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia dlhšieho ako tri mesiace,12)
b)
je
1.
študentom študijného programu v dennej forme štúdia na verejnej vysokej škole v študijnom odbore uvedenom v oznámení podľa odseku 2 a preukáže ovládanie slovenského jazyka na úrovni požadovanej príslušnou verejnou vysokou školou alebo
2.
účastníkom jazykovej prípravy a
c)
k 1. septembru roka, v ktorom sa podáva žiadosť o priznanie vládneho štipendia,
1.
dovŕši najmenej 18 rokov veku a nepresiahne 26 rokov veku, ak ide o jazykovú prípravu na štúdium študijného programu prvého stupňa, študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu spájajúceho prvý a druhý stupeň alebo o štúdium takých študijných programov alebo
2.
dovŕši najmenej 23 rokov veku a nepresiahne 35 rokov veku, ak ide o jazykovú prípravu na štúdium študijného programu tretieho stupňa alebo o štúdium takého študijného programu.
(4)
Vládne štipendium sa poskytuje
a)
počas štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu,
b)
desať mesiacov, ak ide o jazykovú prípravu,
c)
počas mesiacov medzi skončením jazykovej prípravy a zápisom na štúdium príslušného študijného programu alebo medzi skončením štúdia jedného študijného programu a zápisom na štúdium ďalšieho študijného programu, ak
1.
účastník jazykovej prípravy skončí jazykovú prípravu alebo študent skončí štúdium a
2.
ministerstvu školstva predloží rozhodnutie o prijatí na štúdium podľa odseku 3 písm. b) prvého bodu, ktoré začne od akademického roku nasledujúceho po akademickom roku, v ktorom skončil jazykovú prípravu alebo štúdium; ak ide o študenta, vyžaduje sa rozhodnutie o prijatí na štúdium vyššieho stupňa.
(5)
Vládne štipendium sa neposkytuje
a)
študentovi, ktorý študuje študijný program
1.
prvého stupňa, ak na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky dosiahol vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo
2.
druhého stupňa, ak na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
3.
spájajúci prvý a druhý stupeň, ak na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b)
študentovi, ktorý na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky dosiahol vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,
c)
študentovi, ktorému bolo poskytované vládne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti v študijnom programe príslušného stupňa,
d)
študentovi, ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia,
e)
študentovi, ktorý študuje externou formou štúdia alebo
f)
účastníkovi jazykovej prípravy, ktorý sa jej zúčastňoval už desať mesiacov.
(6)
Na vládne štipendium nie je právny nárok.
(7)
Osoba, ktorej je priznané vládne štipendium (ďalej len „štipendista“), je povinná bezodkladne oznámiť ministerstvu školstva vstup na územie Slovenskej republiky najneskôr do dňa zápisu na štúdium alebo do dňa začiatku jazykovej prípravy a predložiť originály dokladov, ktoré sú prílohami k žiadosti o priznanie vládneho štipendia.
(8)
Ministerstvo školstva odníme vládne štipendium, ak štipendista
a)
nesplní povinnosť podľa odseku 7,
b)
sa zapíše na jazykovú prípravu alebo na štúdium príslušného študijného programu neskôr ako 30 dní odo dňa uvedeného v oznámení o priznaní vládneho štipendia,
c)
skončí jazykovú prípravu; to neplatí, ak je od nasledujúceho akademického roku prijatý na štúdium podľa odseku 3 písm. b) prvého bodu,
d)
zmení študijný program bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva školstva,
e)
prekročí štandardnú dĺžku štúdia príslušného študijného programu a je študentom študijného programu spájajúceho prvý stupeň a druhý stupeň, študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu tretieho stupňa,
f)
skončí štúdium príslušného študijného programu; to neplatí, ak je od nasledujúceho akademického roku prijatý na štúdium vyššieho stupňa podľa odseku 3 písm. b) prvého bodu,
g)
nadobudne udelením štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo
h)
nadobudne udelením trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak ide o občana Európskej únie.
(9)
Ministerstvo školstva pozastaví poskytovanie vládneho štipendia, ak štipendista
a)
na obdobie dlhšie ako 15 dní v mesiaci
1.
sa ako účastník jazykovej prípravy nezúčastňuje tejto prípravy,
2.
je ako študent neprítomný na vzdelávacích činnostiach študijného programu alebo
3.
opustí územie Slovenskej republiky,
b)
ako študent preruší štúdium príslušného študijného programu alebo
c)
ako študent študijného programu prvého stupňa prekročí štandardnú dĺžku štúdia príslušného študijného programu.
(10)
Poskytovanie vládneho štipendia sa obnoví v
a)
mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom štipendista, ktorému bolo pozastavené poskytovanie vládneho štipendia z dôvodu podľa odseku 9 písm. a), preukáže opätovnú účasť na jazykovej príprave alebo na vzdelávacích činnostiach študijného programu,
b)
mesiaci, v ktorom štipendista, ktorého štúdium príslušného študijného programu bolo prerušené, preukáže zápis na štúdium príslušného študijného programu po prerušení alebo
c)
mesiaci, v ktorom štipendista, ktorému bolo pozastavené poskytovanie vládneho štipendia z dôvodu podľa odseku 9 písm. c), preukáže prijatie na štúdium študijného programu druhého stupňa.
(11)
Vládne štipendium patrí za celý mesiac, aj keď podmienky na jeho poskytnutie boli splnené len za časť mesiaca.
(12)
Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným predpisom vzor žiadosti o priznanie vládneho štipendia a zoznam jej príloh, podrobnosti o termíne a spôsobe predkladania žiadosti o priznanie vládneho štipendia, o spôsobe poskytovania vládneho štipendia a o náležitostiach oznámenia podľa odseku 2.
(13)
Na konanie o vládnom štipendiu sa nevzťahuje správny poriadok.
(14)
Na úhradu výdavkov na personálne zabezpečenie a materiálne zabezpečenie, ktoré verejnej vysokej škole vznikajú v súvislosti s jazykovou prípravou alebo so štúdiom štipendistu, a to aj po prekročení štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu, ministerstvo školstva poskytuje verejnej vysokej škole príspevok na štipendistu.
(15)
Výšku príspevku na štipendistu určuje ministerstvo školstva a zverejňuje ju každoročne do 31. augusta na svojom webovom sídle.
(16)
Príspevok na štipendistu sa poskytuje na základe zmluvy medzi ministerstvom školstva a verejnou vysokou školou, ktorá okrem identifikačných údajov zmluvných strán obsahuje
a)
podmienky použitia príspevku na štipendistu,
b)
výšku príspevku na štipendistu,
c)
čas a spôsob poskytnutia príspevku na štipendistu,
d)
dátum, do ktorého verejná vysoká škola predloží ministerstvu školstva zúčtovanie príspevku na štipendistu,
e)
ďalšie náležitosti poskytovania príspevku na štipendistu.
(17)
Ministerstvo školstva ukončí poskytovanie príspevku na štipendistu, ak štipendistovi odníme vládne štipendium z dôvodu podľa odseku 8 písm. a), c), d) alebo písm. f) až h).
(18)
Ministerstvo školstva pozastaví poskytovanie príspevku na štipendistu, ak štipendistovi pozastaví poskytovanie vládneho štipendia z dôvodu podľa odseku 9 písm. a) alebo písm. b).
(19)
Príspevok na štipendistu patrí verejnej vysokej škole za celý mesiac, aj keď podmienky na jeho poskytnutie boli splnené len za časť mesiaca.
§ 11
Odpustenie dlhu
(1)
Partnerskej krajine možno v plnom rozsahu alebo čiastočnom rozsahu odpustiť dlh. O rozsahu odpustenia dlhu rozhoduje vláda na návrh ministerstva zahraničných vecí a Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) s prihliadnutím na vplyv odpustenia dlhu na schodok rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky.
(2)
O odpustení dlhu sa uzatvára s partnerskou krajinou medzinárodná zmluva.
§ 12
Poskytnutie zvýhodneného vývozného úveru
(1)
Eximbanka môže poskytnúť zahraničnému verejnému odberateľovi alebo zahraničnej banke13) zahraničného verejného odberateľa zvýhodnený vývozný úver; zvýhodnený vývozný úver je vývozný úver poskytnutý v rámci viazanej pomoci podľa osobitného predpisu14) na financovanie vývozu tovarov a služieb zo Slovenskej republiky do partnerskej krajiny, ku ktorému sa poskytuje príspevok na splatenie časti úrokov a príspevok na splatenie časti úveru, ak odsek 7 neustanovuje inak. Do istiny zvýhodneného vývozného úveru môže Eximbanka zahrnúť poistné za úverové riziko. Zvýhodnený vývozný úver možno poskytnúť najmä na účely rozvoja infraštruktúry a nových technológií, ochrany životného prostredia, regionálneho rozvoja a podpory zamestnanosti v partnerskej krajine okrem obmedzení podľa osobitného predpisu.15)
(2)
Zvýhodnený vývozný úver môže poskytnúť aj banka alebo pobočka zahraničnej banky16) (ďalej len „banka“) v súlade s osobitným predpisom,17) ak ho poistí Eximbanka podľa osobitného predpisu;18) poistné sa zahŕňa do istiny zvýhodneného vývozného úveru.
(3)
Zahraničným verejným odberateľom je štátny orgán partnerskej krajiny, jednotka územnej samosprávy partnerskej krajiny, právnická osoba so sídlom v partnerskej krajine, v ktorej má partnerská krajina, jednotka územnej samosprávy partnerskej krajiny alebo spoločne partnerská krajina a jednotka územnej samosprávy partnerskej krajiny alebo jednotky územnej samosprávy partnerskej krajiny výlučnú majetkovú účasť, právnická osoba so sídlom v partnerskej krajine, ktorá nie je podnikateľom a mimovládna organizácia so sídlom v partnerskej krajine, ktorá za zmluvne dohodnutých podmienok dováža tovary alebo služby zo Slovenskej republiky. Zahraničným verejným odberateľom je aj iná právnická osoba ako je uvedená v prvej vete, ak partnerská krajina, jej štátny orgán alebo právnická osoba podľa prvej vety ručí alebo iným obdobným spôsobom zabezpečuje splatenie záväzkov takejto právnickej osoby.
(4)
Príspevkom na splatenie časti úrokov je príspevok z výdavkov štátneho rozpočtu poskytovaný v prospech zahraničného verejného odberateľa na splatenie časti úrokov zo zvýhodneného vývozného úveru; tento príspevok poukazuje ministerstvo financií Eximbanke. Ak zvýhodnený vývozný úver poskytla banka, príspevok na splatenie časti úrokov sa poukazuje banke prostredníctvom Eximbanky. Príspevok na splatenie časti úrokov nie je dotáciou podľa osobitného predpisu.
(5)
Príspevkom na splatenie časti úveru je príspevok z výdavkov štátneho rozpočtu poskytovaný v prospech zahraničného verejného odberateľa na splatenie časti istiny zvýhodneného vývozného úveru; tento príspevok poukazuje ministerstvo financií Eximbanke alebo banke, ktorá poskytla zvýhodnený vývozný úver. Príspevok na splatenie časti úveru nie je dotáciou podľa osobitného predpisu.
(6)
Výška príspevku na splatenie časti úrokov za celé obdobie splatnosti zvýhodneného vývozného úveru môže dosiahnuť maximálne sumu úrokov zo zvýhodneného vývozného úveru vypočítaných pri diferencovanej diskontnej sadzbe.19)
(7)
Výšku príspevku na splatenie časti úrokov vyjadrenú ako percento z celkovej úrokovej sadzby zvýhodneného vývozného úveru, výšku príspevku na splatenie časti úveru a odklad splácania istiny zvýhodneného vývozného úveru (ďalej len „zvýhodnenie zvýhodneného vývozného úveru“) určuje ministerstvo financií po prerokovaní s ministerstvom zahraničných vecí tak, aby celková úroveň zvýhodnenia zvýhodneného vývozného úveru dosiahla aspoň minimálnu úroveň zvýhodnenia,20) pričom pri tomto určení prihliada na vplyv príspevku na splatenie časti úrokov a príspevku na splatenie časti úveru na schodok rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky; celková úroveň zvýhodnenia zvýhodneného vývozného úveru sa vypočíta postupom podľa osobitného predpisu.21) Ak je minimálna úroveň zvýhodnenia dosiahnutá príspevkom na splatenie časti úrokov a odkladom splácania istiny zvýhodneného vývozného úveru, príspevok na splatenie časti úveru sa nemusí poskytnúť.
(8)
Žiadosť o zvýhodnenie zvýhodneného vývozného úveru predkladá Eximbanka alebo banka ministerstvu financií; k tejto žiadosti priloží návrh zvýhodnenia zvýhodneného vývozného úveru. Ak zvýhodnený vývozný úver poskytuje banka, k žiadosti podľa prvej vety priloží aj návrh podmienok poistenia zvýhodneného vývozného úveru vyhotovený Eximbankou. Ministerstvo financií písomne oznámi Eximbanke alebo banke zvýhodnenie zvýhodneného vývozného úveru určené podľa odseku 7 do 60 dní od doručenia žiadosti podľa prvej vety; na zvýhodnenie zvýhodneného vývozného úveru nie je právny nárok.
(9)
Na určenie zvýhodnenia zvýhodneného vývozného úveru sa nevzťahuje správny poriadok.
(10)
Na základe oznámenia podľa odseku 8 Eximbanka alebo banka uzavrie so zahraničným verejným odberateľom alebo zahraničnou bankou zahraničného verejného odberateľa zmluvu o poskytnutí zvýhodneného vývozného úveru; uzavretie tejto zmluvy Eximbanka alebo banka písomne oznámi ministerstvu financií do 30 dní od jej uzavretia a k oznámeniu priloží rovnopis tejto zmluvy. Ak zvýhodnený vývozný úver poskytuje banka, k oznámeniu o uzavretí zmluvy o poskytnutí zvýhodneného vývozného úveru priloží aj rovnopis poistnej zmluvy uzavretej s Eximbankou v súlade s odsekom 2.
(11)
Ak je súčasťou zvýhodnenia zvýhodneného vývozného úveru príspevok na splatenie časti úveru, tento príspevok ministerstvo financií poukáže Eximbanke alebo banke do 30 dní od doručenia oznámenia Eximbanky alebo banky podľa odseku 10; Eximbanka alebo banka úročí len zostávajúcu časť istiny zvýhodneného vývozného úveru.
(12)
Ak zvýhodnený vývozný úver poskytla Eximbanka, ministerstvo financií poukazuje príspevok na splatenie časti úrokov Eximbanke priebežne podľa termínov platieb úrokov zo zvýhodneného vývozného úveru; žiadosť o tento príspevok predkladá Eximbanka ministerstvu financií najneskôr 14 pracovných dní pred termínom splatnosti príslušnej platby úrokov a ministerstvo financií poukáže tento príspevok Eximbanke k termínu splatnosti tejto príslušnej platby úrokov.
(13)
Ak zvýhodnený vývozný úver poskytla banka, Eximbanka poukazuje príspevok na splatenie časti úrokov banke priebežne podľa termínov platieb úrokov zo zvýhodneného vývozného úveru; žiadosť o tento príspevok predkladá banka Eximbanke najneskôr 10 pracovných dní pred termínom splatnosti príslušnej platby úrokov a Eximbanka poukáže tento príspevok banke k termínu splatnosti tejto príslušnej platby úrokov.
(14)
Na základe poukázaných príspevkov na splatenie časti úrokov podľa odseku 13 v príslušnom kalendárnom roku Eximbanka predkladá ministerstvu financií sumárnu požiadavku na príspevok na splatenie časti úrokov za príslušný kalendárny rok za všetky banky v štruktúre podľa jednotlivých poskytnutých zvýhodnených vývozných úverov, a to do 60 dní od uplynutia príslušného roka; ministerstvo financií poukáže Eximbanke tento sumárny príspevok do 30 dní od predloženia sumárnej požiadavky. Ministerstvo financií môže poukázať Eximbanke na základe jej žiadosti časť príspevku na splatenie časti úrokov už v priebehu príslušného kalendárneho roka, pričom táto časť príspevku na splatenie časti úrokov sa zúčtuje v rámci sumárnej požiadavky podľa prvej vety.
(15)
Eximbanka a banka zodpovedá za
a)
včasné uplatňovanie nárokov na príspevok na splatenie časti úrokov,
b)
správne vyčíslenie výšky príspevku na splatenie časti úrokov,
c)
vrátenie príspevku na splatenie časti úrokov pri nedodržaní podmienok poskytnutia príspevku na splatenie časti úrokov,
d)
vrátenie príspevku na splatenie časti úveru pri nedodržaní podmienok poskytnutia príspevku na splatenie časti úveru.
(16)
Eximbanka zodpovedá aj za včasné poukazovanie príspevku na splatenie časti úrokov podľa odseku 13 a za správnosť a včasné predkladanie sumárnej požiadavky na príspevok na splatenie časti úrokov podľa odseku 14.
(17)
Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania zvýhodneného vývozného úveru, dodržiavania podmienok poskytovania príspevku na splatenie časti úrokov a príspevku na splatenie časti úveru a kontrolu poukazovania príspevku na splatenie časti úrokov podľa odseku 13 vykonáva ministerstvo financií, ktoré je oprávnené požadovať od Eximbanky a od banky všetky podklady na účely tejto kontroly; na výkon tejto kontroly sa vzťahujú pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.22)
(18)
Ak ministerstvo financií pri výkone kontroly podľa odseku 17 zistí nedostatky v činnosti
a)
Eximbanky alebo banky spočívajúce v nedodržaní podmienok poskytovania
1.
zvýhodneného vývozného úveru, môže uložiť Eximbanke alebo banke v závislosti od závažnosti porušenia povinnosti a dĺžky trvania protiprávneho stavu pokutu do 30 000 eur; pokuta je príjmom štátneho rozpočtu,
2.
príspevku na splatenie časti úrokov, uloží Eximbanke alebo banke povinnosť vrátiť do štátneho rozpočtu sumu vo výške neoprávnene poskytnutého príspevku na splatenie časti úrokov; ak zvýhodnený vývozný úver poskytla banka, táto suma sa vracia prostredníctvom Eximbanky,
3.
príspevku na splatenie časti úveru, uloží Eximbanke alebo banke povinnosť vrátiť do štátneho rozpočtu sumu vo výške neoprávnene poskytnutého príspevku na splatenie časti úveru,
b)
Eximbanky pri poukazovaní príspevku na splatenie časti úrokov podľa odseku 13, môže uložiť Eximbanke v závislosti od závažnosti porušenia povinnosti a dĺžky trvania protiprávneho stavu pokutu do 10 000 eur; pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(19)
Na konanie o uložení sankcie podľa odseku 18 sa vzťahuje správny poriadok.
(20)
Zamestnanci ministerstva financií sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním kontroly podľa odseku 17. Povinnosť podľa prvej vety trvá aj po skončení štátnozamestnaneckého vzťahu, pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného právneho vzťahu; ustanovenia osobitného predpisu23) týmto nie sú dotknuté.
§ 12a
Vykonávanie finančných nástrojov Európskej únie určených na rozvojovú spoluprácu
(1)
Agentúra a Eximbanka môžu vykonávať finančné nástroje Európskej únie určené na rozvojovú spoluprácu v rámci realizácie dvojstrannej rozvojovej spolupráce, trojstrannej rozvojovej spolupráce a mnohostrannej rozvojovej spolupráce.
(2)
Na účely vykonávania finančných nástrojov podľa odseku 1 sú agentúra a Eximbanka oprávnené prijímať z Európskej únie finančné prostriedky a iné formy podpory.23a)
§ 13
Spoločné ustanovenia
(1)
Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.24)
(2)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,25) a osobitné predpisy o štátnej pomoci.26)
§ 14
Prechodné ustanovenia
(1)
Projekty a programy schválené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa zákona platného v čase ich schválenia.
(2)
Agentúra je právnym nástupcom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu zriadenej podľa zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 545/2010 Z. z.
§ 14a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2019
Na zvýhodnené vývozné úvery poskytnuté pred 1. októbrom 2019 sa použije § 12 v znení účinnom do 30. septembra 2019.
§ 15
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
čl. I zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 545/2010 Z. z.,
2.
výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 134/2011 Z. z. o náležitostiach žiadosti o dotáciu, náležitostiach zmluvy o poskytnutí dotácie a účele dotácie a o náležitostiach výzvy vrátane postupov pri predkladaní programov a projektov oficiálnej rozvojovej pomoci,
3.
výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 135/2011 Z. z. o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na oficiálnu rozvojovú pomoc.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z. a zákona č. 374/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 11 ods. 7 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
na účely rozvojovej spolupráce podľa osobitného predpisu18) okrem humanitárnej pomoci podľa písmena d), na základe darovacej zmluvy uzavretej podľa slovenského právneho poriadku,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18)
Zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., zákona č. 214/2000 Z. z., zákona č. 623/2004 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 36/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z. a zákona č. 359/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 22 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
zvýhodnené vývozné úvery6b) proti politickým a komerčným rizikám, ktoré môžu vzniknúť v štáte odberateľa alebo v tretej krajine.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
„6b)
§ 12 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z. a zákona č. 359/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 2 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Banka a pobočka zahraničnej banky poskytujú zvýhodnené vývozné úvery podľa osobitného predpisu.9b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
„9b)
§ 12 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z. zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z. a zákona č. 358/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 14 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
rozvojovú spoluprácu,“.
Čl. VI
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z. a zákona č. 32/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7b
Tarifný plat pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
(1)
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí zaradenému do platovej triedy podľa § 5 patrí tarifný plat v sume platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorej je zaradený podľa
a)
základnej stupnice platových taríf zamestnancov uvedenej v prílohe č. 8,
b)
osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov podľa § 7 ods. 6 uvedenej v prílohe č. 9,
c)
osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 10.
(2)
Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí patrí tarifný plat, ktorý je súčtom platovej tarify priznanej podľa odseku 3 a sumy zvýšenia platovej tarify podľa § 7 ods. 11. Rovnako sa postupuje aj u vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.
(3)
Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí patrí platová tarifa podľa stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov uvedenej v prílohe č. 11 v závislosti od platovej triedy, do ktorej je zaradený podľa § 5, a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený podľa § 5a. Zvýšenie platovej tarify sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.“.
2.
V § 12 ods. 2 sa slová „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“)“.
3.
V § 21b ods. 6 a 7 a § 23 ods. 2 sa slová „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvo zahraničných vecí“.
4.
V § 21b ods. 1 prvá veta znie: „Zamestnancovi, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí v krajine so sťaženými životnými podmienkami a ktorému sa poskytuje plat podľa § 22, patrí mesačne náhrada až do výšky 20 % z platovej tarify prvého platového stupňa šiestej platovej triedy základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí podľa prílohy č. 8 vynásobenej objektivizovaným platovým koeficientom podľa § 23.“.
5.
§ 23 vrátane nadpisu znie:
㤠23
Objektivizovaný platový koeficient
(1)
Objektivizovaný platový koeficient podľa § 22 ods. 1 sa vypočíta ako súčin platového koeficientu34) a
a)
čísla 0,971962616822 pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí uvedenú v prílohe č. 8,
b)
čísla 0,990476190476 pre osobitnú stupnicu platových taríf vybraných skupín zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí uvedenú v prílohe č. 9 a pre osobitnú stupnicu platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov pri výkone práce v zahraničí uvedenú v prílohe č. 10,
c)
čísla 0,925678682688 pre platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí uvedené v prílohe č. 11.
(2)
Objektivizovaný platový koeficient pre každú krajinu sa zaokrúhli na osem desatinných miest.
(3)
Vypočítané objektivizované platové koeficienty vydá ministerstvo zahraničných vecí opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
„34)
§ 103 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V § 28 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí uvedenú v prílohe č. 8, osobitné stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí uvedené v prílohách č. 9 a 10 a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí uvedené v prílohe č. 11.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
7.
Zákon sa dopĺňa prílohami č. 8 až 11, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 8 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME V ZAHRANIČÍ
(v eurách mesačne)
Príloha č. 9 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VYBRANÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME V ZAHRANIČÍ
(v eurách mesačne)
Príloha č. 10 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL, VÝSKUMNÝCH
A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV A ZDRAVOTNÍCKYCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME V ZAHRANIČÍ
(v eurách mesačne)
Príloha č. 11 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME V ZAHRANIČÍ
(v eurách mesačne)
Stupnica platových taríf
Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa
6 1 388,5
2 415,5
7 1 430,5
2 461
8 1 477,5
2 510
9 1 534
2 570,5
10 1 583
2 622,5
11 1 653,5
2 697,5
12 1 732
2 781
“.
Čl. VII
Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z. a zákona č. 75/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Lehota na rozhodnutie o žiadosti začína plynúť od doručenia žiadosti na úrad, a to aj vtedy, ak bola žiadosť podaná na zastupiteľskom úrade.“.
2.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci, fyzickou osobou a právnickou osobou v konaní o vydaní osvedčenia sa vykonávajú výlučne v listinnej podobe.“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 11 ods. 7 písm. c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
5)
§ 6 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 1 ods. 3 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2013 Z. z.
8)
Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 11/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku.
9)
Zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 24 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 29 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
§ 2 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
14)
Kapitola III bod 34 prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1233/2011 zo 16. novembra 2011 o uplatňovaní určitých usmernení v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/76/ES a 2001/77/ES (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011) v platnom znení.
15)
Kapitola I bod 5 písm. c) prílohy II nariadenia (EÚ) č. 1233/2011 v platnom znení.
16)
§ 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 2 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 392/2015 Z. z.
18)
§ 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
19)
Kapitola III bod 40 písm. a) prílohy II nariadenia (EÚ) č. 1233/2011 v platnom znení.
20)
Kapitola III bod 38 prílohy II nariadenia (EÚ) č. 1233/2011 v platnom znení.
21)
Kapitola III bod 40 prílohy II nariadenia (EÚ) č. 1233/2011 v platnom znení.
22)
§ 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
23a)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 231/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA II) (Ú. v. EÚ L 77, 15. 3. 2014), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 232/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj európskeho susedstva (Ú. v. EÚ L 77, 15. 3. 2014), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 233/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce na obdobie 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 77, 15. 3. 2014), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1601 z 26. septembra 2017 o z riadení Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj (EFSD), záruky EFSD a záručného fondu EFSD (Ú. v. EÚ L 249, 27. 9. 2017).
24)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
25)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
26)
Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.