388/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

388
ZÁKON
z 10. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 206/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 písm. n) sa vypúšťa slovo „právnická“.
2.
V § 3 ods. 3 písm. p) uvádzacej vete sa za slovo „emitenta,“ vkladajú slová „ak § 45 ods. 4 neustanovuje inak,“ a v bode 1b sa slová „podľa osobitného zákona11c)“ nahrádzajú slovami „zvolený z členských štátov, v ktorých sú cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu; voľba domovského členského štátu platí dovtedy, kým si emitent nezvolil nový domovský členský štát podľa tretieho bodu a nezverejnil svoju voľbu“.
3.
V § 3 ods. 3 sa písmeno p) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
emitenta, ktorého cenné papiere už nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jeho domovskom členskom štáte podľa bodu 1b, ale tieto cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v inom členskom štáte alebo vo viacerých iných členských štátoch, členský štát podľa druhého bodu,“.
4.
V § 34 ods. 1 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“.
5.
V § 35 ods. 1 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“ a slovo „piatich“ sa nahrádza slovom „desiatich“.
6.
§ 36 znie:
㤠36
Emitent je povinný zverejniť ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci53e) najneskôr do šiestich mesiacov po skončení každého hospodárskeho roka a zabezpečiť, aby bola táto správa verejne prístupná najmenej počas desiatich rokov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53e znie:
„53e)
§ 20a a 20b zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 130/2015 Z. z.“.
7.
V § 37a ods. 1 uvádzacej vete sa slová „až 36“ nahrádzajú slovami „a 35“.
8.
V § 37a ods. 1 písm. b) sa za slová „Európsku centrálnu banku“ vkladá čiarka a slová „Európsky nástroj finančnej stability a iný mechanizmus zriadený s cieľom zachovať finančnú stabilitu európskej menovej únie poskytovaním dočasnej finančnej pomoci členským štátom, ktorých menou je euro,“.
9.
V § 37b sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
10.
V § 41 ods. 10 písm. a) druhom bode sa slová „rodné číslo“ nahrádzajú slovami „dátum narodenia“ a vypúšťa sa bodkočiarka a slová „u zahraničnej osoby sa namiesto rodného čísla uvádza dátum narodenia“.
11.
V § 41 ods. 11 úvodnej vete sa slová „obchodných dní, pričom táto lehota začína plynúť nasledujúci deň po dni,“ nahrádzajú slovami „obchodných dní odo dňa,“ a v písmene b) sa slová „je informovaná“ nahrádzajú slovom „dozvie“.
12.
§ 41 sa dopĺňa odsekmi 20 a 21, ktoré znejú:
„(20)
Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na hlasovacie práva obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi a banky alebo zahraničnej banky vedené v obchodnej knihe,58aa) ak hlasovacie práva
a)
nepresahujú 5 %,
b)
spojené s akciami vedenými v obchodnej knihe sa nevykonávajú ani inak nepoužívajú na zasahovanie do riadenia emitenta.
(21)
Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú ani na hlasovacie práva spojené s akciami nadobudnutými na stabilizačné účely podľa osobitného predpisu,58ab) ak hlasovacie práva spojené s týmito akciami sa nevykonávajú a nepoužívajú na zasahovanie do riadenia emitenta.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 58aa a 58ab znejú:
„58aa)
§ 39 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 23/2014, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu (oznámenie č. 405/2014 Z. z.).
58ab)
Nariadenie Komisie (ES) č. 2273/2003 z 22. decembra 2003, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokiaľ ide o výnimky pre programy spätného výkupu a stabilizácie finančných nástrojov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 6, Ú. v. EÚ L 336, 23. 12. 2003).“.
13.
V § 42 ods. 12 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.
14.
V § 43 odsek 1 znie:
„(1)
Ustanovenia § 41 ods. 1 až 9 sa vzťahujú aj na osobu, ktorá priamo alebo nepriamo drží
a)
finančné nástroje ku dňu splatnosti, z ktorých vyplýva oprávnenie alebo rozhodnutie tejto osoby na základe zmluvy podľa rozhodného práva z vlastného podnetu nadobúdať akcie, s ktorými sú spojené hlasovacie práva a ktoré boli vydané emitentom, ktorého akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ak počet hlasovacích práv v priamej držbe alebo v nepriamej držbe osoby spolu s počtom hlasovacích práv vzťahujúcich sa na finančné nástroje v priamej držbe alebo v nepriamej držbe dosiahne, presiahne alebo klesne pod limity podľa § 41 ods. 1,
b)
finančné nástroje, ktoré nie sú uvedené v písmene a), ale vzťahujú sa na akcie uvedené v písmene a) a majú podobný ekonomický účinok ako finančné nástroje uvedené v písmene a) bez ohľadu na to, či zakladajú právo na doručenie, a ak počet hlasovacích práv v priamej držbe alebo v nepriamej držbe osoby spolu s počtom hlasovacích práv vzťahujúcich sa na finančné nástroje v priamej držbe alebo v nepriamej držbe dosiahne, presiahne alebo klesne pod limity podľa § 41 ods. 1.“.
15.
V § 43 ods. 2 sa za slová „osobitného predpisu58a)“ vkladá čiarka a slová „ktoré možno vyrovnať doručením alebo v hotovosti,“.
16.
§ 43 sa dopĺňa odsekmi 6 až 9, ktoré znejú:
„(6)
Oznámenie podľa § 41 ods. 2 zahŕňa členenie podľa druhu finančných nástrojov v držbe podľa odseku 1 písm. a) a finančných nástrojov v držbe podľa odseku 1 písm. b), pričom sa rozlišuje medzi finančnými nástrojmi, ktoré zakladajú právo na doručenie, a finančnými nástrojmi, ktoré zakladajú právo na vyrovnanie v hotovosti.
(7)
Oznámenie podľa odsekov 1 a 3 musí obsahovať počet hlasovacích práv v členení na počet hlasovacích práv spojených s akciami držanými podľa § 41 ods. 1 až 9 a počet hlasovacích práv týkajúcich sa finančných nástrojov podľa odseku 1. Hlasovacie práva týkajúce sa finančných nástrojov, ktoré už boli oznámené podľa odseku 1, sa oznámia znovu, ak osoba získala podkladové akcie a ich získanie má za následok, že celkový počet hlasovacích práv spojených s akciami vydanými rovnakým emitentom dosiahne alebo presiahne limity podľa § 41 ods. 1.
(8)
Počet hlasovacích práv sa vypočíta so zreteľom na celkovú menovitú hodnotu akcií, ktoré sú podkladom daného finančného nástroja okrem situácie, keď finančný nástroj umožňuje výlučne vyrovnanie v hotovosti, pričom sa počet hlasovacích práv vypočíta na základe faktoru delta,58aa) a to vynásobením menovitej hodnoty podkladových akcií faktorom delta daného finančného nástroja. Na tento účel držiteľ združuje a oznamuje všetky finančné nástroje v rámci toho istého emitenta podkladového finančného nástroja. Na výpočet hlasovacích práv sa zohľadnia len dlhé pozície. Dlhé pozície sa vzájomne nezapočítajú s krátkymi pozíciami vzťahujúcimi sa na toho istého emitenta podkladového finančného nástroja.
(9)
Ustanovenia § 41 ods. 4, 6, 18 a 20, § 42 ods. 1 a 3 sa na oznamovacie povinnosti podľa odsekov 1 až 8 vzťahujú primerane.“.
17.
V § 45 odsek 4 znie:
„(4)
Ak si emitent zvolí domovský členský štát emitenta podľa § 3 ods. 3 písm. p), je povinný zverejniť túto skutočnosť rovnako ako regulovanú informáciu a oznámiť ju Národnej banke Slovenska, príslušnému orgánu domovského členského štátu a príslušným orgánom všetkých hostiteľských členských štátov. Emitent si môže zvoliť len jeden členský štát, pričom táto jeho voľba je platná najmenej počas troch rokov okrem situácie, ak už jeho cenné papiere nie sú ďalej prijaté na obchodovanie na žiadnom regulovanom trhu v členských štátoch alebo ak sa začne na emitenta vzťahovať § 3 ods. 3 písm. p) prvý a tretí bod počas uvedeného trojročného obdobia. Ak emitent do troch mesiacov odo dňa prijatia jeho cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu nezverejní svoj domovský členský štát podľa § 3 ods. 3 písm. p), domovským členským štátom je členský štát, v ktorom sú cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Ak sú cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na regulovaných trhoch, ktoré sa nachádzajú v rámci viacerých členských štátov, tieto členské štáty sú domovskými členskými štátmi emitenta, ak si emitent následne nevyberie jeden domovský členský štát a nezverejní ho.“.
18.
§ 48 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Národná banka Slovenska sprístupní centrálnu evidenciu regulovaných informácií na účely európskeho elektronického miesta prístupu vytvoreného a prevádzkovaného Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).“.
19.
V § 49 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 36 ods. 1 a 3,“ a slová „§ 37b ods. 1 až 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 37b ods. 1 a 2“.
20.
V § 49 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
21.
V § 60 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
uložiť pokutu právnickej osobe až do 10 000 000 eur alebo do 5 % celkového ročného obratu podľa poslednej ročnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom alebo do výšky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia, ak ich možno určiť, podľa toho, ktorá suma je vyššia; ak je právnická osoba materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, ktorá musí zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku, celkovým ročným obratom je obrat alebo zodpovedajúci druh príjmov podľa poslednej konsolidovanej ročnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom hlavnej materskej spoločnosti,“.
22.
V § 60 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
vydať vyhlásenie uvádzajúce zodpovednú osobu a povahu zistených nedostatkov,
i)
uložiť pokutu fyzickej osobe do 2 000 000 eur alebo do výšky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku zistených nedostatkov, ak ich možno určiť, podľa toho, ktorá suma je vyššia.“.
23.
§ 60 sa dopĺňa odsekmi 7 až 13, ktoré znejú:
„(7)
Národná banka Slovenska zohľadňuje pri určovaní druhu a výšky sankcií všetky okolnosti, a to najmä
a)
závažnosť a trvanie porušenia,
b)
mieru zodpovednosti osoby,
c)
finančnú silu zodpovednej osoby podľa celkového ročného obratu zodpovednej právnickej osoby alebo ročného príjmu zodpovednej fyzickej osoby,
d)
výšku ziskov, ktoré zodpovedná osoba dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila, ak je možné ich určiť,
e)
straty tretích strán spôsobené porušením, ak je možné ich určiť,
f)
úroveň spolupráce zodpovednej osoby s Národnou bankou Slovenska,
g)
predchádzajúce porušenia, ktorých sa dopustila zodpovedná osoba.
(8)
Informácie o opatreniach na nápravu a pokutách podľa odsekov 1 až 4 Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle najmenej počas piatich rokov, a to bezodkladne potom, ako bola osoba o uložení opatrenia na nápravu alebo o uložení pokuty informovaná.
(9)
Národná banka Slovenska podľa odseku 8 zverejňuje najmä informácie o druhu uloženého opatrenia na nápravu a o uloženej pokute, povahe porušenia, zverejňuje tiež obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uložené.
(10)
Informácie podľa odseku 9 sa zverejnia anonymne, ak ide o fyzickú osobu a zverejnenie osobných údajov je neprimerané. Národná banka Slovenska je oprávnená odložiť zverejnenie informácie podľa odseku 8, ak existuje odôvodnené riziko ohrozenia stability finančných trhov alebo prebiehajúceho vyšetrovania, a to až dovtedy, kým nepominú tieto dôvody.
(11)
Národná banka Slovenska je tiež oprávnená odložiť zverejnenie informácie podľa odseku 8 alebo ju zverejniť anonymne, ak existuje odôvodnené riziko spôsobenia neprimeranej škody právnickej osobe alebo fyzickej osobe.
(12)
Ak bol proti rozhodnutiu zverejnenému podľa odseku 8 podaný opravný prostriedok, Národná banka Slovenska uvedie túto informáciu súčasne so zverejnením podľa odseku 8 alebo bezodkladne po podaní opravného prostriedku, ak bol podaný po zverejnení podľa odseku 8.
(13)
Národná banka Slovenska oznámi Európskej komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) informáciu o uložení každej sankcie voči osobe podľa § 58 ods. 1, ktorá nebola zverejnená podľa odsekov 10 a 11, o každom opravnom prostriedku uplatnenom voči uloženiu týchto sankcií a o rozhodnutí o opravnom prostriedku.“.
24.
Za § 68f sa vkladá § 68g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠68g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Na emitenta, ktorý si zvolil domovský členský štát podľa § 3 ods. 3 písm. p) a uvedenú skutočnosť oznámil Národnej banke Slovenska alebo príslušnému orgánu domovského členského štátu pred nadobudnutím účinnosti právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho transparentnosť informácií o emitentoch, sa nevzťahuje § 45 ods. 4 tretia veta.“.
25.
Príloha sa dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:
„12.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ z 22. októbra 2013, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papieroch alebo ich prijatí na obchodovanie, a smernica Komisie 2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES (Ú. v. EÚ L 294, 6. 11. 2013).“.
Čl. II
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákon č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z. a zákona č. 375/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 105 ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo centrálny depozitár“.
2.
Za § 105b sa vkladá § 105c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠105c
Prepojenie centrálnych depozitárov
Účet majiteľa, klientský účet alebo držiteľský účet, ktorý podľa § 105, 105a a 106 zriadil centrálny depozitár pre iného centrálneho depozitára, sa považuje za štandardné prepojenie90ab) medzi centrálnymi depozitármi. Ak je pre centrálny depozitár zriadený držiteľský účet, údaje o majiteľovi cenného papiera sú vedené v jeho evidencii vedenej podľa § 105, 105a, 105b a 106.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 90ac znie:
„90ac)
Čl. 2 ods. 1 bod 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).“.
3.
V § 125d ods. 5 písmeno c) znie:
„c)
pre emitentov cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte, ktorí nie sú uvedení v písmene b), členský štát, v ktorom je určená verejná ponuka cenných papierov po prvýkrát po 26. novembri 2013 alebo v ktorom je podaná prvá žiadosť o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, pričom nie je dotknuté právo emitenta určiť si domovský členský štát, ak domovský členský štát nebol určený jeho voľbou alebo podľa osobitného predpisu.104)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 104 znie:
„104)
§ 3 ods. 3 písm. p) tretí bod zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 388/2015 Z. z.“.
4.
V § 132b ods. 1 sa slová „ročné finančné správy“ nahrádzajú slovami „regulované informácie“.
5.
V § 134 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
Národnému bezpečnostnému úradu na účely vykonávania bezpečnostných previerok podľa osobitného predpisu.97a)“.
6.
Za § 173v sa vkladá § 173w, ktorý znie:
㤠173w
Do doby, kým nie je vytvorený a uvedený do prevádzky systém pre technické spracovanie údajov na účely evidencie nezaradeného účtu podľa § 173v ods. 1, sa ustanovenia § 173v ods. 1 druhej vety a ods. 2 až 4 neuplatňujú a na nezaradený účet majiteľa sa vzťahujú ustanovenia o účte majiteľa.“.
7.
Príloha sa dopĺňa 29. bodom, ktorý znie:
„29.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ z 22. októbra 2013, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a smernica Komisie 2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES (Ú. v. EÚ L 294, 6. 11. 2013).“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.