385/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

385
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 26. novembra 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 v znení vyhlášky č. 317/2014 Z. z.
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 4 a §18 ods. 6 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 v znení vyhlášky č. 317/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Údaje a informácie uvedené v Programe štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 poskytujú spravodajské jednotky Štatistickému úradu Slovenskej republiky vyplnením a odoslaním elektronického formulára. Vyplnený formulár v listinnej podobe môže odovzdať spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo je spravodajská jednotka, ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo bez signálu.4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 18 ods. 2, 3, 5, 6 a § 25a ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 1 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Podrobnosti o spôsobe poskytovania údajov spravodajskými jednotkami sa ustanovujú takto:
a)
spravodajská jednotka, ktorá má spravodajskú povinnosť o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a inými členským štátmi Európskej únie, poskytuje údaje v elektronickej podobe do systému Intrastat formou hlásení zaradených do prílohy č. 1 ako Č. ŠZ 14 (Intrastat 1-12) a Č. ŠZ 15 (Intrastat 2-12),
b)
spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou – domácnosťou alebo členom domácnosti, poskytuje údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky ústnou formou alebo v listinnej podobe,
c)
spravodajské jednotky, od ktorých sa požaduje poskytnutie údajov pre štatistické zisťovania zaradené do prílohy č. 1 ako Č. ŠZ 1 (Obyv 1-12), Č. ŠZ 2 (Obyv 2-12), Č. ŠZ 3 (Obyv 3-12), Č. ŠZ 4 (Obyv 4-12), Č. ŠZ 5 (Obyv 5-12), Č. ŠZ 7 (Práca 5-99), Č. ŠZ 16 (Ceny ZO 1-12), Č. ŠZ 19 (Ceny Priem 1-12), Č. ŠZ 21 (Ceny Priem 4-95), Č. ŠZ 23 (Ceny Stav 10-04), Č. ŠZ 24 (Ceny Stav 9-95) a Č. ŠZ 50 (Dop VZCD 1-52), odovzdajú Štatistickému úradu Slovenskej republiky vyplnené formuláre v listinnej podobe; spravodajské jednotky, od ktorých sa požaduje poskytnutie údajov pre štatistické zisťovania zaradené do prílohy č. 1 ako Č. ŠZ 48 (Dop 4-12), Č. ŠZ 49 (Dop 5-04), Č. ŠZ 52 (Dop 7-01) a Č. ŠZ 53 (Dop 8-01), môžu odovzdať Štatistickému úradu Slovenskej republiky vyplnené formuláre aj v listinnej podobe.
(6)
Ak koniec lehoty na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší predchádzajúci pracovný deň.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 7 až 9.
3.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 2106 Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík sa vypúšťa Č. ŠZ 20.
4.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 2106 Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Č. ŠZ 25 sa dopĺňajú štatistické formuláre 47a a 47b, ktoré znejú:
„47a. Ceny VTS/Dp 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách nakladateľských služieb
47b. Ceny VTS/Dr 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v cestovnom ruchu“.
5.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 2201 Podnikové štatistiky Č. ŠZ 32 Č. ŠF 70 sa za slovo „ukazovatele“ vkladá slovo „zaregistrovanej“.
6.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 2201 Podnikové štatistiky Č. ŠZ 32 Č. ŠF 71 sa za slovo „nových“ vkladá čiarka a slovo „nezaregistrovaných“.
7.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 2304 Doprava Č. ŠZ 52 znie:
„52. Dop 7-01 Ročný výkaz v železničnej doprave
99. Dop/VDP 7-01 Ročný výkaz v železničnej doprave vo veľkých dopravných podnikoch
99a. Dop/MDP 7-01 Ročný výkaz v železničnej doprave v malých dopravných podnikoch
99b. Dop/L 7-01 Ročný výkaz v železničnej doprave v podnikoch s licenciou a Európskou licenciou na vykonávanie železničnej dopravy“.
8.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 2304 Doprava Č. ŠZ 53 znie:
„53. Dop 8-01 Ročný výkaz vo vodnej doprave
100. Dop/A 8-01 Ročný výkaz vo vodnej doprave
100a. Dop/B 8-01 Ročný výkaz vo vodnej doprave vo vybraných podnikoch“.
9.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 2305 Cestovný ruch Č. ŠZ 57 znie:
„57. CR 3-04 Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu
104. CR/A 3-04 Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu – pre vybraného člena domácnosti
104a. CR/B 3-04 Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu – pre ostatných členov domácnosti“.
10.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 2308 Finančné a poisťovacie služby Č. ŠZ 64 znie:
„64. Poi 5-01 Ročný výkaz v poisťovníctve
111. Poi 5-01 Ročný výkaz v poisťovníctve
111a. Poi MJ/A 5-01 Ročný výkaz v poisťovníctve – základné ukazovatele zaregistrovanej miestnej jednotky
111b. Poi MJ/B 5-01 Ročný výkaz v poisťovníctve – základné ukazovatele nových, nezaregistrovaných miestnych jednotiek“.
11.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 2308 Finančné a poisťovacie služby Č. ŠZ 65 znie:
„65. Pen 5-01 Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách
112. Pen 5-01 Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách
112a. Pen MJ/A 5-01 Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách – základné ukazovatele zaregistrovanej miestnej jednotky
112b. Pen MJ/B 5-01 Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách – základné ukazovatele nových, nezaregistrovaných miestnych jednotiek“.
12.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 2310 Netrhové služby Č. ŠZ 68 sa slovo „2017“ nahrádza slovom „2016“.
13.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 2310 Netrhové služby sa vypúšťa Č. ŠZ 70.
14.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 5201 Registre ekonomických subjektov sa vypúšťa Č. ŠZ 86.
15.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa na konci pripája táto veta: „Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/359 zo 4. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokiaľ ide o štatistiku výdavkov na zdravotnú starostlivosť a jej financovanie (Ú. v. EÚ L 62, 6. 3. 2015).“.
16.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa na konci pripája táto veta: „Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/458 z 19. marca 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 657/2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike, čo sa týka zavedenia európskych systémov výberových zisťovaní (Ú. v. EÚ L 76, 20. 3. 2015).“.
17.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa na konci pripája táto veta: „Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1397/2014 z 22. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 318/2013, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2016 až 2018 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 370, 30. 12. 2014) a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/459 z 19. marca 2015, ktorým sa špecifikujú technické ukazovatele ad hoc modulu o mladých ľuďoch na trhu práce na rok 2016 podľa nariadenia Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 76, 20. 3. 2015).“.
18.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa na konci pripája táto veta: „Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1175/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania, pokiaľ ide o štatistiku o účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 823/2010 (Ú. v. EÚ L 316, 4. 11. 2014).“.
19.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 6 písm. d) sa slová „do 14. kalendárneho dňa“ nahrádzajú slovami „do 20. kalendárneho dňa“.
20.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 11 písm. c) sa slová „s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností.11)“ nahrádzajú slovami „bez ohľadu na hlavnú činnosť.“.
21.
V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa na konci pripája táto veta: „Nariadenie (EÚ) č. 1175/2014.“.
22.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 17 písm. d) sa slová „do 31. mája 2016“ nahrádzajú slovami „do 30. septembra 2016“.
23.
V poznámke pod čiarou k odkazom 19, 20, 22, 23, 26 a 36 sa na konci pripája táto veta: „Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/458.“.
24.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 19 písm. d) sa slová „do 15. kalendárneho dňa“ nahrádzajú slovami „do 19. kalendárneho dňa“.
25.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa vypúšťa bod 20.
26.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 22 písm. d) sa slová „do 22. kalendárneho dňa“ nahrádzajú slovami „do 26. kalendárneho dňa“.
27.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 23 písm. d) sa slová „do 10. kalendárneho dňa“ nahrádzajú slovami „do 15. kalendárneho dňa“.
28.
V poznámke pod čiarou k odkazu 24 sa na konci pripája táto veta: „Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 336, 22. 11. 2014).“.
29.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 24 písm. c) sa slovo „Podniky“ nahrádza slovami „Vybraní investori a podniky“.
30.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 25 sa text „Značka štatistických formulárov a názov štatistických formulárov“ dopĺňa formulármi, ktoré znejú:
„Ceny VTS/Dp 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách nakladateľských služieb
Ceny VTS/Dr 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v cestovnom ruchu“.
31.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 25 v písmene c) sa vkladajú kódy klasifikácie 58 a 79, ktoré znejú:
„58 – Nakladateľské činnosti,
79 – Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti“.
32.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 25 až 28 písm. d) sa slová „do 20. kalendárneho dňa“ nahrádzajú slovami „do 25. kalendárneho dňa“.
33.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 29 písm. d) sa slová „do 22. kalendárneho dňa“ nahrádzajú slovami „do 27. kalendárneho dňa“.
34.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 30 písm. d) sa slová „do 12. kalendárneho dňa“ nahrádzajú slovami „do 26. kalendárneho dňa“.
35.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 31 písm. d) sa slová „do 12. kalendárneho dňa“ nahrádzajú slovami „do 25. kalendárneho dňa“.
36.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 32 značke štatistického formulára Roč MJ/A 1-01 sa v názve štatistického formulára za slovo „ukazovatele“ vkladá slovo „zaregistrovanej“.
37.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 32 značke štatistického formulára Roč MJ/B 1-01 sa v názve štatistického formulára za slovo „nových“ vkladá čiarka a slovo „nezaregistrovaných“.
38.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 32 písm. d) sa slová „do 31. marca“ nahrádzajú slovami „do 30. apríla“.
39.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 33 písm. c) sa za slovo „eur“ vkladá text „a spravodajské jednotky reklasifikované v zmysle metodiky národných účtov zo sektora nefinančných korporácií do sektora verejnej správy bez ohľadu na počet zamestnancov“.
40.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 33 písm. d) sa slová „do 30. apríla“ nahrádzajú slovami „do 31. mája“.
41.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 40 písm. d) sa slová „do 10. decembra sledovaného roka“ nahrádzajú slovami „do 10. januára nasledujúceho roka“.
42.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 43, 45 a 47 písm. d) sa slová „do 8. kalendárneho dňa“ nahrádzajú slovami „do 17. kalendárneho dňa“.
43.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 46 písm. b) sa za slovo „budov“ vkladajú slová „a dokončené nebytové budovy z vydaných kolaudačných rozhodnutí ročne“.
44.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 52 sa text
„Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop 7-01
Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz v železničnej doprave“ nahrádza textom
„Značka štatistického zisťovania: Dop 7-01
Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz v železničnej doprave
Značka štatistických formulárov a názov štatistických formulárov:
Dop/VDP 7-01 Ročný výkaz v železničnej doprave vo veľkých dopravných podnikoch
Dop/MDP 7-01 Ročný výkaz v železničnej doprave v malých dopravných podnikoch
Dop/L 7-01 Ročný výkaz v železničnej doprave v podnikoch s licenciou a Európskou licenciou na vykonávanie železničnej dopravy“.
45.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 53 sa text
„Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Dop 8-01
Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz vo vodnej doprave“ nahrádza textom
„Značka štatistického zisťovania: Dop 8-01
Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz vo vodnej doprave
Značka štatistických formulárov a názov štatistických formulárov:
Dop/A 8-01 Ročný výkaz vo vodnej doprave
Dop/B 8-01 Ročný výkaz vo vodnej doprave vo vybraných podnikoch“.
46.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 53 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „preprava tovaru všetkými druhmi lodí.“.
47.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 54 písm. b) sa vypúšťa posledná veta.
48.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 56 písm. d) sa slová „do 15. kalendárneho dňa“ nahrádzajú slovami „do 25. kalendárneho dňa“.
49.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 57 sa text
„Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: CR 3-04
Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu“ nahrádza textom
„Značka štatistického zisťovania: CR 3-04
Názov štatistického zisťovania: Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu
Značka štatistických formulárov a názov štatistických formulárov:
CR/A 3-04 Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu – pre vybraného člena domácnosti
CR/B 3-04 Zisťovanie o domácom cestovnom ruchu a o výjazdovom cestovnom ruchu – pre ostatných členov domácnosti“.
50.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 59 písm. d) sa slová „do 8. kalendárneho dňa“ nahrádzajú slovami „do 16. kalendárneho dňa“.
51.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 60 a 66 písm. d) sa slová „do 8. kalendárneho dňa“ nahrádzajú slovami „do 17. kalendárneho dňa“.
52.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 61 až 63 písm. d) sa slová „do 12. kalendárneho dňa“ nahrádzajú slovami „do 25. kalendárneho dňa“.
53.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 64 sa text
„Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Poi 5-01
Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz v poisťovníctve“ nahrádza textom
„Značka štatistického zisťovania: Poi 5-01
Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz v poisťovníctve
Značka štatistických formulárov a názov štatistických formulárov:
Poi 5-01 Ročný výkaz v poisťovníctve
Poi MJ/A 5-01 Ročný výkaz v poisťovníctve – základné ukazovatele zaregistrovanej miestnej jednotky
Poi MJ/B 5-01 Ročný výkaz v poisťovníctve – základné ukazovatele nových, nezaregistrovaných miestnych jednotiek“.
54.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 65 sa text
„Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Pen 5-01
Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách“ nahrádza textom
„Značka štatistického zisťovania: Pen 5-01
Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách
Značka štatistických formulárov a názov štatistických formulárov:
Pen 5-01 Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách
Pen MJ/A 5-01 Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách – základné ukazovatele zaregistrovanej miestnej jednotky
Pen MJ/B 5-01 Ročný výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách – základné ukazovatele nových, nezaregistrovaných miestnych jednotiek“.
55.
V poznámke pod čiarou k odkazu 46 sa na konci pripája táto veta: „Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1196/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 319, 6. 11. 2014).“.
56.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 68 písm. d) sa slovo „2017“ nahrádza slovom „2016“.
57.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa vypúšťa bod 70.
58.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 71 písm. d) sa slová „do 31. januára“ nahrádzajú slovami „do 28. februára“.
59.
V poznámke pod čiarou k odkazu 48 sa na konci pripája táto veta: „Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/245 zo 16. februára 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných na rok 2016, ktoré sa týkajú prístupu k službám (Ú. v. EÚ L 41, 17. 2. 2015).“.
60.
V poznámke pod čiarou k odkazu 51 sa na konci pripája táto veta: „Nariadenie (EÚ) č. 1196/2014.“.
61.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa vypúšťa bod 86.
62.
V prílohe č. 2 v nadpise prílohy a nadpise časti sa slová „štátne štatistické zisťovanie“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „štatistické zisťovanie“ v príslušnom tvare.
63.
V prílohe č. 2 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 1105 Zdravie Č. ŠZ 16 NÁZOV ŠZ/ŠF znie: „Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie“.
64.
V prílohe č. 2 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 1105 Zdravie Č. ŠZ 17 NÁZOV ŠZ/ŠF znie: „Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva“.
65.
V prílohe č. 2 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 1105 Zdravie Č. ŠZ 26 NÁZOV ŠZ/ŠF znie: „Ročný výkaz o činnosti hematologickej a transfúziologickej ambulancie“.
66.
V prílohe č. 2 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 1105 Zdravie sa vypúšťa Č. ŠZ 28.
67.
V prílohe č. 2 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 1110 Kultúra sa vypúšťa Č. ŠZ 63.
68.
V prílohe č. 2 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 2304 Doprava sa vypúšťa Č. ŠZ 102.
69.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 16 názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára znie: „Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie“.
70.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 17 názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára znie: „Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva“.
71.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 26 názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára znie: „Ročný výkaz o činnosti hematologickej a transfúziologickej ambulancie“.
72.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa vypúšťajú body 28, 63 a 102.
73.
V poznámke pod čiarou k odkazu 78 sa na konci pripája táto veta: „Nariadenie (EÚ) 2015/359.“.
74.
V poznámke pod čiarou k odkazu 79 sa na konci pripája táto veta: „Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1264/2014 z 26. novembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 408/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o formát na zasielanie údajov (Ú. v. EÚ L 341, 27. 11. 2014).“.
75.
V poznámke pod čiarou k odkazu 83 sa na konci pripája táto veta: „Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/458.“.
76.
Príloha č. 3 časť Prehľad využívaných administratívnych zdrojov sa dopĺňa kapitolami VI. a VII., ktoré znejú:
„VI. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
1.
ORGFARM Ekologická výroba
VII.
Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
UCTY_EMISIE Údaje za účet emisií do ovzdušia
2.
VYBR_ODPAD Údaje o vybraných druhoch odpadov a preprave odpadu“.
77.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 195 písm. a) sa vypúšťa posledná veta.
78.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 195 písm. b) sa vypúšťajú slová „Kompletné údaje za Slovenskú republiku o emisiách jednotlivých látok znečisťujúcich ovzdušie (CO2, CO2 z biomasy, N2O, CH4, PFC, HFC, SF6, NOx, NMVOC, CO, PM, SO2, NH3) v členení podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností.11)“.
79.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 195 písm. c) sa vypúšťa čiarka a slová „do účtu emisií do ovzdušia do 20 mesiacov po referenčnom období“.
80.
Príloha č. 3 časť Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov sa dopĺňa kapitolami VI. a VII., ktoré znejú:
„Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
1.
Značka administratívneho zdroja: ORGFARM
Názov administratívneho zdroja: Ekologická výroba
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.
Poskytovanie informácií ustanovuje osobitný predpis.88)
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Štatistické informácie o ekologickej výrobe: počet ekologických výrobcov, spracovateľov, dovozcov a vývozcov, ekologická rastlinná výroba, pestovateľská plocha v procese konverzie a pestovateľská plocha, na ktorej je ekologická výroba, ekologická živočíšna výroba a ekologické výrobky živočíšneho pôvodu, údaje o ekologickej priemyselnej výrobe podľa druhu činností.
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: ustanovuje osobitný predpis.88)
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88 znie:
„88)
Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20. 7. 2007) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18. 9. 2008) v platnom znení.“.
VII. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
Značka administratívneho zdroja: UCTY_EMISIE
Názov administratívneho zdroja: Údaje za účet emisií do ovzdušia
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému pri tvorbe európskych environmentálnych ekonomických účtov.
Poskytovanie informácií ustanovuje osobitný predpis.82)
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o emisiách jednotlivých látok znečisťujúcich ovzdušie (CO2, CO2 z biomasy, N2O, CH4, PFC, HFC, SF6, NOx, NMVOC, CO, PM, SO2, NH3) v členení podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností11) za Slovenskú republiku“.
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 20 mesiacov po referenčnom období.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2.
Značka administratívneho zdroja: VYBR_ODPAD
Názov administratívneho zdroja: Údaje o vybraných druhoch odpadov a preprave odpadu
a)
Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie požiadaviek európskeho štatistického systému.
Poskytovanie informácií ustanovuje osobitný predpis.89)
b)
Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o odpadoch z elektrických zariadení a elektronických zariadení, odpadoch z obalov, vozidlách po dobe životnosti, použitých batériách a akumulátoroch, zhodnocovaní stavebného odpadu a odpadu z demolácií a recyklácií odpadu z domácností a preprave odpadu.
c)
Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ustanovuje osobitný predpis.89)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: ustanovuje osobitný predpis.89)
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 89 znie:
„89)
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12. 7. 2006) v platnom znení.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Ľudmila Benkovičová v. r.