384/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

384
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 26. novembra 2015,
ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
Vydáva sa štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní ISCO-08,1) ktorá je uvedená v prílohe.
§ 2
Predmetom štatistickej klasifikácie zamestnaní je kódové určenie a názvoslovné pomenovanie zamestnania, ktoré vykonáva jedna osoba podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti.
§ 3
Zrušujú sa:
1.vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 516/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní,
2.vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 243/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Ľudmila Benkovičová v. r.
Príloha k vyhláške č. 384/2015 Z. z.
ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA ZAMESTNANÍ
SK ISCO-08
1)
Odporúčanie Komisie č. 2009/824/ES z 29. októbra 2009 k používaniu medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní (ISCO 08) (Ú. v. EÚ L 292, 10. 11. 2009).