383/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

383
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 170 ods. 4 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-160-22/2015-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny.

Výnos ustanovuje podrobnosti výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Výnos je uverejnený v čiastke 78/2015 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Výnos je uverejnený aj na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky www.mosr.sk.