380/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

380
VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2015
o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, na jej výkon a na zaradenie do aktívnych záloh a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 11 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 14 ods. 5 a § 21 ods. 9 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Podľa Zoznamu chorôb a príbuzných zdravotných problémov, ktorý je uvedený v prílohe č. 1, sa posudzuje zdravotná spôsobilosť
a)
občana Slovenskej republiky, ktorý sa uchádza o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy (ďalej len „občan“),
b)
vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy,
c)
vojaka v zálohe na zaradenie do aktívnych záloh,
d)
registrovaného občana, vojaka v zálohe a vojaka mimoriadnej služby na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby.
(2)
Pre vybrané vojenské odbornosti a funkcie sa podľa kritérií uvedených v prílohe č. 2 posudzuje zdravotná spôsobilosť
a)
vojaka v zálohe na zaradenie do aktívnych záloh,
b)
registrovaného občana, vojaka v zálohe a vojaka mimoriadnej služby na výkon mimoriadnej služby.
(3)
Podľa kritérií psychickej spôsobilosti, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3, sa posudzuje psychická spôsobilosť
a)
občana,
b)
vojaka v zálohe na zaradenie do aktívnych záloh.
§ 2
(1)
Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana sa vychádza z obsahu činností, ktoré má vykonávať ako vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy.
(2)
Zdravotná spôsobilosť občana, zistená na základe výsledkov lekárskej prehliadky, sa v lekárskom posudku vydanom lekárom vykonávajúcim lekársku posudkovú činnosť v ozbrojených silách Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) označuje touto zdravotnou klasifikáciou:
a)
A – spôsobilý na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy,
b)
D – nespôsobilý na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy.
(3)
Zdravotná spôsobilosť vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy zistená na základe výsledkov lekárskej prehliadky sa v lekárskom posudku vydanom ošetrujúcim lekárom označuje touto zdravotnou klasifikáciou:
a)
A – spôsobilý na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy,
b)
D – nespôsobilý na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy.
(4)
Zdravotná spôsobilosť občana sa označí
a)
A – spôsobilý na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak sa pri lekárskej prehliadke zistí zdravotná spôsobilosť, ktorá umožňuje jeho prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy,
b)
D – nespôsobilý na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak sa pri lekárskej prehliadke zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej je jeho zdravotný stav zmenený tak, že mu neumožňuje byť prijatý do dobrovoľnej vojenskej prípravy.
(5)
Zdravotná spôsobilosť vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy sa označí
a)
A – spôsobilý na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak sa pri lekárskej prehliadke zistí zdravotná spôsobilosť, ktorá mu umožňuje vykonať dobrovoľnú vojenskú prípravu,
b)
D – nespôsobilý na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak na základe lekárskej prehliadky možno odôvodnene predpokladať, že pre chorobu alebo úraz bude vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy dočasne neschopný ďalšieho výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy dlhšie ako sedem po sebe nasledujúcich dní alebo ak sa pri lekárskej prehliadke zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej je jeho zdravotný stav zmenený tak, že mu neumožňuje ďalší výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy.
§ 3
(1)
Zdravotná spôsobilosť vojaka v zálohe na zaradenie do aktívnych záloh zistená na základe posúdenia výpisu z jeho zdravotnej dokumentácie lekárom vykonávajúcim lekársku posudkovú činnosť v ozbrojených silách sa označuje touto zdravotnou klasifikáciou:
a)
A– spôsobilý na zaradenie do aktívnych záloh,
b)
C – dočasne nespôsobilý na zaradenie do aktívnych záloh,
c)
D – nespôsobilý na zaradenie do aktívnych záloh.
(2)
Zdravotná spôsobilosť vojaka v zálohe na zaradenie do aktívnych záloh sa označí
a)
A– spôsobilý na zaradenie do aktívnych záloh, ak sa pri posúdení výpisu zo zdravotnej dokumentácie zistí zdravotná spôsobilosť, ktorá umožňuje jeho zaradenie do aktívnych záloh,
b)
C – dočasne nespôsobilý na zaradenie do aktívnych záloh, ak sa pri posúdení výpisu zo zdravotnej dokumentácie zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej možno odôvodnene predpokladať, že do 12 mesiacov nadobudne spôsobilosť na zaradenie do aktívnych záloh; súčasne sa určí lehota na opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na zaradenie do aktívnych záloh,
c)
D – nespôsobilý na zaradenie do aktívnych záloh, ak sa pri posúdení výpisu zo zdravotnej dokumentácie zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej je jeho zdravotný stav trvalo zmenený tak, že mu nedovoľuje zaradenie do aktívnych záloh.
§ 4
(1)
Zdravotná spôsobilosť registrovaného občana, vojaka v zálohe a vojaka mimoriadnej služby zistená na základe výsledkov lekárskej prehliadky sa v rozhodnutí odvodnej komisie1) alebo v rozhodnutí príslušnej lekárskej komisie2) označuje touto zdravotnou klasifikáciou:
a)
A – spôsobilý na výkon mimoriadnej služby alebo spôsobilý na výkon alternatívnej služby,
b)
C – dočasne nespôsobilý na výkon mimoriadnej služby alebo dočasne nespôsobilý na výkon alternatívnej služby,
c)
D – nespôsobilý na výkon mimoriadnej služby alebo nespôsobilý na výkon alternatívnej služby.
(2)
Zdravotná spôsobilosť registrovaného občana, vojaka v zálohe alebo vojaka mimoriadnej služby sa označí
a)
A – spôsobilý na výkon mimoriadnej službu alebo spôsobilý na výkon alternatívnej služby, ak sa pri lekárskej prehliadke zistí zdravotná spôsobilosť, ktorá mu umožňuje vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu,
b)
C – dočasne nespôsobilý na výkon mimoriadnej služby alebo dočasne nespôsobilý na výkon alternatívnej služby, ak sa pri lekárskej prehliadke zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej možno odôvodnene predpokladať, že do 12 mesiacov nadobudne spôsobilosť vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu; súčasne sa určí lehota na opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby,
c)
D – nespôsobilý na výkon mimoriadnej služby alebo nespôsobilý na výkon alternatívnej služby, ak sa pri lekárskej prehliadke zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej je jeho zdravotný stav trvalo zmenený tak, že mu nedovoľuje vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu.
§ 5
(1)
Posudzovanie psychickej spôsobilosti občana a vojaka v zálohe na zaradenie do aktívnych záloh sa vykonáva psychodiagnostickým vyšetrením na pracovisku ozbrojených síl.
(2)
Psychodiagnostické vyšetrenie pozostáva z posúdenia
a)
intelektových predpokladov,
b)
kognitívnych predpokladov,
c)
psychickej odolnosti voči záťaži,
d)
osobnostných predpokladov.
(3)
Psychickú spôsobilosť hodnotí psychológ v závere psychodiagnostického vyšetrenia výrokom:
a)
je psychicky spôsobilý na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy alebo je psychicky spôsobilý na zaradenie do aktívnych záloh,
b)
nie je psychicky spôsobilý na prijatie dobrovoľnej vojenskej prípravy alebo nie je psychicky spôsobilý na zaradenie do aktívnych záloh.
(4)
Posúdenie psychickej spôsobilosti sa vykoná znovu, ak občan opätovne požiada o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy alebo ak vojak v zálohe opätovne požiada o zaradenie do aktívnych záloh a od jeho predchádzajúceho posúdenia psychickej spôsobilosti so záverom psychodiagnostického vyšetrenia podľa odseku 3 písm. a) uplynulo viac ako 12 mesiacov.
§ 6
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 518/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky zdravotnej spôsobilosti a zdravotnej klasifikácie na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby registrovaných občanov, vojakov v zálohe a vojakov mimoriadnej služby.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 2. januára 2016.
Martin Glváč v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 380/2015 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 380/2015 Z. z.
KRITÉRIÁ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI VO VYBRANÝCH VOJENSKÝCH ODBORNOSTIACH A FUNKCIÁCH
Vybrané vojenské odbornosti a funkcie Kritériá Poznámky
Delostrelecké
Letecký pozemný personál
Obsluha rádiolokátorov
Prieskumné a rádioelektronického boja

Špecialisti jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
Osádky tankov a samohybných diel, bojových vozidiel
pechoty a obrnených transportérov
Potápači
Vodiči
Strážni
Výsadkové
Vojenskí policajti
Príslušníci Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky
a Čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej
republiky
Telesná výška :


od 150 cmod 160 cm

od 183 cm do 190 cm
Pri posudzovaní telesnej
výšky sa zohľadňujú technické
parametre vojenskej
techniky a ochranných
prostriedkov, ktoré bude
osoba používať.
Výsadkové
Mechanizované a tankové jednotky
Vojenskí policajti

Príslušníci Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky
a Čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej
republiky
Príslušníci Čestnej stráže prezidenta Slovenskej
republiky a Čestnej stráže ozbrojených síl
Slovenskej republiky
Telesná hmotnosť :

od 60 kg do 90 kg
od 70 kg do 90 kg
Telesný vzhľad:

bez jaziev kože tváre, bez
tetovania a iných porušení
kože vlasatej časti hlavy,
tváre, krku a horných končatín
bez potreby dioptrických
pomôcok.
U výsadkárov so splneným
výsadkovým výcvikom
možno pripustiť zoskoky
padákom i pri vyššej telesnej
hmotnosti, ak sú upravené
technické podmienky
zoskoku.
U príslušníkov mechanizovaných
a tankových jednotiek
sa pri posudzovaní
telesnej hmotnosti zohľadňujú
technické parametre
vojenskej techniky, ktoré
bude osoba používať.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 380/2015 Z. z.
OBSAHOVÉ ZAMERANIE PSYCHODIAGNOSTICKÉHO VYŠETRENIA
1.
Posúdenie intelektových predpokladov sa zameriava na posúdenie všeobecných rozumových schopností. Na stanovenie záveru „je psychicky spôsobilý na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy“ alebo „je psychicky spôsobilý na zaradenie do aktívnych záloh“ je potrebné dosiahnuť úroveň všeobecných rozumových schopností minimálne na hranici podpriemeru populácie, čo predstavuje 16 percentil.
2.
Posúdenie kognitívnych predpokladov sa zameriava na posúdenie kvality pozornosti a psychomotorického tempa. Na stanovenie záveru „je psychicky spôsobilý na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy“ alebo „je psychicky spôsobilý na zaradenie do aktívnych záloh“ je potrebné dosiahnuť úroveň sledovaných výkonových dispozícií minimálne na hranici podpriemeru populácie, čo predstavuje 16 percentil.
3.
Posúdenie psychickej odolnosti proti záťaži je zamerané na posúdenie výkonovej kapacity a schopnosti využívať rozumovú kapacitu v situáciách psychickej záťaže. Na stanovenie záveru „je psychicky spôsobilý na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy“ alebo „je psychicky spôsobilý na zaradenie do aktívnych záloh“ je potrebné dosiahnuť úroveň sledovaných znakov psychickej odolnosti proti záťaži minimálne na hranici podpriemeru populácie.
4.
Posúdenie osobnostných predpokladov je zamerané na posúdenie vybraných osobnostných vlastností. Na stanovenie záveru „je psychický spôsobilý na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy“ alebo „je psychicky spôsobilý na zaradenie do aktívnych záloh“ je potrebné dosiahnuť minimálne podpriemernú úroveň schopnosti korigovania vlastného správania, emocionálnej stability, zodpovednosti a vhodnej motivácie.
1)
§ 10 ods. 19 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 473/2009 Z. z.
2)
§ 12 ods. 14 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení zákona č. 345/2012 Z. z.