379/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

379
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. decembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 a § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2012 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:
„h)
ohlasovania nežiaducich účinkov liekov orgánu príslušnému na registráciu liekov,
i)
osobnej asistencie pacientom, ktorí užívajú lieky,
j)
zapájania sa do miestnych podujatí a celoštátnych podujatí so zameraním na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia.“.
2.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím
a)
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia alebo
b)
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena a).“.
3.
V § 15 ods. 4 písm. a) sa slová „§ 14 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 1 písm. a)“.
4.
V § 40 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
5.
V § 40 sa vypúšťa odsek 3.
6.
V § 62 ods. 1 sa slová „časti Y“ nahrádzajú slovami „časti Z“.
7.
V § 65 odsek 1 znie:
„(1)
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v inžinierskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 1 časti AA a prípravou na výkon práce v zdravotníctve.“.
8.
Za § 71 sa vkladá § 71a, ktorý znie:
㤠71a
Do špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 4a časti A vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore, ak je uvedený v prílohe č. 4a časti B a absolvovaná časť špecializačného štúdia zodpovedá časti špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti A; absolvované špecializačné štúdium možno započítať najviac v dĺžke jednej polovice špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti A.“.
9.
V § 81 ods. 1 a 2 a ods. 5 až 11 sa slová „31. decembra 2015“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2020.“.
10.
V § 81 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe13) môže vykonávať sestra, ktorá nezískala odbornú spôsobilosť podľa § 12 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 12 ods. 4 písm. a) a b) a najmenej trojročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.
(4)
Riadenie a organizáciu pôrodnej asistencie14) môže vykonávať pôrodná asistentka, ktorá nezískala odbornú spôsobilosť podľa § 15 ods. 4 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 15 ods. 4 písm. a) a b) a najmenej trojročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.“.
11.
Za § 83a sa vkladá § 83b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠83b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2015
(1)
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 14. decembra 2015, sa dokončí podľa predpisov účinných do 14. decembra 2015.
(2)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena životného prostredia a zdravia, ktorú získal verejný zdravotník podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, zostáva zachovaná.
(3)
Odborný zástupca v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý nespĺňa odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu podľa § 13 ods. 2 písm. a), môže vykonávať činnosť odborného zástupcu do 31. decembra 2020.
(4)
Odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva podľa § 12 ods. 4 písm. c) spĺňa aj sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore manažment v ošetrovateľstve podľa predpisov účinných do 14. decembra 2015.“.
12.
V prílohe č. 1 časť E znie:
„E.pôrodná asistentka
1.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia
2.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia“.
13.
V prílohe č. 1 časti Z písmená a) a b) znejú:
„a)
v inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore fyzikálne inžinierstvo, v študijnom odbore biomedicínske inžinierstvo, v študijnom odbore informatika alebo v študijnom odbore elektronika
b)
v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzika, v študijnom odbore informatika alebo v kombinácii študijných odborov fyzika – matematika, fyzika – informatika, fyzika – biológia alebo fyzika – chémia“.
14.
V prílohe č. 1 časti AA písmená a) a b) znejú:
„a)
v inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia, v študijnom odbore biochémia alebo v študijnom odbore biotechnológie
b)
v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore biológia, v študijnom odbore chémia alebo v študijnom odbore biotechnológie“.
15.
V prílohe č. 2 časti B písm. a) sa číslo „5 500“ nahrádza číslom „5 000“.
16.
V prílohe č. 2 časti C písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:
„počas teoretickej výučby a praktickej výučby alebo po jej skončení“.
17.
V prílohe č. 2 časti D písm. a) sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „najmenej tri roky“ a slová „alebo zahŕňa“ sa nahrádzajú slovami „a zahŕňa najmenej“.
18.
V prílohe č. 2 časti E písmeno a) znie:
„a)
Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia trvá v dennej forme štúdia najmenej tri roky a zahŕňa najmenej 4 600 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby, z ktorej klinická výučba predstavuje najmenej jednu tretinu.“.
19.
V prílohe č. 2 časti E písm. b) sa slová „18 mesiacov“ nahrádzajú slovami „najmenej 18 mesiacov, ktoré zahŕňa najmenej 3 000 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby,“.
20.
V prílohe č. 2 časti E písm. d) treťom bode sa slová „anatómie a fyziológie“ nahrádzajú slovami „anatómie, fyziológie a farmakológie“.
21.
V prílohe č. 2 časti E písm. d) štvrtý bod znie:
„4.
zo vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a skúseností z práce so zdravotníckymi pracovníkmi,“.
22.
V prílohe č. 2 časti E sa písmeno d) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
z klinickej praxe získanej v zdravotníckych zariadeniach, na základe ktorej pôrodná asistentka dokáže samostatne v potrebnom rozsahu okrem patologických situácií riadiť predpôrodnú starostlivosť, vykonávať pôrod a zabezpečiť starostlivosť po pôrode v zdravotníckych zariadeniach, zmierniť pôrodné bolesti, zabezpečiť starostlivosť po narodení a oživovať novorodenca pred príchodom lekára.“.
23.
V prílohe č. 3 časti A písm. e) sa za sedemnásty bod vkladá nový osemnásty bod, ktorý znie:
„18.
klinická osteológia“.
Doterajšie body 18. až 33. sa označujú ako body 19. až 34.
24.
V prílohe č. 3 časti D sa písmeno a) dopĺňa trinástym bodom, ktorý znie:
„13.
perfuziológia“.
25.
V prílohe č. 3 časti H sa písmeno c) dopĺňa siedmym až deviatym bodom, ktoré znejú:
„7.
vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii
8.
vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
9.
vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii“.
26.
V prílohe č. 4 časti D sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
27.
Za prílohu č. 4 sa vkladá príloha č. 4a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4a k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z.
ZAPOČÍTANIE ČASTI ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA V ZDRAVOTNÍCKOM POVOLANÍ LEKÁR
A.
Špecializačné odbory špecializačného štúdia, do ktorého možno započítať časť absolvovaného špecializačného štúdia v špecializačných odboroch uvedených v časti B
1.
anestéziológia a intenzívna medicína
2.
cievna chirurgia
3.
dermatovenerológia
4.
detská chirurgia
5.
detská psychiatria
6.
endokrinológia
7.
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
8.
gastroenterológia
9.
gastroenterologická chirurgia
10.
geriatria
11.
gynekológia a pôrodníctvo
12.
hematológia a transfúziológia
13.
hrudníková chirurgia
14.
chirurgia
15.
infektológia
16.
kardiológia
17.
klinická biochémia
18.
klinická farmakológia
19.
klinická imunológia a alergológia
20.
klinická mikrobiológia
21.
klinická onkológia
22.
laboratórna medicína
23.
lekárska genetika
24.
maxilofaciálna chirurgia
25.
nefrológia
26.
neurochirurgia
27.
neurológia
28.
neuropsychiatria
29.
nukleárna medicína
30.
oftalmológia
31.
ortopédia
32.
otorinolaryngológia
33.
patologická anatómia
34.
pediatria
35.
pneumológia a ftizeológia
36.
plastická chirurgia
37.
pracovné lekárstvo
38.
psychiatria
39.
radiačná onkológia
40.
rádiológia
41.
reumatológia
42.
tropická medicína
43.
úrazová chirurgia
44.
urgentná medicína
45.
urológia
46.
verejné zdravotníctvo
47.
vnútorné lekárstvo
B.
Špecializačné odbory špecializačného štúdia, z ktorého možno započítať časť absolvovaného špecializačného štúdia do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch uvedených v časti A
1.
alergológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981
2.
anestéziológia a intenzívna medicína podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
3.
anestéziológia a resuscitácia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002
4.
cievna chirurgia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
5.
dermatovenerológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002
6.
dermatovenerológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
7.
detská chirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
8.
detská psychiatria podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
9.
endokrinológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
10.
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
11.
gastroenterológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
12.
gastroenterologická chirurgia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
13.
geriatria podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
14.
gynekológia a pôrodníctvo II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002
15.
gynekológia a pôrodníctvo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
16.
hematológia a transfúziológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
17.
hematológia a transfúzna služba podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981
18.
hrudníková chirurgia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
19.
hygiena a epidemiológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981
20.
hygiena a epidemiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004
21.
chirurgia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002
22.
chirurgia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
23.
infektológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
24.
interné lekárstvo II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002
25.
kardiológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
26.
klinická biochémia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002
27.
klinická biochémia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
28.
klinická farmakológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
29.
klinická imunológia a alergológia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
30.
klinická imunológia, alergiológia a antiinfekčná imunológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004
31.
klinická mikrobiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
32.
klinická onkológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
33.
laboratórna medicína podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
34.
lekárska genetika podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
35.
lekárska imunológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002
36.
lekárska mikrobiológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981
37.
maxilofaciálna chirurgia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
38.
nefrológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
39.
neurochirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
40.
neurológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002
41.
neurológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
42.
neuropsychiatria podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
43.
nukleárna medicína podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
44.
oftalmológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002
45.
oftalmológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
46.
ortopédia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002
47.
ortopédia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
48.
otorinolaryngológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002
49.
otorinolaryngológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
50.
patológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 27. marca 2002
51.
patologická anatómia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981
52.
patologická anatómia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
53.
pediatria II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002
54.
pediatria podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
55.
plastická chirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
56.
pľúcna chirurgia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002
57.
pneumológia a ftizeológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
58.
pracovné lekárstvo podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
59.
prenosné choroby podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002
60.
psychiatria II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002
61.
psychiatria podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
62.
radiačná onkológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
63.
rádiodiagnostika II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002
64.
rádiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
65.
rádioterapia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002
66.
reumatológia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
67.
stomatologická chirurgia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002
68.
torakochirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981
69.
traumatológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002
70.
tropická medicína podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
71.
tuberkulóza a pľúcne choroby podľa predpisov účinných do 27. marca 2002
72.
tuberkulóza a respiračné choroby podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981
73.
úrazová chirurgia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
74.
urgentná medicína podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
75.
urológia II. stupňa podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981 a do 27. marca 2002
76.
urológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
77.
ústna, čeľustná a obličajová chirurgia podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981
78.
verejné zdravotníctvo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
79.
vnútorné lekárstvo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010.“.
28.
V prílohe č. 5 sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013).“.
29.
Slová „ktoré nadväzuje na získanie vzdelania“ sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami „ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. decembra 2015 okrem čl. I prvého bodu, ôsmeho bodu, pätnásteho bodu až dvadsiateho druhého bodu, dvadsiateho siedmeho bodu a dvadsiateho ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.
Robert Fico v. r.