373/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2017 do 31.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

373
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. júla 2015
o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 105 ods. 3 písm. i), k), l), m), n) a u) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a Register výrobcov vyhradeného výrobku [k § 30 zákona]
(1)
Žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku (ďalej len „žiadosť o registráciu“) sa podáva ministerstvu na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 až 6.
(2)
Register výrobcov vyhradeného výrobku obsahuje okrem údajov uvedených v žiadosti o registráciu
a)
registračné číslo,
b)
dátum doručenia žiadosti o registráciu,
c)
dátum registrácie.
(3)
Register výrobcov vyhradeného výrobku sa vedie v elektronickej forme.
(4)
Potvrdenie o zápise do Registra výrobcov vyhradeného výrobku obsahuje
a)
názov orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
b)
dátum registrácie,
c)
dátum doručenia žiadosti,
d)
registračné číslo,
e)
obchodné meno a miesto podnikania alebo sídlo,
f)
identifikačné číslo organizácie (IČO),
g)
odtlačok pečiatky príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby,
h)
obchodné meno a miesto podnikania alebo sídlo splnomocneného zástupcu, ak je výrobcom vyhradeného výrobku uvedeným v § 27 ods. 18 zákona.
(5)
Potvrdenie o zápise do Registra výrobcov vyhradeného výrobku, ktorým je výrobca elektrozariadení, obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 4 aj
a)
názov organizácie zodpovednosti výrobcov, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o plnení vyhradených povinností, ak ich plní kolektívne,
b)
kategóriu elektrozariadení a uvedenie, či elektrozariadenie, ktoré uvádza na trh, je elektrozariadenie pre domácnosť alebo elektrozariadenie pre iné použitie podľa príloh č. 7 a 8,
c)
značku výrobku.
(6)
Potvrdenie o zápise do Registra výrobcov vyhradeného výrobku, ktorým je výrobca batérií a akumulátorov, obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 4 aj označenie typu batérií a akumulátorov: prenosné, priemyselné alebo automobilové batérie a akumulátory.
§ 2
Žiadosť o udelenie autorizácie [k § 89 ods. 1 písm. b) a c) zákona]
(1)
Žiadosť o udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a adresu sídla,
b)
meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu (ďalej len „osobné údaje“) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
identifikačné číslo organizácie (IČO) a európske daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo národné daňové číslo (IČ DPH),
d)
adresu webového sídla žiadateľa, ak ho má zriadené,
e)
meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo telefónu, faxu a e-mailovú adresu,
f)
vyhradený prúd odpadu, ktorý bude predmetom systému združeného nakladania s rozlíšením komunálneho odpadu a iného ako komunálneho odpadu podľa § 28 ods. 5 písm. b) zákona,
g)
zamýšľaný spôsob plnenia podmienok uvedených v § 28 ods. 5 písm. d) zákona,
h)
zoznam zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov s uvedením ich vyhradených výrobkov, ak ide o
1.
batérie a akumulátory v rozlíšení na jednotlivé typy podľa § 42 ods. 3 zákona,
2.
elektrozariadenia v rozlíšení na jednotlivé kategórie podľa príloh č. 7 a 8,
3.
obaly a neobalové výrobky v rozlíšení na materiál,
4.
vozidlá v rozlíšení na kategórie podľa § 60 ods. 5 zákona,
5.
pneumatiky bez bližšieho rozlíšenia,
i)
špecifikáciu predpokladaných nákladov podľa § 28 ods. 6 písm. d) zákona s rozlíšením nákladov na zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie pre každý vyhradený prúd odpadu a tiež pre komunálny odpad a iný ako komunálny odpad,
j)
špecifikáciu zamýšľaných opatrení podľa § 28 ods. 6 písm. e) zákona,
k)
údaje o predpokladanom rozsahu územného pokrytia zahŕňajúcom zoznam obcí podľa § 28 ods. 6 písm. f) zákona,
l)
čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
m)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti.
(2)
Žiadosť o udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly obsahuje aj údaj o tom, v akom objeme zberu vyjadreného v percentách umožňujú zmluvné vzťahy s obcami splnenie súhrnného zberového podielu zastúpených výrobcov podľa § 28 ods. 5 písm. f) zákona; tieto údaje musia zodpovedať možnosti skutočného splnenia súhrnného zberového podielu.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
doklad preukazujúci založenie a vznik organizácie zodpovednosti výrobcov podľa § 28 ods. 5 písm. a) zákona a dokument preukazujúci splnenie podmienky podľa § 28 ods. 1 zákona,
b)
výpis z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa alebo jeho členov nie starší ako 3 mesiace,
c)
kópie zmlúv o budúcich zmluvách podľa § 28 ods. 6 písm. a) zákona a zoznam z nich vyplývajúcich zmluvných partnerov podľa § 28 ods. 6 písm. b) zákona,
d)
kópie podpísaných zmlúv o budúcich zmluvách podľa § 28 ods. 6 písm. c) zákona s obcami doručené na elektronickom nosiči dát; toto sa nevzťahuje na organizáciu zodpovednosti výrobcov pre staré vozidlá a organizáciu zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky,
(4)
Žiadosť o udelenie autorizácie na činnosť tretej osoby obsahuje
a)
obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania,
b)
osobné údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa, osobné údaje žiadateľa, ak je ním fyzická osoba – podnikateľ,
c)
identifikačné číslo organizácie (IČO) a európske daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo národné daňové číslo (IČ DPH),
d)
meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo telefónu, faxu a e-mailovú adresu,
e)
typ použitých batérií a akumulátorov v členení podľa § 42 ods. 3 zákona, pre ktoré zabezpečuje nakladanie podľa § 44 ods. 9 písm. a) zákona,
f)
zamýšľaný spôsob plnenia podmienok uvedených v § 44 ods. 9 písm. c) zákona,
g)
špecifikáciu predpokladaných nákladov podľa § 44 ods. 10 písm. d) zákona s rozlíšením nákladov na zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie pre každý vyhradený prúd odpadu a tiež pre komunálny odpad a iný ako komunálny odpad,
h)
špecifikáciu zamýšľaných opatrení podľa § 44 ods. 10 písm. e) zákona,
i)
údaje o predpokladanom rozsahu územného pokrytia podľa § 44 ods. 10 písm. f) zákona,
j)
typ batérií a akumulátorov v členení podľa § 42 ods. 3 zákona, ktoré uvádzajú na trh ňou zastúpení výrobcovia,
k)
čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
l)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti.
(5)
Prílohou žiadosti podľa odseku 4 je
a)
kópia oprávnenia na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
b)
výpis z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa alebo jeho členov alebo výpis z registra trestov žiadateľa, ak je ním fyzická osoba – podnikateľ, nie starší ako 3 mesiace,
c)
zoznam zastúpených výrobcov podľa § 44 ods. 9 písm. b) zákona,
d)
kópie zmlúv o budúcich zmluvách podľa § 44 ods. 10 písm. a) zákona a zoznam z nich vyplývajúcich zmluvných partnerov podľa § 44 ods. 10 písm. b) zákona,
e)
kópie podpísaných zmlúv o budúcich zmluvách podľa § 44 ods. 10 písm. c) zákona s obcami doručené na elektronickom nosiči dát,
(6)
Žiadosť o udelenie autorizácie na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu obsahuje
a)
obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania,
b)
osobné údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa, osobné údaje žiadateľa, ak je ním fyzická osoba – podnikateľ,
c)
identifikačné číslo organizácie (IČO) a európske daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo národné daňové číslo (IČ DPH),
d)
meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo telefónu, faxu a e-mailovú adresu,
e)
špecifikáciu vyhradeného výrobku podľa § 29 ods. 2 písm. a) zákona,
f)
vyhradený prúd odpadu, ktorý bude predmetom systému individuálneho nakladania s rozlíšením komunálneho odpadu a iného ako komunálneho odpadu podľa § 29 ods. 2 písm. b) zákona, ak ide o elektroodpady v členení na odpady z elektrozariadení podľa príloh č. 7 a 8,
g)
zamýšľaný spôsob plnenia podmienok uvedených v § 29 ods. 2 písm. c) zákona,
h)
špecifikáciu predpokladaných nákladov podľa § 29 ods. 3 písm. c) zákona s rozlíšením nákladov na zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie pre každý vyhradený prúd odpadu a tiež pre komunálny odpad a iný ako komunálny odpad,
i)
údaje o predpokladanom rozsahu územného pokrytia podľa § 29 ods. 3 písm. d) zákona,
j)
čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
k)
dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti.
(7)
Prílohou žiadosti podľa odseku 6 je
a)
výpis z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa alebo jeho členov alebo výpis z registra trestov žiadateľa, ak je ním fyzická osoba – podnikateľ, nie starší ako 3 mesiace,
b)
kópie zmlúv o budúcich zmluvách podľa § 29 ods. 3 písm. a) zákona a zoznam z nich vyplývajúcich zmluvných partnerov podľa § 29 ods. 3 písm. b) zákona,
c)
ak ide o výrobcu elektrozariadení, potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky1) alebo potvrdenie poisťovne2) podľa § 29 ods. 2 písm. g) zákona.
§ 3
Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov, obsah a zverejňované údaje
(1)
Údaje o množstve vyhradeného prúdu odpadu, pre ktorý organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečila nakladanie, sa uvádzajú v Správe o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov s rozlíšením na jednotlivé druhy odpadov (ďalej len „správa“).
(2)
Identifikácia osoby sa v správe vykoná podľa § 28 ods. 9 písm. b) zákona prostredníctvom týchto údajov:
a)
obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania,
b)
osobné údaje fyzickej osoby – podnikateľa a osobné údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu právnickej osoby,
c)
identifikačné číslo organizácie (IČO) a európske daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo národné daňové číslo (IČ DPH),
d)
meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo telefónu, faxu a e-mailová adresa,
e)
číslo a dátum vydania rozhodnutia, ktoré ho oprávňuje na výkon predmetnej činnosti nakladania s odpadom, a názov orgánu, ktorý ho vydal.
(3)
Spôsob zabezpečenia zberu, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia vyhradeného prúdu odpadu sa v správe uvedie podľa § 28 ods. 9 písm. b), c) a i) zákona prostredníctvom
a)
druhu a množstva odpadu v tonách, pre ktorý organizácia zodpovednosti výrobcov uskutočnila určitý druh činnosti nakladania s odpadom v kalendárnom roku, za ktorý sa vypracováva správa, na základe zmluvného vzťahu s organizáciou zodpovednosti výrobcov,
b)
zoznamu zmluvných partnerov zabezpečujúcich zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie vyhradeného prúdu odpadu a uvedenie miest ich zariadení,
c)
zoznamu obcí, v ktorých sa zabezpečuje združené nakladanie s oddelene vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacou do vyhradeného prúdu odpadu,
d)
opisu spôsobu výkonu zberu, zoznamu miest zberu a údajov o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného prúdu odpadu,
e)
uvedenia miesta prvého zhodnotenia alebo miesta zneškodnenia odpadu.
(4)
Informácie o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3 zákona a o presahujúcom množstve sa v správe uvedú podľa § 28 ods. 9 písm. d) zákona v tejto štruktúre:
a)
údaj o množstvovom a percentuálnom rozsahu splnenia záväzných limitov v kalendárnom roku, za ktorý sa správa vypracováva,
b)
množstvový a percentuálny rozsah nesplnenej časti cieľov a záväzných limitov, ak došlo k ich nesplneniu,
c)
množstvo odpadu, pre ktorý zabezpečil nakladanie s odpadom na základe účasti na nakladaní s odpadom podľa § 28 ods. 4 písm. q) zákona.
(5)
Informácie o množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh výrobcami vyhradených výrobkov zastúpenými organizáciou zodpovednosti výrobcov sa v správe uvedú podľa § 28 ods. 9 písm. e) zákona v tejto štruktúre:
a)
uvedenie vyhradených výrobkov v súlade s členením podľa § 2 ods. 1 písm. h), ktoré zastúpení výrobcovia uviedli na trh v kalendárnom roku, za ktorý sa vypracováva správa,
b)
uvedenie súhrnných údajov o množstve vyhradeného výrobku, ktoré zastúpení výrobcovia uviedli na trh v kalendárnom roku, za ktorý sa vypracováva správa, ak ide o
1.
batérie a akumulátory v rozlíšení na jednotlivé typy podľa § 42 ods. 3 zákona,
2.
elektrozariadenia v rozlíšení na jednotlivé kategórie podľa príloh č. 7 a 8,
3.
obaly a neobalové výrobky v rozlíšení na materiál,
4.
vozidlá v rozlíšení na kategórie podľa § 60 ods. 5 zákona,
5.
pneumatiky bez bližšieho rozlíšenia,
c)
ak ide o vyhradený prúd odpadu pochádzajúceho z batérií a akumulátorov, elektrozariadení, obalov a neobalových výrobkov v rozlíšení na komunálny odpad a iný ako komunálny odpad.
(6)
Informácie o spôsobe financovania systému združeného nakladania a nákladoch na činnosti vykonávané v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu sa v správe podľa odseku 1 uvedú podľa § 28 ods. 9 písm. f) až h) zákona v tejto štruktúre:
a)
výška celkových úhrad od zastúpených výrobcov za jednotlivé vyhradené výrobky zodpovedajúca údajom vyplývajúcim z účtovníctva,
b)
výška jednotlivých a celkových nákladových položiek v členení na jednotlivé činnosti vychádzajúca z úpravy zmluvných vzťahov v rámci systému združeného nakladania s odpadom a zodpovedajúca údajom vyplývajúcim z účtovníctva,
c)
informácie o naložení so ziskom a o vyrovnaní so stratou, ak vznikla,
d)
výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity, ich stručný opis v súlade s § 7.
§ 4
Správa o funkčnosti systému individuálneho nakladania, obsah a zverejňované údaje
(1)
Údaje o množstve vyhradeného prúdu odpadu, pre ktorý výrobca zabezpečil nakladanie, sa uvádzajú v Správe o funkčnosti systému individuálneho nakladania s rozlíšením na jednotlivé druhy odpadov (ďalej len „správa individuálneho nakladania“).
(2)
Identifikácia osoby sa v správe individuálneho nakladania vykoná podľa § 29 ods. 1 písm. g) zákona prostredníctvom nasledujúcich údajov:
a)
obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania,
b)
osobné údaje fyzickej osoby – podnikateľa a osobné údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu právnickej osoby,
c)
identifikačné číslo organizácie (IČO) a európske daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo národné daňové číslo (IČ DPH),
d)
meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo telefónu, faxu a e-mailová adresa,
e)
číslo a dátum vydania autorizácie na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu podľa § 89 ods. 1 písm. c) zákona,
f)
druh a množstvo odpadu v tonách, pre ktorý uskutočnil určitý druh činnosti nakladania s odpadom v kalendárnom roku, za ktorý sa vypracováva správa individuálneho nakladania, na základe zmluvného vzťahu s oprávnenými osobami pre nakladanie s odpadom podľa zákona.
(3)
Spôsob zabezpečenia zberu, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia vyhradeného prúdu odpadu sa v správe individuálneho nakladania uvedie podľa § 29 ods. 2 písm. c) a d) zákona prostredníctvom
a)
zoznamu zmluvných partnerov zabezpečujúcich zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie vyhradeného prúdu odpadu a uvedenie miest ich zariadení,
b)
zoznamu obcí, v ktorých sa zabezpečuje združené nakladanie s oddelene vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacou do vyhradeného prúdu odpadu,
c)
opisu spôsobu výkonu zberu, zberových kapacít a zoznamu miest zberu a údajov o rozsahu územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného prúdu odpadu,
d)
opisu reťazca hlavných prepravných trás odpadu v rámci materiálového toku a sledu nadväzujúcich úkonov nakladania s odpadom zabezpečovaných prostredníctvom siete zmluvných partnerov uvedených podľa písmena a),
e)
uvedenia miesta prvého zhodnotenia alebo miesta zneškodnenia odpadu.
(4)
Informácie o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 3 zákona a o presahujúcom množstve sa v správe individuálneho nakladania uvedú podľa § 29 ods. 2 písm. c) zákona v nasledujúcej štruktúre:
a)
údaj o množstvovom a percentuálnom rozsahu splnenia záväzných limitov v kalendárnom roku, za ktorý sa správa vypracováva,
b)
množstvový a percentuálny rozsah nesplnenej časti cieľov a záväzných limitov, ak došlo k ich nesplneniu,
c)
množstvo odpadu, pre ktorý sa zabezpečilo nakladanie s odpadom na základe účasti na nakladaní s odpadom podľa § 29 ods. 2 písm. c) druhého bodu zákona.
(5)
Informácie o množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh sa v správe individuálneho nakladania uvedú podľa § 29 ods. 1 písm. e) zákona v nasledujúcej štruktúre:
a)
uvedenie vyhradených výrobkov v súlade s členením podľa § 2 ods. 1 písm. h), ktoré výrobca uviedol na trh v kalendárnom roku, za ktorý sa vypracováva správa individuálneho nakladania,
b)
uvedenie údajov o množstve vyhradeného výrobku, ktoré zastúpení výrobcovia uviedli na trh v kalendárnom roku, za ktorý sa vypracováva správa, ak ide o
1.
batérie a akumulátory v rozlíšení na jednotlivé typy podľa § 42 ods. 3 zákona,
2.
elektrozariadenia v rozlíšení na jednotlivé kategórie podľa príloh č. 7 a 8,
3.
obaly v rozlíšení na materiál,
4.
vozidlá v rozlíšení na kategórie podľa § 60 ods. 5 zákona,
5.
pneumatiky bez bližšieho rozlíšenia,
c)
ak ide o vyhradený prúd odpadu pochádzajúceho z batérií a akumulátorov, elektrozariadení a obalov v rozlíšení na komunálny odpad a iný ako komunálny odpad.
(6)
Informácie o spôsobe financovania systému individuálneho nakladania a nákladoch na činnosti vykonávané v systéme individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu sa v správe individuálneho nakladania podľa odseku 1 uvedú podľa § 29 ods. 2 písm. e) zákona v nasledujúcej štruktúre:
a)
výška recyklačných poplatkov získaných z predaja vyhradených výrobkov zodpovedajúca údajom uvedeným vo výročnej správe,
b)
výška jednotlivých a celkových nákladových položiek v členení na jednotlivé činnosti vychádzajúca z úpravy zmluvných vzťahov v rámci systému individuálneho nakladania s odpadom a zodpovedajúca údajom uvedeným vo výročnej správe,
c)
výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity v súlade s § 7 a stručný popis týchto aktivít.
§ 5
Informačná povinnosť výrobcu vyhradeného výrobku vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku [k § 27 ods. 4 písm. i) zákona]
(1)
Predmetom informačnej povinnosti výrobcu elektrozariadení je poskytnutie informácie konečným používateľom elektrozariadení o
a)
požiadavke zbierať elektroodpad oddelene a nezneškodňovať ho spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom,
b)
dostupných miestach spätného zberu a oddeleného zberu,
c)
potrebe odovzdávať elektroodpad kompletný,
d)
ich úlohe, ktorou prispievajú k opätovnému použitiu, materiálovému zhodnoteniu alebo inému spôsobu zhodnotenia elektroodpadu, o opätovnom použití, materiálovom zhodnotení alebo inom spôsobe zhodnotenia elektroodpadu,
e)
možných vplyvoch elektroodpadu na životné prostredie a na zdravie ľudí v dôsledku v ňom prítomných nebezpečných látok a
f)
význame grafického symbolu, ktorým sa označuje elektrozariadenie podľa prílohy č. 9.
(2)
Predmetom informačnej povinnosti výrobcu batérií a akumulátorov je poskytnutie informácie konečným používateľom batérií a akumulátorov o
a)
možných vplyvoch látok používaných v batériách a akumulátoroch na životné prostredie a na zdravie ľudí,
b)
potrebe nezneškodňovať použité batérie a akumulátory ako zmesový komunálny odpad,
c)
im dostupných systémoch zberu a recyklácie,
d)
potrebe ich účasti na triedenom zbere, ktorou prispievajú k recyklácii použitých batérií a akumulátorov,
e)
význame grafického symbolu, ktorým sa označuje batéria a akumulátor podľa prílohy č. 10.
(3)
Predmetom informačnej povinnosti výrobcu obalov je poskytnutie informácie konečným používateľom obalov o
a)
dostupných systémoch odoberania zálohovaných obalov, zbere, o zhodnocovaní a recyklácii odpadov z obalov,
b)
ich úlohe, ktorou prispievajú k zhodnoteniu a recyklácii odpadov z obalov,
c)
význame označení na obaloch, ktoré sa na trhu vyskytujú.
(4)
Predmetom informačnej povinnosti výrobcu neobalových výrobkov je poskytnutie informácie konečným používateľom neobalových výrobkov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, a o potrebe ich účasti na triedenom zbere, ktorou prispievajú k zhodnoteniu a recyklácii odpadov z neobalových výrobkov.
(5)
Predmetom informačnej povinnosti výrobcu vozidiel je poskytnutie informácie konečným používateľom vozidiel o potrebe odovzdania starých vozidiel na spracovanie a o dostupnosti miest ich zberu.
(6)
Informačná povinnosť podľa tohto paragrafu sa plní prostredníctvom návodu na použitie alebo osobným poskytnutím informácie v mieste predaja; ak ide o obaly a neobalové výrobky, tak sa môže urobiť aj poskytnutím informácií priamo na obale alebo na výrobku alebo na webovom sídle výrobcu obalov alebo neobalových výrobkov.
§ 6
Podrobnosti o rozsahu publikačnej a informačnej povinnosti príslušných hospodárskych operátorov
(1)
Výrobca vozidiel plní povinnosť podľa § 61 ods. 1 písm. g) zákona prostredníctvom zverejnenia požadovaných informácií na svojom webovom sídle a prostredníctvom propagačnej literatúry, ktorou môže byť tlačovina používaná pri predaji, reklame, podpore predaja vozidiel a určená pre verejnosť, napríklad technické príručky, brožúry, inzercia v novinách, magazíny, obchodná tlač, plagáty a ktorá musí byť dostupná u zmluvného predajcu vozidiel.
(2)
Povinnosť výrobcu vozidiel podľa § 61 ods. 1 písm. i) zákona informovať spracovateľa starých vozidiel realizuje výrobca vozidiel do šiestich mesiacov po uvedení na trh ním vyrábaného alebo dovážaného nového typu vozidla, a to poskytnutím najmä informácií
a)
umožňujúcich identifikáciu jednotlivých častí vozidiel a materiálov,
b)
umožňujúcich rozoberanie starého vozidla,
c)
umožňujúcich odstránenie všetkých kvapalín zo starého vozidla,
d)
o súčiastkach a materiáloch, ktoré sa vo vozidlách nachádzajú,
e)
o umiestnení všetkých nebezpečných látok3) v nich,
f)
o možnostiach opätovného použitia ich častí, ako aj ich recyklácie,
g)
o prípadnom spôsobe ich zneškodnenia a
h)
o ďalších skutočnostiach potrebných na environmentálne vhodné spracovanie starého vozidla.
(3)
Povinnosť spracovateľa starých vozidiel informovať verejnosť podľa § 65 ods. 1 písm. p) zákona realizuje spracovateľ starých vozidiel prostredníctvom propagačnej literatúry používanej na marketing aktualizovanej, ak je to potrebné, na technickom nosiči údajov alebo prostriedkami elektronickej komunikácie.
§ 7
Propagačné a vzdelávacie aktivity
(1)
Propagačné a vzdelávacie aktivity so zameraním na konečného používateľa (ďalej len „propagačné a vzdelávacie aktivity“), ktoré vykonáva organizácia zodpovednosti výrobcov, výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a tretia osoba poskytujú informácie vo vzťahu k príslušnému vyhradenému prúdu odpadu o
a)
spôsoboch predchádzania vzniku odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu,
b)
skutočnosti, že triedený zber vyhradeného prúdu odpadu vrátane triedeného zberu zložky komunálnych odpadov patriacej do vyhradeného prúdu odpadu zabezpečuje príslušný výrobca vyhradeného výrobku a znáša náklady s tým spojené,
c)
skutočnosti, že náklady na triedený zber podľa písmena b) nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad podľa osobitného predpisu,4) okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona,
d)
význame účasti obyvateľstva na triedenom zbere zložky komunálnych odpadov patriacej do vyhradeného prúdu odpadu,
e)
spôsoboch nakladania s odpadom vyzbieraným v rámci triedeného zberu,
f)
skutočnostiach uvedených v § 5, ktoré sa týkajú príslušného vyhradeného prúdu odpadu.
(2)
Predmetom propagačných a vzdelávacích aktivít vo vzťahu k starým vozidlám sú informácie podľa odseku 1 písm. a), b), e) a f). Predmetom propagačných a vzdelávacích aktivít vo vzťahu k odpadovým pneumatikám sú informácie podľa odseku 1 písm. a), b) a e).
(3)
Propagačné a vzdelávacie aktivity sa vykonávajú týmito formami:
a)
s celoslovenskou pôsobnosťou
1.
oznam v tlači s celoslovenskou pôsobnosťou,
2.
oznam v rozhlase s celoslovenskou pôsobnosťou,
3.
oznam v televízii s celoslovenskou pôsobnosťou,
b)
so zameraním na konečného používateľa
1.
oznam v tlači s lokálnou pôsobnosťou v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
2.
oznam v televízii s lokálnou pôsobnosťou v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
3.
oznam v rozhlase s lokálnou pôsobnosťou v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1 okrem obecného rozhlasu,
4.
oznam na iných reklamných plochách v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
5.
informácia na výveskách, prípadne na inom mieste obvykle používanom na zverejňovanie oznamov v obci v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
6.
oznam v obecnom rozhlase v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
7.
informačné letáky distribuované domácnostiam v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
8.
informácia zaslaná prostriedkami elektronickej komunikácie,
9.
inou formou vzdelávacích a propagačných aktivít so zameraním na konečného používateľa, napríklad informačnou a vzdelávacou aktivitou pre verejnosť a školy v lokalite pôsobenia povinnej osoby.
(4)
Organizácia zodpovednosti výrobcov a tretia osoba plnia povinnosť vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity prostredníctvom oznamu na svojom webovom sídle a raz za kalendárny štvrťrok kombináciou aspoň jednej zvolenej formy uvedenej v odseku 3 písm. a) a aspoň dvoch zvolených foriem uvedených v odseku 3 písm. b).
(5)
Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, plní povinnosť vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity prostredníctvom oznamu na svojom webovom sídle a raz za kalendárny štvrťrok kombináciou aspoň jednej zvolenej formy uvedenej v odseku 3 písm. b) prvom až treťom bode a aspoň jednej zvolenej formy uvedenej v odseku 3 písm. b) štvrtom až deviatom bode.
§ 8
Druhy záruky, jej výpočet a preukazovanie [k § 29 ods. 2 písm. g) zákona]
(1)
Minimálna suma finančnej záruky zodpovedá percentuálnemu podielu vo výške 15 % z celkových nákladov vynaložených výrobcom na plnenie si svojich povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) až g) a k) zákona v predchádzajúcom kalendárnom roku; ak výrobca elektrozariadení uvádza výrobok na trh prvýkrát, určí tento percentuálny podiel z predpokladaných nákladov vynaložených na plnenie uvedených povinností.
(2)
Finančná záruka musí byť vytvorená do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom výrobca elektrozariadení, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, začal elektrozariadenie uvádzať na trh a následne každoročne do 31. marca roka, v ktorom elektrozariadenie uvádza na trh.
(3)
Finančná záruka sa po splnení povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) až g) a k) zákona v predchádzajúcom kalendárnom roku v zmysle požiadavky výrobcu elektrozariadení zaslanej ministerstvu každoročne do 28. februára uvoľní alebo započíta do sumy finančnej záruky na daný kalendárny rok.
(4)
Vytvorenie finančnej záruky sa preukazuje za príslušný kalendárny rok, ak suma finančnej záruky nie je v plnej miere krytá sumou započítavanou podľa odseku 3, zaslaním nasledujúcich dokladov ministerstvu:
a)
potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky1) o zodpovedajúcej výške finančných prostriedkov na bankovom účte viazaných v prospech Environmentálneho fondu alebo
b)
potvrdenie poisťovne2) o uzatvorení zodpovedajúceho poistenia.
(5)
Finančnú záruku možno zrušiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva, ak výrobca elektrozariadení po jej zabezpečení v súlade s predchádzajúcimi ustanoveniami predložil doklad o splnení povinností uvedených v odseku 1 a
a)
uplynula mu doba platnosti autorizácie alebo
b)
ukončil svoju činnosť a požiadal o uvoľnenie finančnej záruky.
Nakladanie s elektroodpadom
§ 9
Požiadavky na zberné miesto elektroodpadov a jeho prevádzkovanie
(1)
Zberná nádoba určená na zber veľmi malého elektroodpadu a odpadu zo svetelných zdrojov, ktorá je súčasťou zberného miesta elektroodpadu, musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
a)
rozmery jej otvoru na vhadzovanie elektroodpadu musia zodpovedať maximálnym vonkajším rozmerom zbieraného veľmi malého elektroodpadu; nádoba môže mať viac otvorov, ktorých rozmery zodpovedajú rozmerom rôznych kategórií veľmi malého elektroodpadu zbieraného prostredníctvom jednej nádoby (napríklad mobilné telefóny, hracie konzoly, kalkulačky),
b)
ak je umiestnená vo vonkajších, verejne dostupných priestoroch, tak konštrukcia jej otvoru musí zabezpečovať ochranu vhodeného elektroodpadu pred jeho odcudzením alebo inou neoprávnenou manipuláciou s ním a jej celková konštrukcia musí zabraňovať jej násilnému otvoreniu, rozbitiu alebo inému poškodeniu,
c)
musí byť viditeľne označená informačným štítkom s údajmi o názve, identifikačnými údajmi osoby, ktorá zabezpečuje prevádzkovanie zberného miesta elektroodpadu na základe zmluvy podľa § 32 ods. 25 zákona (ďalej len „prevádzkovateľ zberného miesta elektroodpadu“). Súčasťou musí byť aj telefonický kontakt pre nahlásenie naplnenia nádoby a zabezpečenie jej výmeny alebo vyprázdnenia podľa odseku 2 písm. b).
(2)
V rámci prevádzkovania zberného miesta elektroodpadu musí byť prevádzkovateľom zberného miesta elektroodpadu zabezpečené:
a)
dostupnosť zbernej nádoby, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 1, a jej priebežná kontrola vrátane kontroly miery naplnenia jej kapacity,
b)
výmena alebo vyprázdnenie zbernej nádoby do 96 hodín od zistenia naplnenia jej kapacity za inú nádobu s voľnou kapacitou,
c)
viditeľné označenie zbernej nádoby údajom o zozname skupín veľmi malého elektroodpadu, pre ktoré je zberná nádoba určená,
d)
viditeľné označenie každého otvoru zbernej nádoby informačným štítkom s údajom o tom, pre akú kategóriu veľmi malého elektroodpadu je otvor prednostne určený, ak zberná nádoba má viacero otvorov na vhadzovanie elektroodpadu,
e)
prostredníctvom kontaktu uvedeného v odseku 1 písm. c), ak ide o poškodenie zbernej nádoby, bezodkladné
1.
spísanie protokolu a informovanie prevádzkovateľa zberného miesta elektroodpadu o tejto skutočnosti,
2.
uzamknutie zbernej nádoby a viditeľné označenie miesta umiestnenia zbernej nádoby oznamom o dočasnom zastavení vykonávania zberu na danom zbernom mieste elektroodpadu.
§ 10
Požiadavky na oddelený zber a zhromažďovanie elektroodpadu
(1)
Oddelený zber elektroodpadu a jeho zhromažďovanie sa musí uskutočňovať v členení na tieto zberové skupiny:
a)
elektroodpad z chladiarenských, mraziarenských a klimatizačných zariadení – kategória 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17, 1.18, 1.19 prílohy č. 7 a kategória 1.1 a 1.2 prílohy č. 8,
b)
elektroodpad z ostatných veľkých elektrozariadení – kategória 1.5 – 1.16, 1.19 prílohy č. 7 a kategória 1.3, 8.1 – 8.10, 9.1 a 10.1 – 10.5 prílohy č. 8,
c)
elektroodpad z ostatných malých elektrozariadení – kategória 2.1 – 2.13.2, 3.1 – 3.4, 3.6 – 3.26, 4.1, 4.3 – 4.9, 6.1 – 6.9, 7.1 – 7.7, 8.1 – 8.6.2, 9.1 – 9.4 prílohy č. 7, kategória 3.2 prílohy č. 8,
d)
elektroodpad zo zobrazovacích zariadení s obsahom CRT, LED alebo LCD - kategória 3.5, 4.2 prílohy č. 7, kategória 3.1 prílohy č. 8,
e)
elektroodpad z osvetľovacích zariadení – kategória 5.1 – 5.3 prílohy č. 7,
f)
elektroodpad z fotovoltaických panelov – kategória 4.1 prílohy č. 8.
(2)
Miesto určené na zhromažďovanie elektroodpadu musí byť
a)
oplotené a zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb a poškodeniu alebo odcudzeniu zhromažďovaných elektroodpadov,
b)
umiestnené na vhodnom mieste s nepriepustnou podlahou,
c)
umiestnené mimo inundačných území a ochranných pásiem vodárenských zdrojov,
d)
vybavené váhou na váženie elektroodpadov na príjme do zariadenia a výstupe zo zariadenia, zariadeniami na zachytávanie znečisťujúcich látok a zariadeniami na zachytávanie unikajúcich kvapalín a odmasťovacími prostriedkami,
e)
zabezpečené proti vplyvu atmosférických zrážok na zhromažďované elektroodpady, a to vo forme špeciálneho kontajnera alebo formou jeho umiestnenia v zastrešenej budove v závislosti od povahy a veľkosti skladovaných elektroodpadov,
f)
ak ide o použitie veľkoobjemových zberných kontajnerov spĺňajúcich podmienky ochrany elektroodpadu uvedených v písmenách a) až c), musia byť certifikované príslušným certifikačným úradom,
g)
zabezpečujúce ochranu zhromažďovaných fotovoltaických panelov pred ich poškodením alebo vystavením priamemu slnečnému svetlu.
§ 11
Označovanie elektrozariadenia uvádzaného na trh
(1)
Elektrozariadenie uvádzané na trh sa na účely spätného zberu a oddeleného zberu elektroodpadu označuje grafickými symbolmi, ktorých vzory sú uvedené v prílohe č. 9 a riadia sa technickými normami.5)
(2)
Grafické symboly sa musia vyznačiť na elektrozariadení viditeľne, čitateľne a nezmazateľne; ak je to potrebné kvôli veľkosti alebo funkcii výrobku, symbol sa vytlačí na obaly, návod na použitie a na záručný list EEZ.
§ 12
Technické požiadavky na spracovanie elektroodpadov [k § 105 ods. 3 písm. k) zákona]
(1)
Zariadenie na spracovanie elektroodpadu musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
priestory pre spracovanie a skladovanie elektroodpadov musia byť zabezpečené tak, aby sa zabránilo prístupu neoprávnených osôb a poškodeniu alebo odcudzeniu elektroodpadov, odobraných komponentov a výstupných frakcií,
b)
skladovanie elektroodpadov pred ich spracovaním sa musí vykonávať v samostatných priestoroch, v ktorých je zabezpečené oddelené skladovanie elektroodpadov v členení na tieto skupiny:
1.
elektroodpad z chladiarenských, mraziarenských a klimatizačných zariadení – kategória 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17, 1.18, 1.19 prílohy č. 7 a kategória 1.1 a 1.2 prílohy č. 8,
2.
elektroodpad z ostatných veľkých elektrozariadení – kategória 1.5 – 1.16, 1.19 prílohy č. 7 a kategória 1.3, 8.1 – 8.10, 9.1 a 10.1 – 10.5 prílohy č. 8,
3.
elektroodpad z ostatných malých elektrozariadení – kategória 2.1 – 2.13.2, 3.1 – 3.4, 3.6 – 3.26, 4.1, 4.3 – 4.9, 6.1 – 6.9, 7.1 – 7.7, 8.1 – 8.6.2, 9.1 – 9.4 prílohy č .7, kategória 3.2 prílohy č. 8,
4.
elektroodpad zo zobrazovacích zariadení s obsahom CRT, LED alebo LCD – kategória 3.5, 4.2 prílohy č. 7, kategória 3.1 prílohy č. 8,
5.
elektroodpad z osvetľovacích zariadení – kategória 5.1 – 5.3 prílohy č. 7,
6.
elektroodpad z fotovoltaických panelov – kategória 4.1 prílohy č. 8,
c)
príslušný skladovací priestor musí byť viditeľne a čitateľne označený názvom príslušnej skupiny skladovaných elektroodpadov podľa písmena b),
d)
zariadenie musí mať váhu na váženie elektroodpadov na príjme do zariadenia a výstupe zo zariadenia, vhodné skladovacie priestory na uskladnenie demontovaných náhradných dielov a výstupných frakcií, ktoré sú viditeľne a čitateľne označené názvom výstupnej frakcie a katalógovým číslom vzniknutého odpadu,
e)
zariadenie musí mať vhodné skladovacie priestory a nádoby na skladovanie batérií, kondenzátorov obsahujúcich polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly a súčiastok obsahujúcich nebezpečné látky, akými sú rádioaktívne látky,
f)
priestory, v ktorých sa bude vykonávať činnosť spracovania elektroodpadov, musia byť vhodné z hľadiska ich infraštruktúry pre túto činnosť a posúdenia dosiahnuteľnosti plánovanej kapacity spracovania elektroodpadov s ohľadom na personálne, technologické a priestorové vybavenie danej prevádzky s posúdením rizík v procese riadenia prevádzky a identifikácie rizík; splnenie tejto požiadavky musí byť potvrdené spracovateľom odborného posudku podľa osobitného predpisu,6)
g)
pri strojovom spracovaní elektroodpadov musia byť zabezpečené priestorové požiadavky dodávateľa technologických zariadení; splnenie tejto požiadavky musí byť potvrdené dodávateľom technologického zariadenia,
h)
technológia zariadenia musí byť prevádzkovo odskúšaná,
i)
každá nová technológia zariadenia musí zabezpečiť rovnakú alebo lepšiu ochranu životného prostredia ako technológia v Slovenskej republike už zavedená,
j)
pred samotným spracovaním elektroodpadu musí byť zabezpečené odváženie hmotnosti elektroodpadu, ktorý vstupuje do procesu spracovania a zdokumentovanie hmotnosti tohto elektroodpadu; uvedené sa vzťahuje aj na výstupné frakcie z procesu spracovania,
k)
triedenie, skladovanie, príprava elektroodpadu pred jeho spracovaním a spracovanie elektroodpadu musia byť vykonávané zamestnancami za použitia ochranných prostriedkov a dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu a poškodeniu zdravia,
l)
látky poškodzujúce ozónovú vrstvu a látky znečisťujúce ovzdušie sa musia pri spracovaní elektroodpadu s obsahom kontrolovaných látok spracovať v súlade so slovenskou technickou normou,7)
m)
zo svietidiel musia byť ručne vybraté svetelné zdroje a následne uložené do samostatných zberných nádob,
n)
musí byť preukázateľne zabezpečené zhodnotenie prijatého elektroodpadu až po dosiahnutie stavu konca odpadu, recykláciu, prípravy na opätovné použitie alebo zneškodnenie elektroodpadu a odpadov vzniknutých po spracovaní elektroodpadu.
(2)
Nakladanie s elektroodpadom podľa odseku 1 písm. n) nemusí byť zabezpečené priamo v zariadení na spracovanie elektroodpadu, ak je zmluvne zabezpečené zhodnotenie, recyklácia alebo príprava na opätovné použitie až po dosiahnutie stavu konca odpadu alebo zneškodnenie elektroodpadu a odpadov vzniknutých po spracovaní elektroodpadu v inom zariadení na spracovanie elektroodpadu alebo zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu.
(3)
Proces nakladania s elektroodpadom v zariadení na spracovanie elektroodpadu z chladiarenských, mraziarenských a klimatizačných zariadení s obsahom kontrolovaných látok musí spĺňať požiadavky uvedené v odseku 1 okrem písmena m). Zariadenie musí mať k dispozícii technológiu na odstránenie a zachytenie plynov z chladiaceho okruhu a pre elektroodpad z chladiarenských a mraziarenských elektrozariadení musí mať zariadenie k dispozícií aj technológiu na zachytenie plynov z izolácie. Zachytené plyny sa musia spracovať v súlade s osobitnými technickými podmienkami. Pri triedení tohto elektroodpadu a pri skladovaní pred jeho spracovaním musí byť zabránené poškodeniu systému tepelnej výmeny.
(4)
Proces nakladania s elektroodpadom v zariadení na spracovanie elektroodpadu zo zobrazovacích zariadení s katódovými trubicami musí spĺňať požiadavky uvedené v odseku 1 okrem písmena m). Zariadenie musí mať samostatný priestor vyhradený na demontáž vybavený špeciálnym zariadením a systém oddelenia a zachytávania fluorescenčnej vrstvy.
(5)
Proces nakladania s elektroodpadom v zariadení na spracovanie elektroodpadu z osvetľovacích zariadení s obsahom ortuti musí spĺňať požiadavky uvedené v odseku 1. Zariadenie musí mať k dispozícii technológiu na zachytávanie látok s obsahom ortuti.
(6)
Pri procese nakladania s elektroodpadom v zariadení na spracovanie elektroodpadu z fotovoltaických panelov musí byť pri ich triedení a skladovaní zabezpečená ochrana pred ich rozbitím a vystavením slnečnému žiareniu, ktoré môže spôsobiť nekontrolovateľné vygenerovanie nebezpečného prúdu a napätia.
(7)
Proces nakladania s elektroodpadom v zariadení na spracovanie LCD zobrazovacích zariadení musí zahŕňať spôsob ich demontáže a spracovania nadväzujúci na odstránenie podsvietenia, ktoré obsahuje nebezpečné látky a ich následné zhodnotenie; splnenie tejto požiadavky musí byť potvrdené spracovateľom odborného posudku podľa osobitného predpisu.6)
(8)
Proces nakladania s elektroodpadom v zariadení na spracovanie elektroodpadov obsahujúcich pevné pamäte, ktoré môžu obsahovať dôverné a osobné údaje, musí preukázateľným spôsobom zabezpečovať odstránenie týchto údajov, a to
a)
pomletím alebo rozdrvením pevnej pamäte alebo
b)
trvalým odstránením údajov pomocou ich bezpečného vymazania bez toho, aby došlo k ich zneužitiu v procese spracovania od vstupu do spracovateľského zariadenia až po ich výstup zo spracovateľského zariadenia.
(9)
Z elektroodpadu musia byť v proces spracovania prednostne odobrané tieto látky a súčiastky:
a)
kondenzátory obsahujúce polychlórované bifenyly,
b)
súčiastky obsahujúce ortuť, napríklad spínače, lampy na podsvietenie,
c)
batérie a akumulátory,
d)
dosky s plošnými spojmi mobilných telefónov a iných elektrozariadení, ak je povrch dosky väčší ako 10 cm2,
e)
tonerové kazety pre kvapalné a pastovité náplne, ako aj farebné tonery,
f)
plasty obsahujúce brómované samozhášavé prísady,
g)
súčiastky azbestové alebo obsahujúce azbest,
h)
katódové trubice,
i)
chlórfluorované uhľovodíky (CFC), hydrochlórfluorované uhľovodíky (HCFC), hydrofluorované uhľovodíky (HFC) alebo uhľovodíky (HC),
j)
plynové výbojky,
k)
obrazovky s tekutými kryštálmi (podľa potreby spolu s ich krytmi) s plochou väčšou ako 100 cm2 a ostatné obrazovky podsvietené plynovými výbojkami,
n)
vonkajšie elektrické káble,
o)
súčiastky obsahujúce ohňovzdorné keramické vlákna,
n)
súčiastky obsahujúce rádioaktívne látky okrem súčiastok, ktoré sú pod hraničnými hodnotami,8)
o)
elektrolytické kondenzátory obsahujúce problémové látky (výška väčšia ako 25 mm, priemer väčší ako 25 mm alebo proporcionálne podobný objem).
(10)
Odseky 2 až 9 sa vzťahujú aj na mobilné zariadenia na spracovanie elektroodpadu.
§ 13
Požiadavky na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu
(1)
Príprave na opätovné použitie elektroodpadu predchádza oddelenie elektrozariadenia, ktoré sa stalo elektroodpadom, alebo jeho častí, ktoré sú vhodné na opätovné použitie elektrozariadenia, ktoré sa stalo elektroodpadom od ostatného elektroodpadu. Takéto oddeľovanie sa podľa § 39 ods. 4 písm. c) zákona uskutoční po predbežnom výbere elektroodpadu vhodného na opätovné použitie z hľadiska možnosti splnenia predpokladov opätovného použitia podľa tohto paragrafu a § 14, ktorý sa vykonáva formou vizuálnej kontroly už na zbernom mieste elektroodpadu alebo na mieste spätného zberu elektroodpadu.
(2)
Elektrozariadenie, ktoré sa stalo elektroodpadom, sa považuje za elektroodpad, ktorý nie je vhodný na opätovné použitie, ak boli jeho vizuálnou kontrolou zistené tieto nedostatky:
a)
nekompletný kryt (napríklad chýbajúce dvierka),
b)
chýbajúce súčiastky podmieňujúce funkčnosť elektrozariadenia (napríklad v chladničke nie je kompresor),
c)
nevyhovujúci celkový stav (napríklad konštrukčné vady, poškodené alebo chýbajúce základné časti elektrozariadenia, ktoré môžu spôsobiť jeho nefunkčnosť) alebo
d)
jeho súčasťou je CRT obrazovka.
(3)
Príprava na opätovné použitie elektroodpadu musí byť vykonaná z úkonov vykonávaných na elektrozariadení, ktoré sa stalo elektroodpadom, alebo jeho časti v tomto poradí:
a)
skúška elektrickej bezpečnosti,
b)
test funkčnosti,
c)
test energetickej spotreby,
d)
oprava,
e)
odstránenie osobných údajov, ak sú v elektrozariadení, ktoré sa stalo elektroodpadom uložené.
(4)
Skúška elektrickej bezpečnosti musí pozostávať minimálne z merania izolácie, uzemnenia a skratovej skúšky.
(5)
Účelom testu funkčnosti je preukázať zachovanie všetkých pôvodných funkcií elektrozariadenia, ktoré sa stalo elektroodpadom, a tým jeho plnú funkčnosť výsledkami testu v súlade so špecifickými kritériami pre výkon testu funkčnosti podľa prílohy č. 11.
(6)
Test energetickej spotreby pozostáva z kontroly označenia elektrozariadenia, ktoré sa stalo elektroodpadom, energetickým štítkom v súlade s kritériami opätovného použitia elektrozariadenia. Ak kontrolované elektrozariadenie, ktoré sa stalo elektroodpadom, nie je v súlade s týmito kritériami, považuje sa za elektroodpad, ktorý nie je vhodný na opätovné použitie.
(7)
Vykonanie opravy elektrozariadenia, ktoré sa stalo elektroodpadom, je potrebné zvážiť s ohľadom na výsledky skúšky elektrickej bezpečnosti a testu funkčnosti. Ak tieto výsledky spochybňujú možnosť pozitívneho výsledku a ekonomickú efektivitu opravy elektrozariadenia, oprava takého elektrozariadenia sa nevykoná a skúšané elektrozariadenie sa považuje za elektroodpad, ktorý nie je vhodný na opätovné použitie.
(8)
Ak sa v súlade s odsekom 7 rozhodlo o vykonaní opravy elektrozariadenia, ktoré sa stalo elektroodpadom, na opravu sa použijú originálne diely alebo náhradné diely, ktoré schválil výrobca, ak je to možné. Oprava sa musí uskutočniť v súlade so zdokumentovaným postupom opravy a s príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na proces opravy tohto elektrozariadenia.
(9)
Úkony vykonávané podľa odseku 3 postupmi podľa odsekov 4 až 8 musia byť písomne zdokumentované.
(10)
Ak sú v elektrozariadení, ktoré sa stalo elektroodpadom, uložené osobné údaje, ich odstránenie sa musí uskutočniť použitím certifikovaného softvéru.
(11)
Ak sa elektrozariadenie, ktoré sa stalo elektroodpadom, považuje za elektroodpad, ktorý nie je vhodný na opätovné použitie, po zistení tejto skutočnosti sa zabezpečí postup podľa § 39 ods. 4 písm. a) zákona.
(12)
Prevádzkovateľ zariadenia na výkon prípravy na opätovné použitie elektroodpadu zodpovedá podľa § 40 ods. 2 písm. b) zákona vo vzťahu k elektrozariadeniu, ktoré prešlo prípravou na opätovné použitie elektroodpadu podľa odsekov 3 až 10 a je ním opätovne uvádzané na trh, za
a)
jeho súlad s kritériami opätovného použitia elektrozariadenia (§ 14),
b)
odstránenie pôvodných údajov o zodpovednosti pôvodného výrobcu elektrozariadenia v zmysle písmena c) vrátane údajov v jeho sprievodnej dokumentácii,
c)
jeho súlad s platnými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sa vzťahujú na jeho uvádzanie na trh,
d)
poskytnutie záruky v súlade s osobitným predpisom9) v trvaní minimálne jedného roka od jeho uvedenia na trh.
§ 13a
Požiadavky pri cezhraničnej preprave použitých elektrických a elektronických zariadení
[k § 88 ods. 2 a 3 zákona]
(1)
Prípady, keď sú použité elektrické a elektronické zariadenia (ďalej len „použité elektrozariadenie“) považované za odpad, sú uvedené v prílohe č. 16a.
(2)
S cieľom odlíšiť použité elektrozariadenie od elektroodpadu pri cezhraničnej preprave sú dokladmi, ktoré preukazujú pre každý jeden kus použitého zariadenia, že ide o použité elektrozariadenie, a nie o elektroodpad:
a)
sprievodné doklady
1.
kópia faktúry,
2.
kópia zmluvy o predaji alebo o inom prevode vlastníctva použitého elektrozariadenia, v ktorej sa uvádza, že použité elektrozariadenie je určené na priame opätovné použitie a je plne funkčné,
b)
protokol o skúške funkčnosti, ktorá bola vykonaná v súlade s odsekmi 3 a 4, a
c)
doklad o obsahu nebezpečných látok v použitom elektrozariadení.
(3)
Pri každom použitom elektrozariadení sa testuje funkčnosť a hodnotí sa prítomnosť nebezpečných látok prostredníctvom skúšky funkčnosti. Skúškou funkčnosti sa overí funkčnosť hlavných funkcií použitého elektrozariadenia.
(4)
Držiteľ použitého elektrozariadenia, ktoré je predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy z územia Slovenskej republiky, preukazuje funkčnosť použitého elektrozariadenia postupom podľa kritérií uvedených v prílohe č. 11.
(5)
Ak je použité elektrozariadenie prepravované zo štátu mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru a skúška funkčnosti nebola vykonaná podľa odsekov 3 a 4, musí dokumentácia obsahovať protokol o skúške funkčnosti vykonanej za porovnateľných podmienok.
(6)
Doklad podľa odseku 2 písm. b) a c), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16b vrátane príloh, musí byť umiestnený bezpečne, ale nie natrvalo, buď na použitom elektrozariadení, ak nie je zabalené, alebo na obale tak, aby sa dal prečítať aj bez odbalenia zariadenia. Doklady uvedené v odseku 2 písm. a) a v odsekoch 7 a 8 musia byť k dispozícii počas celej doby prepravy.
(7)
Držiteľ použitého elektrozariadenia, ktoré je predmetom plánovanej alebo uskutočnenej cezhraničnej prepravy s cieľom vykonať opravu v záruke, modernizáciu, opravu alebo analýzu základnej príčiny, zabezpečí, aby cezhraničná preprava použitého elektrozariadenia bola sprevádzaná záznamom uvedeným v prílohe č. 16c.
(8)
Okrem dokumentácie požadovanej v odsekoch 2 a 7 každý náklad použitých elektrozariadení sprevádza príslušný prepravný doklad podľa osobitného predpisu.9a)
(9)
Držiteľ použitého elektrozariadenia, ktoré je predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy, uchováva dokumenty podľa odsekov 2, 7 a 8 v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe tri roky odo dňa začatia prepravy.
§ 14
Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia
(1)
Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia sú kritériá, ktoré musí elektrozariadenie, ktoré sa stalo elektroodpadom a ktoré prešlo prípravou na opätovné použitie, spĺňať, aby mohlo byť ako výrobok uvedené na trh na účely jeho opätovného použitia podľa § 3 ods. 12 zákona alebo prepravované cez štátnu hranicu. Ak takéto elektrozariadenie nespĺňa uvedené kritériá, považuje sa za elektroodpad, ktorý nie je vhodný na opätovné použitie a na ďalšie nakladanie s ním sa vzťahuje postup podľa § 39 ods. 4 písm. a) zákona.
(2)
Všeobecné kritériá opätovného použitia elektrozariadenia vzťahujúce sa na všetky kategórie elektrozariadení podľa odseku 1 sú tieto:
a)
elektrozariadenie je plne funkčné,
b)
elektrozariadenie je elektricky bezpečné,
c)
kryt elektrozariadenia je neporušený,
d)
elektrozariadenie obsahuje všetky dôležité súčiastky, ak sú v dobrom stave,
e)
izolácia elektrozariadenia je kompletná a neporušená,
f)
na výhrevných telesách elektrozariadenia sa nenachádza vodný kameň,
g)
kovové časti elektrozariadenia nevykazujú žiadnu alebo skoro žiadnu hrdzu,
h)
časti elektrozariadenia nevykazujú žiadne alebo skoro žiadne vzhľadové nedostatky.
(3)
Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia súvisiace so životným prostredím sú tieto:
a)
elektrozariadenie podľa odseku 1 neobsahuje látky, ktoré predstavujú riziko pre životné prostredie, ako sú napríklad polychlórované bifenyly (PCB), polybrómované bifenyly (PBB), polybrómované difenylétery (PBDE), olovo, ortuť, kadmium, šesťmocný chróm a azbest,
b)
elektrozariadenie podľa odseku 1 neobsahuje chlórfluorované uhľovodíky (CFC) ani hydrochlórfluorované uhľovodíky (HCFC),
c)
elektrozariadenie podľa odseku 1 neobsahuje CRT obrazovku.
(4)
Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia vzťahujúce sa na energetický štítok sú tieto:
a)
ak ide o chladničky, mrazničky, práčky a umývačky riadu, musí energetický štítok uvádzať triedu energetickej účinnosti B,
b)
ak ide o mobilné klimatizačné jednotky a bubnové sušičky, musí energetický štítok uvádzať triedu energetickej účinnosti C.
(5)
Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia, ktoré musia spĺňať jednotlivé druhy elektrozariadení podľa odseku 1, sú uvedené v prílohe č. 12.
(6)
Kritériá garantujúce opätovné použitie elektrozariadenia sú:
a)
pre elektrozariadenie podľa odseku 1 existuje stály trh,
b)
elektrozariadenie podľa odseku 1 je dostatočne zabezpečené a chránené pred poškodením počas prepravy.
Batérie a akumulátory a nakladanie s použitými batériami a akumulátormi
§ 15
Označovanie batérií, akumulátorov a sady batérií [k § 45 ods. 1 písm. a) zákona]
(1)
Všetky batérie, akumulátory a sady batérií musia byť vhodne označené značkou zobrazenou v prílohe č. 10.
(2)
Batérie, akumulátory a gombíkové články s obsahom ortuti vyšším ako 0,0005 %, kadmia vyšším ako 0,002 % alebo olova vyšším ako 0,004 % sa označujú chemickou značkou daného kovu: Hg, Cd alebo Pb. Značka uvádzajúca obsah ťažkých kovov sa uvádza pod značkou uvedenou v prílohe č. 10 a je veľká aspoň ako štvrtina veľkosti tejto značky.
(3)
Značka zobrazená v prílohe č. 10 pokryje aspoň 3 % najväčšej strany batérie, akumulátora alebo sady batérií, maximálna veľkosť je 5 × 5 cm. Ak ide o valcové články, značka zapĺňa aspoň 1,5 % povrchovej plochy batérie alebo akumulátora a má veľkosť najviac 5 × 5 cm.
(4)
Ak je veľkosť batérie, akumulátora alebo sady batérií taká, že značka by bola menšia ako 0,5 × 0,5 cm, batériu, akumulátor alebo sadu batérií nie je potrebné označiť, na obal sa vytlačí značka s veľkosťou aspoň 1 × 1 cm.
(5)
Značka sa vytlačí zreteľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom.
§ 16
Technické požiadavky na zber, spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov
(1)
Zariadenie na zber, spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
pri zbere a skladovaní použitých batérií a akumulátorov musí byť zabezpečená manipulácia tak, aby nedošlo k ich poškodeniu; priestory pre skladovanie, spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov musia byť zabezpečené tak, aby sa zabránilo prístupu neoprávnených osôb a poškodeniu alebo odcudzeniu odpadov, odobraných komponentov a výstupných frakcií,
b)
priestory pre skladovanie, spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov musia byť umiestnené mimo inundačných území a ochranných pásiem vodárenských zdrojov,
c)
skladovanie použitých batérií a akumulátorov pred ich spracovaním sa musí vykonávať v samostatných priestoroch, v ktorých je zabezpečené oddelené skladovanie použitých batérií a akumulátorov v členení na tieto zberové skupiny:
1.
prenosné batérie a akumulátory,
2.
automobilové a priemyselné olovené batérie a akumulátory,
3.
automobilové a priemyselné batérie a akumulátory, iné ako uvedené v druhom bode,
d)
príslušný skladovací priestor musí byť viditeľne a čitateľne označený názvom príslušnej skupiny skladovaných použitých batérií a akumulátorov podľa písmena c) a jednotlivé priestory musia byť fyzicky oddelené tak, aby nedošlo k samovoľnému zmiešavaniu jednotlivých druhov použitých batérií a akumulátorov,
e)
zariadenie musí mať vhodné skladovacie priestory na uskladnenie demontovaných náhradných dielov a výstupných frakcií, ktoré sú viditeľne a čitateľne označené názvom výstupnej frakcie a katalógovým číslom vzniknutého odpadu,
f)
priestory, v ktorých sa vykonáva činnosť spracovania alebo recyklácie použitých batérií a akumulátorov musia byť vybudované tak, aby boli vhodné pre činnosti vykonávané na mieste, pokiaľ ide o veľkosť, inštalované technológie a charakteristiky činností; vhodnosť lokality musí byť posúdená v procese riadenia rizík pre všetky úlohy vykonávané na mieste a musí obsahovať identifikáciu nebezpečenstva, hodnotenie rizika a prípadné odstránenie alebo zníženie rizika a dokumentáciu procesu,
g)
pri strojovom spracovaní použitých batérií a akumulátorov musia byť zabezpečené priestorové požiadavky dodávateľa technologických zariadení; splnenie tejto požiadavky musí byť potvrdené spracovateľom odborného posudku,
h)
technológia zariadenia musí byť prevádzkovo odskúšaná,
i)
každá technológia zariadenia musí zabezpečiť rovnakú alebo lepšiu ochranu životného prostredia ako technológia v Slovenskej republike už zavedená.
(2)
Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
spracovanie musí zahŕňať aspoň odstránenie všetkých kvapalín a kyselín,
b)
spracovanie a akékoľvek uskladnenie vrátane dočasného uskladnenia v zariadeniach na spracovanie sa musí uskutočňovať na miestach s nepriepustným povrchom a vhodným pokrytím odolným voči poveternostným vplyvom alebo vo vhodných kontajneroch,
c)
pred samotným spracovaním použitých batérií a akumulátorov musí byť zabezpečené odváženie hmotnosti použitých batérií a akumulátorov, ktoré vstupujú do procesu spracovania, a zdokumentovanie hmotnosti tohto množstva použitých batérií a akumulátorov; uvedené sa vzťahuje aj na výstupné frakcie z procesu spracovania,
d)
triedenie, skladovanie, príprava použitých batérií a akumulátorov pred ich spracovaním a spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov musia byť vykonávané zamestnancami za použitia ochranných prostriedkov a dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu a poškodeniu zdravia,
e)
musí sa preukázateľne zabezpečovať zhodnotenie použitých batérií a akumulátorov, recyklácia alebo príprava na opätovné použitie až po dosiahnutie stavu konca odpadu, alebo zneškodnenie nerecyklovateľných odpadov vzniknutých po spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov.
(3)
Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi podľa odseku 2 písm. e) nemusí byť zabezpečené priamo v zariadení na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, ak je zmluvne zabezpečené zhodnotenie, recyklácia alebo príprava na opätovné použitie až po dosiahnutie stavu konca odpadu alebo zneškodnenie nerecyklovateľných výstupných frakcií vzniknutých po spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov v inom zariadení, ktorého prevádzkovateľ je oprávnený na výkon uvedenej činnosti.
(4)
Proces nakladania s použitými automobilovými a priemyselnými batériami a akumulátormi v zariadení na spracovanie a recykláciu týchto odpadov musí okrem požiadaviek uvedených v odseku 1 spĺňať tieto požiadavky:
a)
zabezpečiť minimálne odstránenie elektrolytu z použitej batérie a akumulátora a jeho uskladnenie v nepriepustnej nádrži, kde takto skladovaný elektrolyt nemôže poškodiť životné prostredie alebo zdravie obyvateľstva a obsluhujúceho personálu,
b)
zabezpečiť vysušenie ostatných častí tak, aby neobsahovali viac ako 2 % nečistôt z elektrolytu.
(5)
Proces nakladania s použitými prenosnými batériami a akumulátormi v zariadení na spracovanie a recykláciu týchto odpadov musí okrem požiadaviek uvedených v odseku 1 spĺňať požiadavku zabezpečiť roztriedenie použitých prenosných batérií a akumulátorov podľa chemizmu technológiou, ktorá zodpovedá podmienkam najlepších dostupných techník. Pre takto roztriedené použité prenosné batérie a akumulátory musí byť následne zabezpečená ich recyklácia.
(6)
Splnenie požiadaviek uvedených v odsekoch 1 až 5 musí žiadateľ preukázať pred udelením autorizácie na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov; ak ide o podmienku uvedenú v odseku 3, jej splnenie sa preukazuje predložením
a)
kópie zmluvy s príslušným zariadením, ktorého prevádzkovateľ je oprávnený na výkon činnosti uvedenej v odsekoch 4 a 5,
b)
kópie príslušného súhlasu udeleného zmluvnému zariadeniu, pokiaľ nie je zariadením umiestneným mimo územia Slovenskej republiky.
(7)
Odseky 2 až 6 sa vzťahujú aj na mobilné zariadenia na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov.
§ 17
Recyklačná efektivita [k § 51 písm. i) a j) zákona]
(1)
Proces recyklácie použitých batérií a akumulátorov musí dosahovať minimálnu recyklačnú efektivitu:
a)
recykláciu 65 priemerných hmotnostných percent olovených batérií a akumulátorov vrátane recyklácie oloveného obsahu v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov,
b)
recykláciu 75 priemerných hmotnostných percent niklovo-kadmiových batérií a akumulátorov vrátane recyklácie obsahu kadmia v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov a
c)
recykláciu 50 priemerných hmotnostných percent ostatných použitých batérií a akumulátorov.
(2)
Ak sa proces recyklácie10) použitých batérií a akumulátorov vykonáva prostredníctvom viacerých zariadení bez ohľadu na územie štátu, v ktorom sa tieto zariadenia nachádzajú, spracovateľ použitých batérií a akumulátorov si na účely jej výpočtu a následného oznámenia zabezpečí potrebné informácie od všetkých takýchto prevádzkovateľov zariadení.
Obaly a odpady z obalov
§ 18
Výška zálohu za zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje je
a)
0, 13 eura za jeden obal pre opakovane použiteľné obaly na nápoje do objemu 2 000 ml vrátane okrem obalov uvedených v písmene b),
b)
0, 27 eura za jeden obal pre sklenené opakovane použiteľné obaly na pivo s iným ako korunkovým uzáverom,
c)
40 eur pre opakovane použiteľné obaly na nápoje neuvedené v písmenách a) a b).
§ 19
Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov sú uvedené v prílohe č. 13.
§ 20
(1)
Grafické značky na označovanie materiálového zloženia obalov sú uvedené v prílohe č. 14.
(2)
Grafickú značku je možné uviesť v označení priamo na obale, na etikete alebo dokumente, ktorý sprevádza výrobok.
(3)
Označenie sa umiestňuje na takom mieste na obale, ktoré sa otváraním obalu alebo bežnou manipuláciou s obalom nepoškodí alebo neodstráni. Viacnásobné použitie označenia obalu je prípustné.
(4)
Zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje sa označujú textom „Zálohovaný obal“.
(5)
Veľkosť značky a označenie obalu textom „Zálohovaný obal“ sú vyhotovené tak, aby boli ľahko čitateľné.
§ 21
(1)
Doklady o materiálovom toku obsahujú
a)
obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov alebo obchodné meno alebo názov a adresu sídla organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, ak plnenie miery zhodnotenia a recyklácie pre týchto výrobcov zabezpečuje organizácia zodpovednosti výrobcov,
b)
názov, množstvo a katalógové číslo odpadov,
c)
miesto pôvodu odpadov,
d)
názov a sídlo prvého zariadenia na zhodnocovanie alebo recykláciu odpadov činnosťami R1 až R11 alebo prvého iného zariadenia na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkami zhodnotenia odpadov niektorou z činností R1 až R11, do ktorého bol odpad dodaný,
e)
názov, číslo, charakteristiku a čas platnosti oprávnenia, na základe ktorého sa zhodnocovanie alebo recyklácia uskutočňuje; názov a adresu orgánu, ktorý oprávnenie vydal,
f)
ak sa zhodnocovanie alebo recyklácia odpadov uskutočňuje v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov mimo územia Slovenskej republiky, názov osoby zodpovednej za cezhraničný pohyb odpadov a množstvá ním dodaných odpadov z územia Slovenskej republiky do prvého zariadenia na zhodnocovanie alebo recykláciu odpadov,
g)
časové obdobie, na ktoré sa doklad o materiálovom toku vzťahuje, po dodanie do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
h)
podpis zodpovedného zamestnanca osoby, ktorá prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov.
(2)
Doklady podľa odseku 1 možno na účely preukázania materiálového toku použiť, iba ak možno preukázať skutočnosti, ktoré sa ním potvrdzujú. Preukázanie skutočností podľa odseku 1 zabezpečuje výrobca obalov a neobalových výrobkov alebo organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly dokladmi pochádzajúcimi od prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prvého zariadenia na zber odpadov. Pri zhodnotení odpadu mimo územia Slovenskej republiky preukázanie skutočnosti podľa odseku 1 zabezpečuje výrobca obalov a neobalových výrobkov alebo organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly dokladmi pochádzajúcimi od prvého zariadenia na zber odpadov a osoby zodpovednej za cezhraničný pohyb, ktorá dodala odpad do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
(3)
Oprávnenia podľa odseku 1 písm. f) preukazujúce rovnocennosť s podmienkami ustanovenými v právnych aktoch Európskej únie musia byť na účely preukázania plnenia miery zhodnotenia a recyklácie mimo územia Slovenskej republiky priložené v štátnom jazyku11) alebo s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.
Nakladanie so starými vozidlami
§ 22
(1)
Umiestnenie a rozloha spracovateľského zariadenia a jeho jednotlivých častí musia bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú,12) zodpovedať počtu a kategórii spracúvaných starých vozidiel a použitej technológii.
(2)
Na spracovanie starých vozidiel sa používajú zariadenia a technológie, ktoré zabezpečujú ochranu životného prostredia zamedzením znečisťovania životného prostredia alebo poškodzovania životného prostredia a minimalizáciou vzniku nevyužiteľných odpadov z hľadiska ich množstva a nebezpečnosti.
(3)
V spracovateľskom zariadení musia byť okrem prevádzkovej časti zriadené viditeľne označené oddelené priestory na
a)
skladovanie prevzatých starých vozidiel pred ich spracovaním (ďalej len „sklad starých vozidiel“),
b)
vysušovanie vozidiel,
c)
demontáž vysušených vozidiel,
d)
skladovanie opätovne využiteľných demontovaných častí starých vozidiel (ďalej len „sklad náhradných dielcov“),
e)
skladovanie demontovaných častí starých vozidiel vhodných na iné využitie, najmä na recykláciu alebo ako druhotné suroviny,
f)
spracúvanie, najmä rozrezávanie, strihanie alebo paketovanie karosérií starých vozidiel,
g)
skladovanie prevádzkových kvapalín,
h)
skladovanie nezhodnotiteľných odpadov zo starých vozidiel pred ich zneškodnením,
i)
skladovanie demontovaných pneumatík,
j)
skladovanie autobatérií a iných batérií.
(4)
Spracovateľské zariadenie vrátane skladu starých vozidiel musí mať na účely čistenia odpadových vôd zariadenia na zachytávanie znečisťujúcich látok13) a zariadenia na zachytávanie unikajúcich kvapalín.
(5)
V spracovateľskom zariadení musí byť umiestnená váha na zisťovanie hmotnosti starých vozidiel prijatých na spracovanie a váha na zisťovanie hmotnosti jednotlivých častí starých vozidiel.
(6)
Priestor na vysušovanie vozidiel je miesto, na ktorom sa odoberajú oleje, mazadlá, pohonné látky, chladiace zmesi motora, brzdové kvapaliny, kvapaliny z ostrekovača okien a svetiel, kvapaliny z klimatizačných zariadení a ďalšie kvapaliny, ktoré sa vo vozidle nachádzajú, autobatérie a iné batérie (ďalej len „autobatérie“), náplne bezpečnostných nafukovacích vankúšov a zariadenia samonavíjacích bezpečnostných pásov.
(7)
Spracovateľské zariadenie musí byť zabezpečené proti vstupu cudzích osôb a umiestnené v uzavretom priestore alebo oplotené dostatočne pevným plotom.
(8)
Sklady podľa odseku 3 písm. a) a časti skladov podľa písmen d) a e), ktoré sú určené na skladovanie náhradných dielcov alebo druhotných surovín znečistených prevádzkovými kvapalinami, musia mať zabezpečené účinné zachytávanie a čistenie alebo zneškodňovanie zachytených kvapalín.
(9)
Plocha skladu starých vozidiel musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, nepriepustná14) a vyspádovaná tak, aby úniky znečisťujúcich látok a kvapalín stekali do zariadení na zachytávanie znečisťujúcich látok13) a unikajúcich kvapalín.
(10)
Sklad starých vozidiel musí mať dostatočne priestranné plochy a komunikácie na manipuláciu, skladovanie a prepravu starých vozidiel.
(11)
Sklad starých vozidiel môže slúžiť aj ako zariadenie na zber starých vozidiel. Časť skladu starých vozidiel, ktorá má slúžiť ako zariadenie na zber starých vozidiel, musí byť vhodným spôsobom oddelená a označená a treba urobiť aj ďalšie potrebné opatrenia, aby sa zabránilo nežiaducemu nakladaniu so starými vozidlami uloženými v časti slúžiacej ako zariadenie na zber starých vozidiel, najmä ich stohovaniu, odoberaniu ich jednotlivých častí a predčasnému spracovaniu v spracovateľskom zariadení. Zariadenie na zber starých vozidiel musí mať na účely čistenia odpadových vôd zariadenia na zachytávanie znečisťujúcich látok13) a zariadenia na zachytávanie unikajúcich kvapalín.
§ 23
(1)
Miesto na vysušovanie vozidiel musí byť chránené pred atmosférickými zrážkami, jeho manipulačná plocha musí byť spevnená, nepriepustná14) a vyspádovaná do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou; musí mať dostatočné osvetlenie, odvetrávanie a musí byť vybavené zariadeniami a pomôckami na spoľahlivé vysušenie vozidiel.
(2)
Vysušením vozidla sa rozumie odstránenie súčastí a materiálov zo starého vozidla, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie životného prostredia, najmä prednostné odobratie autobatérie, prevádzkových kvapalín, súčiastok obsahujúcich ortuť a kondenzátorov, o ktorých sa možno domnievať, že sa v nich nachádzajú polychlórované bifenyly alebo polychlórované terfenyly.
(3)
Miesto na demontáž vysušených vozidiel musí byť chránené pred atmosférickými zrážkami, jeho podlaha musí byť spevnená, musí mať dostatočné osvetlenie a musí byť vybavené vhodnou technológiou a vhodnými zariadeniami a prípravkami na bezpečnú demontáž starých vozidiel.
(4)
Demontážou vysušeného vozidla sa rozumie postupné oddeľovanie jednotlivých častí vozidla a následné rozdelenie týchto častí tak, aby sa dali účelne opätovne použiť alebo zhodnotiť. Demontáž musí umožňovať následné oddelené a bezpečné skladovanie nebezpečných odpadov, ktoré vzniknú pri tejto činnosti.
(5)
Manipulačná plocha skladu náhradných dielcov a skladu druhotných surovín znečistených prevádzkovými kvapalinami musí byť nepriepustná.14)
(6)
Miesto na úpravu karosérií musí zodpovedať technológii a zariadeniam, ktoré sa používajú pri úprave karosérií tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia.
(7)
V sklade autobatérií musia byť vhodné kontajnery na skladovanie autobatérií, filtrov a kondenzátorov obsahujúcich polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly.
(8)
V sklade prevádzkových kvapalín musia byť vhodné skladovacie nádrže na skladovanie prevádzkových kvapalín.
(9)
Plocha skladu prevádzkových kvapalín a skladu autobatérií musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, zastrešená, nepriepustná14) a vyspádovaná tak, aby úniky prevádzkových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou.
(10)
Skladovacie priestory použitých pneumatík musia byť vybudované tak, aby sa predchádzalo vzniku požiaru.
(11)
Použité pneumatiky možno skladovať len do výšky, pri ktorej nehrozí padanie naskladaných pneumatík.
(12)
Plocha zariadenia na zber starých vozidiel musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, nepriepustná14) a vyspádovaná tak, aby úniky znečisťujúcich látok a kvapalín stekali do zariadení na zachytávanie znečisťujúcich látok11) a unikajúcich kvapalín.
(13)
V zariadení na zber starých vozidiel musí byť umiestnená váha na zisťovanie hmotnosti starých vozidiel prijatých do zariadenia.
(14)
Na zariadenie na zber starých vozidiel sa rovnako vzťahuje § 22 ods. 7 a 8.
(15)
Na odvádzanie zrážkových vôd zo skladov starých vozidiel a náhradných dielcov a z parkovísk sa vzťahujú osobitné predpisy.
§ 24
Podmienky nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní
(1)
So starými vozidlami je potrebné pri ich spracúvaní nakladať tak, aby sa čo najväčšia časť z nich mohla opätovne použiť alebo zhodnotiť ako druhotná surovina. Demontované časti starých vozidiel, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, nesmú byť určené na opätovné použitie a ani opätovne použité.
(2)
Pri opätovnom použití častí a súčiastok starých vozidiel podľa § 60 ods. 16 zákona sa tieto časti použijú najmä ako náhradné dielce, pohonné látky a náplň chladiacich systémov.
(3)
Náhradné dielce a druhotné suroviny sa skladujú tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu.
(4)
Staré vozidlá sa nesmú pred vysušením postaviť na čelnú, bočnú, zadnú stranu ani na strechu, aby sa zabránilo vytekaniu prevádzkových kvapalín.
(5)
Staré vozidlá sa nesmú pred vysušením stohovať v množstve väčšom ako dve nad sebou. Pri stohovaní starých vozidiel nesmie dôjsť k deformácii a poškodeniu častí vozidla s obsahom prevádzkových kvapalín a tých častí vozidla, ktoré možno účelne opätovne použiť.
(6)
Pred demontážou starého vozidla sa z neho musí odobrať autobatéria a prevádzkové kvapaliny. Tieto operácie sa musia uskutočniť podľa možnosti čo najskôr po uskladnení starého vozidla do skladu starých vozidiel.
(7)
Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na tie časti vozidla, ktoré sa s prihliadnutím na ich stav majú demontovať z vozidla v celku a opätovne použiť, ak je to vhodnejšie z hľadiska zachovania ich funkčnosti a ak je z nich spoľahlivo zamedzený nežiaduci únik prevádzkových kvapalín.
(8)
Na odoberanie prevádzkových kvapalín sa používajú zariadenia a postupy, ktoré zamedzia nekontrolovanému vytekaniu alebo odparovaniu odoberaných prevádzkových kvapalín, a zabezpečia spoľahlivé vysušenie vozidla najmä kombináciou pretlaku a podtlaku na odobratie aj viskóznejších kvapalín.
§ 25
Materiály a súčiastky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť výrobcu vozidiel [k § 61 ods. 1 písm. b) zákona]
(1)
Zoznam materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť výrobcu vozidiel podľa § 61 ods. 1 písm. b) zákona, najvyššie prípustné limity obsahu olova, kadmia, ortuti a šesťmocného chrómu (ďalej len „regulované kovy“) v nich obsiahnutých, prípady, keď sa tieto materiály a súčiastky oddelia pred ďalším spracovaním, a spôsob ich označenia sú uvedené v prílohe č. 15.
(2)
Úmyselné zavedenie regulovaného kovu je jeho vedomé použitie pri skladbe materiálu alebo súčiastky, v ktorom je jeho prítomnosť vo finálnom výrobku žiaduca, aby sa dosiahli špecifické charakteristiky, vzhľad alebo kvalita finálneho výrobku; úmyselným zavedením však nie je použitie recyklovaných materiálov ako suroviny na výrobu nových výrobkov, ak niektoré časti recyklovaných materiálov obsahujú regulované kovy.
(3)
Ustanovenie § 61 ods. 1 písm. b) zákona sa nevzťahuje na materiály a súčiastky uvedené v prílohe č. 15, ktoré sú ako časti starých vozidiel určené na opätovné použitie. Ak je pri materiáli alebo súčiastke ustanovená v Poznámkach prílohy č. 15 lehota uplatňovania výnimky, výnimka podľa predchádzajúcej vety sa uplatní len na materiály a súčiastky, ktoré boli uvedené na trh pred uplynutím lehoty uplatňovania takej výnimky.
§ 26
Kódovanie častí vozidiel, materiálov a vybavenia vo vozidlách
Kódovanie častí vozidiel, materiálov používaných vo vozidlách a vybavenia používaného vo vozidlách a zoznam kódov musí zodpovedať technickým normám.15)
§ 27
Zoznam neobalových výrobkov
Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom, je uvedený v prílohe č. 16.
§ 28
Prechodné ustanovenie
Zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje, ktoré boli označené textom „Návratný obal“ podľa predpisov platných pred 1. januárom 2016, môžu byť uvádzané na trh do 31. decembra 2016.
§ 29
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom v znení vyhlášky č. 51/2011 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 81/2011 Z. z. o zálohovaní obalov na nápoje,
3.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 91/2011 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch,
4.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení vyhlášky č. 227/2007 Z. z., vyhlášky č. 203/2010 Z. z., vyhlášky č. 153/2012 Z. z. a vyhlášky č. 285/2013 Z. z.
§ 30
Záverečné ustanovenia
(1)
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 17.
(2)
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.16)
§ 31
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Peter Žiga v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV ELEKTROZARIADENÍ
Príloha č. 2 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV
Príloha č. 3 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV OBALOV
Príloha č. 4 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV NEOBALOVÉHO VÝROBKU
Príloha č. 5 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV VOZIDIEL
Príloha č. 6 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO REGISTRA VÝROBCOV PNEUMATÍK
Príloha č. 7 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Zoznam elektrozariadení podľa kategórií, ktoré spĺňajú definíciu elektrozariadenia podľa § 32 ods. 5 zákona a definíciu elektroodpadu z domácností podľa § 32 ods. 7 zákona
Príloha č. 8 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Zoznam elektrozariadení podľa kategórií, ktoré spĺňajú definíciu elektrozariadenia podľa § 32 ods. 5 zákona a definíciu elektroodpadov iných ako z domácností podľa § 32 ods. 8 zákon
Príloha č. 9 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Grafický symbol pre označenie elektrozariadenia určeného pre oddelený zber, ktoré bolo uvedené na trh pred 13. augustom 2005
Grafický symbol pre označenie elektrozariadenia určeného pre oddelený zber, ktoré sa uvádza na trh po 13. auguste 2005
Príloha č. 10 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Grafický symbol, ktorým sa označuje batéria, akumulátor a sady batérií pre oddelený zber
Značka, ktorá označuje „oddelený zber“ pre všetky batérie a akumulátory, pozostáva z prečiarknutej smetnej nádoby na kolieskach, ako je zobrazené nižšie:
Príloha č. 11 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Špecifické kritériá testu funkčnosti použitých elektrozariadení pre vybrané kategórie elektrozariadení
Príloha č. 12 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Kritériá opätovného použitia elektrozariadení, ktoré musia spĺňať jednotlivé kategórie elektrozariadení podľa § 14 ods. 1
1.
Chladničky, mrazničky a mobilné klimatizačné jednotky
– Celkový stav spotrebiča
- Spotrebič je plne funkčný
- Spotrebič je elektricky bezpečný
- Kryt je úplný
- Obsahuje všetky dôležité súčiastky
- Súčiastky sú v dobrom stave
- Izolácia je kompletná a neporušená
- Žiadna alebo skoro žiadna hrdza
- Žiadne alebo skoro žiadne kozmetické chyby
– Potenciálne riziko pre životné prostredie
- Neobsahuje CFC /HCFC
- Energetický štítok:
- Chladničky: do triedy energetickej účinnosti B vrátane
- Mrazničky: do triedy energetickej účinnosti B vrátane
- Mobilné klimatizačné jednotky: do triedy energetickej účinnosti C vrátane
2.
Práčky, umývačky riadu, bubnové sušičky
– Celkový stav spotrebiča
- Spotrebič je plne funkčný
- Spotrebič je elektricky bezpečný
- Kryt je úplný
- Obsahuje všetky dôležité súčiastky
- Súčiastky sú v dobrom stave
- Na výhrevných telesách sa nenachádza vodný kameň
- Žiadna alebo skoro žiadna hrdza
- Žiadne alebo skoro žiadne kozmetické chyby
– Potenciálne riziko pre životné prostredie
- Energetický štítok :
- Práčky: do triedy energetickej účinnosti B vrátane
- Umývačky riadu: do triedy energetickej účinnosti B vrátane
- Bubnové sušičky: do triedy energetickej účinnosti C vrátane
3.
Sporáky, rúry, mikrovlnné rúry a súvisiace zariadenia
– Celkový stav spotrebiča
- Spotrebič je plne funkčný
- Spotrebič je elektricky bezpečný
- Kryt je úplný
- Obsahuje všetky dôležité súčiastky
- Súčiastky sú v dobrom stave
- Mikrovlnné rúry: žiariaci výkon zachovaný
4.
Televízory a monitory
— Celkový stav spotrebiča
- Spotrebič je plne funkčný
- Spotrebič je elektricky bezpečný
- Kryt je úplný
- Obsahuje všetky dôležité súčiastky
- Súčiastky sú v dobrom stave
— Potenciálne riziko pre životné prostredie
- Neobsahuje CRT obrazovku
5.
Výpočtová technika (počítače a periférne zariadenia)
— Celkový stav spotrebiča
- Spotrebič je plne funkčný
- Spotrebič je elektricky bezpečný
- Kryt je úplný
- Obsahuje všetky dôležité súčiastky
- Súčiastky sú v dobrom stave
— Potenciálne riziko pre životné prostredie
- Neobsahuje CRT obrazovku
— Možnosť opätovného použitia
- Pre spotrebič existuje stály trh
- Musia byť splnené tieto minimálne požiadavky:
- Procesor: Pentium III, 1 Ghz
- Operačná pamäť RAM: 512 MB
- Kapacita pevného disku: 5 GB
- Spotrebič je dostatočne zabezpečený a chránený pre poškodením počas prepravy
6.
Videorekordéry, DVD prehrávače, digitálne prijímače, herné konzoly, ...
— Celkový stav spotrebiča
- Spotrebič je plne funkčný
- Spotrebič je elektricky bezpečný
- Kryt je úplný
- Obsahuje všetky dôležité súčiastky
- Súčiastky sú v dobrom stave
7.
Malé elektronické zariadenia (mobilné telefóny, MP3 prehrávače, tablety, atď.)
— Celkový stav spotrebiča
- Spotrebič je plne funkčný
- Spotrebič je elektricky bezpečný
- Kryt je úplný
- Obsahuje všetky dôležité súčiastky
- Súčiastky sú v dobrom stave
8.
Malé elektronické zariadenia pre domácnosť
— Celkový stav spotrebiča
- Spotrebič je plne funkčný
- Spotrebič je elektricky bezpečný
- Kryt je úplný
- Obsahuje všetky dôležité súčiastky
- Súčiastky sú v dobrom stave
9.
Ostatné elektrozariadenia pre domácnosť podľa § 14 ods. 1.
— Celkový stav spotrebiča
- Spotrebič je plne funkčný
- Spotrebič je elektricky bezpečný
- Kryt je úplný
- Obsahuje všetky dôležité súčiastky
- Súčiastky sú v dobrom stave
Príloha č. 13 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov
1.
Požiadavky na výrobu a zloženie obalov.
1.1
Obaly sa vyrábajú tak, aby ich množstvo a hmotnosť boli obmedzené na minimálne množstvo zodpovedajúce udržaniu potrebnej úrovne bezpečnosti, hygieny a prijateľnosti pre výrobok v obale a pre spotrebiteľa.17)
1.2
Obaly sa navrhujú, vyrábajú a obchoduje sa s nimi tak, aby sa umožnilo ich opätovné použitie, zhodnocovanie vrátane recyklácie a minimalizoval sa ich vplyv na životné prostredie, keď sa odpad z obalov alebo zvyšky z nakladania s odpadmi z obalov zneškodňujú.
1.3
Obaly sa vyrábajú tak, aby prítomnosť škodlivých a iných nebezpečných látok a materiálov ako zložiek obalových materiálov alebo niektorej zložky obalov bola minimalizovaná s ohľadom na ich prítomnosť v emisiách, popole alebo výluhu, keď sa obaly alebo zvyšky z nakladania s odpadmi z obalov spaľujú alebo skládkujú.
2.
Požiadavky na vlastnosti umožňujúce opätovné použitie obalov
2.1
fyzikálne vlastnosti obalov musia umožniť v predpokladaných obvyklých podmienkach používania ich viacnásobné použitie,
2.2
činnosti s použitými obalmi musí byť možné vykonávať tak, aby boli dodržané požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci,
2.3
musia byť splnené špecifické požiadavky týkajúce sa obalov vhodných na zhodnotenie ihneď po tom, ako sa obaly prestanú opakovane používať a stanú sa odpadom.
3.
Požiadavky na vlastnosti umožňujúce odber zálohovaných opakovane použiteľných obalov
3.1
neporušenosť,
3.2
pôvodný tvar,
3.3
bez mechanických nečistôt (vnútri i na povrchu),
3.4
rovnaký druh; druhom obalu je jeho rozlíšenie podľa druhu nápoja, ktorý sa do neho plní, (napr. fľaša na pivo, na minerálku),
3.5
rovnaký typ; typom obalu je konštrukčný typ, stanovený špecifikáciou odsúhlasenou osobami podľa zákona (§ 55 ods. 2 a § 56 ods. 2 zákona).
4.
Požiadavky na vlastnosti umožňujúce zhodnocovanie obalov.
4.1
Vhodnosť na zhodnotenie materiálovou recykláciou
Obaly sa vyrábajú takým spôsobom, aby bola umožnená recyklácia aspoň časti použitého materiálu na výrobu predajného výrobku.18)
4.2
Vhodnosť na energetické zhodnotenie
Odpady z obalov určené na energetické zhodnotenie musia mať čo možno najmenej zložiek s nízkokalorickou hodnotou na účely zlepšenia energetického zhodnotenia.19)
4.3
Vhodnosť na zhodnocovanie kompostovaním
Odpady z obalov určené na kompostovanie musia mať takú schopnosť biologického rozkladu, ktorá nebráni ich separovanému zberu, procesu kompostovania alebo vplyvom, ktorým by boli vystavené.20)
4.4
Biodegradovateľné obaly
Biodegradovateľný odpad z obalov musí byť fyzikálne, chemicky, termicky alebo biologicky rozložiteľný tak, aby sa prevažná časť vzniknutého kompostu nakoniec rozložila na oxid uhličitý, biomasu a vodu.19)
Príloha č. 14 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
GRAFICKÉ ZNAČKY NA OZNAČOVANIE OBALOV
Príloha č. 15 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Zoznam materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 61 ods. 1 písm. b) zákona
Príloha č. 16 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom
Príloha č. 16a
k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Prípady, keď je použité elektrozariadenie považované za odpad
1.
Použité elektrozariadenie je určené na zneškodnenie alebo recykláciu a nie je prepravované s cieľom vykonať analýzu základnej príčiny alebo opätovného použitia alebo jeho ďalšie použitie nie je známe,
2.
použité elektrozariadenie nie je kompletné – chýbajú základné časti a použité elektrozariadenie nemôže vykonávať svoje kľúčové funkcie,
3.
použité elektrozariadenie vykazuje chybu, ktorá podstatne ovplyvňuje jeho funkčnosť a nespĺňa príslušné testy funkčnosti,
4.
použité elektrozariadenie vykazuje fyzické poškodenie, ktoré zhoršuje jeho funkčnosť a bezpečnosť, ako je ustanovená v príslušných normách, a použité elektrozariadenie nemožno opraviť za prijateľnú cenu,
5.
ochrana proti poškodeniu pri preprave, nakládke a vykládke je nevhodná, napríklad obal alebo usporiadanie nákladu je nedostatočné,
6.
použité elektrozariadenie je obzvlášť opotrebované alebo poškodené a poškodenie jeho vzhľadu znižuje jeho predajnosť,
7.
použité elektrozariadenie obsahuje nebezpečné komponenty, ktoré musia byť zneškodnené podľa európskych alebo vnútroštátnych právnych predpisov alebo je zakázaný ich vývoz alebo použitie v takýchto použitých elektrozariadeniach podľa predpisov Európskej únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov, napríklad dielce s obsahom azbestu, PCB, CFC,
8.
neexistuje bežný trh pre použité elektrozariadenie,
9.
použité elektrozariadenie je určené na demontáž a na získanie náhradných dielov alebo
10.
cena zaplatená za toto použité elektrozariadenie je výrazne nižšia, než by sa dalo očakávať od plne funkčného použitého elektrozariadenia určeného na opätovné použitie.
Príloha č. 16b
k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Príloha č. 16c
k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Príloha č. 17 k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 13; Ú. v. ES L 365, 31.12.1994) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2004), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005), v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009) a smernice Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 37, 8.2.2013).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 5; Ú. v. ES L 269, 21.10.2000) v znení rozhodnutia Komisie 2002/525/ES z 27. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 7; Ú. v. EÚ L 170, 29.6.2002), rozhodnutia Komisie 2005/63/ES z 24. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 25, 28.1.2005), rozhodnutia Komisie 2005/438/ES z 10. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 152, 15.6.2005), rozhodnutia Rady 2005/673/ES z 20. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 254, 30.9.2005), rozhodnutia Komisie 2008/689/ES z 1. augusta 2008 (Ú. v. EÚ L 225, 23.8.2008), smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2008/33/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008), rozhodnutia Komisie 2010/115/EÚ z 23. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 48, 25.2.2010), smernice Komisie 2011/37/EÚ z 30. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 85, 31.3.2011) a smernice Komisie 2013/28/EÚ zo 17. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 135, 22.5.2013).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/12/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/103/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/56/EÚ z 20. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 329, 10.12.2013).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012).
5.
Smernica Komisie (EÚ) 2016/774 z 18. mája 2016, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ L 128, 19. 5. 2016).
1)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 4 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008).
4)
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
5)
STN EN 50419 Označovanie elektrických a elektronických zariadení podľa článku 11 (2) smernice 2002/96/ES (OEEZ) (01 3760).
6)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
7)
STN EN 50574 Požiadavky na zber, logistiku a spracovanie starých domácich spotrebičov obsahujúcich prchavé fluorované uhľovodíky a prchavé uhľovodíky (36 1085).
8)
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
9a)
Napríklad čl. 4 Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb.), čl. 12 a 13 Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb.).
10)
Čl. 2 bod 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (Ú. v. EÚ L 151, 12. 6. 2012).
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
12)
§ 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
13)
§ 36 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
15)
STN EN ISO 1043-1 Plasty. Symboly a skratky. Časť 1: Základné polyméry a ich špeciálne vlastnosti (ISO 1043-1) (64 0003).
STN EN ISO 1043-2 Plasty. Symboly a skratky. Časť 2: Plnivá a vystužujúce materiály (ISO 1043-2) (64 0003).
STN EN ISO 11469 Plasty. Všeobecná identifikácia a označovanie výrobkov z plastov (ISO 11469) (64 0004).
STN ISO 1629 Kaučuky a latexy. Označovanie (62 0004).
16)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).
17)
STN EN 13428 Obaly. Špecifické požiadavky na výrobu a zloženie. Prevencia znížením zdrojov (77 7005).
18)
STN EN 13430 Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné materiálovou recykláciou (77 7007).
19)
STN EN 13431 Obaly. Požiadavky na energeticky zhodnotiteľné obaly vrátane špecifikácie minimálnej nízkokalorickej výhrevnosti (77 7008) .
20)
STN EN 13432 Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné kompostovaním a biodegradáciou. Skúšobná schéma a kritériá hodnotenia na konečnú prijateľnosť obalov (77 7009).