Predpis bol zrušený predpisom 382/2018 Z. z.

372/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018 do 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

372
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. júla 2015
o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 105 ods. 3 písm. d), f), g) a h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Výber lokality na vybudovanie skládky odpadov
(1)
Pri výbere lokality na skládku odpadov a na dočasné uloženie kovovej ortuti podľa § 20 ods. 1 zákona (ďalej len „úložisko dočasného uskladnenia odpadov“) sa zohľadňujú najmä tieto kritériá:
a)
bezpečná vzdialenosť hranice budúcej skládky odpadov od obytných zón alebo rekreačných oblastí,1) vodných tokov, vodných nádrží, vodných zdrojov, vrátane ich ochranných pásiem2) a inundačného územia,3)
b)
geologické, hydrologické, hydrogeologické a inžiniersko-geologické podmienky v oblasti,
c)
ochrana prírody a krajiny a ochrana kultúrneho dedičstva v oblasti,
d)
únosné zaťaženie územia,4)
e)
možné extrémne meteorologické vplyvy a ich dôsledky,
f)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie5) alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania.6)
(2)
Podzemné uloženie odpadov7) je trvalé uloženie odpadov do zariadenia na zneškodnenie odpadov v hlbokých podzemných priestoroch, ako sú bane na soľ alebo potaš.
§ 2
Triedy skládok odpadov
(1)
Skládky odpadov sa členia na tieto triedy:
a)
skládky odpadov na inertný odpad,
b)
skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,
c)
skládky odpadov na nebezpečný odpad.
(2)
Inertný odpad je odpad, pri ktorom nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým premenám. Inertný odpad sa nerozpúšťa, nehorí ani inak fyzicky alebo chemicky nereaguje, nepodlieha biologickému rozkladu ani škodlivo neovplyvňuje iné látky, s ktorými prichádza do styku tak, aby mohlo dôjsť k znečisteniu životného prostredia alebo k poškodeniu zdravia ľudí. Celková vylúhovateľnosť a znečistenie obsiahnuté v odpade a ekotoxicita výluhu musia byť zanedbateľné a nesmú ohrozovať kvalitu povrchových alebo podzemných vôd. Limitné hodnoty látok nesmú prekročiť hodnoty ukazovateľov pre triedu vylúhovateľnosti I podľa prílohy č. 1.
(3)
Odpad, ktorý nie je nebezpečný, je na účely skládkovania odpad, ktorý nemá žiadnu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu.8)
(4)
Výluh z odpadu je roztok, ktorý sa získa pri laboratórnych vylúhovacích skúškach za podmienok uvedených v prílohe č. 2.
§ 3
Stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov
(1)
Náležitosťami vybavenia skládky odpadov sú:
a)
informačná tabuľa,
b)
príjazdová komunikácia9) ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov,
c)
oplotenie a uzamykateľná brána,
d)
váha; to neplatí, ak ide o prípad uvedený v odseku 5,
e)
prevádzkový objekt s potrebným vybavením,
f)
tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov,
g)
drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín; to neplatí, ak ide o skládku odpadov na inertný odpad,
h)
drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie; to neplatí, ak ide o skládku odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov,
i)
monitorovací systém podzemných vôd; to neplatí, ak ido o skládku odpadov na inertný odpad,
j)
monitorovací systém skládkových plynov; to neplatí, ak ido o skládku odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov,
k)
odvodňovací systém pre povrchové vody,
l)
zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov,
m)
ďalšie zariadenie, ak to prevádzka skládky odpadov vyžaduje.
(2)
Skládka odpadov musí byť zabezpečená proti požiaru.
(3)
Skládka odpadov sa musí zabezpečiť oplotením tak, aby sa zabránilo voľnému prístupu na skládku odpadov. Brána musí byť mimo prevádzky skládky odpadov zamknutá. Systém kontroly a prístupu na skládku odpadov musí obsahovať opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na skládku odpadov bez súhlasu prevádzkovateľa skládky odpadov.
(4)
Na skládke odpadov, na ktorej je vybudovaná umelá tesniaca bariéra, sa musí zabezpečiť, aby geologické podložie skládky odpadov s ohľadom na morfológiu skládky bolo dostatočne stabilné a aby nedochádzalo k sadaniu, ktoré by mohlo poškodiť umelé tesnenie.
(5)
Na skládke odpadov, na ktorej prevádzkovateľ skládky odpadov ako pôvodca odpadu vykonáva výlučne zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, možno použiť na zisťovanie množstva odpadov vážiace zariadenie slúžiace na činnosti tvoriace predmet podnikania alebo činnosti pôvodcu odpadu.
(6)
Skládkový plyn je plyn, ktorý sa vyvíja z odpadu uloženého na skládke odpadov.
§ 4
Požiadavky na tesnenie skládky odpadov
(1)
Skládka odpadov sa musí utesniť tak, aby sa geologickou bariérou alebo umelým tesnením podložia skládky odpadov a tesnením a prekrytím skládky odpadov po jej uzatvorení dosiahla ochrana pôdy, povrchovej vody a podzemnej vody.
(2)
Podložie skládky odpadov a jej bočné steny tvorí geologická bariéra hrúbky a s koeficientom filtrácie (kf) podľa týchto požiadaviek:
a)
skládky odpadov na inertný odpad: kf 1,0 x 10-7 m.s-1, hrúbka najmenej 1 m,
b)
skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný: kf 1,0 x 10-9 m.s-1, hrúbka najmenej 1m,
c)
skládky odpadov na nebezpečný odpad: kf 1,0 x 10-9 m.s-1, hrúbka najmenej 5 m.
(3)
Ak geologická bariéra nevyhovuje požiadavkám podľa odseku 2, umelo sa doplní minerálnou tesniacou vrstvou. Umelo doplnená minerálna tesniaca vrstva musí mať hrúbku najmenej 0,5 m s koeficientom filtrácie pre
a)
skládky odpadov na inertný odpad kf 1,0 x 10-7 m.s-1,
b)
skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, kf 1,0 x 10-9 m.s-1 a
c)
skládky odpadov na nebezpečný odpad kf 1,0 x 10-10 m.s-1.
(4)
Geologická bariéra alebo umelo doplnená minerálna tesniaca vrstva skládky odpadov sa doplní najmenej jednou vrstvou fólie z vysoko hustotného polyetylénu (HDPE) s hrúbkou 2,5 mm pre skládky odpadov na nebezpečný odpad a s hrúbkou 1,5 mm pre skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, alebo inou umelou tesniacou vrstvou s porovnateľnými vlastnosťami, ako má fólia z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) požadovanej hrúbky.
(5)
Umelo doplnená minerálna tesniaca vrstva musí mať také vlastnosti, aby vplyvom skládkovania nedochádzalo k žiadnym nepriaznivým zmenám podložia a aby bola schopná prispôsobovať sa deformácii podložia; ukladá sa v dvoch vrstvách po 0,25 m.
(6)
Ak ide o zeminu, ktorá sa má použiť ako umelo doplnená minerálna tesniaca vrstva, zisťujú sa tieto charakteristiky materiálu:
a)
zrnitosť,
b)
vlhkosť,
c)
konzistenčné medze a odvodené hodnoty,
d)
nasiakavosť,
e)
organické podiely,
f)
obsah vápnika,
g)
ílovité minerály,
h)
hustota podľa Proctora,
i)
koeficient filtrácie,
j)
modul tuhosti a
k)
pevnosť v šmyku.
(7)
Medzi plastovú fóliu a drenážnu vrstvu sa s cieľom ochrániť plastovú fóliu pred jej mechanickým porušením ukladá ochranná vrstva najmenej 0,2 m hrubá; tvorí ju piesok alebo štrk s veľkosťou zrna do priemeru 8 mm. Ako ochrannú vrstvu možno použiť aj rôzne typy vhodných geotextílií.
§ 5
Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu
(1)
Na skládke odpadov sa musia vykonať opatrenia na kontrolu priesakových kvapalín a riadenie priesakového režimu zabezpečujúce najmä
a)
kontrolu prienikov zrážkových vôd do telesa skládky odpadov,
b)
zabránenie prieniku povrchových a podzemných vôd do odpadov uložených na skládke odpadov,
c)
odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny,
d)
čistenie zachytených priesakových kvapalín zo skládky odpadov tak, aby sa dosiahli hodnoty na ich vypustenie do kanalizácie alebo recipientu,10) prípadne odvoz priesakových kvapalín do vyhovujúceho zariadenia na čistenie odpadových vôd alebo kvapalných odpadov.
(2)
Drenážna vrstva skládky odpadov musí mať hrúbku najmenej 0,5 m. Ako materiál na vybudovanie drenážnej vrstvy sa používa štrk s priemerom 16/32 mm, ktorý neobsahuje vápenaté prímesi. Drenážna vrstva na svahoch sa môže nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m.
(3)
Drenážne potrubie má priemer najmenej 200 mm. Štrbinové otvory majú šírku najmenej 2 mm a dĺžku najmenej 30 mm. Potrubie s kruhovými otvormi má otvor s priemerom najmenej 12 mm. Na ochranu drenážneho potrubia sa nad ním vybuduje ochranný obsyp z kameniva, ktoré nepodlieha objemovým zmenám a neobsahuje vápenaté častice so zrnitosťou 16/32 mm.
(4)
Drenážne potrubie musí zaúsťovať do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Na kontrolu a čistenie drenážneho potrubia sa vybudujú revízne šachty s vnútorným priemerom najmenej 1,0 m. Drenážne potrubie sa musí najmenej dvakrát do roka prečistiť prepláchnutím.
(5)
Pozdĺžny spád drenážneho potrubia musí byť najmenej 1 % a sklony vnútornej drenáže najmenej 2 %.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na skládky odpadov na inertný odpad.
(7)
Na odvedenie povrchových vôd z okolia skládky odpadov sa musí vybudovať dostatočne dimenzovaný obvodový odvodňovací systém.
(8)
Skládkový plyn sa musí zachytávať zo všetkých skládok odpadov, na ktoré sa ukladajú biologicky rozložiteľné odpady, ak sa na skládke odpadov tento plyn vytvára v technicky spracovateľnom množstve. Zachytený skládkový plyn sa musí upraviť a využiť na výrobu energie; ak sa zachytený skládkový plyn nemôže využiť na výrobu energie, musí sa spáliť.11)
(9)
Zachytávanie, úprava a využitie skládkového plynu sa musí uskutočniť spôsobom, ktorý minimalizuje alebo nemá negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.
(10)
Priesaková kvapalina je kvapalina, ktorá presiakne uloženým odpadom a vyteká zo skládky odpadov alebo zostáva zadržaná v skládke odpadov.
(11)
Kvapalné odpady sú akékoľvek odpady v kvapalnej forme okrem kalov.
§ 6
Prevádzkovanie skládky odpadov
(1)
Pri prevádzke skládky odpadov je potrebné zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov na životné prostredie spôsobovaného
a)
emisiami zápachu a prachu,
b)
vetrom odviatymi odpadmi,
c)
hlukom a dopravou,
d)
vtákmi, hmyzom a inými živočíchmi,
e)
tvorbou aerosólu,
f)
požiarmi.
(2)
Skládka odpadov musí byť vybavená a prevádzkovaná tak, aby sa znečistenie z nej spôsobené najmä dopravnými prostriedkami nerozptyľovalo na verejné cesty a do okolitého územia.
(3)
Na účel zneškodňovania odpadov uložením na skládky odpadov sa odpady prijímajú a ukladajú podľa druhov a kategórií podľa Katalógu odpadov12) tak, aby nedochádzalo k ich nežiaducim vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí.
(4)
Na skládke odpadov na inertný odpad možno skládkovať iba inertný odpad podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise.13) Limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na inertný odpad uvedené v prílohe č. 1.
(5)
Na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať len
a)
odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise.14) Limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1,
b)
stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1, nesmú sa však ukladať spolu s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý nie je nebezpečný,
c)
komunálne odpady okrem vytriedených nebezpečných zložiek.
(6)
Na skládke odpadov na nebezpečné odpady možno skládkovať iba nebezpečné odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii nebezpečný odpad a odpady, ktoré obsahujú jednu alebo viac škodlivých látok a spĺňajú aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností podľa § 25 ods. 8 zákona. Limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na nebezpečný odpad uvedené v prílohe č. 1.
(7)
Metódy analýz a skúšok odpadov na účel posúdenia prijateľnosti odpadov na skládku odpadov sú uvedené v prílohe č. 2.
(8)
Odpad možno skládkovať iba po úprave okrem odpadu, ktorého úprava nie je technicky možná alebo ktorého úprava nezabezpečí zníženie množstva odpadu ani nezamedzí ohrozeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia; inertný odpad možno skládkovať bez predchádzajúcej úpravy, ak jeho úprava nie je technicky možná.
(9)
Pri ukladaní na skládku odpadov sa
a)
odpad ukladá po vrstvách s hrúbkou 0,3 – 0,5 m, ktoré sa zhutňujú; pracovná vrstva dosahuje po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m,
b)
odpad zhutní najneskôr deň po uložení, ak nie je ustanovené inak,
c)
pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov odpad ukladá tak, aby sa nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky odpadov; prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2,0 m,
d)
v prvej vrstve nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov,
e)
objemný odpad pred uložením musí upraviť drvením,
f)
komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady pri zhutňovaní prekrývajú vhodným inertným odpadom, inertným materiálom alebo zeminou.
(10)
Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.
(11)
Odber vzoriek a skúšky na overenie na mieste môžu vykonávať prevádzkovatelia, ak
a)
zabezpečia primeraný dohľad nezávislých a kvalifikovaných osôb alebo
b)
prijali príslušný systém zabezpečenia kvality vrátane pravidelnej nezávislej kontroly.
(12)
Odpady, ktoré sa pred uložením na skládku odpadov musia stabilizovať, sú uvedené v prílohe č. 3.
(13)
Odpady uvedené v odseku 5 písm. b) sa ukladajú v osobitných častiach skládky odpadov.
§ 7
Postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení
(1)
Na sledovanie kvality podzemných vôd v okolí skládky odpadov sa vybuduje dostatočný počet monitorovacích objektov, najmenej však tri, a to jeden nad skládkou odpadov a dva pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd. Pred začiatkom prevádzkovania skládky odpadov je potrebné poznať vstupné hodnoty kvality podzemných vôd.
(2)
Ak je skládka odpadov situovaná v takom vhodnom geologickom prostredí, že v mieste lokalizácie skládky odpadov a v jej okolí sú horniny, ktoré spĺňajú požiadavky na tesnenie skládky odpadov, a ani do 30 m pod základovou škárou skládky odpadov nebola zistená hladina podzemnej vody a nie je ani predpoklad jej výskytu v budúcnosti, možno od vybudovania monitorovacích sond podzemných vôd upustiť; také skládky odpadov musia byť jedenkrát ročne monitorované geofyzikálnymi metódami.
(3)
Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na skládky odpadov na inertný odpad.
(4)
Podrobné požiadavky na monitorovací systém skládky odpadov sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 8
Postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov
(1)
Pri uzatváraní skládky odpadov sa vybuduje povrchové tesnenie, ktoré obsahuje
a)
odplyňovaciu vrstvu na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, ak je na skládke odpadov na základe poznatkov o jej prevádzkovaní alebo výsledkov monitoringu predpoklad vzniku skládkového plynu,
b)
umelú tesniacu vrstvu na skládke odpadov na nebezpečný odpad,
c)
tesniacu minerálnu vrstvu v hrúbke najmenej 0,5 m alebo jej náhradu, ktorá spĺňa rovnaké tesniace vlastnosti;15) ak ide o geosyntetickú bentonitovú rohož (GCL) plošná hmotnosť nosnej a krycej geotextílie v bentonitovej rohoži musí byť minimálne 300 g/m2, vrstva Na-bentonitu musí byť 4 000 g/m2 a viac s obsahom montmorilonitu minimálne 65 %,
d)
drenážnu vrstvu v hrúbke najmenej 0,5 m alebo jej náhradu podľa § 5 ods. 2; to sa nevzťahuje na skládky na inertný odpad,
e)
pokryvnú vrstvu v hrúbke najmenej 1,0 m.
(2)
Použitie náhradnej tesniacej minerálnej vrstvy s menšou hrúbkou ako 0,5 m podľa odseku 1 písm. c) je možné len v odôvodnenom prípade, ak nie je možné zabezpečiť vhodnú zeminu, ktorá sa má použiť ako umelá minerálna tesniaca vrstva podľa § 4 ods. 6.
(3)
Ak sa na pokryvnú vrstvu podľa odseku 1 písm. e) použije zemina, ktorá bola zaradená ako odpad podľa Katalógu odpadov, musí splniť požiadavky na inertný odpad podľa § 2 ods. 2.
(4)
Vydaním potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov podľa § 97 ods. 13 zákona sa považuje skládka odpadov za definitívne uzatvorenú a prevádzkovateľ skládky odpadov zabezpečí monitorovanie počas obdobia uvedeného v príslušnom rozhodnutí, najmenej však 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov; prevádzkovateľ skládky odpadov zabezpečí aj nevyhnutnú starostlivosť o skládku odpadov, najmä pravidelné kosenie a odstraňovanie náletových drevín.
(5)
Pri uzatváraní skládok odpadov, ktorých prevádzkovanie bolo ukončené najneskôr 15. júla 2009,
a)
musí byť povrch skládky odpadov uzavretý spôsobom, ktorý zabezpečí minimálne rovnakú tesniacu účinnosť ako tesnenie dna skládky odpadov,
b)
musí tesnenie povrchu skládky odpadov vylúčiť prenikanie povrchovej vody do telesa skládky odpadov a musí byť odolné proti vplyvu sadania skládky odpadov,
c)
musí byť zabezpečené odvádzanie priesakovej kvapaliny a skládkových plynov zo skládky odpadov,
d)
musí sa rekultivovať skládka odpadov tak, aby pri začlenení do okolitej krajiny nepôsobila rušivo,
e)
nesmú sa pri rekultivácii vysádzať dreviny, ktoré by svojím koreňovým systémom mohli poškodiť funkčnosť povrchového tesnenia skládky odpadov,
f)
sa na monitorovanie skládky odpadov vzťahuje príloha č. 4.
§ 9
Spoločné ustanovenie
Ustanovenia § 2 až 9 sa nevzťahujú na
a)
aplikáciu kalov vrátane čistiarenských kalov, dnových sedimentov a podobných látok na pôdu na účel zúrodňovania,
b)
použitie inertných odpadov vhodných na asanačné, rekonštrukčné, zásypové práce a stavebné účely na skládkach na iný ako inertný odpad,
c)
ukladanie dnových sedimentov, ktoré neboli klasifikované ako nebezpečné odpady, pozdĺž malých vodných tokov, z ktorých boli vyťažené,
d)
ukladanie neznečistenej zeminy alebo inertného odpadu, ktorý nemá nebezpečné vlastnosti a ktorý pochádza z vyhľadávania ložísk a ťažby nerastných surovín, spracovania a uskladnenia nerastných surovín, ako aj z prevádzky kameňolomov.
§ 10
Úložisko dočasného uskladnenia ortuti
(1)
Na úložisko dočasného uskladnenia ortuti možno dočasne uskladniť také množstvo odpadovej ortuti, ktoré neprekračuje jeho celkovú kapacitu.
(2)
Odpadová ortuť sa uskladňuje oddelene od iného druhu odpadu.
(3)
Úložisko dočasného uskladnenia ortuti musí byť vybavené umelými bariérami, ktoré zamedzia úniku emisií odpadovej ortuti do životného prostredia, ak nie je vybavené prírodnými bariérami, ktoré dostatočným spôsobom chránia životné prostredie pred emisiami odpadovej ortuti.
(4)
Na úložisku dočasného uskladnenia ortuti sa vykonávajú opatrenia najmä na zabránenie prieniku odpadovej ortuti do
a)
povrchových vôd,
b)
pôdy a podzemných vôd,
c)
ovzdušia.
(5)
Dno úložiska dočasného uskladnenia ortuti musí byť pokryté tesniacim materiálom odolným proti odpadovej ortuti a musí byť vyspádované do zbernej nádrže.
(6)
Úložisko dočasného uskladnenia ortuti musí byť zabezpečené proti požiaru.
(7)
Do úložiska dočasného uskladnenia ortuti možno odpadovú ortuť prevziať, len ak je v kovovom kontajneri,
a)
ktorý je odolný proti korózii a nárazom a bez zvarov,
b)
ktorý je plynotesný a kvapalinotesný,
c)
ktorý je vyrobený z uhlíkovej ocele alebo z nehrdzavejúcej ocele,
d)
ktorého vonkajší plášť je odolný proti vonkajším vplyvom a poveternostným podmienkam uloženia,
e)
ktorý je naplnený najviac na 80 objemových percent a
f)
ktorého konštrukčný typ úspešne prešiel skúškou pádom a tesnosti.16)
(8)
Každý kontajner sa musí označiť trvalou značkou vyrazenou do kovu, ktorá obsahuje identifikačné číslo kontajnera, konštrukčný materiál, jeho hmotnosť v prázdnom stave, referenciu výrobcu, dátum výroby a súčasne aj štítkom, ktorý je na kontajner trvalo pripojený a obsahuje identifikačné číslo potvrdenia o kontajneri.17)
(9)
Pri prevádzke úložiska dočasného uskladnenia ortuti sa zabezpečia opatrenia na minimalizáciu vplyvu úložiska dočasného uskladnenia ortuti na životné prostredie a vhodné ochranné opatrenia zaisťujúce bezpečné zaobchádzanie pri práci s odpadovou ortuťou.
(10)
Na sledovanie výparov odpadovej ortuti musí byť úložisko dočasného uskladnenia ortuti vybavené systémom nepretržitého monitorovania s citlivosťou aspoň 0, 02 mg ortuti na m3. Senzory na monitorovanie sa umiestnia na úrovni zeme a vo výške hlavy. Súčasťou monitorovacieho systému je svetelný a zvukový varovný systém. Údržbu monitorovacieho systému vykoná prevádzkovateľ minimálne raz ročne.
(11)
Odseky 1 až 10 sa vzťahujú aj na úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.
§ 11
Výpočet ročnej výšky účelovej finančnej rezervy
Ročná výška účelovej finančnej rezervy sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 5.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 12
Ročná výška účelovej finančnej rezervy pre skládky odpadov alebo časti skládky odpadov, ktoré sú prevádzkované v súlade s právoplatným kolaudačným rozhodnutím vydaným do 31. decembra 2015, sa vypočíta podľa predpisov platných pred 1. januárom 2016.
§ 13
(1)
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.
(2)
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.18)
§ 14
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Peter Žiga v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 372/2015 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 372/2015 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 372/2015 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 372/2015 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 372/2015 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 372/2015 Z. z.
1)
STN 83 8101 Skládkovanie odpadov. Všeobecné ustanovenia. (83 8101)
2)
§ 5, 31,32 a 46 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
3)
§ 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
4)
§ 5 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
5)
§ 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 29 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Dodatok A k rozhodnutiu Rady z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (2003/33/ES) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 07; Ú. v. ES L 11, 16. 1. 2003).
8)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19. 12. 2014).
9)
§ 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
10)
Príloha č. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.
11)
STN 83 8108 Skládkovanie odpadov. Skládkový plyn. (83 8108)
12)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
13)
Bod 2.1.1 prílohy k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES.
14)
Body 2.2.1 a 2.2.3 prílohy k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES.
15)
STN 83 8106 Skládkovanie odpadov. Tesnenie skládok odpadov. Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky (83 8106)
16)
Príloha A časť 6 kapitoly 6.1.5.3 a 6.1.5.4 Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) v platnom znení.
18)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).