371/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

371
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 13. novembra 2015,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 105 ods. 3 písm. a), d), o), q), r), s), t), u), v), w) a x) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Programové dokumenty odpadového hospodárstva
Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) a program predchádzania vzniku odpadu sa vypracúvajú s prihliadnutím na ich environmentálnu účinnosť, ekonomickú efektívnosť a sociálnu akceptovateľnosť a podľa osnov ustanovených v prílohách č. 1 až 5. Programy musia byť vypracované v súlade so Stratégiou obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládky odpadov.
§ 4
Program držiteľa polychlórovaných bifenylov (k § 11 zákona)
Program držiteľa polychlórovaných bifenylov obsahuje
a)
základné údaje o držiteľovi polychlórovaných bifenylov,
b)
údaje o zariadeniach obsahujúcich polychlórované bifenyly, a ak nejde o zariadenie, tak údaje o polychlórovaných bifenyloch,
c)
ciele a opatrenia na dekontamináciu alebo zneškodnenie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a na dekontamináciu alebo zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov vrátane termínu, do ktorého sa vykonajú,
d)
opatrenia na zníženie rizika pre životné prostredie,
e)
údaje o životnosti transformátorov, v ktorých sa nachádza kvapalina s obsahom polychlórovaných bifenylov v koncentrácii od 0,005 do 0,05 percenta hmotnosti,
f)
koncepčný zámer na konkrétny spôsob dekontaminácie alebo zneškodnenia a údaje o vhodných zariadeniach na dekontamináciu alebo na zneškodnenie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a dekontamináciu alebo zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov.
§ 5
Analytická kontrola nebezpečných odpadov
(1)
Držiteľ nebezpečného odpadu, ktorý dodáva odpad do zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, zabezpečí vykonanie analytickej kontroly odpadu v rozsahu určenom v prevádzkovom poriadku tohto zariadenia. O vykonaní analýzy odpadu držiteľ odpadu predloží prevádzkovateľovi zariadenia protokol z analytickej kontroly odpadov vypracovaný podľa vzoru ustanoveného v prílohe č. 6. Analytická kontrola odpadov sa vykoná podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Prevádzkový poriadok zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi obsahuje určenie rozsahu analýzy jednotlivých druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá. Prevádzkový poriadok určí rozsah analýzy odpadu osobitne pre prvé dodanie určitého druhu odpadu do zariadenia na ďalšie nakladanie s ním a osobitne pre ďalšie dodanie rovnakého druhu odpadu ako druhu odpadu dodaného pri prvej dodávke odpadu na ďalšie nakladanie s ním, ako aj prípady, keď sa pri zmene zloženia odpadu vykoná nová analýza v rozsahu zodpovedajúcom analýze pri prvej dodávke odpadu.
(3)
Ak ide o nebezpečné odpady tvorené kompaktnými celkami zhodnými s pôvodným výrobkom, napríklad svetelné zdroje alebo akumulátory, považujú sa za analytickú kontrolu odpadu údaje z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku o jeho zložení, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá. Ak ide o nebezpečné odpady s nebezpečnými vlastnosťami, ktoré vyplývajú z celkového zloženia odpadov, za analytickú kontrolu odpadov sa považujú údaje o relevantných nebezpečných vlastnostiach z dostupnej odbornej literatúry.
(4)
Držiteľ odpadu môže do zariadenia na nakladanie s odpadmi dodať len odpad, ktorý zodpovedá ním predloženému protokolu z analytickej kontroly odpadov.
§ 6
Označovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi
(1)
Zariadenie na nakladanie s odpadmi sa musí označiť informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, ktorá obsahuje
a)
názov zariadenia,
b)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia,
c)
prevádzkový čas zariadenia,
d)
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá,
e)
názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia; ak ide o malé kompostárne (§ 11 ods. 4), uvedie sa registračné číslo,
f)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo.
(2)
Označenie zariadenia, v ktorom sa vykonáva zber odpadov alebo výkup odpadov okrem údajov ustanovených v odseku 1, obsahuje aj názov činnosti, ktorá sa v ňom vykonáva.
(3)
Nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú alebo zhromažďujú nebezpečné odpady, sa musia označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 7.
(4)
Odsek 1 sa vzťahuje aj na povrchové zariadenia, ktoré sú určené a vybavené na dočasné uskladnenie odpadovej ortuti (ďalej len „úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti“) a na hlboko položené podzemné masívy tvrdých hornín s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako sú soľné bane, soľné bane na to prispôsobené a povrchové zariadenia, ktoré sú určené a vybavené na trvalé uskladnenie odpadovej ortuti (ďalej len „úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti“).
(5)
Odsek 1 sa vzťahuje aj na prekládkovú stanicu komunálneho odpadu.
(6)
Odsek 1 okrem písmena c) sa vzťahuje aj na skladovanie výkopovej zeminy.
§ 7
Technické požiadavky na prevádzku zberného dvora
(1)
Na zbernom dvore sa jednotlivé druhy odpadov zhromažďujú oddelene.
(2)
Na zbernom dvore musí byť
a)
zberná nádoba na zhromažďovanie každej oddelene vyzbieranej zložky odpadu spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, pre ktorý je určená, ak v písmene b) nie je ustanovené inak,
b)
osobitne vyčlenený priestor alebo veľkokapacitný kontajner osobitne pre objemný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, pre ktorý je určený,
c)
skladovací priestor pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie,
d)
manipulačná plocha.
§ 8
Zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov
(1)
Priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov sa navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku. Ako priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov môžu slúžiť najmä voľné plochy, prístrešky, budovy a podzemné a nadzemné nádrže. Priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov sa označujú ako sklad odpadov.
(2)
Plocha určená na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov musí byť zabezpečená proti pôsobeniu nebezpečných látok, spevnená a nepriepustná a nebezpečné odpady musia byť zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov.
(3)
Počas zhromažďovania nebezpečných odpadov a skladovania nebezpečných odpadov musí byť zabezpečené účinné zachytávanie znečisťujúcich kvapalných látok.
(4)
Na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov možno využiť aj sklady výrobkov a prípravkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady, pričom nebezpečné odpady musia byť uložené tak, aby nedošlo k zámene.
(5)
Skladovacie priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné odpady a skladované nebezpečné odpady.
(6)
Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady zhromažďované a skladované, musia
a)
byť odlíšené od zariadení nepoužívaných a neurčených na nakladanie s odpadmi, napríklad odlíšenie tvarom, opisom alebo farebne,
b)
zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru, alebo výbuchu,
c)
byť odolné proti mechanickému poškodeniu,
d)
byť odolné proti chemickým vplyvom.
(7)
Priestory na prekládkovú stanicu komunálneho odpadu a priestory na skladovanie výkopovej zeminy sa navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducim vplyvom na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.
§ 9
Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi
(1)
Do zariadenia na nakladanie s odpadmi možno odpad prevziať, len ak sa zároveň s každou dodávkou odpadu predloží prevádzkovateľovi zariadenia
a)
doklad o množstve a druhu dodaného odpadu,
b)
ak ide o nebezpečné odpady, aj sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu,
c)
protokol z analytickej kontroly odpadu podľa § 5.
(2)
Pri dodávke odpadu do zariadenia na nakladanie s odpadmi sa
a)
skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov ustanovených v odseku 1 a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu,
b)
vykoná kontrola množstva dodaného odpadu,
c)
vykoná vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
d)
podľa potreby zabezpečia kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu; vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac,
e)
zaeviduje prevzatý odpad.
(3)
Prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s uvedením
a)
dátumu a času prevzatia odpadu,
b)
množstva prevzatého odpadu, jeho druhu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov,
c)
účelu, na ktorý bol odpad prevzatý,
d)
ďalšieho spôsobu nakladania s týmto odpadom; ak ide o zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, uvedie sa kód činnosti podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 zákona, ak ide o prípravu na opätovné použitie, uvedie sa slovne, že ide o prípravu na opätovné použitie, a ak ide o zber odpadov, uvedie sa slovne, že ide o zber.
(4)
Odseky 1 a 3 sa nevzťahujú na výkup odpadov a zber odpadov od fyzických osôb, ktoré nie sú podnikateľmi.
(5)
Prevádzkovateľovi spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov4) predloží držiteľ odpadu okrem dokladov podľa odseku 1 aj
a)
údaje o fyzikálnych vlastnostiach odpadu, a ak je to možné, aj o chemickom zložení odpadu a nevyhnutné údaje na posúdenie vhodnosti spaľovacieho procesu z hľadiska ochrany životného prostredia, napríklad výsledky spaľovacej skúšky,
b)
ak ide o nebezpečný odpad, údaje o nebezpečných vlastnostiach a o maximálnom obsahu polychlórovaných bifenylov, pentachlórovaného fenolu, chlóru, fluóru, síry, ťažkých kovov a iných znečisťujúcich látok z hľadiska emisií znečisťujúcich látok5) do ovzdušia a o látkach a odpadoch, s ktorými sa nesmie odpad zmiešať, ale aj informácie o bezpečnostných opatreniach, ktoré je nevyhnutné dodržať pri nakladaní s ním.
(6)
Prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov vydáva potvrdenie podľa § 17 ods. 1 písm. i) zákona, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 8.
§ 9a
Zabezpečenie osobitnej povinnosti v súvislosti s vážením odpadov
[§ 16 ods. 10 písm. a) zákona]
(1)
Za zabezpečenie požiadavky obce podľa § 16 ods. 10 písm. a) zákona sa považuje váženie na vážiacom systéme, ktorý spĺňa požiadavky na určené meradlo5a)
a)
prostredníctvom zberných vozidiel vybavených vážiacim systémom,
b)
prevádzkovanom v prvom zariadení na nakladanie s odpadmi, do ktorého je vyzbieraný odpad umiestnený,
c)
inštalovanom na zbernom dvore v obci, alebo
d)
prevádzkovanom spoločnosťou vo svojej prevádzke na území obce, na základe zmluvného vzťahu.
(2)
Ak sa váženie odpadov vykonáva spôsobom podľa odseku 1, súčasťou váženého odpadu môže byť len odpad vyzbieraný na území obce, ktorá o váženie odpadov požiada.
(3)
Obec uplatní požiadavku podľa odseku 1 do 30. júna príslušného kalendárneho roka s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
(4)
Ak do 30. septembra príslušného kalendárneho roka, v ktorom je požiadavka obce uplatnená, nedôjde k dohode o zabezpečení váženia podľa odseku 1, obec a ten, kto vykonáva v obci zber, môžu k 31. decembru príslušného roka, v ktorom je požiadavka obce uplatnená, odstúpiť od zmluvy, na základe ktorej sa v obci vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov.
§ 10
Vedenie a obsah prevádzkovej dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov
(1)
Všeobecné požiadavky na technicko-organizačné opatrenia sa uplatňujú v závislosti od druhu zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenia na zneškodňovanie odpadov.
(2)
Prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu zariadenia a minimalizácie vplyvu zariadenia na životné prostredie, ak v odsekoch 11 a 12 nie je ustanovené inak, tvorí
a)
technologický reglement,
b)
prevádzkový poriadok,
c)
prevádzkový denník,
d)
zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
e)
súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a obcí.
(3)
Technologický reglement obsahuje
a)
základné technické údaje o zariadení vrátane meracích a regulačných obvodov, zoznam blokovacích a signalizačných hodnôt,
b)
opis technologického procesu úpravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov ako celku s uvedením jeho jednotlivých stupňov (materiálové a energetické toky), najmä opis princípov a reakcií uplatňovaných v technologických operáciách, a podmienky technologického procesu, najmä čas, teplotu, tlak a koncentrácie,
c)
spotrebné a kapacitné normy procesu vzťahujúce sa na jednotkové množstvo produkcie, najmä spotrebné normy materiálov, odpadov, pomocných látok, prísad a energií,
d)
údaje o kvalitatívnych charakteristikách a požiadavkách na vstupné materiály prevádzkovaných procesov, napríklad odpady, pomocné látky, prísady, zloženie,
e)
údaje o vypúšťaných tuhých odpadoch a kvapalných odpadoch a plynných emisiách,
f)
postup a podmienky zabezpečenia preberania odpadov, skladovania odpadov a nakladania s nimi pred vstupom do procesu,
g)
spôsob zabezpečenia vstupnej kontroly, medzioperačnej kontroly a výstupnej kontroly materiálov a produktov procesu, najmä analytickými metódami a meracími zariadeniami,
h)
prehľad skúšobných, analytických a testovacích metód a postupov na určenie vlastností a zloženia vstupných a výstupných materiálov s uvedením zodpovedajúcich technických noriem a predpisov skúšania,
i)
údaje o kvalitatívnych charakteristikách a požiadavkách na výstupné produkty procesu,
j)
zoznam strojov a zariadení,
k)
prehľad technickej dokumentácie strojov,
l)
určenie osôb zodpovedných za pravdivosť údajov obsiahnutých v prevádzkovom poriadku.
(4)
Technologický reglement schvaľuje prevádzkovateľ zariadenia.
(5)
Technologický reglement sa musí uložiť na prístupnom mieste zariadenia.
(6)
Prevádzkový poriadok zariadenia obsahuje
a)
názov a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia vrátane mien a priezvisk zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia,
b)
údaje o začatí prevádzky, čase životnosti zariadenia a o jeho kapacite,
c)
technický opis zariadenia, a ak ide o zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním, uvedie sa aj receptúra vrátane pomeru uhlíka a dusíka C/N (§ 11 ods. 10),
d)
organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany zariadenia,
e)
podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke zariadenia,
f)
povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia,
g)
opatrenia pre prípad havárie,
h)
zoznam druhov odpadov, na ktorých zhodnocovanie alebo zneškodňovanie je prevádzkovateľ oprávnený,
i)
rozsah analýzy preberaných druhov odpadov vo vzťahu k technológii v zariadení okrem komunálnych odpadov,
j)
určenie spôsobu vykonávania vstupnej kontroly, ak ide o skládku odpadov, aj spôsob ukladania odpadov,
k)
spôsob obsluhy a vyhodnocovanie pozorovacieho systému zariadenia, a ak ide o skládku odpadov, aj spôsob plnenia podľa osobitného predpisu.6)
(7)
Ak ide o zmenu v prevádzke zariadenia, prevádzkovateľ zariadenia prispôsobí prevádzkový poriadok zariadenia tejto zmene.
(8)
Prevádzkový denník zariadenia sa vedie za každý deň prevádzky.
(9)
Prevádzkový denník zariadenia obsahuje údaje o
a)
menách a priezviskách zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia v uvedený deň,
b)
množstve a druhoch odpadov prijatých v daný deň na úpravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov vrátane označenia ich pôvodcov, prípadne držiteľov,
c)
množstve a druhoch odpadov zhodnotených alebo zneškodnených v daný deň,
d)
neprevzatom odpade so zdôvodnením jeho neprevzatia,
e)
nakladaní s tuhými a kvapalnými odpadmi, ktoré vznikajú v zariadení,
f)
odobratých vzorkách odpadov a výsledkoch ich analýz,
g)
technickom stave zariadenia,
h)
prevádzkových poruchách a haváriách zariadenia a o spôsobe ich odstránenia,
i)
časovom využití zariadenia,
j)
odstavení zariadenia,
k)
vykonaných údržbách a opravách zariadenia,
l)
kontrolách vykonaných orgánmi štátnej správy, o ich čase a dobe trvania,
m)
dodržiavaní limitov a osobitných technických podmienok určených na prevádzku zariadenia,
n)
umiestnení nebezpečných odpadov a stabilizovaných nebezpečných odpadov na skládke odpadov podľa topografickej siete v prevádzkovom poriadku skládky odpadov,
o)
zhutnení odpadu podľa osobitného predpisu,7) ak ide o skládku odpadov,
p)
hrúbke pracovnej vrstvy po zhutnení a o prekrývaní komunálnych odpadov a biologicky rozložiteľného odpadu inertným odpadom a inertným materiálom, napríklad zeminou, ak ide o skládku odpadov,
q)
odbere vzoriek z monitorovacích vrtov, ak ide o skládku odpadov,
r)
množstve a druhoch inertných odpadov a inertných materiálov použitých na prekrývanie uloženého odpadu, ak ide o skládku odpadov,
s)
prečerpávaní vôd akumulovaných v telese skládky odpadov na odpad, ak ide o skládku odpadov,
t)
ďalších prevádzkových činnostiach, ktoré sa v daný deň v prevádzke vykonali.
(10)
Ak ide o skládku odpadov, prevádzkový denník sa uchováva do skončenia monitorovania po uzavretí skládky odpadov, a ak ide o ostatné zariadenia, desať rokov od skončenia prevádzky zariadenia.
(11)
Pri prevádzke malej kompostárne prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení jej riadneho chodu a minimalizácie vplyvu na životné prostredie tvorí prevádzkový poriadok a prevádzkový denník.
(12)
Prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti a minimalizácie jeho vplyvu na životné prostredie tvoria:
a)
prevádzkový poriadok,
b)
prevádzkový denník,
c)
zmluvy týkajúce sa dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
d)
núdzové a evakuačné plány,
e)
súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a obcí,
f)
záznamy o vyskladnení odpadovej ortuti z úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a odoslaní odpadovej ortuti do zariadenia na úpravu odpadovej ortuti a následné odovzdanie na trvalé uloženie v úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.
(13)
Prevádzkový poriadok úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti obsahuje
a)
názov a sídlo prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vrátane mien a priezvisk zamestnancov zodpovedných za jeho prevádzku,
b)
údaje o začatí prevádzky, čase a kapacite úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
c)
technický opis úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
d)
organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
e)
podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
f)
povinnosti pri obsluhe a údržbe úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
g)
opatrenia pre prípad havárie,
h)
identifikáciu odpadovej ortuti, ktorú možno na úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti uskladniť,
i)
rozsah analýzy odpadovej ortuti,
j)
spôsob ukladania kontajnerov s obsahom odpadovej ortuti,
k)
spôsob obsluhy a vyhodnocovania pozorovacieho systému úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.
(14)
Prevádzkový denník úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti obsahuje údaje o
a)
menách a priezviskách zamestnancov zodpovedných za prevádzku úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti počas dňa,
b)
množstve odpadovej ortuti prijatej denne na dočasné uskladnenie alebo trvalé uskladnenie vrátane označenia jej pôvodcu, prípadne držiteľa,
c)
identifikačnom čísle potvrdenia o kontajneri s odpadovou ortuťou prevzatom počas dňa,
d)
množstve odpadovej ortuti vyskladnenej a odoslanej denne z úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti vrátane označenia jej pôvodcu, prípadne držiteľa, ako aj osoby, ktorej bola vyskladnená odpadová ortuť odovzdaná, označenie zariadenia na úpravu odpadovej ortuti, ktoré túto odpadovú ortuť upraví, a označenie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti na trvalé uloženie tejto odpadovej ortuti,
e)
identifikačnom čísle potvrdenia o kontajneri s odpadovou ortuťou vyskladneného a odoslaného počas dňa,
f)
odobratých vzorkách odpadovej ortuti a výsledkoch ich analýz,
g)
technickom stave úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
h)
miestach uloženia kontajnerov s odpadovou ortuťou vyznačených v situačnom pláne úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
i)
prevádzkových poruchách a haváriách úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti a o spôsobe ich odstránenia,
j)
zvýšených výparoch odpadovej ortuti zaznamenaných senzormi systému nepretržitého monitorovania počas dňa,
k)
zistenom úniku odpadovej ortuti v daný deň a o navrhovaných a prijatých opatreniach na predchádzanie akýmkoľvek emisiám odpadovej ortuti do životného prostredia vrátane termínov ich prijatia,
l)
časovom využití úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
m)
odstavení úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
n)
vykonaných údržbách a opravách úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
o)
vykonaných kontrolách, najmä o kontrolách systému nepretržitého monitorovania výparov odpadovej ortuti,
p)
kontrolách vykonaných orgánmi štátnej správy a údaj o tom, kedy sa kontroly začali a kedy boli ukončené.
§ 11
Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom
(1)
Zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa podľa použitej technológie rozlišujú na
a)
kompostárne a ďalšie zariadenia s aeróbnym procesom zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu,
b)
bioplynové stanice a ďalšie zariadenia s anaeróbnym procesom zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu.
(2)
Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu je riadený proces, pri ktorom sa činnosťou mikroorganizmov a makroorganizmov za prístupu vzduchu premieňa využiteľný biologicky rozložiteľný odpad na kompost.
(3)
Anaeróbna digescia biologicky rozložiteľného odpadu je riadený mikrobiálny mezofilný alebo termofílný rozklad organických látok bez prístupu vzduchu, pri ktorom vzniká bioplyn a digestát.
(4)
Malá kompostáreň je zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton.
(5)
Biologicky rozložiteľný odpad sa zhodnocuje anaeróbnou digesciou, kompostovaním alebo iným vhodným spôsobom v zariadeniach na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu.
(6)
Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa zriaďuje na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich ochranných pásiem8) a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území.9)
(7)
Do zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu možno prevziať iba odpad zaradený v Katalógu odpadov v kategórii ostatný.
(8)
Pri preberaní biologicky rozložiteľného odpadu do zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a pri jeho zhodnocovaní sa musia prijať opatrenia na minimalizáciu vplyvu zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu na životné prostredie spôsobovaného najmä emisiami zápachu.
(9)
Skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu s vysokým podielom dusíkatej zložky a ktoré podliehajú rýchlemu biologickému rozkladu, je možné najviac jeden týždeň od ich prevzatia. Skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa vykonáva tak, aby nedošlo k znehodnoteniu využiteľnej organickej časti biologicky rozložiteľného odpadu a hnilobným procesom.
(10)
Pri kompostovaní sa dodržiava receptúra vrátane nastaveného pomeru uhlíka a dusíka C/N podľa prevádzkového poriadku.
(11)
Pri kompostovaní, ak nejde o kompostovanie vykonávané technológiou vermikompostovania, musí byť zabezpečené
a)
dosahovanie teploty najmenej 45 oC nepretržite po dobu piatich dní v priebehu kompostovania,
b)
meranie teploty v zakládkach v strede hromady v hĺbke najmenej 0,5 m od povrchu zakládky,
c)
vykonanie najmenej dvoch prekopávok každej zakládky,
d)
trvanie kompostovacieho procesu najmenej 60 dní,
e)
vyskladnenie v čase, ak je teplota zakládky nižšia ako 40 oC a
f)
vhodná vlhkosť a prevzdušňovanie počas kompostovania.
(12)
Kompost, ktorý má byť uvedený do obehu alebo sa má použiť na aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy, musí spĺňať požiadavky ustanovené predpisom o hnojivách.10)
(13)
Do malej kompostárne možno prevziať iba biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý
a)
je rastlinného pôvodu a pochádza z katastrálneho územia obce, ktorá túto malú kompostáreň prevádzkuje,
b)
neobsahuje nerozložiteľné prímesi, cudzorodé látky, mastnotu, ropné látky a zvyšky živočíšneho pôvodu a
c)
sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo 20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37, 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad alebo 20 03 02 Odpad z trhovísk, ak v odseku 14 nie je ustanovené inak.
(14)
Ak je to nevyhnutné na dodržanie podmienok výkonu kompostovania, do malej kompostárne sa okrem odpadov ustanovených v odseku 13 písm. c) môže prevziať aj komunálny odpad, ktorý sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo 20 02 02 Zemina a kamenivo, ale iba v množstve nevyhnutnom na dodržanie ustanovených podmienok.
(15)
Pri prevádzke malej kompostárne sa musí
a)
zamedziť vstupu nepovolaných osôb,
b)
zabezpečiť priestor na skladovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý je vybudovaný a prevádzkovaný tak, že nedochádza k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie,
c)
zabezpečiť meranie teploty a
d)
zamedziť vnikaniu atmosférických zrážok do biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu počas aktívnej fázy kompostovania, a to nepriepustnou textíliou, zastrešením alebo kompostovaním vo vakoch, ak ide o použitie kompostovacej plochy bez vodohospodárskeho zabezpečenia.
(16)
Údaje o hmotnosti biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je možné pri prevádzke malej kompostárne určiť na základe odborného odhadu napríklad prepočtom podľa priemernej objemovej hmotnosti v závislosti od druhu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
§ 12
Prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov spaľovaním
(1)
Prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov spaľovaním zriadi oddelené skladové priestory na odpady
a)
tuhé,
b)
pastovité,
c)
kvapalné,
d)
s obsahom halogénových zlúčenín.
(2)
Proces spaľovania odpadov sa vykonáva tak, aby sa čo najviac znížilo množstvo vznikajúcich zvyškov zo spaľovania11) a obmedzili sa ich nebezpečné vlastnosti. Zvyšky zo spaľovania sa upravujú tak, aby sa znížilo ich množstvo a nebezpečnosť. Preprava a medziskladovanie práškových odpadov, ako je prach z kotlov a suché zvyšky z úpravy dymových plynov, sa musí uskutočniť tak, aby sa predišlo rozptyľovaniu do životného prostredia, najmä v uzavretých kontajneroch. Pred rozhodnutím o spôsobe zneškodnenia sa vykoná analýza zvyškov zo spaľovania a spoluspaľovania na účely zistenia ich fyzikálnych a chemických vlastností a možnosti znečistenia životného prostredia. Analýzou sa zisťuje hlavne celkový rozpustný podiel a obsah ťažkých kovov v rozpustnom podiele.
§ 13
Výpočet energetickej účinnosti (k § 18 ods. 1 zákona)
Energetická účinnosť sa vypočíta podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 9.
§ 14
Požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov
(1)
Zabezpečenie zavedenia a vykonávania triedeného zberu komunálnych odpadov pochádzajúcich z domácností pre papier, plasty, obaly z kovu, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky podľa § 59 ods. 1 písm. c) zákona organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly plní tak, že od 1. apríla kalendárneho roka zabezpečí naplnenie štandardu zberu v obci, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 2 zákona, vypočítaného ako súčin počtu obyvateľov tejto obce k 30. júnu predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov poskytnutých touto obcou Štatistickému úradu Slovenskej republiky a štandardu zberu na jedného obyvateľa za kalendárny rok určeného postupom podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 10. Minimálny štandard zberu na jedného obyvateľa v kalendárnom roku vyjadruje minimálne zberové kapacity, v jednotkách objemu, dostupné pre obyvateľa obce počas jedného roka a je získaný súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu. Dostupná kapacita pre obyvateľa vo všetkých častiach obce počas jedného roka pre každú zo zložiek nesmie byť nižšia ako minimálny štandard zberu uvedený v tabuľke v prílohe č. 10. Nastavenie pomeru objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu nesmie vytvoriť neprimeranú donáškovú vzdialenosť a prekážku nárastu objemu triedeného zberu komunálnych odpadov. Za primeranú donáškovú vzdialenosť sa považuje pre
a)
papier, plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky
1.
v individuálnej bytovej výstavbe vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa; ak zber neumožňujú technické problémy jeho vykonávania, najmä v riedko osídlených oblastiach, miesto zberu zmesového odpadu,
2.
v komplexnej bytovej výstavbe miesto zberu zmesového odpadu,
b)
sklo
1.
v individuálnej bytovej výstavbe vzdialenosť do 150 m od bydliska obyvateľa; ak zber neumožňujú technické problémy jeho vykonávania, najmä v riedko osídlených oblastiach, miesto spoločného zberu zmesového odpadu,
2.
v komplexnej bytovej výstavbe miesto zberu zmesového odpadu, ktoré je vzdialené najviac 150 m od bydliska obyvateľa.
Štandard zberu od 1. januára do 31. marca sa plní podľa štandardu zberu určeného v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(2)
Štandard zberu obce sa vypočítava každoročne pre každú obec a každú zložku komunálnych odpadov, pre ktorú je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov, postupom podľa odseku 1. Na napĺňanie štandardu zberu obce nemožno použiť zberovú kapacitu dostupnú prostredníctvom zariadenia na zber odpadov okrem zberovej kapacity dostupnej prostredníctvom zberného dvora tejto obce (§ 80 ods. 6 zákona). Na napĺňanie štandardu zberu obce možno použiť zberovú kapacitu poskytnutú obyvateľom tejto obce prostredníctvom mobilného zberu danej zložky komunálnych odpadov; ustanovenie odseku 1 poslednej vety tým nie je dotknuté.
(3)
Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia byť navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky komunálneho odpadu, ak sú v obci zbierané samostatne:
a)
modrá pre zložku papier,
b)
zelená pre zložku sklo,
c)
žltá pre zložku plast,
d)
červená pre zložku kovy,
e)
oranžová pre kompozitné obaly na báze lepenky.
(4)
Zberné nádoby podľa odseku 3 musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm × 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.
(5)
Rozlišovanie zberných nádob použitých na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov podľa odseku 3 sa môže zabezpečiť umiestnením štítku podľa odseku 4 na zbernú nádobu, ktorý je vyhotovený vo farebnom rozlíšení, ktoré je v súlade s požiadavkami na farebné rozlíšenie zberných nádob podľa odseku 3; táto výnimka z ustanovenia odseku 3 sa uplatňuje výlučne do umiestnenia zberných nádob nahrádzajúcich pôvodné zberné nádoby v obci.
(6)
Na triedený zber komunálnych odpadov pre plasty, kovy vrátane akýchkoľvek kompozitných obalov a v ich ľubovoľnej kombinácii sa môže použiť spoločná zberná nádoba, ak je zabezpečené, že budú následne roztriedené a takáto forma zberu neznemožní ich recykláciu; kompozitné obaly na báze lepenky sa zbierajú oddelene od zložky papier. V takomto prípade sa zberná nádoba označí farebnými štítkami podľa odseku 5, pričom ustanovenia odseku 3 a časť vety za bodkočiarkou v odseku 5 sa neuplatnia.
(7)
Spoločné zberné nádoby podľa odseku 6 sa spolu so samostatnými zbernými nádobami určenými pre triedený zber jednotlivej zložky komunálnych odpadov uplatňujú na napĺňanie štandardu zberu na jedného obyvateľa za príslušný kalendárny rok, pričom dostupný objem pre zber jednotlivej zložky komunálnych odpadov poskytnutý prostredníctvom spoločnej zbernej nádoby sa určí z objemu spoločnej zbernej nádoby po zohľadnení pomeru dostupných objemov poskytnutých pre zber zložiek komunálnych odpadov spoločne zbieraných v tejto nádobe, ktoré vyplývajú zo štandardu zberu na jedného obyvateľa za príslušný kalendárny rok určeného v prílohe č. 10, a to postupom podľa prílohy č. 11.
(8)
Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona obec zabezpečí,
a)
ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, aby každá domácnosť mala
1.
kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo
2.
zbernú nádobu, pričom zberová kapacita v jednotkách objemu dostupná pre každú domácnosť počas kalendárneho roka je najmenej s objemom 2 400 l a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný najmenej v období mesiacov marec až november vrátane, tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu,
b)
ak ide o komplexnú bytovú výstavbu s pozemkom so zeleňou alebo záhradou, ktorý je vo vlastníctve vlastníka bytového domu alebo bytu, aby každá komplexná bytová výstavba alebo domácnosť mala
1.
kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo
2.
zbernú nádobu, pričom zberová kapacita v jednotkách objemu dostupná pre každú komplexnú bytovú výstavbu alebo domácnosť počas kalendárneho roka je najmenej s objemom 2 400 l a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný najmenej v období mesiacov marec až november vrátane, tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu, a
c)
kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom období.
(9)
Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa § 81 ods. 7 písm. b) prvého bodu zákona obec zabezpečí zberové kapacity, v jednotkách objemu, dostupné pre každého obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roka s minimálnym objemom 250 litrov. Tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu. Ak zberové kapacity nie sú postačujúce, obec zabezpečí ich navýšenie pridaním ďalších zberných nádob alebo zvýšením frekvencie ich odvozu.
(10)
Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa odsekov 8 a 9 sa môže vykonávať ich spoločným zberom. Na zabezpečenie takéhoto triedeného zberu obec zabezpečí, ak ide o
a)
individuálnu bytovú výstavbu, že každá domácnosť má zberovú kapacitu najmenej s objemom určeným súčtom zberovej kapacity podľa odseku 8 písm. a) druhý bod a odseku 9,
b)
komplexnú bytovú výstavbu, že komplexná bytová výstavba alebo domácnosť má zberovú kapacitu najmenej s objemom určeným súčtom zberovej kapacity podľa odseku 8 písm. b) druhého bodu a odseku 9.
(11)
Zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ustanoveného v odsekoch 8 a 9 musia byť
a)
farebne odlíšené hnedou farbou, ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, a
b)
označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm × 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“ alebo „BIOODPAD“ alebo „BIOLOGICKÝ ODPAD“.
(12)
Rozlišovanie zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa odseku 11 písm. b) môže obec zabezpečiť tak, že umiestni na zbernú nádobu štítok podľa odseku 11 písm. c) vyhotovený v hnedom farebnom rozlíšení; táto výnimka z ustanovenia odseku 11 písm. b) sa uplatňuje výlučne do umiestnenia zberných nádob nahrádzajúcich pôvodné zberné nádoby v obci.
(13)
Kompostovací zásobník na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa odseku 8 sa musí nachádzať nad zemou, musí byť vhodným spôsobom upravený na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a musí umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným materiálom.
(14)
Na účel zabezpečenia informačnej kampane zameranej na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podľa § 81 ods. 7 písm. i) zákona obec zabezpečí
a)
propagačné a vzdelávacie aktivity o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ak ide o zabezpečenie zberných nádob, a to
1.
zverejňovaním informácií o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na webovom sídle obce,
2.
distribúciou informačných materiálov o triedenom zbere do všetkých domácností tejto obce,
3.
zverejňovaním informácií k systému zberu spôsobom v obci obvyklým spôsobom alebo v obecnom rozhlase, obecnej televízii alebo usporiadaním prednášky k systému zberu a
b)
propagáciu domáceho kompostovania na účel jeho podpory, a to
1.
zverejňovaním informácií o kompostovaní na webovom sídle obce,
2.
distribúciou informačných materiálov o kompostovaní do všetkých domácností tejto obce, ktoré kompostujú,
3.
zverejňovaním informácií o domácom kompostovaní v obci obvyklým spôsobom alebo v obecnom rozhlase, obecnej televízii alebo usporiadaním odbornej prednášky o kompostovaní s možnosťou praktických ukážok.
(15)
Za primeranú donáškovú vzdialenosť pre triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sa považuje vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa v individuálnej bytovej výstavbe; ak to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v riedko osídlených oblastiach, za primeranú vzdialenosť sa považuje miesto zberu zmesového odpadu. Za primeranú donáškovú vzdialenosť pre triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v komplexnej bytovej výstavbe sa považuje miesto zberu zmesového odpadu. Uvedené sa nevzťahuje na zložky biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, pre ktoré sa neustanovia požiadavky na zberovú kapacitu.
(16)
Minimálne požiadavky na frekvenciu odvozu a druh zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností sú určené v prílohe č. 10b.
§ 14a
Výpočet cieľov zberu
[k § 28 ods. 4 písm. k) a § 52 ods. 33 zákona]
(1)
Ciele zberu sa vypočítajú podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 10a.
(2)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly zasiela zoznam obcí ministerstvu v elektronickej podobe vo formáte „.xls“, v rozsahu identifikačné číslo obce, názov obce a počet obyvateľov obce k 30. júnu predchádzajúceho roka podľa údajov poskytnutých obcou Štatistickému úradu Slovenskej republiky.
§ 14b
Úprava vybraných podrobností o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov vo vzťahu k trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnému použitiu, recyklovateľnosti a prítomnosti nebezpečných látok
[§ 28 ods. 4 písm. ah) zákona]
(1)
Výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov vedie podrobné údaje o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh za obdobie kalendárneho roka v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 10c.
(2)
Údaje podľa odseku 1 pri kolektívnom plnení povinností sa poskytujú zmluvnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly priebežne, v termínoch určených zmluvnou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.
(3)
Výrobca obalov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, výrobca obalov podľa § 54 ods. 6 zákona a výrobca neobalových výrobkov podľa § 74 ods. 4 zákona poskytujú údaje podľa odseku 1 ministerstvu v termíne do 28. februára nasledujúceho roka.
(4)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly poskytuje sumárne údaje podľa odseku 1 v termíne do 28. februára nasledujúceho roka.
(5)
Vedenie údajov podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vedenie údajov podľa osobitného predpisu.11a)
§ 15
Výpočet obvyklých nákladov
(1)
Obvyklé náklady v príslušnom regióne podľa § 59 ods. 8 zákona sa vypočítajú pre kalendárny rok, v ktorom budú uhrádzané, postupom podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 12 ako súčin priemerných skutočne zazmluvnených nákladov na výkon činnosti triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zhodnej zložky komunálnych odpadov získaných aritmetickým priemerom skutočne zazmluvnených ročných nákladov všetkých porovnateľných obcí na výkon takejto činnosti, pripadajúcich v predchádzajúcom kalendárnom roku na jeden liter tejto zložky, štandardu zberu na jedného obyvateľa určeného v prílohe č. 10 pre túto zložku komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok a počtu obyvateľov obce, ktorej sa budú uhrádzať obvyklé náklady podľa § 59 ods. 8 zákona.
(2)
Nákladmi na výkon činnosti triedeného zberu sa na účely výpočtu obvyklých nákladov podľa odseku 1 rozumejú skutočne zazmluvnené náklady na triedený zber komunálnych odpadov, ktorými sú náklady na činnosti ustanovené v § 27 ods. 4 písm. k) a ods. 5 zákona. Do skutočne zazmluvnených nákladov sa výdavky potrebné na zabezpečenie požiadaviek na triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou nákladov na jednorazovo spotrebovaný materiál v príslušnom kalendárnom roku, započítavajú alikvotne na základe rozsahu a doby použiteľnosti v tejto súvislosti využívaného hmotného majetku. Výdavky na zberné nádoby na triedený zber komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok sa do skutočne zazmluvnených nákladov započítavajú najviac vo výške jednej štvrtiny ich nadobúdacej hodnoty; pre určenie počtu zberných nádob na účely tohto výpočtu je rozhodujúce priemerné ročné množstvo využívaných zberných nádob.
(3)
Porovnateľnou obcou sa na účely výpočtu obvyklých nákladov podľa odseku 1 rozumie obec nachádzajúca sa v tom istom samosprávnom kraji ako obec, ktorej sa budú uhrádzať obvyklé náklady, ktorá má zároveň uzavretú zmluvu podľa § 59 ods. 2 zákona so zhodnou organizáciou zodpovednosti výrobcov ako táto obec, patrí do rovnakej kategórie z hľadiska množstva vytriedenej zložky komunálnych odpadov pripadajúcej na jedného obyvateľa za kalendárny rok, patrí do rovnakej kategórie obcí podľa hustoty obyvateľstva a zároveň
a)
patrí do rovnakej kategórie z hľadiska počtu obyvateľov obce,
b)
patrí do najbližšej nižšej kategórie z hľadiska počtu obyvateľov obce, ak aspoň dve obce nespĺňajú požiadavku podľa písmena a),
c)
patrí do najbližšej vyššej kategórie z hľadiska počtu obyvateľov obce, ak aspoň dve obce nespĺňajú zhodne požiadavku podľa písmena a) alebo písmena b), alebo
d)
patrí do akejkoľvek kategórie z hľadiska počtu obyvateľov obce, ak aspoň dve obce nespĺňajú zhodne požiadavku podľa písmena a), b) alebo písmena c).
(4)
Kategórie obcí z hľadiska množstva vytriedenej zložky komunálnych odpadov pripadajúcej na jedného obyvateľa za kalendárny rok, kategórie obcí podľa hustoty obyvateľstva a kategórie obcí z hľadiska počtu obyvateľov obce sú ustanovené v prílohe č. 13.
§ 16
Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého
(1)
Kyslé a hydrolýze podliehajúce odpady z výroby oxidu titaničitého nemožno ukladať na skládku odpadov.
(2)
Limity toxicity a rozsah a spôsob monitorovania odpadov z výroby oxidu titaničitého a rozsah a spôsob monitorovania prostredia, do ktorého sa tento odpad ukladá, vypúšťa alebo hĺbkovo injektuje, sú ustanovené v prílohe č. 14.
§ 17
Nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi
(1)
S použitými polychlórovanými bifenylmi sa nakladá ako s nebezpečnými odpadmi.
(2)
So zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly a s polychlórovanými bifenylmi v nich obsiahnutými sa počas dekontaminácie nakladá ako s nebezpečnými odpadmi.
(3)
Dekontaminácia zariadenia sa vykonáva tak, aby po jej skončení bolo zariadenie preukázateľne zbavené polychlórovaných bifenylov. Pri dopĺňaní novej prevádzkovej kvapaliny, pri jej úprave alebo výmene alebo pri akejkoľvek činnosti alebo údržbe zariadenia sa dbá o to, aby nemohlo dôjsť k opakovanej kontaminácii polychlórovanými bifenylmi.
(4)
Zisťovanie obsahu polychlórovaných bifenylov sa vykonáva
a)
referenčnou metódou na stanovenie polychlórovaných bifenylov v ropných výrobkoch a v použitých olejoch,12)
b)
referenčnou metódou na stanovenie polychlórovaných bifenylov v izolačných kvapalinách.13)
(5)
Zisťovanie obsahu polychlórovaných bifenylov možno vykonať len v laboratóriách so zavedeným systémom kvality.14)
(6)
Označenie vstupu do priestoru, v ktorom je zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly umiestnené, tvorí označenie vchodu do objektu, v ktorom je toto zariadenie umiestnené, a označenie tohto zariadenia.15)
(7)
Na označenie vchodu do objektu, v ktorom je zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly umiestnené, sa používa reliéfny alebo rytý štítok jasnej červenej farby s výstražným bielo-čiernym okrajom veľkosti 21 cm × 15 cm, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 15.
(8)
Na označenie zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly sa používa reliéfny alebo rytý štítok jasnej červenej farby s výstražným bielo-čiernym okrajom veľkosti 13 cm × 10 cm, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 16. Štítok sa umiestňuje na viditeľné miesto na zariadení obsahujúcom polychlórované bifenyly.
(9)
Na označenie dekontaminovaného zariadenia sa používa reliéfny alebo rytý štítok bielej farby s výstražným bielo-čiernym okrajom veľkosti 13 cm × 10 cm, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 17; štítok sa umiestni tak, aby nahradil štítok podľa odseku 8.
(10)
Zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov sa vykonáva takým spôsobom, že sa rozložia alebo nevratne transformujú tak, že už nie sú preukázateľné vlastnosti perzistentných organických látok.
(11)
Oznámenie o držbe zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly sa podáva na tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 18.
§ 18
Územia s výskytom medveďa hnedého a zabezpečenie odpadu (k § 14 ods. 1 písm. j) zákona)
(1)
Povinnosť zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého sa vzťahuje na držiteľov odpadu v územiach ustanovených v prílohe č. 19.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.
(3)
Odpad pred prístupom medveďa hnedého sa zabezpečí tak, že
a)
zberná nádoba na odpad sa umiestni do uzatvoreného priestoru, ktorý nie je voľne prístupný; uzatvorený priestor je vybudovaný tak, že jeho technické prevedenie znemožní medveďovi hnedému akokoľvek manipulovať so zbernou nádobou umiestnenou v tomto priestore,
b)
zberná nádoba na odpad sa umiestni do uzatvoreného priestoru, ktorý je vybavený funkčným elektrickým zabezpečením alebo
c)
na zber odpadu sa použije dostatočne odolná a uzamykateľná zberná nádoba; uzamknutie zbernej nádoby je upravené tak, že zabráni medveďovi hnedému poškodiť alebo uvoľniť uzamknutie.
(4)
Ak sa na zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého použije plastová zberná nádoba, jej zabezpečenie sa musí vykonať podľa odseku 3 písm. a) alebo b).
§ 19
Registrácia
(k § 98 zákona)
(1)
Žiadosť o registráciu podľa § 98 ods. 1 až 4 zákona sa podáva elektronicky prostredníctvom informačného systému v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 19a.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1, ak ide o dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu, je kópia oprávnenia na prepravu tovaru.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1, ak ide o malú kompostáreň, je vyjadrenie podľa osobitného predpisu.16)
(4)
Zoznam registrovaných osôb podľa § 98 ods. 6 zákona obsahuje
a)
registračné číslo,
b)
dátum registrácie,
c)
obchodné meno a miesto podnikania registrovanej fyzickej osoby – podnikateľa; obchodné meno a sídlo registrovanej právnickej osoby,
d)
meno, priezvisko adresu trvalého pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“) registrovanej fyzickej osoby – podnikateľa; identifikačné údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu registrovanej právnickej osoby,
e)
telefonický kontakt, číslo faxu, adresu webového sídla a e-mailovú adresu registrovanej fyzickej osoby – podnikateľa alebo registrovanej právnickej osoby,
f)
identifikačné číslo organizácie registrovanej fyzickej osoby – podnikateľa alebo registrovanej právnickej osoby (IČO),
g)
názov obce, identifikačné číslo obce, adresu, kontaktné údaje, ak je žiadateľom o registráciu obec,
h)
miesto zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak ide o registráciu podľa § 98 ods. 3 zákona,
i)
činnosť, ktorú začala registrovaná osoba vykonávať podľa § 98 zákona a druhy odpadov, ktoré sú predmetom tejto činnosti.
§ 20
Podrobnosti o odpadoch vhodných na využívanie na spätné zasypávanie
(1)
Na spätné zasypávanie sa môže použiť výlučne inertný odpad,17) okrem inertných stavebných odpadov a odpadov z demolácií (§ 77 ods. 1 zákona), ktoré je možné vzhľadom na ich pôvod a zloženie zhodnotiť recyklovaním alebo prípravou na opätovné použitie.
(2)
Ak pri preberaní odpadu vznikne na základe poznatkov o jeho pôvode alebo jeho vizuálnej kontroly pochybnosť o tom, či ide o inertný odpad, vykoná sa pred použitím odpadu na spätné zasypávanie jeho testovanie18) s cieľom overiť, či tento odpad spĺňa limitné hodnoty ustanovené v osobitnom predpise;19) takýto odpad sa na spätné zasypávanie môže použiť až na základe výsledkov testovania, ktoré preukážu, že ide o inertný odpad. Ustanovenia § 9 ods. 1 až 4 nie sú tým dotknuté.
(3)
Inertné odpady, ktoré sa majú využiť na spätné zasypávanie, musia spĺňať požiadavky účelu, na ktorý majú byť využité. Na spätné zasypávanie sa pre fyzickú osobu môžu použiť len odpady s katalógovými číslami 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. Na spätné zasypávanie sa pre právnickú osobu a fyzickú osobu – podnikateľa môžu použiť odpady s katalógovými číslami 01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07, 01 04 09 odpadový piesok a íly, 17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika, 17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06, 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.
(4)
Pri spätnom zasypávaní, ktorým je likvidácia, sanácia alebo rekultivácia banských diel a lomov, sa môže použiť výlučne inertný odpad, ktorý je vhodným spôsobom upravený na tento účel a spôsob jeho využitia musí zabezpečiť stabilitu takto uloženého inertného odpadu najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.
§ 21
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, žiadosť o súhlas na zariadenie na zhodnocovanie odpadov, žiadosť o súhlas na zneškodňovanie odpadov a na zhodnocovanie odpadov
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem skládky odpadov, žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona na zneškodňovanie odpadov a zhodnocovanie odpadov obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
c)
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
d)
rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
e)
zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 a 2 zákona,
f)
opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu zabezpečenia prepravy odpadov,
g)
technické údaje o zariadení,
h)
spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
i)
opatrenia pre prípad havárie,
j)
dátum začatia prevádzky,
k)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu,
l)
záväzné stanovisko orgánu ochrany ovzdušia podľa osobitného predpisu,19a) ak ide o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pri výrobe druhotných palív.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20) okrem súhlasu na zneškodňovanie odpadov s obsahom azbestu činnosťou D9 a D14, ktoré vznikajú pri stavebných a demolačných prácach,
b)
zmluva na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, ktorý sa v zariadení zhodnocuje alebo zneškodňuje, ak predmetom žiadosti nie je konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu,
c)
kópia oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov, ktoré obsahujú azbest zo stavieb,20a) ak sa na túto činnosť vyžaduje,
d)
oprávnenie podľa osobitného predpisu,20b) ak ide o súhlas na zneškodňovanie odpadov s obsahom azbestu činnosťou D9 a D14, ktoré vznikajú pri stavebných a demolačných prácach.
(3)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem skládky odpadov, prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, na zneškodňovanie odpadov a zhodnocovanie odpadov obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa nakladá,
c)
zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,
d)
údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
e)
dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob nakladania s odpadmi.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa vykonáva činnosť v čase podania žiadosti.
§ 22
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na prevádzku ktorých nebol daný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) a c) zákona, alebo zberného dvora obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
sídlo zariadenia na zber odpadov,
c)
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
d)
rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
e)
technické údaje o zariadení,
f)
spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
g)
opatrenia pre prípad havárie,
h)
dátum začatia prevádzky,
i)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)
b)
zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, ktorý je predmetom zberu.
(3)
Ak predmetom žiadosti je súhlas na zber starých vozidiel, okrem náležitostí podľa odsekov 1 a 2 sa v žiadosti uvedie aj spôsob zabezpečenia zberu starých vozidiel a ich prepravy na spracovanie a priloží sa zmluva na zabezpečenie následného spracovania starých vozidiel (§ 60 ods. 14 zákona) alebo kópia rozhodnutia o udelení autorizácie na spracovanie starých vozidiel, ak je žiadateľom spracovateľ starých vozidiel.
(4)
Ak predmetom žiadosti je súhlas na zber elektroodpadu, okrem náležitostí podľa odsekov 1 a 2 sa v žiadosti uvedie aj spôsob zabezpečenia zberu elektroodpadu a ich prepravy na spracovanie a priloží sa zmluva na zabezpečenie spracovania elektroodpadu (§ 32 ods. 21 zákona) alebo kópia rozhodnutia o udelení autorizácie na spracovanie elektroodpadu, ak je žiadateľom spracovateľ elektroodpadu.
(5)
Ak predmetom žiadosti je súhlas na zber použitých batérií a akumulátorov, okrem náležitostí podľa odsekov 1 a 2 sa v žiadosti uvedie aj spôsob zabezpečenia zberu použitých batérií a akumulátorov a ich prepravy na spracovanie a recykláciu a priloží sa zmluva na zabezpečenie spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov alebo kópia rozhodnutia o udelení autorizácie na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, ak je žiadateľom spracovateľ použitých batérií a akumulátorov.
(6)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora obsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 3.
(7)
Prílohou žiadosti podľa odseku 6 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe vykonáva zber odpadov v čase podania žiadosti a zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý je predmetom zberu.
§ 23
Žiadosť o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov a na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov okrem náležitostí ustanovených v § 21 ods. 1 písm. a) a j) obsahuje aj návrh prevádzkového poriadku daného zariadenia a ak ide o prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktoré nie je mobilným zariadením, aj sídlo tohto zariadenia na nakladanie s odpadom, ktorého sa prevádzkový poriadok týka.
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov a na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov obsahuje náležitosti ustanovené v § 21 ods. 3 písm. a), c) až e) a ak ide o prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktoré nie je mobilným zariadením, aj sídlo tohto zariadenia na nakladanie s odpadom, ktorého sa prevádzkový poriadok týka.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe bol prevádzkový poriadok vydaný.
§ 26a
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. t) zákona na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu katalógové číslo 20 03 01 obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
množstvo odpadov, ktoré sa bude dočasne ukladať a následne prekladať,
c)
sídlo prekládkovej stanice komunálneho odpadu s identifikáciou pozemkov,
d)
zdôvodnenie opodstatnenosti prevádzkovania prekládkovej stanice komunálneho odpadu,
e)
navrhovanú kapacitu prekládkovej stanice komunálneho odpadu,
f)
navrhované metódy a opatrenia na zabezpečenie minimalizácie negatívneho vplyvu miesta prekládkovej stanice komunálneho odpadu na životné prostredie,
g)
určenie následného spôsobu nakladania s komunálnym odpadom,
h)
technické požiadavky prevádzky zariadenia,
i)
bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia,
j)
iné údaje nevyhnutné na udelenie súhlasu.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
kópia zmluvy o zabezpečení následného nakladania s komunálnym odpadom,
b)
kópia súhlasu a kópia zmien súhlasu, ak boli vydané, na základe ktorých sa prevádzkuje prekládková stanica komunálneho odpadu v čase podania žiadosti.
(3)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. t) zákona na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu obsahuje okrem náležitostí podľa § 21 ods. 3 písm. a), c) až e) aj
a)
množstvo odpadov, ktoré boli v predchádzajúcom období dočasne uložené a následne preložené,
b)
aktuálne množstvo dočasne uloženého odpadu,
c)
zdôvodnenie opodstatnenosti dlhšieho prevádzkovania prekládkovej stanice komunálneho odpadu.
§ 26b
Žiadosť o súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona na skladovanie výkopovej zeminy katalógové číslo 17 05 04 alebo 17 05 06 obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
zoznam druhov odpadov, ktoré sa budú skladovať,
c)
množstvo odpadov, ktoré sa budú skladovať,
d)
zdôvodnenie opodstatnenosti skladovania výkopovej zeminy,
e)
určenie následného spôsobu využitia výkopovej zeminy s identifikáciou pozemkov,
f)
navrhovanú kapacitu miesta skladovania výkopovej zeminy,
g)
navrhované metódy a opatrenia na zabezpečenie minimalizácie negatívneho vplyvu miesta skladovania výkopovej zeminy na životné prostredie,
h)
technické požiadavky miesta výkonu činnosti,
i)
bezpečnostné opatrenia pri výkone činnosti,
j)
iné údaje nevyhnutné na udelenie súhlasu.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
kópia zmluvy o zabezpečení následného spôsobu využitia výkopovej zeminy; táto kópia sa nevyžaduje, ak výkopovú zeminu použije žiadateľ na svojom pozemku,
b)
doklad o vlastníckom práve, ak je žiadateľ vlastníkom pozemku, alebo doklad o inom práve k pozemku, na ktorom sa bude skladovať výkopová zemina, najmä nájom,
c)
kópia súhlasu a kópia zmien súhlasu, ak boli vydané, na základe ktorých sa činnosť skladovania výkopovej zeminy vykonáva v čase podania žiadosti.
§ 26c
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
c)
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
d)
množstvo odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
e)
rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
f)
zoznam vykonávaných činností podľa príloh č. 1 a 2 zákona,
g)
opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu zabezpečenia prepravy odpadov,
h)
technické údaje o zariadení,
i)
navrhované metódy a opatrenia na zabezpečenie minimalizácie negatívneho vplyvu miesta zariadenia na recykláciu lodí na životné prostredie,
j)
spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
k)
bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia na recykláciu lodí,
l)
dátum začatia prevádzky,
m)
spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu činnosti zariadenia,
n)
iné údaje potrebné na udelenie súhlasu.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)
b)
kópia zmlúv o zabezpečení následného nakladania s odpadmi vzniknutými v zariadení na recykláciu lodí.
(3)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí okrem náležitostí podľa § 21 ods. 3 obsahuje aj údaj o množstve odpadov, s ktorými sa nakladalo v zariadení na recykláciu lodí počas platnosti predchádzajúceho súhlasu.
§ 27
Žiadosť o súhlas na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením alebo na zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením okrem náležitostí podľa § 21 ods. 1 písm. a), c), e) a ods. 2 obsahuje aj
a)
spôsob inštalácie mobilného zariadenia na mieste prevádzky,
b)
materiálovú bilanciu, ak ide o zhodnocovanie odpadov,
c)
údaj o maximálnom výkone zariadenia za hodinu udávaný výrobcom mobilného zariadenia,
d)
preukázanie vlastníckeho práva alebo nájomného vzťahu formou lízingu zariadenia,
e)
záväzné stanovisko orgánu ochrany ovzdušia podľa osobitného predpisu,19a) ak ide o súhlas na prevádzkovanie mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov pri výrobe druhotných palív.
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením okrem náležitostí podľa § 21 ods. 3 písm. a), c) až e) obsahuje aj množstvo odpadov, ktoré zhodnotil alebo zneškodnil za ostatné tri roky.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa činnosť vykonáva v čase podania žiadosti a zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý sa v zariadení zhodnocuje alebo zneškodňuje, ak nejde o jeho konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie.
§ 28
Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie odpadu bez predchádzajúceho triedenia
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákona na zhromažďovanie odpadu bez predchádzajúceho triedenia obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
druh a kategóriu odpadu,
c)
opis spôsobu nakladania s odpadom,
d)
zdôvodnenie opodstatnenosti, že odpad nebude triedený a oddelene zhromažďovaný,
e)
opatrenia pre prípad havárie, ak ide o nebezpečné odpady,
f)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je aj zmluva na zabezpečenie následného zhodnotenia odpadu alebo zneškodnenia odpadu, ktorý sa bude zhromažďovať bez predchádzajúceho triedenia.
(3)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na zhromažďovanie odpadu bez predchádzajúceho triedenia okrem náležitostí podľa § 21 ods. 3 písm. a), c) až e) obsahuje aj pomer množstva takto zhromaždeného odpadu, ktoré bolo za ostatné tri roky skutočne zhodnotené alebo zneškodnené, k množstvu odpadu, ktoré za tieto ostatné tri roky zhromaždil bez predchádzajúceho triedenia.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe vykonáva takéto zhromažďovanie v čase podania žiadosti, a zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia odpadu a zneškodnenia odpadu, ktorý sa bude zhromažďovať bez predchádzajúceho triedenia.
§ 29
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona na prevádzkovanie skládky odpadov okrem náležitostí podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) a b) obsahuje aj
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,
b)
zoznam druhov a množstiev odpadov, ktoré majú byť na skládke odpadov uložené,
c)
navrhovanú kapacitu skládky odpadov,
d)
charakteristiku územia skládky odpadov vrátane hydrogeologických a inžinierskogeologických charakteristík,
e)
navrhované metódy na zabezpečenie eliminácie negatívnych vplyvov zo skládkovania na životné prostredie a ľudské zdravie,
f)
navrhovaný prevádzkový poriadok, plán monitorovania a kontroly skládky odpadov počas jej prevádzky,
g)
projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadov a monitorovania skládky odpadov po jej uzavretí,
h)
doklad o zriadení osobitného účtu podľa § 24 ods. 4 zákona na náklady spojené s uzatvorením, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky odpadov,
i)
doklad o poistení skládky odpadov proti nepredvídaným udalostiam, ak je také poistenie uzavreté.
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na prevádzkovanie skládky odpadov obsahuje
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,
b)
zoznam druhov odpadov, ktoré majú byť na skládke odpadov uložené a jeho celkové množstvo,
c)
zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,
d)
údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
e)
dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob prevádzkovania skládky odpadov.
§ 30
Žiadosť o súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie okrem náležitostí podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b) obsahuje aj
a)
vyhodnotenie doterajšieho prevádzkovania a doterajšieho monitorovania skládky odpadov,
b)
aktualizovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov vrátane jej monitorovania.
§ 31
Žiadosť o súhlas na dekontamináciu
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. k) zákona na dekontamináciu obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
určenie miesta dekontaminácie,
c)
opis spôsobu dekontaminácie a preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu dekontaminácie,
d)
typ a počet zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú dekontaminovať,
e)
opatrenia pre prípad havárie,
f)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na dekontamináciu obsahuje náležitosti ustanovené v § 21 ods. 3.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa činnosť vykonáva v čase podania žiadosti.
§ 32
Žiadosť o súhlas na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. l) zákona na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a na zneškodňovanie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly okrem náležitostí podľa § 21 ods. 1 písm. a), c) až h) a ods. 2 obsahuje aj typ a počet zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú zneškodňovať.
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a na zneškodňovanie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly obsahuje náležitosti ustanovené v § 21 ods. 3.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa činnosť vykonáva v čase podania žiadosti.
§ 33
Žiadosť o súhlas na zneškodnenie odpadov z výroby oxidu titaničitého
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. m) zákona na zneškodnenie odpadov z výroby oxidu titaničitého niektorou z vybraných činností ustanovených v § 97 ods. 8 zákona okrem náležitostí podľa § 21 ods. 1 písm. a), c), e), f) a ods. 2 obsahuje aj
a)
charakteristiku a zloženie látok, najmä celkové množstvo a priemerné zloženie ukladaných látok za rok, formu, fyzikálne, chemické, biochemické a biologické vlastnosti, toxicitu, fyzikálnu, chemickú a biologickú stálosť, akumuláciu a biotransformáciu v biologických materiáloch alebo sedimentoch, náchylnosť na fyzikálne, chemické a biologické zmeny a interakciu v príslušnom prostredí s inými organickými a anorganickými materiálmi, pravdepodobnosť vzniku porúch alebo iných zmien znižujúcich predajnosť zdrojov,
b)
charakteristiku miesta ukladania alebo vypúšťania a metód zneškodňovania, najmä polohu, mieru zneškodňovania za určité obdobie, metódy balenia a bezpečnostného balenia, ak nejaké sú, počiatočné zriedenie dosiahnuté navrhnutou metódou vypúšťania, konkrétne rýchlosť lode, rozptylovú charakteristiku, charakteristiku vody, charakteristiku dna, existenciu vplyvov ostatných miest ukladania alebo vypúšťania nachádzajúcich sa v príslušnej oblasti,
c)
charakteristiku miesta skládky odpadov, uskladnenia alebo hĺbkovej injektáže a metód zneškodňovania, najmä geografickú situáciu, charakteristiku priľahlých oblastí, metódy balenia a bezpečnostného balenia, ak nejaké sú, charakteristiku metód ukladania na skládku odpadov, skladovania a hĺbkovej injektáže vrátane hodnotenia bezpečnostných opatrení na zabránenie znečisťovania vôd, pôdy a atmosféry.
§ 34
Žiadosť o súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
zoznam druhov odpadov, ktoré budú odovzdávané, ich kategóriu a množstvá,
c)
uvedenie účelu využitia odovzdávaného odpadu v domácnosti,
d)
zdôvodnenie potreby takéhoto odovzdávanie odpadu namiesto jeho odovzdania do zariadenia na spracovanie odpadov,
e)
zoznam obcí, do ktorých sa odpad vhodný na využitie v domácnosti navrhuje odovzdávať,
f)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti okrem náležitostí podľa § 21 ods. 3 písm. a), c) až e) obsahuje aj množstvo a druhy odpadov takto odovzdaných za predchádzajúci kalendárny rok a účel ich odovzdania.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa odovzdáva odpad do domácnosti v čase podania žiadosti.
§ 35
Žiadosť o súhlas na to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. o) zákona na to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
opis výrobného procesu, v rámci ktorého vzniká látka alebo vec, ktorej výroba nie je primárnym cieľom,
c)
informáciu, či výrobný proces bol zámerne upravený tým spôsobom, aby v rámci neho vznikala látka alebo vec, ktorá má byť vedľajším produktom,
d)
informáciu, či látka alebo vec vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu,
e)
informáciu, či je potrebné ďalšie spracovanie látky alebo veci, ktoré je iné ako bežný priemyselný postup, aké ďalšie spracovanie látky alebo veci je potrebné, aby sa dala použiť, a či ďalšie spracovanie je neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba látky alebo veci, ktorá má byť vedľajším produktom,
f)
informáciu o využití, použití a uplatnení látky alebo veci na trhu, a že spĺňa požiadavky pre konkrétne použitie z hľadiska výrobku,
g)
vyjadrenie, že ďalšie použitie látky alebo veci je v súlade so zákonom a osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky na výrobok,21) ochranu životného prostredia a ochranu zdravia ľudí z hľadiska jeho konkrétneho použitia, a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí,
h)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú aj zmluvy, ktorými je preukázané, pre aké množstvo látky alebo hnuteľnej veci je používanie zabezpečené počas doby platnosti súhlasu.
(3)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu na to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
vyjadrenie, či došlo k zmene skutočností uvedených v žiadosti o udelenie súhlasu podľa odseku 1 písm. b) až e) a g) a v čom spočívala zmena,
c)
preukázanie, že počas doby platnosti udeleného súhlasu bolo použitie vedľajšieho produktu zabezpečené, s uvedením, aké množstvo vedľajšieho produktu bolo počas doby platnosti súhlasu vyrobené s rozlíšením na jednotlivé roky, aké množstvo vedľajšieho produktu bolo počas doby platnosti súhlasu ďalej použité ako výrobok s rozlíšením na jednotlivé roky a ako bude naložené s vedľajším produktom, ktorý nebol do podania tejto žiadosti použitý,
d)
akú dobu je vedľajší produkt uskladnený pred jeho použitím,
e)
zmluvy, ktorými je preukázané, pre aké množstvo vedľajšieho produktu je zabezpečené používanie počas doby predĺženia platnosti súhlasu,
f)
zmeny, ktoré nastali od udelenia posledného súhlasu,
g)
údaje o výsledku kontrol vykonaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
h)
dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajšiu výrobu a nakladanie s vedľajším produktom.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa látka alebo hnuteľná vec považuje za vedľajší produkt v čase podania žiadosti.
§ 36
Žiadosť o súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. p) zákona na vykonávanie prípravy na opätovné použitie obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
druh, kategóriu odpadov a množstvo odpadov, ktoré majú byť predmetom prípravy na opätovné použitie, a identifikáciu miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,
c)
opis činnosti a technologický postup vykonávania prípravy na opätovné použitie,
d)
opis ďalšieho nakladania s výrobkom, ktorý je výsledkom prípravy na opätovné použitie, spôsob jeho odberu konečným užívateľom a jeho umiestnenie na trh,
e)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
zmluvy na zabezpečenie zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý vznikne počas výkonu prípravy na opätovné použitie,
b)
zmluvy na zabezpečenie zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý neprešiel prípravou na opätovné použitie alebo sa nestal výrobkom; ak ide o elektroodpad a použité batérie a akumulátory, tak zmluvy na ich spracovanie vrátane recyklácie.
(3)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
informácie o množstve odpadu, ktorý počas doby platnosti súhlasu prešiel prípravou na opätovné použitie s rozlíšením na jednotlivé roky, a ako s týmito výrobkami bolo v jednotlivých rokoch ďalej nakladané, množstvo výrobkov, ktoré našli uplatnenie v jednotlivom roku a sú opätovne používané,
c)
informácie o množstve a nakladaní s výrobkami, ktoré nenašli využitie a neboli od žiadateľa nikým odobraté na ich pôvodný účel,
d)
priemerný čas uskladnenia výrobku, pokiaľ sa opätovne použije na pôvodný účel,
e)
zmeny, ktoré nastali od udelenia posledného súhlasu,
f)
údaje o výsledku kontrol vykonaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
g)
dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajšie vykonávanie prípravy na opätovné použitie.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 3 sú:
a)
kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe činnosť vykonáva v čase podania žiadosti,
b)
zmluvy na zabezpečenie zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý vznikne počas výkonu prípravy na opätovné použitie,
c)
zmluvy na zabezpečenie zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý neprešiel prípravou na opätovné použitie alebo sa nestal výrobkom; ak ide o elektroodpad alebo použité batérie alebo akumulátory, tak zmluvy na ich spracovanie vrátane recyklácie.
§ 37
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. q) zákona na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti okrem náležitosti podľa § 21 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2 obsahuje aj
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,
b)
miesto úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
c)
určenie odpadovej ortuti, ktorá môže byť na úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti uskladnená, a množstvo odpadovej ortuti, ktoré môže byť na úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti uskladnené,
d)
navrhovanú kapacitu úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
e)
charakteristiku územia úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vrátane hydrogeologických a inžinierskogeologických charakteristík,
f)
navrhované metódy a opatrenia na zabezpečenie minimalizácie vplyvu úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti na životné prostredie a na vhodné zaobchádzanie s ortuťou,
g)
navrhované opatrenia na zabránenie prieniku odpadovej ortuti do povrchových vôd a na zabránenie prieniku ortuti do pôdy, podzemných vôd a do ovzdušia, opis umelých bariér alebo prírodných bariér, ktoré zamedzia úniku emisií odpadovej ortuti do životného prostredia,
h)
navrhovaný prevádzkový poriadok, plán monitorovania a kontroly úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vrátane kontroly kontajnerov počas jeho prevádzky,
i)
protipožiarne opatrenia,
j)
technickú dokumentáciu úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vrátane charakteristiky jeho dna pokrytého tesniacim materiálom odolným proti odpadovej ortuti a návrh umiestnenia kontajnerov,
k)
spôsob uzavretia a rekultivácie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti po vyskladnení všetkej odpadovej ortuti s rozpisom postupných krokov ukončenia prevádzky úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo spôsob uzavretia a rekultivácie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti s rozpisom postupných krokov ukončenia prevádzky úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
l)
preukázanie zriadenia osobitného účtu podľa § 24 ods. 18 zákona na náklady spojené s uzatvorením, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti po jeho uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
m)
preukázanie poistenia úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti proti nepredvídaným udalostiam, ak je také poistenie uzavreté.
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti obsahuje
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,
b)
určenie odpadovej ortuti, ktorá môže byť na úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti uskladnená, a množstvo odpadovej ortuti, ktoré môže byť na úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti uskladnené,
c)
zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,
d)
údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
e)
dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob prevádzkovania úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.
§ 38
Žiadosť o súhlas na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie a uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. r) zákona na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie a uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie okrem náležitostí podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b) obsahuje aj
a)
vyhodnotenie doterajšieho prevádzkovania a doterajšieho monitorovania úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,
b)
aktualizovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti a následnej starostlivosti o úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vrátane jeho monitorovania.
§ 39
Žiadosť o súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona na využívanie odpadov na spätné zasypávanie obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
zoznam druhov odpadov, ktoré budú využívané na spätné zasypávanie, ich kategóriu a množstvá,
c)
miesto využívania odpadov s identifikáciou pozemkov,
d)
zdôvodnenie potreby a účel využitia odpadov na spätné zasypávanie,
e)
opis technologického postupu využívania odpadov na spätné zasypávanie,
f)
dátum začatia činnosti,
g)
fotodokumentáciu pozemku pred začatím činnosti spätného zasypávania,
h)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
kópia povolenia stavebného úradu na terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery, ak sa na takúto činnosť vyžaduje,21a)
b)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)
c)
kópia povolenia banského úradu na banskú činnosť, ak ide o spätné zasypávanie na likvidáciu banských diel a lomov.
(3)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na využívanie odpadov na spätné zasypávanie okrem náležitostí podľa § 21 ods. 3 písm. a), c) až e) obsahuje aj
a)
množstvo a druhy odpadov využitých na spätné zasypávanie za obdobie, v ktorom platil súhlas o predĺženie platnosti ktorého sa žiada,
b)
účel, na aký sa odpad počas predchádzajúceho obdobia využil, a
c)
zoznam miest, kde sa odpad počas predchádzajúceho obdobia využil, vrátane identifikácie pozemkov.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na základe ktorých takto odpad už využíva v čase podania žiadosti.
§ 40
Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov
Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov a žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu zariadenia na spoluspaľovanie odpadov obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
c)
zoznam druhov odpadov, ktoré sa budú spaľovať,
d)
dodržanie požiadaviek vyplývajúcich z predpisov o nakladaní s odpadmi,
e)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
§ 41
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla a výška príspevku do Environmentálneho fondu
(1)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 68 ods. 1 zákona obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
identifikačné údaje o vozidle,
c)
zdôvodnenie neexistencie vozidla.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva na tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 20.
(3)
Ak žiadosť podľa odseku 1 podáva držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom tohto vozidla, priloží sa súhlas vlastníka vozidla s touto žiadosťou.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je na nahliadnutie osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a tabuľka s evidenčným číslom vozidla, ktorého sa žiadosť týka, ak existujú.
(5)
Príspevok, ktorý do Environmentálneho fondu platí žiadateľ podľa § 68 ods. 2 zákona, je 500 eur za jedno vozidlo.
§ 41a
Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov
(1)
Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov podľa osobitného predpisu21aa) na územie Slovenskej republiky na účely vykonania predbežnej činnosti zhodnocovania činnosťami R12, R13 podľa prílohy č. 1 zákona okrem informácií a dokladov týkajúcich sa oznámenia podľa osobitného predpisu21b) obsahuje
a)
kópiu zmluvy so zariadením, v ktorom bude vykonaná následná iná než predbežná činnosť zhodnocovania pre každú zložku odpadu a dokumenty potvrdzujúce iné ako predbežné zhodnotenie alebo zneškodnenie pre každú zložku odpadu,
b)
informáciu o aktuálnej ročnej prevádzkovej kapacite zariadenia príjemcu odpadov s ohľadom na odpad, ktorý má byť cezhranične prepravený,
c)
prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
(2)
Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov podľa osobitného predpisu21a) na územie Slovenskej republiky na účely energetického zhodnocovania odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona okrem informácií a dokladov týkajúcich sa oznámenia podľa osobitného predpisu21b) obsahuje
a)
chemickú analýzu zloženia odpadov v rozsahu parametrov v súlade s platným prevádzkovým poriadkom zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo s platným integrovaným povolením zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
b)
fotodokumentáciu odpadov, ktoré majú byť prepravené na účely energetického zhodnocovania,
c)
percentuálne zastúpenie jednotlivých frakcií v odpade,
d)
informáciu o aktuálnej ročnej prevádzkovej kapacite zariadenia príjemcu odpadov s ohľadom na odpad, ktorý má byť cezhranične prepravený,
e)
prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
(3)
Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov podľa osobitného predpisu21a) z územia Slovenskej republiky na účely vykonania činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania, okrem informácií a dokladov týkajúcich sa oznámenia podľa osobitného predpisu21b) obsahuje
a)
chemickú analýzu zloženia odpadov, ktoré majú byť predmetom cezhraničného pohybu odpadov,
b)
opis procesu úpravy v prijímajúcom zariadení, podrobný opis zabezpečenia jednotlivých činností zhodnocovania a opis technologického postupu v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti nakladania s odpadmi,
c)
materiálovú bilanciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov, vstupné a výstupné produkty z procesu zhodnocovania, jednotlivé činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania, percentuálnu mieru zhodnotenia,
d)
výšku recyklačnej efektivity podľa osobitného predpisu, ak ide o cezhraničný pohyb použitých batérií a akumulátorov;21c) ak sa recyklácia použitých batérií a akumulátorov vykonáva vo viac ako jednom zariadení, aj údaje o výške recyklačnej efektivity procesu recyklácie vo všetkých následných zariadeniach,
e)
mieru zhodnotenia a mieru recyklácie, ak ide o cezhraničný pohyb odpadov z elektrických a elektronických zariadení,
f)
druh a obdobie platnosti oprávnenia, na základe ktorého je predmetné zariadenie prevádzkované, ak ide o cezhraničný pohyb odpadov na účely vykonania predbežnej činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania,
g)
kópiu zmluvy so zariadením, v ktorom bude vykonaná následná iná než predbežná činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania, ak ide o cezhraničný pohyb odpadov na účely vykonania predbežnej činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania,
h)
druh a obdobie platnosti oprávnenia, na základe ktorého je prevádzkované zariadenie vykonávajúce činnosť následného iného než predbežného zhodnocovania alebo zneškodňovania, ak ide o cezhraničný pohyb odpadov na účely vykonania predbežnej činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania,
i)
ak ide o cezhraničný pohyb odpadov z elektrických a elektronických zariadení, relevantný dôkaz, že zhodnotenie a recyklácia týchto odpadov je zabezpečená činnosťami R2 až R9 podľa prílohy č. 1 zákona s ohľadom na stav konca odpadu postupom, ktorý upravuje osobitný predpis.21ca)
§ 42
Obsah žiadosti o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť a žiadosti o rozšírenie autorizácie na spracovateľskú činnosť
(1)
Žiadosť o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, ak žiadateľom je fyzická osoba – podnikateľ, obsahuje
a)
obchodné meno a miesto podnikania,
b)
identifikačné údaje žiadateľa; ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,21d) aj jeho identifikačné údaje,
c)
činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o udelenie autorizácie,
d)
čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
e)
identifikačné číslo organizácie (IČO),
f)
identifikačné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 zákona), číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi o udelenie autorizácie,
g)
technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia výkonu požadovanej činnosti.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa o udelenie autorizácie,21e)
b)
doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť k žiadateľovi o udelenie autorizácie,
c)
odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona,
d)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)
e)
súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie.22)
(3)
Žiadosť o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, ak žiadateľom je právnická osoba, obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo,
b)
identifikačné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa o udelenie autorizácie alebo ktoré sú jeho členmi; ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,21d) aj jeho identifikačné údaje,
c)
činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o udelenie autorizácie,
d)
čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
e)
identifikačné číslo organizácie (IČO),
f)
identifikačné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 zákona), číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi,
g)
technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia výkonu požadovanej činnosti.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 3 sú
a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa o udelenie autorizácie alebo jeho členov,21e)
b)
doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť k žiadateľovi o udelenie autorizácie,
c)
odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona,
d)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)
e)
súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie.22)
(5)
Žiadosť o predĺženie platnosti udelenej autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona okrem náležitostí podľa § 92 ods. 2 zákona obsahuje odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona a príslušný súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie.22) Ak o predĺženie platnosti udelenej autorizácie žiada držiteľ autorizácie, ktorý má v čase podania žiadosti registrovaný systém environmentálneho manažérstva a auditu,23) namiesto odborného posudku priloží osvedčenie o registrácii organizácie v schéme podľa osobitného predpisu.24)
(6)
Žiadosť o rozšírenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, ak žiadateľom je fyzická osoba – podnikateľ, obsahuje
a)
obchodné meno a miesto podnikania,
b)
identifikačné údaje žiadateľa; ak je ustanovený zodpovedný zástupca,21d) aj jeho identifikačné údaje,
c)
činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o rozšírenie autorizácie,
d)
identifikačné číslo organizácie (IČO),
e)
identifikačné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 zákona), číslo osvedčenia odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi o rozšírenie autorizácie,
f)
technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia požadovanej činnosti.
(7)
Prílohou žiadosti podľa odseku 6 sú
a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa o rozšírenie autorizácie,21e)
b)
doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť k žiadateľovi o rozšírenie autorizácie,
c)
odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona,
d)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)
e)
súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie.22)
(8)
Žiadosť o rozšírenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, ak žiadateľom je právnická osoba, obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo,
b)
identifikačné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa o rozšírenie autorizácie alebo ktoré sú jeho členmi; ak je ustanovený zodpovedný zástupca,21d) aj jeho identifikačné údaje,
c)
činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o rozšírenie autorizácie,
d)
identifikačné číslo organizácie (IČO),
e)
identifikačné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 zákona), číslo osvedčenia odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi o rozšírenie autorizácie,
f)
technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia požadovanej činnosti.
(9)
Prílohou žiadosti podľa odseku 8 sú
a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa o rozšírenie autorizácie alebo jeho členov,21e)
b)
doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť k žiadateľovi o rozšírenie autorizácie,
c)
odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona,
d)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)
e)
súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie.22)
§ 43
Technické, materiálne a personálne zabezpečenie
(1)
Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej spracovateľskej činnosti sú pre jednotlivé činnosti ustanovené v prílohe č. 21.
(2)
Na personálne zabezpečenie autorizovanej spracovateľskej činnosti sa vyžaduje
a)
vytvorenie vhodnej organizačnej a kvalifikačnej štruktúry,
b)
určenie riadiacich a odborných kompetencií a kvalifikačných požiadaviek,
c)
ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 zákona),
d)
opis vykonávaných pracovných činností,
e)
konkretizácia osobnej zodpovednosti za jednotlivé pracovné činnosti podľa písmena d).
§ 44
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť
(1)
Odborná spôsobilosť na autorizovanú spracovateľskú činnosť sa overuje na základe žiadosti fyzickej osoby o overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ktorú zasiela ministerstvu.
(2)
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia a údaje o bydlisku,
b)
údaje o súčasnej pracovnej činnosti žiadateľa,
c)
názov činnosti, na ktorú sa žiada overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 2 sú
a)
overený doklad o získanom vzdelaní,
b)
doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,21e)
d)
doklad o absolvovaní odbornej prípravy.
(4)
Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3 alebo ak sú na overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť potrebné ďalšie nevyhnutné údaje, na výzvu ministerstva je potrebné žiadosť doplniť. Ak sa žiadosť v lehote stanovenej ministerstvom vo výzve nedoplní, žiadateľ nebude pripustený k skúške.
§ 45
Skúšobná komisia
(1)
Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou ministrom životného prostredia Slovenskej republiky zo zamestnancov ministerstva, orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva, organizácií riadených ministerstvom a z odborníkov z praxe.
(2)
Skúšobná komisia zasadá podľa potreby; podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie a o vykonaní skúšok upravuje skúšobný poriadok.
§ 46
Skúška
(1)
Na skúške sa môže zúčastniť len žiadateľ, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 95 ods. 2 zákona.
(2)
Skúška sa člení na písomnú časť a na ústnu časť.
(3)
Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu a výsledku skúšky sa vyhotoví skúšobnou komisiou zápisnica.
(4)
Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky ústne v deň vykonania skúšky a účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, do 30 dní odo dňa vykonania skúšky aj písomne. Účastníka skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, súčasne v deň konania skúšky ústne poučí o možnostiach a podmienkach opakovania skúšky.
(5)
Účastník skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, môže skúšku jedenkrát opakovať. Ak bol účastník skúšky aj pri jej opakovaní hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, na ďalšie overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť sa vyžaduje opätovné podanie žiadosti podľa § 44 a splnenie podmienok podľa § 95 ods. 2 písm. a) až c) zákona.
§ 47
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť
(1)
Účastníkovi skúšky o overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ktorý bol pri skúške hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, ministerstvo vydá do 30 dní odo dňa zaplatenia správneho poplatku osvedčenie o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť; účastník skúšky sa prevzatím osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť stáva odborne spôsobilou osobou na autorizovanú spracovateľskú činnosť.
(2)
Osvedčenie podľa odseku 1 obsahuje
a)
názov orgánu, ktorý vydal osvedčenie,
b)
číslo osvedčenia,
c)
meno, priezvisko a údaje o bydlisku odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť,
d)
druh autorizovanej spracovateľskej činnosti,
e)
čas platnosti osvedčenia,
f)
miesto a dátum vydania osvedčenia,
g)
podpis predsedu skúšobnej komisie,
h)
odtlačok pečiatky ministerstva.
§ 48
Register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť
(1)
Do registra odborne spôsobilých osôb na autorizovanú činnosť sa zapisujú
a)
odborne spôsobilé osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť,
b)
údaje podľa § 47 ods. 2 písm. b) až f) a ich zmeny,
c)
zrušenia vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť.
(2)
Register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť sa vedie na webovom sídle ministerstva.
§ 49
Register osôb, ktorým bola udelená autorizácia na spracovateľskú činnosť
(1)
Držiteľ autorizácie na spracovateľskú činnosť sa zapisuje do registra autorizovaných osôb, ktorým bola udelená autorizácia na spracovateľskú činnosť, ktorý podľa § 89 ods. 5 zákona vedie ministerstvo. Do registra autorizovaných osôb, ktorým bola udelená autorizácia na spracovateľskú činnosť, sa zapisujú údaje podľa § 91 ods. 3 písm. a), c) a d) a ods. 4 písm. a), c) a d) zákona spolu s číslom rozhodnutia o udelení autorizácie na spracovateľskú činnosť.
(2)
Držiteľ autorizácie na spracovateľskú činnosť, ktorému autorizácia na spracovateľskú činnosť zanikla alebo bola zrušená, sa z registra autorizovaných osôb, ktorým bola udelená autorizácia na spracovateľskú činnosť, vyčiarkne.
§ 50
Odborné posudky vo veciach odpadov a odborná posudková spôsobilosť
Prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a žiadosti o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť, odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie, sú ustanovené v prílohe č. 22.
§ 51
Žiadosť o overenie odbornej posudkovej spôsobilosti
(1)
Odborná posudková spôsobilosť sa overuje na základe žiadosti fyzickej osoby o overenie odbornej posudkovej spôsobilosti, ktorú zasiela ministerstvu.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia a údaje o bydlisku žiadateľa,
b)
vymedzenie činnosti podľa prílohy č. 22.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 2 sú
a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,21e)
b)
overený doklad o získanom vzdelaní,
c)
doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,
d)
prehľad publikačnej, vedeckej alebo inej odbornej pracovnej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom žiada o vydanie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti,
e)
doklad o absolvovaní odbornej prípravy,
f)
doklad preukazujúci inú odbornú spôsobilosť,25) ak bola získaná.
§ 52
Skúšobná komisia
(1)
Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou ministrom životného prostredia Slovenskej republiky zo zamestnancov ministerstva, iných orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva, organizácií riadených ministerstvom a z odborníkov z praxe.
(2)
Skúšobná komisia zasadá podľa potreby; podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie a o vykonávaní skúšok upraví skúšobný poriadok.
§ 53
Skúška
(1)
Pri žiadosti, ktorou sa žiadateľ uchádza o pôvodný rozsah zmeneného osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti podľa § 102 ods. 1 písm. b) zákona, a pri žiadosti, ktorou sa žiadateľ uchádza o nové osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti, pretože mu pôvodné osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti bolo zrušené podľa § 102 ods. 2 alebo ods. 4 písm. c) až e) zákona, sa môže žiadateľ zúčastniť na skúške najskôr po uplynutí dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny alebo zrušenia pôvodného osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti podľa § 102 ods. 7 zákona.
(2)
Skúška sa člení na písomnú časť a na ústnu časť.
(3)
Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu a výsledku skúšky sa vyhotoví skúšobnou komisiou zápisnica.
(4)
Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky ústne v deň konania skúšky a účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, do 30 dní odo dňa vykonania skúšky aj písomne. Účastníka skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, súčasne v deň konania skúšky ústne poučí o možnostiach a podmienkach opakovania skúšky.
(5)
Účastník skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, môže skúšku jedenkrát opakovať. Ak bol účastník skúšky aj pri jej opakovaní hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, na ďalšie overenie odbornej posudkovej spôsobilosti sa vyžaduje opätovné podanie žiadosti podľa § 51 a splnenie podmienok podľa § 100 ods. 3 písm. a), b) a d) zákona.
§ 54
Osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti
(1)
Účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, ministerstvo vydá do 30 dní odo dňa zaplatenia správneho poplatku osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti a bezodkladne po prevzatí tohto osvedčenia ho zapíše do registra osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov.
(2)
Osvedčenie podľa odseku 1 obsahuje
a)
názov orgánu, ktorý osvedčenie vydal,
b)
číslo osvedčenia,
c)
meno, priezvisko a údaje o bydlisku oprávnenej osoby,
d)
rozsah osvedčenia,
e)
čas platnosti osvedčenia,
f)
miesto a dátum vydania osvedčenia,
g)
podpis predsedu skúšobnej komisie,
h)
odtlačok pečiatky ministerstva.
§ 55
Register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov
(1)
Osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov sa zapisuje do registra osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov, ktorý podľa § 100 ods. 9 zákona vedie ministerstvo. Do registra osôb na vydávanie posudkov sa zapisujú aj údaje podľa § 54 ods. 2 písm. b) až f).
(2)
Register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov sa vedie na webovom sídle ministerstva.
§ 56
Výkon posudkovej činnosti
(1)
Pri výkone posudkovej činnosti oprávnená osoba
a)
vydá odborný posudok len v rozsahu udeleného osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti,
b)
uchováva odborný posudok, jeho zmeny a doplnky, materiály a podklady dokumentujúce podmienky posudzovania a pôvodné zistenia v lehote najmenej piatich rokov od vydania odborného posudku.
(2)
Oprávnená osoba nemôže vydať odborný posudok, ak možno mať pre jej pomer k veci, ku konajúcim orgánom, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom pochybnosť o jej nezaujatosti.
§ 57
Náležitosti odborného posudku
Náležitosti odborného posudku sú ustanovené v prílohe č. 23.
Záverečné ustanovenia
§ 58
(1)
Program kraja a program obce na obdobie rokov 2016 až 2020, ktorý bol vypracovaný podľa doterajších predpisov a k 1. januáru 2016 nenadobudol platnosť, musí byť uvedený do súladu s § 1, § 2 ods. 2 a 3 a § 3 ods. 2 až 4.
(2)
Potvrdenia vydané prevádzkovateľom zariadenia na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov o prijatí použitých polychlórovaných bifenylov a zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly na zneškodnenie podľa doterajších právnych predpisov sa považujú za potvrdenia vydané podľa prílohy č. 8.
(3)
Ustanovenie § 11 ods. 6 a 16 sa nevzťahujú na zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2016.
(4)
Ak sú minimálne zberové kapacity obce vyjadrené jej štandardom zberu vypočítaným pre túto obec v súlade s § 14 ods. 1 pre príslušný kalendárny rok menšie, ako boli zberové kapacity v jednotkách objemu v priemere dostupné pre každého jednotlivého obyvateľa tejto obce počas roka 2015, je štandard zberu tejto obce pre príslušný kalendárny rok tvorený zberovými kapacitami dostupnými v roku 2015 a obec zachová počas tohto kalendárneho roka takýto objem dostupných zberových kapacít bez ohľadu na výsledok výpočtu.
(5)
Pôvodné označenia zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly musia byť nahradené štítkami podľa § 17 ods. 8 najneskôr do 30. júna 2016.
§ 58a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2018
Vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov podľa § 14 ods. 1 môže obec zabezpečovať podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017 len do 30. júna 2018.
§ 58b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly plní štandard zberu v obci v období od 1. januára 2021 do 31. marca 2021 v rozsahu podľa doterajších predpisov.
(2)
Obec zosúladí vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa § 81 ods. 7 písm. b) zákona s § 14 ods. 8 až 11 a 16 a prílohou č. 10b do 30. júna 2021.
(3)
Obec zosúladí vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa § 81 ods. 7 písm. b) zákona s § 14 ods. 15 do 31. decembra 2021.
(4)
Držiteľ odpadu zosúladí zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého s § 18 ods. 3 a 4 do 30. júna 2021.
§ 58c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Štandard zberu zložky komunálnych odpadov pre plast a kovy na rok 2022, poskytnutý prostredníctvom zbernej nádoby, vyjadrený v litroch, sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 10 bode III.
§ 58d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2023
Údaje podľa § 14b odseku 1 sa prvýkrát vedú za štvrtý štvrťrok 2023.
§ 59
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 209/2005 Z. z. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 85/2013 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 135/2004 Z. z. o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov,
3.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
§ 60
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 24.
§ 61
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem § 18, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016, a § 14 ods. 3 až 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.
Peter Žiga v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1.1
Názov orgánu, ktorý program vydal
1.2
Sídlo orgánu, ktorý program vydal
1.3
Počet obyvateľov Slovenskej republiky
1.4
Rozloha územia
1.5
Ekologická charakteristika územia, napríklad počet národných parkov, ochranných pásiem vodných zdrojov
1.6
Štruktúra hospodárstva, najmä so zreteľom na vznik odpadov
1.7
Obdobie, na ktoré sa program vydáva

2.
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

3.
VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu a vyhodnotenie užitočnosti a vhodnosti využívaných ekonomických a iných nástrojov v odpadovom hospodárstve tak, že nedochádza k narušeniu fungovania vnútorného trhu.

4.
ZÁVÄZNÁ ČASŤ (vypracúva sa podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona)
4.1
Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s určenými prúdmi odpadov
4.2
Opatrenia na dosiahnutie určených cieľov

5.
SMERNÁ ČASŤ (vypracúva sa podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona)
Uvádza sa posúdenie potreby nových systémov zberu a infraštruktúry, zvýšenia kapacity alebo uzatvorenia existujúcich zariadení.
Uvádzajú sa najmä potreby investícií nevyhnutných na splnenie uvedených potrieb.
5.1
Rozsah finančnej náročnosti programu
Uvedie sa predpokladaná suma finančných prostriedkov potrebných na zavedenie navrhovaných opatrení s rozlíšením na jednotlivé prúdy odpadov, pre ktoré sú určené ciele.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KRAJA

1.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU KRAJA
1.1
Názov orgánu, ktorý program vydal
1.2
Sídlo orgánu, ktorý program vydal
1.3
Počet obyvateľov územia, pre ktoré sa program vydáva
1.4
Rozloha územia
1.5
Ekologická charakteristika územia, napríklad počet národných parkov, ochranných pásiem vodných zdrojov
1.6
Štruktúra hospodárstva v území, pre ktoré sa program vydáva, najmä so zreteľom na vznik odpadov
1.7
Obdobie, na ktoré sa program vydáva

2.
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

3.
VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu a vyhodnotenie užitočnosti a vhodnosti využívaných ekonomických a iných nástrojov v odpadovom hospodárstve tak, že nedochádza k narušeniu fungovania vnútorného trhu.

4.
ZÁVÄZNÁ ČASŤ (vypracúva sa podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona)
4.1
Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s určenými prúdmi odpadov
4.2
Opatrenia na dosiahnutie určených cieľov

5.
SMERNÁ ČASŤ (vypracúva sa podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona)
Uvádza sa posúdenie potreby nových systémov zberu a infraštruktúry, zvýšenia kapacity alebo uzatvorenia existujúcich zariadení.
Uvádzajú sa najmä potreby investícií nevyhnutných na splnenie uvedených potrieb.
5.1
Rozsah finančnej náročnosti programu
Uvedie sa predpokladaná suma finančných prostriedkov potrebných na zavedenie navrhovaných opatrení s rozlíšením na jednotlivé prúdy odpadov, pre ktoré sú určené ciele.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
OSNOVA PROGRAMU DRŽITEĽA POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV
1.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU DRŽITEĽA POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV
1.1
Obchodné meno držiteľa polychlórovaných bifenylov (ďalej len "držiteľ")
1.2
Identifikačné číslo držiteľa
1.3
Sídlo držiteľa
1.4
Číslo katastrálneho územia
1.5
Okres
1.6
Druh a charakteristika činnosti držiteľa
1.7
Obdobie, na ktoré sa program vydáva
2.
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU
Uvedú sa údaje o:
2.1
počte zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a ak nejde o zariadenie, tak o množstve polychlórovaných bifenylov, ktoré sa u neho nachádzajú
2.2
množstve polychlórovaných bifenylov v zariadeniach obsahujúcich polychlórované bifenyly
2.3
predpokladanej životnosti zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly,
2.4
predpokladanej dobe, kedy dôjde k zneškodneniu alebo dekontaminácii
2.5
životnosti transformátorov, v ktorých sa nachádza kvapalina s obsahom polychlórovaných bifenylov v koncentrácii od 0,005 do 0,05 percenta hmotnosti
3.
ZÁVÄZNÁ ČASŤ
Uvedú sa:
3.1
ciele a opatrenia na dekontamináciu alebo zneškodnenie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a na dekontamináciu alebo zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov
3.2
termíny, do ktorých sa vykoná dekontaminácia alebo zneškodnenie jednotlivých zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a použitých polychlórovaných bifenylov
3.3
opatrenia na zníženie rizika pre životné prostredie
4.
SMERNÁ ČASŤ
Uvedie sa koncepčný zámer na konkrétny spôsob dekontaminácie alebo zneškodnenia a údaje o vhodných zariadeniach na dekontamináciu alebo na zneškodnenie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a použitých polychlórovaných bifenylov.
5.
VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU DRŽITEĽA
Uvedie sa množstvo dekontaminovaných alebo zneškodnených zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a im prislúchajúce evidenčné čísla, spôsob zneškodnenia a zariadenie, v ktorom sa vykonalo zneškodnenie alebo dekontaminácia. Ak nejde o zariadenie, tak množstvo dekontaminovaných alebo zneškodnených použitých polychlórovaných bifenylov, spôsob zneškodnenia a zariadenia, v ktorom sa vykonalo ich zneškodnenie alebo dekontaminácia.
6.
INÉ
6.1
Potvrdenie spracovateľa údajov
Uvádzajú sa tieto údaje:
6.1.1
Meno a priezvisko alebo názov spracovateľa programu
6.1.2
Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu
7.
PRÍLOHOVÁ ČASŤ
7.1
Rozhodnutia vydané orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva držiteľovi vo veci odpadov, ktoré ho oprávňujú na nakladanie s týmto odpadom
7.2
Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva
Príloha č. 5
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
OSNOVA PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU

1.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1.1
Názov orgánu, ktorý program vydal
1.2
Sídlo orgánu, ktorý program vydal
1.3
Počet obyvateľov Slovenskej republiky
1.4
Rozloha územia
1.5
Štruktúra hospodárstva, najmä so zreteľom na možné predchádzanie vzniku odpadov
1.6
Obdobie, na ktoré sa program vydáva

2.
VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU A VYHODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI OPATRENÍ
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu predchádzania vzniku odpadu. V relevantných prípadoch sa vyhodnotí užitočnosť príkladov opatrení na predchádzanie vzniku odpadu uvedených v prílohe č. 4 zákona a opíše sa prínos príkladov hospodárskych nástrojov a ďalších opatrení uvedených v prílohe č. 4a zákona.

3.
CIELE PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU A OPATRENIA NA ICH DOSIAHNUTIE
Uvádzajú sa kvalitatívne alebo kvantitatívne ukazovatele a ciele predchádzania vzniku odpadu. Opíšu sa existujúce opatrenia a ich prínos k predchádzaniu vzniku odpadu. Prijaté opatrenia najmä
a)
presadzujú a podporujú udržateľné modely výroby a spotreby,
b)
podporujú taký dizajn, výrobu a používanie výrobkov, ktoré efektívne využívajú zdroje, sú trvácne, a to aj z hľadiska životnosti a neexistencie plánovaného zastarávania, sú opraviteľné, opätovne použiteľné a aktualizovateľné,
c)
sa zameriavajú na výrobky obsahujúce kritické suroviny s cieľom zabrániť tomu, že sa predmetné materiály stanú odpadom,
d)
podporujú opätovné použitie výrobkov a vytváranie systémov na propagáciu opráv a činností opätovného použitia, predovšetkým elektrických a elektronických zariadení, textílií a nábytku, ako aj obalových a stavebných materiálov a výrobkov,
e)
podporujú, ak je to vhodné, a bez toho, že sú dotknuté práva duševného vlastníctva, dostupnosť náhradných dielov, návody na obsluhu, technické informácie alebo ďalšie nástroje, vybavenie či softvér umožňujúci opravu a opätovné použitie výrobkov bez ohrozenia ich kvality a bezpečnosti,
f)
znižujú mieru vzniku odpadu v postupoch súvisiacich s priemyselnou výrobou, ťažbou nerastov, výrobou, stavebnými a demolačnými činnosťami, pričom sa zohľadnia najlepšie dostupné techniky,
g)
znižujú mieru vzniku potravinového odpadu v prvovýrobe, pri spracúvaní a výrobe, maloobchodnej a inej distribúcii potravín, v reštauráciách a stravovacích službách, ako aj v domácnostiach ako príspevok k cieľu trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov do roku 2030 znížiť o 50 % objem celosvetového plytvania potravinami na jedného obyvateľa na úrovni maloobchodov a spotrebiteľov a obmedziť potravinové straty v celom výrobnom a dodávateľskom reťazci,
h)
podporujú darovanie potravín a ich ďalšie prerozdeľovanie na ľudskú spotrebu, pričom sa uprednostňuje ľudská spotreba pred použitím potravín ako krmiva pre zvieratá a opätovným spracovaním na nepotravinové výrobky,
i)
podporujú znižovanie obsahu nebezpečných látok v materiáloch a výrobkoch bez toho, že sú dotknuté harmonizované právne požiadavky týkajúce sa týchto materiálov a výrobkov určené na úrovni Únie, a zabezpečujú, že dodávateľ výrobku vymedzený v osobitnom predpise25a) poskytuje informácie Európskej chemickej agentúre, a to od 5. januára 2021,
j)
znižujú vznik odpadu, najmä odpadu, ktorý nie je vhodný na prípravu na opätovné použitie ani na recykláciu,
k)
určujú výrobky, ktoré sú hlavným zdrojom znečisťovania, najmä v prírodnom a morskom prostredí, a prijímajú primerané opatrenia na predchádzanie a znižovanie odpadu z takýchto výrobkov,
l)
majú za cieľ zastaviť tvorbu odpadu v moriach ako príspevok k cieľom trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov v záujme zabrániť a významne znížiť znečisťovanie morí všetkých druhov a
m)
rozvíjajú a podporujú informačné kampane s cieľom zvýšiť povedomie o problematike predchádzania vzniku odpadu a znečisťovania odpadom.

4.
PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU POTRAVINOVÉHO ODPADU.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
PROTOKOL Z ANALYTICKEJ KONTROLY ODPADOV
Príloha č. 7 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Príloha č. 8 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
POTVRDENIE O PRIJATÍ POUŽITÝCH POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV A ZARIADENIA OBSAHUJÚCEHO POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY* DO ZARIADENIA NA ZNEŠKODŇOVANIE POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV
Príloha č. 9 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
VZOREC NA VÝPOČET ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI
Energetická účinnosť = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)),
kde:
Ep je ročné množstvo energie vyrobenej ako teplo alebo elektrina. Vypočíta sa tak, že energia vo forme elektriny sa vynásobí hodnotou 2,6 a teplo vyrobené na komerčné účely sa vynásobí hodnotou 1,1 (GJ/rok);
Ef je ročný energetický vstup do systému z palív prispievajúcich k výrobe pary (GJ/rok);
Ew je ročné množstvo energie obsiahnuté v spracovanom odpade, ktoré sa vypočítava z čistej výhrevnosti odpadu (GJ/rok);
Ei je ročné množstvo dovezenej energie okrem Ew a Ef (GJ/rok);
0,97 je koeficient zohľadňujúci energetické straty v dôsledku popola zo spaľovania odpadu a sálania.
Tento vzorec sa uplatňuje v súlade s referenčným dokumentom o najlepších dostupných technikách spaľovania odpadu.
Hodnota získaná pomocou vyššie ustanoveného vzorca sa vynásobí nasledovným klimatickým korekčným faktorom (CCF):
1.
CCF ak ide o zariadenia, ktoré boli v prevádzke a boli povolené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi26) do 31. augusta 2015.
CCF = 1, ak HDD* >= 3 350
CCF = 1,25, ak HDD <= 2 150
CCF = - (0,25/1 200) × HDD + 1,698, keď 2 150 < HDD < 3 350
2.
CCF ak ide o zariadenia, ktoré boli povolené po 31. auguste 2015 a ak ide o zariadenia pod bodom 1, po 31. decembri 2029:
CCF = 1, ak HDD >= 3 350
CCF = 1,12, ak HDD <= 2 150
CCF = - (0,12/1 200) × HDD + 1,335, keď 2 150 < HDD < 3 350
Výsledná hodnota CCF sa zaokrúhli na tri desatinné miesta.
Hodnota HDD by mala predstavovať priemer ročných hodnôt HDD v mieste, kde sa nachádza spaľovňa odpadov, vypočítaných na obdobie 20 po sebe nasledujúcich rokov pred rokom, na ktorý sa CCF počíta.
Na výpočet hodnoty HDD sa použije nasledovná metóda stanovená Eurostatom:
Hodnota HDD sa rovná (18 °C - Tm) × d, ak Tm je nižšia alebo sa rovná 15 °C (vykurovací prah), a je nulová, ak Tm je vyššia ako 15 °C.
Tm je priemerná vonkajšia teplota (Tmin + Tmax)/2 počas obdobia d dní.
Výpočty sa majú vykonávať denne (d = 1) a sčítavajú sa v priebehu jedného roka.
*
Heating Degree Days - vykurovacie stupňodni
Príloha č. 10 k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
Príloha č. 10a
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
Príloha č. 10b
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA FREKVENCIU ODVOZU A DRUH ZBERNÝCH NÁDOB NA ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ

Typ nádoby (spôsob úpravy nádoby) Veľkosť nádoby Obdobie od marca do novembra (vrátane) Obdobie od decembra do februára (vrátane)*
200108 200201 Spoločný zber 200108 200201 Spoločný zber
Neupravená nádoba/vrece Bez obmedzenia Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Nezbiera sa Min. 1x za 7 dní
Upravená nádoba (min. rozsah úpravy – vetracie otvory na tele nádoby, systém vetrania na veku, mriežka na dne nádoby oddeľujúca tekutú časť od pevnej časti) 8 až 240 litrov Min. 1x za 7 dní Min. 1x za 14 dní Min. 1x za 7 dní Min. 1x za 14 dní Nezbiera sa Min. 1x za 14 dní
Upravená nádoba (min. rozsah úpravy – vetracie otvory na tele nádoby, systém vetrania na veku, mriežka na dne nádoby oddeľujúca tekutú časť od pevnej časti) Viac ako 240 litrov Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Nezbiera sa Min. 1x za 7 dní
Čiastočne upravená nádoba (nemá niečo z min. rozsahu úpravy) Bez obmedzenia Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Nezbiera sa Min. 1x za 7 dní
*
Obdobie december až február môže byť predĺžené do marca, ak obec zváži, že v jej klimatických podmienkach je to postačujúce.
Príloha č. 10c
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
Príloha č. 12 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
VÝPOČET OBVYKLÝCH NÁKLADOV
Pre výpočet obvyklých nákladov sa uplatňuje tento vzorec:
ON = PN ×SZ × PO
kde:
ON sú obvyklé náklady vyjadrené v eurách
PN sú priemerné ročné náklady na výkon činnosti triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zhodnej zložky komunálnych odpadov získané aritmetickým priemerom nákladov všetkých porovnateľných obcí, vyjadrené v eurách na liter
SZ štandard zberu určený v prílohe č. 10 pre zložku komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok, v ktorom sa budú uhrádzať obvyklé náklady podľa § 59 ods. 8 zákona,
PO počet obyvateľov obce, ktorej sa navrhujú obvyklé náklady uhrádzať, k 30. júnu predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov, ktoré obec poskytne Štatistickému úradu Slovenskej republiky
Pre výpočet priemerných ročných nákladov sa uplatňuje tento vzorec:
vzorec
kde:
NO sú náklady porovnateľnej obce za predchádzajúci kalendárny rok na výkon činnosti triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zhodnej zložky komunálnych odpadov pripadajúce na jeden liter, vyjadrené v eurách na liter
Príloha č. 13
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
KATEGORIZÁCIA OBCÍ Z HĽADISKA POČTU OBYVATEĽOV OBCE, Z HĽADISKA MNOŽSTVA VYTRIEDENEJ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV PRIPADAJÚCEJ NA JEDNÉHO OBYVATEĽA ZA KALENDÁRNY ROK A HUSTOTY OBYVATEĽSTVA NA KM2


A.
Kategórie obcí z hľadiska počtu obyvateľov obce
1.
kategória: obce do 500 obyvateľov
2.
kategória: obce od 501 do 1500 obyvateľov
3.
kategória: obce od 1501 do 5000 obyvateľov
4.
kategória: obce od 5001 do 30 000 obyvateľov
5.
kategória: obce 30 001 a viac obyvateľov

B.
Kategórie obcí z hľadiska množstva vytriedenej zložky komunálnych odpadov pripadajúcej na jedného obyvateľa za kalendárny rok
1.
kategória: do 10 kg vrátane
2.
kategória: nad 10 kg do 20 kg vrátane
3.
kategória: nad 20 kg do 40 kg vrátane
4.
kategória: nad 40 kg

C.
Kategória obcí podľa hustoty obyvateľstva na km2
1.
kategória: 0 až 25
2.
kategória: 26 až 50
3.
kategória: 51 až 100
4.
kategória: 101 až 200
5.
kategória: 201 až 400
6.
kategória: 401 až 600
7.
kategória: 601 a viac

Príloha č. 14 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
LIMITY TOXICITY, ROZSAH A SPÔSOB MONITOROVANIA ODPADOV Z VÝROBY OXIDU TITANIČITÉHO A ROZSAH A SPÔSOB MONITOROVANIA PROSTREDIA
Príloha č. 15 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
OZNAČENIE VCHODU DO OBJEKTU
VZOR
Príloha č. 16 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
OZNAČENIE ZARIADENIA OBSAHUJÚCEHO POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY
VZOR
Príloha č. 17 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
OZNAČENIE DEKONTAMINOVANÉHO ZARIADENIA
VZOR
Príloha č. 18 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
OZNÁMENIE O DRŽBE ZARIADENIA OBSAHUJÚCEHO POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY*
Príloha č. 19
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
ÚZEMIA A ICH ČASTI, V KTORÝCH JE DRŽITEĽ ODPADU POVINNÝ ZABEZPEČIŤ ODPAD PRED PRÍSTUPOM MEDVEĎA HNEDÉHO


Banskobystrický kraj
okres Banská Bystrica
1.
Badín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
2.
Baláže – celé územie obce
3.
Banská Bystrica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Laskomer
4.
Bečov – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
5.
Brusno – celé územie obce
6.
Čačín – celé územie obce
7.
Čerín – celé územie obce
8.
Dolná Mičiná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
9.
Dolný Harmanec – celé územie obce
10.
Donovaly – celé územie obce
11.
Dúbravica – celé územie obce
12.
Harmanec – celé územie obce
13.
Hiadel' – celé územie obce
14.
Horná Mičiná – celé územie obce
15.
Horné Pršany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
16.
Hrochoť – celé územie obce
17.
Hronsek – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
18.
Kordíky – celé územie obce
19.
Kostiviarska – celé územie obce
20.
Králiky – celé územie obce
21.
Kremnička – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
22.
Ľubietová – celé územie obce
23.
Lučatín – celé územie obce
24.
Malachov – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
25.
Medzibrod – celé územie obce
26.
Moštenica – celé územie obce
27.
Motyčky – celé územie obce
28.
Môlča – celé územie obce
29.
Nemce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
30.
Oravce – celé územie obce
31.
Podkonice – celé územie obce
32.
Podlavice – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
33.
Pohronský Bukovec – celé územie obce
34.
Poníky – celé územie obce
35.
Povrazník – celé územie obce
36.
Priechod – celé územie obce
37.
Radvaň – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
38.
Riečka – celé územie obce
39.
Sásová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
40.
Sebedín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
41.
Selce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Čachovo a Fugerov dvor
42.
Slovenská Ľupča – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
43.
Strelníky – celé územie obce
44.
Staré Hory – celé územie obce
45.
Špania Dolina – celé územie obce
46.
Šalková – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
47.
Tajov – celé územie obce
48.
Turecká – celé územie obce
49.
Uľanka – celé územie obce
50.
Vlkanová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
okres Brezno
51.
Bacúch – celé územie obce
52.
Beňuš – celé územie obce
53.
Braväcovo – celé územie obce
54.
Brezno – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Halny, Banisko a Breznianska Skalka
55.
Bystrá – celé územie obce
56.
Čierny Balog – celé územie obce
57.
Dolná Lehota – celé územie obce
58.
Drábsko – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
59.
Heľpa – celé územie obce
60.
Horná Lehota – celé územie obce
61.
Hronec – celé územie obce
62.
Jarabá – celé územie obce
63.
Jasenie – celé územie obce
64.
Lom nad Rimavicou – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
65.
Michalová – celé územie obce
66.
Mýto pod Ďumbierom – celé územie obce
67.
Nemecká – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
68.
Osrblie – celé územie obce
69.
Podbrezová – celé územie obce
70.
Pohorelá – celé územie obce
71.
Pohronská Polhora – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačnej oblasti Zbojská
72.
Polomka – celé územie obce
73.
Ráztoka – celé územie obce
74.
Sihla – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
75.
Šumiac – celé územie obce
76.
Telgárt – celé územie obce
77.
Valaská – celé územie obce
78.
Vaľkovňa – celé územie obce
79.
Závadka nad Hronom – celé územie obce
okres Detva
80.
Detva – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
81.
Detvianska Huta – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
82.
Dúbravy – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti osada Iviny
83.
Hriňová celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v miestnych častiach Krivec, Riečka, Priehalina, Zánemecká a Pivnička a osady Snohy a Vrchslatina
84.
Látky – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
okres Revúca
85.
Muráň – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
86.
Muránska Huta – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v rekreačnej oblasti Predná Hora
87.
Muránska Zdychava – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
okres Rimavská Sobota
88.
Klenovec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
89.
Tisovec – celé územie obce okrem zastavaného územia a zastavané územie obce v časti Bánovo okres Zvolen
90.
Budča – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
91.
Budička – celé územie obce
92.
Kašova Lehôtka – celé územie obce
93.
Kováčová – celé územie obce
94.
Lukavica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
95.
Lukové – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
96.
Očová – celé územie obce
97.
Rybáre – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
98.
Sampor – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
99.
Sielnica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
100.
Sliač – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
101.
Trnie – celé územie obce
102.
Turová – celé územie obce
103.
Veľká Lúka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
104.
Železná Breznica – celé územie obce
105.
Zolná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
okres Žiar nad Hronom
106.
Hronská Dúbrava – celé územie obce
107.
Ihráč – celé územie obce
108.
Jastrabá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
109.
Kľačany – celé územie obce
110.
Krahule – celé územie obce
111.
Kremnica – celé územie obce
112.
Kremnické bane – celé územie obce
113.
Kunešov – celé územie obce
114.
Nevoľné – celé územie obce
115.
Trnavá Hora – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie časti Horná Trnavá Hora

Košický kraj
okres Rožňava
116.
Dobšiná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
117.
Rejdová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
118.
Stratená – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

Prešovský kraj
okres Poprad
119.
Batizovce – celé územie obce
120.
Gerlachov – celé územie obce
121.
Hranovnica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
122.
Kravany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
123.
Liptovská Teplička – celé územie obce
124.
Lučivná – celé územie obce
125.
Mengusovce – celé územie obce
126.
Mlynica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a časť Krásne Sady
127.
Nižná Šuňava – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
128.
Nová Lesná – celé územie obce
129.
Spišské Bystré – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
130.
Starý Smokovec – celé územie obce
131.
Štôla – celé územie obce
132.
Štrba – celé územie obce
133.
Štrbské Pleso – celé územie obce
134.
uňava – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
135.
Tatranská Javorina – celé územie obce
136.
Tatranská Lomnica – celé územie obce
137.
Veľký Slavkov – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie časti Horný Slavkov
138.
Vernár – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
139.
Vikartovce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
140.
Ždiar – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
okres Kežmarok
141.
Mlynčeky – celé územie obce
142.
Stará Lesná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
143.
Veľká Lomnica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

Trenčiansky kraj
okres Prievidza
144.
Bojnice – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
145.
Brezany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
146.
Čavoj – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
147.
Chrenovec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
148.
Chvojnica – celé územie obce
149.
Dlžín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
150.
Dolné Šútovce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
151.
Dubnica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
152.
Handlová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
153.
Horné Šútovce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
154.
Jalovec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
155.
Kanianka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
156.
Kľačno – celé územie obce
157.
Lazany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
158.
Lipník – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
159.
Malá Čausa – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
160.
Malinová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
161.
Nedožery – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
162.
Nevidzany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
163.
Nitrianske Pravno – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
164.
Poluvsie – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
165.
Poruba – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
166.
Pravenec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
167.
Ráztočno – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
168.
Seč – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
169.
Solka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
170.
Temeš – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
171.
Tužina – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
172.
Valaská Belá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
173.
Vyšehradné – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

Žilinský kraj
okres Dolný Kubín
174.
Beňova Lehota – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Kubínska hoľa
175.
Chlebnice – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
176.
Istebné – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
177.
Jasenová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
178.
Kraľovany – celé územie obce
179.
Krivá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
180.
Leštiny – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
181.
Malatiná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
182.
Oravská Poruba – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
183.
Osádka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti vrch Varta
184.
Párnica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Malá Lučivná
185.
Revišné – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
186.
Veličná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
187.
Vyšný Kubín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
188.
Zábrež – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
189.
Zázrivá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
190.
Žaškov – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Dierová okres Liptovský Mikuláš
191.
Beňadiková – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
192.
Beňušovce – celé územie obce
193.
Bobrovček – celé územie obce
194.
Bobrovec – celé územie obce
195.
Bobrovník – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
196.
Bodice – celé územie obce
197.
Bukovina – celé územie obce
198.
Demänová – celé územie obce
199.
Demänovská dolina – celé územie obce
200.
Dlhá Lúka – celé územie obce
201.
Dovalovo – celé územie obce
202.
Dúbrava – celé územie obce
203.
Huty – celé územie obce
204.
Hybe – celé územie obce
205.
Iľanovo – celé územie obce
206.
Ižipovce – celé územie obce
207.
Jakubovany – celé územie obce
208.
Jalovec – celé územie obce
209.
Jamník – celé územie obce
210.
Konská – celé územie obce
211.
Kráľova Lehota – celé územie obce
212.
Kráľovská Ľubela – celé územie obce
213.
Kvačany – celé územie obce
214.
Lazisko – celé územie obce
215.
Liptovská Anna – celé územie obce
216.
Liptovská Kokava – celé územie obce
217.
Liptovská Porúbka – celé územie obce
218.
Liptovská Sielnica – celé územie obce
219.
Liptovské Behárovce – celé územie obce
220.
Liptovské Kľačany – celé územie obce
221.
Liptovské Matiašovce – celé územie obc
222.
Liptovský Hrádok – celé územie obce
223.
Liptovský Ján – celé územie obce
224.
Liptovský Mikuláš – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
225.
Liptovský Ondrej – celé územie obce
226.
Liptovský Peter – celé územie obce
227.
Liptovský Trnovec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
228.
Malatíny – celé územie obce
229.
Malé Borové – celé územie obce
230.
Malužiná – celé územie obce
231.
Nižná Boca – celé územie obce
232.
Okoličné – celé územie obce
233.
Partizánska Ľupča – celé územie obce
234.
Pavčina Lehota – celé územie obce
235.
Pavlova Ves – celé územie obce
236.
Ploštín – celé územie obce
237.
Podtureň – celé územie obce
238.
Pribylina – celé územie obce
239.
Prosiek – celé územie obce
240.
Smrečany – celé územie obce
241.
Svätý Kríž – celé územie obce
242.
Svätý Štefan – celé územie obce
243.
Trstené – celé územie obce
244.
Uhorská Ves – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
245.
Vavrišovo – celé územie obce
246.
Važec – celé územie obce
247.
Veľké Borové – celé územie obce
248.
Veterná Poruba – celé územie obce
249.
Vislavice – celé územie obce
250.
Východná – celé územie obce
251.
Vyšná Boca – celé územie obce
252.
Závažná Poruba – celé územie obce
253.
Zemianska Ľubeľa – celé územie obce
254.
Žiar – celé územie obce
okres Martin
255.
Belá - Dulice – celé územie obce
256.
Blatnica – celé územie obce
257.
Bystrička – celé územie obce
258.
Dulice – celé územie obce
259.
Folkušová – celé územie obce
260.
Kláštor pod Znievom – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
261.
Konské – celé územie obce
262.
Krpeľany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
263.
Lazany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
264.
Lipovec – celé územie obce
265.
Martin – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie častí Podháj a Zátručie
266.
Necpaly – celé územie obce
267.
Nolčovo – celé územie obce
268.
Podhradie – celé územie obce
269.
Priekopa – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
270.
Ratkovo – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
271.
Sklabiňa – celé územie obce
272.
Sklabinský Podzámok – celé územie obce
273.
Šútovo – celé územie obce
274.
Trebostovo – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
275.
Trnovo – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
276.
Turany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Trusalová
277.
Turčianska Štiavnička – celé územie obce
278.
Turčianske Jaseno – celé územie obce
279.
Turčianske Kľačany – celé územie obce
280.
Valča – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti strediska Snowland Valčianska dolina
281.
Vrícko – celé územie obce
282.
Vrútky – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a mestská časť Kolónia – Hviezda a Karvaša - Blahovca
283.
Záborie – celé územie obce
284.
Záturčie – celé územie obce okrem zastavaného územia obce okres Námestovo
285.
Babín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
286.
Hruštín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Vasiľovská hoľa
287.
Lokca – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
288.
Námestovo – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
289.
Oravská Lesná – celé územie obce okrem zastavaného územia
290.
Ťapešovo – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
291.
Vasiľov – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
292.
Vavrečka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
okres Ružomberok
293.
Bešeňová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
294.
Hrboltová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
295.
Hubová – celé územie obce
296.
Kalameny – celé územie obce
297.
Komjatná – celé územie obce
298.
Likavka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
299.
Liptovská Lúžna – celé územie obce
300.
Liptovská Osada – celé územie obce
301.
Liptovská Štiavnica – celé územie obce
302.
Liptovská Teplá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
303.
Liptovské Revúce – celé územie obce
304.
Liptovské Sliače – celé územie obce
305.
Lisková – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
306.
Lúčky – celé územie obce
307.
Ludrová – celé územie obce
308.
Ľubochňa – celé územie obce
309.
Madočany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
310.
Martinček – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
311.
Potok – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
312.
Ružomberok – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Biely potok, Podsuchá, Veľká a Malá Smrekovica, sídlisko Kľačno, Malinô Brdo, Vlkolínec, Hrabovo a Terlenská dolina
313.
Stankovany – celé územie obce
314.
Štiavnička – celé územie obce
315.
Švošov – celé územie obce
316.
Turík – celé územie obce
317.
Valaská Dubová – celé územie obce
okres Turčianske Teplice
318.
Abramová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
319.
Brieštie – celé územie obce
320.
Budiš – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
321.
Čremošné – celé územie obce
322.
Dolná Štubňa – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
323.
Dolný Turček – celé územie obce
324.
Dubové – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
325.
Háj – celé územie obce
326.
Horná Štubňa – celé územie obce
327.
Horný Turček – celé územie obce
328.
Jasenovo – celé územie obce
329.
Mošovce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
330.
Ondrášová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
331.
Polerieka – celé územie obce
332.
Rakša – celé územie obce
333.
Rudno – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
334.
Sklené – celé územie obce
335.
Slovenské Pravno – celé územie obce

okres Tvrdošín
336.
Habovka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
337.
Oravice – celé územie obce
338.
Oravský Biely Potok – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
339.
Tichá Dolina – celé územie obce
340.
Vitanová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
341.
Zuberec – celé územie obce
okres Žilina
342.
Belá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
343.
Čičmany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
344.
Dolná Tižina – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
345.
Ďurčiná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
346.
Fačkov – celé územie obce
347.
Kamenná Poruba – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
348.
Krasňany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
349.
Kunerád – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
350.
Nezbudská Lúčka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Chata pod Suchým a chatová osada v lokalite Jánošíkovo v doline Hoskora
351.
Poluvsie nad Rajčankou – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
352.
Rajec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
353.
Rajecká Lesná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
354.
Stráňavy – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
355.
Stránske – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
356.
Strečno – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
357.
Terchová – celé územie obce
358.
Turie – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
359.
Varín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti pod Jedľovinou
360.
Višňové – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

Príloha č. 19a
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
Príloha č. 20 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
VZOR
ŽIADOSŤ O VYDANIE ROZHODNUTIA O NEEXISTENCII VOZIDLA
Príloha č. 21 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
POŽIADAVKY NA TECHNICKÉ A MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE AUTORIZOVANEJ SPRACOVATEĽSKEJ ČINNOSTI
I.
spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov
1.
vyhovujúce skladové priestory na skladovanie daného typu použitých batérií a akumulátorov pred ich spracovaním a recykláciou a pre skladovanie výstupných frakcií z procesu spracovania a recyklácie s ich označením,
2.
technológia spĺňajúca podmienky najlepšej dostupnej techniky pre spracovanie a recykláciu daného typu použitých batérií a akumulátorov,
3.
certifikáty zhody pre použité technologické zariadenia,
4.
pri strojovom spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov potvrdenie priestorového zabezpečenia podľa požiadaviek dodávateľa technológie,
5.
priestory, v ktorých sa bude vykonávať činnosť spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov, musia byť vhodné z hľadiska ich infraštruktúry pre tieto činnosti a posúdenia dosiahnuteľnosti plánovanej kapacity spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov s ohľadom na personálne, technologické a priestorové vybavenie danej prevádzky s posúdením rizík v procese riadenia prevádzky a identifikácie rizík,
6.
preukázateľné zabezpečenie spracovania a recyklácie prijatých použitých batérií a akumulátorov až po výrobu výstupných frakcií,27) preukázateľné zabezpečenie konečného spracovania odpadov vzniknutých v procese spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov a dosahovanie ustanovenej recyklačnej efektivity28) pre príslušné použité batérie a akumulátory podľa výpočtu ustanovenom v osobitnom predpise.29)
II.
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov
1.
manipulačná plocha spevnená a zabezpečená proti pôsobeniu ropných látok a proti úniku nebezpečných látok do životného prostredia,
2.
špeciálny zberný kontajner so zabezpečením proti odcudzeniu,
3.
posypový materiál a pracovné pomôcky pre prípad havárie,
4.
technológia zodpovedajúca všeobecne záväzným právnym predpisom na ochranu životného prostredia,
5.
odberová časť s váhou na zisťovanie množstva odpadu a s možnosťou kontrolnej analýzy zloženia,
6.
vyhovujúce skladové priestory,
7.
certifikát zhody s technickými normami alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami vydaný orgánom posudzovania zhody podľa osobitného predpisu,30) ak ide o materiálové využitie,
8.
zabezpečenie dodržania požiadaviek na kvalitu kvapalných ropných palív,31) ak ide o energetické využitie v
a)
energetických zariadeniach vybavenie adekvátnou alkalickou výpierkou dymových plynov a zariadením na kontinuálne monitorovanie obsahu kyslých zložiek (zlúčenín síry a chlóru), ťažkých kovov a dioxínov v spalinách vypúšťaných do ovzdušia,
b)
rotačných cementárenských peciach certifikát štátnej skúšobne o zhode kvality cementu a procesu jeho výroby podľa osobitného predpisu,32)
9.
ak ide o regeneráciu alebo zhodnocovanie využitím ako palivo (R1)
a)
opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí,
b)
technológia zodpovedajúca úrovni najlepšej dostupnej techniky,
c)
zabezpečenie postupu umožňujúceho úplné odstránenie polychlórovaných bifenylov z regenerovaných olejov alebo zníženie ich obsahu na najviac 0, 005 percenta hmotnosti, ak ich obsahujú,
10.
zmluvné zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých po zhodnotení alebo zneškodnení odpadových olejov.
III.
spracovanie starých vozidiel
1.
vyhovujúce spracovateľské zariadenie33) a vyhovujúce skladové priestory na skladovanie starých vozidiel pred ich spracovaním,
2.
posypový materiál a pracovné pomôcky pre prípad havárie,
3.
technológia zodpovedajúca všeobecne záväzným právnym predpisom na ochranu životného prostredia,
4.
skladové priestory vyhovujúce skladovaniu jednotlivých druhov odpadov a náhradných dielcov,
5.
certifikát zhody s technickými normami alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami vydaný orgánom posudzovania zhody podľa osobitného predpisu,30)
6.
zmluvné zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých po spracovaní starých vozidiel.
IV.
spracovanie elektroodpadu
1.
vyhovujúce skladové priestory na skladovanie elektroodpadu pred jeho spracovaním,34)
2.
technológia spĺňajúca podmienky najlepšej dostupnej techniky pre spracovanie danej kategórie elektroodpadu,34)
3.
certifikáty zhody pre použité technologické zariadenia,
4.
pri strojovom spracovaní elektroodpadu potvrdenie priestorového zabezpečenia podľa požiadaviek dodávateľa technológie,
5.
priestory, v ktorých sa bude vykonávať činnosť spracovania elektroodpadu, musia byť vhodné z hľadiska ich infraštruktúry pre túto činnosť a posúdenia dosiahnuteľnosti plánovanej kapacity spracovania elektroodpadu s ohľadom na personálne, technologické a priestorové vybavenie danej prevádzky s posúdením rizík v procese riadenia prevádzky a identifikácie rizík,
6.
preukázateľné zabezpečenie spracovania prijatého elektroodpadu až po jeho konečné spracovanie vrátane jeho recyklácie a preukázateľné zabezpečenie konečného spracovania odpadov vzniknutých v procese spracovania elektroodpadu,
7.
pri spracovaní elektroodpadu obsahujúcich pevné pamäte, ktoré môžu obsahovať dôverné alebo identifikačné údaje, preukázanie spôsobu odstránenia týchto údajov, a to:
a)
pomletím alebo rozdrvením pevnej pamäte,
b)
trvalým odstránením údajov pomocou ich bezpečného vymazania bez toho, aby došlo k ich zneužitiu v procese spracovania elektroodpadu od vstupu do spracovateľského zariadenia až po ich výstup zo spracovateľského zariadenia.
V.
príprava na opätovné použitie elektroodpadu
1.
vyhovujúce skladové priestory na skladovanie elektroodpadu pred jeho prípravou na opätovné použitie,
2.
technológia spĺňajúca podmienky najlepšej dostupnej techniky pre výkon činnosti prípravy na opätovné použitie danej kategórie elektroodpadu,
3.
certifikáty zhody pre použité technologické zariadenia,
4.
priestory, v ktorých sa bude vykonávať príprava na opätovné použitie elektroodpadu, musia byť vhodné z hľadiska ich infraštruktúry pre túto činnosť a posúdenia dosiahnuteľnosti plánovanej kapacity výkonu prípravy na opätovné použitie elektroodpadu s ohľadom na personálne, technologické a priestorové vybavenie danej prevádzky s posúdením rizík v procese riadenia prevádzky a identifikácie rizík,
5.
preukázateľné zabezpečenie vykonávania prípravy na opätovné použitie prijatého elektroodpadu tak, aby tento elektroodpad po vykonaní prípravy na opätovné použitie mohol byť uvedený na trh ako výrobok a spĺňal podmienky podľa osobitného predpisu35) a preukázateľné zabezpečenie konečného spracovania odpadov vzniknutých v procese výkonu prípravy na opätovné použitie; pre prípad, žeby elektroodpad po vykonaní prípravy na opätovné použitie nespĺňal stanovené kritéria36) a nestal sa výrobkom aj preukázateľné zabezpečenie následného spracovania takéhoto elektoroodpadu v súlade so zákonom až po jeho konečné spracovanie vrátane jeho recyklácie,
6.
ak predmetom prípravy na opätovné použitie je elektroodpad obsahujúci pevné pamäte, ktoré môžu obsahovať dôverné alebo identifikačné údaje, preukázanie spôsobu odstránenia týchto údajov, a to trvalým odstránením údajov pomocou ich bezpečného vymazania bez toho, aby došlo k ich zneužitiu v procese prípravy na opätovné použitie od vstupu do procesu prípravy na opätovné použitie až po ich výstup z procesu prípravy na opätovné použitie.
Príloha č. 22
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
Prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a žiadosti o udelenie autorizácie odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie
I. Odborný posudok sa vyžaduje na
1.
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona,
2.
udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona okrem súhlasu na zneškodňovanie odpadov s obsahom azbestu činnosťou D9 a D14 vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach,
3.
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona; odborný posudok sa vyžaduje pre kategóriu nebezpečných odpadov,
4.
udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona; odborný posudok sa vyžaduje len pre kategóriu nebezpečných odpadov,
5.
udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie po uzavretí skládky ako celku podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona,
6.
udelenie súhlasu na dekontamináciu podľa § 97 ods. 1 písm. k) zákona,
7.
udelenie súhlasu na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly podľa § 97 ods. 1 písm. l) zákona,
8.
udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého podľa § 97 ods. 1 písm. m) zákona,
9.
udelenie súhlasu na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti podľa § 97 ods. 1 písm. q) zákona,
10.
udelenie súhlasu na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti podľa § 97 ods. 1 písm. r) zákona,
11.
udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona a na predĺženie platnosti udelenej autorizácie na spracovateľskú činnosť okrem prípadu, ak o predĺženie platnosti udelenej autorizácie žiada držiteľ autorizácie, ktorý má registrovaný systém environmentálneho manažérstva a auditu,23)
a)
spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov,
b)
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,
c)
spracovanie starých vozidiel,
d)
spracovanie elektroodpadu,
e)
prípravu na opätovné použitie elektroodpadu,
12.
vydanie vyjadrenia k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo k ich zmenám podľa § 99 ods. 1 písm. a) zákona,
13.
rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov podľa § 107 písm. g) zákona,
14.
preukázanie energetickej účinnosti spaľovne odpadov podľa § 18 ods. 1 zákona vypočítanej podľa prílohy č. 9, ak ide o žiadosti podľa zákona alebo osobitného predpisu37) o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona na spaľovanie komunálnych odpadov a ak ide o predĺženia platnosti rozhodnutia podľa zákona alebo osobitného predpisu,37) v ktorom je spaľovni odpadov na spaľovanie komunálnych odpadov udelený súhlas na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona,
15.
preukázanie splnenia podmienok podľa § 18 ods. 2 zákona spaľovňou odpadov, ak ide o žiadosti podľa zákona alebo osobitného predpisu37) o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov R1 podľa prílohy č. 1 zákona na spaľovanie iných ako komunálnych odpadov,
16.
rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o pochybnosti, či vec je alebo nie je odpadom podľa § 107 písm. c) zákona,
17.
vyhodnotenie stavu plnenia technických požiadaviek, ako aj požiadaviek a podmienok uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie podľa § 92 ods. 4 zákona, na rozšírenie rozsahu činností spracovateľskej autorizácie podľa § 93 ods. 2 písm. b) zákona a pri zmene technológie v spôsobe nakladania s odpadom podľa § 93 ods. 2 písm. c) zákona.
II. Odborný posudok sa môže vyžadovať na
1.
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona pre kategóriu ostatných odpadov,
2.
udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona,
3.
udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákona,
4.
udelenie súhlasu na odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona,
5.
udelenie súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie podľa § 97 ods. 1 písm. p) zákona,
6.
vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona; odborný posudok sa môže vyžadovať len pre kategóriu nebezpečných odpadov,
7.
vydanie vyjadrenia k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadom podľa § 99 ods. 1 písm. c) zákona; odborný posudok sa môže vyžadovať len pre kategóriu nebezpečných odpadov,
8.
vydanie povolenia ministerstva na
a)
cezhraničnú prepravu nebezpečných odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky,
b)
dovoz nebezpečných odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky,

c)
cezhraničnú prepravu nebezpečných odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu a
d)
vývoz nebezpečných odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu.
9.
vydanie povolenia ministerstva na cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky a na dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky na zhodnotenie odpadov činnosťami R1, R3 alebo R10 podľa prílohy č. 1 zákona,
10.
udelenie súhlasu na využívanie odpadov na spätné zasypávanie podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona.
Príloha č. 23 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
NÁLEŽITOSTI ODBORNÉHO POSUDKU
Odborný posudok obsahuje tieto údaje:
1.
meno a priezvisko oprávnenej osoby,
2.
číslo osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti,
3.
účasť ďalších osôb na posudzovaní,
4.
dôvod vypracovania odborného posudku vrátane názvu a čísla prípadu posudzovanej činnosti alebo zariadenia podľa prílohy č. 22,
5.
identifikačné údaje žiadateľa, pre ktorého je odborný posudok vypracovaný,
6.
predmet posudzovania, ako aj prehľad posudzovaných dokladov a podkladov predložených na posúdenie,
7.
charakteristiku posudzovaného predmetu,
8.
postup a metódu posudzovania,
9.
iné dôležité skutočnosti,
10.
výsledok posúdenia,
11.
závery vyplývajúce z výsledku posúdenia,
12.
záver posudku (jednoznačné odporúčanie alebo neodporúčanie, resp. návrh podmienok na súhlas orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve),
13.
dátum vydania posudku, podpis oprávnenej osoby; u právnickej osoby a u fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie aj meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu s odtlačkom pečiatky.
Ak sa odborný posudok vypracúva za účelom udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie elektroodpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona a za účelom udelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu zákona alebo predĺženia jej platnosti podľa § 92 zákona, okrem všeobecných náležitosti obsahuje aj:
1.
nasledovné samostatné posúdenie pre každú kategóriu elektroodpadu, pre ktorú sa žiada o udelenie súhlasu, autorizácie alebo predĺženie platnosti udelenej autorizácie, a to:
1.1
či žiadateľ je technicky, materiálne a personálne zabezpečený na spracovanie celej kategórie elektroodpadu, ktorá je predmetom žiadosti, ku ktorej sa odborný posudok vypracúva; ak sa kategória elektroodpadu delí na podskupiny, toto posúdenie sa uvedenie osobitne ku každej podskupine danej kategórie elektroodpadu. V posúdení musí jednoznačne vyplývať záver či žiadateľ je zabezpečený na spracovanie celej kategórie elektroodpadu, prípadne ktorých podskupín danej kategórie elektroodpadu, a naopak,
1.2
vyjadrenie či žiadateľ vykonáva konečné zhodnotenie kategórie elektroodpadu, ktorá je predmetom žiadosti, ak sa kategória elektroodpadu delí na podskupiny, toto vyjadrenie sa uvedenie osobitne ku každej podskupine danej kategórie elektroodpadu, a či má zavedený systém podľa osobitného predpisu,38)
1.3
určenie hmotnostného a percentuálneho podielu zhodnotených a osobitne zrecyklovaných častí elektroodpadu k celkovému množstvu spracovaného elektroodpadu a uvedenie miery zhodnotenia a miery recyklácie,39) ktorú je žiadateľ schopný dosiahnuť za účelom ich porovnania s cieľmi zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu ustanovenými v prílohe č. 3 časť I prvým bodom zákona. Hmotnostný a percentuálny podiel a miera zhodnotenia a miera recyklácie, ktoré je žiadateľ schopný dosiahnuť, sa uvedú osobitne pre každú kategóriu elektroodpadu prípadne podskupinu kategórie, ktorá je predmetom žiadosti,
1.4
uvedenie častí elektroodpadu, v dôsledku ktorých nie je žiadateľ schopný vo svojom zariadení dosiahnuť vyššiu mieru zhodnotenia a mieru recyklácie a ktoré budú ďalej zhodnotené a zrecyklované v inom zariadení. Zároveň sa uvedú identifikačné údaje osoby, ktorá zhodnotenie a recykláciu týchto častí následne vykoná a doklady preukazujúce reálnu možnosť ich zhodnotenie a recyklácie,
1.5
vyjadrenie, či priestory v ktorých sa bude vykonávať činnosť spracovania elektroodpadu, sú vhodné z hľadiska ich infraštruktúry pre túto činnosť a posúdenia dosiahnuteľnosti plánovanej kapacity spracovania elektroodpadu s ohľadom na personálne, technologické a priestorové vybavenie danej prevádzky s posúdením rizík v procese riadenia prevádzky a identifikácie rizík,
2.
ak ide o spracovanie elektroodpadu s obsahom nebezpečných látok, uvedie sa, či technológia, ktorou sa elektroodpad spracováva alebo bude spracovávať, zabezpečuje oddelenie nebezpečných látok34) počas procesu spracovania, ak ich oddelenie nie je možné v čase samotnej demontáže.
Ak sa odborný posudok vypracúva za účelom udelenia kódu činnosti zhodnocovania odpadov R1 podľa prílohy č. 1 zákona spaľovni odpadov na spaľovanie iných ako komunálnych odpadov podľa zákona alebo osobitného predpisu,37) okrem všeobecných náležitosti obsahuje aj uvedenie vzájomného pomeru energie získanej spaľovaním iného ako komunálneho odpadu k energii spotrebovanej počas procesu spaľovania tohto odpadu spolu s uvedením množstva takto získanej energie, ktoré sa skutočne využilo a spôsobu jeho využitia.
Odborný posudok má očíslované strany, počet strán sa uvedie v závere posudku. Odborný posudok sa zviaže niťou, ktorej konce sa zapečatia, alebo sa každá strana podpíše
Príloha č. 24
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 13) v znení
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 1/zv. 4),
- smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 47, 18. 2. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 34),
- smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 2005),
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009) a
- smernice Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 37, 8. 2. 2013).
2.
Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Ú. v. ES L 243, 24. 9. 1996; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22. 11. 2008).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).
5.
Smernica Komisie (EÚ) 2015/1127 z 10. júla 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 184, 11. 7. 2015).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).
1)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
2)
§ 5 ods. 3 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.
3)
Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 9. septembra 2015 č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov (oznámenie č. 368/2015 Z. z.).
4)
§ 2 písm. h) a i) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
5)
§ 2 písm. b) a § 4 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
5a)
§ 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.
8)
§ 5, 28, 31 a 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 2 a 4 a § 26 až 29 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.
9)
§ 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.
11)
§ 19 ods. 4 písm. a) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
11a)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
12)
STN EN 12766-1 Ropné výrobky a použité oleje. Stanovenie PCB a podobných produktov. Časť 1: Separácia a stanovenie vybraných kongenerov PCB plynovou chromatografiou (GC) s detektorom elektrónového záchytu (ECD) ( 65 6205).
STN EN 12766-2 Ropné výrobky a použité oleje. Stanovenie PCB a podobných produktov. Časť 2: Výpočet obsahu polychlórovaných bifenylov (PCB) (656205).
13)
STN EN 616 19 Izolačné kvapaliny. Kontaminácia polychlórovanými bifenylmi (PCB). Stanovenie metódou kapilárnej plynovej chromatografie (34 6705).
14)
STN EN ISO/IEC 17024 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb (ISO/IEC 17024) (01 5258).
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025) (01 5253).
STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky. (ISO 9001) (01 0320).
15)
Napríklad § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
16)
§ 28 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Bod 1.2. a 3 prílohy k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II smernice 1999/31/ES.
19)
Bod 2.1.2. prílohy k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES.
19a)
§ 25 ods. 2 písm. j) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
§ 29 a 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20a)
§ 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20b)
Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 93. bod.
21)
Napríklad § 2 písm. d) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 325/2019 Z. z.
21aa)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12. 7. 2006) v platnom znení.
21b)
Príloha II nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
21c)
Nariadenia Komisie (EÚ) č. 493/2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (Ú. v. EÚ L 151, 12. 6. 2012).
21ca)
Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice EP a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2011), nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ 337, 11. 12. 2012), nariadenie Komisie (EÚ) č. 715/2013 z 25. júla 2013, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy medený šrot prestáva byť odpadom podľa smernice EP a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 201, 26. 7. 2013).
21d)
§ 11 a 12 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
21e)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
22)
§ 3 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES.
24)
§ 2 ods. 6 zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)
Napríklad vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.
25a)
Čl. 3 bod 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.
26)
Zákon č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26a)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26b)
Napríklad zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
27)
Článok 2 odsek 5 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/66/ES.
29)
Nariadenia Komisie (EÚ) č. 493/2012.
30)
Napríklad § 22 ods. 6 zákona č. 56/2018 Z. z.
31)
§ 4 a § 6 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
32)
§ 3 až 7 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška č. 162/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.
33)
§ 22 a 23 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/ 2015 Z. z.
34)
§ 12 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/ 2015 Z. z.
35)
Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z., nariadenie vlády č. 148/2016 Z. z.
36)
§ 13 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/ 2015 Z. z.
37)
Zákon č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
Nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2008/98/ES.