371/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017 do 31.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

371
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 13. novembra 2015,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 105 ods. 3 písm. a), d), o), q), r), s), t), u), v), w) a x) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Programové dokumenty odpadového hospodárstva
Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) a program predchádzania vzniku odpadu sa vypracúvajú s prihliadnutím na ich environmentálnu účinnosť, ekonomickú efektívnosť a sociálnu akceptovateľnosť a podľa osnov ustanovených v prílohách č. 1 až 5. Programy musia byť vypracované v súlade so Stratégiou obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládky odpadov.
§ 2
Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva
(1)
Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky obsahuje všeobecné informácie o vzniku a nakladaní s odpadmi v predchádzajúcom období, údaje o určených prúdoch odpadov a údaje o cezhraničnom pohybe odpadov. V charakteristike aktuálneho stavu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky sa zároveň uvedú údaje podľa § 9 ods. 2 písm. b) až d) zákona. Rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov sa vypracuje s rozlíšením na zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre jednotlivé prúdy odpadov, zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, spaľovne odpadov a na zariadenia na zneškodňovanie odpadov, osobitne na skládky odpadov a na zariadenia na dekontamináciu zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a uvedú sa základné sumárne údaje o týchto zariadeniach.
(2)
Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva kraja obsahuje údaje podľa odseku 1 so zameraním na územie kraja, pre ktorý sa vypracováva.
(3)
Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva obce podľa § 10 ods. 2 písm. a) zákona obsahuje údaje o druhu, množstve a zdroji komunálneho odpadu vzniknutého v obci v období, v ktorom platil predchádzajúci program Slovenskej republiky, a údaje o množstve komunálnych odpadov, pre ktoré obec zabezpečila zhodnotenie a zneškodnenie, s osobitným uvedením podielu zneškodnenia komunálneho odpadu skládkovaním, s rozlíšením na jednotlivé druhy odpadov podľa Katalógu odpadov1) vrátane uvedenia množstva a druhu komunálnych odpadov vyzbieraných v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov, a o ďalšom nakladaní s ním. V charakteristike aktuálneho stavu odpadového hospodárstva obce sa zároveň uvedú údaje podľa § 10 ods. 2 písm. b) a c) zákona.
§ 3
Záväzná časť programu
(1)
Záväzná časť programu Slovenskej republiky obsahuje
a)
ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s prúdmi odpadov v členení na
1.
použité batérie a akumulátory,
2.
odpadové oleje,
3.
odpadové pneumatiky,
4.
elektroodpad,
5.
staré vozidlá,
6.
použité polychlórované bifenyly,
7.
biologicky rozložiteľný odpad,
8.
stavebné odpady a odpady z demolácií,
9.
odpady z obalov,
10.
komunálne odpady,
11.
iné prúdy odpadov, ak je to potrebné,
b)
opatrenia na dosiahnutie cieľov stanovených v tomto programe a v prílohe č. 3 zákona,
c)
opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálnych odpadov a opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použite a recyklácie stavebných odpadov a odpadov z demolácií podľa § 9 ods. 2 písm. h) a i) zákona; ak ide o biologicky rozložiteľný komunálny odpad, opatrenia na zvýšenie podielu zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a opatrenia na zníženie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov vyjadreného v jednotkách hmotnosti vo východiskovom a cieľovom roku s cieľom dosiahnuť znižovanie množstva ukladaných odpadov na skládky odpadov, pričom tieto opatrenia musia smerovať k zníženiu množstva skládkovaného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu do konca roku 2020 na 35 % z celkového množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu vzniknutého v roku 1995,
d)
nakladanie s obalmi a s odpadom z obalov vrátane podpory preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov.
(2)
Záväzná časť programu kraja obsahuje údaje ustanovené v odseku 1 písm. a), b) a d), opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálnych odpadov a opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie stavebných odpadov a odpadov z demolácií so zameraním na územie kraja, pre ktorý sa vypracováva.
(3)
Záväzná časť programu obce obsahuje
a)
ciele zamerané na
1.
zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, osobitne na zníženie zmesového komunálneho odpadu,
2.
zvýšenie podielu triedeného zberu,
3.
znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov,
4.
zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu,
b)
opatrenia na dosiahnutie ustanovených a určených cieľov,
c)
opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov podľa § 10 ods. 2 písm. f) zákona vrátane významu značiek na obaloch.2)
(4)
Opatrenia a nastavenie cieľov v záväznej časti programu obce musia smerovať k dosiahnutiu cieľov ustanovených a určených v odseku 1 písm. c) a v prílohe č. 3 bode V zákona.
§ 4
Program držiteľa polychlórovaných bifenylov (k § 11 zákona)
Program držiteľa polychlórovaných bifenylov obsahuje
a)
základné údaje o držiteľovi polychlórovaných bifenylov,
b)
údaje o zariadeniach obsahujúcich polychlórované bifenyly, a ak nejde o zariadenie, tak údaje o polychlórovaných bifenyloch,
c)
ciele a opatrenia na dekontamináciu alebo zneškodnenie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a na dekontamináciu alebo zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov vrátane termínu, do ktorého sa vykonajú,
d)
opatrenia na zníženie rizika pre životné prostredie,
e)
údaje o životnosti transformátorov, v ktorých sa nachádza kvapalina s obsahom polychlórovaných bifenylov v koncentrácii od 0,005 do 0,05 percenta hmotnosti,
f)
koncepčný zámer na konkrétny spôsob dekontaminácie alebo zneškodnenia a údaje o vhodných zariadeniach na dekontamináciu alebo na zneškodnenie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a dekontamináciu alebo zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov.
§ 5
Analytická kontrola nebezpečných odpadov
(1)
Držiteľ nebezpečného odpadu, ktorý dodáva odpad do zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, zabezpečí vykonanie analytickej kontroly odpadu v rozsahu určenom v prevádzkovom poriadku tohto zariadenia. O vykonaní analýzy odpadu držiteľ odpadu predloží prevádzkovateľovi zariadenia protokol z analytickej kontroly odpadov vypracovaný podľa vzoru ustanoveného v prílohe č. 6. Analytická kontrola odpadov sa vykoná podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Prevádzkový poriadok zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi obsahuje určenie rozsahu analýzy jednotlivých druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá. Prevádzkový poriadok určí rozsah analýzy odpadu osobitne pre prvé dodanie určitého druhu odpadu do zariadenia na ďalšie nakladanie s ním a osobitne pre ďalšie dodanie rovnakého druhu odpadu ako druhu odpadu dodaného pri prvej dodávke odpadu na ďalšie nakladanie s ním, ako aj prípady, keď sa pri zmene zloženia odpadu vykoná nová analýza v rozsahu zodpovedajúcom analýze pri prvej dodávke odpadu.
(3)
Ak ide o nebezpečné odpady tvorené kompaktnými celkami zhodnými s pôvodným výrobkom, napríklad svetelné zdroje alebo akumulátory, považujú sa za analytickú kontrolu odpadu údaje z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku o jeho zložení, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá. Ak ide o nebezpečné odpady s nebezpečnými vlastnosťami, ktoré vyplývajú z celkového zloženia odpadov, za analytickú kontrolu odpadov sa považujú údaje o relevantných nebezpečných vlastnostiach z dostupnej odbornej literatúry.
(4)
Držiteľ odpadu môže do zariadenia na nakladanie s odpadmi dodať len odpad, ktorý zodpovedá ním predloženému protokolu z analytickej kontroly odpadov.
§ 6
Označovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi
(1)
Zariadenie na nakladanie s odpadmi sa musí označiť informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, ktorá obsahuje
a)
názov zariadenia,
b)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia,
c)
prevádzkový čas zariadenia,
d)
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá,
e)
názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia; ak ide o malé kompostárne (§ 11 ods. 4), uvedie sa registračné číslo,
f)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo.
(2)
Označenie zariadenia, v ktorom sa vykonáva zber odpadov alebo výkup odpadov okrem údajov ustanovených v odseku 1, obsahuje aj názov činnosti, ktorá sa v ňom vykonáva.
(3)
Nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú alebo zhromažďujú nebezpečné odpady, sa musia označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 7.
(4)
Označenie podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na hlboko položené podzemné masívy tvrdých hornín s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako soľné bane, soľné bane na to prispôsobené a povrchové zariadenie, ktoré sú určené a vybavené na dočasné uskladnenie kovovej ortuti (ďalej len „úložisko dočasného uskladnenia ortuti“).
§ 7
Technické požiadavky na prevádzku zberného dvora
(1)
Na zbernom dvore sa jednotlivé druhy odpadov zhromažďujú oddelene.
(2)
Na zbernom dvore musí byť
a)
zberná nádoba na zhromažďovanie každej oddelene vyzbieranej zložky odpadu spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, pre ktorý je určená, ak v písmene b) nie je ustanovené inak,
b)
osobitne vyčlenený priestor alebo veľkokapacitný kontajner osobitne pre objemný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, pre ktorý je určený,
c)
skladovací priestor pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie,
d)
manipulačná plocha.
§ 8
Zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov
(1)
Priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov sa navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku. Ako priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov môžu slúžiť najmä voľné plochy, prístrešky, budovy a podzemné a nadzemné nádrže. Priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov sa označujú ako sklad odpadov.
(2)
Plocha určená na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivých látok, spevnená a nepriepustná a nebezpečné odpady musia byť zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov.
(3)
Počas zhromažďovania nebezpečných odpadov a skladovania nebezpečných odpadov musí byť zabezpečené účinné zachytávanie znečisťujúcich kvapalných látok.
(4)
Na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov možno využiť aj sklady výrobkov a prípravkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady, pričom nebezpečné odpady musia byť uložené tak, aby nedošlo k zámene.
(5)
Skladovacie priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné odpady a skladované nebezpečné odpady.
(6)
Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady zhromažďované a skladované, musia
a)
byť odlíšené od zariadení nepoužívaných a neurčených na nakladanie s odpadmi, napríklad odlíšenie tvarom, opisom alebo farebne,
b)
zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru, alebo výbuchu,
c)
byť odolné proti mechanickému poškodeniu,
d)
byť odolné proti chemickým vplyvom.
§ 9
Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi
(1)
Do zariadenia na nakladanie s odpadmi možno odpad prevziať, len ak sa zároveň s každou dodávkou odpadu predloží prevádzkovateľovi zariadenia
a)
doklad o množstve a druhu dodaného odpadu,
b)
ak ide o nebezpečné odpady, aj sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu,
c)
protokol z analytickej kontroly odpadu podľa § 5.
(2)
Pri dodávke odpadu do zariadenia na nakladanie s odpadmi sa
a)
skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov ustanovených v odseku 1 a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu,
b)
vykoná kontrola množstva dodaného odpadu,
c)
vykoná vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
d)
podľa potreby zabezpečia kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu; vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac,
e)
zaeviduje prevzatý odpad.
(3)
Prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s uvedením
a)
dátumu a času prevzatia odpadu,
b)
množstva prevzatého odpadu, jeho druhu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov,
c)
účelu, na ktorý bol odpad prevzatý,
d)
ďalšieho spôsobu nakladania s týmto odpadom; ak ide o zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, uvedie sa kód činnosti podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 zákona, ak ide o prípravu na opätovné použitie, uvedie sa slovne, že ide o prípravu na opätovné použitie, a ak ide o zber odpadov, uvedie sa slovne, že ide o zber.
(4)
Odseky 1 a 3 sa nevzťahujú na výkup odpadov a zber odpadov od fyzických osôb, ktoré nie sú podnikateľmi.
(5)
Prevádzkovateľovi spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov4) predloží držiteľ odpadu okrem dokladov podľa odseku 1 aj
a)
údaje o fyzikálnych vlastnostiach odpadu, a ak je to možné, aj o chemickom zložení odpadu a nevyhnutné údaje na posúdenie vhodnosti spaľovacieho procesu z hľadiska ochrany životného prostredia, napríklad výsledky spaľovacej skúšky,
b)
ak ide o nebezpečný odpad, údaje o nebezpečných vlastnostiach a o maximálnom obsahu polychlórovaných bifenylov, pentachlórovaného fenolu, chlóru, fluóru, síry, ťažkých kovov a iných znečisťujúcich látok z hľadiska emisií znečisťujúcich látok5) do ovzdušia a o látkach a odpadoch, s ktorými sa nesmie odpad zmiešať, ale aj informácie o bezpečnostných opatreniach, ktoré je nevyhnutné dodržať pri nakladaní s ním.
(6)
Prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov vydáva potvrdenie podľa § 17 ods. 1 písm. j) zákona, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 8.
§ 10
Vedenie a obsah prevádzkovej dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov
(1)
Všeobecné požiadavky na technicko-organizačné opatrenia sa uplatňujú v závislosti od druhu zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenia na zneškodňovanie odpadov.
(2)
Prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu zariadenia a minimalizácie vplyvu zariadenia na životné prostredie, ak v odsekoch 11 a 12 nie je ustanovené inak, tvorí
a)
technologický reglement,
b)
prevádzkový poriadok,
c)
prevádzkový denník,
d)
obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
e)
súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a obcí.
(3)
Technologický reglement obsahuje
a)
základné technické údaje o zariadení vrátane meracích a regulačných obvodov, zoznam blokovacích a signalizačných hodnôt,
b)
opis technologického procesu úpravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov ako celku s uvedením jeho jednotlivých stupňov (materiálové a energetické toky), najmä opis princípov a reakcií uplatňovaných v technologických operáciách, a podmienky technologického procesu, najmä čas, teplotu, tlak a koncentrácie,
c)
spotrebné a kapacitné normy procesu vzťahujúce sa na jednotkové množstvo produkcie, najmä spotrebné normy materiálov, odpadov, pomocných látok, prísad a energií,
d)
údaje o kvalitatívnych charakteristikách a požiadavkách na vstupné materiály prevádzkovaných procesov, napríklad odpady, pomocné látky, prísady, zloženie,
e)
údaje o vypúšťaných tuhých odpadoch a kvapalných odpadoch a plynných emisiách,
f)
postup a podmienky zabezpečenia preberania odpadov, skladovania odpadov a nakladania s nimi pred vstupom do procesu,
g)
spôsob zabezpečenia vstupnej kontroly, medzioperačnej kontroly a výstupnej kontroly materiálov a produktov procesu, najmä analytickými metódami a meracími zariadeniami,
h)
prehľad skúšobných, analytických a testovacích metód a postupov na určenie vlastností a zloženia vstupných a výstupných materiálov s uvedením zodpovedajúcich technických noriem a predpisov skúšania,
i)
údaje o kvalitatívnych charakteristikách a požiadavkách na výstupné produkty procesu,
j)
zoznam strojov a zariadení,
k)
prehľad technickej dokumentácie strojov,
l)
určenie osôb zodpovedných za pravdivosť údajov obsiahnutých v prevádzkovom poriadku.
(4)
Technologický reglement schvaľuje prevádzkovateľ zariadenia.
(5)
Technologický reglement sa musí uložiť na prístupnom mieste zariadenia.
(6)
Prevádzkový poriadok zariadenia obsahuje
a)
názov a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia vrátane mien a priezvisk zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia,
b)
údaje o začatí prevádzky, čase životnosti zariadenia a o jeho kapacite,
c)
technický opis zariadenia, a ak ide o zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním, uvedie sa aj receptúra vrátane pomeru uhlíka a dusíka C/N (§ 11 ods. 10),
d)
organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany zariadenia,
e)
podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke zariadenia,
f)
povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia,
g)
opatrenia pre prípad havárie,
h)
zoznam druhov odpadov, na ktorých zhodnocovanie alebo zneškodňovanie je prevádzkovateľ oprávnený,
i)
rozsah analýzy preberaných druhov odpadov vo vzťahu k technológii v zariadení okrem komunálnych odpadov,
j)
určenie spôsobu vykonávania vstupnej kontroly, ak ide o skládku odpadov, aj spôsob ukladania odpadov,
k)
spôsob obsluhy a vyhodnocovanie pozorovacieho systému zariadenia, a ak ide o skládku odpadov, aj spôsob plnenia podľa osobitného predpisu.6)
(7)
Ak ide o zmenu v prevádzke zariadenia, prevádzkovateľ zariadenia prispôsobí prevádzkový poriadok zariadenia tejto zmene.
(8)
Prevádzkový denník zariadenia sa vedie za každý deň prevádzky.
(9)
Prevádzkový denník zariadenia obsahuje údaje o
a)
menách a priezviskách zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia v uvedený deň,
b)
množstve a druhoch odpadov prijatých v daný deň na úpravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov vrátane označenia ich pôvodcov, prípadne držiteľov,
c)
množstve a druhoch odpadov zhodnotených alebo zneškodnených v daný deň,
d)
neprevzatom odpade so zdôvodnením jeho neprevzatia,
e)
nakladaní s tuhými a kvapalnými odpadmi, ktoré vznikajú v zariadení,
f)
odobratých vzorkách odpadov a výsledkoch ich analýz,
g)
technickom stave zariadenia,
h)
prevádzkových poruchách a haváriách zariadenia a o spôsobe ich odstránenia,
i)
časovom využití zariadenia,
j)
odstavení zariadenia,
k)
vykonaných údržbách a opravách zariadenia,
l)
kontrolách vykonaných orgánmi štátnej správy, o ich čase a dobe trvania,
m)
dodržiavaní limitov a osobitných technických podmienok určených na prevádzku zariadenia,
n)
umiestnení nebezpečných odpadov a stabilizovaných nebezpečných odpadov na skládke odpadov podľa topografickej siete v prevádzkovom poriadku skládky odpadov,
o)
zhutnení odpadu podľa osobitného predpisu,7) ak ide o skládku odpadov,
p)
hrúbke pracovnej vrstvy po zhutnení a o prekrývaní komunálnych odpadov a biologicky rozložiteľného odpadu inertným odpadom a inertným materiálom, napríklad zeminou, ak ide o skládku odpadov,
q)
odbere vzoriek z monitorovacích vrtov, ak ide o skládku odpadov,
r)
množstve a druhoch inertných odpadov a inertných materiálov použitých na prekrývanie uloženého odpadu, ak ide o skládku odpadov,
s)
prečerpávaní vôd akumulovaných v telese skládky odpadov na odpad, ak ide o skládku odpadov,
t)
ďalších prevádzkových činnostiach, ktoré sa v daný deň v prevádzke vykonali.
(10)
Ak ide o skládku odpadov, prevádzkový denník sa uchováva do skončenia monitorovania po uzavretí skládky odpadov, a ak ide o ostatné zariadenia, desať rokov od skončenia prevádzky zariadenia.
(11)
Pri prevádzke malej kompostárne prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení jej riadneho chodu a minimalizácie vplyvu na životné prostredie tvorí prevádzkový poriadok a prevádzkový denník.
(12)
Prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu úložiska dočasného uskladnenia ortuti a minimalizácie jeho vplyvu na životné prostredie tvorí
a)
prevádzkový poriadok,
b)
prevádzkový denník,
c)
obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa dočasného uskladnenia a trvalého uloženia kovovej ortuti,
d)
núdzové a evakuačné plány,
e)
súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a obcí,
f)
záznamy o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti.
(13)
Prevádzkový poriadok úložiska dočasného uskladnenia ortuti obsahuje
a)
názov a sídlo prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia ortuti vrátane mien a priezvisk zamestnancov zodpovedných za jeho prevádzku,
b)
údaje o začatí prevádzky, čase životnosti úložiska dočasného uskladnenia ortuti a jeho kapacite,
c)
technický opis úložiska dočasného uskladnenia ortuti,
d)
organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany úložiska dočasného uskladnenia ortuti,
e)
podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke úložiska dočasného uskladnenia ortuti,
f)
povinnosti pri obsluhe a údržbe úložiska dočasného uskladnenia ortuti,
g)
opatrenia pre prípad havárie,
h)
identifikáciu kovovej ortuti, ktorú je možné na úložisku dočasného uskladnenia ortuti uskladniť,
i)
rozsah analýzy kovovej ortuti,
j)
spôsob ukladania kontajnerov s obsahom kovovej ortuti,
k)
spôsob obsluhy a vyhodnocovania pozorovacieho systému úložiska dočasného uskladnenia ortuti.
(14)
Prevádzkový denník úložiska dočasného uskladnenia ortuti obsahuje údaje o
a)
menách a priezviskách zamestnancov zodpovedných za prevádzku úložiska dočasného uskladnenia ortuti v daný deň,
b)
množstve kovovej ortuti prijatej denne na dočasné uskladnenie vrátane označenia jej pôvodcu, prípadne držiteľa,
c)
identifikačnom čísle potvrdenia o kontajneri s kovovou ortuťou prevzatom v daný deň,
d)
množstve kovovej ortuti vyskladnenej a odoslanej denne z úložiska dočasného uskladnenia ortuti vrátane označenia jej pôvodcu, prípadne držiteľa, ako aj osoby, ktorej bola vyskladnená kovová ortuť odovzdaná,
e)
identifikačnom čísle potvrdenia o kontajneri s kovovou ortuťou vyskladneného a odoslaného počas jedného dňa,
f)
odobratých vzorkách kovovej ortuti a výsledkoch ich analýz,
g)
technickom stave úložiska dočasného uskladnenia ortuti,
h)
miestach uloženia kontajnerov s kovovou ortuťou vyznačených v situačnom pláne úložiska dočasného uskladnenia ortuti,
i)
prevádzkových poruchách a haváriách úložiska dočasného uskladnenia ortuti a o spôsobe ich odstránenia,
j)
zvýšených výparoch kovovej ortuti zaznamenaných senzormi systému nepretržitého monitorovania počas jedného dňa,
k)
zistenom úniku kovovej ortuti v daný deň a o navrhovaných a prijatých opatreniach na predchádzanie akýmkoľvek emisiám kovovej ortuti do životného prostredia vrátane termínov ich prijatia,
l)
časovom využití úložiska dočasného uskladnenia ortuti,
m)
odstavení úložiska dočasného uskladnenia ortuti,
n)
vykonaných údržbách a opravách úložiska dočasného uskladnenia ortuti,
o)
vykonaných kontrolách, najmä o kontrolách systému nepretržitého monitorovania výparov kovovej ortuti,
p)
kontrolách vykonaných orgánmi štátnej správy, o ich čase a dobe trvania.
§ 11
Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom
(1)
Zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa podľa použitej technológie rozlišujú na
a)
kompostárne a ďalšie zariadenia s aeróbnym procesom zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu,
b)
bioplynové stanice a ďalšie zariadenia s anaeróbnym procesom zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu.
(2)
Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu je proces, pri ktorom sa činnosťou mikroorganizmov a makroorganizmov za prístupu vzduchu premieňa využiteľný biologicky rozložiteľný odpad na kompost.
(3)
Anaeróbna digescia biologicky rozložiteľného odpadu je riadený mikrobiálny mezofilný alebo termofílný rozklad organických látok bez prístupu vzduchu, pri ktorom vzniká bioplyn a digestát.
(4)
Malá kompostáreň je zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton.
(5)
Biologicky rozložiteľný odpad sa zhodnocuje anaeróbnou digesciou, kompostovaním alebo iným vhodným spôsobom v zariadeniach na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu.
(6)
Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa zriaďuje na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich ochranných pásiem8) a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území,9) ak v odseku 16 nie je ustanovené inak.
(7)
Do zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu možno prevziať iba odpad zaradený v Katalógu odpadov v kategórii ostatný.
(8)
Pri preberaní biologicky rozložiteľného odpadu do zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a pri jeho zhodnocovaní sa musia prijať opatrenia na minimalizáciu vplyvu zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu na životné prostredie spôsobovaného najmä emisiami zápachu.
(9)
Skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu s vysokým podielom dusíkatej zložky a ktoré podliehajú rýchlemu biologickému rozkladu, je možné najviac jeden týždeň od ich prevzatia. Skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa vykonáva tak, aby nedošlo k znehodnoteniu využiteľnej organickej časti biologicky rozložiteľného odpadu a hnilobným procesom.
(10)
Pri kompostovaní sa dodržiava receptúra vrátane nastaveného pomeru uhlíka a dusíka C/N podľa prevádzkového poriadku.
(11)
Pri kompostovaní, ak nejde o kompostovanie vykonávané technológiou vermikompostovania, musí byť zabezpečené
a)
dosahovanie teploty najmenej 45 oC nepretržite po dobu piatich dní v priebehu kompostovania,
b)
meranie teploty v zakládkach v strede hromady v hĺbke najmenej 0,5 m od povrchu zakládky,
c)
vykonanie najmenej dvoch prekopávok každej zakládky,
d)
trvanie kompostovacieho procesu najmenej 60 dní,
e)
vyskladnenie v čase, ak je teplota zakládky nižšia ako 40 oC a
f)
vhodná vlhkosť a prevzdušňovanie počas kompostovania.
(12)
Kompost, ktorý má byť uvedený do obehu alebo sa má použiť na aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy, musí spĺňať požiadavky ustanovené predpisom o hnojivách.10)
(13)
Do malej kompostárne možno prevziať iba biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý
a)
je rastlinného pôvodu a pochádza z katastrálneho územia obce, v ktorom sa táto malá kompostáreň nachádza,
b)
neobsahuje nerozložiteľné prímesi, cudzorodé látky, mastnotu, ropné látky a zvyšky živočíšneho pôvodu a
c)
sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo 20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37, 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad alebo 20 03 02 Odpad z trhovísk, ak v odseku 14 nie je ustanovené inak.
(14)
Ak je to nevyhnutné na dodržanie podmienok výkonu kompostovania, do malej kompostárne sa okrem odpadov ustanovených v odseku 13 písm. c) môže prevziať aj biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo 20 02 02 Zemina a kamenivo, ale iba v množstve nevyhnutnom na dodržanie ustanovených podmienok.
(15)
Pri prevádzke malej kompostárne sa musí
a)
zamedziť vstupu nepovolaných osôb,
b)
zabezpečiť priestor na skladovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý je vybudovaný a prevádzkovaný tak, že nedochádza k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie,
c)
zabezpečiť meranie teploty a
d)
zamedziť vnikaniu atmosférických zrážok do biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu počas aktívnej fázy kompostovania, a to nepriepustnou textíliou, zastrešením alebo kompostovaním vo vakoch, ak ide o použitie kompostovacej plochy bez vodohospodárskeho zabezpečenia.
(16)
Malú kompostáreň možno zriadiť len na mieste, ktoré spĺňa tieto požiadavky:
a)
nachádza sa vo vzdialenosti najmenej 50 m od povrchových vôd,
b)
nachádza sa vo vzdialenosti najmenej 100 m od zdroja pitnej vody, zdroja liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a mimo ich ochranných pásiem,
c)
má plochu s maximálnym sklonom do 3o a
d)
nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území.
(17)
Údaje o hmotnosti biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je možné pri prevádzke malej kompostárne určiť na základe odborného odhadu napríklad prepočtom podľa priemernej objemovej hmotnosti v závislosti od druhu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
§ 12
Prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov spaľovaním
(1)
Prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov spaľovaním zriadi oddelené skladové priestory na odpady
a)
tuhé,
b)
pastovité,
c)
kvapalné,
d)
s obsahom halogénových zlúčenín.
(2)
Proces spaľovania odpadov sa vykonáva tak, aby sa čo najviac znížilo množstvo vznikajúcich zvyškov zo spaľovania11) a obmedzili sa ich nebezpečné vlastnosti. Zvyšky zo spaľovania sa upravujú tak, aby sa znížilo ich množstvo a nebezpečnosť. Preprava a medziskladovanie práškových odpadov, ako je prach z kotlov a suché zvyšky z úpravy dymových plynov, sa musí uskutočniť tak, aby sa predišlo rozptyľovaniu do životného prostredia, najmä v uzavretých kontajneroch. Pred rozhodnutím o spôsobe zneškodnenia sa vykoná analýza zvyškov zo spaľovania a spoluspaľovania na účely zistenia ich fyzikálnych a chemických vlastností a možnosti znečistenia životného prostredia. Analýzou sa zisťuje hlavne celkový rozpustný podiel a obsah ťažkých kovov v rozpustnom podiele.
§ 13
Výpočet energetickej účinnosti (k § 18 ods. 1 zákona)
Energetická účinnosť sa vypočíta podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 9.
§ 14
Požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov
(1)
Povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo podľa § 81 ods. 7 písm. c) zákona je obec povinná plniť tak, aby od 1. januára príslušného kalendárneho roka zabezpečovala naplnenie štandardu zberu tejto obce vypočítaného ako súčin počtu obyvateľov tejto obce k 30. júnu predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov ohlásených obcou Štatistickému úradu Slovenskej republiky a štandardu zberu na jedného obyvateľa za príslušný kalendárny rok určeného v prílohe č. 10. Štandard zberu vyjadruje minimálne zberové kapacity, v jednotkách objemu, v priemere dostupné pre každého jednotlivého obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roka, a ktorý je získaný súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu. Nastavenie pomeru objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu nesmie vytvoriť neprimeranú donáškovú vzdialenosť a prekážku nárastu objemu triedeného zberu komunálnych odpadov.
(2)
Štandard zberu obce sa vypočítava každoročne pre každú obec a každú zložku komunálnych odpadov, pre ktorú je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov, postupom podľa odseku 1. Na napĺňanie štandardu zberu obce nemožno použiť zberovú kapacitu dostupnú prostredníctvom zariadenia na zber odpadov okrem zberovej kapacity dostupnej prostredníctvom zberného dvora tejto obce (§ 80 ods. 6 zákona). Na napĺňanie štandardu zberu obce možno použiť zberovú kapacitu poskytnutú obyvateľom tejto obce prostredníctvom mobilného zberu danej zložky komunálnych odpadov; ustanovenie odseku 1 poslednej vety tým nie je dotknuté.
(3)
Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia byť navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky komunálneho odpadu, ak sú v obci zbierané samostatne:
a)
modrá pre zložku papier,
b)
zelená pre zložku sklo,
c)
žltá pre zložku plast,
d)
červená pre zložku kovy,
e)
oranžová pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky.
(4)
Zberné nádoby podľa odseku 3 musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm × 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.
(5)
Rozlišovanie zberných nádob použitých na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov podľa odseku 3 sa môže zabezpečiť umiestnením štítku podľa odseku 4 na zbernú nádobu, ktorý je vyhotovený vo farebnom rozlíšení, ktoré je v súlade s požiadavkami na farebné rozlíšenie zberných nádob podľa odseku 3; táto výnimka z ustanovenia odseku 3 sa uplatňuje výlučne do umiestnenia zberných nádob nahrádzajúcich pôvodné zberné nádoby v obci.
(6)
Na triedený zber komunálnych odpadov pre plasty, kovy vrátane akýchkoľvek viacvrstvových kombinovaných materiálov a v ich ľubovoľnej kombinácii sa môže použiť spoločná zberná nádoba, ak je zabezpečené, že budú následne roztriedené a takáto forma zberu neznemožní ich recykláciu; viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sa zbierajú oddelene od zložky papier. V takomto prípade sa zberná nádoba označí farebnými štítkami podľa odseku 5, pričom ustanovenia odseku 3 a časť vety za bodkočiarkou v odseku 5 sa neuplatnia.
(7)
Spoločné zberné nádoby podľa odseku 6 sa spolu so samostatnými zbernými nádobami určenými pre triedený zber jednotlivej zložky komunálnych odpadov uplatňujú na napĺňanie štandardu zberu na jedného obyvateľa za príslušný kalendárny rok, pričom dostupný objem pre zber jednotlivej zložky komunálnych odpadov poskytnutý prostredníctvom spoločnej zbernej nádoby sa určí z objemu spoločnej zbernej nádoby po zohľadnení pomeru dostupných objemov poskytnutých pre zber zložiek komunálnych odpadov spoločne zbieraných v tejto nádobe, ktoré vyplývajú zo štandardu zberu na jedného obyvateľa za príslušný kalendárny rok určeného v prílohe č. 10, a to postupom podľa prílohy č. 11.
(8)
Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, obec zabezpečí, aby každá domácnosť mala
a)
zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november alebo
b)
kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
(9)
Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa § 81 ods. 7 písm. b) prvého bodu zákona obec zabezpečí zberové kapacity, v jednotkách objemu, dostupné pre každého obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roka s minimálnym objemom 250 litrov. Tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu, ktorá musí byť najmenej jedenkrát za 14 dní. Ak zberové kapacity nie sú postačujúce, obec zabezpečí ich navýšenie pridaním ďalších zberných nádob alebo zvýšením frekvencie ich odvozu.
(10)
Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ustanoveného v odsekoch 8 a 9 sa v individuálnej bytovej výstavbe môže vykonávať ich spoločným zberom. Na účel zabezpečenia takéhoto triedeného zberu obec zabezpečí, aby každá domácnosť mala zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov. Frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní.
(11)
Zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ustanoveného v odsekoch 8 a 9 musia byť
a)
vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu, napríklad vetracie otvory a mriežka v spodnej časti zbernej nádoby,
b)
farebne odlíšené hnedou farbou, ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, a
c)
označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm × 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“.
(12)
Rozlišovanie zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa odseku 11 písm. b) môže obec zabezpečiť tak, že umiestni na zbernú nádobu štítok podľa odseku 11 písm. c) vyhotovený v hnedom farebnom rozlíšení; táto výnimka z ustanovenia odseku 11 písm. b) sa uplatňuje výlučne do umiestnenia zberných nádob nahrádzajúcich pôvodné zberné nádoby v obci.
§ 15
Výpočet obvyklých nákladov
(1)
Obvyklé náklady v príslušnom regióne podľa § 59 ods. 8 zákona sa vypočítajú pre kalendárny rok, v ktorom budú uhrádzané, postupom podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 12 ako súčin priemerných skutočne zazmluvnených nákladov na výkon činnosti triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zhodnej zložky komunálnych odpadov získaných aritmetickým priemerom skutočne zazmluvnených ročných nákladov všetkých porovnateľných obcí na výkon takejto činnosti, pripadajúcich v predchádzajúcom kalendárnom roku na jeden liter tejto zložky, štandardu zberu na jedného obyvateľa určeného v prílohe č. 10 pre túto zložku komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok a počtu obyvateľov obce, ktorej sa budú uhrádzať obvyklé náklady podľa § 59 ods. 8 zákona.
(2)
Nákladmi na výkon činnosti triedeného zberu sa na účely výpočtu obvyklých nákladov podľa odseku 1 rozumejú skutočne zazmluvnené náklady na triedený zber komunálnych odpadov, ktorými sú náklady na činnosti ustanovené v § 27 ods. 4 písm. k) a ods. 5 zákona. Do skutočne zazmluvnených nákladov sa výdavky potrebné na zabezpečenie požiadaviek na triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou nákladov na jednorazovo spotrebovaný materiál v príslušnom kalendárnom roku, započítavajú alikvotne na základe rozsahu a doby použiteľnosti v tejto súvislosti využívaného hmotného majetku. Výdavky na zberné nádoby na triedený zber komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok sa do skutočne zazmluvnených nákladov započítavajú najviac vo výške jednej štvrtiny ich nadobúdacej hodnoty; pre určenie počtu zberných nádob na účely tohto výpočtu je rozhodujúce priemerné ročné množstvo využívaných zberných nádob.
(3)
Porovnateľnou obcou sa na účely výpočtu obvyklých nákladov podľa odseku 1 rozumie obec nachádzajúca sa v tom istom samosprávnom kraji ako obec, ktorej sa budú uhrádzať obvyklé náklady, ktorá má zároveň uzavretú zmluvu podľa § 59 ods. 2 zákona so zhodnou organizáciou zodpovednosti výrobcov ako táto obec, patrí do rovnakej kategórie z hľadiska množstva vytriedenej zložky komunálnych odpadov pripadajúcej na jedného obyvateľa za kalendárny rok a zároveň
a)
patrí do rovnakej kategórie z hľadiska počtu obyvateľov obce,
b)
patrí do najbližšej nižšej kategórie z hľadiska počtu obyvateľov obce, ak aspoň dve obce nespĺňajú požiadavku podľa písmena a),
c)
patrí do najbližšej vyššej kategórie z hľadiska počtu obyvateľov obce, ak aspoň dve obce nespĺňajú zhodne požiadavku podľa písmena a) alebo písmena b), alebo
d)
patrí do akejkoľvek kategórie z hľadiska počtu obyvateľov obce, ak aspoň dve obce nespĺňajú zhodne požiadavku podľa písmena a), b) alebo písmena c).
(4)
Kategórie obcí z hľadiska množstva vytriedenej zložky komunálnych odpadov pripadajúcej na jedného obyvateľa za kalendárny rok a kategórie obcí z hľadiska počtu obyvateľov obce sú ustanovené v prílohe č. 13.
§ 16
Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého
(1)
Kyslé a hydrolýze podliehajúce odpady z výroby oxidu titaničitého nemožno ukladať na skládku odpadov.
(2)
Limity toxicity a rozsah a spôsob monitorovania odpadov z výroby oxidu titaničitého a rozsah a spôsob monitorovania prostredia, do ktorého sa tento odpad ukladá, vypúšťa alebo hĺbkovo injektuje, sú ustanovené v prílohe č. 14.
§ 17
Nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi
(1)
S použitými polychlórovanými bifenylmi sa nakladá ako s nebezpečnými odpadmi.
(2)
So zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly a s polychlórovanými bifenylmi v nich obsiahnutými sa počas dekontaminácie nakladá ako s nebezpečnými odpadmi.
(3)
Dekontaminácia zariadenia sa vykonáva tak, aby po jej skončení bolo zariadenie preukázateľne zbavené polychlórovaných bifenylov. Pri dopĺňaní novej prevádzkovej kvapaliny, pri jej úprave alebo výmene alebo pri akejkoľvek činnosti alebo údržbe zariadenia sa dbá o to, aby nemohlo dôjsť k opakovanej kontaminácii polychlórovanými bifenylmi.
(4)
Zisťovanie obsahu polychlórovaných bifenylov sa vykonáva
a)
referenčnou metódou na stanovenie polychlórovaných bifenylov v ropných výrobkoch a v použitých olejoch,12)
b)
referenčnou metódou na stanovenie polychlórovaných bifenylov v izolačných kvapalinách.13)
(5)
Zisťovanie obsahu polychlórovaných bifenylov možno vykonať len v laboratóriách so zavedeným systémom kvality.14)
(6)
Označenie vstupu do priestoru, v ktorom je zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly umiestnené, tvorí označenie vchodu do objektu, v ktorom je toto zariadenie umiestnené, a označenie tohto zariadenia.15)
(7)
Na označenie vchodu do objektu, v ktorom je zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly umiestnené, sa používa reliéfny alebo rytý štítok jasnej červenej farby s výstražným bielo-čiernym okrajom veľkosti 21 cm × 15 cm, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 15.
(8)
Na označenie zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly sa používa reliéfny alebo rytý štítok jasnej červenej farby s výstražným bielo-čiernym okrajom veľkosti 13 cm × 10 cm, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 16. Štítok sa umiestňuje na viditeľné miesto na zariadení obsahujúcom polychlórované bifenyly.
(9)
Na označenie dekontaminovaného zariadenia sa používa reliéfny alebo rytý štítok bielej farby s výstražným bielo-čiernym okrajom veľkosti 13 cm × 10 cm, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 17; štítok sa umiestni tak, aby nahradil štítok podľa odseku 8.
(10)
Zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov sa vykonáva takým spôsobom, že sa rozložia alebo nevratne transformujú tak, že už nie sú preukázateľné vlastnosti perzistentných organických látok.
(11)
Oznámenie o držbe zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly sa podáva na tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 18.
§ 18
Územia s výskytom medveďa hnedého a zabezpečenie odpadu (k § 14 ods. 1 písm. j) zákona)
(1)
Povinnosť zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého sa vzťahuje na držiteľov odpadu v územiach ustanovených v prílohe č. 19.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.
(3)
Odpad pred prístupom medveďa hnedého sa zabezpečí tak, že
a)
zberná nádoba na odpad sa umiestni do uzatvoreného priestoru, ktorý nie je voľne prístupný,
b)
na zber odpadu sa použije uzamykateľná zberná nádoba alebo
c)
na zber odpadu sa použije zberná nádoba, ktorej spôsob uzatvorenia znemožňuje prístup medveďovi hnedému k odpadu.
§ 19
Zoznam registrovaných osôb (k § 98 ods. 5 zákona)
Zoznam registrovaných osôb obsahuje
a)
registračné číslo,
b)
dátum registrácie,
c)
meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu (ďalej len „osobné údaje“) registrovanej fyzickej osoby – podnikateľa; ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,16) aj jeho osobné údaje; osobné údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu registrovanej právnickej osoby,
d)
obchodné meno a miesto podnikania registrovanej fyzickej osoby – podnikateľa; obchodné meno a sídlo registrovanej právnickej osoby,
e)
telefonický kontakt a e-mailovú adresu registrovanej fyzickej osoby – podnikateľa a registrovanej právnickej osoby,
f)
identifikačné číslo organizácie (IČO),
g)
činnosť, ktorú začala registrovaná osoba vykonávať, a druhy odpadov, ktoré sú predmetom tejto činnosti.
§ 20
Podrobnosti o odpadoch vhodných na využívanie na povrchovú úpravu terénu
(1)
Na povrchovú úpravu terénu sa môže použiť výlučne inertný odpad,17) okrem inertných stavebných odpadov a odpadov z demolácií (§ 77 ods. 1 zákona), ktoré je možné vzhľadom na ich pôvod a zloženie zhodnotiť recyklovaním alebo prípravou na opätovné použitie.
(2)
Ak pri preberaní odpadu vznikne na základe poznatkov o jeho pôvode alebo jeho vizuálnej kontroly pochybnosť o tom, či ide o inertný odpad, vykoná sa pred použitím odpadu na povrchovú úpravu terénu jeho testovanie18) s cieľom overiť, či tento odpad spĺňa limitné hodnoty ustanovené v osobitnom predpise;19) takýto odpad sa na povrchovú úpravu terénu môže použiť až na základe výsledkov testovania, ktoré preukážu, že ide o inertný odpad. Ustanovenia § 9 ods. 1 až 4 nie sú tým dotknuté.
(3)
Inertné odpady, ktoré sa majú využiť na povrchovú úpravu terénu, musia spĺňať požiadavky účelu, na ktorý majú byť využité.
(4)
Pri povrchovej úprave terénu, ktorou je likvidácia, sanácia alebo rekultivácia banských diel a lomov, sa môže použiť výlučne inertný odpad, ktorý je vhodným spôsobom upravený na tento účel a spôsob jeho využitia musí zabezpečiť stabilitu takto uloženého inertného odpadu najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.
§ 21
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, žiadosť o súhlas na zariadenie na zhodnocovanie odpadov, žiadosť o súhlas na zneškodňovanie odpadov a na zhodnocovanie odpadov
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem skládky odpadov, žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona na zneškodňovanie odpadov a zhodnocovanie odpadov obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
c)
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
d)
rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
e)
zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 a 2 zákona,
f)
opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu zabezpečenia prepravy odpadov,
g)
technické údaje o zariadení,
h)
spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
i)
opatrenia pre prípad havárie,
j)
dátum začatia prevádzky,
k)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)
b)
výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra nie starší ako 30 dní, z ktorého vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa žiada o udelenie súhlasu,
c)
zmluva na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, ktorý sa v zariadení zhodnocuje alebo zneškodňuje, ak predmetom žiadosti nie je konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu.
(3)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem skládky odpadov, prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, na zneškodňovanie odpadov a zhodnocovanie odpadov obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa nakladá,
c)
zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,
d)
údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
e)
dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob nakladania s odpadmi.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa vykonáva činnosť v čase podania žiadosti.
§ 22
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na prevádzku ktorých nebol daný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) a c) zákona, vrátane zberného dvora obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
sídlo zariadenia na zber odpadov,
c)
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
d)
rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
e)
technické údaje o zariadení,
f)
spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
g)
opatrenia pre prípad havárie,
h)
dátum začatia prevádzky,
i)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)
b)
výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra, nie starší ako 30 dní, z ktorého vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa žiada o udelenie súhlasu,
c)
zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, ktorý je predmetom zberu.
(3)
Ak predmetom žiadosti je súhlas na zber starých vozidiel, okrem náležitostí podľa odsekov 1 a 2 sa v žiadosti uvedie aj spôsob zabezpečenia zberu starých vozidiel a ich prepravy na spracovanie a priloží sa zmluva na zabezpečenie následného spracovania starých vozidiel (§ 60 ods. 14 zákona) alebo kópia rozhodnutia o udelení autorizácie na spracovanie starých vozidiel, ak je žiadateľom spracovateľ starých vozidiel.
(4)
Ak predmetom žiadosti je súhlas na zber elektroodpadu, okrem náležitostí podľa odsekov 1 a 2 sa v žiadosti uvedie aj spôsob zabezpečenia zberu elektroodpadu a ich prepravy na spracovanie a priloží sa zmluva na zabezpečenie spracovania elektroodpadu (§ 32 ods. 21 zákona) alebo kópia rozhodnutia o udelení autorizácie na spracovanie elektroodpadu, ak je žiadateľom spracovateľ elektroodpadu.
(5)
Ak predmetom žiadosti je súhlas na zber použitých batérií a akumulátorov, okrem náležitostí podľa odsekov 1 a 2 sa v žiadosti uvedie aj spôsob zabezpečenia zberu použitých batérií a akumulátorov a ich prepravy na spracovanie a recykláciu a priloží sa zmluva na zabezpečenie spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov alebo kópia rozhodnutia o udelení autorizácie na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, ak je žiadateľom spracovateľ použitých batérií a akumulátorov.
(6)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora obsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 3.
(7)
Prílohou žiadosti podľa odseku 6 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe vykonáva zber odpadov v čase podania žiadosti a zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý je predmetom zberu.
§ 23
Žiadosť o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov a na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov okrem náležitostí ustanovených v § 21 ods. 1 písm. a) a j) obsahuje aj návrh prevádzkového poriadku daného zariadenia a ak ide o prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktoré nie je mobilným zariadením, aj sídlo tohto zariadenia na nakladanie s odpadom, ktorého sa prevádzkový poriadok týka.
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov a na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov obsahuje náležitosti ustanovené v § 21 ods. 3 písm. a), c) až e) a ak ide o prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktoré nie je mobilným zariadením, aj sídlo tohto zariadenia na nakladanie s odpadom, ktorého sa prevádzkový poriadok týka.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe bol prevádzkový poriadok vydaný.
§ 24
Žiadosť o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona na nakladanie s nebezpečnými odpadmi obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
zoznam druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa bude nakladať,
c)
spôsob prepravy nebezpečných odpadov,
d)
jednotlivé spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov,
e)
preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu nakladania s nebezpečnými odpadmi,
f)
zabezpečenie vykonania analýz v potrebnom rozsahu,
g)
opatrenia pre prípad havárie,
h)
určenie miesta nakladania s nebezpečnými odpadmi,
i)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra nie starší ako 30 dní, z ktorého vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa žiada o udelenie súhlasu,
b)
zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných odpadov, s ktorými sa bude nakladať.
(3)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na nakladanie s nebezpečnými odpadmi obsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 3.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa s nebezpečnými odpadmi nakladá v čase podania žiadosti, a zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných odpadov, s ktorými sa nakladá.
§ 25
Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
zoznam druhov nebezpečných odpadov, ktoré sa budú zhromažďovať,
c)
odhadované množstvo nebezpečných odpadov, ktoré sa ročne zhromaždí,
d)
uvedenie spôsobu, ako sa s nebezpečným odpadom bude ďalej nakladať,
e)
opatrenia pre prípad havárie,
f)
určenie miesta zhromažďovania nebezpečných odpadov,
g)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu obsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 3.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa nebezpečné odpady zhromažďujú v čase podania žiadosti.
§ 26
Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. t) zákona na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
zoznam druhov odpadov, ktoré sa majú dlhšie zhromažďovať,
c)
množstvo odpadov, ktoré sa bude dlhšie zhromažďovať,
d)
zdôvodnenie potreby dlhšieho zhromažďovania odpadu a preukázanie dôvodov na dlhšie zhromažďovanie,
e)
zabezpečenie spôsobu ďalšieho nakladania s odpadmi,
f)
opatrenia pre prípad havárie, ak ide o nebezpečné odpady,
g)
určenie miesta zhromažďovania odpadov,
h)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú aj zmluvy na zabezpečenie následného nakladania so zhromažďovaným odpadom.
(3)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na dlhšie zhromažďovanie odpadu okrem náležitostí podľa § 21 ods. 3 písm. a), c) a d) obsahuje aj
a)
zoznam druhov odpadov, ktoré sa majú dlhšie zhromažďovať,
b)
aktuálne množstvo zhromaždeného odpadu,
c)
zdôvodnenie potreby dlhšieho zhromažďovania a preukázanie dôvodov pre ďalšie dlhšie zhromažďovanie,
d)
preukázanie, že ďalšie zhromažďovanie nemá vplyv na vlastnosti odpadu.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe už odpad dlhšie zhromažďuje a zmluvy na zabezpečenie následného nakladania so zhromažďovaným odpadom.
§ 27
Žiadosť o súhlas na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením alebo na zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením okrem náležitostí podľa § 21 ods. 1 písm. a), c), e) a ods. 2 obsahuje aj
a)
spôsob inštalácie mobilného zariadenia na mieste prevádzky,
b)
materiálovú bilanciu, ak ide o zhodnocovanie odpadov,
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením okrem náležitostí podľa § 21 ods. 3 písm. a), c) až e) obsahuje aj množstvo odpadov, ktoré zhodnotil alebo zneškodnil za ostatné tri roky.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa činnosť vykonáva v čase podania žiadosti a zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý sa v zariadení zhodnocuje alebo zneškodňuje, ak nejde o jeho konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie.
§ 28
Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie odpadu bez predchádzajúceho triedenia
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákona na zhromažďovanie odpadu bez predchádzajúceho triedenia obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
druh a kategóriu odpadu,
c)
opis spôsobu nakladania s odpadom,
d)
zdôvodnenie opodstatnenosti, že odpad nebude triedený a oddelene zhromažďovaný,
e)
opatrenia pre prípad havárie, ak ide o nebezpečné odpady,
f)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je aj zmluva na zabezpečenie následného zhodnotenia odpadu alebo zneškodnenia odpadu, ktorý sa bude zhromažďovať bez predchádzajúceho triedenia.
(3)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na zhromažďovanie odpadu bez predchádzajúceho triedenia okrem náležitostí podľa § 21 ods. 3 písm. a), c) až e) obsahuje aj pomer množstva takto zhromaždeného odpadu, ktoré bolo za ostatné tri roky skutočne zhodnotené alebo zneškodnené, k množstvu odpadu, ktoré za tieto ostatné tri roky zhromaždil bez predchádzajúceho triedenia.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe vykonáva takéto zhromažďovanie v čase podania žiadosti, a zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia odpadu a zneškodnenia odpadu, ktorý sa bude zhromažďovať bez predchádzajúceho triedenia.
§ 29
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona na prevádzkovanie skládky odpadov okrem náležitostí podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) a b) obsahuje aj
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,
b)
zoznam druhov a množstiev odpadov, ktoré majú byť na skládke odpadov uložené,
c)
navrhovanú kapacitu skládky odpadov,
d)
charakteristiku územia skládky odpadov vrátane hydrogeologických a inžinierskogeologických charakteristík,
e)
navrhované metódy na zabezpečenie eliminácie negatívnych vplyvov zo skládkovania na životné prostredie a ľudské zdravie,
f)
navrhovaný prevádzkový poriadok, plán monitorovania a kontroly skládky odpadov počas jej prevádzky,
g)
projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadov a monitorovania skládky odpadov po jej uzavretí,
h)
doklad o zriadení osobitného účtu podľa § 24 ods. 4 zákona na náklady spojené s uzatvorením, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky odpadov,
i)
doklad o poistení skládky odpadov proti nepredvídaným udalostiam, ak je také poistenie uzavreté.
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na prevádzkovanie skládky odpadov obsahuje
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,
b)
zoznam druhov odpadov, ktoré majú byť na skládke odpadov uložené a jeho celkové množstvo,
c)
zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,
d)
údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
e)
dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob prevádzkovania skládky odpadov.
§ 30
Žiadosť o súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie okrem náležitostí podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b) obsahuje aj
a)
vyhodnotenie doterajšieho prevádzkovania a doterajšieho monitorovania skládky odpadov,
b)
aktualizovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov vrátane jej monitorovania.
§ 31
Žiadosť o súhlas na dekontamináciu
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. k) zákona na dekontamináciu obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
určenie miesta dekontaminácie,
c)
opis spôsobu dekontaminácie a preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu dekontaminácie,
d)
typ a počet zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú dekontaminovať,
e)
opatrenia pre prípad havárie,
f)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je aj výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra nie starší ako 30 dní, z ktorého vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa žiada o udelenie súhlasu.
(3)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na dekontamináciu obsahuje náležitosti ustanovené v § 21 ods. 3.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa činnosť vykonáva v čase podania žiadosti.
§ 32
Žiadosť o súhlas na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. l) zákona na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a na zneškodňovanie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly okrem náležitostí podľa § 21 ods. 1 písm. a), c) až h) a ods. 2 obsahuje aj typ a počet zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú zneškodňovať.
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a na zneškodňovanie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly obsahuje náležitosti ustanovené v § 21 ods. 3.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa činnosť vykonáva v čase podania žiadosti.
§ 33
Žiadosť o súhlas na zneškodnenie odpadov z výroby oxidu titaničitého
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. m) zákona na zneškodnenie odpadov z výroby oxidu titaničitého niektorou z vybraných činností ustanovených v § 97 ods. 8 zákona okrem náležitostí podľa § 21 ods. 1 písm. a), c), e), f) a ods. 2 obsahuje aj
a)
charakteristiku a zloženie látok, najmä celkové množstvo a priemerné zloženie ukladaných látok za rok, formu, fyzikálne, chemické, biochemické a biologické vlastnosti, toxicitu, fyzikálnu, chemickú a biologickú stálosť, akumuláciu a biotransformáciu v biologických materiáloch alebo sedimentoch, náchylnosť na fyzikálne, chemické a biologické zmeny a interakciu v príslušnom prostredí s inými organickými a anorganickými materiálmi, pravdepodobnosť vzniku porúch alebo iných zmien znižujúcich predajnosť zdrojov,
b)
charakteristiku miesta ukladania alebo vypúšťania a metód zneškodňovania, najmä polohu, mieru zneškodňovania za určité obdobie, metódy balenia a bezpečnostného balenia, ak nejaké sú, počiatočné zriedenie dosiahnuté navrhnutou metódou vypúšťania, konkrétne rýchlosť lode, rozptylovú charakteristiku, charakteristiku vody, charakteristiku dna, existenciu vplyvov ostatných miest ukladania alebo vypúšťania nachádzajúcich sa v príslušnej oblasti,
c)
charakteristiku miesta skládky odpadov, uskladnenia alebo hĺbkovej injektáže a metód zneškodňovania, najmä geografickú situáciu, charakteristiku priľahlých oblastí, metódy balenia a bezpečnostného balenia, ak nejaké sú, charakteristiku metód ukladania na skládku odpadov, skladovania a hĺbkovej injektáže vrátane hodnotenia bezpečnostných opatrení na zabránenie znečisťovania vôd, pôdy a atmosféry.
§ 34
Žiadosť o súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
zoznam druhov odpadov, ktoré budú odovzdávané, ich kategóriu a množstvá,
c)
uvedenie účelu využitia odovzdávaného odpadu v domácnosti,
d)
zdôvodnenie potreby takéhoto odovzdávanie odpadu namiesto jeho odovzdania do zariadenia na spracovanie odpadov,
e)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti okrem náležitostí podľa § 21 ods. 3 písm. a), c) až e) obsahuje aj množstvo a druhy odpadov takto odovzdaných za predchádzajúci kalendárny rok a účel ich odovzdania.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa odovzdáva odpad do domácnosti v čase podania žiadosti.
§ 35
Žiadosť o súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. o) zákona na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
opis výrobného procesu, v rámci ktorého vzniká látka alebo vec, ktorej výroba nie je primárnym cieľom,
c)
informáciu, či výrobný proces bol zámerne upravený tým spôsobom, aby v rámci neho vznikala látka alebo vec, ktorá má byť vedľajším produktom,
d)
informáciu, či látka alebo vec vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu,
e)
informáciu, či je potrebné ďalšie spracovanie látky alebo veci, ktoré je iné ako bežný priemyselný postup, aké ďalšie spracovanie látky alebo veci je potrebné, aby sa dala použiť, a či ďalšie spracovanie je neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba látky alebo veci, ktorá má byť vedľajším produktom,
f)
informáciu o využití, použití a uplatnení látky alebo veci na trhu, a že spĺňa požiadavky pre konkrétne použitie z hľadiska výrobku,
g)
vyjadrenie, že ďalšie použitie látky alebo veci je v súlade so zákonom a osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky na výrobok,21) ochranu životného prostredia a ochranu zdravia ľudí z hľadiska jeho konkrétneho použitia, a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí,
h)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú aj zmluvy, ktorými je preukázané, pre aké množstvo látky alebo veci je používanie zabezpečené počas doby platnosti súhlasu.
(3)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
vyjadrenie, či došlo k zmene skutočností uvedených v žiadosti o udelenie súhlasu podľa odseku 1 písm. b) až e) a g) a v čom spočívala zmena,
c)
preukázanie, že počas doby platnosti udeleného súhlasu bolo použitie vedľajšieho produktu zabezpečené, s uvedením, aké množstvo vedľajšieho produktu bolo počas doby platnosti súhlasu vyrobené s rozlíšením na jednotlivé roky, aké množstvo vedľajšieho produktu bolo počas doby platnosti súhlasu ďalej použité ako výrobok s rozlíšením na jednotlivé roky a ako bude naložené s vedľajším produktom, ktorý nebol do podania tejto žiadosti použitý,
d)
akú dobu je vedľajší produkt uskladnený pred jeho použitím,
e)
zmluvy, ktorými je preukázané, pre aké množstvo vedľajšieho produktu je zabezpečené používanie počas doby predĺženia platnosti súhlasu,
f)
zmeny, ktoré nastali od udelenia posledného súhlasu,
g)
údaje o výsledku kontrol vykonaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
h)
dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajšiu výrobu a nakladanie s vedľajším produktom.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa látka alebo vec považuje za vedľajší produkt v čase podania žiadosti.
§ 36
Žiadosť o súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. p) zákona na vykonávanie prípravy na opätovné použitie obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
druh, kategóriu odpadov a množstvo odpadov, ktoré majú byť predmetom prípravy na opätovné použitie, a identifikáciu miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,
c)
opis činnosti a technologický postup vykonávania prípravy na opätovné použitie,
d)
opis ďalšieho nakladania s výrobkom, ktorý je výsledkom prípravy na opätovné použitie, spôsob jeho odberu konečným užívateľom a jeho umiestnenie na trh,
e)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
zmluvy na zabezpečenie zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý vznikne počas výkonu prípravy na opätovné použitie,
b)
výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra nie starší ako 30 dní, z ktorého vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa žiada o udelenie súhlasu,
c)
zmluvy na zabezpečenie zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý neprešiel prípravou na opätovné použitie alebo sa nestal výrobkom; ak ide o elektroodpad a použité batérie a akumulátory, tak zmluvy na ich spracovanie vrátane recyklácie.
(3)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
informácie o množstve odpadu, ktorý počas doby platnosti súhlasu prešiel prípravou na opätovné použitie s rozlíšením na jednotlivé roky, a ako s týmito výrobkami bolo v jednotlivých rokoch ďalej nakladané, množstvo výrobkov, ktoré našli uplatnenie v jednotlivom roku a sú opätovne používané,
c)
informácie o množstve a nakladaní s výrobkami, ktoré nenašli využitie a neboli od žiadateľa nikým odobraté na ich pôvodný účel,
d)
priemerný čas uskladnenia výrobku, pokiaľ sa opätovne použije na pôvodný účel,
e)
zmeny, ktoré nastali od udelenia posledného súhlasu,
f)
údaje o výsledku kontrol vykonaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
g)
dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajšie vykonávanie prípravy na opätovné použitie.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 3 sú:
a)
kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe činnosť vykonáva v čase podania žiadosti,
b)
zmluvy na zabezpečenie zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý vznikne počas výkonu prípravy na opätovné použitie,
c)
zmluvy na zabezpečenie zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý neprešiel prípravou na opätovné použitie alebo sa nestal výrobkom; ak ide o elektroodpad alebo použité batérie alebo akumulátory, tak zmluvy na ich spracovanie vrátane recyklácie.
§ 37
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. q) zákona na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti okrem náležitosti podľa § 21 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2 obsahuje aj
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,
b)
miesto úložiska dočasného uskladnenia ortuti,
c)
určenie kovovej ortuti, ktorá môže byť na úložisku dočasného uskladnenia ortuti uskladnená, a množstvo kovovej ortuti, ktoré môže byť na úložisku dočasného uskladnenia ortuti uskladnené,
d)
navrhovanú kapacitu úložiska dočasného uskladnenia ortuti,
e)
charakteristiku územia úložiska dočasného uskladnenia ortuti vrátane hydrogeologických a inžinierskogeologických charakteristík,
f)
navrhované metódy a opatrenia na zabezpečenie minimalizácie vplyvu úložiska dočasného uskladnenia ortuti na životné prostredie a na vhodné zaobchádzanie s kovovou ortuťou,
g)
navrhované opatrenia na zabránenie prieniku kovovej ortuti do povrchových vôd a na zabránenie preniku kovovej ortuti do pôdy, podzemných vôd a do ovzdušia, umelé bariéry alebo prírodne bariéry, ktoré zamedzia úniku emisií kovovej ortuti do životného prostredia,
h)
navrhovaný prevádzkový poriadok, plán monitorovania a kontroly úložiska dočasného uskladnenia ortuti vrátane kontroly kontajnerov počas jeho prevádzky, protipožiarne opatrenia,
i)
technickú dokumentáciu úložiska dočasného uskladnenia ortuti vrátane charakteristiky jeho dna pokrytého tesniacim materiálom odolným proti kovovej ortuti a návrh umiestnenia kontajnerov,
j)
spôsob uzavretia a rekultivácie úložiska dočasného uskladnenia ortuti po vyskladnení všetkej kovovej ortuti s rozpisom postupných krokov ukončenia prevádzky úložiska dočasného uskladnenia ortuti,
k)
preukázanie zriadenia osobitného účtu podľa § 24 ods. 18 zákona na náklady spojené s uzatvorením, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o úložisko dočasného uskladnenia ortuti po jeho uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí úložiska dočasného uskladnenia ortuti,
l)
preukázanie poistenia úložiska dočasného uskladnenia ortuti proti nepredvídaným udalostiam, ak je také poistenie uzavreté.
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti obsahuje
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,
b)
určenie kovovej ortuti, ktorá môže byť na úložisku dočasného uskladnenia ortuti uskladnená, a množstvo kovovej ortuti, ktoré môže byť na úložisku dočasného uskladnenia ortuti uskladnené,
c)
zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,
d)
údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
e)
dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob prevádzkovania úložiska dočasného uskladnenia ortuti.
§ 38
Žiadosť o súhlas na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. r) zákona na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo jeho časti, a jeho následné monitorovanie okrem náležitostí podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b) obsahuje aj
a)
vyhodnotenie doterajšieho prevádzkovania a doterajšieho monitorovania úložiska dočasného uskladnenia ortuti,
b)
aktualizovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie úložiska dočasného uskladnenia ortuti a následnej starostlivosti o úložisko dočasného uskladnenia ortuti vrátane jeho monitorovania.
§ 39
Žiadosť o súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
zoznam druhov odpadov, ktoré budú využívané na povrchovú úpravu terénu, ich kategóriu a množstvá,
c)
miesto využívania odpadov s identifikáciou pozemkov,
d)
zdôvodnenie potreby a účel využitia odpadov na povrchovú úpravu terénu,
e)
opis technologického postupu využívania odpadov na povrchovú úpravu terénu,
f)
dátum začatia prevádzky,
g)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1, ak ide o povrchovú úpravu terénu, ktorou je likvidácia, sanácia alebo rekultivácia banského diela a lomu, je
a)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)
b)
výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra nie starší ako 30 dní, z ktorého vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa žiada o udelenie súhlasu.
(3)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu okrem náležitostí podľa § 21 ods. 3 písm. a), c) až e) obsahuje aj
a)
množstvo a druhy odpadov využitých na povrchovú úpravu terénu za obdobie, v ktorom platil súhlas o predĺženie platnosti ktorého sa žiada,
b)
účel, na aký sa odpad počas predchádzajúceho obdobia využil, a
c)
zoznam miest, kde sa odpad počas predchádzajúceho obdobia využil, vrátane identifikácie pozemkov.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na základe ktorých takto odpad už využíva v čase podania žiadosti.
§ 40
Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov
Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov a žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu zariadenia na spoluspaľovanie odpadov obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
c)
zoznam druhov odpadov, ktoré sa budú spaľovať,
d)
dodržanie požiadaviek vyplývajúcich z predpisov o nakladaní s odpadmi,
e)
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
§ 41
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla a výška príspevku do Environmentálneho fondu
(1)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 68 ods. 1 zákona obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
identifikačné údaje o vozidle,
c)
zdôvodnenie neexistencie vozidla.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva na tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 20.
(3)
Ak žiadosť podľa odseku 1 podáva držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom tohto vozidla, priloží sa súhlas vlastníka vozidla s touto žiadosťou.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je na nahliadnutie osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a tabuľka s evidenčným číslom vozidla, ktorého sa žiadosť týka, ak existujú.
(5)
Príspevok, ktorý do Environmentálneho fondu platí žiadateľ podľa § 68 ods. 2 zákona, je 500 eur za jedno vozidlo.
§ 42
Obsah žiadosti o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť
(1)
Žiadosť o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, ak žiadateľom je fyzická osoba – podnikateľ, obsahuje
a)
obchodné meno a miesto podnikania,
b)
osobné údaje žiadateľa; ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,16) aj jeho osobné údaje,
c)
činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o udelenie autorizácie,
d)
čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
e)
identifikačné číslo organizácie (IČO),
f)
osobné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 zákona), číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi o udelenie autorizácie,
g)
technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia výkonu požadovanej činnosti.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
výpis z registra trestov žiadateľa o udelenie autorizácie nie starší ako tri mesiace,
b)
výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní, z ktorého vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa žiada o udelenie autorizácie,
c)
doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť k žiadateľovi o udelenie autorizácie,
d)
odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona,
e)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)
f)
súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie.22)
(3)
Žiadosť o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, ak žiadateľom je právnická osoba, obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo,
b)
osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa o udelenie autorizácie alebo ktoré sú jeho členmi; ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,16) aj jeho osobné údaje,
c)
činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o udelenie autorizácie,
d)
čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
e)
identifikačné číslo organizácie (IČO),
f)
osobné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 zákona), číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi,
g)
technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia výkonu požadovanej činnosti.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je
a)
výpis z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa o udelenie autorizácie alebo jeho členov nie starší ako tri mesiace,
b)
výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní, z ktorého vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa žiada o udelenie autorizácie,
c)
doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť k žiadateľovi o udelenie autorizácie,
d)
odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona,
e)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)
f)
súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie.22)
(5)
Žiadosť o predĺženie platnosti udelenej autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona okrem náležitostí podľa § 92 ods. 2 zákona obsahuje odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona a príslušný súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie.22) Ak o predĺženie platnosti udelenej autorizácie žiada držiteľ autorizácie, ktorý má v čase podania žiadosti registrovaný systém environmentálneho manažérstva a auditu,23) namiesto odborného posudku priloží osvedčenie o registrácii organizácie v schéme podľa osobitného predpisu.24)
§ 43
Technické, materiálne a personálne zabezpečenie
(1)
Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej spracovateľskej činnosti sú pre jednotlivé činnosti ustanovené v prílohe č. 21.
(2)
Na personálne zabezpečenie autorizovanej spracovateľskej činnosti sa vyžaduje
a)
vytvorenie vhodnej organizačnej a kvalifikačnej štruktúry,
b)
určenie riadiacich a odborných kompetencií a kvalifikačných požiadaviek,
c)
ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 zákona),
d)
opis vykonávaných pracovných činností,
e)
konkretizácia osobnej zodpovednosti za jednotlivé pracovné činnosti podľa písmena d).
§ 44
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť
(1)
Odborná spôsobilosť na autorizovanú spracovateľskú činnosť sa overuje na základe žiadosti fyzickej osoby o overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ktorú zasiela ministerstvu.
(2)
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia a údaje o bydlisku,
b)
údaje o súčasnej pracovnej činnosti žiadateľa,
c)
názov činnosti, na ktorú sa žiada overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je
a)
overený doklad o získanom vzdelaní,
b)
doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,
c)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
(4)
Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3 alebo ak sú na overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť potrebné ďalšie nevyhnutné údaje, na výzvu ministerstva je potrebné žiadosť doplniť. Ak sa žiadosť v lehote stanovenej ministerstvom vo výzve nedoplní, žiadateľ nebude pripustený k skúške.
§ 45
Skúšobná komisia
(1)
Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou ministrom životného prostredia Slovenskej republiky zo zamestnancov ministerstva, orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva, organizácií riadených ministerstvom a z odborníkov z praxe.
(2)
Skúšobná komisia zasadá podľa potreby; podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie a o vykonaní skúšok upravuje skúšobný poriadok.
§ 46
Skúška
(1)
Na skúške sa môže zúčastniť len žiadateľ, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 95 ods. 2 zákona.
(2)
Skúška sa člení na písomnú časť a na ústnu časť.
(3)
Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu a výsledku skúšky sa vyhotoví skúšobnou komisiou zápisnica.
(4)
Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky ústne v deň vykonania skúšky a účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, do 30 dní odo dňa vykonania skúšky aj písomne. Účastníka skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, súčasne v deň konania skúšky ústne poučí o možnostiach a podmienkach opakovania skúšky.
(5)
Účastník skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, môže skúšku jedenkrát opakovať. Ak bol účastník skúšky aj pri jej opakovaní hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, na ďalšie overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť sa vyžaduje opätovné podanie žiadosti podľa § 44 a splnenie podmienok podľa § 95 ods. 2 písm. a) až c) zákona.
§ 47
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť
(1)
Účastníkovi skúšky o overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ktorý bol pri skúške hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, ministerstvo vydá do 30 dní odo dňa zaplatenia správneho poplatku osvedčenie o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť; účastník skúšky sa prevzatím osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť stáva odborne spôsobilou osobou na autorizovanú spracovateľskú činnosť.
(2)
Osvedčenie podľa odseku 1 obsahuje
a)
názov orgánu, ktorý vydal osvedčenie,
b)
číslo osvedčenia,
c)
meno, priezvisko a údaje o bydlisku odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť,
d)
druh autorizovanej spracovateľskej činnosti,
e)
čas platnosti osvedčenia,
f)
miesto a dátum vydania osvedčenia,
g)
podpis predsedu skúšobnej komisie,
h)
odtlačok pečiatky ministerstva.
§ 48
Register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť
(1)
Do registra odborne spôsobilých osôb na autorizovanú činnosť sa zapisujú
a)
odborne spôsobilé osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť,
b)
údaje podľa § 47 ods. 2 písm. b) až f) a ich zmeny,
c)
zrušenia vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť.
(2)
Register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť sa vedie na webovom sídle ministerstva.
§ 49
Register osôb, ktorým bola udelená autorizácia na spracovateľskú činnosť
(1)
Držiteľ autorizácie na spracovateľskú činnosť sa zapisuje do registra autorizovaných osôb, ktorým bola udelená autorizácia na spracovateľskú činnosť, ktorý podľa § 89 ods. 5 zákona vedie ministerstvo. Do registra autorizovaných osôb, ktorým bola udelená autorizácia na spracovateľskú činnosť, sa zapisujú údaje podľa § 91 ods. 3 písm. a), c) a d) a ods. 4 písm. a), c) a d) zákona spolu s číslom rozhodnutia o udelení autorizácie na spracovateľskú činnosť.
(2)
Držiteľ autorizácie na spracovateľskú činnosť, ktorému autorizácia na spracovateľskú činnosť zanikla alebo bola zrušená, sa z registra autorizovaných osôb, ktorým bola udelená autorizácia na spracovateľskú činnosť, vyčiarkne.
§ 50
Odborné posudky vo veciach odpadov a odborná posudková spôsobilosť
Prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a žiadosti o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť, odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie, sú ustanovené v prílohe č. 22.
§ 51
Žiadosť o overenie odbornej posudkovej spôsobilosti
(1)
Odborná posudková spôsobilosť sa overuje na základe žiadosti fyzickej osoby o overenie odbornej posudkovej spôsobilosti, ktorú zasiela ministerstvu.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia a údaje o bydlisku žiadateľa,
b)
vymedzenie činnosti podľa prílohy č. 22.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je
a)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b)
overený doklad o získanom vzdelaní,
c)
doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,
d)
prehľad publikačnej, vedeckej alebo inej odbornej pracovnej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom žiada o vydanie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti,
e)
doklad o absolvovaní odbornej prípravy,
f)
doklad preukazujúci inú odbornú spôsobilosť,25) ak bola získaná.
§ 52
Skúšobná komisia
(1)
Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou ministrom životného prostredia Slovenskej republiky zo zamestnancov ministerstva, iných orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva, organizácií riadených ministerstvom a z odborníkov z praxe.
(2)
Skúšobná komisia zasadá podľa potreby; podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie a o vykonávaní skúšok upraví skúšobný poriadok.
§ 53
Skúška
(1)
Pri žiadosti, ktorou sa žiadateľ uchádza o pôvodný rozsah zmeneného osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti podľa § 102 ods. 1 písm. b) zákona, a pri žiadosti, ktorou sa žiadateľ uchádza o nové osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti, pretože mu pôvodné osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti bolo zrušené podľa § 102 ods. 2 alebo ods. 4 písm. c) až e) zákona, sa môže žiadateľ zúčastniť na skúške najskôr po uplynutí dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny alebo zrušenia pôvodného osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti podľa § 102 ods. 7 zákona.
(2)
Skúška sa člení na písomnú časť a na ústnu časť.
(3)
Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu a výsledku skúšky sa vyhotoví skúšobnou komisiou zápisnica.
(4)
Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky ústne v deň konania skúšky a účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, do 30 dní odo dňa vykonania skúšky aj písomne. Účastníka skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, súčasne v deň konania skúšky ústne poučí o možnostiach a podmienkach opakovania skúšky.
(5)
Účastník skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, môže skúšku jedenkrát opakovať. Ak bol účastník skúšky aj pri jej opakovaní hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, na ďalšie overenie odbornej posudkovej spôsobilosti sa vyžaduje opätovné podanie žiadosti podľa § 51 a splnenie podmienok podľa § 100 ods. 3 písm. a), b) a d) zákona.
§ 54
Osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti
(1)
Účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, ministerstvo vydá do 30 dní odo dňa zaplatenia správneho poplatku osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti a bezodkladne po prevzatí tohto osvedčenia ho zapíše do registra osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov.
(2)
Osvedčenie podľa odseku 1 obsahuje
a)
názov orgánu, ktorý osvedčenie vydal,
b)
číslo osvedčenia,
c)
meno, priezvisko a údaje o bydlisku oprávnenej osoby,
d)
rozsah osvedčenia,
e)
čas platnosti osvedčenia,
f)
miesto a dátum vydania osvedčenia,
g)
podpis predsedu skúšobnej komisie,
h)
odtlačok pečiatky ministerstva.
§ 55
Register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov
(1)
Osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov sa zapisuje do registra osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov, ktorý podľa § 100 ods. 9 zákona vedie ministerstvo. Do registra osôb na vydávanie posudkov sa zapisujú aj údaje podľa § 54 ods. 2 písm. b) až f).
(2)
Register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov sa vedie na webovom sídle ministerstva.
§ 56
Výkon posudkovej činnosti
(1)
Pri výkone posudkovej činnosti oprávnená osoba
a)
vydá odborný posudok len v rozsahu udeleného osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti,
b)
uchováva odborný posudok, jeho zmeny a doplnky, materiály a podklady dokumentujúce podmienky posudzovania a pôvodné zistenia v lehote najmenej piatich rokov od vydania odborného posudku.
(2)
Oprávnená osoba nemôže vydať odborný posudok, ak možno mať pre jej pomer k veci, ku konajúcim orgánom, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom pochybnosť o jej nezaujatosti.
§ 57
Náležitosti odborného posudku
Náležitosti odborného posudku sú ustanovené v prílohe č. 23.
Záverečné ustanovenia
§ 58
(1)
Program kraja a program obce na obdobie rokov 2016 až 2020, ktorý bol vypracovaný podľa doterajších predpisov a k 1. januáru 2016 nenadobudol platnosť, musí byť uvedený do súladu s § 1, § 2 ods. 2 a 3 a § 3 ods. 2 až 4.
(2)
Potvrdenia vydané prevádzkovateľom zariadenia na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov o prijatí použitých polychlórovaných bifenylov a zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly na zneškodnenie podľa doterajších právnych predpisov sa považujú za potvrdenia vydané podľa prílohy č. 8.
(3)
Ustanovenie § 11 ods. 6 a 16 sa nevzťahujú na zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2016.
(4)
Ak sú minimálne zberové kapacity obce vyjadrené jej štandardom zberu vypočítaným pre túto obec v súlade s § 14 ods. 1 pre príslušný kalendárny rok menšie, ako boli zberové kapacity v jednotkách objemu v priemere dostupné pre každého jednotlivého obyvateľa tejto obce počas roka 2015, je štandard zberu tejto obce pre príslušný kalendárny rok tvorený zberovými kapacitami dostupnými v roku 2015 a obec zachová počas tohto kalendárneho roka takýto objem dostupných zberových kapacít bez ohľadu na výsledok výpočtu.
(5)
Pôvodné označenia zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly musia byť nahradené štítkami podľa § 17 ods. 8 najneskôr do 30. júna 2016.
§ 59
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 209/2005 Z. z. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 85/2013 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 135/2004 Z. z. o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov,
3.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
§ 60
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 24.
§ 61
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem § 18, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016, a § 14 ods. 3 až 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.
Peter Žiga v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1.1
Názov orgánu, ktorý program vydal
1.2
Sídlo orgánu, ktorý program vydal
1.3
Počet obyvateľov Slovenskej republiky
1.4
Rozloha územia
1.5
Ekologická charakteristika územia napríklad počet národných parkov, ochranných pásiem vodných zdrojov
1.6
Štruktúra hospodárstva, najmä so zreteľom na vznik odpadov
1.7
Obdobie, na ktoré sa program vydáva
2.
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
2.1
Pre jednotlivé prúdy odpadov sa uvádzajú údaje o množstve vzniknutého odpadu v Slovenskej republiky v období, v ktorom platil predchádzajúci program Slovenskej republiky a o spôsobe nakladania s ním s rozlíšením na odpad ostatný a odpad nebezpečný vrátane uvedenia druhu, množstva a zdroja odpadu. Zároveň sa uvedú informácie o odpade, ktorý sa vyviezol zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu, cezhranične prepravil zo Slovenskej republiky do iného členského štátu, cezhranične prepravil z iného členského štátu do Slovenskej republiky a doviezol do Slovenskej republiky z iného ako členského štátu v predchádzajúcom období vrátane informácií o odpade, ktorý sa v budúcnosti pravdepodobne vyvezie z územia Slovenskej republiky, cezhranične prepraví z územia Slovenskej republiky, cezhranične prepraví na územie Slovenskej republiky a dovezie na územie Slovenskej republiky. Množstvá odpadov sa udávajú v hmotnostných jednotkách za rok, sumárne a s rozlíšením na kraje.
2.2
Rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov vrátane úložísk dočasného uskladnenia ortuti s uvedením základných údajov o nich okrem skládok odpadov, spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov. Rozmiestnenie týchto zariadení môže byť urobené formou mapového znázornenia.
2.3
Rozmiestnenie skládok odpadov s uvedením nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre skládky odpadov v prevádzke a skládky odpadov vo výstavbe:
2.3.1
Kraj
2.3.2
Okres
2.3.3
Názov skládky odpadov
2.3.4
Prevádzkovateľ skládky odpadov
2.3.5
Katastrálne územie a lokalita
2.3.6
Trieda skládky odpadov
2.3.7
Predpokladaný termín začatia prevádzkovania skládky odpadov
2.3.8
Predpokladaný termín skončenia prevádzkovania skládky odpadov
2.3.9
Rozloha skládky odpadov a jej úložná plocha v m2
2.3.10
Celková kapacita skládky odpadov v m3
2.3.11
Voľná kapacita skládky odpadov k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roku v m3
Rozmiestnenie skládok odpadu môže byť urobené formou mapového znázornenia.
2.4
Rozmiestnenie spaľovní odpadov s uvedením nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre spaľovne odpadov v prevádzke a spaľovne odpadov vo výstavbe:
2.4.1
Názov spaľovne odpadov a jej umiestnenie
2.4.2
Kraj a okres
2.4.3
Množstvo spáleného odpadu
2.4.4
Typ technológie
2.4.5
Uvedenie, či ide o zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu
Rozmiestnenie spaľovní odpadov môže byť urobené formou mapového znázornenia.
2.5
Rozmiestnenie zariadení na spoluspaľovanie odpadov s uvedením nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v prevádzke a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov vo výstavbe:
2.5.1
Názov zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a jeho umiestnenie
2.5.2
Kraj a okres
2.5.3
Množstvo spoluspáleného odpadu
2.5.4
Typ technológie
2.5.5
Uvedenie, či ide o zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu
Rozmiestnenie zariadení na spoluspaľovanie odpadov môže byť urobené formou mapového znázornenia.
2.6.
Rozmiestnenie zariadení na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a dekontamináciu s uvedením nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre zariadenia na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a dekontamináciu v prevádzke a zariadenia vo výstavbe:
2.6.1
Názov zariadenia a jeho umiestnenie
2.6.2
Kraj a okres
2.6.3
Kapacita zariadenia
2.6.4
Typ technológie
Rozmiestnenie zariadení na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a dekontamináciu môže byť urobené formou mapového znázornenia.
3.
VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu a vyhodnotenie užitočnosti a vhodnosti využívaných ekonomických a iných nástrojov v odpadovom hospodárstve, tak aby nedošlo k narušeniu fungovania vnútorného trhu. Stručné vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení sa uvádza v smernej časti bod 5.5.
4.
ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU
4.1
Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s určenými prúdmi odpadov
Uvádzajú sa ciele a prúdy odpadov podľa § 3 ods. 1 písm. a). Ak je to potrebné, môže sa v programe uviesť aj iný prúd odpadu. Osobitne sa uvedú ciele pre biologicky rozložiteľný komunálny odpad a cieľové smerovanie s ním, ktoré musia byť v súlade so Stratégiou obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládky odpadov.
4.2
Pre jednotlivé prúdy odpadov sa uvedie predpokladaný vznik odpadov vo východiskovom roku programu a v cieľovom roku programu.
Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov, údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov. V rámci komunálneho odpadu sa osobitne uvedie biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
4.3
Opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov
Uvedenú sa opatrenia na dosiahnutie cieľov stanovených pre jednotlivé prúdy odpadov. Zároveň sa osobitne uvedú opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálnych odpadov, stavebných odpadov a odpadov z demolácií a opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku odpadov. Opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku odpadov smerujúce k zvýšeniu podielu zhodnocovanie týchto odpadov musia byť v súlade so Stratégiou obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládky odpadov a smerovať k dosiahnutiu cieľa stanoveného v § 3 ods. 1 písm. c).
Ak ide o použité polychlórované bifenyly, uvádzajú sa konkrétne opatrenia na zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov a dekontamináciu a ich očakávaný účinok. Údaje sa uvádzajú pre východiskový a cieľový rok programu.
4.4
Pre jednotlivé prúdy odpadov sa uvedie predpokladaný podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia vo východiskovom roku programu a podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia v cieľovom roku programu.
Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z celkového zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov, údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového prípadne zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov.
4.5
Cieľové smerovanie nakladania polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly
Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich očakávaný účinok na zníženie obsahu polychlórovaných bifenylov v zariadeniach obsahujúcich polychlórované bifenyly. Údaje sa uvádzajú pre východiskový a cieľový rok programu.
4.6
Nakladanie s obalmi a s odpadom z obalov, vrátane podpory preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov.
5.
SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU
5.1
Vyjadrenie k potrebe budovania nových zariadení na spracovanie odpadov, zvyšovania kapacity existujúcich zariadení na spracovanie odpadov a uzatvorenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov
Údaje sa spracúvajú osobitne pre zariadenia na zhodnocovanie a osobitne pre zariadenia na zneškodňovanie prúdu odpadu, pre ktorý sú stanovené ciele spolu s vyjadrením, pre ktorý prúd odpadu sú v Slovenskej republike vybudované zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie s dostatočnou kapacitou, a pre ktorý prúd odpadu sú nedostatočné kapacity pre jeho zhodnotenie a zneškodnenie. Ak je to potrebné, tieto údaje sa uvedú aj pre iný prúd odpadu ako ten, pre ktorý sú stanovené ciele.
5.2
Návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadom nadregionálneho významu
Uvedú sa návrhy, ktoré typy zariadení na spracovanie odpadov by bolo vhodné z hľadiska nadregionálneho vybudovať alebo podporiť ich výstavbu.
5.3
Charakteristika existujúcich systémov zberu odpadov a posúdenie potreby budovania nových systémov zberu odpadov
5.4
Využitie kampaní, ich počet a charakter na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti nakladania s odpadmi
5.5
Stručné vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení
Stručne sa uvedie:
a)
vyhodnotenie opatrení prijatých na základe predchádzajúceho programu,
b)
prínos prijatých opatrení.
Vyhodnotenie užitočnosti opatrení prijatých na základe tohto programu sa uvedie v programe nasledujúcom.
5.6
Rozsah finančnej náročnosti programu
Uvedie sa predpokladaná výška finančných prostriedkov potrebných na zavedenie navrhovaných opatrení s rozlíšením na jednotlivé prúdy odpadov, pre ktoré sú stanové ciele.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KRAJA
1.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU KRAJA
1.1
Názov orgánu, ktorý program vydal
1.2
Sídlo orgánu, ktorý program vydal
1.3
Počet obyvateľov územia, pre ktoré sa program vydáva
1.4
Rozloha územia
1.5
Ekologická charakteristika územia napríklad národný park, ochranné pásmo vodných zdrojov
1.6
Štruktúra hospodárstva v území, pre ktoré sa program vydáva, najmä so zreteľom na vznik odpadov
1.7
Obdobie, na ktoré sa program vydáva
2.
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
2.1
Pre jednotlivé prúdy odpadov sa uvádzajú údaje o množstve vzniknutého odpadu na území kraja v období, v ktorom platil predchádzajúci program Slovenskej republiky a o spôsobe nakladania s ním s rozlíšením na odpad ostatný a odpad nebezpečný vrátane uvedenia druhu, množstva a zdroja odpadu. Zároveň sa uvedú informácie o odpade, ktorý sa vyviezol z daného kraja Slovenskej republiky do iného ako členského štátu, cezhranične prepravil z daného kraja Slovenskej republiky do iného členského štátu, cezhranične prepravil z iného členského štátu do daného kraja Slovenskej republiky a doviezol do daného kraja Slovenskej republiky z iného ako členského štátu v predchádzajúcom období vrátane informácií o odpade, ktorý sa v budúcnosti pravdepodobne vyvezie z územia daného kraja Slovenskej republiky, cezhranične prepraví z územia daného kraja Slovenskej republiky, cezhranične prepraví na územie daného kraja Slovenskej republiky a dovezie na územie daného kraja Slovenskej republiky. Množstvá odpadov sa udávajú v hmotnostných jednotkách za rok.
2.2
Rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov vrátane úložísk dočasného uskladnenia ortuti na území kraja s uvedením základných údajov o zariadeniach okrem skládok odpadov, spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov. Rozmiestnenie týchto zariadení môže byť urobené formou mapového znázornenia.
2.3
Rozmiestnenie skládok odpadov na území kraja s uvedením nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre skládky odpadov v prevádzke a skládky odpadov vo výstavbe:
2.3.1
Kraj
2.3.2
Okres
2.3.3
Názov skládky odpadov
2.3.4
Prevádzkovateľ skládky odpadov
2.3.5
Katastrálne územie a lokalita
2.3.6
Trieda skládky odpadov
2.3.7
Predpokladaný termín začatia prevádzkovania skládky odpadov
2.3.8
Predpokladaný termín skončenia prevádzkovania skládky odpadov
2.3.9
Rozloha skládky odpadov a jej úložná plocha v m2
2.3.10
Celková kapacita skládky odpadov v m3
2.3.11
Voľná kapacita skládky odpadov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku v m3
Rozmiestnenie skládok odpadu môže byť urobené formou mapového znázornenia.
2.4
Rozmiestnenie spaľovní odpadov na území kraja s uvedením nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre spaľovne odpadov v prevádzke a spaľovne odpadov vo výstavbe:
2.4.1
Názov spaľovne odpadov a jej umiestnenie
2.4.2
Kraj a okres
2.4.3
Množstvo spáleného odpadu
2.4.4
Typ technológie
2.4.5
Uvedenie, či ide o zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu
Rozmiestnenie spaľovní odpadov môže byť urobené formou mapového znázornenia.
2.5
Rozmiestnenie zariadení na spoluspaľovanie odpadov na území kraja s uvedením nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v prevádzke a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov vo výstavbe:
2.5.1
Názov zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a jeho umiestnenie
2.5.2
Kraj a okres
2.5.3
Množstvo spoluspáleného odpadu
2.5.4
Typ technológie
2.5.5
Uvedenie, či ide o zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu
Rozmiestnenie zariadení na spoluspaľovanie odpadov môže byť urobené formou mapového znázornenia.
2.6.
Rozmiestnenie zariadení na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a dekontamináciu na území kraja s uvedením nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre zariadenia na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a dekontamináciu v prevádzke a zariadenia vo výstavbe:
2.6.1
Názov zariadenia a jeho umiestnenie
2.6.2
Kraj a okres
2.6.3
Kapacita zariadenia
2.6.4
Typ technológie
Rozmiestnenie zariadení na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a dekontamináciu môže byť urobené formou mapového znázornenia.
3.
VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu kraja a vyhodnotenie užitočnosti a vhodnosti využívaných ekonomických a iných nástrojov v odpadovom hospodárstve, tak aby nedošlo k narušeniu fungovania vnútorného trhu. Stručné vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení sa uvádza v smernej časti bod 5.4.
4.
ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU
4.1
Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s určenými prúdmi odpadov
Uvádzajú sa ciele a prúdy odpadov podľa § 3 ods. 1 písm. a). Ak je to potrebné, v programe sa môže uviesť aj iný prúd odpadu.
4.2
Pre jednotlivé prúdy odpadov sa uvedie predpokladaný vznik odpadov vo východiskovom roku programu a v cieľovom roku programu na území kraja.
Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov na území kraja, údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov.
4.3
Opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov
Uvedú sa opatrenia na dosiahnutie cieľov stanovených pre jednotlivé prúdy odpadov. Zároveň sa osobitne uvedú opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálnych odpadov a opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie stavebných odpadov a odpadov z demolácií.
Ak ide o použité polychlórované bifenyly, uvádzajú sa konkrétne opatrenia na zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov a dekontamináciu a ich očakávaný účinok. Údaje sa uvádzajú pre východiskový a cieľový rok programu.
4.4
Pre jednotlivé prúdy odpadov sa uvedie predpokladaný podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia vo východiskovom roku programu a podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia v cieľovom roku programu.
Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z celkového zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov, údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového prípadne zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov.
4.5
Cieľové smerovanie nakladania polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly
Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich očakávaný účinok na zníženie obsahu polychlórovaných bifenylov v zariadeniach obsahujúcich polychlórované bifenyly. Údaje sa uvádzajú pre východiskový a cieľový rok programu.
4.6
Nakladanie s obalmi a s odpadom z obalov, vrátane podpory preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov.
5.
SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU
5.1
Vyjadrenie k potrebe budovania nových zariadení na spracovanie odpadov v danom kraji, zvyšovania kapacity existujúcich zariadení na spracovanie odpadov v danom kraji a uzatvorenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov v danom kraji.
Údaje sa spracúvajú osobitne pre zariadenia na zhodnocovanie a osobitne pre zariadenia na zneškodňovanie prúdu odpadu, pre ktorý sú stanovené ciele spolu s vyjadrením, pre ktorý prúd odpadu sú v danom kraji vybudované zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie s dostatočnou kapacitou a pre ktorý prúd odpadu sú nedostatočné kapacity pre jeho zhodnotenie a zneškodnenie. Pri uvedení sa zároveň zohľadňujú celkové kapacity zariadení pre daný prúd odpadu vybudované v Slovenskej republike ako aj dostupnosť vhodného zariadenia. Ak je to potrebné, tieto údaje sa uvedú aj pre iný prúd odpadu ako ten, pre ktorý sú stanovené ciele.
5.2
Návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadom regionálneho významu
Uvedú sa návrhy, ktoré typy zariadení na spracovanie odpadov by bolo vhodné z hľadiska regionálneho vybudovať alebo podporiť ich výstavbu pričom sa zohľadní aj dostupnosť najbližšieho vhodného zariadenia a kapacita zariadení vybudovaných v rámci Slovenskej republiky pre daný odpad.
5.3
Charakteristika existujúcich systémov zberu odpadov v kraji a posúdenie potreby budovania nových systémov zberu odpadov v kraji
5.4
Stručné vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení
Stručne sa uvedie:
a)
vyhodnotenie opatrení prijatých na základe predchádzajúceho programu,
b)
prínos prijatých opatrení.
Vyhodnotenie užitočnosti opatrení prijatých na základe tohto programu sa uvedie v programe nasledujúcom.
5.5
Rozsah finančnej náročnosti programu
Uvedie sa predpokladaná výška finančných prostriedkov potrebných na zavedenie navrhovaných opatrení s rozlíšením na jednotlivé prúdy odpadov, pre ktoré sú stanové ciele.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE
1.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE
1.1
Názov obce
1.2
Identifikačné číslo obce
1.3
Okres
1.4
Počet obyvateľov obce
1.5
Rozloha katastrálneho územia obce
1.6
Obdobie, na ktoré sa program vydáva
2.
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
2.1
Uvádzajú sa údaje o druhu, množstve a zdroji komunálnych odpadov vzniknutých v obci s rozlíšením na kalendárne roky, v ktorých platil predchádzajúci program Slovenskej republiky a údaje o množstve komunálnych odpadov, pre ktoré zabezpečila zhodnotenie a zneškodnenie, s osobitným uvedením podielu zneškodnenia komunálneho odpadu skládkovaním k iným spôsobom zneškodnenia a k zhodnoteniu. Údaje o množstve a druhu komunálnych odpadov vyzbieraných v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov a o ďalšom nakladaní s ním sa uvádzajú v bode 2.2.
Uvádzajú sa tieto údaje:
2.1.1
Kód odpadu
2.1.2
Názov odpadu
2.1.3
Kategória odpadu (N, O)
2.1.4
Odpad spolu
2.1.5
Odpad zhodnocovaný
- materiálovo
- energeticky
- inak v členení podľa prílohy č. 1 zákona
2.1.6
Odpad zneškodňovaný
- spaľovaním
- skládkovaním
- inak v členení podľa prílohy č. 2 zákona
Údaje v položkách č. 2.1.4 až 2.1.6 sa uvádzajú v tonách.
2.2
Triedený zber komunálnych odpadov
Uvádzajú sa údaje o systéme triedeného zberu komunálnych odpadov, pre ktoré zložky komunálnych odpadov je v obci zavedený triedený zber komunálnych odpadov, o množstve komunálnych odpadov vyzbieraných v systéme triedeného zberu komunálnych odpadov a o systéme zberu drobných stavebných odpadov v obci s rozlíšením na kalendárne roky, v ktorých platil predchádzajúci program Slovenskej republiky.
Uvádzajú sa tieto údaje:
2.2.1
Zložka komunálnych odpadov, pre ktorú je zavedený triedený zber komunálnych odpadov
2.2.2
Kód odpadu
2.2.3
Názov odpadu
2.2.4
Odpad spolu
2.2.5
Odpad zhodnocovaný
- materiálovo
- energeticky
- inak v členení podľa prílohy č. 1 zákona
2.2.6
Odpad zneškodňovaný
- spaľovaním
- skládkovaním
- inak v členení podľa prílohy č. 2 zákona
Údaje v položkách č. 2.2.4 až 2.2.6 uvádzajú v tonách.
2.3.
Predpokladané množstvo vzniku komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu
Uvedie sa predpokladané celkové množstvo vzniku komunálnych odpadov a osobitne predpokladané celkové množstvo vzniku jednotlivých druhov komunálnych odpadov a predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo východiskovom roku programu a v cieľovom roku programu v nasledujúcej štruktúre:
2.3.1
Kód odpadu
2.3.2
Názov odpadu
2.3.3
Kategória odpadu (N, O)
2.3.4
Odpad spolu
2.3.5
Odpad zhodnocovaný
- materiálovo
- energeticky
- inak v členení podľa prílohy č. 1 zákona
2.3.6
Odpad zneškodňovaný
- spaľovaním
- skládkovaním
- inak v členení podľa prílohy č. 2 zákona
Údaje v položkách č. 2.3.4 až 2.3.6 uvádzajú v tonách.
3.
VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu obce.
4.
ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU
4.1
Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s komunálnym odpadom
Uvedú sa ciele pre činnosti ustanovené v § 3 ods. 3 písm. a) v súlade s odsekom 4.
4.2
Opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov a opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere a o význame značiek na obaloch
Uvedenú sa opatrenia na dosiahnutie cieľov stanovených pre nakladanie s komunálnymi odpadmi. Zároveň sa uvedú opatrenia, ktorými obec zabezpečí zvýšenie informovanosti jej obyvateľov o triedenom zbere, jeho význame a spôsobe, o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť.
5.
SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU
5.1
Informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie jednotlivých druhov komunálnych odpadov a aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je vhodné vybudovať
Príslušné informácie sa uvedú pri zohľadnení cieľov stanovených v tomto programe, v programe kraja ako aj dostupnosti najbližšieho vhodného zariadenia a kapacity zariadení vybudovaných v rámci Slovenskej republiky pre daný druh odpadu.
5.2
Údaje o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľstva v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Uvedie sa predpokladaný počet informačných kampaní, ktoré sa zorganizujú v období, na ktoré je program vydaný, obsahové zameranie týchto kampaní, spôsob ich vykonania a ich predpokladaný prínos. Obsahové zameranie má smerovať k zvýšeniu povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, o potrebe triedeného zberu komunálnych odpadov, o prínose jeho zhodnocovanie a o negatívach jeho zneškodňovania
5.3
Rozsah finančnej náročnosti programu
Uvedie sa predpokladaná výška finančných prostriedkov potrebných na zavedenie navrhovaných opatrení s rozlíšením na jednotlivé prúdy odpadov, pre ktoré sú stanové ciele.
6.
INÉ
6.1
Potvrdenie spracovateľa údajov
Uvádzajú sa tieto údaje:
6.1.1
Meno alebo priezvisko alebo názov spracovateľa programu
6.1.2
Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu
7.
PRÍLOHOVÁ ČASŤ
7.1
Rozhodnutia správnych orgánov vydané obci vo veci odpadov
7.2
Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva
Príloha č. 4 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
OSNOVA PROGRAMU DRŽITEĽA POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV
1.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU DRŽITEĽA POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV
1.1
Obchodné meno držiteľa polychlórovaných bifenylov (ďalej len "držiteľ")
1.2
Identifikačné číslo držiteľa
1.3
Sídlo držiteľa
1.4
Číslo katastrálneho územia
1.5
Okres
1.6
Druh a charakteristika činnosti držiteľa
1.7
Obdobie, na ktoré sa program vydáva
2.
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU
Uvedú sa údaje o:
2.1
počte zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a ak nejde o zariadenie, tak o množstve polychlórovaných bifenylov, ktoré sa u neho nachádzajú
2.2
množstve polychlórovaných bifenylov v zariadeniach obsahujúcich polychlórované bifenyly
2.3
predpokladanej životnosti zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly,
2.4
predpokladanej dobe, kedy dôjde k zneškodneniu alebo dekontaminácii
2.5
životnosti transformátorov, v ktorých sa nachádza kvapalina s obsahom polychlórovaných bifenylov v koncentrácii od 0,005 do 0,05 percenta hmotnosti
3.
ZÁVÄZNÁ ČASŤ
Uvedú sa:
3.1
ciele a opatrenia na dekontamináciu alebo zneškodnenie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a na dekontamináciu alebo zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov
3.2
termíny, do ktorých sa vykoná dekontaminácia alebo zneškodnenie jednotlivých zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a použitých polychlórovaných bifenylov
3.3
opatrenia na zníženie rizika pre životné prostredie
4.
SMERNÁ ČASŤ
Uvedie sa koncepčný zámer na konkrétny spôsob dekontaminácie alebo zneškodnenia a údaje o vhodných zariadeniach na dekontamináciu alebo na zneškodnenie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a použitých polychlórovaných bifenylov.
5.
VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU DRŽITEĽA
Uvedie sa množstvo dekontaminovaných alebo zneškodnených zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a im prislúchajúce evidenčné čísla, spôsob zneškodnenia a zariadenie, v ktorom sa vykonalo zneškodnenie alebo dekontaminácia. Ak nejde o zariadenie, tak množstvo dekontaminovaných alebo zneškodnených použitých polychlórovaných bifenylov, spôsob zneškodnenia a zariadenia, v ktorom sa vykonalo ich zneškodnenie alebo dekontaminácia.
6.
INÉ
6.1
Potvrdenie spracovateľa údajov
Uvádzajú sa tieto údaje:
6.1.1
Meno a priezvisko alebo názov spracovateľa programu
6.1.2
Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu
7.
PRÍLOHOVÁ ČASŤ
7.1
Rozhodnutia vydané orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva držiteľovi vo veci odpadov, ktoré ho oprávňujú na nakladanie s týmto odpadom
7.2
Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva
Príloha č. 5 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
OSNOVA PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU
1.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1.1
Názov orgánu, ktorý program vydal
1.2
Sídlo orgánu, ktorý program vydal
1.3
Počet obyvateľov Slovenskej republiky
1.4
Rozloha územia
1.5
Štruktúra hospodárstva, najmä so zreteľom na možné predchádzanie vzniku odpadov
1.6
Obdobie, na ktoré sa program vydáva
2.
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
3.
VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU A VYHODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI OPATRENÍ
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu predchádzania vzniku odpadu ako aj vyhodnotenie efektívnosti opatrení ustanovených v prílohe č. 4 zákona a iných existujúcich opatrení podľa § 7 ods. 3 zákona.
4.
CIELE PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU A OPATRENIA NA ICH DOSIAHNUTIE
Uvádzajú sa kvalitatívne alebo kvantitatívne ciele predchádzania vzniku odpadu, existujúce opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov vrátane návrhov nových opatrení, ak je to potrebné pre dosiahnutie cieľov. Zároveň sa uvádzajú špecifické kvalitatívne alebo kvantitatívne referenčné hodnoty pre opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu a ukazovatele.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
PROTOKOL Z ANALYTICKEJ KONTROLY ODPADOV
Príloha č. 7 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Príloha č. 8 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
POTVRDENIE O PRIJATÍ POUŽITÝCH POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV A ZARIADENIA OBSAHUJÚCEHO POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY* DO ZARIADENIA NA ZNEŠKODŇOVANIE POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV
Príloha č. 9 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
VZOREC NA VÝPOČET ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI
Energetická účinnosť = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)),
kde:
Ep je ročné množstvo energie vyrobenej ako teplo alebo elektrina. Vypočíta sa tak, že energia vo forme elektriny sa vynásobí hodnotou 2,6 a teplo vyrobené na komerčné účely sa vynásobí hodnotou 1,1 (GJ/rok);
Ef je ročný energetický vstup do systému z palív prispievajúcich k výrobe pary (GJ/rok);
Ew je ročné množstvo energie obsiahnuté v spracovanom odpade, ktoré sa vypočítava z čistej výhrevnosti odpadu (GJ/rok);
Ei je ročné množstvo dovezenej energie okrem Ew a Ef (GJ/rok);
0,97 je koeficient zohľadňujúci energetické straty v dôsledku popola zo spaľovania odpadu a sálania.
Tento vzorec sa uplatňuje v súlade s referenčným dokumentom o najlepších dostupných technikách spaľovania odpadu.
Hodnota získaná pomocou vyššie ustanoveného vzorca sa vynásobí nasledovným klimatickým korekčným faktorom (CCF):
1.
CCF ak ide o zariadenia, ktoré boli v prevádzke a boli povolené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi26) do 31. augusta 2015.
CCF = 1, ak HDD* >= 3 350
CCF = 1,25, ak HDD <= 2 150
CCF = - (0,25/1 200) × HDD + 1,698, keď 2 150 < HDD < 3 350
2.
CCF ak ide o zariadenia, ktoré boli povolené po 31. auguste 2015 a ak ide o zariadenia pod bodom 1, po 31. decembri 2029:
CCF = 1, ak HDD >= 3 350
CCF = 1,12, ak HDD <= 2 150
CCF = - (0,12/1 200) × HDD + 1,335, keď 2 150 < HDD < 3 350
Výsledná hodnota CCF sa zaokrúhli na tri desatinné miesta.
Hodnota HDD by mala predstavovať priemer ročných hodnôt HDD v mieste, kde sa nachádza spaľovňa odpadov, vypočítaných na obdobie 20 po sebe nasledujúcich rokov pred rokom, na ktorý sa CCF počíta.
Na výpočet hodnoty HDD sa použije nasledovná metóda stanovená Eurostatom:
Hodnota HDD sa rovná (18 °C - Tm) × d, ak Tm je nižšia alebo sa rovná 15 °C (vykurovací prah), a je nulová, ak Tm je vyššia ako 15 °C.
Tm je priemerná vonkajšia teplota (Tmin + Tmax)/2 počas obdobia d dní.
Výpočty sa majú vykonávať denne (d = 1) a sčítavajú sa v priebehu jedného roka.
*
Heating Degree Days - vykurovacie stupňodni
Príloha č. 10 k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
ŠTANDARD ZBERU NA JEDNÉHO OBYVATEĽA ZA KALENDÁRNY ROK
Rok 2017 2018 2019 2020 a

nasledujúce

Zložka
Papier 60 litrov/obyvateľ/rok 170 litrov/obyvateľ/rok 280 litrov/obyvateľ/rok 390 litrov/obyvateľ/rok
Sklo 30 litrov/obyvateľ/rok 50 litrov/obyvateľ/rok 70 litrov/obyvateľ/rok 90 litrov/obyvateľ/rok
Plast 120 litrov/obyvateľ/rok 350 litrov/obyvateľ/rok 570 litrov/obyvateľ/rok 800 litrov/obyvateľ/rok
Kovy 10 litrov/obyvateľ/rok 50 litrov/obyvateľ/rok 80 litrov/obyvateľ/rok 110 litrov/obyvateľ/rok
Príloha č. 11 k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
Dostupný objem pre zber jednotlivej zložky komunálnych odpadov poskytnutý prostredníctvom spoločnej zbernej nádoby
Pre určenie dostupného objemu pre zber jednotlivej zložky komunálnych odpadov poskytnutého prostredníctvom spoločnej zbernej nádoby sa uplatňuje tento vzorec:
DVzložka1 = SZzložka1 × [VN/ (SZzložka1 + ...... SZzložka n)]
kde:
DVzložka1je dostupný objem pre zber jednotlivej zložky komunálnych odpadov poskytnutý prostredníctvom spoločnej zbernej nádoby, vyjadrený v litroch
VN je objem spoločnej zbernej nádoby vyjadrený v litroch
SZzložka1 je štandard zberu určený pre kalendárny rok podľa prílohy č. 10 pre zložku komunálnych odpadov zbieranú prostredníctvom spoločnej zbernej nádoby
SZzložka n je štandard zberu určený pre príslušný kalendárny rok v prílohe č. 10 pre každú ďalšiu zložku komunálnych odpadov zbieranú prostredníctvom spoločnej zbernej nádoby
Príloha č. 12 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
VÝPOČET OBVYKLÝCH NÁKLADOV
Pre výpočet obvyklých nákladov sa uplatňuje tento vzorec:
ON = PN ×SZ × PO
kde:
ON sú obvyklé náklady vyjadrené v eurách
PN sú priemerné ročné náklady na výkon činnosti triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zhodnej zložky komunálnych odpadov získané aritmetickým priemerom nákladov všetkých porovnateľných obcí, vyjadrené v eurách na liter
SZ štandard zberu určený v prílohe č. 10 pre zložku komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok, v ktorom sa budú uhrádzať obvyklé náklady podľa § 59 ods. 8 zákona,
PO počet obyvateľov obce, ktorej sa budú obvyklé náklady uhrádzať, k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka v súlade s údajmi, ktoré obec nahlasuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky
Pre výpočet priemerných ročných nákladov sa uplatňuje tento vzorec:
vzorec
kde:
NO sú náklady porovnateľnej obce za predchádzajúci kalendárny rok na výkon činnosti triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zhodnej zložky komunálnych odpadov pripadajúce na jeden liter, vyjadrené v eurách na liter
Príloha č. 13 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
Kategorizácia obcí z hľadiska počtu obyvateľov obce a z hľadiska množstva vytriedenej zložky komunálnych odpadov pripadajúcej na jedného obyvateľa za kalendárny rok
A.
Kategórie obcí z hľadiska počtu obyvateľov obce
1.
kategória: obce do 500 obyvateľov
2.
kategória: obce od 501 do 1500 obyvateľov
3.
kategória: obce od 1501 do 5000 obyvateľov
4.
kategória: obce od 5001 do 30 000 obyvateľov
5.
kategória: obce nad 30 000 obyvateľov
B.
Kategórie obcí z hľadiska množstva vytriedenej zložky komunálnych odpadov pripadajúcej na jedného obyvateľa za kalendárny rok
1.
kategória: do 10 kg vrátane
2.
kategória: nad 10 kg do 20 kg vrátane
3.
kategória: nad 20 kg do 40 kg vrátane
4.
kategória: nad 40 kg
Príloha č. 14 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
LIMITY TOXICITY, ROZSAH A SPÔSOB MONITOROVANIA ODPADOV Z VÝROBY OXIDU TITANIČITÉHO A ROZSAH A SPÔSOB MONITOROVANIA PROSTREDIA
Príloha č. 15 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
OZNAČENIE VCHODU DO OBJEKTU
VZOR
Príloha č. 16 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
OZNAČENIE ZARIADENIA OBSAHUJÚCEHO POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY
VZOR
Príloha č. 17 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
OZNAČENIE DEKONTAMINOVANÉHO ZARIADENIA
VZOR
Príloha č. 18 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
OZNÁMENIE O DRŽBE ZARIADENIA OBSAHUJÚCEHO POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY*
Príloha č. 19 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
Územia a ich časti, v ktorých je držiteľ odpadu povinný zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého
Banskobystrický kraj
okres Banská Bystrica
1.
Baláže - celé územie obce
2.
Banská Bystrica - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Laskomer
3.
Brusno - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Sopotnická dolina
4.
Dolný Harmanec - celé územie obce vrátane rekreačnej oblasti Kráľova Studňa
5.
Donovaly - celé územie obce
6.
Harmanec - celé územie obce
7.
Hiadeľ - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice
8.
Kordíky - celé územie obce okrem zastavaného územia obce
9.
Kostiviarska - celé územie obce
10.
Králiky - celé územie obce okrem zastavaného územia obce
11.
Lučatín - celé územie obce
12.
Medzibrod - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Vyvieranica, Baňa, Torysa, Požarina a Sokol
13.
Moštenica - celé územie obce
14.
Motyčky - celé územie obce
15.
Podkonice - celé územie obce
16.
Pohronský Bukovec - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice
17.
Priechod - celé územie obce
18.
Riečka - celé územie obce okrem zastavaného územia obce
19.
Sásová - celé územie obce okrem zastavaného územia obce
20.
Selce - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Čachovo a Fugerov dvor
21.
Staré hory - celé územie obce
22.
Špania Dolina - celé územie obce
23.
Tajov - celé územie obce okrem zastavaného územia obce
24.
Turecká - celé územie obce
25.
Uľanka - celé územie obce
okres Brezno
26.
Bacúch - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice
27.
Beňuš - celé územie obce
28.
Braväcovo - celé územie obce
29.
Brezno - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Halny, Banisko a Breznianska Skalka
30.
Bystrá - celé územie obce
31.
Čierny Balog - celé územie obce
32.
Dolná Lehota - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Krpačovo
33.
Heľpa - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice a zastavané územie obce v časti Čiertaž
34.
Horná Lehota - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Krpačovo
35.
Hronec - celé územie obce okrem zastavaného územia obce
36.
Jarabá - celé územie obce
37.
Jasenie - celé územie obce
38.
Malužiná - celé územie obce
39.
Michalová - celé územie obce
40.
Mýto pod Ďumbierom - celé územie obce
41.
Osrblie - celé územie obce
42.
Pohorelá - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice a zastavané územie obce v časti Dedinská
43.
Pohronská Polhora - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačnej oblasti Zbojská
44.
Polomka - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice
45.
Ráztoka - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti 500 metrov od jeho hranice
46.
Šumiac - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice a zastavané územie obce v časti Červená Skala
47.
Telgárt - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice a zastavané územie obce v časti Pusté Pole
48.
Valaská - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Stará Valaská a Piesok
49.
Vaľkovňa - celé územie obce okrem zastavaného územia obce
50.
Závadka nad Hronom - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice
okres Detva
51.
Detva - časť územia obce severne od hranice zastavaného územia obce
52.
Dúbravy - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti osada Iviny
53.
Hriňová - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v miestnych častiach Krivec, Riečka, Priehalina, Zánemecká a Pivnička a osady Snohy a Vrchslatina
okres Revúca
54.
Muránska Huta - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v rekreačnej oblasti Predná Hora
okres Rimavská Sobota
55.
Tisovec - celé územie obce okrem zastavaného územia a zastavané územie obce v časti Bánovo
Prešovský kraj
okres Poprad
56.
Batizovce - celé územie obce
57.
Gerlachov - celé územie obce
58.
Liptovská Teplička - celé územie obce
59.
Lučivná - celé územie obce
60.
Mengusovce - celé územie obce
61.
Nová Lesná - celé územie obce
62.
Starý Smokovec - celé územie obce
63.
Štôla - celé územie obce
64.
Štrba - celé územie obce
65.
Štrbské Pleso - celé územie obce
66.
Tatranská Javorina - celé územie obce
67.
Tatranská Lomnica - celé územie obce
Žilinský kraj
okres Dolný Kubín
68.
Beňova Lehota - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Kubínska hoľa
69.
Osádka - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti vrch Varta
70.
Párnica - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Malá Lučivná
71.
Žaškov - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Dierová
okres Liptovský Mikuláš
72.
Bobrovec - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 100 metrov od jeho hranice
73.
Bodice - celé územie obce
74.
Demänová - celé územie obce
75.
Demänovská dolina - celé územie obce
76.
Dovalovo - celé územie obce
77.
Dúbrava - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice
78.
Hybe - celé územie obce
79.
Iľanovo - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice
80.
Jakubovany - celé územie obce
81.
Jalovec - celé územie obce
82.
Jamník - celé územie obce
83.
Konská - celé územie obce
84.
Kráľova Lehota - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice
85.
Kráľovská Ľubeľa - celé územie obce
86.
Lazisko - celé územie obce
87.
Liptovská Anna - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice
88.
Liptovská Kokava - celé územie obce
89.
Liptovská Porúbka - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice
90.
Liptovské Kľačany - celé územie obce
91.
Liptovský Hrádok - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice
92.
Liptovský Ján - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice
93.
Liptovský Ondrej - celé územie obce
94.
Liptovský Peter - celé územie obce
95.
Malatíny - celé územie obce
96.
Nižná Boca - celé územie obce
97.
Partizánska Ľupča - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice
98.
Pavčina Lehota - celé územie obce
99.
Ploštín - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice
100.
Podtureň - celé územie obce
101.
Pribylina - celé územie obce
102.
Smrečany - celé územie obce
103.
Svätý Kríž - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti
viac ako 500 metrov od jeho hranice
104.
Svätý Štefan - celé územie obce
105.
Vavrišovo - celé územie obce
106.
Važec - celé územie obce
107.
Vislavce - celé územie obce
108.
Východná - celé územie obce
109.
Vyšná Boca - celé územie obce
110.
Závažná Poruba - celé územie obce
111.
Zemianska Ľubeľa - celé územie obce
112.
Žiar - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce
v časti Chata Kožiar, Reštaurácia Salaš, Chata pod Barancom a penzióny
okres Martin
113.
Belá - Dulice - celé územie obce
114.
Blatnica - celé územie obce
115.
Bystrička - celé územie obce
116.
Kláštor pod Znievom - celé územie obce okrem zastavaného územia obce
117.
Martin - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie
obce v časti Martinské hole
118.
Necpaly - celé územie obce
119.
Podhradie - celé územie obce
120.
Sklabinský Podzámok - celé územie obce
121.
Šútovo - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie
obce v časti Chata pod Chlebom a Šútovská dolina
122.
Valča - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie
obce v časti strediska Snowland Valčianska dolina
123.
Vrícko - celé územie obce okrem zastavaného územia obce
124.
Vrútky - mestská časť Kolónia - Hhviezda a Karvaša - Blahouca
125.
Turany - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie
obce v časti rekreačného strediska Trusalová
126.
Turčianske Jaseno - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a
zastavané územie obce v časti Jasenská dolina
127.
Turčianske Kľačany - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a
zastavané územie obce v časti Chata pod Kľačianskou Magurou
okres Námestovo
128.
Hruštín - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Vasiľovská hoľa
129.
Oravská Lesná - celé územie obce okrem zastavaného územia
okres Ružomberok
130.
Hubová - celé územie obce
131.
Liptovská Lúžna - celé územie obce
132.
Liptovská Osada - celé územie obce
133.
Liptovská Štiavnica - celé územie obce
134.
Liptovské Revúce - celé územie obce
135.
Liptovské Sliače - celé územie obce
136.
Ludrová - celé územie obce
137.
Ľubochňa - celé územie obce
138.
Ružomberok - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané
územie obce v časti Biely potok, Podsuchá, Veľká a Malá Smrekovica, sídlisko Kľačno,
Malinô Brdo, Vlkolínec, Hrabovo a Terlenská dolina
okres Turčianske Teplice
139.
Brieštie - celé územie obce
140.
Čremošné - celé územie obce
141.
Háj - celé územie obce
142.
Jasenovo - celé územie obce
143.
Polerieka - celé územie obce
144.
Sklené - celé územie obce
145.
Slovenské Pravno - celé územie obce
146.
Turček - celé územie obce
okres Tvrdošín
147.
Oravice - celé územie obce
148.
Zuberec - celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice
okres Žilina
149.
Nezbudská Lúčka - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a
zastavané územie obce v časti Chata pod Suchým a chatová osada v lokalite Jánošíkovo
v doline Hoskora
150.
Terchová - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie
obce v časti Vrátna dolina a Štefanová
151.
Varín - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie
obce v časti pod Jedľovinou
Príloha č. 20 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
VZOR
ŽIADOSŤ O VYDANIE ROZHODNUTIA O NEEXISTENCII VOZIDLA
Príloha č. 21 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
POŽIADAVKY NA TECHNICKÉ A MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE AUTORIZOVANEJ SPRACOVATEĽSKEJ ČINNOSTI
I.
spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov
1.
vyhovujúce skladové priestory na skladovanie daného typu použitých batérií a akumulátorov pred ich spracovaním a recykláciou a pre skladovanie výstupných frakcií z procesu spracovania a recyklácie s ich označením,
2.
technológia spĺňajúca podmienky najlepšej dostupnej techniky pre spracovanie a recykláciu daného typu použitých batérií a akumulátorov,
3.
certifikáty zhody pre použité technologické zariadenia,
4.
pri strojovom spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov potvrdenie priestorového zabezpečenia podľa požiadaviek dodávateľa technológie,
5.
priestory, v ktorých sa bude vykonávať činnosť spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov, musia byť vhodné z hľadiska ich infraštruktúry pre tieto činnosti a posúdenia dosiahnuteľnosti plánovanej kapacity spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov s ohľadom na personálne, technologické a priestorové vybavenie danej prevádzky s posúdením rizík v procese riadenia prevádzky a identifikácie rizík,
6.
preukázateľné zabezpečenie spracovania a recyklácie prijatých použitých batérií a akumulátorov až po výrobu výstupných frakcií,27) preukázateľné zabezpečenie konečného spracovania odpadov vzniknutých v procese spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov a dosahovanie ustanovenej recyklačnej efektivity28) pre príslušné použité batérie a akumulátory podľa výpočtu ustanovenom v osobitnom predpise.29)
II.
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov
1.
manipulačná plocha spevnená a zabezpečená proti pôsobeniu ropných látok a proti úniku škodlivých látok do životného prostredia,
2.
špeciálny zberný kontajner so zabezpečením proti odcudzeniu,
3.
posypový materiál a pracovné pomôcky pre prípad havárie,
4.
technológia zodpovedajúca všeobecne záväzným právnym predpisom na ochranu životného prostredia,
5.
odberová časť s váhou na zisťovanie množstva odpadu a s možnosťou kontrolnej analýzy zloženia,
6.
vyhovujúce skladové priestory,
7.
certifikát zhody s príslušnými STN vydaný autorizovanou osobou podľa osobitného predpisu,30) ak ide o materiálové využitie,
8.
zabezpečenie dodržania požiadaviek na kvalitu kvapalných ropných palív,31) ak ide o energetické využitie v
a)
energetických zariadeniach vybavenie adekvátnou alkalickou výpierkou dymových plynov a zariadením na kontinuálne monitorovanie obsahu kyslých zložiek (zlúčenín síry a chlóru), ťažkých kovov a dioxínov v spalinách vypúšťaných do ovzdušia,
b)
rotačných cementárenských peciach certifikát štátnej skúšobne o zhode kvality cementu a procesu jeho výroby podľa osobitného predpisu,32)
9.
ak ide o regeneráciu alebo zhodnocovanie využitím ako palivo (R1)
a)
opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí,
b)
technológia zodpovedajúca úrovni najlepšej dostupnej techniky,
c)
zabezpečenie postupu umožňujúceho úplné odstránenie polychlórovaných bifenylov z regenerovaných olejov alebo zníženie ich obsahu na najviac 0, 005 percenta hmotnosti, ak ich obsahujú,
10.
zmluvné zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých po zhodnotení alebo zneškodnení odpadových olejov.
III.
spracovanie starých vozidiel
1.
vyhovujúce spracovateľské zariadenie33) a vyhovujúce skladové priestory na skladovanie starých vozidiel pred ich spracovaním,
2.
posypový materiál a pracovné pomôcky pre prípad havárie,
3.
technológia zodpovedajúca všeobecne záväzným právnym predpisom na ochranu životného prostredia,
4.
skladové priestory vyhovujúce skladovaniu jednotlivých druhov odpadov a náhradných dielcov,
5.
certifikát zhody s príslušnými STN vydaný autorizovanou osobou podľa osobitného predpisu,30)
6.
zmluvné zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých po spracovaní starých vozidiel.
IV.
spracovanie elektroodpadu
1.
vyhovujúce skladové priestory na skladovanie elektroodpadu pred jeho spracovaním,34)
2.
technológia spĺňajúca podmienky najlepšej dostupnej techniky pre spracovanie danej kategórie elektroodpadu,34)
3.
certifikáty zhody pre použité technologické zariadenia,
4.
pri strojovom spracovaní elektroodpadu potvrdenie priestorového zabezpečenia podľa požiadaviek dodávateľa technológie,
5.
priestory, v ktorých sa bude vykonávať činnosť spracovania elektroodpadu, musia byť vhodné z hľadiska ich infraštruktúry pre túto činnosť a posúdenia dosiahnuteľnosti plánovanej kapacity spracovania elektroodpadu s ohľadom na personálne, technologické a priestorové vybavenie danej prevádzky s posúdením rizík v procese riadenia prevádzky a identifikácie rizík,
6.
preukázateľné zabezpečenie spracovania prijatého elektroodpadu až po jeho konečné spracovanie vrátane jeho recyklácie a preukázateľné zabezpečenie konečného spracovania odpadov vzniknutých v procese spracovania elektroodpadu,
7.
pri spracovaní elektroodpadu obsahujúcich pevné pamäte, ktoré môžu obsahovať dôverné alebo osobné údaje, preukázanie spôsobu odstránenia týchto údajov, a to:
a)
pomletím alebo rozdrvením pevnej pamäte,
b)
trvalým odstránením údajov pomocou ich bezpečného vymazania bez toho, aby došlo k ich zneužitiu v procese spracovania elektroodpadu od vstupu do spracovateľského zariadenia až po ich výstup zo spracovateľského zariadenia.
V.
príprava na opätovné použitie elektroodpadu
1.
vyhovujúce skladové priestory na skladovanie elektroodpadu pred jeho prípravou na opätovné použitie,
2.
technológia spĺňajúca podmienky najlepšej dostupnej techniky pre výkon činnosti prípravy na opätovné použitie danej kategórie elektroodpadu,
3.
certifikáty zhody pre použité technologické zariadenia,
4.
priestory, v ktorých sa bude vykonávať príprava na opätovné použitie elektroodpadu, musia byť vhodné z hľadiska ich infraštruktúry pre túto činnosť a posúdenia dosiahnuteľnosti plánovanej kapacity výkonu prípravy na opätovné použitie elektroodpadu s ohľadom na personálne, technologické a priestorové vybavenie danej prevádzky s posúdením rizík v procese riadenia prevádzky a identifikácie rizík,
5.
preukázateľné zabezpečenie vykonávania prípravy na opätovné použitie prijatého elektroodpadu tak, aby tento elektroodpad po vykonaní prípravy na opätovné použitie mohol byť uvedený na trh ako výrobok a spĺňal podmienky podľa osobitného predpisu35) a preukázateľné zabezpečenie konečného spracovania odpadov vzniknutých v procese výkonu prípravy na opätovné použitie; pre prípad, žeby elektroodpad po vykonaní prípravy na opätovné použitie nespĺňal stanovené kritéria36) a nestal sa výrobkom aj preukázateľné zabezpečenie následného spracovania takéhoto elektoroodpadu v súlade so zákonom až po jeho konečné spracovanie vrátane jeho recyklácie,
6.
ak predmetom prípravy na opätovné použitie je elektroodpad obsahujúci pevné pamäte, ktoré môžu obsahovať dôverné alebo osobné údaje, preukázanie spôsobu odstránenia týchto údajov, a to trvalým odstránením údajov pomocou ich bezpečného vymazania bez toho, aby došlo k ich zneužitiu v procese prípravy na opätovné použitie od vstupu do procesu prípravy na opätovné použitie až po ich výstup z procesu prípravy na opätovné použitie.
VI.
príprava na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov
1.
vyhovujúce skladové priestory na skladovanie daného typu použitých batérií a akumulátorov pred ich prípravou na opätovné použitie a pre skladovanie výstupných frakcií z procesu prípravy opätovného použitia s ich označením,
2.
technológia spĺňajúca podmienky najlepšej dostupnej techniky pre prípravu na opätovné použitie daného typu použitých batérií a akumulátorov,
3.
certifikáty zhody pre použité technologické zariadenia,
4.
pri strojovej príprave na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov potvrdenie priestorového zabezpečenia podľa požiadaviek dodávateľa technológie,
5.
priestory, v ktorých sa bude vykonávať činnosť prípravy na opätovné použite použitých batérií a akumulátorov, musia byť vhodné z hľadiska ich infraštruktúry pre túto činnosti a posúdenia dosiahnuteľnosti plánovanej kapacity výkonu prípravy opätovného použitia použitých batérií a akumulátorov s ohľadom na personálne, technologické a priestorové vybavenie danej prevádzky s posúdením rizík v procese riadenia prevádzky a identifikácie rizík,
6.
preukázateľné zabezpečenie vykonávania prípravy na opätovné použitie prijatých použitých batérií a akumulátorov, tak aby tieto použité batérie a akumulátory mohli byť uvedené na trh ako výrobok a spĺňal podmienky podľa osobitného predpisu35) a preukázateľné zabezpečenie konečného spracovania odpadov vzniknutých v procese výkonu prípravy na opätovné použitie; pre prípad, žeby použité batérie a akumulátory po vykonaní prípravy na opätovné použitie nespĺňali stanovené kritéria a nestali sa výrobkom aj preukázateľné zabezpečenie následného konečného spracovania a recyklácie takýchto použitých batérií a akumulátorov v súlade so zákonom vrátane zabezpečenia ich recyklácie v zariadení dosahujúcom ustanovenú recyklačnú efektivitu28) pre príslušné použité batérie a akumulátory.
Príloha č. 22 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
Prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a žiadosti o udelenie autorizácie odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie
I.
Odborný posudok sa vyžaduje na
1.
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona,
2.
udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona,
3.
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona; odborný posudok sa vyžaduje pre kategóriu nebezpečných odpadov,
4.
udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona; odborný posudok sa vyžaduje len pre kategóriu nebezpečných odpadov,
5.
udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona,
6.
udelenie súhlasu na dekontamináciu podľa § 97 ods. 1 písm. k) zákona,
7.
udelenie súhlasu na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly podľa § 97 ods. 1 písm. l) zákona,
8.
udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého podľa § 97 ods. 1 písm. m) zákona,
9.
udelenie súhlasu na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti podľa § 97 ods. 1 písm. q) zákona,
10.
udelenie súhlasu na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti podľa § 97 ods. 1 písm. r) zákona,
11.
udelenie súhlasu na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona,
12.
udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona a na predĺženie platnosti udelenej autorizácie na spracovateľskú činnosť okrem prípadu, ak o predĺženie platnosti udelenej autorizácie žiada taký držiteľ autorizácie, ktorý má registrovaný systém environmentálneho manažérstva a auditu,23)
a)
spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov,
b)
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,
c)
spracovanie starých vozidiel,
d)
spracovanie elektroodpadu,
e)
prípravu na opätovné použitie elektroodpadu,
f)
príprava na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov,
13.
vydanie vyjadrenia k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo k ich zmenám podľa § 99 písm. a) zákona,
14.
rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov podľa § 107 písm. h) zákona,
15.
preukázanie energetickej účinnosti spaľovne odpadov podľa § 18 ods. 1 zákona vypočítanej podľa prílohy č. 9, ak ide o žiadosti podľa zákona alebo osobitného predpisu37) o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona na spaľovanie komunálnych odpadov a ak ide o predĺženia platnosti rozhodnutia podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,37) v ktorom je spaľovni odpadov na spaľovanie komunálnych odpadov udelený súhlas na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona,
16.
preukázanie splnenia podmienok podľa § 18 ods. 2 zákona spaľovňou odpadov, ak ide o žiadosti podľa zákona alebo osobitného predpisu37) o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov R1 podľa prílohy č. 1 zákona na spaľovanie iných ako komunálnych odpadov,
17.
rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o pochybnosti, či vec je alebo nie je odpadom podľa § 107 písm. c) zákona.
II.
Odborný posudok sa môže vyžadovať na
1.
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona pre kategóriu ostatných odpadov,
2.
udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona,
3.
udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona okrem ich prepravy a okrem ich zhromažďovania u držiteľa odpadov,
4.
udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákona,
5.
udelenie súhlasu na odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona,
6.
udelenie súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie podľa § 97 ods. 1 písm. p) zákona,
7.
udelenie súhlas na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením podľa § 97 ods. 1 písm. t) zákona,
8.
vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona; odborný posudok sa môže vyžadovať len pre kategóriu nebezpečných odpadov,
9.
vydanie vyjadrenia k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadom podľa § 99 ods. 1 písm. c) zákona; odborný posudok sa môže vyžadovať len pre kategóriu nebezpečných odpadov,
10.
vydanie vyjadrenia k dokumentácii alebo plánu likvidácie banských diel a lomov a k plánu likvidácie starých banských diel podľa § 99 ods. 1 písm. e) zákona,
11.
povolenia ministerstva na
a)
cezhraničnú prepravu nebezpečných odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky,
b)
dovoz nebezpečných odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky,
c)
cezhraničnú prepravu nebezpečných odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu a
d)
vývoz nebezpečných odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu.
12.
povolenia ministerstva na cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky a na dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky na účel zhodnotenia odpadov činnosťami R1, R3 alebo R10 podľa prílohy č. 1 zákona.
Príloha č. 23 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
NÁLEŽITOSTI ODBORNÉHO POSUDKU
Odborný posudok obsahuje tieto údaje:
1.
meno a priezvisko oprávnenej osoby,
2.
číslo osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti,
3.
účasť ďalších osôb na posudzovaní,
4.
dôvod vypracovania odborného posudku vrátane názvu a čísla prípadu posudzovanej činnosti alebo zariadenia podľa prílohy č. 22,
5.
identifikačné údaje žiadateľa, pre ktorého je odborný posudok vypracovaný,
6.
predmet posudzovania, ako aj prehľad posudzovaných dokladov a podkladov predložených na posúdenie,
7.
charakteristiku posudzovaného predmetu,
8.
postup a metódu posudzovania,
9.
iné dôležité skutočnosti,
10.
výsledok posúdenia,
11.
závery vyplývajúce z výsledku posúdenia,
12.
záver posudku (jednoznačné odporúčanie alebo neodporúčanie, resp. návrh podmienok na súhlas orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve),
13.
dátum vydania posudku, podpis oprávnenej osoby; u právnickej osoby a u fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie aj meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu s odtlačkom pečiatky.
Ak sa odborný posudok vypracúva za účelom udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie elektroodpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona a za účelom udelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu zákona alebo predĺženia jej platnosti podľa § 92 zákona, okrem všeobecných náležitosti obsahuje aj:
1.
nasledovné samostatné posúdenie pre každú kategóriu elektroodpadu, pre ktorú sa žiada o udelenie súhlasu, autorizácie alebo predĺženie platnosti udelenej autorizácie, a to:
1.1
či žiadateľ je technicky, materiálne a personálne zabezpečený na spracovanie celej kategórie elektroodpadu, ktorá je predmetom žiadosti, ku ktorej sa odborný posudok vypracúva; ak sa kategória elektroodpadu delí na podskupiny, toto posúdenie sa uvedenie osobitne ku každej podskupine danej kategórie elektroodpadu. V posúdení musí jednoznačne vyplývať záver či žiadateľ je zabezpečený na spracovanie celej kategórie elektroodpadu, prípadne ktorých podskupín danej kategórie elektroodpadu, a naopak,
1.2
vyjadrenie či žiadateľ vykonáva konečné zhodnotenie kategórie elektroodpadu, ktorá je predmetom žiadosti, ak sa kategória elektroodpadu delí na podskupiny, toto vyjadrenie sa uvedenie osobitne ku každej podskupine danej kategórie elektroodpadu, a či má zavedený systém podľa osobitného predpisu,38)
1.3
určenie hmotnostného a percentuálneho podielu zhodnotených a osobitne zrecyklovaných častí elektroodpadu k celkovému množstvu spracovaného elektroodpadu a uvedenie miery zhodnotenia a miery recyklácie,39) ktorú je žiadateľ schopný dosiahnuť za účelom ich porovnania s cieľmi zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu ustanovenými v prílohe č. 3 časť I prvým bodom zákona. Hmotnostný a percentuálny podiel a miera zhodnotenia a miera recyklácie, ktoré je žiadateľ schopný dosiahnuť, sa uvedú osobitne pre každú kategóriu elektroodpadu prípadne podskupinu kategórie, ktorá je predmetom žiadosti,
1.4
uvedenie častí elektroodpadu, v dôsledku ktorých nie je žiadateľ schopný vo svojom zariadení dosiahnuť vyššiu mieru zhodnotenia a mieru recyklácie a ktoré budú ďalej zhodnotené a zrecyklované v inom zariadení. Zároveň sa uvedú identifikačné údaje osoby, ktorá zhodnotenie a recykláciu týchto častí následne vykoná a doklady preukazujúce reálnu možnosť ich zhodnotenie a recyklácie,
1.5
vyjadrenie, či priestory v ktorých sa bude vykonávať činnosť spracovania elektroodpadu, sú vhodné z hľadiska ich infraštruktúry pre túto činnosť a posúdenia dosiahnuteľnosti plánovanej kapacity spracovania elektroodpadu s ohľadom na personálne, technologické a priestorové vybavenie danej prevádzky s posúdením rizík v procese riadenia prevádzky a identifikácie rizík,
2.
ak ide o spracovanie elektroodpadu s obsahom nebezpečných látok, uvedie sa, či technológia, ktorou sa elektroodpad spracováva alebo bude spracovávať, zabezpečuje oddelenie nebezpečných látok34) počas procesu spracovania, ak ich oddelenie nie je možné v čase samotnej demontáže.
Ak sa odborný posudok vypracúva za účelom udelenia kódu činnosti zhodnocovania odpadov R1 podľa prílohy č. 1 zákona spaľovni odpadov na spaľovanie iných ako komunálnych odpadov podľa zákona alebo osobitného predpisu,37) okrem všeobecných náležitosti obsahuje aj uvedenie vzájomného pomeru energie získanej spaľovaním iného ako komunálneho odpadu k energii spotrebovanej počas procesu spaľovania tohto odpadu spolu s uvedením množstva takto získanej energie, ktoré sa skutočne využilo a spôsobu jeho využitia.
Odborný posudok má očíslované strany, počet strán sa uvedie v závere posudku. Odborný posudok sa zviaže niťou, ktorej konce sa zapečatia, alebo sa každá strana podpíše
Príloha č. 24 k vyhláške č. 371/2015 Z.z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 13; Ú. v. ES L 365, 31.12.1994) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2004), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005), v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009) a smernice Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 37, 8.2.2013).
2.
Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3; Ú.v. ES L 243, 24.9.1996) .
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010).
5.
Smernica Komisie (EÚ) 2015/1127 z 10. júla 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v.
EÚ L 184, 11.7.2015).
1)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
2)
§ 5 ods. 3 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.
3)
Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 9. septembra 2015 č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov (oznámenie č. 368/2015 Z. z.).
4)
§ 2 písm. h) a i) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
5)
§ 2 písm. b) a § 4 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
6)
§ 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.
8)
§ 5, 31 a 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
9)
§ 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.
11)
§ 19 ods. 4 písm. a) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
12)
STN EN 12766-1 Ropné výrobky a použité oleje. Stanovenie PCB a podobných produktov. Časť 1: Separácia a stanovenie vybraných kongenerov PCB plynovou chromatografiou (GC) s detektorom elektrónového záchytu (ECD) ( 65 6205).
STN EN 12766-2 Ropné výrobky a použité oleje. Stanovenie PCB a podobných produktov. Časť 2: Výpočet obsahu polychlórovaných bifenylov (PCB) (656205).
13)
STN EN 616 19 Izolačné kvapaliny. Kontaminácia polychlórovanými bifenylmi (PCB). Stanovenie metódou kapilárnej plynovej chromatografie (34 6705).
14)
STN EN ISO/IEC 17024 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb (ISO/IEC 17024) (01 5258).
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025) (01 5253).
STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky. (ISO 9001) (01 0320).
15)
Napríklad § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
16)
§ 11 a 12 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
18)
Bod 1.2. a 3 prílohy k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II smernice 1999/31/ES.
19)
Bod 2.1.2. prílohy k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES.
20)
§ 7 a § 14 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
22)
§ 3 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES.
24)
§ 2 ods. 6 zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)
Napríklad vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.
26)
Zákon č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
Článok 2 odsek 5 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/66/ES.
29)
Nariadenia Komisie (EÚ) č. 493/2012.
30)
§ 12 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 509/2003 Z. z. o zaradení výrobkov medzi určené výrobky.
31)
§ 4 a § 6 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
32)
§ 3 až 7 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška č. 162/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.
33)
§ 22 a 23 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/ 2015 Z. z.
34)
§ 12 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/ 2015 Z. z.
35)
Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
§ 13 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/ 2015 Z. z.
37)
Zákon č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
Nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2008/98/ES.