Predpis bol zrušený predpisom 79/2015 Z. z.

370/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016 do 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

370
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 27. októbra 2015
o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. z) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sadzby pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu
(1)
Sadzba pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu (ďalej len „sadzba“) pre pneumatiky pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá je 0,27 eura za kilogram.
(2)
Sadzba pre viacvrstvové kombinované materiály je 0,23 eura za kilogram.
(3)
Sadzba pre kovové obaly je
a)
0,04 eura za kilogram železa a ocele,
b)
0,14 eura za kilogram hliníka a jeho zliatin.
(4)
Sadzba pre výrobky z plastu je 0,17 eura za kilogram.
(5)
Sadzba pre papier a lepenku je 0,02 eura za kilogram.
(6)
Sadzba pre sklo vrátane obalového a tabuľového obločného skla je 0,02 eura za kilogram.
(7)
Sadzba pre batérie a akumulátory za kilogram je
a)
6,31 eura, ak ide o batérie a akumulátory, ktorých hmotnosť jedného kusa sa rovná alebo je menšia ako jeden kilogram,
b)
0,27 eura, ak ide o batérie a akumulátory, ktorých hmotnosť jedného kusa je väčšia ako jeden kilogram.
(8)
Sadzba pre motorové vozidlo je 66,39 eura za motorové vozidlo.
(9)
Sadzba pre elektrozariadenia za kilogram je pre
a)
veľké domáce spotrebiče
1.
chladiace zariadenia .......................... 0,93 eura,
2.
ostatné ............................................. 0,53 eura,
b)
malé domáce spotrebiče ......................... 0,66 eura,
c)
informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
1.
osobné počítače ................................. 1,66 eura,
2.
ostatné ............................................... 1,33 eura,
d)
spotrebnú elektroniku
1.
televízne prijímače ............................ 1,66 eura,
2.
ostatné ............................................. 1,33 eura,
e)
osvetľovacie zariadenia
1.
neobsahujúce ortuť ........................... 1,33 eura,
2.
obsahujúce ortuť ................................1,66 eura,
f)
elektrické a elektronické nástroje okrem veľkých stacionárnych priemyselných náradí ...... 0,66 eura,
g)
hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely .............................................. 0,66 eura,
h)
zdravotnícke prístroje okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov ............ 1,33 eura,
i)
prístroje na monitorovanie a kontrolu ........ 1,33 eura,
j)
predajné automaty ................................... 0,66 eura.
(10)
Sadzba pre minerálne mazacie oleje do spaľovacích motorov, prevodové oleje, oleje pre turbíny alebo hydraulické oleje je 0,07 eura za kilogram.
§ 2
Zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu
Zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, je uvedený v prílohe.
§ 3
Žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu podľa § 129 ods. 4 zákona
(1)
Žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu (ďalej len „žiadosť“) obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom právnická osoba okrem obce alebo fyzická osoba – podnikateľ,
b)
názov obce a jej sídlo, ak je žiadateľom obec,
c)
názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má žiadateľ účet vedený v súvislosti s činnosťou, na ktorú žiada poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu, a číslo tohto účtu,
d)
názov a číslo rozhodnutia alebo oprávnenia, ktorým sa povolil výkon činnosti v oblasti odpadového hospodárstva, a názov orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
e)
výšku požadovaných prostriedkov z Recyklačného fondu,
f)
navrhovaný účel a spôsob využitia prostriedkov Recyklačného fondu,
g)
odôvodnenie žiadosti, ktoré obsahuje
1.
charakteristiku činnosti, na ktorú sa žiadajú prostriedky Recyklačného fondu, a to najmä vo vzťahu k intenzifikácii alebo rozšíreniu systému nakladania s odpadmi v Slovenskej republike s dôrazom na kapacitné, technické, ekonomické, environmentálne a iné možnosti a zámery žiadateľa s konkrétnou špecifikáciou použitia požadovaných finančných prostriedkov z Recyklačného fondu,
2.
charakteristiku cieľa, ktorý sa má realizáciou činnosti dosiahnuť, a to najmä vo väzbe na ciele programov odpadového hospodárstva a komoditné programy sektorov Recyklačného fondu a s ohľadom na existujúce a predpokladané zmluvné vzťahy zabezpečujúce splnenie tohto cieľa a predpokladané prínosy za obdobie minimálne troch rokov kvantifikované množstvom vyzbieraného a vytriedeného odpadu podľa jednotlivých komodít, množstvom zhodnotených odpadov podľa jednotlivých komodít, charakterizované aj spôsobmi zhodnotenia odpadov a projektovanou kapacitou na zhodnotenie odpadov,
3.
materiálovú, technologickú, finančnú a inú účasť tretích osôb na činnosti,
4.
podiel vlastných zdrojov na financovaní projektu a ich špecifikácia,
5.
ďalšie informácie potrebné na preukázanie účelu a spôsobu využitia prostriedkov.
(2)
Prílohou k žiadosti sú tieto doklady:
a)
projekt činnosti, na ktorú sa žiadajú prostriedky Recyklačného fondu s uvedením technickej a ekonomickej špecifikácie a náročnosti činnosti,
b)
vybrané časti projektovej dokumentácie, súhrnný rozpočet, úhrnná technická správa, sprievodná správa, situačný výkres, ak to charakter činnosti umožňuje,
c)
informácia o spôsobe výberu dodávateľa prác, materiálov a technológií,
d)
zmluva s treťou osobou, ktorá sa má podieľať na činnosti, na ktorú sa žiadajú prostriedky z Recyklačného fondu,
e)
informácia o existujúcich zmluvných vzťahov žiadateľa súvisiacich s účelom, na ktorý sa prostriedky majú poskytnúť, ktoré dokumentujú postupy v procese nakladania s odpadmi,
f)
informácia o doterajšej činnosti žiadateľa v oblasti odpadového hospodárstva vrátane dosiahnutých parametrov, najmä množstvá vyzbieraného, vytriedeného alebo spracovaného odpadu podľa jednotlivých komodít a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
g)
osvedčená kópia rozhodnutia alebo oprávnenia podľa odseku 1 písm. d),
h)
informácia o technickej vybavenosti žiadateľa vrátane jej stručnej charakteristiky,
i)
informácia o hospodárení žiadateľa a o jeho finančnej situácii,
j)
informácia o úveroch žiadateľa,
k)
informácia o možnosti zabezpečenia úveru žiadateľa v prospech Recyklačného fondu,
l)
informácia o investíciách žiadateľa súvisiacich so zberom, s triedením a zhodnocovaním odpadu alebo so zberom a spracovaním starých vozidiel,
m)
iné povolenia štátnych orgánov, ak to charakter činnosti vyžaduje,
n)
iné doklady preukazujúce skutočnosti uvedené v žiadosti a v jej prílohách.
(3)
Prílohou k žiadosti žiadateľa s výnimkou obce okrem príloh podľa odseku 2 sú tieto doklady:
a)
výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace alebo iné oprávnenie na podnikanie,
b)
informácia v rozsahu súvahy, výkazu ziskov a strát a prehľadu peňažných tokov alebo informácia v rozsahu výkazu o príjmoch a výdavkoch k 30. júnu bežného roka, ak sa žiadosť podáva v druhom polroku bežného roka,
c)
kópie dokladov o hospodárení, na ktorých základe žiadateľ urobil daňové priznania k dani z príjmov za posledné tri kalendárne roky činnosti žiadateľa alebo za celú dobu jeho činnosti, za ktorú urobil daňové priznania, ak činnosť vykonáva kratšiu dobu, a doklady potvrdzujúce zaplatenie dane z príjmov za tieto obdobia,
d)
informácia o pohľadávkach a záväzkoch nie staršia ako jeden mesiac pred podaním žiadosti, a to v štruktúre podľa lehoty splatnosti za bežný rok, ich špecifikácia podľa termínov splatnosti do 30 dní, do troch mesiacov, nad tri mesiace a informácia o nedobytných pohľadávkach,
e)
stručná charakteristika činnosti žiadateľa a vývoja jeho podnikateľských aktivít od začiatku bežného roka a finančný plán žiadateľa najmenej na obdobie splácania úveru vrátane plánu peňažných tokov, ak ide o podnikateľa žiadajúceho o úver,
f)
doklad preukazujúci možnosť zabezpečenia úveru žiadateľa v prospech Recyklačného fondu, a to
1.
doklad potvrdzujúci existenciu vlastníckeho práva žiadateľa k predmetu zábezpeky ku dňu podania žiadosti, ak to povaha predmetu zábezpeky umožňuje; ak je predmetom zábezpeky nehnuteľnosť, prílohou k žiadosti je aj znalecký posudok nie starší ako dva mesiace,
2.
písomný súhlas budúceho ručiteľa s ručením a doklady preukazujúce jeho spôsobilosť ručiť, ak žiadateľ navrhuje zabezpečiť úver ručením,
3.
záručná listina v prípade bankovej záruky,
4.
doklad o poistení predmetu zábezpeky, ak to povaha predmetu zábezpeky umožňuje, alebo
5.
iný doklad týkajúci sa navrhnutej zábezpeky potrebný na posúdenie žiadosti.
(4)
Prílohou k žiadosti žiadateľa, ktorým je obec, okrem príloh podľa odseku 2, sú tieto doklady:
a)
rozpočet na bežný rok schválený obecným zastupiteľstvom,
b)
výkaz o plnení príjmov a výdavkov za posledný štvrťrok bežného roka pred podaním žiadosti a za porovnateľné obdobie predchádzajúceho roka,
c)
informácia v rozsahu súvahy za posledný kalendárny polrok pred podaním žiadosti a za porovnateľné obdobie predchádzajúceho roka, prípadne zoznam pohľadávok a záväzkov za rovnaké obdobia,
d)
výkaz príjmov a výdavkov a súvaha za posledné tri kalendárne roky, ak ide o žiadosť o úver,
e)
výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o žiadosť o úver,
f)
predpoklad príjmov a výdavkov na obdobie, na ktoré sa požaduje úver,
g)
výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, ktoré rozhodlo o návrhu spôsobu zabezpečenia úveru obce v prospech Recyklačného fondu,
h)
informácia o investíciách žiadateľa súvisiacich so zberom, triedením a zhodnocovaním odpadu alebo so zberom a spracovaním starých vozidiel, ak sú podľa povahy veci potrebné.
Zrušovacie ustanovenie
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2004 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu v znení vyhlášky č. 359/2005 Z. z.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Peter Žiga v. r.
Príloha k vyhláške č. 370/2015 Z. z.