368/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

368
OZNÁMENIE
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo podľa § 105 ods. 3 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 9. septembra 2015 č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov.

Vo výnose sa upravujú postupy odberu vzoriek odpadov na analýzu nebezpečných vlastností a zloženia odpadov, postupy prípravy vodného výluhu z odpadov, postupy stanovenia sledovaných ukazovateľov odpadov a vodných výluhov z odpadov a postupy spracovania výsledkov analýz odpadov a výluhov z odpadov a vyjadrovania výsledkov analýz odpadov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Výnos je uverejnený v čiastke 7/2015 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý je prístupný na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.