367/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

367
Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 3. novembra 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:
„4.
plynných palív určených pre stacionárne zdroje,
5.
palív vyrobených z odpadov.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov .“.
2.
V § 2 písmeno c) znie:
„c)
tuhým biopalivom tuhé palivo vyrobené z biomasy,3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 8 ods. 2 písm. i) vyhlášky č. 410/2012 Z. z.“.
3.
V § 2 písm. s) sa za slovo „alternatívne“ vkladá slovo „lodné“.
4.
§ 2 sa dopĺňa písmenami t) až y), ktoré znejú:
„t)
druhotným palivom palivo vyrobené z odpadu, ktoré spĺňa požiadavky § 6b a 9 ods. 11 písm. c) dosiahlo stav konca odpadu podľa osobitného predpisu11a) a ďalej sa nebude považovať za odpad, ale za látku, zmes alebo výrobok podľa osobitného predpisu,11b) na spaľovanie druhotných palív platia požiadavky pre spaľovacie zariadenia,11c)
u)
odpadovým palivom palivo vyrobené z odpadov zodpovedajúce technickým normám alebo iným špecifikáciám, ak sú ustanovené, ktoré zostáva odpadom,
v)
regenerovaným vykurovacím olejom druhotné palivo vyrobené regeneráciou alebo prepracovaním opotrebovaného minerálneho, polosyntetického alebo syntetického mazacieho oleja, ktorý sa stal nevhodný na používanie, na ktoré bol pôvodne určený, a ktorý zodpovedá definícii minerálneho oleja pod podpoložky 2710 19 62 a 2710 19 64 colného sadzobníka,
w)
šaržou definované množstvo určitého paliva vyrobené na tom istom výrobnom zariadení v ohraničenom čase a za rovnakých podmienok; ak ide o kvapalné palivo, ide o palivo uložené v nádrži alebo v súbore obalov obsahujúcich kvapalné palivo rovnakého druhu a chemického zloženia,
x)
dávkou definované množstvo druhotného paliva, rovnakého druhu a zloženia z tej istej šarže výroby produktu, pre ktoré sa zisťuje a preukazuje splnenie požiadaviek na kvalitu a vedie prevádzková evidencia,
y)
reprezentatívnou vzorkou druhotného paliva
1.
množstvo materiálu odobratého v súlade s plánom odberu vzoriek,11d) ktorý je zaradený do výberového súboru a svojimi vlastnosťami sa zhoduje s vlastnosťami sledovanej časti dávky, ktorej kvalita sa má zistiť, ak ide o tuhé druhotné palivo,
2.
vzorka, ktorá má fyzikálno-chemické vlastnosti zhodné s priemernými charakteristikami v celom objeme vzorkovaného materiálu,11e) ak ide o kvapalné druhotné palivo,
3.
vzorka odobratá z plynného paliva, ktorá má rovnaké zloženie ako vzorkovaný materiál, pričom tento sa považuje za úplne homogénny,11f) ak ide o plynné druhotné palivo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a až 11f znejú:
„11a)
§ 2 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z.
11b)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.
§ 7 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
11c)
§ 8 až 19 vyhlášky č. 410/2012 Z. z.
11d)
STN EN 15442 Tuhé alternatívne palivá. Metódy odberu vzoriek (65 7504).
11e)
STN EN ISO 3170 Ropné kvapaliny. Ručný odber vzoriek (ISO 3170) (65 6005).
11f)
STN EN ISO 14532 Zemný plyn. Slovník (ISO 14532) (38 6103).“.
5.
V § 4 sa vypúšťa odsek 3. Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 13 sa vypúšťajú.
6.
V úvodnej vete § 6 ods. 1 sa za slová „§ 5“ vkladajú slová „ods. 3 až 9“.
7.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená e) až h).
8.
V § 6 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
9.
Za § 6 sa vkladajú § 6a až 6b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠6a
Odpadové palivá
Odpadové palivo je určené výlučne pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo spaľovne odpadov.
§ 6b
Druhotné palivá
(1)
Na výrobu druhotného paliva možno použiť len odpad, ktorý nesmie
a)
vykazovať žiadnu z nebezpečných vlastností uvedených v osobitnom predpise19a) okrem odpadov klasifikovaných ako HP 3 ,Horľavý‘,19a) ktoré sú označené výstražným upozornením H220 až H226 a H228,
b)
prekročiť limitné koncentrácie perzistentných organických znečisťujúcich látok ustanovené osobitným predpisom,19b)
c)
sa zmiešavať s iným palivom alebo surovinou s cieľom riedením znížiť obsah znečisťujúcej látky a takto dosiahnuť kvalitatívne požiadavky ustanovené pre druhotné palivo.
(2)
Na výrobu druhotného paliva možno ako vstupy použiť aj suroviny a palivá, ktoré nie sú klasifikované ako odpad, ak ide o
a)
palivá, ak spĺňajú požiadavky ustanovené podľa § 4 až 6, ak sú pre daný druh paliva ustanovené,
b)
suroviny, ak spĺňajú požiadavky podľa odseku 1 písm. a) až c).
(3)
Všetky výrobné vstupy, ich vzájomné podiely a výsledné zloženie druhotného paliva musia byť špecifikované v reglemente výroby alebo v inom zodpovedajúcom dokumente systému manažérstva podľa odsekov 11 až 13.
(4)
Kvalitatívne požiadavky na druhotné palivá vyjadrené ako hraničné hodnoty obsahu znečisťujúcich látok sú uvedené v prílohe č. 3a prvej časti.
(5)
Podľa obsahu síry sa druhotné palivá delia na triedy uvedené v prílohe č. 3a prvej časti druhom bode.
(6)
Hraničná hodnota obsahu znečisťujúcej látky sa považuje za dodržanú, ak ide o
a)
plynné druhotné palivo, ak žiadna priemerná hodnota v dávke plynného druhotného paliva zistená z výsledkov meraní najmenej troch reprezentatívnych vzoriek v danej sérii neprekročí ustanovenú hraničnú hodnotu,
b)
kvapalné druhotné palivo, ak žiadna hodnota mediánu a žiadna hodnota 80. percentilu zo série výsledkov meraní reprezentatívnych vzoriek z piatich po sebe nasledujúcich priebežne hodnotených šarží neprekročí ustanovenú hodnotu; ak ide o obsah síry, hodnotí sa dodržanie hornej hraničnej hodnoty ustanovenej pre triedu, do ktorej je dané druhotné palivo zaradené,
c)
tuhé druhotné palivo, ak hodnota mediánu a hodnota 80. percentilu zo série výsledkov meraní reprezentatívnych vzoriek z najmenej piatich náhodne vybraných častí hodnotenej dávky neprekročí ustanovenú hodnotu,
d)
hodnotenie prvej šarže nového produktu, po podstatnej zmene technológie, zariadenia, používaných vstupov do výroby alebo zloženia druhotného paliva a ide o
1.
plynné druhotné palivo, uplatňuje sa hodnotenie podľa písmena a),
2.
prvé štyri šarže kvapalného druhotného paliva, do hodnotenia podľa písmena b), alebo ide o prvé štyri časti dávky tuhého druhotného paliva do hodnotenia podľa písmena c), ak výsledok merania reprezentatívnej vzorky z hodnotenej šarže alebo z hodnotenej časti dávky neprekročí hraničnú hodnotu ustanovenú ako medián, alebo ak žiadna priemerná hodnota zo série výsledkov meraní reprezentatívnych vzoriek z prvej a druhej, prvej až tretej a prvej až štvrtej hodnotenej šarže alebo časti dávky neprekročí hraničnú hodnotu ustanovenú ako medián a súčasne žiadna hodnota neprekročí hraničnú hodnotu ustanovenú ako 80. percentil,
e)
kontrolné meranie inšpekcie podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) a ide o
1.
plynné druhotné palivo, uplatňuje sa hodnotenie podľa písmena a),
2.
tuhé druhotné palivo alebo kvapalné druhotné palivo, ak žiadna hodnota zo série výsledkov dvoch po sebe nasledujúcich kontrolných vzoriek z rôznych šarží kvapalného druhotného paliva, z rôznych dávok tuhého druhotného paliva alebo rôznych častí kontrolovanej dávky tuhého druhotného paliva neprekročí ustanovenú hodnotu 80. percentilu.
(7)
Za výsledok stanovenia obsahu znečisťujúcej látky na účel hodnotenia kvality druhotného paliva podľa odseku 6, ak
a)
obsah znečisťujúcej látky v druhotnom palive je na úrovni medze stanoviteľnosti príslušnej analytickej metódy, uvedie sa polovičná hodnota medze stanoviteľnosti,
b)
ak obsah znečisťujúcej látky je na úrovni medze detekcie príslušnej analytickej metódy, uvedie sa nula.
(8)
Palivo vyrobené z odpadov, ktoré nespĺňa požiadavky podľa odsekov 1 až 6, zostáva odpadom a nesmie sa miešať s vyhovujúcim druhotným palivom. Na jeho spaľovanie platia požiadavky platné pre spaľovne odpadov alebo pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov.
(9)
Druhotné palivo možno podľa druhu paliva a triedy paliva spaľovať v stacionárnych zdrojoch od menovitého tepelného príkonu podľa prílohy č. 3a druhej časti, ak v odseku 10 nie je ustanovené inak.
(10)
Spaľovať druhotné palivo v spaľovacom zariadení alebo v technologickom zariadení s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW možno výlučne, ak ide o
a)
kvapalné druhotné palivo alebo plynné druhotné palivo a spaľovacie zariadenie je súčasťou stredného zdroja alebo veľkého zdroja podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona v miestne výroby druhotného paliva a nadväzujúcom na jeho výrobu alebo ak ide o spaľovanie v technologickom zariadení pre výrobu daného druhotného paliva, a
1.
najmenej raz za tri kalendárne roky sa oprávneným meraním podľa § 20 zákona preukáže dodržanie emisných limitov platných pre príslušný druh paliva a spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom 0,3 MW alebo pre príslušné technologické zariadenie, ak ide o priamy procesný ohrev,17) ak osobitným predpisom, súhlasom, rozhodnutím alebo integrovaným povolením19c) nie je určené inak,
2.
sú dodržané technické požiadavky a podmienky prevádzkovania17) platné pre príslušný druh paliva a spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom 0,3 MW alebo pre príslušné technologické zariadenie, alebo
b)
plynné druhotné palivo dodávané do verejnej siete zemného plynu; špecifické požiadavky prevádzkovateľa verejnej siete na dodávané druhotné palivo nie sú touto vyhláškou dotknuté.
(11)
Druhotné palivo možno vyrábať len v zariadení, ktorého prevádzkovateľ má certifikovaný systém environmentálneho manažérstva a systém manažérstva kvality podľa technických noriem,19d) ktorý zároveň spĺňa požiadavky špecifickej technickej normy pre systém manažérstva výroby druhotného paliva,19e) (ďalej len „systém integrovaného manažérstva“); ak pre systém manažérstva výroby daného druhu druhotného paliva špecifická technická norma nie je vydaná, uplatňujú sa požiadavky technickej normy19e) primerane.
(12)
Systém integrovaného manažérstva najmenej raz ročne overí certifikačný orgán pre systémy integrovaného manažérstva podľa osobitného predpisu19f) s akreditáciou podľa technickej normy19g) pre činnosti NACE divízie 38 a 39 a potvrdí súlad systému integrovaného manažérstva s požiadavkami ustanovenými v technickej norme19g) alebo je kontrolovaný odborne spôsobilou osobou19h) alebo inou na tento účel schválenou certifikačnou schémou19i).
(13)
Certifikovaný systém environmentálneho manažérstva alebo certifikovaný systém manažérstva kvality možno nahradiť registráciou a pravidelným overovaním v systéme environmentálneho riadenia a auditu podľa osobitných predpisov.19f)“.
(14)
Špecifické požiadavky ustanovené pre druhotné palivá podľa odsekov 1 až 13 sa nevzťahujú na
a)
odpad z biomasy,3a)
b)
bioplyn vyrobený z odpadu vrátane kalového plynu a skládkového plynu.
(15)
Splnenie požiadaviek na druhotné palivá podľa odseku 1 až 13 sa deklaruje vyhlásením o druhotnom palive podľa § 9 ods. 11 písm. c).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom19a až 19i znejú:
„19a)
Príloha nariadenia Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19. 12. 2014).
19b)
Príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004) v platnom znení.
19c)
§ 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19d)
STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320), STN EN ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001) (83 9001).
19e)
STN EN 15358 Tuhé alternatívne palivá. Systémy manažérstva kvality. Špeciálne požiadavky na ich aplikáciu pri výrobe tuhých alternatívnych palív (65 7503).
19f)
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení.
Zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19g)
STN EN ISO/IEC 17021 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva (ISO/IEC 17021) (01 5257).
19h)
§14d ods. 12 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19i)
§14c ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z.“.
10.
V § 7 ods. 1 písm. a) sa číslo „8“ nahrádza číslom „11“.
11.
V § 7 ods. 1 písm. b) prvom bode sa za číslo „8“ vkladajú slová „až 8a“.
12.
V § 7 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Kvalitatívne parametre druhotného paliva sa zisťujú spôsobom a v rozsahu podľa noriem CEN; ak CEN normy nie sú dostupné, zisťujú sa podľa noriem ISO, STN noriem23a) alebo zahraničných noriem, ktoré umožňujú zistenie reprezentatívnej a vedecky odôvodnenej hodnoty zisťovanej veličiny v súlade so súčasným stavom vedeckého poznania a techniky.
(9)
Ak na monitorovanie kvalitatívnej požiadavky daného druhotného paliva podľa odseku 8 nie je technická norma alebo technická špecifikácia vydaná alebo určená, uplatňuje sa podľa pôvodu odpadu, fyzikálno-chemických vlastností druhotného paliva a svojho významu technická norma alebo technická špecifikácia príslušná pre
a)
tuhé biopalivá, ak ide o odpadové drevo podľa prílohy č. 3a prvej časti prvého bodu,
b)
tuhé odpadové palivá alebo tuhé fosílne palivá, ak ide o tuhé druhotné palivo,
c)
kvapalné ropné palivá alebo vykurovacie oleje, ak ide o kvapalné druhotné palivo,
d)
kvapalné biopalivá, ak ide o kvapalné palivá z odpadov biologického pôvodu,
e)
zemný plyn, biometán, deriváty z pyrolýzy biomasy alebo z uhlia,23b) ak ide o plynné druhotné palivo.
(10)
Odber vzoriek druhotného paliva, početnosť vzoriek, veľkosť vzoriek, príprava a uchovávanie kontrolnej vzorky druhotného paliva a stanovenie obsahu znečisťujúcich látok sa vykonáva spôsobom a v rozsahu podľa technických noriem23c) a technických špecifikácií pre dané palivo, ktoré umožňujú zistenie reprezentatívnej a vedecky odôvodnenej hodnoty zisťovanej veličiny v súlade so súčasným stavom vedeckého poznania a techniky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23a až 23c znejú:
„23a)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23b)
Napríklad STN EN ISO 13686 Zemný plyn. Označovanie kvality (ISO 13686) (38 6116).
23c)
Napríklad STN EN 15442 Tuhé alternatívne palivá. Metódy odberu vzoriek (65 7504), STN EN ISO 3170 Ropné kvapaliny. Ručný odber vzoriek (ISO 3170) (65 6005), STN EN 14778 Tuhé biopalivá. Odber vzoriek (65 7404).“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 11.
13.
V § 8 ods. 1 sa za číslo „5“ vkladajú slová „a § 6b“.
14.
V § 8 ods. 3 sa za číslo „5“ vkladajú slová „a § 6b“.
15.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Osobitné požiadavky na preukazovanie kvality druhotného paliva
(1)
Splnenie požiadaviek na kvalitu druhotného paliva podľa § 6b sa zisťuje a preukazuje pre každú dávku tuhého druhotného paliva, šaržu kvapalného druhotného paliva alebo dávku plynného druhotného paliva, ak podľa odseku 4 až 6 nie je ustanovené inak; požiadavky na zisťovanie kvality druhotných palív podľa § 8 sa uplatňujú primerane.
(2)
Požiadavky na zisťovanie kvalitatívnych požiadaviek druhotných palív vrátane odberu vzoriek a veľkosti dávky sú uvedené v prílohe č. 3a štvrtej časti.
(3)
Dodržanie hraničnej hodnoty obsahu znečisťujúcej látky, ktorá sa v druhotnom palive môže vyskytovať najviac na úrovni 1,5-násobku medze jej stanoviteľnosti podľa príslušnej analytickej metódy, sa zisťuje najmenej v
a)
prvých piatich dávkach alebo šaržách, ak ide o druhotné palivo vyrobené prvýkrát alebo ak vo výrobe nastala zmena, ktorá môže ovplyvniť vlastnosti druhotného paliva a spôsobiť jeho nesúlad s kvalitatívnymi vlastnosťami, najmä ak nastala podstatná zmena technológie výroby, zmena technologického zariadenia, zmena v kvalite používaných vstupov vrátane zmeny pôvodcu odpadov, alebo ak sa podľa písmena b) zistil výskyt nad určený násobok medze stanoviteľnosti,
b)
jednej náhodne vybranej dávke alebo šarže za kalendárny rok z ostatných dávok alebo šarží ako podľa písmena a) alebo ak ide o plynné druhotné palivo, najmenej raz za tri roky, ak sú splnené tieto predpoklady:
1.
jednoznačný technologický pôvod, látkové zloženie alebo iné z hľadiska obsahu znečisťujúcej látky rozhodujúce fyzikálno-chemické vlastnosti spracovaných odpadov a surovín,
2.
vedecký základ, certifikované, preskúšané alebo inak verifikované technické riešenie a technicko-prevádzkové vlastnosti technológie a príslušného technologického zariadenia na výrobu druhotného paliva,
3.
vlastnosti a systém automatizovanej vstupnej kontroly alebo automatizovaného riadenia výrobno-technologického procesu,
4.
kontinuálne meranie, spracovanie, zaznamenávanie, vyhodnocovanie dodržiavania a uchovávanie výsledkov meraní vybraných technicko-prevádzkových parametrov, ak je to relevantné,
5.
certifikovaný systém environmentálneho manažérstva,
6.
iné vedecké, technické a technicko-organizačné predpoklady, ak sa certifikáciou podľa bodu 5 preukáže, že podľa svojho významu pre danú výrobu platia.
(4)
Kvalitatívne požiadavky určené ako hraničné hodnoty obsahu znečisťujúcich látok podľa § 6b ods. 4 sa nepreukazujú, ak sa na výrobu druhotného paliva použili výlučne odpady uvedené v prílohe č. 3a tretej časti, pričom nedošlo k ich kontaminácii, ktorá by bola príčinou vyššieho obsahu ťažkých kovov, síry, halogénovaných zlúčenín alebo perzistentných organických látok v spracovaných odpadoch, čo výrobca deklaruje vo vyhlásení o druhotnom palive podľa § 9 ods. 11 písm. c). Požiadavky podľa § 6b odsekov 2 a 3 na ďalšie vstupy do výroby tým nie sú dotknuté.
(5)
Pri zisťovaní kvality druhotného paliva vyrábaného v zariadení, ktorého prevádzkovateľ má certifikovaný systém environmentálneho riadenia a auditu19f) možno počet náhodných vzoriek z časti dávky alebo šarže podľa prílohy č. 3a štvrtej časti znížiť na polovicu.
(6)
Ak ide o dodávku jedného druhu druhotného paliva v množstve viac ako 15 000 t/rok tuhého druhotného paliva alebo kvapalného druhotného paliva do spaľovacieho zariadenia priamo nadväzujúceho na výrobu druhotného paliva v rámci priestorového celku a výrobca preukáže, že parametre a podiely vstupov do výroby ostávajú zachované, zisťovanie kvalitatívnych požiadaviek druhotného paliva určených ako hraničné hodnoty obsahu znečisťujúcich látok sa vykoná najmenej každých 10 % z celkovej ročnej kontinuálnej dodávky vychádzajúc z množstva takto vyrobeného paliva za uplynulý kalendárny rok alebo z projektovanej výrobnej kapacity, ak ide o novú prevádzku.
(7)
Splnenie požiadaviek na kvalitu druhotného paliva sa odberateľovi paliva preukazuje vyhlásením o druhotnom palive podľa § 9 ods. 11 písm. c).“.
16.
V § 9 ods. 8 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Podnikateľ, ktorý predáva motorovú naftu s obsahom metylesterov mastných kyselín, poskytuje spotrebiteľom informáciu o obsahu biopaliva v motorovej nafte, a to jej označením príslušnou technickou normou23) na mieste, kde sa uvádzajú údaje o druhu paliva.“.
17.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 11 až 18, ktoré znejú:
„(11)
Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva druhotné palivá,
a)
vedie evidenciu vyrobených a dovezených druhotných palív a údaje o ich kvalite v rozsahu podľa prílohy č. 6a,
b)
predkladá každoročne do 15. februára vybrané údaje z prevádzkovej evidencie o vyrobených a dovezených druhotných palivách okresnému úradu za predchádzajúci kalendárny rok,
c)
uvedie pre každú dávku tuhého druhotného paliva, šaržu kvapalného druhotného paliva alebo každú dávku plynného druhotného paliva v dokumentácii údaje, ktorým potvrdzuje splnenie požiadaviek na druhotné palivo z hľadiska ochrany ovzdušia (ďalej len „vyhlásenie o druhotnom palive“),
d)
osvedčuje odberateľovi alebo spotrebiteľovi kvalitu dodaného druhotného paliva priložením vyhlásenia o druhotnom palive.
(12)
Náležitosti prevádzkovej evidencie druhotných palív sú uvedené v prílohe č. 6a šiestej časti.
(13)
Údaje podľa odseku 11 písm. a) a b) sa oznamujú prostredníctvom Národného emisného informačného systému.27a)
(14)
Náležitosti vyhlásenia o druhotnom palive sú uvedené v prílohe č. 3b.
(15)
Ak výrobca druhotného paliva je súčasne jeho jediným spotrebiteľom, požiadavka podľa odseku 11 písm. d) sa neuplatňuje.
(16)
Informačné doklady prevádzkovej evidencie sa vedú v listinnej podobe alebo ako elektronický dokument. Ak sa vyhlásenie o druhotnom palive vedie ako elektronický dokument, musí byť podpísané elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom.
(17)
Informačné doklady prevádzkovej evidencie sa vedú a uchovávajú v lehote, spôsobom a podľa požiadaviek osobitného predpisu.27b)
(18)
Ak ide o vývoz druhotných palív, a ak príslušný orgán cieľovej krajiny považuje tieto palivá za odpad, na vývoz týchto palív sa vzťahujú regulačné požiadavky podľa osobitného predpisu.27c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27a až 27c znejú:
„27a)
§ 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
27b)
§ 7 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 231/2013 Z. z.
27c)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu v platnom znení.“.
18.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016
Tento predpis bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.27d).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27d znie:
„27d)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535/EÚ z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).“.
19.
Za prílohu č. 3 sa vkladajú prílohy č. 3a a 3b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 3a k vyhláške č. 228/2014 Z. z.
POŽIADAVKY NA KVALITU DRUHOTNÉHO PALIVA
Časť I
Kvalitatívne požiadavky na druhotné palivá
Hraničnou hodnotou pri hodnotení kvality súboru vzoriek je 80. percentil predstavujúci percento analyzovaných vzoriek, ktoré sa vyznačujú pravdepodobne nižším a rovnakým umiestnením než práve posudzovaná vzorka.
Ak násobok počtu vzoriek (N x 0,8):
a)
nie je celé číslo, 80. percentilom je hodnota vzorky v poradí pre nasledujúce celé číslo,
b)
je celé číslo „k“, 80. percentilom je aritmetický priemer hodnôt vzoriek v poradí pre dané celé číslo „k“ a nasledujúce celé číslo „k + 1“.
Medián súboru dát zoradených podľa veľkosti predstavuje hodnotu ležiacu v strede (ak ide o párny počet hodnôt, medián je priemerom dvoch stredových hodnôt), pričom nezohľadňuje veľkosť hodnôt ležiacich mimo stredu.
1.
Druhotné palivá z odpadového dreva
Odpadové drevo – odpad pôvodom z dreva, ktorý nezodpovedá definícii odpadu z biomasy.3a)
Znečisťujúca látka Hraničné hodnoty pre obsah ZL v palive [mg/kg sušiny]
Medián 80. percentil
As 1,2 1,8
Pb 10 15
Cd 0,8 1,2
Cr 10 15
Hg 0,05 0,075
Zn 140 210
Cl 250 300
F 15 20
Celkové PAH 2 3
2.
Ostatné druhotné palivá
Tuhé druhotné palivá alebo kvapalné druhotné palivá okrem druhotných palív podľa bodu 1.
Znečisťujúca látka Hraničné hodnoty pre obsah ZL [mg/MJ]1)
Medián 80. percentil
Sb 0,5 0,75
As 0,8 1,2
Pb 4 6
Cd 0,05 0,075
Cr 1,4 2,1
Co 0,7 1,05
Ni 1,6 2,4
Hg 0,02 0,03
Si 2) 15 25
Zn 2) 1,5 3
B 2) 10 20
P 2) 6 10
Polycyklické uhľovodíky

(PAH)

1,5 2,5
PCB RVO Neobsahuje3)
Cl Druhotné palivá

okrem RVO

100 150
RVO 0,1 % hmotnosti -
S Kvapalné druhotné palivá Trieda A < 0,1 % hmotnosti -
Trieda B ≥ 0,1 % a < 1 % hmotnosti -
Trieda C4) ≥ 1 % a < 3 % hmotnosti -
Tuhé druhotné palivá Trieda A < 0,35 g/MJ -
Trieda B ≥ 0,35 g/MJ < 0,8 g/MJ -
RVO – regenerovaný vykurovací olej
1)
Hraničné hodnoty sú vztiahnuté k výhrevnosti vyrobeného druhotného paliva.
2)
Platí pre automobilové palivá a lodné palivá pre vznetové a zážihové motory.
3)
Obsah PCB nie je vyšší ako medza stanoviteľnosti (LOD) podľa normy.32)
4)
Predmetné palivo má obmedzené použitie podľa § 6 ods. 2.
3.
Plynné druhotné palivá
Požiadavky sú určené pre plynné druhotné palivá získané tepelnými postupmi ako sú pyrolýza, splyňovanie alebo plazmové spracovanie odpadu.
Znečisťujúca látka Hraničné hodnoty pre obsah ZL [mg/m3]1)
Častice/aerosóly analýza2)
Celková síra 10
Sulfán (H2S) 5
Oxid-sulfid uhličitý (COS) 5
Zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl 1
Zlúčeniny fluóru vyjadrené ako HF 1
Hg a jej zlúčeniny 0,05
Cd + Tl a ich zlúčeniny 0,05
Iné kovy a ich zlúčeniny analýza2)
Perzistentné organické zlúčeniny (POP´s) analýza2)
1)
Štandardné stavové podmienky: teplota 0 ºC, tlak 101,3 kPa.
2)
Ak výsledok merania je ≤ LOD, uviesť metodiku a medzu stanoviteľnosti (LOD); štandardné technické normy pre analýzu čistoty plynov pre vykurovacie plyny, technické plyny, technické normy pre analýzu ovzdušia v pracovnom prostredí alebo oprávnené metodiky pre meranie emisií podľa § 20 ods. 13 zákona.
Časť II
Stacionárne spaľovacie zariadenia a technologické zariadenia, v ktorých je povolené spaľovať druhotné palivá
Druhotné palivo Menovitý tepelný príkon

spaľovacieho zariadenia alebo

technologického zariadenia [MW]

Druhotné palivo vyrobené výlučne z:

- použitých: jedlých rastlinných olejov

- živočíšnych tukov

≥ 0,3
Odpadové drevo1) ≥ 0,3
Ostatné

druhotné

palivo

Tuhé palivo Trieda A ≥ 0,3
Trieda B ≥ 50
Kvapalné

palivo

Trieda A ≥ 0,32)
Trieda B ≥ 0,33)
Trieda C ≥ 504)
Plynné druhotné palivá ≥ 0,32)
1)
Odpadové drevo podľa prílohy č. 3a prvej časti bodu 1.
2)
Spaľovať druhotné palivá v spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom < 0,3 MW možno len za podmienok ustanovených v § 6b ods. 10.
3)
Palivo triedy B má obmedzené použitie podľa osobitného predpisu.33)
4)
Palivo triedy C možno spaľovať len v súlade s požiadavkami § 6 ods. 2.
Časť III
Odpady, ktoré majú výnimku z preukazovania kvalitatívnych požiadaviek
1.
Použité jedlé rastlinné oleje.
2.
Živočíšne tuky.
Časť IV
Požiadavky na veľkosť dávky, šarže, odber vzoriek a ich analýzu
1.
Veľkosť dávky alebo šarže
Veľkosť dávky alebo šarže a veľkosť časti dávky alebo šarže, pre ktorú sa pripravuje reprezentatívna vzorka, zisťuje obsah znečisťujúcich látok a preukazuje splnenie požiadaviek na kvalitu podľa § 6b ods. 4, musia byť určené individuálne výrobcom druhotného paliva v certifikovanej dokumentácii systému manažérstva v pláne vzorkovania v súlade s technickou normou pre príslušný druh druhotného paliva, ak je vydaná.
Ak technická norma na určenie veľkosti dávky príslušného druhu druhotného paliva nie je vydaná a ide o:
1.1
tuhé druhotné palivo
- výrobu ≥ 1 500 t/rok tuhého druhotného paliva jedného druhu,
za dávku sa považuje 1 500 t tuhého druhotného paliva a
za reprezentatívnu časť dávky 150 t tuhého druhotného paliva, ak podľa § 8a ods. 6 nie je povolené inak,
- výrobu < 1 500 t/rok tuhého druhotného paliva jedného druhu,
za dávku sa považuje množstvo zodpovedajúce projektovanej kapacite za rok a
za reprezentatívnu časť dávky paliva 150 t tuhého druhotného paliva,
1.2
kvapalné druhotné palivo,
za veľkosť šarže sa považuje množstvo kvapalného druhotného paliva zodpovedajúce projektovanej kapacite expedičnej nádrže, produkčného alebo iného zodpovedajúceho zásobníka kvapalného druhotného paliva jedného druhu,
1.3
plynné druhotné palivo,
za reprezentatívnu dávku sa považuje množstvo plynného druhotného paliva za najviac
- 3 mesiace výroby, ak ide o prvý rok výroby na novom zariadení alebo po jeho podstatnej zmene,
- jeden rok výroby v ďalších rokoch.
2.
Odber vzorky a analýza vzorky
2.1
Tuhé druhotné palivá
Z každej časti dávky tuhého druhotného paliva sa manuálnym alebo automatizovaným odberom a spracovaním náhodných vzoriek v rozsahu a postupmi podľa technickej normy11d) pripraví reprezentatívna vzorka a vykoná analýza v rozsahu podľa technickej normy a požiadaviek tejto prílohy prvej časti , ak podľa § 8a ods. 3 až 5 nie je určené inak.
1.2
Kvapalné druhotné palivá
Z každej šarže sa odoberie reprezentatívna vzorka spôsobom podľa technickej normy11d) a vykoná sa analýza v rozsahu podľa technickej normy a požiadaviek tejto prílohy prvej časti, ak podľa § 8a ods. 3 až 5 nie je určené inak.
1.3
Plynné druhotné palivá
Z každej dávky sa odoberie reprezentatívna vzorka spôsobom podľa technickej normy a vykoná sa analýza v rozsahu podľa technickej normy a požiadaviek tejto prílohy prvej časti, ak podľa § 8a ods. 3 a 4 nie je určené inak.
Príloha č. 3b k vyhláške č. 228/2014 Z. z.
VYHLÁSENIE O DRUHOTNOM PALIVE
Vyhlásenie o druhotnom palive, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek na druhotné palivo podľa § 9 ods. 11 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 228/2014 Z. z. v znení vyhlášky č.
1. Údaje o vyhlásení:

Evidenčné číslo:

Dátum vydania:

Platnosť do:

2. Dovozca druhotného paliva (ak je):

Obchodné meno a IČO:

Sídlo:

Kontaktná osoba:

Číslo telefónu.:

E-mailová adresa:

3. Výrobca druhotného paliva:

Obchodné meno a IČO:

Sídlo:

Kontaktná osoba:

Tel. č.:

E-mail (ak je):

4. Zariadenie/prevádzka:

Názov:

Sídlo:

Evidenčné číslo (VARPCZ, iné).

5. Druhotné palivo:

Druh:

Obchodný názov (ak je):

Predpis/technická špecifikácia výrobcu (ak je):

Doklad o REACH č.:

6. Systém manažérstva kvality:

Názov systému:

Podľa predpisu/normy:

Označenie certifikátu/dokladu:

Vydanie certifikátu/dokladu dňa:

Platnosť certifikátu/dokladu od – do:

Certifikát/doklad vydal:

Uverejnenie certifikátu/dokladu (web):

7. Výrobná dávka/ šarža:

Množstvo dávky:

Dátum výroby:

Evidenčné (iné obdobné) číslo:

Zloženie paliva:*

Kód(y) použitých odpadov:

Druh (špecifikácia) suroviny /odpadu podľa pôvodu:

8. Dodané druhotné palivo (dodávka, zásielka)

Množstvo: tuhé/kvapalné [kg] plynné: [m3]

Vzorkovanie manuálne – akreditované laboratórium

Názov laboratória:

Číslo osvedčenia:

Platnosť osvedčenia od – do:

Osvedčenie vydal:

Číslo certifikátu o odbere vzorky:

Deň odberu vzorky:

Analytické stanovenie – akreditované laboratórium

Názov laboratória:

Číslo osvedčenia:

Platnosť osvedčenia od – do:

Osvedčenie vydal:

Číslo analytického certifikátu:

Deň vydania analytického certifikátu:

Kvalita dávky:
Parameter Hraničná hodnota Skutočnosť
Meridián/

priemerná hodnota

Percentil Meridián/

priemerná hodnota

Percentil
9. Spaľovacie zariadenia, v ktorých je povolené spaľovať dané druhotné palivo

Menovitý tepelný príkon: ≥ ... MW.

10. Oprávnená osoba na vyhlásenie

Meno, priezvisko, funkcia:

Vlastnoručný/elektronický podpis:

* Obsah/podiel v % odpadov (podľa duhu odpadov) a obsah iných surovín na výrobu druhotných palív.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32 a 33 znejú:
„“.
32)
STN EN 12766-1 Ropné výrobky a použité oleje. Stanovenie PCB a podobných produktov. Časť 1: Separácia a stanovenie vybraných kongenerov PCB plynovou chromatografiou (GC) s detektorom elektrónového záchytu (ECD) (65 6205).
33)
Prílohy č. 4 a 7 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.“. “.
20.
Za prílohu č. 6 sa vkladá príloha č. 6a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 6a k vyhláške č. 228/2014 Z. z.
EVIDENCIA DRUHOTNÝCH PALÍV
Prevádzková evidencia o druhotných palivách sa skladá
a)
zo stálej prevádzkovej evidencie, ktorú tvoria:
1.
doklad o registrácii REACH druhotného paliva podľa osobitného predpisu11b) alebo dokumentácia, ktorá preukazuje, že sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,34)
2.
certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o manažérstve kvality alebo doklad o certifikácii odborne spôsobilou osobou,35)
b)
z ročnej prevádzkovej evidencie, ktorú tvoria:
1.
ročná evidencia o výrobe druhotných palív,
2.
ročná evidencia o dovoze druhotných palív,
3.
ročná evidencia o predaji druhotných palív,
4.
ročná evidencia o spotrebe druhotných palív výrobcom (ktoré neboli dodané na trh),
c)
z priebežnej prevádzkovej evidencie, ktorú tvoria:
1.
vyhlásenie o druhotnom palive,
2.
certifikát o odbere vzorky, ak nie je spoločný s certifikátom podľa tretieho bodu,
3.
analytický certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o obsahu znečisťujúcej látky.
Ročná evidencia o výrobe/dovoze druhotných palív
Ročná evidencia sa vedie v závislosti od charakteru vyrábaného druhotného paliva a obsahuje najmä údaje o:
1.
spotrebe odpadov podľa druhu odpadov a iných surovín na výrobu druhotných palív,
2.
dodávateľoch odpadov,
3.
množstve a druhu vyrobeného druhotného paliva,
4.
údaje o priemerných hodnotách obsahu znečisťujúcich látok.
Ročná evidencia o predaji druhotných palív
Ročná evidencia sa vedie v závislosti od charakteru vyrábaného druhotného paliva a obsahuje najmä údaje o:
1.
odberateľovi paliva,
2.
množstve predaného paliva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 34 a 35 znejú:
„34)
Zákon č. 67/2010 Z. z.
35)
§14d ods. 12 alebo §14c ods.7 zákona č. 309/2009 Z. z.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I § 6b ods. 11 až 13 v deviatom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.
Peter Žiga v. r.