Predpis bol zrušený predpisom 89/2024 Z. z.

366/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021 do 31.12.2025

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

366
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. júla 2015
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 105 ods. 3 písm. c), d), f), g), i), k), l) a n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Evidenčná povinnosť
(1)
Na účely vedenia evidencií sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.1)
(2)
Evidencie možno viesť v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.
(3)
Evidencie sa vedú a ohlásenia sa podávajú na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 až 23 alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát.
§ 2
Evidencia odpadov
(1)
Evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov vedú držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva na Evidenčnom liste odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Ak sa v Evidenčnom liste odpadu uvádza nebezpečný odpad, priradí sa ku každému druhu nebezpečného odpadu aj ypsilonový kód podľa osobitného predpisu.3) Ak možno k jednému druhu nebezpečného odpadu priradiť viac ypsilonových kódov, priradí sa ten ypsilonový kód, ktorý je rozhodujúci vzhľadom na nebezpečné vlastnosti odpadu.
(3)
Evidenčný list odpadu sa vypĺňa priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchováva sa v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
§ 3
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním [k § 14 ods. 1 písm. g) a ods. 4 zákona]
(1)
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vznik odpadov uvedených v prílohe č. 3, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.
(2)
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu; ak ide o mobilné zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, príslušnému okresnému úradu v sídle kraja podľa miesta nakladania s odpadom.
(3)
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
§ 3a
Evidencia a ohlásenie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu
[k § 17 ods. 1 písm. m) zákona]
(1)
Evidencia o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu, sa vedie priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu, sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Evidencia podľa odseku 1 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
(4)
Ohlásenie podľa odseku 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
§ 7
Evidenčný list skládky odpadov
[k § 19 ods. 1 písm. h) zákona]
(1)
Evidenčný list skládky odpadov vedie prevádzkovateľ skládky odpadov v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7.
(2)
Evidenčný list skládky odpadov sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému okresnému úradu do 28. februára nasledujúceho roka.
(3)
Evidenčný list skládky odpadov uchováva prevádzkovateľ skládky odpadov v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe po celý čas trvania prevádzky a 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.
§ 8
Evidenčný list úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, Záznam o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti a Potvrdenie o kontajneri s odpadovou ortuťou [k § 21 ods. 3 písm. p), q) a r), § 22 ods. 3 písm. d) zákona]
(1)
Evidenčný list úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti (ďalej len „evidenčný list úložiska“) vedie prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8.
(2)
Evidenčný list úložiska sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému okresnému úradu do 28. februára nasledujúceho roka.
(3)
Evidenčný list úložiska uchováva prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe po celý čas trvania prevádzky a desať rokov od ukončenia prevádzky úložiska.
(4)
Záznam o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti z úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti (ďalej len „Záznam o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti“) vypĺňa prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti pri vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9; po potvrdení oboma stranami tento záznam bezodkladne zasiela príslušnému okresnému úradu.
(5)
Záznam o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti uchováva prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe desať rokov od jeho vydania.
(6)
Potvrdenie o kontajneri s odpadovou ortuťou, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 10, uchováva prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe desať rokov od jeho predloženia odovzdávajúcou osobou.
§ 9
Evidencia o zbere alebo výkupe kovových odpadov
[k § 16 ods. 8 písm. b) a c) zákona]
(1)
Evidenciu o zbere alebo výkupe kovových odpadov vedie ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Evidenciu o zbere alebo výkupe kovových odpadov uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu päť rokov.
(3)
Opis a dokumentácia, ktorú tvorí fotodokumentácia alebo videodokumentácia o kovovom odpade sa uchováva jeden rok.
§ 10
Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu
[k § 16 ods. 2 písm. b) a c) zákona]
(1)
Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu podáva ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11.
(2)
Oznámenie o zbere odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho roka obci, na ktorej území sa zber odpadu uskutočňuje.
(3)
Oznámenie o výkupe odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho roka obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza.
(4)
Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu sa podáva za komunálne odpady.
§ 11
Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade
[k § 26 ods. 2 písm. a) a b) zákona]
(1)
Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade sa vedie na Sprievodnom liste nebezpečného odpadu (ďalej len „sprievodný list“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 12.
(2)
Odosielateľ nebezpečného odpadu a príjemca nebezpečného odpadu uchovávajú sprievodný list v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov. Dopravca odpadu, ktorý nie je odosielateľom nebezpečného odpadu alebo príjemcom nebezpečného odpadu, uchováva sprievodný list v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe jeden rok.
(3)
Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade podáva odosielateľ nebezpečného odpadu a príjemca nebezpečného odpadu na kópii sprievodného listu. Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade sa podáva za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.
§ 13
Evidencia a Ohlásenie o batériách a akumulátoroch a nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]
(1)
Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretia osoba vedú evidenciu o batériách a akumulátoroch priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14.
(2)
Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretia osoba vedú evidenciu o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14.
(3)
Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
(4)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o batériách a akumulátoroch a nakladaní s použitými batériami a akumulátormi podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretia osoba na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(5)
Ohlásenie podľa odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
§ 14
Evidencia a Ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]
(1)
Výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia vedú evidenciu o elektrozariadeniach priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.
(2)
Výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia vedú evidenciu o nakladaní s elektroodpadom priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.
(3)
Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
(4)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(5)
Ohlásenie podľa odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
§ 15
Evidencia a Ohlásenie o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov
[k § 27 ods. 4 písm. h)]
(1)
Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly a výrobca obalov podľa § 54 ods. 6 zákona vedú evidenciu o obaloch podľa obalových materiálov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 tabuľke č. 1 a tabuľke č. 3.
(2)
Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedú evidenciu o nakladaní s odpadmi z obalov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 tabuľke č. 2.
(3)
Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na opakovane použiteľné obaly a na obaly naplnené nebezpečnými látkami. Evidencia podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na plastové tašky, ktoré sa evidujú samostatne v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 tabuľke č. 1a.
(4)
Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
(5)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov a Ohlásenie o zbere odpadov z obalov podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 a č. 17 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(6)
Výrobca obalov podľa § 54 ods. 6 zákona podáva ohlásenie o údajoch z evidencie o obaloch na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 úvodnej tabuľke, v tabuľke č. 1, č. 1a a č. 3, ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(7)
Ohlásenia podľa odsekov 5 a 6 sa uchovávajú v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
§ 16
Evidencia a Ohlásenie o neobalových výrobkoch a nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov [k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]
(1)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly a výrobca neobalových výrobkov podľa § 74 ods. 4 zákona vedú evidenciu o neobalových výrobkoch priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18 tabuľke č. 1.
(2)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedie evidenciu o nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18 tabuľke č. 2.
(3)
Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
(4)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly podáva ohlásenie o údajoch z evidencie o neobalových výrobkoch a nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov za obdobie kalendárneho roka na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(5)
Výrobca neobalových výrobkov podľa § 74 ods. 4 zákona podáva ohlásenie o údajoch z evidencie o neobalových výrobkoch na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18 úvodnej tabuľke a v tabuľke č. 1 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(6)
Ohlásenie podľa odsekov 4 a 5 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
§ 16a
Údaje o zbere odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z komunálneho odpadu
[k § 28 ods. 4 písm. n) zákona]
(1)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedie evidenciu podľa prílohy č. 17a v rozsahu údajov na jej vypracovanie.
(2)
Evidencia podľa odseku 1 sa zasiela v elektronickej podobe vo formáte „.xls“ ministerstvu najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok spolu so správou podľa § 28 ods. 9 zákona.
§ 17
Evidencia a Ohlásenie o vozidlách [k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]
(1)
Výrobca vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre vozidlá vedú evidenciu o vozidlách priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 13.
(2)
Evidencia podľa odseku 1 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
(3)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o vozidlách podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre vozidlá na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 13 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(4)
Ohlásenie podľa odseku 3 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
§ 18
Evidencia a Ohlásenie o pneumatikách a nakladaní s odpadovými pneumatikami
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]
(1)
Výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky vedú evidenciu o pneumatikách priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19.
(2)
Výrobca pneumatík, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky vedú evidenciu o nakladaní s odpadovými pneumatikami priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19.
(3)
Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
(4)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o pneumatikách a nakladaní s odpadovými pneumatikami podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(5)
Ohlásenie podľa odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
§ 19
Evidencia a Ohlásenie o spracovaní a recyklácii použitých batérii a akumulátorov
[k § 51 písm. f), g) a j) zákona]
(1)
Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov vedie evidenciu o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14.
(2)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov podáva za obdobie kalendárneho roka spracovateľ použitých batérií a akumulátorov ministerstvu, výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácii zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretej osobe, s ktorými má uzavretú zmluvu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14 úvodnej tabuľke a tabuľkách II., IV. a V., do 31. januára nasledujúceho roka.
(3)
Evidenciu o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov a ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov uchováva spracovateľ použitých batérií a akumulátorov v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
(4)
Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov oznamuje recyklačnú efektivitu ministerstvu za obdobie kalendárneho roka do 30. apríla nasledujúceho roka. Oznámenie o recyklačnej efektivite podáva spracovateľ použitých batérií a akumulátorov na tlačive, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.4)
§ 20
Evidencia a Ohlásenie o spracovaní elektroodpadu
[k § 41 písm. b) zákona]
(1)
Spracovateľ elektroodpadu vedie evidenciu o spracovaní elektroodpadu priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 20.
(2)
Evidenciu o spracovaní elektroodpadu uchováva spracovateľ elektroodpadu v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
(3)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní elektroodpadu podáva spracovateľ elektroodpadu výrobcovi elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácii zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, s ktorými má uzavretú zmluvu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 20, do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
(4)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní elektroodpadu uchováva spracovateľ elektroodpadu v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
§ 21
Evidencia a Ohlásenie o spracovaní starých vozidiel
[k § 65 ods. 1 písm. f),k), r) a s) zákona]
(1)
Evidenciu o spracovaní starých vozidiel tvoria
a)
údaje o odobratých látkach, materiáloch a častiach starých vozidiel podľa druhu, množstva a spôsobu ich využitia,
b)
údaje o množstve odobratých použitých batérií a akumulátorov, ich členenie podľa § 42 ods. 3 zákona a názov spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, ktorému ich odovzdal,
c)
údaje o častiach a súčiastkach, ktoré sa použijú na opätovné použitie; vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 23,
d)
potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 21.
(2)
Spracovateľ starých vozidiel vedie evidenciu o spracovaní starých vozidiel priebežne za obdobie kalendárneho roka.
(3)
Evidenciu o spracovaní starých vozidiel uchováva spracovateľ starých vozidiel v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
(4)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní starých vozidiel podáva za obdobie kalendárneho roka spracovateľ starých vozidiel ministerstvu, výrobcovi vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácii zodpovednosti výrobcov pre vozidlá, s ktorými má uzavretú zmluvu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 22, do 31. marca nasledujúceho roka.
(5)
Ohlásenie o spracovaní starých vozidiel uchováva spracovateľ starých vozidiel v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
(6)
Spracovateľ starých vozidiel ohlasuje ustanovené údaje koordinačnému centru pre prúd použitých batérii a akumulátorov do 20 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
§ 22
Spoločné ustanovenia
(1)
Prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a osoba oprávnená na zber použitých batérií a akumulátorov uchováva evidenciu podľa § 50 ods. 4 písm. a) zákona v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
(2)
Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní povinnosti podľa § 27 ods. 8 zákona, ohlasuje ustanovené údaje koordinačnému centru pre vyhradený prúd odpadu do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
(3)
Ten, kto vykonáva zber elektroodpadu zo zberných miest elektroodpadu, od distribútorov vykonávajúcich spätný zber elektroodpadu alebo priamo od konečných používateľov, uchováva evidenciu podľa § 39 ods. 4 písm. d) zákona v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
(4)
Prevádzkovateľ zberného dvora uchováva ohlasované údaje podľa § 82 ods. 3 písm. a) zákona v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
§ 23
Prechodné ustanovenie
(1)
Ohlasovacia povinnosť podľa § 3 ods. 2 a 4, § 6 ods. 2, § 7 ods. 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 až 4, § 13 ods. 4,§ 14 ods. 4, § 15 ods. 5, § 19 ods. 2, § 20 ods. 3, § 21 ods. 4 za rok 2015 sa podáva podľa predpisov platných pred 1. januárom 2016.
(2)
Oznamovacia povinnosť podľa § 10 ods. 2 sa prvý raz podáva do 31. januára 2017, pričom sa vychádza z údajov za rok 2016. Ohlasovacia povinnosť podľa § 16 ods. 4, § 17 ods. 3 a § 18 ods. 4 sa prvý raz podáva do 28. februára 2017, pričom sa vychádza z údajov za rok 2016.
§ 23a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. októbra 2017
Ohlasovacia povinnosť o údajoch z evidencie o plastových taškách za rok 2017 sa plní za mesiace október až december.
§ 23b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)
Ohlasovacia povinnosť podľa § 3 týkajúca sa prevádzkovateľa prekládkovej stanice a skladovania výkopovej zeminy sa plní prvýkrát do 28. februára 2019, pričom sa vychádza z údajov za rok 2018.
(2)
Ohlasovacia povinnosť podľa § 3 ods. 1 a 2, § 6 ods. 2 sa za rok 2017 plní k 28. februáru 2018 na príslušných tlačivách platných pred 1. januárom 2018.
(3)
Ohlasovacia povinnosť podľa § 15 ods. 5 sa na tlačive podľa prílohy č. 17 za rok 2017 plní k 28. februáru 2018 na tlačive platnom pred 1. januárom 2018.
(4)
Evidenčná a ohlasovacia povinnosť podľa § 14 sa za celý rok 2018 plní na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.
§ 23c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019
Ohlasovacia povinnosť podľa § 14 ods. 4 sa za rok 2018 plní k 28. februáru 2019 na tlačive platnom do 31. decembra 2018.
§ 23d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. novembra 2020
V prílohe č. 1 v spôsobe vypĺňania tlačiva v položke „Poznámka (6)“ sa skratka „SZ“ prvýkrát použije po vydaní nového súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona po jeho preskúmaní podľa § 135eb ods. 2 zákona.
§ 23e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Ohlasovacia povinnosť podľa § 3a sa plní prvýkrát za rok 2021.
(2)
Oznamovacia povinnosť podľa § 10 sa za rok 2020 plní podľa doterajších predpisov.
(3)
Ohlasovacia povinnosť podľa § 15 sa za rok 2020 plní podľa doterajších predpisov.
(4)
Evidencia podľa § 16a sa ministerstvu prvýkrát zasiela do 31. júla 2022.
(5)
Evidenčná povinnosť v rozsahu údajov podľa § 7 ods. 1 prílohy č. 7 písmeno F v časti „VYUŽÍVANIE SKLÁDKY“ sa za rok 2021 určuje dvakrát, a to k 1. januáru 2021 a k 31. decembru 2021. Hodnota množstva uloženého odpadu (písmeno F) v telese skládky odpadov sa určí ako rozdiel množstva uloženého odpadu k 31. decembru 2021 a k 1. januáru 2021.
§ 24
Záverečné ustanovenia
(1)
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 24.
(2)
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.5)
§ 25
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Peter Žiga v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 12 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 13 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 14 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 15 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 16 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 17 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 17a k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 18 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 19 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 20 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 21 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 22 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 23 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 24 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
1)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
3)
Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (oznámenie č. 60/1995 Z. z.).
4)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (Ú. v. EÚ L 151, 12. 6. 2012).
5)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú.v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).
6)
§ 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.
7)
Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
8)
Vyhláška č. 382/2018 Z. z.