366/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016 do 14.10.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

366
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. júla 2015
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 105 ods. 3 písm. c), d), f), g), i), k), l) a n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Evidenčná povinnosť
(1)
Na účely vedenia evidencií sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.1)
(2)
Evidencie možno viesť v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe.
(3)
Evidencie sa vedú a ohlásenia sa podávajú na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 až 23 alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát.
§ 2
Evidencia odpadov
(1)
Evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov vedú držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva na Evidenčnom liste odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. Evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň.2)
(2)
Ak sa v Evidenčnom liste odpadu uvádza nebezpečný odpad, priradí sa ku každému druhu nebezpečného odpadu aj ypsilonový kód podľa osobitného predpisu.3) Ak možno k jednému druhu nebezpečného odpadu priradiť viac ypsilonových kódov, priradí sa ten ypsilonový kód, ktorý je rozhodujúci vzhľadom na nebezpečné vlastnosti odpadu.
(3)
Evidenčný list odpadu sa vypĺňa priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchováva sa v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 3
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
[k § 14 ods. 1 písm. g) a ods. 4, § 125 ods. 7 písm. b) zákona]
(1)
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vznik biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a odpadov uvedených v prílohe č. 3, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.
(2)
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.
(3)
Okrem Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa odsekov 1 a 2 sa za obdobie kalendárneho štvrťroka podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, aj Ohlásenie o vzniku a nakladaní
a)
s použitými batériami a akumulátormi,
b)
s odpadovými olejmi,
c)
s odpadovými pneumatikami,
d)
s odpadmi z viacvrstvových kombinovaných materiálov,
e)
s elektroodpadom,
f)
s odpadmi z polyetylénteraftalátu,
g)
s odpadmi z polyetylénu,
h)
s odpadmi z polypropylénu,
i)
s odpadmi z polystyrénu,
j)
s odpadmi z polyvinylchloridu,
k)
s odpadmi z papiera a lepenky,
l)
s odpadmi zo skla,
m)
so starými vozidlami,
n)
s odpadmi z kovových obalov.
(4)
Ohlásenie podľa odseku 3 sa zasiela Recyklačnému fondu a príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka; to sa nevzťahuje na pôvodcov odpadov.
(5)
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 4
Ohlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík
[k § 71 ods. 1 písm. f) zákona]
Ohlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík podáva distribútor pneumatík na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.
§ 5
Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu
[k § 58 ods. 2 zákona]
Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov podáva pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.
§ 6
Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
[k § 17 ods. 1 písm. f) zákona]
(1)
Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov vedie prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6.
(2)
Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.
(3)
Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe prevádzkovateľ zariadenia po celý čas trvania prevádzky zariadenia a desať rokov po skončení prevádzky.
§ 7
Evidenčný list skládky odpadov
[k § 19 ods. 1 písm. j) zákona]
(1)
Evidenčný list skládky odpadov vedie prevádzkovateľ skládky odpadov v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7.
(2)
Evidenčný list skládky odpadov sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.
(3)
Evidenčný list skládky odpadov uchováva prevádzkovateľ skládky odpadov v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe po celý čas trvania prevádzky a 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.
§ 8
Evidenčný list úložiska dočasného uskladnenia kovovej ortuti,
Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti a Potvrdenie o kontajneri s kovovou ortuťou
[k § 21 ods. 3 písm. p), q) a r) zákona]
(1)
Evidenčný list úložiska dočasného uskladnenia kovovej ortuti (ďalej len „evidenčný list úložiska“) vedie prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia kovovej ortuti (ďalej len „prevádzkovateľ úložiska“) v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8.
(2)
Evidenčný list úložiska sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.
(3)
Evidenčný list úložiska uchováva prevádzkovateľ úložiska v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe po celý čas trvania prevádzky a desať rokov od ukončenia prevádzky úložiska.
(4)
Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti vypĺňa prevádzkovateľ úložiska pri vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9, a potvrdený oboma stranami bezodkladne zasiela príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
(5)
Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti uchováva prevádzkovateľ úložiska v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe desať rokov od jeho vydania.
(6)
Potvrdenie o kontajneri s kovovou ortuťou, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 10, uchováva prevádzkovateľ úložiska v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe desať rokov od jeho predloženia odovzdávajúcou osobou.
§ 9
Evidencia o zbere alebo výkupe kovových odpadov
[k § 16 ods. 8 písm. b) a c) zákona]
(1)
Evidencia o zbere alebo výkupe kovových odpadov vedie ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Evidenciu o zbere alebo výkupe kovových odpadov uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu päť rokov.
(3)
Opis a dokumentácia, ktorú tvorí fotodokumentácia alebo videodokumentácia o kovovom odpade od vstupu do zariadenia na zber odpadov až po jeho konečné umiestnenie v zariadení na zber odpadov sa uchováva jeden rok.
§ 10
Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu
[k § 16 ods. 2 písm. b) zákona]
(1)
Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu podáva ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11.
(2)
Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho roka obci, na ktorej území sa zber alebo výkup odpadu uskutočňuje.
(3)
Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu sa podáva za komunálne odpady. Ak sa v zariadení vykonáva zber odpadu a zároveň aj výkup odpadu, oznámenie sa podáva za každú činnosť osobitne.
§ 11
Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade
[k § 26 ods. 2 písm. a) a b) zákona]
(1)
Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade sa vedie na Sprievodnom liste nebezpečného odpadu (ďalej len „sprievodný list“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 12.
(2)
Odosielateľ nebezpečného odpadu a príjemca nebezpečného odpadu uchovávajú sprievodný list v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(3)
Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade podáva odosielateľ nebezpečného odpadu a príjemca nebezpečného odpadu na kópii sprievodného listu. Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade sa podáva za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.
§ 12
Evidencia a Ohlásenie o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu
[k § 125 ods. 6 písm. a) a b) zákona]
(1)
Evidenciu o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu určených výrobkov vedú výrobca a dovozca priebežne za obdobie kalendárneho roka.
(2)
Ohlásenie o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu podávajú výrobca a dovozca na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 13, štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
(3)
Výrobca batérií a akumulátorov plní povinnosti ustanovené v odseku 2 na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14 úvodnej tabuľke a tabuľke I. Batérie a akumulátory uvedené na trh Slovenskej republiky.
(4)
Výrobca elektrozariadení plní povinnosti ustanovené v odseku 2 na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.
(5)
Ohlásenie o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu uchováva výrobca a dovozca v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 13
Evidencia a Ohlásenie o batériách a akumulátoroch a nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]
(1)
Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretia osoba vedú evidenciu o batériách a akumulátoroch priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14.
(2)
Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretia osoba vedú evidenciu o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14.
(3)
Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(4)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o batériách a akumulátoroch a nakladaní s použitými batériami a akumulátormi podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretia osoba na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(5)
Ohlásenie podľa odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 14
Evidencia a Ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]
(1)
Výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia vedú evidenciu o elektrozariadeniach priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.
(2)
Výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia vedú evidenciu o nakladaní s elektroodpadom priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.
(3)
Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(4)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(5)
Ohlásenie podľa odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 15
Evidencia a Ohlásenie o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov
[k § 27 ods. 4 písm. h)]
(1)
Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedú evidenciu o obaloch podľa obalových materiálov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 tabuľke č. 1.
(2)
Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedú evidenciu o nakladaní s odpadmi z obalov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 tabuľke č. 2.
(3)
Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na opakovane použiteľné obaly a na obaly naplnené nebezpečnými látkami.
(4)
Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(5)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov a Ohlásenie o zbere odpadov z obalov podávajú súhrnne za obdobie kalendárneho roka výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 a č. 17 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(6)
Ohlásenia podľa odseku 5 sa uchovávajú v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 16
Evidencia a Ohlásenie o neobalových výrobkoch a nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]
(1)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedie evidenciu o neobalových výrobkoch priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných pre vypracovanie ohlásenia na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18.
(2)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedie evidenciu o nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných pre vypracovanie ohlásenia na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18.
(3)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly uchováva evidenciu podľa odsekov 1 a 2 v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(4)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly podáva ohlásenie o údajoch z evidencie o neobalových výrobkoch a nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov súhrnne za obdobie kalendárneho roka na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(5)
Ohlásenie podľa odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 17
Evidencia a Ohlásenie o vozidlách [k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]
(1)
Výrobca vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre vozidlá vedú evidenciu o vozidlách priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 13.
(2)
Evidencia podľa odseku 1 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(3)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o vozidlách podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre vozidlá na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 13 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(4)
Ohlásenie podľa odseku 3 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 18
Evidencia a Ohlásenie o pneumatikách a nakladaní s odpadovými pneumatikami
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]
(1)
Výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky vedú evidenciu o pneumatikách priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19.
(2)
Výrobca pneumatík, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky vedú evidenciu o nakladaní s odpadovými pneumatikami priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19.
(3)
Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(4)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o pneumatikách a nakladaní s odpadovými pneumatikami podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.
(5)
Ohlásenie podľa odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 19
Evidencia a Ohlásenie o spracovaní a recyklácii použitých batérii a akumulátorov
[k § 51 písm. f), g) a j) zákona]
(1)
Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov vedie evidenciu o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14.
(2)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov podáva za obdobie kalendárneho roka spracovateľ použitých batérií a akumulátorov ministerstvu, výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácii zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretej osobe, s ktorými má uzavretú zmluvu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14 úvodnej tabuľke a tabuľkách II., IV. a V., do 31. januára nasledujúceho roka.
(3)
Evidenciu o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov a ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov uchováva spracovateľ použitých batérií a akumulátorov v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(4)
Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov oznamuje recyklačnú efektivitu ministerstvu za obdobie kalendárneho roka do 30. apríla nasledujúceho roka. Oznámenie o recyklačnej efektivite podáva spracovateľ použitých batérií a akumulátorov na tlačive, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.4)
§ 20
Evidencia a Ohlásenie o spracovaní elektroodpadu
[k § 41 písm. b) zákona]
(1)
Spracovateľ elektroodpadu vedie evidenciu o spracovaní elektroodpadu priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 20.
(2)
Evidenciu o spracovaní elektroodpadu uchováva spracovateľ elektroodpadu v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(3)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní elektroodpadu podáva spracovateľ elektroodpadu ministerstvu, výrobcovi elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácii zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, s ktorými má uzavretú zmluvu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 20, do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
(4)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní elektroodpadu uchováva spracovateľ elektroodpadu v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 21
Evidencia a Ohlásenie o spracovaní starých vozidiel
[k § 65 ods. 1 písm. f),k), r) a s) zákona]
(1)
Evidenciu o spracovaní starých vozidiel tvoria
a)
údaje o odobratých látkach, materiáloch a častiach starých vozidiel podľa druhu, množstva a spôsobu ich využitia,
b)
údaje o množstve odobratých použitých batérií a akumulátorov, ich členenie podľa § 42 ods. 3 zákona a názov spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, ktorému ich odovzdal,
c)
údaje o častiach a súčiastkach, ktoré sa použijú na opätovné použitie; vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 23,
d)
potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 21.
(2)
Spracovateľ starých vozidiel vedie evidenciu o spracovaní starých vozidiel priebežne za obdobie kalendárneho roka. Evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň.2)
(3)
Evidenciu o spracovaní starých vozidiel uchováva spracovateľ starých vozidiel v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(4)
Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní starých vozidiel podáva za obdobie kalendárneho roka spracovateľ starých vozidiel ministerstvu, výrobcovi vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácii zodpovednosti výrobcov pre vozidlá, s ktorými má uzavretú zmluvu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 22, do 31. marca nasledujúceho roka.
(5)
Ohlásenie o spracovaní starých vozidiel uchováva spracovateľ starých vozidiel v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(6)
Spracovateľ starých vozidiel ohlasuje ustanovené údaje koordinačnému centru pre prúd použitých batérii a akumulátorov do 20 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
§ 22
Spoločné ustanovenia
(1)
Prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a osoba oprávnená na zber použitých batérií a akumulátorov uchováva evidenciu podľa § 50 ods. 4 písm. a) zákona v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(2)
Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní povinnosti podľa § 27 ods. 8 zákona, ohlasuje ustanovené údaje koordinačnému centru pre vyhradený prúd odpadu do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
(3)
Ten, kto vykonáva zber elektroodpadu zo zberných miest elektroodpadu, od distribútorov vykonávajúcich spätný zber elektroodpadu alebo priamo od konečných používateľov, uchováva evidenciu podľa § 39 ods. 4 písm. d) zákona v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
(4)
Prevádzkovateľ zberného dvora uchováva ohlasované údaje podľa § 82 ods. 3 písm. a) zákona v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 23
Prechodné ustanovenie
(1)
Ohlasovacia povinnosť podľa § 3 ods. 2 a 4, § 6 ods. 2, § 7 ods. 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 až 4, § 13 ods. 4,§ 14 ods. 4, § 15 ods. 5, § 19 ods. 2, § 20 ods. 3, § 21 ods. 4 za rok 2015 sa podáva podľa predpisov platných pred 1. januárom 2016.
(2)
Oznamovacia povinnosť podľa § 10 ods. 2 sa prvý raz podáva do 31. januára 2017, pričom sa vychádza z údajov za rok 2016. Ohlasovacia povinnosť podľa § 16 ods. 4, § 17 ods. 3 a § 18 ods. 4 sa prvý raz podáva do 28. februára 2017, pričom sa vychádza z údajov za rok 2016.
§ 24
Záverečné ustanovenia
(1)
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 24.
(2)
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.5)
§ 25
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Peter Žiga v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 12 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 13 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 14 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 15 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 16 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 17 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 18 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 19 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 20 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 21 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 22 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 23 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
Príloha č. 24 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.
1)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
2)
§ 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z.
3)
Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (oznámenie č. 60/1995 Z. z.).
4)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (Ú. v. EÚ L 151, 12. 6. 2012).
5)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú.v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).