365/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

365
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 13. novembra 2015,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Katalóg odpadov tvorí
a)
zoznam odpadov uvedený v prílohe č. 1,
b)
kritériá na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Odpady sa členia na tieto kategórie:
a)
nebezpečné odpady označené písmenom „N“,
b)
odpady, ktoré nie sú nebezpečné (ďalej len „ostatné odpady“), označené písmenom „O“.
(3)
Druhy odpadov sú označené šesťmiestnym číselným kódom odpadu, v ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu odpadov, druhé dvojčíslie podskupinu odpadov v príslušnej skupine odpadov a tretie dvojčíslie druh odpadu v príslušnej skupine odpadov a podskupine odpadov.
(4)
Poddruhy odpadov sú označené osemmiestnym číselným kódom odpadu, v ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu odpadov, druhé dvojčíslie podskupinu odpadov v príslušnej skupine odpadov, tretie dvojčíslie druh odpadu v príslušnej skupine odpadov a podskupine odpadov a štvrté dvojčíslie poddruh odpadu v príslušnej skupine odpadov, podskupine odpadov a v príslušnom druhu odpadu.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z. a vyhlášky č. 129/2004 Z. z.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Peter Žiga v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 365/2015 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 365/2015 Z. z.
KRITÉRIÁ NA POSUDZOVANIE NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADOV
1.
Posúdenie nebezpečných vlastností odpadu
Pri posúdení nebezpečných vlastností odpadu sa uplatňujú kritériá stanovené v osobitnom predpise. 2) Pri posúdení nebezpečných vlastností HP 4, HP 6 a HP 8 sa uplatňujú medzné
hodnoty pre jednotlivé látky.2) V prípade, že sa látka v odpade vyskytuje pod úrovňou svojej medznej hodnoty, nesmie sa zahrnúť do výpočtu prahovej hodnoty. V prípade
posúdenia nebezpečnej vlastnosti odpadu na základe testu, ako aj pomocou koncentrácií nebezpečných látok2), majú prednosť výsledky testu.
2.
Klasifikácia odpadu ako nebezpečného odpadu
Každý odpad, ktorý je v prílohe č. 1 označený písmenom „N“, sa považuje za nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 zákona.
Na odpad, ktorému možno priradiť kód nebezpečného odpadu, prípadne kód ostatného odpadu, sa vzťahujú tieto požiadavky:
a)
Zápis odpadu v zmysle prílohy č. 1 ako nebezpečného odpadu s uvedením osobitného alebo všeobecného odkazu na „nebezpečné látky“ je vhodné urobiť jedine v prípade odpadu obsahujúceho príslušné nebezpečné látky, ktoré spôsobujú, že odpad vykazuje jednu alebo viacero nebezpečných vlastností HP 1 až HP 8 a HP 10 až HP 15. Posúdenie nebezpečnej vlastnosti HP 9 „infekčné“ sa vykonáva podľa osobitného predpisu.
b)
Nebezpečná vlastnosť sa môže posúdiť na základe koncentrácie látok v odpade2) alebo ak sa v osobitnom predpise3) nestanovuje inak, na základe vykonania testu4) alebo inými medzinárodne uznávanými testovacími metódami a usmerneniami s prihliadnutím na osobitný predpis,5) pokiaľ ide o testovanie na zvieratách a ľuďoch.
c)
Odpad obsahujúci niektorú z látok uvedených v osobitnom predpise, ) ktorá presahuje limitné hodnoty koncentrácie,6) sa klasifikuje ako nebezpečný.
d)
Limitné hodnoty koncentrácie2) sa nevzťahujú na čisté zliatiny kovov v celistvej forme (nekontaminované nebezpečnými látkami). Tie odpadové zliatiny, ktoré sa považujú za nebezpečný odpad, sú v prílohe č. 1 osobitne uvedené a sú označené písmenom N.
e)
V uplatniteľnom prípade možno pri určovaní nebezpečných vlastností odpadu prihliadať na tieto poznámky: )
– 1.1.3.1. Poznámky týkajúce sa identifikácie, klasifikácie a označovania látok: poznámky B, D, F, J, L, M, P, Q, R a U
– 1.1.3.2. Poznámky týkajúce sa klasifikácie a označovania zmesí: poznámky 1, 2, 3 a 5.
Po posúdení nebezpečných vlastností odpadu podľa tejto metódy sa danému odpadu priradí náležitá kategória podľa prílohy č. 1 v závislosti od toho, či sa odpad považuje za nebezpečný alebo za ostatný.
2)
Príloha nariadenia Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19.12.2014).
3)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
4)
Nariadenie Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) v platnom znení (Ú. v. ES L 142, 31.5.2008).
5)
Článok 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
6)
Príloha IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/11/EHS v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv.8; U. v. ESL 158, 30.4.2004).
7)
Príloha VI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.