364/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

364
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 8. decembra 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 57/2014 Z. z., vyhlášky č. 21/2015 Z. z., vyhlášky č. 159/2015 Z. z. a vyhlášky č. 249/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č.1, v prvom bode „Zoznam úsekov na diaľnici D1“ úsek D01-036 znie:
„D01-036 Jablonov D/1, I/18 Studenec 4,726“.

2.
V prílohe č. 1 sa v prvom bode „Zoznam úsekov na diaľnici D1“ na konci dopĺňa úsek D01-052, ktorý znie:
„D01-052 Levoča D/1 Jablonov D/1, I/18 9,700“.

3.
V prílohe č. 1 sa v druhom bode „Zoznam úsekov na ceste I/18“ za úsek 018-A069a vkladajú nové úseky 018-A069b až 018-076b1, ktoré znejú:
„018-A069b I/18, D1 Levoča-západ I/18 0,600
018-A071 Levoča-východ I/18 I/18, III/3204 1,702
018-A072 I/18, III/3204 Spišský Hrhov-západ I/18 3,108
018-A073 Spišský Hrhov-východ I/18 Klčov-západ I/18 1,327
018-A075 Klčov-východ I/18 Nemešany-západ I/18 0,824
018-076b1 Nemešany-východ I/18 I/18, D1 1,360“.

4.
V prílohe č. 1 sa v treťom bode „ Zoznam úsekov na ceste I/18“ vypúšťajú úseky:
„018-A069b I/18, D1 Levoča-západ I/18 0,600
018-A071 Levoča-východ I/18 I/18, III/3204 1,702
018-A072 I/18, III/3204 Spišský Hrhov-západ I/18 3,108
018-A073 Spišský Hrhov-východ I/18 Klčov-západ I/18 1,327
018-A075 Klčov-východ I/18 Nemešany-západ I/18 0,824
018-076b1 Nemešany-východ I/18 I/18, D1 1,360“.

5.
V prílohe č. 1 sa v prvom bode „Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R2“ na konci dopĺňajú úseky R02-019 a R02-020, ktoré znejú:
„R02-019 Pstruša R2, I/50 Detva-juh R2, I/50 5,750
R02-020 Detva-juh R2, I/50 Kriváň R2, II/526 4,400“.

6.
V prílohe č. 1 sa v druhom bode „Zoznam úsekov na ceste I/50“ za úsek 050-081 vkladajú nové úseky, ktoré znejú:
„050-087c2 I/50, R2 III/2693, I/50 0,641
050-088 III/2693, I/50 Stožok I/50, III/2692 1,300
050-089 Stožok I/50, III/2692 Detva-západ I/50 2,885
050-A090 Detva-východ I/50 Kriváň-západ I/50 2,151“.

7.
V prílohe č. 1 sa v treťom bode „ Zoznam úsekov na ceste I/50“ vypúšťajú úseky:

„050-087c Vígľaš-Pstruša-východ I/50 III/2693, I/50 1,101
050-088 III/2693, I/50 Stožok I/50, III/2692 1,300
050-089 Stožok I/50, III/2692 Detva-západ I/50 2,885
050-A090 Detva-východ I/50 Kriváň-západ I/50 2,151“.

8.
V prílohe č. 1 sa v treťom bode „Zoznam úsekov na ceste I/50“ za úsek 050-087b vkladá nový úsek 050-087c1, ktorý znie:

„050-087c1 Vígľaš-Pstruša-východ I/50 I/50, R2 0,460“.

9.
V prílohe č. 1 sa v štvrtom bode „Zoznam úsekov na ceste I/50“ na konci dopĺňajú úseky 050-i078 a 050-i079, ktoré znejú:

„050-i078 Detva-juh R2, I/50 Detva-východ I/50 1,170
050-i079 Detva-juh R2, I/50 Detva-západ I/50 1,120“.

10.
V prílohe č. 1 v prvom bode „Zoznam úsekov na diaľnici D1“ úseky D01-040 a D01-041 znejú:

„D01-040 Široké D/1, PD/7 Fričovce D/1, I/18 3,600
D01-041 Svinia D/1, I/18 Prešov-západ I/18, D1 7,900“.

11.
V prílohe č. 1 sa v prvom bode „Zoznam úsekov na diaľnici D1“ na konci dopĺňa úsek D01-053, ktorý znie:

„D01-053 Fričovce D/1, I/18 Svinia D/1, I/18 10,700“.

12.
V prílohe č. 1 sa v druhom bode „Zoznam úsekov na ceste I/18“ za úsek 018-080 vkladajú nové úseky 018-081 až 018-084a, ktoré znejú:

„018-081 D/1, I/18 Hendrichovce-západ I/18 0,409
018-A082 Hendrichovce-východ I/18 Bertotovce-západ I/18 0,759
018-083 Bertotovce-východ I/18 Chminianska Nová Ves-západ I/18 3,111
018-084a Chminianska Nová Ves-východ I/18 I/18, D1 0,849“.

13.
V prílohe č. 1 sa v treťom bode „Zoznam úsekov na ceste I/18“ vypúšťajú úseky:

„018-081 D/1, I/18 Hendrichovce-západ I/18 0,409
018-A082 Hendrichovce-východ I/18 Bertotovce-západ I/18 0,759
018-083 Bertotovce-východ I/18 Chminianska Nová Ves-západ I/18 3,111
018-084a Chminianska Nová Ves-východ I/18 I/18, D1 0,849“.

Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2015 okrem čl. I bodov 10 až 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.
Ján Počiatek v. r.