363/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

363
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 3. decembra 2015
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1. v y h l a s u j e m
podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2. u r č u j e m
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov deň konania nových volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 9. apríla 2016,
b)
podľa § 48 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Peter Pellegrini v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 363/2015 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 9. apríla 2016
Obec Volí sa Okres Kraj
Marianka starosta Malacky Bratislavský kraj
Bodza starosta Komárno Nitriansky kraj
Domadice starosta Levice
Zemplín poslanec Trebišov Košický kraj
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 363/2015 Z. z.
LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 9. apríla 2016
Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce

ku dňu vyhlásenia volieb

obec 15. 1. 2016
65 dní 9 – 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu

poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri

voľbách do obecného zastupiteľstva

obecné

zastupiteľstvo

4. 2. 2016
55 dní 16 – 2

21 – 1, 2

Podanie kandidátnych listín politické strany

a nezávislí kandidáti

14. 2. 2016

55 dní

14 – 1

Delegovanie jedného člena a jedného

náhradníka do miestnej volebnej komisie

pri voľbách do obecného zastupiteľstva

politické strany

14. 2. 2016

50 dní 14 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej

volebnej komisie

miestna

volebná komisia

19. 2. 2016
45 dní 17 – 2

22 – 2

Zaregistrovanie kandidátov na poslancov

obecného zastupiteľstva a na starostu obce

miestna

volebná komisia

24. 2. 2016
40 dní 10 – 2 Určenie volebných miestností starosta obce 29. 2. 2016
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna

volebná komisia

5. 3. 2016
30 dní 13 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej

volebnej komisie

obvodná

volebná komisia

10. 3. 2016
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu

voličov a o čase a mieste konania volieb

obec 15. 3. 2016

20 dní

15 – 1

Delegovanie jedného člena a jedného

náhradníka do okrskovej volebnej komisie

pri voľbách do obecného zastupiteľstva

politické strany

20. 3. 2016

17 dní 30 – 1 Začiatok volebnej kampane politické strany

a nezávislí kandidáti

23. 3. 2016
15 dní 15 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej

volebnej komisie

okrsková

volebná komisia

25. 3. 2016
48 hodín 30 – 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany

a nezávislí kandidáti

7. 4. 2016
26 – 1 Volebný deň okrsková

volebná komisia

9. 4. 2016