362/2015 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

362
ZÁKON
z 12. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písmeno e) znie:
„e)
povinnosti osôb v oblasti metaúdajov, súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, sieťových služieb, zdieľania priestorových údajov, monitorovania a zasielania správ,“.
2.
V § 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
register priestorových informácií,“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
3.
V § 2 písmeno i) znie:
„i)
národný geoportál je geoportál, ktorý tvorí prístupový bod do národnej infraštruktúry pre priestorové informácie a z ktorého je zabezpečený prístup na ostatné tematické geoportály v národnej infraštruktúre pre priestorové informácie,“.
4.
§ 2 sa dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:
„m)
register priestorových informácií je informačný systém verejnej správy, ktorý zabezpečuje jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, vrátane ich metaúdajov,
n)
národná vyhľadávacia služba je vyhľadávacia služba, ktorá sprístupňuje obsah registra priestorových informácií pre informačné systémy verejnej správy.“.
5.
V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slová „vyšší územný celok a“ vkladajú slová „vo vzťahu k samosprávnej pôsobnosti1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 3 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a štátny podnik,“.
7.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Povinná osoba môže zabezpečiť plnenie povinností podľa tohto zákona a osobitných predpisov4) prostredníctvom vlastnej infraštruktúry alebo prostredníctvom registra priestorových informácií.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje (Ú. v. EÚ L 326, 4. 12. 2008).
Rozhodnutie Komisie z 5. júna 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o monitorovanie a podávanie správ (2009/442/ES) (Ú. v. EÚ L 148, 11. 6. 2009).
Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby (Ú. v. EÚ L 274, 20. 10. 2009) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 268/2010 z 29. marca 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o prístup inštitúcií a orgánov Spoločenstva k súborom a službám priestorových údajov členských štátov za harmonizovaných podmienok (Ú. v. EÚ L 83, 30. 3. 2010).
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 323, 8. 12. 2010) v platnom znení.“.
8.
V § 4 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
súlade súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov s osobitnými predpismi,4)“.
9.
V § 4 ods. 2 sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „boli úplné a mali dostatočnú kvalitu na splnenie účelu metaúdajov podľa § 2 písm. b).“.
10.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Povinná osoba sprístupňuje metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových údajov registru priestorových informácií.“.
11.
V § 5 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
sprístupnenie všetkých informácií vrátane údajov, kódov a technických klasifikácií potrebných na zabezpečenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových údajov podľa požiadaviek ustanovených osobitným predpisom5) ostatným povinným osobám alebo tretím stranám v súlade s podmienkami, ktoré neobmedzujú využitie uvedených informácií na tento účel,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Nariadenie (EÚ) č. 1089/2010 v platnom znení.“.
12.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov a zodpovedajúcich služieb priestorových údajov,
e)
sprístupnenie ostatných súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, ktoré sa stále používajú, do 21. októbra 2020.“.
13.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Pre súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ku ktorým boli vytvorené metaúdaje podľa § 4, je povinná osoba povinná zriadiť a prevádzkovať sieťové služby.“.
14.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Kritériá vyhľadávania pre vyhľadávacie služby podľa odseku 2 písm. a) ustanovuje osobitný predpis.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Príloha II k nariadeniu (ES) č. 976/2009 v platnom znení.“.
15.
V § 7 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
16.
V § 8 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Národný geoportál je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom5b) je ministerstvo.“.
Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b)
Nariadenie (ES) č. 976/2009 v platnom znení.“.
17.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Register priestorových informácií
(1)
Správcom5b) registra priestorových informácií je ministerstvo.
(2)
Ministerstvo prostredníctvom registra priestorových informácií zabezpečuje
a)
jednoznačnú identifikáciu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov vrátane ich metaúdajov pridelením jednoznačného identifikátora,
b)
prevádzku národnej vyhľadávacej služby,
c)
jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov vrátane ich metaúdajov pre národný geoportál.
(3)
Ministerstvo prostredníctvom registra priestorových informácií spravuje podporné registre, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie požiadaviek na harmonizáciu a interoperabilitu priestorových údajov a služieb priestorových údajov a ich metaúdajov.“.
18.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Povinné osoby podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) prijmú opatrenia na zdieľanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov v súlade s osobitnými predpismi;5c) tieto opatrenia môžu byť prijaté vo forme dohody o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5c znie:
„5c)
Nariadenie (EÚ) č. 268/2010.
Oznámenie Komisie – Usmernenia o odporúčaných štandardných licenciách, súboroch údajov a o spoplatnení opakovaného použitia dokumentov (Ú. v. EÚ C 240, 24. 7. 2014).“.
19.
V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Opatrenie podľa odseku 1 vylučuje akékoľvek obmedzenia, ktoré by mohli vytvoriť praktické prekážky, ktoré sa vyskytnú v momente použitia súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov a pri zdieľaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov.“.
Doterajšie odseky 2 až 7sa označujú ako odseky 3 až 8.
20.
V § 9 ods. 5 a 6 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 3“.
21.
V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Dôvody obmedzenia prístupu podľa odseku 2 sa vykladajú zužujúcim spôsobom, pričom sa v jednotlivých prípadoch zohľadní, či poskytnutie prístupu slúži verejnému záujmu. Ministerstvo posúdi v konkrétnom prípade verejný záujem, ktorému slúži sprístupnenie, v porovnaní so záujmom, ktorému slúži obmedzenie alebo podmienenie prístupu.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
22.
V § 11 ods. 5 sa za slová „podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b)“ vkladajú slová „a ostatným orgánom verejnej správy“.
23.
V § 11 ods. 6 sa slová „§ 9 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 3“.
24.
V § 12 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „prostredníctvom registra priestorových informácií“.
25.
V § 12 odsek 6 znie:
„(6)
Ministerstvo zabezpečuje zriadenie a dostupnosť národného geoportálu. Ministerstvo môže prevádzkou národného geoportálu poveriť právnickú osobu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Národný geoportál je súčasťou infraštruktúry pre priestorové informácie a národným prístupovým bodom pre geoportál INSPIRE prevádzkovaný Komisiou. Ministerstvo zabezpečuje prepojenie národného geoportálu s registrom priestorových informácií a Ústredným portálom verejnej správy.“.
26.
§ 12 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Ministerstvo zabezpečuje zriadenie a dostupnosť registra priestorových informácií. Ministerstvo môže prevádzkou registra priestorových informácií poveriť právnickú osobu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
(8)
Ministerstvo zabezpečuje, aby povinné osoby boli technicky schopné prepojiť svoje súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov so sieťovými službami podľa § 6 ods. 1. Táto služba sa na požiadanie sprístupní aj tretím stranám, ktorých súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov sú v súlade s osobitnými predpismi a so všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovujúcimi povinnosti, najmä čo sa týka metaúdajov, sieťových služieb a interoperability.“.
27.
V § 13 ods. 1 písm. b) treťom bode sa slovo „súlad“ nahrádza slovami „sprístupnenie všetkých informácií vrátane“.
28.
V § 13 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:
„4.
sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov a zodpovedajúcich služieb priestorových údajov,
5.
sprístupnenie ostatných súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, ktoré sa stále používajú, do 21. októbra 2020,“.
29.
V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) až j), ktoré znejú:
„g)
podrobnosti o metaúdajoch na zabezpečenie interoperability a monitorovania pre Komisiu,
h)
podrobnosti o národnej vyhľadávacej službe,
i)
podrobnosti o správe a prevádzke registra priestorových informácií,
j)
podrobnosti k opatreniam na zdieľanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov.“.
30.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2016
Metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových údajov, ktoré boli vytvorené do 30. apríla 2016, je povinná osoba povinná sprístupniť registru priestorových informácií do šiestich mesiacov od uvedenia registra priestorových informácií do prevádzky. Obec je povinná sprístupniť metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových údajov, ktoré boli vytvorené do 30. apríla 2016, registru priestorových informácií do dvoch rokov od uvedenia registra priestorových informácií do prevádzky.“.
31.
V prílohe č. 2 bode 1 sa na konci pripája táto veta: „Patria sem nadmorské výšky pevniny, batymetria a pobrežná čiara.“.
Čl. II
Tento zákona nadobúda účinnosť 1. mája 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.