360/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2016 do 30.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

360
ZÁKON
z 10. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. IX
Zákon č. 214/2014 Z. z. o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 úvodná veta znie: „Povinné osoby uvedené v odseku 1 písm. b) až k)“.
2.
V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Povinná osoba uvedená v odseku 1 písm. a) plní povinnosť podľa osobitného predpisu;14) na tento účel jej prevádzkovateľ poskytne vytvorený formulár v dostatočnom časovom predstihu predo dňom, od ktorého sa má elektronický formulár používať.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
3.
V § 8 ods. 1 sa slová „ustanovenie § 5 ods. 2 písm. c) neuplatní“ nahrádzajú slovami „ustanovenia § 5 ods. 2 písm. c) a ods. 3 neuplatnia“.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2016 okrem čl. I až VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom začatia uplatňovania všetkých článkov nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.