Predpis bol zrušený predpisom 436/2022 Z. z.

36/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2020 do 14.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

36
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. februára 2015,
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb1) (ďalej len "priame platby"), ktorými sú
a)
platba na pestovanie cukrovej repy,
b)
platba na pestovanie chmeľu,
c)
platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou,
d)
platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou,
e)
platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny,
f)
platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín,
g)
platba na pestovanie rajčiakov,
h)
platba na chov bahníc, jariek a kôz,
i)
platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka,
j)
platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.
§ 2
Všeobecné požiadavky
(1)
Žiadosť o priame platby (ďalej len "žiadosť") môže Pôdohospodárskej platobnej agentúre2) (ďalej len "platobná agentúra") predložiť osoba,3) ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť podľa osobitného predpisu4) na území Slovenskej republiky (ďalej len "žiadateľ").
(2)
Žiadosť podľa § 3 môže platobnej agentúre predložiť žiadateľ, ktorý dodáva cukrovú repu v príslušnom kalendárnom roku cukrovarníckemu podniku podľa osobitného predpisu.5)
(3)
Na žiadateľa sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia podľa osobitného predpisu.6)
(4)
Na žiadateľa sa vzťahujú požiadavky na aktívneho poľnohospodára podľa osobitného predpisu.7)
(5)
Na žiadateľa o priame platby podľa § 3 až 9 sa vzťahujú podmienky udržiavania poľnohospodárskej plochy podľa osobitného predpisu.8)
(6)
Priame platby podľa § 3 až 9 sa poskytnú žiadateľovi, ak poľnohospodárska plocha plodiny vedená podľa osobitného predpisu9) dosahuje výmeru najmenej 0,3 ha, pričom celá poľnohospodárska plocha žiadateľa vedená podľa osobitného predpisu9) v príslušnom kalendárnom roku dosahuje výmeru najmenej 1 ha.
(7)
Priame platby podľa § 10 až 12 sa poskytnú žiadateľovi, ak celkové platby podľa osobitného predpisu,10) ktoré sa majú žiadateľovi v príslušnom kalendárnom roku poskytnúť, dosahujú minimálne 100 eur.
§ 3
Platba na pestovanie cukrovej repy
Platba na pestovanie cukrovej repy sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje cukrovú repu.
§ 4
Platba na pestovanie chmeľu
(1)
Platba na pestovanie chmeľu sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje chmeľ.
(2)
Platba na pestovanie chmeľu sa poskytne na výmeru chmeľnice, ktorá je vedená v registri chmeľníc podľa osobitného predpisu.12)
§ 5
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou
(1)
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy ovocia s vysokou prácnosťou.
(2)
Vybranými druhmi ovocia s vysokou prácnosťou sú
a)
jahody, lieska obyčajná, bobuľoviny, a to baza čierna, egreše, maliny, ríbezle a ruža jabĺčková,
b)
kôstkoviny, a to broskyne, čerešne, marhule, nektárinky, ringloty, slivky a višne.
(3)
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ak
a)
je vedená v registri ovocných sadov podľa osobitného predpisu12) a
b)
spĺňa podmienku minimálneho počtu životaschopných jedincov na 1 ha ovocného sadu, ktorý je pri
1.
jahodách 2 000 kusov a lieske obyčajnej 200 kusov, bobuľovinách, a to baze čiernej 500 kusov, egrešoch, malinách a ríbezliach 2 000 kusov, ruži jabĺčkovej 600 kusov,
2.
kôstkovinách 300 kusov.
§ 6
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou
(1)
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy ovocia s veľmi vysokou prácnosťou.
(2)
Vybranými druhmi ovocia s veľmi vysokou prácnosťou sú
a)
hrušky,
b)
jablká.
(3)
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ak
a)
je vedená v registri ovocných sadov podľa osobitného predpisu12) a
b)
spĺňa podmienku minimálneho počtu 400 kusov životaschopných jedincov na 1 ha ovocného sadu.
§ 7
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny
(1)
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy zeleniny.
(2)
Vybranými druhmi zeleniny sú
a)
listová zelenina, a to šalát a špenát,
b)
cibuľová zelenina, a to cibuľa, cesnak a pór,
c)
hlúbová zelenina, a to kapusta, kel, karfiol, kaleráb a ružičkový kel,
d)
koreňová zelenina, a to cvikla, mrkva, reďkev a reďkovka, petržlen a špargľa,
e)
plodová zelenina, a to baklažán, cuketa, dyňa, kukurica cukrová, melón, paprika, tekvica okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a lisovanie, uhorka nakladačka a uhorka šalátová.
(3)
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienky minimálneho počtu vysiatych alebo vysadených kusov druhov zeleniny na 1 ha podľa prílohy č. 1.
§ 8
Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín
(1)
Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy bielkovinových plodín.
(2)
Vybranými druhmi bielkovinových plodín sú bôb, cícer, ďatelina, fazuľa, hrach, lucerna, lupina, sója, šošovica a vika siata.
(3)
Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienky minimálneho počtu vysiatych alebo vysadených kusov druhov bielkovinových plodín na 1 ha podľa prílohy č. 2.
§ 9
Platba na pestovanie rajčiakov
(1)
Platba na pestovanie rajčiakov sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje rajčiaky.
(2)
Platba na pestovanie rajčiakov sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienku minimálneho počtu 8 000 kusov vysiatych alebo vysadených pestovaných rajčiakov na 1 ha.
§ 10
Platba na chov bahníc, jariek a kôz
(1)
Platba na chov bahníc, jariek a kôz sa poskytne žiadateľovi, ak
a)
bahnice, jarky alebo kozy uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat,13)
b)
žiadateľ je podľa osobitného predpisu14) držiteľom bahníc, jariek alebo kôz uvedených v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa predloženia žiadosti,
c)
je chov registrovaný na držiteľa podľa písmena b).
(2)
Platba na chov bahníc, jariek a kôz sa poskytne žiadateľovi, ak spĺňa požiadavky identifikácie a registrácie bahníc, jariek a kôz podľa osobitného predpisu.15)
(3)
Ak je žiadateľom o platbu na chov bahníc, jariek a kôz združenie,16) podmienka podľa odseku 1 písm. c) je splnená, ak bahnice, jarky a kozy uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú v držbe člena združenia.
(4)
Na účely odseku 1 je
a)
bahnicou každá samica druhu oviec, ktorá sa aspoň raz obahnila alebo dosiahla vek jedného roka,
b)
jarkou každá samica druhu oviec vo veku osem mesiacov až jeden rok,
c)
kozou každá samica druhu kôz, ktorá sa aspoň raz okotila alebo dosiahla vek jedného roka.
§ 11
Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka
(1)
Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka sa poskytne žiadateľovi, ak
a)
vybrané kategórie hovädzieho dobytka uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat,13)
b)
žiadateľ je podľa osobitného predpisu17) držiteľom nahlásených vybraných kategórií hovädzieho dobytka počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa predloženia žiadosti,
c)
je chov registrovaný na držiteľa podľa písmena b).
(2)
Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka sa poskytne žiadateľovi, ak spĺňa požiadavky identifikácie a registrácie vybraných kategórií hovädzieho dobytka podľa osobitného predpisu.18)
(3)
Ak je žiadateľom o platbu na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka združenie,16) podmienka podľa odseku 1 písm. c) je splnená, ak vybrané kategórie hovädzieho dobytka uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú v držbe člena združenia.
(4)
Vybranými kategóriami hovädzieho dobytka sú
a)
hovädzí dobytok samčieho pohlavia vo veku do šesť mesiacov,
b)
hovädzí dobytok samčieho pohlavia vo veku od šesť mesiacov do dvoch rokov,
c)
hovädzí dobytok samčieho pohlavia nad dva roky.
(5)
Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka sa poskytne žiadateľovi po uplatnení koeficientu pre prepočet stavu kategórie hovädzieho dobytka na dobytčiu jednotku podľa prílohy č. 3 v posledný deň obdobia podľa odseku 1 písm. b).
§ 12
Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka
(1)
Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka sa poskytne žiadateľovi, ak
a)
dojnice uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat,13)
b)
žiadateľ je podľa osobitného predpisu17) držiteľom dojníc počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa predloženia žiadosti,
c)
je chov registrovaný na držiteľa podľa písmena b).
(2)
Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka sa poskytne žiadateľovi, ak spĺňa požiadavky identifikácie a registrácie dojníc podľa osobitného predpisu.18)
(3)
Ak je žiadateľom o platbu na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka združenie,16) podmienka podľa odseku 1 písm. c) je splnená, ak dojnice uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú v držbe člena združenia.
(4)
Na účely odseku 1 je dojnicou samica hovädzieho dobytka vhodná na produkciu mlieka na trhové účely, ktorá sa aspoň raz otelila.
(5)
Na účely odseku 1 na hovädzí dobytok s čistým podielom plemena mäsového typu podľa prílohy č. 3a nie je možné poskytnúť platbu na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.
§ 13
Predkladanie žiadosti
(1)
Žiadateľ predkladá žiadosť od termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle najneskôr do 15. mája príslušného kalendárneho roka formou jednotnej žiadosti podľa osobitného predpisu19) spolu s prílohami podľa odsekov 3 a 4. Prílohy podľa odseku 4 písm. a) predkladá žiadateľ na geopriestorovom formulári podľa osobitného predpisu19a) dostupnom prostredníctvom webového sídla platobnej agentúry.
(2)
Ak žiadateľ predloží žiadosť po termíne podľa odseku 1, sumy platieb sa znížia podľa osobitného predpisu20) alebo sa žiadosť považuje za neprípustnú podľa osobitného predpisu.21)
(3)
Prílohou k žiadosti podľa § 3 až 12 je čestné vyhlásenie o pravdivosti predkladaných údajov.
(4)
Prílohou k žiadosti
a)
podľa § 3 až 9 je zoznam žiadateľom obhospodarovaných dielov pôdnych blokov vrátane výmery a spôsobu ich využitia s uvedením plodín, na ktoré žiadateľ žiada platbu,
b)
podľa § 10 až 12 je zoznam obsahujúci čísla ušných značiek zvierat nahlásených žiadateľom.
(5)
Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 3, prílohou k žiadosti je aj zmluva o dodávke cukrovej repy z príslušného hospodárskeho roku uzatvorená podľa osobitného predpisu.22)
(6)
Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 7 alebo § 8, prílohou k žiadosti je aj účtovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc preukazujúci splnenie podmienky podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2. Ak žiadateľ nepredloží účtovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc ako prílohu k žiadosti, predloží ho najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Ak žiadateľ použije osivo podľa osobitných predpisov,23) prílohou k žiadosti je doklad o uznaní osiva alebo sadeníc.
(7)
Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 9, prílohou k žiadosti je aj účtovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc preukazujúci splnenie podmienky minimálneho počtu kusov pestovaných rajčiakov na 1 ha alebo minimálnej hmotnosti osiva na 1 ha pestovaných rajčiakov podľa § 9 ods. 2. Ak žiadateľ nepredloží účtovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc ako prílohu k žiadosti, predloží ho najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Minimálna hmotnosť osiva pestovaných rajčiakov na 1 ha je 24 gramov. Ak žiadateľ použije osivo podľa osobitných predpisov,23) prílohou k žiadosti je doklad o uznaní osiva alebo sadeníc.
(8)
Ak je žiadateľom o platbu podľa § 10 až 12 združenie, prílohou k žiadosti je aj zoznam členov združenia. Zoznam členov združenia obsahuje tieto údaje členov združenia:
a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu miesta podnikania, rodné číslo a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
c)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, rodné číslo štatutára alebo členov jej štatutárneho orgánu alebo dátum narodenia, ak ide o cudzieho štátneho príslušníka, ak ide o právnickú osobu.
(9)
Žiadateľ predkladá žiadosť spolu s identifikačným listom, ktorý obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.24)
(10)
Odsek 9 sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorý predložil žiadosť podľa osobitného predpisu.25)
§ 14
Zníženie, úprava a odňatie priamych platieb
(1)
Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť, sa v časti sumy, ktorá prekračuje 2 000 eur, v príslušnom roku znížia podľa osobitného predpisu.26)
(2)
Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť ako úhrada finančnej disciplíny, sa určia podľa osobitného predpisu.27)
(3)
Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 3 až 12, sa v prípade oneskoreného predloženia žiadosti upravia podľa osobitného predpisu.28)
(4)
Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 3 až 12, sa upravia podľa osobitného predpisu,29) ak platobná agentúra na základe kontrol podľa osobitného predpisu30) zistí rozdiely medzi údajmi uvedenými v žiadosti a skutočným stavom.
(5)
Priame platby sa upravia podľa osobitného predpisu,31) ak platobná agentúra na základe kontrol podľa osobitného predpisu32) zistí nedodržiavanie pravidiel krížového plnenia podľa § 2 ods. 3.
(6)
Priame platby sa upravia podľa osobitného predpisu,33) ak platobná agentúra na základe kontrol podľa osobitného predpisu34) zistí, že žiadateľ umelo vytvoril podmienky požadované na získanie priamych platieb.
(7)
Žiadosť sa zamietne, ak platobná agentúra zistí, že žiadateľ nedodržiava požiadavku podľa § 2 ods. 6 alebo ods. 7.
(8)
Žiadosť podľa § 3 sa zamietne, ak platobná agentúra zistí, že žiadateľ nedodržiava požiadavku podľa § 2 ods. 2.
§ 15
Spoločné ustanovenia
(1)
Kontrola predložených žiadostí sa vykonáva prostredníctvom integrovaného administratívneho a kontrolného systému.35)
(2)
Žiadateľ o priame platby je povinný umožniť platobnej agentúre vykonať kontrolu na mieste podľa osobitného predpisu.34)
(3)
Nadobúdateľ podniku je povinný oznámiť platobnej agentúre prevod podniku od pôvodného žiadateľa podľa osobitného predpisu.36)
(4)
Ak nastanú okolnosti ustanovené v osobitnom predpise,37) žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre oznámenie v termíne podľa osobitného predpisu38) na tlačive zverejnenom na webovom sídle platobnej agentúry.
(5)
Zvieratá uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) na účely platby podľa § 10 až 12 možno nahradiť bez straty práva na vyplatenie platby, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.39)
(6)
Priame platby podľa § 3 až 9 sa poskytnú žiadateľovi, ktorý na výzvu podľa osobitného predpisu40) riadne preukáže vlastnícke právo k poľnohospodárskej ploche alebo právo užívať poľnohospodársku plochu.
§ 16
Sumy priamych platieb
Sumy priamych platieb podľa § 3 až 12 určené podľa osobitného predpisu41) a koeficient úhrady finančnej disciplíny sa oznamujú vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
§ 16a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. marca 2016
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 14. marca 2016 sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej od 15. marca 2016.
§ 16b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2017
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 28. februára 2017 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 28. februára 2017.
§ 16c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. marca 2018
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 14. marca 2018 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. marca 2018.
§ 16d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády.
§ 16e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. februára 2020
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 14. februára 2020 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. februára 2020.
Záverečné ustanovenia
§ 17
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 18
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2015.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.
MINIMÁLNY POČET KUSOV DRUHOV ZELENINY NA 1 ha A MINIMÁLNA HMOTNOSŤ OSIVA NA 1 ha NA ÚČELY PLATBY NA PESTOVANIE VYBRANÝCH DRUHOV ZELENINY
Druh zeleniny Minimálny počet kusov druhov zeleniny na 1 ha (v kusoch) Minimálna hmotnosť osiva na 1 ha (v gramoch)
Listová zelenina Šalát 100 000 100
Špenát 100 000 1 000
Cibuľová zelenina Cibuľa 600 000 2 280
Cesnak 300 000 500 000
Pór 120 000 300
Hlúbová zelenina Kapusta 25 000 75
Kel 20 000 80
Ružičkový kel 25 000 100
Karfiol 25 000 75
Kaleráb 80 000 240
Koreňová zelenina Mrkva 600 000 720
Petržlen 400 000 480
Reďkev a reďkovka 1 000 000 7 000
Cvikla 200 000 2 600
Špargľa 20 000 400
Plodová zelenina Paprika 40 000 240
Uhorka nakladačka 30 000 750
Uhorka šalátová 25 000 500
Melón 3 000 120
Dyňa 3 000 120
Cuketa 5 000 500
Tekvica okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a lisovanie 2 500 325
Baklažán 2 500 10
Kukurica cukrová 50 000 5 000


Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.
MINIMÁLNY POČET KUSOV DRUHOV BIELKOVINOVÝCH PLODÍN NA 1 ha A MINIMÁLNA HMOTNOSŤ OSIVA NA 1 ha NA ÚČELY PLATBY NA PESTOVANIE VYBRANÝCH DRUHOV BIELKOVINOVÝCH PLODÍN
Druh bielkovinových
plodín
Minimálny počet kusov druhov
bielkovinových plodín na 1 ha
(v kusoch)
Minimálna hmotnosť
osiva na 1 ha
(v gramoch)
Fazuľa 500 000 130 000
Hrach 800 000 200 000
Sója 500 000 75 000
Bôb 400 000 140 000
Cícer 600 000 180 000
Šošovica 1 600 000 40 000
Ďatelina 4 000 000 6 000
Lucerna 4 000 000 6 000
Lupina 1 666 666 200 000
Vika siata 2 880 000 72 000
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.
KOEFICIENT PRE PREPOČET STAVU KATEGÓRIE HOVÄDZIEHO DOBYTKA NA DOBYTČIU JEDNOTKU
Oprávnená kategória hovädzieho dobytka Jednotka pre určenie

stavu kategórie

hovädzieho dobytka

Koeficient pre prepočet

stavu kategórie hovädzieho

dobytka na dobytčiu jednotku

Hovädzí dobytok samčieho pohlavia vo veku do šiestich mesiacov počet zvierat v kusoch 0,4
Hovädzí dobytok samčieho pohlavia od šiestich mesiacov do dvoch rokov počet zvierat v kusoch 0,6
Hovädzí dobytok samčieho pohlavia nad dva roky počet zvierat v kusoch 1,0
Príloha č. 3a k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.
HOVÄDZÍ DOBYTOK S ČISTÝM PODIELOM PLEMENA MÄSOVÉHO TYPU
Kód plemena Plemeno
AA Aberdeen Angus
AR Aberdeen Red
AU Aubrac
BA Blonde d‘ Aquitaine
BB Belgické modré (Belgian blue)
BR Brahman
BS Brangus
CI Chianina
DX Dexter
GA Gasconne
GL Galloway
HE Hereford
HL Highland
CH Charolaise
L Limousin
MA Maine Anjou
PI Piemontese
SB Simentál bezrohý – výkrmový
SD Maďarský stepný dobytok
SG Santa Gertrudis
SH Shorthorn
SL Salers
SM Simentál – mäsový
SR Simentál rohatý – výkrmový
T Tarantaise
U Uckermarker
WG Wagyu
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017).
2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1383 z 28. mája 2015 (Ú. v. EÚ L 214, 13. 8. 2015) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/141 z 30. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4. 2. 2016),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 994/2014 z 13. mája 2014 (Ú. v. EÚ L 280, 24. 9. 2014), – delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1001/2014 z 18. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 281, 25. 9. 2014),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1378/2014 zo 17. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 367, 23. 12. 2014),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/851 z 27. marca 2015 (Ú. v. EÚ L 135, 2. 6. 2015),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/142 z 2. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4. 2. 2016),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1155 z 15. februára 2017 (Ú. v. EÚ L 167, 30. 6. 2017),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017).
3.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014) v znení
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1393 zo 4. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 225, 19. 8. 2016),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/723 zo 16. februára 2017 (Ú. v. EÚ L 107, 25. 4. 2017).
4.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 641/2014 zo 16. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
5.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v znení
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2333 zo 14. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 329, 15. 12. 2015),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1394 zo 16. augusta 2016 (Ú. v. EÚ L 225, 19. 8. 2016),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1172 z 30. júna 2017 (Ú. v. EÚ L 170, 1. 7. 2017),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1242 z 10. júla 2017 (Ú. v. EÚ L 178, 11. 7. 2017).
1)
Čl. 52 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
2)
§ 6 a 7 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.
3)
Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
4)
Napríklad čl. 4 ods. 1 písm. c) bod i) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení, § 5 a 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.
5)
Čl. 125 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
10)
Príloha č. 1 k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
11)
Čl. 32 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
12)
§ 4a zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
13)
§ 19 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
14)
Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 42) v platnom znení.
15)
Napríklad čl. 4 až 6 nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz.
17)
Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 30) v platnom znení.
18)
Napríklad čl. 4 a 7 nariadenia (ES) č. 1760/2000 v platnom znení, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka.
19a)
Čl. 17 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v platnom znení.
20)
Čl. 13 ods. 1 prvý pododsek delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
21)
Čl. 13 ods. 1 tretí pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
22)
Čl. 127 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
23)
§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh.
§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 99/2013 Z. z.
§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 186/2010 Z. z.
25)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov.
26)
Čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
28)
Čl. 13 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
29)
Hlava II kapitola IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
30)
Hlava III vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.
31)
Hlava IV kapitola II delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
Hlava V kapitola III vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
32)
Hlava V vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
33)
Čl. 60 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
34)
Hlava III a hlava V vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
35)
Hlava V kapitola II nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
36)
§ 16 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.
37)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
38)
Čl. 4 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
39)
Čl. 30 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
40)
§ 32 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
41)
Čl. 52 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení a čl. 53 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).