359/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

359
ZÁKON
z 10. novembra 2015
o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje automatickú výmenu informácií o finančných účtoch na účely správy daní, ktorá zahŕňa
a)
vo vzťahu k rezidentom členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a rezidentom štátov, ktoré sú zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1)
1.
úpravu povinností oznamujúcich finančných inštitúcií pri získavaní informácií o finančných účtoch,
2.
úpravu povinností oznamujúcich finančných inštitúcií pri oznamovaní informácií o rezidentoch členských štátov a rezidentoch zmluvných štátov príslušnému orgánu Slovenskej republiky,
3.
zasielanie informácií o finančných účtoch prijatých príslušným orgánom Slovenskej republiky od finančných inštitúcií príslušnému orgánu2) členského štátu alebo príslušnému orgánu2) zmluvného štátu,
4.
prijímanie informácií o finančných účtoch príslušným orgánom Slovenskej republiky od príslušného orgánu členského štátu2) alebo od príslušného orgánu zmluvného štátu,2)
b)
v nadväznosti na dohodu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA vrátane jej príloh (ďalej len „dohoda FATCA“)
1.
úpravu povinností slovenských oznamujúcich finančných inštitúcií pri získavaní informácií o finančných účtoch oznamovaných Spojeným štátom americkým a pri oznamovaní týchto informácií príslušnému orgánu Slovenskej republiky,
2.
zasielanie informácií o finančných účtoch prijatých príslušným orgánom Slovenskej republiky od slovenských oznamujúcich finančných inštitúcií príslušnému orgánu Spojených štátov amerických,
3.
prijímanie informácií o finančných účtoch príslušným orgánom Slovenskej republiky od príslušného orgánu Spojených štátov amerických,
4.
povinnosti súvisiace s platbami nezúčastneným finančným inštitúciám.
Automatická výmena informácií vo vzťahu k rezidentom členských štátov a rezidentom štátov, ktoré sú zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely automatickej výmeny informácií podľa § 1 písm. a) sa rozumie
a)
automatickou výmenou informácií systematické oznamovanie vopred určených informácií o rezidentoch členských štátov alebo o rezidentoch zmluvných štátov príslušnému orgánu členského štátu alebo príslušnému orgánu zmluvného štátu, bez predchádzajúcej žiadosti a vo vopred určených časových intervaloch,
b)
zmluvným štátom zmluvná strana medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, s ktorou si príslušný orgán Slovenskej republiky automaticky vymieňa informácie v súlade s podmienkami upravenými dohodou, a iná zmluvná strana, s ktorou má Európska únia uzavretú dohodu, podľa ktorej uvedená zmluvná strana bude poskytovať informácie uvedené v tomto zákone, a ktorá je uvedená v zozname uverejnenom Európskou komisiou; zoznam zmluvných štátov uverejní Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) na svojom webovom sídle,
c)
príslušným orgánom Slovenskej republiky ministerstvo financií alebo ním určený iný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,3)
d)
držiteľom finančného účtu osoba, ktorú finančná inštitúcia, ktorá účet vedie, označuje ako držiteľa finančného účtu, pričom osoba, ktorá nie je finančnou inštitúciou a ktorá drží finančný účet v prospech alebo v mene inej osoby ako zástupca, správca, splnomocnenec, osoba s podpisovým právom, investičný poradca alebo sprostredkovateľ, sa na účely tohto zákona nepovažuje za držiteľa finančného účtu, a za držiteľa finančného účtu sa považuje skôr uvedená iná osoba; pri poistnej zmluve s odkupnou hodnotou alebo anuitnej zmluve je držiteľom finančného účtu akákoľvek osoba, ktorá je oprávnená na prístup k vyplateniu odkupnej hodnoty alebo na zmenu oprávnenej osoby z poistnej zmluvy, a ak žiadna osoba nemá oprávnenie na prístup k vyplateniu odkupnej hodnoty ani na zmenu oprávnenej osoby, držiteľom finančného účtu je akákoľvek osoba uvedená v zmluve ako vlastník alebo akákoľvek osoba, ktorá má podľa zmluvných podmienok nárok na výplatu, pričom pri splatnosti poistnej zmluvy s odkupnou hodnotou alebo anuitnej zmluvy sa každá osoba oprávnená na výplatu plnenia na základe zmluvy považuje za držiteľa finančného účtu,
e)
postupmi ustanovenými pre predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu postupy preverovania oznamujúcej finančnej inštitúcie týkajúcej sa klienta podľa požiadaviek ustanovených osobitným predpisom,4)
f)
subjektom právnická osoba alebo právne usporiadanie majetku alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu,
g)
prepojením subjektu s iným subjektom, ak
1.
ktorýkoľvek subjekt riadi druhý subjekt; na tento účel subjekt riadi druhý subjekt, ak vlastní viac ako 50 % hlasovacích práv a majetku v druhom subjekte,
2.
sú oba subjekty pod spoločnou kontrolou alebo
3.
sú oba subjekty investičnými subjektmi podľa § 3 ods. 2 písm. c) druhého bodu, majú spoločné vedenie, ktoré plní povinnosti preverovania týchto investičných subjektov,
h)
daňovým identifikačným číslom identifikačné číslo vydané v štáte rezidencie osoby podliehajúcej oznamovaniu, ktoré slúži na daňové účely alebo je jeho ekvivalentom, ak daňové identifikačné číslo neexistuje,
i)
písomnými dôkazmi
1.
potvrdenie o daňovej rezidencii, ktoré vydal príslušný orgán verejnej správy členského štátu alebo zmluvného štátu, v ktorom príjemca platby uvádza, že je rezidentom,
2.
pri fyzickej osobe platný identifikačný doklad, ktorý vydal príslušný orgán verejnej správy, v ktorom je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, a ktorý sa obvykle používa na zisťovanie totožnosti fyzickej osoby,
3.
pri subjekte úradná dokumentácia, ktorú vydal príslušný orgán verejnej správy, v ktorej je uvedený názov subjektu a adresa sídla v členskom štáte alebo adresa sídla v zmluvnom štáte, v ktorom je príjemca platby rezidentom, alebo adresa v členskom štáte alebo adresa v zmluvnom štáte, v ktorom bol subjekt zaregistrovaný alebo zriadený,
4.
auditovaná účtovná závierka, úverová správa vypracovaná treťou stranou, podanie žiadosti o konkurz alebo správa regulátora trhu s cennými papiermi, alebo
5.
pri existujúcom účte subjektu informácia v záznamoch oznamujúcej finančnej inštitúcie týkajúca sa držiteľa finančného účtu, zaznamenaná na základe štandardizovaného kódovacieho systému priemyselných odvetví, ktorú oznamujúca finančná inštitúcia zaznamenala na účely postupov ustanovených pre predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu alebo iných regulačných účelov pred dátumom, ktorý sa použil na zatriedenie finančného účtu ako existujúceho účtu, za predpokladu, že oznamujúca finančná inštitúcia nevie alebo nemá dôvod vedieť, že takéto zatriedenie je nesprávne alebo nespoľahlivé, pričom štandardizovaným kódovacím systémom sa rozumie kódovací systém používaný na iné ako daňové účely.
§ 3
Oznamujúca finančná inštitúcia
(1)
Oznamujúcou finančnou inštitúciou sa rozumie finančná inštitúcia Slovenskej republiky, ktorá nie je neoznamujúcou finančnou inštitúciou podľa § 4, pričom finančnou inštitúciou Slovenskej republiky sa rozumie finančná inštitúcia, ktorá je rezidentom Slovenskej republiky, okrem pobočky uvedenej finančnej inštitúcie so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a pobočka finančnej inštitúcie, ktorá nie je rezidentom Slovenskej republiky, ak má táto pobočka sídlo na území Slovenskej republiky.
(2)
Na účely odseku 1 sa finančnou inštitúciou rozumie inštitúcia úschovy a správy finančných aktív, vkladová inštitúcia, investičný subjekt alebo špecifikovaná poisťovacia spoločnosť, pričom sa rozumie
a)
inštitúciou úschovy a správy finančných aktív najmä banka alebo pobočka zahraničnej banky zabezpečujúca správu cenných papierov, centrálny depozitár,5) burza cenných papierov a iný subjekt, ktorého podstatnú časť podnikateľskej činnosti tvorí držba finančných aktív na účet iných osôb; subjekt drží finančné aktíva na účet iných ako významnú časť svojej podnikateľskej činnosti, ak jeho hrubý príjem z držby finančných aktív a súvisiacich finančných služieb sa rovná najmenej 20 % celkového hrubého príjmu počas kratšieho z týchto období:
1.
trojročné obdobie, ktoré sa končí 31. decembra alebo posledným dňom hospodárskeho roka predchádzajúceho roku, v ktorom sa vypočítal podiel hrubého príjmu z držby finančných aktív a súvisiacich finančných služieb na celkovom hrubom príjme, alebo
2.
obdobie, počas ktorého subjekt existoval,
b)
vkladovou inštitúciou najmä banka, pobočka zahraničnej banky, stavebná sporiteľňa a iný subjekt, ktorý prijíma vklady v rámci bežného podnikania v oblasti bankovníctva alebo podobného odvetvia,
c)
investičným subjektom najmä obchodník s cennými papiermi,5) pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania, finančný agent, finančný poradca, viazaný finančný agent a iný subjekt
1.
vykonávajúci ako hlavnú podnikateľskú činnosť jednu činnosť alebo viacero z nasledujúcich činností alebo operácií pre klienta alebo v jeho mene:
1a.
obchodovanie s nástrojmi peňažného trhu, s devízovými hodnotami, s nástrojmi týkajúcimi sa devízových transakcií, úrokových sadzieb a indexov, obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi alebo obchodovanie s komoditnými futures,
1b.
individuálnu a kolektívnu správu portfólia,6) alebo
1c.
iný spôsob investovania, správy alebo riadenia finančných aktív alebo peňažných prostriedkov v mene iných osôb, alebo
2.
ktorého hrubý príjem plynie hlavne z investovania, opakovaného investovania alebo obchodovania s finančnými aktívami, ak je subjekt riadený iným subjektom, ktorý je vkladovou inštitúciou, inštitúciou správy a úschovy finančných aktív, špecifikovanou poisťovacou spoločnosťou alebo investičným subjektom určeným v prvom bode; hrubým príjmom subjektu je taký príjem, ktorý plynie hlavne z investovania a opakovaného investovania do finančných aktív alebo obchodovania s finančnými aktívami, ak sa hrubý príjem subjektu, ktorý plynie z príslušných činností, rovná najmenej 50 % hrubého príjmu subjektu počas kratšieho z týchto období:
2a.
trojročné obdobie, ktoré sa končí 31. decembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa vypočítal podiel hrubého príjmu z investovania a opakovaného investovania finančných aktív alebo obchodovania s finančnými aktívami na celkovom hrubom príjme, alebo
2b.
obdobie, počas ktorého subjekt existoval,
d)
špecifikovanou poisťovacou spoločnosťou najmä poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zaisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej zaisťovne a iný subjekt, ktorý je poisťovacou spoločnosťou alebo holdingovou spoločnosťou poisťovacej spoločnosti, ktorá uzatvára poistnú zmluvu s odkupnou hodnotou alebo anuitnú zmluvu alebo je v súvislosti s týmito zmluvami povinná vyplácať platby.
(3)
Na účely odseku 2 sa finančným aktívom rozumie cenný papier, ktorým je najmä podiel v kapitálovej spoločnosti, podiel v osobnej obchodnej spoločnosti alebo na skutočnom vlastníctve v spoločnosti s veľkým počtom podielnikov alebo vo verejne obchodovateľnej spoločnosti alebo vo zvereneckom fonde, zmenka, dlhopis, dlhový cenný papier alebo iný dôkaz o zadlženosti, komodita alebo swap. Swapom sa rozumie najmä úrokový swap, menový swap, bázický swap, určovanie stropov úrokových sadzieb, určovanie minimálnych úrokových sadzieb, komoditný swap, swap týkajúci sa akcií, swap týkajúci sa akciových indexov a podobné dohody. Finančným aktívom sa rozumie aj poistná zmluva, anuitná zmluva, akýkoľvek podiel na cennom papieri vrátane futures, forwardovej zmluvy, alebo opcie, podiel na osobnej obchodnej spoločnosti, podiel v komodite, swape, poistnej zmluve alebo anuitnej zmluve. Finančným aktívom nie je nedlhový, priamy podiel na nehnuteľnom majetku.
§ 4
Neoznamujúca finančná inštitúcia
(1)
Neoznamujúcou finančnou inštitúciou sa na účely § 1 písm. a) rozumie
a)
verejný orgán, medzinárodná organizácia a Národná banka Slovenska v rozsahu činnosti nevzťahujúcej sa k úhrade záväzkov vzniknutých v súvislosti s obdobnou podnikateľskou činnosťou ako vykonáva špecifikovaná poisťovacia spoločnosť, inštitúcia správy a úschovy finančných aktív alebo vkladová inštitúcia,
b)
dôchodkový fond so širokou účasťou, dôchodkový fond s úzkou účasťou, dôchodkový fond verejného orgánu, medzinárodnej organizácie alebo kvalifikovaný vydavateľ kreditných kariet,
c)
iný subjekt, pri ktorom existuje nízke riziko, že sa použije na daňové úniky, a ktorý má podobné charakteristické znaky ako ktorýkoľvek zo subjektov určených v písmenách a) a b) a je zahrnutý do zoznamu neoznamujúcich finančných inštitúcií, a to za predpokladu, že postavenie tohto subjektu ako neoznamujúcej finančnej inštitúcie nemarí účely tohto zákona,
d)
vyňatý subjekt kolektívneho investovania alebo
e)
zverenecký fond, ak je správca zvereneckého fondu oznamujúcou finančnou inštitúciou a v súvislosti so všetkými účtami zvereneckého fondu podliehajúcimi oznamovaniu podáva všetky informácie podľa § 9.
(2)
Na účely odseku 1 písm. a) sa rozumie
a)
verejným orgánom štátny orgán, orgán územnej samosprávy, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ak nevykonáva podnikateľskú činnosť, a iná agentúra alebo organizácia so 100 % majetkovou účasťou štátu alebo orgánu územnej samosprávy; verejný orgán pozostáva z neoddeliteľných súčastí, ovládaných subjektov a politických útvarov, pričom
1.
neoddeliteľnou súčasťou Slovenskej republiky je osoba, agentúra, úrad, fond, organizácia alebo iný orgán, ktorý bez ohľadu na jeho názov predstavuje riadiaci orgán Slovenskej republiky a čisté príjmy tohto orgánu musia byť pripísané na jeho vlastný účet alebo na iný účet verejného orgánu, pričom žiadna ich časť nesmie plynúť v prospech súkromnej osoby; neoddeliteľnou súčasťou nie je fyzická osoba, ktorá je verejným činiteľom alebo správcom konajúcim ako súkromná osoba vo svojom osobnom záujme,
2.
ovládaným subjektom je subjekt, ktorý je formálne oddelený od Slovenskej republiky alebo iným spôsobom predstavuje samostatný právny subjekt, ak
2a.
subjekt je úplne vlastnený alebo ovládaný jedným verejným orgánom alebo viacerými verejnými orgánmi priamo alebo prostredníctvom jedného ovládajúceho subjektu alebo viacerých ovládaných subjektov,
2b.
čisté príjmy subjektu sa pripisujú na jeho vlastný účet alebo na účty jedného verejného orgánu alebo viacerých verejných orgánov, pričom zo žiadnej časti jeho príjmov nemá prospech žiadna súkromná osoba a
2c.
pri zrušení tohto subjektu sa jeho aktíva zverujú jednému verejnému orgánu alebo viacerým verejným orgánom,
3.
príjem sa nepovažuje za plynúci v prospech súkromnej osoby, ak je táto osoba určeným príjemcom vládneho programu, pričom tento program sa vykonáva pre širokú verejnosť so zreteľom na všeobecný prospech alebo sa týka administratívnych činností na niektorej úrovni verejnej správy; bez ohľadu na uvedené sa však za príjem plynúci v prospech súkromnej osoby považuje taký príjem, z ktorého má prospech súkromná osoba, ak plynie z využitia verejného orgánu na vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti bankovníctva, v rámci ktorého sa poskytujú finančné služby súkromnej osobe,
b)
medzinárodnou organizáciou medzinárodná organizácia alebo agentúra v jej vlastníctve alebo jej pomocná organizácia vrátane nadnárodnej organizácie, ktorú tvoria najmä štáty, a ktorá má so Slovenskou republikou uzavretú dohodu o svojom sídle alebo podobnú dohodu a príjmy ktorej neplynú v prospech súkromnej osoby.
(3)
Na účely odseku 1 písm. b) sa rozumie
a)
dôchodkovým fondom so širokou účasťou fond zriadený na poskytovanie dôchodkových dávok, dávok v invalidite alebo pozostalostných dávok alebo ich kombinácie, ktoré sú určené príjemcom, ktorí sú súčasnými zamestnancami, bývalými zamestnancami, alebo osobami určenými takýmito zamestnancami jedného zamestnávateľa alebo viacerých zamestnávateľov ako odplata za poskytnuté služby, a to za predpokladu, že fond
1.
nemá iba jediného príjemcu s nárokom na viac než 5 % aktív fondu,
2.
podlieha štátnej regulácii a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva poskytuje výkazy s informáciami a
3.
spĺňa najmenej jednu z týchto požiadaviek:
3a.
je oslobodený od zdanenia príjmu z investovania alebo je zdanenie takéhoto príjmu odložené alebo sa zdaňuje zníženou sadzbou, a to z dôvodu jeho postavenia ako plánu dôchodkového alebo penzijného zabezpečenia,
3b.
získava najmenej 50 % svojich celkových príspevkov, okrem presunov aktív z iných plánov určených v písmenách a) až c) alebo z dôchodkových účtov určených v § 5 ods. 3 písm. a), od prispievajúcich zamestnávateľov,
3c.
výplaty alebo výbery sú povolené, len ak nastanú určené udalosti súvisiace s odchodom do dôchodku, invaliditou alebo úmrtím okrem prevodu prostriedkov na iné fondy dôchodkového zabezpečenia určené v písmenách a) až c) alebo na dôchodkové účty určené v § 5 ods. 3 písm. a) alebo sa na výplatu alebo výber, ktorý sa uskutoční pred takýmito udalosťami, uplatní sankcia, alebo
3d.
príspevky okrem niektorých povolených kompenzačných príspevkov od zamestnancov do fondu sú obmedzené výškou dosiahnutého príjmu zamestnanca alebo nemôžu presiahnuť ročne sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume 50 000 USD, pričom sa uplatňujú pravidlá zlučovania účtov a prepočtu mien uvedené v osobitnom predpise,
b)
dôchodkovým fondom s úzkou účasťou fond zriadený na poskytovanie dôchodkových dávok, dávok v invalidite alebo pozostalostných dávok, ktoré sú určené príjemcom, ktorí sú súčasnými zamestnancami, bývalými zamestnancami alebo osobami určenými takýmito zamestnancami jedného zamestnávateľa alebo viacerých zamestnávateľov, ako odplata za poskytnuté služby, ak
1.
fond má menej ako 50 účastníkov,
2.
do fondu prispieva jeden zamestnávateľ alebo viacero zamestnávateľov, ktorí nie sú investičnými subjektmi ani pasívnymi nefinančnými subjektmi,
3.
príspevky zamestnanca a zamestnávateľa do fondu, okrem presunov aktív z dôchodkových účtov určených v § 5 ods. 3 písm. a) sú obmedzené výškou dosiahnutého príjmu alebo náhrady vyplatenej zamestnancovi,
4.
účastníci, ktorí nie sú rezidentmi členského štátu alebo zmluvného štátu, v ktorom je fond zriadený, nemajú nárok na viac ako 20 % aktív fondu a
5.
fond podlieha štátnej regulácii a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva poskytuje výkazy s informáciami,
c)
dôchodkovým fondom verejného orgánu, medzinárodnej organizácie a centrálnej banky subjekt, ktorý poskytuje dôchodkové dávky, dávky v invalidite alebo pozostalostné dávky príjemcom alebo účastníkom, ktorí sú súčasnými zamestnancami, bývalými zamestnancami alebo osobami určenými takýmito zamestnancami, alebo ktorí nie sú súčasnými ani bývalými zamestnancami, ak dávky poskytované takýmto príjemcom alebo účastníkom predstavujú odplatu za osobné služby poskytnuté verejnému orgánu, medzinárodnej organizácii alebo centrálnej banke,
d)
kvalifikovaným vydavateľom kreditných kariet banka, pobočka zahraničnej banky, platobná inštitúcia, inštitúcia elektronických peňazí6) a iná finančná inštitúcia, ktorá spĺňa tieto požiadavky:
1.
je finančnou inštitúciou výlučne z toho dôvodu, že je vydavateľom kreditných kariet, ktorý prijíma peňažné prostriedky len vtedy, ak klient v súvislosti s kartou uskutoční platbu nad rámec splatného zostatku a tento preplatok sa nevracia bezodkladne klientovi, a
2.
finančná inštitúcia najneskôr do 1. januára 2016 zavedie postupy s cieľom zabrániť tomu, aby klient dosiahol preplatok presahujúci sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume 50 000 USD, alebo s cieľom zabezpečiť, že akýkoľvek preplatok klienta presahujúci uvedenú sumu sa mu vráti do 60 dní, pričom sa uplatňujú pravidlá zlučovania účtov a prepočtu mien uvedené v osobitnom predpise; na tento účel sa preplatok klienta netýka kreditných zostatkov, ak ide o poplatky, ktoré sú predmetom sporu, ale zahŕňa kreditné zostatky vyplývajúce z vrátenia tovaru.
(4)
Na účely odseku 1 písm. d) sa vyňatým subjektom kolektívneho investovania rozumie investičný subjekt, ktorý je regulovaný ako subjekt kolektívneho investovania, za predpokladu, že všetky podiely v subjekte kolektívneho investovania držia fyzické osoby, subjekty alebo sú držané prostredníctvom fyzických osôb alebo subjektov, ktoré nie sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu, okrem pasívnych nefinančných subjektov s ovládajúcimi osobami, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu, pričom investičný subjekt, ktorý je regulovaný ako subjekt kolektívneho investovania, spĺňa podmienky aj ak emitoval listinné akcie na doručiteľa, ak
a)
subjekt kolektívneho investovania neemitoval a neemituje žiadne listinné akcie na doručiteľa po 31. decembri 2015,
b)
subjekt kolektívneho investovania všetky takéto akcie zruší pri ich odovzdaní,
c)
subjekt kolektívneho investovania vykonáva postupy preverovania uvedené v osobitnom predpise a oznamuje všetky informácie, ktoré sa musia oznamovať, ak ide o akékoľvek takéto akcie a ak sa takéto akcie predložia na spätné odkúpenie alebo iné preplatenie a
d)
subjekt kolektívneho investovania zaviedol postupy, aby zabezpečil, že takéto akcie sú splatené alebo stiahnuté najneskôr do 1. januára 2018.
§ 5
Finančný účet
(1)
Finančným účtom sa na účely § 1 písm. a) rozumie účet, ktorý vedie finančná inštitúcia, a zahŕňa vkladový účet, správcovský účet a
a)
pri investičnom subjekte akýkoľvek majetkový podiel alebo dlhový podiel vo finančnej inštitúcii; bez ohľadu na uvedené skutočnosti finančný účet nezahŕňa žiadny majetkový podiel ani dlhový podiel v subjekte, ktorý je investičným subjektom len preto, že poskytuje investičné poradenstvo klientovi a koná v jeho mene alebo spravuje portfóliá pre klienta a koná v jeho mene na účely investovania, riadenia alebo správy finančných aktív uložených v mene klienta v inej finančnej inštitúcii, ako je takýto subjekt,
b)
pri finančnej inštitúcii, ktorá nie je uvedená v písmene a), majetkový podiel alebo dlhový podiel vo finančnej inštitúcii, ak bola trieda podielov vytvorená s cieľom vyhnúť sa oznamovaniu podľa tohto zákona,
c)
poistnú zmluvu s odkupnou hodnotou a anuitnú zmluvu uzatvorenú alebo vedenú finančnou inštitúciou okrem zmluvy s dohodnutým poistným plnením vo forme neinvestičnej a neprevoditeľnej okamžitej renty, ktorá sa vypláca fyzickej osobe vo forme dôchodku alebo dávky v invalidite z účtu, ktorý je vylúčeným účtom.
(2)
Na účely odseku 1 sa rozumie
a)
vkladovým účtom najmä obchodný účet, bežný účet,7) sporiaci účet, termínovaný účet,8) záložný účet, alebo účet, ktorý je doložený vkladovým listom,9) záložným listom, investičným certifikátom, dlhovým certifikátom alebo iným podobným nástrojom10) vedeným finančnou inštitúciou v rámci bežného podnikania v oblasti bankovníctva alebo podobného odvetvia; vkladový účet zahŕňa aj finančnú sumu v držbe poisťovne na základe zaručenej investičnej zmluvy alebo podobnej dohody o vyplatení alebo pripísaní úroku z tejto sumy,
b)
správcovským účtom účet iný ako poistná zmluva alebo anuitná zmluva, na ktorom sa nachádza jedno alebo viacero finančných aktív v prospech inej osoby,
c)
majetkovým podielom pri osobnej obchodnej spoločnosti, ktorá je finančnou inštitúciou, podiel na imaní alebo na zisku spoločnosti, pri zvereneckom fonde, ktorý je finančnou inštitúciou, podiel v držbe osoby, ktorá sa považuje za zriaďovateľa alebo oprávnenú osobu celého zvereneckého fondu alebo jeho časti alebo za inú osobu vykonávajúcu najvyššiu kontrolu nad zvereneckým fondom; osoba podliehajúca oznamovaniu sa považuje za oprávnenú osobu zvereneckého fondu, ak má takáto osoba podliehajúca oznamovaniu nárok priamo alebo nepriamo, napríklad prostredníctvom poverenca na povinné vyplatenie zisku alebo ktorej môže byť priamo alebo nepriamo dobrovoľne vyplatený zisk zo zvereneckého fondu,
d)
poistnou zmluvou11) zmluva iná ako anuitná zmluva, ktorou sa jej poistiteľ zaväzuje vyplatiť určitú finančnú sumu, ak dôjde k vzniku určenej poistnej udalosti vrátane úmrtia, choroby, nehody, zodpovednosti za škodu alebo škody na majetku,
e)
anuitnou zmluvou zmluva, ktorou sa jej poistiteľ zaväzuje vyplácať platby počas určitého časového obdobia definovaného vcelku alebo sčasti na základe predpokladanej dĺžky života jednej fyzickej osoby alebo viacerých fyzických osôb; tento pojem zahŕňa aj zmluvu, ktorá sa považuje za anuitnú zmluvu v súlade s právnymi predpismi členského štátu alebo zmluvného štátu alebo praxou uplatňovanou v členskom štáte alebo v zmluvnom štáte, v ktorom bola táto zmluva uzatvorená, a ktorou sa jej poistiteľ zaväzuje vyplácať platby počas obdobia niekoľkých rokov,
f)
poistnou zmluvou s odkupnou hodnotou poistná zmluva iná ako zaisťovacia zmluva uzavretá medzi dvoma poisťovňami, ktorá má odkupnú hodnotu, pričom
1.
odkupnou hodnotou je vyššia z týchto súm:
1a.
suma, na ktorú má poistník nárok pri odstúpení od poistnej zmluvy alebo pri jej ukončení bez odpočítania poplatku za odstúpenie alebo úveru z poistného, alebo
1b.
suma, ktorú si poistník môže požičať podľa poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou,
2.
odkupná hodnota nie je suma, ktorú možno vyplatiť podľa poistnej zmluvy
2a.
len z dôvodu úmrtia fyzickej osoby poistenej v rámci zmluvy o životnom poistení,
2b.
ako plnenie pri úraze alebo chorobe alebo iné plnenie, ktoré predstavuje odškodnenie za ekonomickú stratu vzniknutú pri poistnej udalosti,
2c.
ako refundáciu už zaplateného poistného zníženú o poisťovacie poplatky bez ohľadu na to, či boli skutočne uložené na základe poistnej zmluvy inej, ako je investičné životné poistenie alebo anuitná zmluva z dôvodu zrušenia alebo ukončenia zmluvy, zníženia poistného rizika počas obdobia platnosti zmluvy alebo z dôvodu opravy účtovnej alebo podobnej chyby týkajúcej sa poistného súvisiaceho s touto zmluvou,
2d.
ako podiel poistníka na zisku, iný ako podiel pri ukončení zmluvy za predpokladu, že podiel na zisku sa týka poistnej zmluvy, podľa ktorej sú jediné dávky, ktoré sa môžu vyplatiť, uvedené v bode 2b, alebo
2e.
ako vrátenie poistného zaplateného vopred alebo vkladu určeného na zaplatenie poistného v súvislosti s poistnou zmluvou, pri ktorej sa poistné platí najmenej raz ročne, ak suma poistného zaplateného vopred alebo vkladu určeného na zaplatenie poistného nepresahuje nasledujúce ročné poistné, ktoré sa má podľa zmluvy zaplatiť.
(3)
Finančný účet nezahŕňa vylúčený účet, ktorým sa rozumie ktorýkoľvek z týchto účtov:
a)
účet, ktorý spĺňa tieto požiadavky:
1.
podlieha regulácii ako osobný dôchodkový účet alebo je súčasťou registrovaného alebo regulovaného plánu dôchodkového alebo penzijného zabezpečenia na poskytovanie dôchodkových dávok alebo penzijných dávok vrátane dávok v invalidite alebo pozostalostných dávok,
2.
je daňovo zvýhodnený, to znamená, že príspevky platené na účet, ktoré by za iných okolností podliehali dani, sú odpočítateľné alebo vyňaté z hrubého príjmu držiteľa finančného účtu alebo sú zdaňované zníženou sadzbou, alebo je zdaňovanie príjmu z účtu odložené, alebo sa takýto príjem zdaňuje zníženou sadzbou,
3.
vyžaduje sa poskytovanie výkazov s informáciami orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,
4.
výbery sú podmienené dosiahnutím presne určeného veku odchodu do dôchodku, invaliditou alebo úmrtím, inak sa na výbery uskutočnené pred takýmito presne určenými udalosťami uplatňujú sankcie, a
5.
buď sú ročné príspevky obmedzené na sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume najviac 50 000 USD, alebo existuje maximálny limit príspevkov na účet počas života vo výške sumy uvedenej v eurách zodpovedajúcej sume najviac 1 000 000 USD, pričom sa uplatňujú pravidlá zlučovania účtov a prepočtu mien uvedené v osobitnom predpise; finančný účet, ktorý inak spĺňa túto požiadavku aj ak na neho sú pripísané aktíva alebo finančné prostriedky presunuté z jedného alebo viacerých finančných účtov, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v písmenách a) a b) alebo z jedného fondu alebo z viacerých fondov dôchodkového, alebo penzijného zabezpečenia, ktoré spĺňajú požiadavky podľa § 4 ods. 3 písm. a) až c),
b)
účet, ktorý spĺňa tieto požiadavky:
1.
podlieha regulácii ako investičný nástroj na iné účely, než je dôchodok, a pravidelne sa s ním obchoduje na regulovanom trhu s cennými papiermi, alebo účet podlieha regulácii ako sporiaci nástroj na iné účely, než je dôchodok,
2.
je daňovo zvýhodnený, to znamená, že príspevky platené na účet, ktoré by za iných okolností podliehali dani, sú odpočítateľné alebo vyňaté z hrubého príjmu držiteľa finančného účtu alebo sú zdaňované zníženou sadzbou, alebo je zdaňovanie príjmu z účtu odložené, alebo sa takýto príjem zdaňuje zníženou sadzbou,
3.
výbery sú podmienené splnením špecifických kritérií súvisiacich s účelom investičného účtu alebo sporiaceho účtu, napríklad poskytovanie dávok na vzdelanie alebo lekársku starostlivosť; ak sa takéto kritériá nesplnia, na uskutočnené výbery sa uplatňujú sankcie, a
4.
ročné príspevky sú obmedzené na sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume najviac 50 000 USD, pričom sa uplatňujú pravidlá zlučovania účtov a prepočtu mien uvedené v osobitnom predpise; finančný účet spĺňa túto požiadavku aj ak sa na takýto finančný účet pripíšu aktíva alebo finančné prostriedky presunuté z jedného finančného účtu alebo z viacerých finančných účtov, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v písmenách a) a b) alebo z jedného fondu alebo z viacerých fondov dôchodkového zabezpečenia alebo penzijného zabezpečenia, ktoré spĺňajú požiadavky podľa § 4 ods. 3 písm. a) až c),
c)
zmluva o životnom poistení s obdobím poistného krytia, ktoré sa skončí pred tým, ako poistená fyzická osoba dosiahne vek 90 rokov, a to za predpokladu, že zmluva spĺňa tieto požiadavky:
1.
pravidelné poistné, ktoré sa v priebehu času neznižuje, sa platí najmenej raz ročne počas obdobia trvania zmluvy alebo dovtedy, kým poistený nedosiahne vek 90 rokov, podľa toho, ktoré obdobie je kratšie,
2.
zmluva nemá žiadnu kapitálovú hodnotu, ku ktorej môže mať akákoľvek osoba prístup výberom, úverom alebo inak bez toho, aby sa zmluva neukončila,
3.
suma, okrem pozostalostnej dávky, ktorá sa má vyplatiť pri zrušení alebo ukončení zmluvy, nemôže presiahnuť celkové poistné zaplatené pri danej zmluve znížené o sumu za úmrtnosť a chorobnosť a poplatky týkajúce sa výdavkov bez ohľadu na to, či boli skutočne uložené počas obdobia alebo v období trvania zmluvy a akékoľvek sumy vyplatené pred zrušením alebo ukončením zmluvy a
4.
zmluva nie je v držbe nadobúdateľa po prevode zmluvy za odplatu,
d)
účet, ktorý je vedený výlučne pozostalými osobami, ak dokumentácia k takému účtu zahŕňa kópiu závetu alebo úmrtného listu zosnulého,
e)
účet zriadený v súvislosti s ktoroukoľvek z týchto skutočností:
1.
súdny príkaz alebo rozsudok súdu,
2.
predaj, zámena alebo prenájom nehnuteľného majetku alebo hnuteľného majetku, ak účet spĺňa tieto podmienky:
2a.
účet je financovaný výhradne zálohovou platbou, preddavkom, vkladom vo výške primeranej na zabezpečenie záväzku, ktorý priamo súvisí s transakciou, alebo podobnou platbou alebo je financovaný finančným aktívom, ktoré je vložené na účet v súvislosti s predajom, zámenou alebo prenájmom majetku,
2b.
účet je zriadený a používa sa výhradne na zabezpečenie záväzku kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za majetok, záväzku predávajúceho zaplatiť akékoľvek podmienené záväzky alebo záväzku prenajímateľa alebo nájomcu zaplatiť za akékoľvek škody týkajúce sa prenajatého majetku vyplácané na základe zmluvy o prenájme,
2c.
aktíva na účte vrátane príjmu, ktorý na ňom vznikol, sa vyplatia alebo iným spôsobom rozdelia v prospech kupujúceho, predávajúceho, prenajímateľa alebo nájomcu a to aj s cieľom splniť záväzok takejto osoby, keď sa majetok predá, zamení alebo odovzdá, alebo keď sa ukončí prenájom,
2d.
účet nie je maržovým účtom ani podobným účtom zriadeným v súvislosti s predajom alebo zámenou finančného aktíva,
2e.
účet nesúvisí s účtom podľa písmena f),
3.
povinnosť finančnej inštitúcie, ktorá spravuje úver zabezpečený nehnuteľnosťou, vyčleniť časť platby výhradne na neskoršiu platbu daní alebo poistenia, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti,
4.
povinnosť finančnej inštitúcie zabezpečiť výhradne neskoršiu platbu daní,
f)
vkladový účet, ktorý spĺňa tieto požiadavky:
1.
účet existuje výhradne z toho dôvodu, že klient uskutoční platbu nad rámec splatného zostatku, ak ide o kreditnú kartu alebo iný revolvingový úverový nástroj, a preplatok sa nevracia bezodkladne klientovi, a
2.
od 1. januára 2016 alebo pred týmto dátumom finančná inštitúcia zavedie postupy s cieľom zabrániť tomu, aby klient dosiahol preplatok presahujúci sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume 50 000 USD alebo s cieľom zabezpečiť, že akýkoľvek preplatok klienta presahujúci uvedenú sumu sa mu vráti do 60 dní, pričom sa uplatňujú pravidlá zlučovania účtov a prepočtu mien uvedené v osobitnom predpise; na tento účel sa preplatok klienta netýka kreditných zostatkov, ak ide o poplatky, ktoré sú predmetom sporu, ale zahŕňa kreditné zostatky vyplývajúce z vrátenia tovaru,
g)
iný účet, v súvislosti s ktorým existuje nízke riziko, že sa použije na daňové úniky, má podobné charakteristické znaky ako ktorýkoľvek z účtov podľa písmen a) až f) a je zahrnutý do zoznamu vylúčených účtov, a to za predpokladu, že postavenie takéhoto účtu ako vylúčeného účtu nemarí účel tohto zákona.
(4)
Existujúcim účtom fyzickej osoby sa rozumie existujúci účet, ktorého držiteľom je jedna fyzická osoba alebo viac fyzických osôb, a existujúcim účtom subjektu sa rozumie existujúci účet, ktorého držiteľom je jeden alebo viac subjektov, pričom existujúcim účtom sa rozumie
a)
finančný účet, ktorý vedie oznamujúca finančná inštitúcia k 31. decembru 2015,
b)
finančný účet držiteľa účtu bez ohľadu na dátum zriadenia takéhoto finančného účtu, ak
1.
držiteľ finančného účtu má v oznamujúcej finančnej inštitúcii alebo v prepojenom subjekte v rámci Slovenskej republiky aj finančný účet, ktorý je existujúcim účtom uvedeným v písmene a),
2.
na účely splnenia pravidiel v osobitnom predpise a na účely určenia zostatku na finančných účtoch alebo ich hodnoty pri uplatňovaní prahových hodnôt týkajúcich sa účtu, oznamujúca finančná inštitúcia alebo prepojený subjekt v rámci Slovenskej republiky zaobchádza s oboma účtami alebo s ďalšími finančnými účtami držiteľa účtu, ktoré sa považujú za existujúce účty podľa tohto písmena, ako s jedným finančným účtom,
3.
oznamujúca finančná inštitúcia v súvislosti s finančným účtom podliehajúcim postupom ustanoveným pre predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu,4) dodrží postupy pre finančný účet podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, aj ak použije postupy ustanovené pre predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu pri existujúcom účte podľa písmena a), a
4.
otvorenie finančného účtu si nevyžaduje, aby držiteľ účtu poskytoval nové, dodatočné alebo zmenené informácie o sebe ako klientovi okrem tých, ktoré sú ustanovené týmto zákonom.
(5)
Novým účtom fyzickej osoby sa rozumie nový účet, ktorého držiteľom je jedna fyzická osoba alebo viac fyzických osôb, a novým účtom subjektu nový účet, ktorého držiteľom je jeden subjekt alebo viac subjektov, pričom novým účtom sa rozumie finančný účet, ktorý vedie oznamujúca finančná inštitúcia a ktorý sa zriadil 1. januára 2016 alebo neskôr, ak sa nepovažuje za existujúci účet podľa odseku 4 písm. b).
§ 6
Účet podliehajúci oznamovaniu
(1)
Účtom podliehajúcim oznamovaniu sa na účely § 1 písm. a) rozumie finančný účet, ktorý vedie oznamujúca finančná inštitúcia a ktorého držiteľom je jedna osoba alebo viacero osôb podliehajúcich oznamovaniu alebo pasívny nefinančný subjekt s jednou ovládajúcou osobou alebo s viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu, a to za predpokladu, že sa identifikoval podľa postupov preverovania ustanovených v osobitnom predpise podľa § 7 ods. 2.
(2)
Na účely odseku 1 sa rozumie
a)
osobou podliehajúcou oznamovaniu osoba z iného členského štátu alebo osoba z iného zmluvného štátu vrátane osoby za podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 7 ods. 2, ktorá nie je
1.
spoločnosť, s akciami ktorej sa pravidelne obchoduje na jednom regulovanom trhu alebo na viacerých regulovaných trhoch s cennými papiermi,
2.
akákoľvek spoločnosť, ktorá je prepojeným subjektom spoločnosti uvedenej v prvom bode,
3.
verejný orgán,
4.
medzinárodná organizácia,
5.
centrálna banka alebo
6.
finančná inštitúcia,
b)
ovládajúcou osobou fyzická osoba alebo viaceré fyzické osoby, ktoré vykonávajú kontrolu nad subjektom; pri zvereneckom fonde je ovládajúcou osobou zriaďovateľ, správca, poručník, oprávnená osoba alebo trieda príjemcov a akákoľvek iná fyzická osoba, ktorá vykonáva najvyššiu kontrolu nad zvereneckým fondom, a pri inom právnom subjekte, ako je zverenecký fond, je ovládajúcou osobou osoba v rovnocenných alebo podobných pozíciách,
c)
nefinančným subjektom subjekt, ktorý nie je finančnou inštitúciou, pričom
1.
pasívnym nefinančným subjektom je nefinančný subjekt, ktorý nie je aktívnym nefinančným subjektom, alebo investičný subjekt podľa § 3 ods. 2 písm. c) druhého bodu, ktorý nie je finančnou inštitúciou z členského štátu alebo zo zmluvného štátu,
2.
aktívnym nefinančným subjektom je nefinančný subjekt, ktorý spĺňa ktorékoľvek z týchto kritérií:
2a.
menej ako 50 % hrubého príjmu nefinančného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok alebo iné primerané oznamovacie obdobie je pasívnym príjmom a menej ako 50 % aktív, ktoré nefinančný subjekt držal počas predchádzajúceho kalendárneho roku alebo iného primeraného oznamovacieho obdobia, sú aktíva, z ktorých plynie pasívny príjem alebo sa držia s cieľom dosahovať pasívny príjem,
2b.
s akciami nefinančného subjektu sa pravidelne obchoduje na regulovanom trhu s cennými papiermi alebo nefinančný subjekt je subjektom prepojeným so subjektom, s akciami ktorého sa pravidelne obchoduje na regulovanom trhu s cennými papiermi,
2c.
je verejným orgánom, medzinárodnou organizáciou, centrálnou bankou alebo subjektom, ktorý je v úplnom vlastníctve jedného z nich,
2d.
všetky činnosti nefinančného subjektu pozostávajú z úplnej alebo čiastočnej držby emitovaných akcií jednej dcérskej spoločnosti alebo viacerých dcérskych spoločností alebo z financovania alebo poskytovania služieb jednej dcérskej spoločnosti alebo viacerým dcérskym spoločnostiam, ktoré obchodujú alebo vykonávajú inú podnikateľskú činnosť, než je podnikateľská činnosť finančnej inštitúcie; subjekt nie je aktívnym nefinančným subjektom, ak plní funkciu investičného fondu alebo vystupuje ako investičný fond, akým je napríklad fond súkromného kapitálu, fond rizikového kapitálu, fond na dlhové akvizície alebo akýkoľvek investičný nástroj, ktorého cieľom je nadobudnúť alebo financovať spoločnosti a následne držať podiely v týchto spoločnostiach ako kapitálové aktíva na investičné účely,
2e.
v období 24 mesiacov nasledujúcich po jeho zriadení nevykonáva podnikateľskú činnosť a v minulosti nevykonával žiadnu činnosť, ale investuje kapitál do aktív s cieľom vykonávať inú podnikateľskú činnosť, než je podnikateľská činnosť finančnej inštitúcie,
2f.
nebol finančnou inštitúciou v posledných piatich rokoch a je v procese likvidácie svojich aktív alebo sa reorganizuje s tým úmyslom, že bude pokračovať v podnikateľskej činnosti alebo opätovne začne podnikateľskú činnosť, ktorá je iná ako podnikateľská činnosť finančnej inštitúcie,
2g.
zapája sa hlavne do transakcií financovania a zaisťovania s prepojenými subjektmi, ktoré nie sú finančnými inštitúciami, alebo pre tieto prepojené subjekty, a neposkytuje služby financovania ani zaisťovania žiadnemu subjektu, ktorý nie je prepojeným subjektom, za predpokladu, že skupina akýchkoľvek takýchto súvisiacich subjektov sa zapája hlavne do podnikateľskej činnosti, ktorá je iná než podnikateľská činnosť finančnej inštitúcie, alebo
2h.
spĺňa súčasne tieto požiadavky:
2ha.
je zriadený a vykonáva činnosť v členskom štáte rezidencie alebo zmluvnom štáte rezidencie výlučne na náboženské, charitatívne, vedecké, umelecké, kultúrne, športové alebo vzdelávacie účely, alebo je zriadený a vykonáva činnosť vo svojom členskom štáte rezidencie alebo v zmluvnom štáte rezidencie a ide o profesijnú organizáciu, obchodný spolok, obchodnú komoru, organizáciu práce, poľnohospodársku organizáciu alebo záhradnícku organizáciu, občiansky spolok alebo organizáciu, ktorá vykonáva výhradne všeobecne prospešné služby,
2hb.
je oslobodený od dane z príjmov vo svojom členskom štáte rezidencie alebo v zmluvnom štáte rezidencie,
2hc.
nemá žiadnych akcionárov ani členov, ktorí majú vlastnícky podiel alebo, ktorí sú skutočnými vlastníkmi príjmu alebo majetku,
2hd.
právne predpisy členského štátu rezidencie alebo zmluvného štátu rezidencie nefinančného subjektu alebo zakladajúce dokumenty nefinančného subjektu neumožňujú, aby sa akýkoľvek príjem alebo majetok nefinančného subjektu distribuovali alebo použili v prospech súkromnej osoby alebo necharitatívneho subjektu; to neplatí, ak sa tak uskutoční v rámci výkonu charitatívnych činností nefinančného subjektu alebo ako platba primeranej protihodnoty za poskytnuté služby alebo ako platba, ktorá predstavuje primeranú trhovú hodnotu majetku, ktorý nefinančný subjekt kúpil,
2he.
právne predpisy členského štátu rezidencie alebo zmluvného štátu rezidencie nefinančného subjektu alebo zakladajúce dokumenty nefinančného subjektu vyžadujú, aby sa pri likvidácii alebo zrušení nefinančného subjektu všetky jeho aktíva distribuovali verejnému orgánu alebo inej neziskovej organizácii alebo by prepadol v prospech štátu členského štátu rezidencie alebo zmluvného štátu rezidencie nefinančného subjektu alebo v prospech jeho politického útvaru.
(3)
Na účely odseku 2 sa osobou z členského štátu a osobou zo zmluvného štátu rozumie fyzická osoba alebo subjekt, ktorý je rezidentom členského štátu alebo zmluvného štátu podľa daňových zákonov uvedeného členského štátu alebo zmluvného štátu, alebo pozostalosť zosnulého, ktorý bol rezidentom členského štátu alebo zmluvného štátu; na tento účel sa subjekt, akým je osobná obchodná spoločnosť, osobná spoločnosť s ručením obmedzeným alebo podobné právne usporiadanie, ktorý nie je rezidentom na daňové účely, považuje za rezidenta toho štátu, v ktorom sa nachádza miesto skutočného vedenia.
§ 7
Preverovanie finančných účtov
(1)
Oznamujúca finančná inštitúcia je povinná preverovať, či v kalendárnom roku vedie účet podliehajúci oznamovaniu.
(2)
Podrobnosti o požiadavkách oznamovania a o požiadavkách preverovania, postupoch preverovania pri existujúcich účtoch fyzických osôb a existujúcich účtoch subjektov, postupoch preverovania pri nových účtoch fyzických osôb a nových účtoch subjektov a osobitné pravidlá preverovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
§ 8
Získavanie informácií o finančných účtoch
(1)
Oznamujúca finančná inštitúcia je povinná získavať informácie o rezidentovi členského štátu alebo rezidentovi štátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Informáciami podľa odseku 1 sú
a)
pri fyzickej osobe, ktorá je držiteľom finančného účtu alebo ovládajúcou osobou,
1.
meno a priezvisko,
2.
adresa bydliska alebo adresa miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou bydliska,
3.
daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,
4.
dátum a miesto narodenia,
5.
iné údaje ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 7 ods. 2,
b)
pri subjekte, ktorý je držiteľom finančného účtu,
1.
obchodné meno alebo názov,
2.
sídlo,
3.
daňové identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené.
§ 9
Oznamovacia povinnosť
(1)
Oznamujúca finančná inštitúcia oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky za kalendárny rok alebo za iné primerané oznamovacie obdobie v súvislosti s osobou podliehajúcou oznamovaniu a účtom podliehajúcim oznamovaniu tieto informácie:
a)
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo oznamujúcej finančnej inštitúcie,
b)
údaje o každom držiteľovi finančného účtu alebo ovládajúcej osobe v rozsahu podľa § 8 ods. 2,
c)
číslo finančného účtu alebo jeho funkčný ekvivalent,
d)
zostatok na finančnom účte alebo hodnotu finančného účtu vrátane odkupnej hodnoty pri poistnej zmluve s odkupnou hodnotou alebo odkupnej hodnoty pri anuitnej zmluve ku koncu príslušného kalendárneho roka alebo iného primeraného oznamovacieho obdobia, alebo ak bol finančný účet zrušený, informáciu tom, že účet bol zrušený,
e)
pri správcovskom účte
1.
celkovú hrubú sumu úrokov, celkovú hrubú sumu dividend a celkovú hrubú sumu iných príjmov, ktoré vznikli v súvislosti s aktívami držanými na správcovskom účte, vyplatenú alebo pripísanú na správcovský účet alebo v súvislosti so správcovským účtom počas kalendárneho roka alebo iného primeraného oznamovacieho obdobia a
2.
celkové hrubé výnosy z predaja alebo spätného odkúpenia finančných aktív vyplatené alebo pripísané na správcovský účet počas kalendárneho roka alebo iného primeraného oznamovacieho obdobia, v súvislosti s ktorými oznamujúca finančná inštitúcia pôsobila ako správca, maklér, poverenec alebo inak ako zástupca držiteľa finančného účtu,
f)
pri vkladovom účte celkovú hrubú sumu úrokov vyplatených alebo pripísaných na vkladový účet počas kalendárneho roka alebo iného primeraného oznamovacieho obdobia,
g)
pri finančnom účte, ktorý nie je uvedený v písmene e) alebo písmene f), celkovú hrubú sumu vyplatenú alebo pripísanú v prospech držiteľa finančného účtu v súvislosti s týmto účtom počas kalendárneho roka alebo iného primeraného oznamovacieho obdobia, vo vzťahu ku ktorému vystupuje oznamujúca finančná inštitúcia ako povinná strana alebo dlžník, vrátane súhrnnej sumy akýchkoľvek platieb v rámci spätného odkúpenia vykonaných v prospech držiteľa finančného účtu počas kalendárneho roka alebo iného primeraného oznamovacieho obdobia.
(2)
Ak oznamujúca finančná inštitúcia z preverovania zistí, že v kalendárnom roku alebo inom primeranom oznamovacom období nevedie žiaden účet podliehajúci oznamovaniu, oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu Slovenskej republiky v lehote podľa odseku 3.
(3)
Oznamujúca finančná inštitúcia oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky údaje podľa odsekov 1 a 2 vždy v lehote do 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa plní oznamovacia povinnosť. Túto lehotu nemožno predĺžiť.
§ 9a
Ročné hodnotenie automatickej výmeny informácií medzi členskými štátmi
Príslušný orgán Slovenskej republiky oznamuje každoročne Európskej komisii ročné hodnotenie efektívnosti a dosiahnuté výsledky automatickej výmeny informácií.
Automatická výmena informácií v nadväznosti na dohodu FATCA
§ 10
Vymedzenie pojmov na účely dohody FATCA
Na účely tohto zákona sa používajú pojmy, ktoré sú obsahovo vymedzené v dohode FATCA.
§ 11
Povinnosť získať identifikačné číslo na účely dohody FATCA
(1)
Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia požiada príslušný orgán Spojených štátov amerických o pridelenie identifikačného čísla podľa dohody FATCA.
(2)
Slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia, ktorá vedie účet oznamovaný Spojeným štátom americkým, požiada príslušný orgán Spojených štátov amerických o pridelenie identifikačného čísla, ak jej má byť pridelené podľa dohody FATCA.
(3)
Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia a slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia oznámi pridelené identifikačné číslo príslušnému orgánu Slovenskej republiky najneskôr do 31. mája kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa plní oznamovacia povinnosť.
§ 12
Preverovanie účtov na účely dohody FATCA
(1)
Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná preverovať, či v kalendárnom roku vedie účet oznamovaný Spojeným štátom americkým a účet, ktorého držiteľom je nezúčastnená finančná inštitúcia.
(2)
Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia postupuje pri vykonávaní preverovania podľa postupov preverovania uvedených v dohode FATCA alebo iných obdobných pravidiel, použitie ktorých umožňuje dohoda FATCA, pričom použitie iných obdobných pravidiel oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky v lehote podľa § 14 ods. 4.
§ 13
Získavanie informácií o finančných účtoch na účely dohody FATCA
(1)
Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia je povinná získavať informácie o každom držiteľovi účtu oznamovanom Spojeným štátom americkým, ktorým je
a)
určená americká osoba,
b)
neamerický subjekt, ktorého ovládajúcou osobou je určená americká osoba (ďalej len „ovládajúca osoba“).
(2)
Informáciami o držiteľovi účtu oznamovaného Spojeným štátom americkým sú údaje uvedené v dohode FATCA, pričom tieto informácie sa zisťujú aj od ovládajúcej osoby.
§ 14
Oznamovacia povinnosť na účely dohody FATCA
(1)
Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia, ktorá v kalendárnom roku vedie účet oznamovaný Spojeným štátom americkým, oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky tieto informácie:
a)
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo slovenskej oznamujúcej finančnej inštitúcie,
b)
identifikačné číslo pridelené na účely dohody FATCA,
c)
informácie podľa dohody FATCA.
(2)
Ak slovenská oznamujúca finančná inštitúcia z preverovania zistí, že v kalendárnom roku nevedie žiaden účet oznamovaný Spojeným štátom americkým, oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu Slovenskej republiky.
(3)
Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia, ktorá v kalendárnom roku vedie účet, ktorého držiteľom je nezúčastnená finančná inštitúcia, oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu Slovenskej republiky.
(4)
Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky údaje podľa odsekov 1 až 3 vždy v lehote do 30. júna kalendárneho roku nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa plní oznamovacia povinnosť. Túto lehotu nemožno predĺžiť.
§ 15
Platby nezúčastneným finančným inštitúciám
Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia, ktorá nezúčastnenej finančnej inštitúcii poukáže alebo sprostredkuje platbu zo zdrojov na území Spojených štátov amerických,
a)
poskytne tomu, od koho platbu na poukázanie alebo sprostredkovanie prijala, informácie potrebné pre oznamovanie súvisiace s touto platbou a zrazenie dane Spojených štátov amerických podľa dohody FATCA, alebo
b)
zrazí daň Spojených štátov amerických podľa dohody FATCA a odvedie ju príslušnému orgánu Spojených štátov amerických.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 16
Vzťah k iným právnym predpisom
Pri automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní sa primerane postupuje podľa osobitných predpisov.12)
§ 17
Súčinnosť
Držiteľ finančného účtu alebo ovládajúca osoba je povinná poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť oznamujúcej finančnej inštitúcií a slovenskej oznamujúcej finančnej inštitúcií na účely plnenia jej povinností podľa tohto zákona.
§ 18
Spôsob doručenia oznámenia
(1)
Oznámenie podľa § 9 a 14 sa doručuje príslušnému orgánu Slovenskej republiky elektronickými prostriedkami.
(2)
Formát a štruktúra oznámenia sa uverejňuje na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.
§ 19
Spracúvanie osobných údajov
(1)
Oznamujúca finančná inštitúcia, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia a príslušný orgán Slovenskej republiky sa na účely tohto zákona považujú za prevádzkovateľov, ktorých práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov ustanovuje osobitný predpis.13)
(2)
Osobné údaje sa spracúvajú na účel poskytnutia informácií o finančných účtoch členskému štátu daňovej rezidencie fyzickej osoby, zmluvnému štátu daňovej rezidencie fyzickej osoby a Spojeným štátom americkým s cieľom správneho vyrubenia daňovej povinnosti. Rozsah spracúvaných osobných údajov je uvedený v § 8 a 13.
(3)
Oznamujúca finančná inštitúcia a slovenská oznamujúca finančná inštitúcia spracúvajú údaje uvedené v § 8 a 13 na účel tohto zákona a dohody FATCA desať rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa údaje podľa § 9 a 14 oznámili.
§ 20
Zasielanie informácií o finančných účtoch
Príslušný orgán Slovenskej republiky zašle informácie oznámené podľa § 9 a 14 príslušnému orgánu2) členského štátu, príslušnému orgánu2) zmluvného štátu alebo príslušnému orgánu Spojených štátov amerických do 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa plní oznamovacia povinnosť.
§ 21
Prijímanie informácií o finančných účtoch
Príslušný orgán Slovenskej republiky prijíma informácie od príslušného orgánu2) členského štátu, príslušného orgánu2) zmluvného štátu alebo príslušného orgánu Spojených štátov amerických.
§ 22
Ustanovenia na účinné uplatňovanie tohto zákona
(1)
Oznamujúca finančná inštitúcia, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia, držiteľ finančného účtu a ovládajúca osoba nesmú prijímať opatrenia a vykonávať postupy, ktorých účelom je vyhnúť sa plneniu povinností podľa tohto zákona.
(2)
Oznamujúca finančná inštitúcia vedie záznamy o postupoch preverovania a oznamovania podľa tohto zákona a uchováva písomné dôkazy, ktoré pri preverovaní získala. Tieto záznamy a písomné dôkazy je povinná uchovávať desať rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa údaje podľa § 9 oznámili.
(3)
Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia vedie záznamy o postupoch preverovania a oznamovania podľa tohto zákona a podľa dohody FATCA a uchováva písomné dôkazy, ktoré pri preverovaní získala. Tieto záznamy a písomné dôkazy je povinná uchovávať desať rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa údaje podľa § 14 oznámili.
(4)
Neoznamujúca finančná inštitúcia má odo dňa, keď začne viesť účet podliehajúci oznamovaniu alebo začne vykonávať podnikateľskú činnosť rovnakého druhu ako oznamujúce finančné inštitúcie, rovnaké povinnosti ustanovené týmto zákonom ako oznamujúca finančná inštitúcia.
(5)
Slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia má odo dňa, keď začne viesť účet podliehajúci oznamovaniu alebo začne vykonávať podnikateľskú činnosť rovnakého druhu ako slovenské oznamujúce finančné inštitúcie, rovnaké povinnosti ustanovené týmto zákonom a dohodou FATCA ako slovenská oznamujúca finančná inštitúcia.
(6)
Kontrolu dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky alebo daňový úrad, pričom postupuje podľa osobitného predpisu.14)
(7)
Oznamujúca finančná inštitúcia môže zabezpečiť splnenie postupov preverovania a postupov oznamovania prostredníctvom poskytovateľov služieb, ktorí konajú v jej mene. Oznamujúca finančná inštitúcia je zodpovedná za splnenie postupov preverovania a postupov oznamovania.
(8)
Na prepočet inej meny, ako je mena euro, sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný k poslednému dňu kalendárneho roka alebo k poslednému dňu iného primeraného oznamovacieho obdobia.
(9)
Zoznam neoznamujúcich finančných inštitúcií podľa § 4 ods. 1 písm. c) a zoznam vylúčených finančných účtov podľa § 5 ods. 3 písm. g) ministerstvo financií uverejní vo Finančnom spravodajcovi.
§ 23
Sankcia za nesplnenie povinnosti
Za nesplnenie povinností podľa § 7 až 9,§ 12 až 15 a § 22 ods. 2 a 3 a dohody FATCA daňový úrad uloží oznamujúcej finančnej inštitúcii pokutu vo výške až do 10 000 eur, a to aj opakovane.
§ 24
Prechodné ustanovenia
(1)
Vo vzťahu k automatickej výmene informácií podľa § 1 písm. a) oznamujúca finančná inštitúcia oznamuje údaje uvedené v § 9 za kalendárny rok 2016, pričom oznamujúca finančná inštitúcia v súvislosti s oznamovaným finančným účtom, ktorý viedla k 31. decembru 2015, nie je povinná oznamovať príslušnému orgánu Slovenskej republiky daňové identifikačné číslo a dátum narodenia o osobe podliehajúcej oznamovaniu, ak jej takéto informácie nie sú známe; ak oznamujúcej finančnej inštitúcii nie sú známe takéto údaje, je povinná vynaložiť primerané úsilie na to, aby do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa takéto účty identifikovali ako účty podliehajúce oznamovaniu, tieto údaje získala. V súvislosti s oznamovaným finančným účtom, ktorý oznamujúca finančná inštitúcia viedla k 31. decembru 2015, nie je povinná uvádzať miesto narodenia, ak jej takáto informácie nie je známa.
(2)
Ak slovenská oznamujúca finančná inštitúcia alebo slovenská neoznamujúca finančná inštitúcia požiadala príslušný orgán Spojených štátov amerických o pridelenie identifikačného čísla podľa § 11 pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, jeho pridelenie oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa účinnosti tohto zákona.
(3)
Vo vzťahu k automatickej výmene informácií podľa § 1 písm. b) slovenská oznamujúca finančná inštitúcia oznamuje údaje uvedené v § 14 v súlade s dohodou FATCA; slovenská oznamujúca finančná inštitúcia v súlade s dohodou FATCA oznámi príslušnému orgánu Slovenskej republiky v lehote podľa § 14 ods. 4 názov nezúčastnenej finančnej inštitúcie a súhrnnú výšku platieb za kalendárne roky 2015 a 2016, ktoré jej v týchto kalendárnych rokoch poukázala alebo sprostredkovala.
(4)
Pri existujúcom účte, ktorý slovenská oznamujúca finančná inštitúcia viedla ku dňu uvedenému v dohode FATCA, nie je povinná do dňa uvedeného v dohode FATCA zisťovať a oznamovať daňové identifikačné číslo alebo iné identifikačné číslo používané na daňové účely, ak jej táto informácia nie je známa; ak slovenskej oznamujúcej finančnej inštitúcii nie je informácia podľa prvej vety známa, oznámi namiesto tejto informácie dátum narodenia, ak jej je známy.
(5)
Pri účte, ktorý slovenská oznamujúca finančná inštitúcia viedla ku dňu uvedenému v dohode FATCA, slovenská oznamujúca finančná inštitúcia zistí požadované informácie najneskôr do dňa uvedeného v dohode FATCA.
§ 24a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne Európskej komisii do 31. decembra 2017 štatistické údaje o automatickej výmene informácií medzi členskými štátmi a informácie o administratívnych nákladoch a iných nákladoch, prínosoch a zmenách, ktoré súvisia s uskutočnenými výmenami týchto informácií, ak ich má príslušný orgán Slovenskej republiky k dispozícii.
§ 25
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. II
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., zákona č. 214/2000 Z. z., zákona č. 623/2004 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 36/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z. a zákona č. 32/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 37 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje plnenie oznamovacej povinnosti príslušnému orgánu Slovenskej republiky na účely automatickej výmeny informácií o finančných účtoch na účely správy daní podľa osobitného predpisu.18a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z. a zákona č. 252/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 91 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje plnenie oznamovacej povinnosti príslušnému orgánu Slovenskej republiky za účelom automatickej výmeny informácií o finančných účtoch na účely správy daní podľa osobitného predpisu.86g)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86g znie:
„86g)
Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 429/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z. a zákona č. 323/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu97bb) pri plnení oznamovacej povinnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 97bb znie:
„97bb)
Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 134 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu97bb) pri plnení oznamovacej povinnosti.“.
Čl. V
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z. a zákona č. 130/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 4a ods. 2 sa slovo „1 000“ nahrádza slovami „počet ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky“.
Čl. VI
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z. a zákona č. 323/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 162 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu72b) pri plnení oznamovacej povinnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 72b znie:
„72b)
Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VII
Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo že nemá o tieto informácie záujem, ak druhy informácií podľa odseku 1 neobsahujú určitú minimálnu sumu“.
2.
Nadpis § 19 znie: „Všeobecné opatrenia“.
3.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky upovedomí osobu podliehajúcu oznamovaniu o narušení bezpečnosti, ktoré môže nepriaznivo ovplyvniť ochranu jej osobných údajov alebo súkromia.“.
4.
Slovo „pravidelná“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „automatická“ v príslušnom tvare.
5.
Príloha sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
Smernica Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 359, 16. 12. 2014).“.
Čl. VIII
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 72 sa odsek 3 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu41a) pri plnení oznamovacej povinnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:
„41a)
Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 359/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11. 3. 2011) v znení smernice Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014 (Ú. v. EÚ L 359, 16. 12. 2014).
2.
Smernica Rady (EÚ) 2015/2376 z 8. decembra 2015, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2015).
1)
Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach v znení ustanovení Protokolu, ktorým sa mení Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 461/2013 Z. z.).
2)
Zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.
3)
§ 2 ods. 1 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona č. 441/2012 Z. z.
4)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 99 až 111 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
6)
§ 80 až 87 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 708 až 715 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
8)
§ 716 až 719a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
9)
§ 778 až 786 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad § 787 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
11)
Napríklad § 788 až 791 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 442/2012 Z. z.
13)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
14)
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.