358/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

358
ZÁKON
z 10. novembra 2015
o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na ochranu hospodárskej súťaže v oblasti štátnej pomoci.1)
(2)
Tento zákon upravuje
a)
základné práva a povinnosti poskytovateľa štátnej pomoci a poskytovateľa minimálnej pomoci2) (ďalej len „poskytovateľ“),
b)
základné práva a povinnosti príjemcu štátnej pomoci a príjemcu minimálnej pomoci (ďalej len „príjemca“),
c)
výkon štátnej správy v oblasti poskytovania štátnej pomoci a minimálnej pomoci (ďalej len „pomoc“).
§ 2
Koordinátor pomoci
(1)
Koordinátorom pomoci je Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.
(2)
Koordinátor pomoci plní tieto úlohy:
a)
vypracováva stanoviská k schémam pomoci vrátane ich dodatkov z hľadiska dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc,
b)
vypracováva stanoviská k návrhom na poskytnutie pomoci ad hoc,
c)
registruje schémy minimálnej pomoci,
d)
zabezpečuje metodickú činnosť a konzultačnú činnosť v oblasti pomoci,
e)
zabezpečuje spoluprácu pri schvaľovaní poskytovania novej štátnej pomoci medzi poskytovateľmi štátnej pomoci a Európskou komisiou a pri schvaľovaní zmien v existujúcej štátnej pomoci,
f)
zabezpečuje spoluprácu s Európskou komisiou na úseku vybavovania sťažností tretích strán,
g)
zabezpečuje školenia a šírenie informácií v oblasti pomoci,
h)
vypracováva súhrnnú správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok,
i)
zabezpečuje spoluprácu s Európskou komisiou pri príprave právne záväzných aktov Európskej únie pre pomoc,
j)
vypracováva stanoviská k návrhom právnych predpisov Slovenskej republiky z hľadiska dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc.
(3)
Koordinátor pomoci plní aj iné úlohy neuvedené v odseku 2, ktoré pre koordinátora pomoci vyplývajú z tohto zákona alebo z osobitných predpisov.
§ 3
Základné pravidlá pre poskytovanie štátnej pomoci
(1)
Štátnu pomoc možno poskytnúť podľa osobitných predpisov upravujúcich príslušné opatrenia pomoci,3) ak sú v súlade s pravidlami Európskej únie pre štátnu pomoc.4)
(2)
Štátnu pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť najmä na tieto účely:
a)
na rozvoj regiónov,
b)
pre malý podnik a stredný podnik,
c)
na uľahčenie prístupu k financovaniu pre malý podnik a stredný podnik,
d)
na výskum, vývoj a inovácie,
e)
na podporu vzdelávania,
f)
na podporu zamestnanosti,
g)
pre znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím,
h)
na ochranu životného prostredia,
i)
na náhradu škody spôsobenej určitými prírodnými katastrofami,
j)
na širokopásmové infraštruktúry,
k)
na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva,
l)
na športové a multifunkčné rekreačné infraštruktúry,
m)
na miestne infraštruktúry,
n)
na podporu poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a vidieckych oblastí,
o)
na podporu dopravy,
p)
na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie,
q)
na podporu rizikových finančných investícií,
r)
na podporu rybného hospodárstva,
s)
na účel neuvedený v písmenách a) až r), ak tak ustanovila Rada Európskej únie.5)
(3)
Štátnu pomoc možno tiež poskytnúť na účely podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.6)
§ 4
Základné pravidlá pre poskytovanie minimálnej pomoci
Minimálnu pomoc možno poskytnúť podľa osobitných predpisov upravujúcich príslušné opatrenia pomoci,7) ak sú v súlade s pravidlami Európskej únie pre minimálnu pomoc.2)
§ 5
Poskytovateľ a príjemca
(1)
Poskytovateľom je ten, kto vykonal právny úkon oprávňujúci príjemcu na získanie pomoci. Na účely tohto zákona sa za deň poskytnutia pomoci považuje deň, keď nadobudol účinok právny úkon, na základe ktorého sa pomoc poskytuje príjemcovi.
(2)
Príjemcom je ten, kto vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na právnu formu a spôsob financovania a v koho prospech bol vykonaný právny úkon, ktorý ho oprávňuje na získanie pomoci. Na účely tohto zákona sa hospodárskou činnosťou rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru alebo služieb alebo v ponuke tovaru a služieb na trhu.
(3)
Ak v individuálnom prípade nie je zo všetkých okolností opatrenia pomoci zrejmé, kto je poskytovateľ, je takýmto poskytovateľom ten, ktorého takto označí koordinátor pomoci.
§ 6
Formy pomoci
(1)
Priamou formou pomoci je poskytnutie výhody príjemcovi v peňažných prostriedkoch, a to
a)
dotácia alebo grant,
b)
príspevok,
c)
úhrada úrokov alebo časti úrokov z úveru,
d)
úhrada časti úveru,
e)
návratná finančná výpomoc poskytnutá za výhodnejších podmienok, ako sú trhové podmienky,
f)
zvýšenie základného imania spôsobom, ktorý nie je v súlade s trhovými podmienkami,
g)
iná forma pomoci neuvedená v písmenách a) až f).
(2)
Nepriamou formou pomoci je poskytnutie výhody príjemcovi v nepeňažnej forme, a to
a)
štátna záruka alebo banková záruka poskytnutá za výhodnejších podmienok, ako sú trhové podmienky,
b)
úľava na dani,
c)
úľava na penále, pokute, sankčnom úroku alebo na iných sankciách,
d)
predaj nehnuteľného majetku štátu, vyššieho územného celku alebo obce za cenu nižšiu, ako je trhová cena,
e)
poradenská služba poskytnutá bezplatne alebo za čiastočnú úhradu,
f)
odklad platenia dane alebo povolenie zaplatenia dane v splátkach za výhodnejších podmienok, ako sú trhové podmienky,
g)
iná forma pomoci neuvedená v písmenách a) až f).
§ 7
Schéma pomoci
(1)
Schéma pomoci je záväzný dokument, ktorý komplexne upravuje poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom.
(2)
Návrh schémy pomoci vypracováva poskytovateľ. Schému pomoci možno zmeniť len dodatkom k schéme pomoci, ktorý vypracováva poskytovateľ.
(3)
Poskytovateľ môže v schéme pomoci poveriť inú právnickú osobu, aby v jeho mene vykonávala niektoré úlohy spojené s poskytovaním pomoci (ďalej len „vykonávateľ schémy“).
(4)
Poskytovateľ je povinný zaslať návrh schémy pomoci vrátane každého návrhu dodatku k schéme pomoci koordinátorovi pomoci. Stanovisko k takýmto návrhom zasiela koordinátor pomoci poskytovateľovi do 30 dní po doručení návrhu. Stanovisko koordinátora pomoci týkajúce sa dodržania pravidiel Európskej únie pre pomoc je pre poskytovateľa záväzné.
(5)
Schéma štátnej pomoci musí obsahovať právny základ pre poskytnutie štátnej pomoci, ktorým je zoznam osobitných predpisov, na základe ktorých sa má poskytnúť štátna pomoc, a náležitosti preukazujúce splnenie
a)
pravidiel kumulácie pomoci, ak sa pomoc má poskytnúť na rovnaké oprávnené náklady z rôznych verejných zdrojov,
b)
pravidla, že individuálna štátna pomoc8) sa nemôže poskytnúť príjemcovi, voči ktorému sa uplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
c)
stimulačného účinku,9)
d)
rozsahu oprávnených nákladov a intenzity štátnej pomoci podľa osobitných predpisov pre štátnu pomoc,4)
e)
podmienky, že štátna pomoc sa poskytne v súlade s osobitnými predpismi pre štátnu pomoc,4)
f)
všetkých skutočností potrebných na komplexnú úpravu poskytovania štátnej pomoci.
(6)
Schéma minimálnej pomoci musí obsahovať právny základ pre poskytnutie minimálnej pomoci, ktorým je zoznam osobitných predpisov, na základe ktorých sa má poskytnúť minimálna pomoc, a náležitosti preukazujúce splnenie
a)
pravidiel kumulácie pomoci, ak sa pomoc má poskytnúť z rôznych verejných zdrojov,
b)
pravidla, že minimálna pomoc sa nemôže poskytnúť príjemcovi, voči ktorému sa uplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
c)
výšky minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu pre minimálnu pomoc,2)
d)
podmienky, že minimálna pomoc sa poskytne v súlade s osobitnými predpismi pre minimálnu pomoc,
e)
všetkých skutočností potrebných na komplexnú úpravu poskytovania minimálnej pomoci.
(7)
Vzor schém pomoci uverejňuje koordinátor pomoci na webovom sídle štátna pomoc.
(8)
Ak sa pomoc poskytuje prostredníctvom finančných nástrojov,10) schéma pomoci a povinnosť dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc sa vzťahuje na všetkých, ktorí zabezpečujú vykonávanie finančných nástrojov.
(9)
Za schému pomoci možno považovať aj osobitný predpis, ak z jeho obsahu vyplýva, že je schémou pomoci, a ak ustanovuje všetky skutočnosti potrebné na poskytnutie individuálnej pomoci.8)
(10)
Schéma pomoci nadobúda platnosť dňom uverejnenia v Obchodnom vestníku alebo dňom jej uverejnenia na webovom sídle štátna pomoc. Ak je príslušná schéma pomoci uverejnená v Obchodnom vestníku a tiež na webovom sídle štátna pomoc, nadobúda táto schéma pomoci platnosť tým dňom uverejnenia, ktorý nastal skôr.
(11)
Ak osobitný predpis11) neustanovuje inak, schéma pomoci nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti podľa odseku 10, ak zo schémy pomoci nevyplýva, že nadobúda účinnosť neskorším dňom.
§ 8
Základné pravidlá poskytovania pomoci ad hoc
(1)
Pomocou ad hoc sa rozumie pomoc, ktorá sa neposkytuje podľa schémy pomoci a možno ju poskytnúť, ak je v súlade s osobitnými predpismi pre skupinové výnimky12) alebo s osobitnými predpismi pre poskytovanie služieb vo verejnom záujme13) alebo ak je schválená Európskou komisiou.
(2)
Pred poskytnutím štátnej pomoci ad hoc je poskytovateľ štátnej pomoci povinný požiadať koordinátora pomoci o stanovisko, či príslušné opatrenie štátnej pomoci spĺňa podmienky na jeho poskytnutie podľa osobitných predpisov pre skupinové výnimky12) alebo podľa osobitných predpisov pre poskytovanie služieb vo verejnom záujme13) alebo podlieha schváleniu Európskou komisiou. Stanovisko k takýmto návrhom zasiela koordinátor pomoci poskytovateľovi štátnej pomoci do 30 dní po doručení návrhu. Takéto stanovisko koordinátora pomoci je pre poskytovateľa štátnej pomoci záväzné.
(3)
Pred poskytnutím minimálnej pomoci ad hoc je poskytovateľ minimálnej pomoci povinný požiadať koordinátora pomoci o stanovisko, či príslušné opatrenie spĺňa podmienky na poskytnutie minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov pre minimálnu pomoc.2) Stanovisko k takýmto návrhom zasiela koordinátor pomoci poskytovateľovi minimálnej pomoci do 30 dní po doručení návrhu. Takéto stanovisko koordinátora pomoci je pre poskytovateľa minimálnej pomoci záväzné.
§ 9
Postup pri notifikácii štátnej pomoci
(1)
Štátnu pomoc možno poskytnúť, len ak je schválená Európskou komisiou, ak odsek 3 neustanovuje inak.
(2)
Poskytovateľ štátnej pomoci je povinný postupom podľa odsekov 4 a 5 podať pred poskytnutím štátnej pomoci žiadosť o schválenie poskytnutia štátnej pomoci Európskou komisiou (ďalej len „notifikácia“).
(3)
Povinnosť notifikácie sa nevzťahuje na
a)
minimálnu pomoc,2)
b)
schému štátnej pomoci, ktorá je v súlade s osobitnými predpismi pre skupinové výnimky,12)
c)
individuálnu štátnu pomoc8) poskytovanú na základe schém štátnej pomoci,
d)
pomoc ad hoc, ktorá je v súlade s osobitnými predpismi pre skupinové výnimky12) alebo s osobitnými predpismi pre poskytovanie služieb vo verejnom záujme.13)
(4)
Notifikáciu predkladá poskytovateľ štátnej pomoci koordinátorovi pomoci. Obsah a forma notifikácie musí byť v súlade s osobitnými predpismi pre štátnu pomoc.14) Poskytovateľ štátnej pomoci je povinný predkladať notifikáciu koordinátorovi pomoci aj v elektronickej podobe.
(5)
Koordinátor pomoci posúdi súlad predloženej notifikácie s osobitnými predpismi pre štátnu pomoc, a ak notifikácia obsahuje údaje potrebné na vydanie rozhodnutia, bezodkladne požiada Európsku komisiu o vydanie rozhodnutia.
(6)
Koordinátor pomoci je pri posudzovaní notifikácie oprávnený vyžiadať od príslušných poskytovateľov štátnej pomoci, podnikateľov, štátnych orgánov, obcí, vyšších územných celkov a iných právnických osôb informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie súladu poskytnutia štátnej pomoci s osobitnými predpismi pre štátnu pomoc; tieto osoby sú povinné koordinátorovi pomoci poskytnúť úplné, správne a pravdivé informácie v požadovanom termíne.
§ 10
Vymáhanie neoprávnenej štátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie
(1)
Príjemca, ktorému sa podľa rozhodnutia Európskej komisie poskytla neoprávnená štátna pomoc, je povinný sumu zodpovedajúcu neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci vrátane úroku podľa osobitného predpisu Európskej únie15) vrátiť do rozpočtu, z ktorého bola poskytnutá, alebo zaplatiť do rozpočtu, do ktorého mala byť zaplatená. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na právneho nástupcu príjemcu štátnej pomoci.
(2)
Rozhodnutie Európskej komisie o neoprávnenej štátnej pomoci je priamo vykonateľné voči príjemcovi štátnej pomoci dňom doručenia takého rozhodnutia Slovenskej republike. V prípadoch podľa odseku 4 je súčasťou exekučného titulu aj rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy podľa odseku 4.
(3)
Na základe rozhodnutia Európskej komisie o neoprávnenej štátnej pomoci a na základe podnetu koordinátora pomoci je poskytovateľ štátnej pomoci povinný podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného predpisu do 30 dní od doručenia podnetu koordinátora pomoci; poskytovateľ štátnej pomoci určený v podnete je oprávneným v exekučnom konaní.
(4)
Ak z rozhodnutia Európskej komisie nevyplýva výška neoprávnenej štátnej pomoci alebo označenie osoby, ktorej sa taká neoprávnená štátna pomoc poskytla, poskytovateľ štátnej pomoci, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy, vydá rozhodnutie, v ktorom určí výšku vymáhanej neoprávnenej štátnej pomoci alebo osobu, ktorej sa poskytla. Ak poskytovateľ štátnej pomoci nie je ústredným orgánom štátnej správy, také rozhodnutie vydá ten ústredný orgán štátnej správy, v ktorého vecnej pôsobnosti je poskytovateľ štátnej pomoci. Súčasťou takého rozhodnutia ústredného orgánu štátnej správy môže byť aj určenie výšky úrokov podľa osobitného predpisu,15) alebo sa vydá samostatné rozhodnutie o určení výšky úrokov. Ak ústredný orgán štátnej správy nevydáva rozhodnutie o určení výšky vymáhanej neoprávnenej štátnej pomoci alebo o označení osoby, ktorej sa poskytla, alebo v tomto rozhodnutí neurčí výšku úrokov, je oprávnený osobitne rozhodnúť o výške úrokov podľa osobitného predpisu.
(5)
Spory o právomoc na vydanie rozhodnutia podľa odseku 4 rozhoduje koordinátor pomoci. Na takéto rozhodovanie koordinátora pomoci sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
(6)
Ak poskytovateľ štátnej pomoci, ktorý nie je ústredným orgánom štátnej správy, nepodá návrh na vymáhanie neoprávnenej štátnej pomoci v lehote podľa odseku 3, je takýto návrh oprávnený podať ústredný orgán štátnej správy, v ktorého vecnej pôsobnosti je poskytovateľ štátnej pomoci. V takom prípade je vymožená suma zodpovedajúca neoprávnenej štátnej pomoci príjmom rozpočtu tohto ústredného orgánu štátnej správy.
Centrálny register
§ 11
(1)
Centrálny register je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o poskytnutej pomoci v Slovenskej republike; správcom informačného systému je koordinátor pomoci. Prevádzkovateľom informačného systému je štátna rozpočtová organizácia na základe dohody so správcom tohto informačného systému.
(2)
Údaje o poskytnutej pomoci zaznamenáva do centrálneho registra formou vzdialeného prístupu16) príslušný poskytovateľ alebo vykonávateľ schémy, ak mu toto poverenie vyplýva zo schémy pomoci.
§ 12
(1)
Poskytovateľ štátnej pomoci je povinný do centrálneho registra zaznamenávať údaje o poskytnutej štátnej pomoci a údaje o príjemcovi štátnej pomoci prostredníctvom elektronického formulára, a to v rozsahu a v štruktúre podľa osobitných predpisov pre štátnu pomoc.17) Tieto údaje je poskytovateľ štátnej pomoci povinný do centrálneho registra zaznamenať do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia štátnej pomoci.
(2)
Údaje podľa odseku 1 sú verejne prístupné.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje rovnako na vykonávateľa schémy, ak zaznamenáva údaje do centrálneho registra podľa schémy štátnej pomoci.
§ 13
(1)
Poskytovateľ minimálnej pomoci je povinný do centrálneho registra zaznamenávať údaje o poskytnutej minimálnej pomoci a údaje o príjemcovi minimálnej pomoci prostredníctvom elektronického formulára, a to
a)
základné identifikačné údaje o príjemcovi minimálnej pomoci, a to obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, typ podniku,18) a ak je príjemca minimálnej pomoci súčasťou skupiny subjektov, ktoré spolu tvoria jediný podnik,19) aj základné identifikačné údaje o týchto subjektoch,
b)
názov schémy minimálnej pomoci, ak sa minimálna pomoc poskytuje na základe schémy pomoci,
c)
cieľ a formu poskytnutia minimálnej pomoci,
d)
trojmiestny kód hlavnej činnosti príjemcu podľa štatistickej klasifikácie SK NACE Rev. 2,20)
e)
výšku poskytnutej minimálnej pomoci zaokrúhlenú na eurocenty,
f)
deň poskytnutia minimálnej pomoci.
(2)
Poskytovateľ minimálnej pomoci je povinný údaje podľa odseku 1 zaznamenať do centrálneho registra do piatich pracovných dní odo dňa poskytnutia minimálnej pomoci.
(3)
Poskytovateľ minimálnej pomoci je povinný pred poskytnutím minimálnej pomoci overiť v centrálnom registri, či jej poskytnutím nedôjde k
a)
prekročeniu limitu minimálnej pomoci jedinému podniku,19)
b)
prekročeniu limitu minimálnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a v sektore rybného hospodárstva, ktorý pre Slovenskú republiku ustanovuje osobitný predpis Európskej únie pre minimálnu pomoc.21)
(4)
Údaje podľa odseku 1 sú verejne prístupné.
(5)
Povinnosť podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje rovnako na vykonávateľa schémy, ak zaznamenáva údaje do centrálneho registra podľa schémy minimálnej pomoci.
(6)
Ak koordinátor pomoci zistí, že poskytovateľ minimálnej pomoci alebo vykonávateľ schémy nesplnil v určenej lehote povinnosti podľa odsekov 2 a 5, uloží mu opatrenie na odstránenie nedostatkov a určí lehotu, v ktorej je povinný povinnosť podľa odsekov 2 a 5 splniť.
§ 14
Kontrola
(1)
Pri kontrole poskytnutej štátnej pomoci je príjemca štátnej pomoci povinný
a)
preukázať poskytovateľovi štátnej pomoci použitie prostriedkov štátnej pomoci a oprávnenosť vynaložených nákladov,
b)
umožniť poskytovateľovi štátnej pomoci vykonanie kontroly
1.
použitia prostriedkov štátnej pomoci,
2.
oprávnenosti vynaložených nákladov,
3.
dodržania podmienok poskytnutia štátnej pomoci.
(2)
Koordinátor pomoci je oprávnený u poskytovateľa minimálnej pomoci vykonať kontrolu poskytnutia tejto pomoci. Na tento účel je koordinátor pomoci oprávnený overiť si potrebné skutočnosti aj u príjemcu minimálnej pomoci alebo u vykonávateľa schémy. Príjemca minimálnej pomoci alebo vykonávateľ schémy je povinný umožniť koordinátorovi pomoci vykonať kontrolu.
(3)
Ak koordinátor pomoci v priebehu vykonávania kontroly podľa odseku 2 zistí, že minimálna pomoc sa poskytuje v rozpore s osobitnými predpismi pre minimálnu pomoc2) alebo s týmto zákonom, oznámi túto skutočnosť bezodkladne poskytovateľovi minimálnej pomoci, ktorý je povinný okamžite pozastaviť ďalšie poskytovanie minimálnej pomoci a o tejto skutočnosti je povinný bezodkladne informovať koordinátora pomoci.
(4)
Na vykonávanie kontroly podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje osobitný predpis.22)
§ 15
Pokuty
(1)
Koordinátor pomoci je oprávnený uložiť osobe, ktorá porušila povinnosť podľa § 7 ods. 4, § 8 ods. 2 a 3, § 9 ods. 2, 4 a 6, § 13 ods. 3, § 14 ods. 1, § 16 ods. 3 a 4 a § 18 ods. 1 a 2, pokutu do 35 000 eur.
(2)
Koordinátor pomoci uloží poskytovateľovi alebo vykonávateľovi schémy, ktorý porušil povinnosť podľa § 12 ods. 1 a 3 alebo § 13 ods. 2 a 5, pokutu do 35 000 eur.
(3)
Pri určovaní výšky pokuty sa vychádza z povahy, závažnosti, dĺžky trvania a následkov porušenia povinnosti.
(4)
Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti možno uložiť pokutu podľa odsekov 1 a 2 opakovane, ak jej predchádzajúce uloženie neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá.
(5)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení. Pokutu možno uložiť do piatich rokov od preukázateľného porušenia povinnosti.
(6)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
Pokuty spravuje koordinátor pomoci podľa osobitného predpisu.23)
(8)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
§ 16
Práva a povinnosti pri poskytovaní informácií
(1)
Koordinátor pomoci je povinný predkladať Európskej komisii informácie a správy o poskytnutej pomoci v rozsahu a v termínoch podľa osobitných predpisov.13)
(2)
Koordinátor pomoci je povinný predkladať Európskej komisii ňou požadované informácie v požadovanom termíne a rozsahu; takisto je povinný spolupracovať s Európskou komisiou v rozsahu podľa osobitných predpisov.24)
(3)
Koordinátor pomoci je oprávnený informácie a správy podľa odsekov 1 a 2 vyžiadať od príslušných poskytovateľov, podnikateľov, štátnych orgánov, obcí, vyšších územných celkov a iných právnických osôb; tieto osoby sú povinné koordinátorovi pomoci poskytnúť úplné, správne a pravdivé informácie v požadovanom termíne a rozsahu.
(4)
Poskytovateľ štátnej pomoci je povinný do konca februára kalendárneho roka poskytnúť koordinátorovi pomoci správu o ním poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok.
(5)
Koordinátor pomoci je povinný každoročne do konca mája predložiť vláde Slovenskej republiky na prerokovanie správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok. Koordinátor pomoci predkladá Európskej komisii ročnú správu o poskytnutej štátnej pomoci po prerokovaní vládou Slovenskej republiky.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17
Spoločné ustanovenia
(1)
Ak osobitný predpis neustanovuje inak, žiadosti o poskytnutie pomoci sa podávajú príslušnému poskytovateľovi.
(2)
Na poskytnutie pomoci nie je právny nárok. Za poskytnutie pomoci je zodpovedný jej poskytovateľ.
(3)
Ak osobitný predpis neustanovuje inak, pomoc sa poskytuje spravidla na základe zmluvy.
(4)
Zmluva, podľa ktorej sa poskytuje pomoc, musí obsahovať záväzok príjemcu, že dodrží všetky podmienky, za ktorých sa mu poskytla pomoc, a že vráti poskytnutú pomoc, ak takéto podmienky poruší.
(5)
Ak sa pomoc podľa osobitných predpisov neposkytuje na základe zmluvy, môže poskytovateľ takúto pomoc poskytnúť, ak je v súlade s týmto zákonom a s osobitnými predpismi. Ak osobitný predpis neustanovuje inak, príjemca, ktorý nedodrží podmienky poskytnutia pomoci podľa osobitných predpisov, je povinný sumu zodpovedajúcu poskytnutej pomoci vrátiť poskytovateľovi. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na právneho nástupcu príjemcu. Poskytovateľ je povinný vrátenie tejto pomoci vymáhať.
§ 18
Prechodné ustanovenia
(1)
Poskytovateľ minimálnej pomoci je povinný oznámiť poskytnutie minimálnej pomoci za posledný štvrťrok roku 2015 najneskôr do 31. januára 2016 spôsobom podľa § 13.
(2)
Príjemca minimálnej pomoci je povinný oznámiť prijatie minimálnej pomoci podľa doterajšieho predpisu za posledný štvrťrok roku 2015 najneskôr do 31. januára 2016.
(3)
Na účely čerpania finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na programové obdobie 2014 – 2020 schémy pomoci môže vypracovávať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktoré sa na tento účel považuje za poskytovateľa.
§ 19
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z., zákona č. 461/2002 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z. a zákona č. 374/2014 Z. z.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 1/2012 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z. a zákona č. 335/2014 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 41 ods. 4 sa slová „§ 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „predpisu o štátnej pomoci.4eaaa)“.
2.
V § 45 ods. 2 sa slová „§ 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „predpisu o štátnej pomoci.4eaaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4eaaa znie:
„4eaaa)
§ 10 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).“.
Čl. III
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z ., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z. a zákona č. 339/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 sa za slovom „spoločnosti“ vypúšťa čiarka a slová „koordináciu štátnej pomoci“.
2.
Za § 40x sa vkladá § 40y, ktorý znie:
㤠40y
(1)
Pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti koordinácie štátnej pomoci podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Protimonopolný úrad Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
(3)
V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2016 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva financií Slovenskej republiky na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. decembra 2015 v správe Ministerstva financií Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií podľa odseku 1, prechádza od 1. januára 2016 do správy Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Protimonopolným úradom Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.
Čl. IV
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z. a zákona č. 336/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 4 prvá veta znie: „Ak investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,22) posúdenie zlučiteľnosti navrhovanej investičnej pomoci schválenej vládou s vnútorným trhom24) Európskou komisiou zabezpečuje ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, prostredníctvom koordinátora pomoci;24aa) o postúpení návrhu investičnej pomoci koordinátorovi pomoci písomne informuje žiadateľa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24aa znie:
„24aa)
§ 2 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).“.
2.
V § 13a ods. 2 sa vypúšťajú slová „a následne postupom podľa osobitného predpisu23) požiada Európsku komisiu o posúdenie zlučiteľnosti navrhovanej investičnej pomoci s vnútorným trhom,24) o čom písomne informuje žiadateľa“ a na konci sa pripája táto veta: „Posúdenie zlučiteľnosti navrhovanej investičnej pomoci s vnútorným trhom Európskou komisiou zabezpečuje ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, prostredníctvom koordinátora pomoci;24aa) o postúpení návrhu investičnej pomoci koordinátorovi pomoci písomne informuje žiadateľa.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Článok 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
2)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2012).
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013).
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013).
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 190, 28. 6. 2014).
3)
Napríklad zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z., zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Napríklad čl. 107 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12. 2013) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014), nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1. 7. 2014).
5)
Čl. 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
6)
Čl. 107 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
7)
Napríklad zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Napríklad čl. 2 ods. 14 písm. ii) nariadenia (EÚ) č. 651/2014, čl. 2 ods. 12 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 702/2014.
9)
Napríklad čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 651/2014, čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 702/2014.
10)
Čl. 2 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
Čl. 2 písm. p) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 Ú. v. EÚ L 298, 26. 10. 2012) v platnom znení.
11)
Čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 702/2014.
Čl. 2 písm. p) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 Ú. v. EÚ L 298, 26. 10. 2012) v platnom znení.
12)
Nariadenie (EÚ) č. 651/2014.
Nariadenie (EÚ) č. 702/2014.
Nariadenie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 369, 24. 12. 2014).
13)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007).
14)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8/zv. 4; Ú. v. EÚ L 140, 30. 4. 2014) v platnom znení.
15)
Čl. 9 nariadenia (ES) č. 794/2004.
16)
§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
17)
Napríklad čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 651/2014, čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 702/2014.
18)
Napríklad Príloha I nariadenia (EÚ) č. 651/2014, Príloha I nariadenia (EÚ) č. 702/2014.
19)
Napríklad čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1407/2013, čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1408/2013.
20)
§ 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
21)
Príloha nariadenia (EÚ) č. 1408/2013.
22)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23)
Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24)
Čl. 27 nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 248, 24. 9. 2015).