355/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

355
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2002 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 378/2004 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 89/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 198/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 283/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 304/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 68/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 15be sa vkladá § 15bf, ktorý znie:
㤠15bf
Ak bolo zariadenie uvedené v prílohe č. 1 presunuté z časti A.2 do časti A.1 a vyrobené do 30. apríla 2016 v súlade s postupom schválenia typu podľa predpisov účinných do 30. apríla 2016, takéto zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode únie do 30. apríla 2018.“.
2.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.
3.
Príloha č. 5 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9.
Smernica Komisie 2015/559/EÚ z 9. apríla 2015, ktorou sa mení smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 95, 10. 4. 2015).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. apríla 2016.
Robert Fico v. r.