352/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

352
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1802 zo 17. júna 2015 vyslovila súhlas s odvolaním vyhlásenia Slovenskej republiky o neuplatňovaní dodatkov CUI, APTU a ATMF k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF), ktoré bolo uplatnené podľa článku 42 COTIF prijatého v Berne 9. mája 1980 v znení Protokolu 1999 o zmene COTIF z 9. mája 1980 (vyhláška č. 8/1985 Zb. v znení oznámenia č. 61/1991 Zb., oznámenia č. 251/1991 Zb., oznámenia č. 34/1997 Z. z., oznámenia č. 15/2001 Z. z., oznámenia č. 178/2003 Z. z., oznámenia č. 598/2005 Z. z., oznámenia č. 382/2006 Z. z., oznámenia č. 40/2007 Z. z., oznámenia č. 165/2010 Z. z. a oznámenia č. 460/2010 Z. z.) v nasledujúcom znení:

„VZHĽADOM na to, že Slovenská republika uložila 31. januára 2007 nasledovné vyhlásenie „Do záverov diskusie týkajúcej sa pristúpenia Spoločenstva ku COTIF, Slovenská republika nebude uplatňovať tieto dodatky COTIF:

– Jednotné právne predpisy pre zmluvy o využívaní železničnej infraštruktúry v medzinárodnej železničnej preprave (CUI – dodatok E k dohovoru),

– Jednotné právne predpisy pre vyhlásenie záväzných technických noriem a prijatie jednotných právnych predpisov pre železničný materiál určený na používanie v medzinárodnej preprave (APTU – dodatok F k dohovoru),

– Jednotné právne predpisy pre technické schvaľovanie železničného materiálu používaného v medzinárodnej doprave (ATMF – dodatok G k dohovoru).“;

VZHĽADOM na to, že nadobudla platnosť Dohoda medzi Európskou úniou a Medzištátnou organizáciou pre medzinárodnú železničnú prepravu o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980 v znení Protokolu z 3. júna 1999, ktorá bola podpísaná v Berne dňa 23. júna 2011;

prezident Slovenskej republiky odvoláva vyššie uvedené vyhlásenie notifikované Slovenskou republikou.“.

Prezident Slovenskej republiky odvolanie vyhlásenia podpísal 6. augusta 2015.

Odvolanie vyhlásenia bolo 27. augusta 2015 uložené u depozitára, ktorým je generálny tajomník Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu.

Odvolanie vyhlásenia nadobudlo platnosť 27. augusta 2015 v súlade s článkom 42 ods. 1.