350/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

350
ZÁKON
z 12. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
vymedzenie a určenie cieľov pre kvalitu ovzdušia určených na zabránenie, prevenciu alebo zníženie škodlivých vplyvov na zdravie ľudí a životné prostredie, hodnotenie kvality ovzdušia a informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia,“.
2.
V § 1 ods. 1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
získavanie informácií o kvalite ovzdušia s cieľom pomáhať v boji proti znečisťovaniu ovzdušia a nepriaznivým vplyvom na ovzdušie,
c)
monitorovanie dlhodobých trendov a zlepšení, ktoré vyplývajú z vnútroštátnych opatrení a opatrení Európskej únie,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená d) až h).
3.
§ 2 sa dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:
„r)
nízkoemisnou zónou územie obce alebo časti obce patriace do niektorej oblasti vyžadujúcej osobitnú ochranu ovzdušia podľa § 9 ods. 1 písm. a), c) až e), v ktorom je regulovaná prevádzka cestných motorových vozidiel s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia,
s)
vidieckym pozaďovým miestom miesto v oblasti s nižšou hustotou obyvateľstva vzdialené od mestských oblastí a priemyselných oblastí, mimo diaľnic a hlavných dopravných ciest a mimo miestnych emisií.“.
4.
V § 8 odsek 7 znie:
„(7)
Poverená organizácia zriadi bez ohľadu na úroveň znečistenia ovzdušia na území Slovenskej republiky najmenej jednu meraciu stanicu na vidieckom pozaďovom mieste mimo významných zdrojov na účely poskytovania informácií o celkovej hmotnostnej koncentrácii častíc PM2,5 a ich chemickom zložení na základe ročného priemeru. Poverená organizácia vo vhodných prípadoch koordinuje monitorovanie so stratégiou monitorovania a v súlade s meraniami Programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe (EMEP). V záujme dosiahnutia potrebného priestorového rozlíšenia môže poverená organizácia po dohode s príslušnými organizáciami v susedných členských štátoch Európskej únie zriadiť aj spoločné meracie stanice, ktoré pokryjú susediace zóny v susedných členských štátoch Európskej únie.“.
5.
V § 10 ods. 2 sa za slovo „zabezpečujú“ vkladajú slová „prostredníctvom primeraných opatrení“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a vysokou úrovňou ochrany životného prostredia a zdravia ľudí“.
6.
V § 10 ods. 4 sa za slová „akčný plán“ vkladajú slová „alebo program“.
7.
V § 10 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripája sa časť vety za bodkočiarkou, ktorá znie: „tieto informácie sa súčasne sprístupnia verejnosti.“.
8.
V § 10 ods. 6 sa slová „akčných plánov podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „akčných plánov alebo programov podľa odseku 4 a pri poskytovaní informácií verejnosti podľa odseku 5“.
9.
V § 11 odsek 2 znie:
„(2)
V oblastiach riadenia kvality ovzdušia, v ktorých dochádza k prekračovaniu limitných hodnôt alebo cieľových hodnôt vrátane príslušnej medze tolerancie, pre ktoré už lehota na ich dosiahnutie uplynula, program alebo integrovaný program určí merateľné, kontrolovateľné a časovo viazané opatrenia na to, aby sa obdobie, v ktorom sú uvedené hodnoty prekračované, čo najviac skrátilo. Programy môžu zahrnúť aj opatrenia, ktoré sa uplatňujú v akčných plánoch, a aj osobitné opatrenia zamerané na ochranu citlivých skupín obyvateľstva vrátane detí.“.
10.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:
„(21)
V oblastiach, v ktorých sú úrovne ozónu vyššie ako dlhodobé ciele, sú súčasťou programov alebo integrovaných programov nákladovo efektívne opatrenia na účely dosiahnutia dlhodobých cieľov.“.
11.
V § 12 ods. 1 sa za slová „cieľovú hodnotu“ vkladajú slová „vrátane príslušnej medze tolerancie“.
12.
V § 27 ods. 1 písm. a) sa za slová „integrovaného programu“ vkladajú slová „a prijaté opatrenia zahŕňa v územnom plánovaní“.
13.
V § 27 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
môže vymedziť všeobecne záväzným nariadením na území obce alebo časti obce nízkoemisné zóny,“.
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená i) a j).
14.
§ 33 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
podrobnosti o podmienkach na vymedzenie nízkoemisných zón (§ 27 ods. 1 písm. h).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.