349/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

349
ZÁKON
z 12. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 198/2010 Z. z., zákona č. 353/2012 Z. z. a zákona č. 34/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Povolenie na výsadbu viniča
(1)
Fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „žiadateľ“) môže vysádzať vinič, ak
a)
má udelené právo na výsadbu viniča z rezervy výsadbových práv alebo právo na opätovnú výsadbu viniča, ktoré kontrolný ústav na základe žiadosti žiadateľa zmenil na povolenie podľa osobitného predpisu,6)
b)
vyklčuje vinohradnícku plochu alebo jej časť, ktorú je oprávnená užívať na pestovanie viniča a brať z nej úžitky, a opätovnú výsadbu viniča uskutoční na tejto vinohradníckej ploche alebo jej časti,7)
c)
má udelené povolenie na opätovnú výsadbu viniča8) na inom pozemku alebo jeho časti ako na vinohradníckej ploche, ktorý je oprávnený užívať na pestovanie viniča a brať z neho úžitky a ktorý vyklčoval alebo sa zaviaže vyklčovať, alebo
d)
má udelené povolenie na novú výsadbu viniča.9)
(2)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu podáva žiadateľ do konca druhého vinárskeho roku9a) nasledujúceho po vinárskom roku, v ktorom sa uskutočnilo vyklčovanie, alebo v lehote podľa osobitného predpisu.9b)
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 písm. d) podáva žiadateľ do 30. apríla kalendárneho roka na základe výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na predkladanie žiadostí, ktorú ministerstvo vyhlasuje zverejnením na svojom webovom sídle do 1. marca kalendárneho roka.
(4)
Výzva podľa odseku 3 obsahuje
a)
veľkosť plochy9c) na príslušný vinársky rok,
b)
kritériá oprávnenosti9d) alebo prioritné kritériá9e) na výber žiadostí podľa odseku 1 písm. d) o udelenie povolenia, ak je to potrebné.
(5)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 písm. c) a d) obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ak je žiadateľom fyzická osoba,
b)
meno, priezvisko, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
c)
názov, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
d)
údaje podľa osobitného predpisu.9f)
(6)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 písm. c) a d) je
a)
výpis z listu vlastníctva k pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o povolenie,
b)
kópia nájomnej zmluvy k pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o povolenie, ak je žiadateľom nájomca pozemku,
c)
písomný súhlas vlastníka pozemku podľa § 123 Občianskeho zákonníka alebo spoluvlastníkov pozemku podľa § 139 Občianskeho zákonníka, ktorý je predmetom žiadosti o povolenie, ak je žiadateľom nájomca pozemku a ak tento súhlas nevyplýva priamo z nájomnej zmluvy.
(7)
Ministerstvo pri udelení povolenia podľa odseku 1 písm. d) zohľadňuje vlastnosti navrhovaného pozemku vrátane pôdnych podmienok a klimatických podmienok. Ak je celková plocha, na ktorú sa vzťahujú oprávnené žiadosti o povolenie podľa odseku 3 väčšia ako plocha, ktorá je v danom roku k dispozícii, udeľovanie povolení sa vykoná podľa osobitných predpisov.9g)
(8)
Platnosť povolenia vydaného podľa odseku 3 je tri roky odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo povolenie udelené.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 9g znejú:
„6)
Čl. 68 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v EÚ L 347, 20.12.2013) v platnom znení.
7)
Čl. 8 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/561 zo 7. apríla 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča (Ú. v. EÚ L 93, 9. 4. 2015).
8)
Čl. 66 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
9)
Čl. 64 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
9a)
Čl. 6 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
9b)
Čl. 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 2015/561.
9c)
Čl. 63 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
9d)
Čl. 64 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 3 nariadenia (EÚ) 2015/561.
9e)
Čl. 64 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 3 nariadenia (EÚ) 2015/561.
9f)
Čl. 5 ods. 2 a čl. 8 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) 2015/561.
9g)
Čl. 64 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.
Čl. 6 a príloha I nariadenia (EÚ) 2015/561.“.
2.
§ 4 a 5 sa vypúšťajú.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
3.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Neoprávnená výsadba
(1)
Kontrolný ústav upozorní vinohradníka, ktorý uskutočnil neoprávnenú výsadbu, že podľa osobitného predpisu10a) má povinnosť túto výsadbu vyklčovať. Ak vinohradník túto povinnosť nesplní, kontrolný ústav zabezpečí vyklčovanie neoprávnenej výsadby na náklady vinohradníka.
(2)
Vinárske produkty, ktoré boli vyrobené z neoprávnenej výsadby, je zakázané uvádzať na trh.10b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:
„10a)
Čl. 71 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
10b)
Čl. 85b ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
Čl. 230 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.“.
4.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a výroba vína“.
5.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na výsadbu viniča povolenú podľa § 3 na výrobu vína bez zemepisného označenia možno použiť len sadenice registrovaných odrôd uznané podľa osobitného predpisu.19a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh.“.
6.
V § 37 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
rozhoduje o udelení povolenia na novú výsadbu viniča podľa § 3 ods. 1 písm. d),“.
7.
V § 37 ods. 3 písmená b) a c) znejú:
„b)
rozhoduje o udelení povolenia podľa § 3 ods. 1 písm. c) a o zmene práva na povolenie podľa § 3 ods. 1 písm. a),
c)
eviduje povolenia na výsadbu viniča, kontroluje dodržanie termínu podľa osobitného predpisu36a) na splnenie záväzku podľa § 3 ods. 1 písm. c),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a)
Čl. 66 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.“.
8.
V § 37 ods. 3 písm. d) sa slová „nepovolenej výsadbe“ nahrádzajú slovami „neoprávnenej výsadbe“.
9.
V § 37 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
oznamuje Európskej komisii údaje podľa osobitného predpisu,36b)“.
Doterajšie písmená e) až p) sa označujú ako písmená f) až q).
Poznámka pod čiarou k odkazu 36b znie:
„36b)
Čl. 71 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.“.
10.
V § 39 písmená a) a b) znejú:
„a)
uvedie na trh vinárske produkty vyrobené v rozpore s § 3, § 6 ods. 2 a § 13 ods. 4,
b)
poruší povinnosti podľa § 6 ods. 1,“.
11.
V § 40 ods. 1 sa slová „písm. a) až d),“ nahrádzajú slovami „písm. a), c), d),“.
12.
V § 40 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Za správny delikt podľa § 39 písm. b) uloží kontrolný ústav pokutu vo výške podľa osobitného predpisu.40a)“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:
„40a)
Čl. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/560 z 15. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča (Ú. v. EÚ L 93, 9. 4. 2015).“.
13.
V § 42 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).
14.
Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Platnosť rozhodnutí o udelení práva na výsadbu z rezervy výsadbových práv a platnosť rozhodnutí o udelení práva na novú výsadbu, ktoré boli vydané podľa § 3 a 4 v znení účinnom do 31. decembra 2015, sa predlžuje do konca druhého vinárskeho roka nasledujúceho po vinárskom roku, v ktorom tieto rozhodnutia nadobudli právoplatnosť.
(2)
Konanie o udelení práva na výsadbu z rezervy výsadbových práv začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2015 sa dokončí ako konanie o udelení povolenia na novú výsadbu viniča podľa § 3 ods. 1 písm. d) v znení účinnom od 1. januára 2016.
(3)
Konanie o udelení práva na opätovnú výsadbu začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2015 sa dokončí ako konanie o udelení povolenia na opätovnú výsadbu viniča podľa § 3 v znení účinnom od 1. januára 2016.
(4)
Konanie o udelení práva na novú výsadbu začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2015 sa zastavuje.
(5)
Žiadosť o zmenu práva na opätovnú výsadbu na povolenie podľa § 3 ods. 1 písm. a) môže vinohradník podať do 31. decembra 2019 kontrolnému ústavu; prílohou k žiadosti je kópia rozhodnutia o udelení práv na opätovnú výsadbu.
(6)
Žiadosť o zmenu práva na výsadbu viniča z rezervy výsadbových práv na povolenie podľa § 3 ods. 1 písm. a) môže vinohradník podať do 31. júla 2018 kontrolnému ústavu; prílohou k žiadosti je kópia rozhodnutia o udelení práv z rezervy výsadbových práv.
(7)
Nepovolená výsadba podľa zákona účinného do 31. decembra 2015 sa považuje za neoprávnenú výsadbu podľa zákona účinného od 1. januára 2016.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.